0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Thời điểm được quyền sử dụng đất ngày

Phân tích thời điểm giao kết và thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng về quyền sử dụng đất

Phân tích thời điểm giao kết và thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng về quyền sử dụng đất

Phân tích thời điểm giao kết và thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng về quyền sử dụng đất.Phân tích thời điểm giao kết và thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng về quyền sử dụng đất.Phân tích thời điểm giao kết và thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng về quyền sử dụng đất.Phân tích thời điểm giao kết và thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng về quyền sử dụng đất.Phân tích thời điểm giao kết và thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng về quyền sử dụng đất.
 • 1
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2012-2014

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2012-2014

Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo q[r]
 • 86
Điều kiện thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi có duy nhất một nhà ở quyền sử dụng đất ở tại việt nam

Điều kiện thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi có duy nhất một nhà ở quyền sử dụng đất ở tại việt nam

Điều kiện thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam Gia đình tôi chỉ có duy nhất một căn nhà, đầu năm 2015 mới hoàn thiện thủ tục và đã được cấp sổ đỏ. Nay tôi muốn bán căn nhà này đi để về ở với con. Theo tôi được biết thì trường hợp của tôi được miễn thuế thu nhập cá nhân. Xin hỏi trường hợp của tôi để được miễn thuế thì cần phải có điều kiện gì? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định của Thông tư 1112013TTBTC và Thông tư 922015TTBTC, nếu bạn chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và đáp ứng đồng thời các điều kiện sau thì thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân:Thứ nhất: Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng. Thứ hai: Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.Thứ ba: Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở đó.
 • 1
Làm giấy chứng nhận QSDĐ đối với đất trước 15 tháng 10 năm 1993

Làm giấy chứng nhận QSDĐ đối với đất trước 15 tháng 10 năm 1993

Làm giấy chứng nhận QSDĐ đối với đất trước 15101993 Đất đã ổn định và lâu dài, trước thời điểm 15101993, nay làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy phải nộp những khoản nào? Thuế trước bạ? Quyền sử dụng đất? Trả lời có tính chất tham khảo Tại khoản 1 và khoản 4 của điều 51 Luật Đất đai quy định: khi đất đai sử dụng trước ngày 15101993, nay được UBND xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (nơi có quy hoạch hoặc là trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, hoặc sổ địa chính) thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.Ngoài ra, theo quy định của Nghị định 176 ngày 26121999 về Lệ phí trước bạ, thì khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các hộ phải nộp phí trước bạ (bằng 1% trên tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất của Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố tại thời điểm nộp phí trước bạ) và người được cấp giấy còn phải nộp phí địa chính theo quy định của pháp luật.
 • 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

6. Những điểm mới của Luận ỏn Luận ỏn là cúng trớnh đầu tiờn phõn tớch một cỏch toàn diện, đầy đủ và cú hệ thống cỏc quy định về tặng cho QSDĐ theo phỏp luật Việt Nam; với đề tài này, Luận ỏn đó nờu được những điểm mới sau đõy: Phõn tỡch và làm rừ sự cần thiết phải hoàn thiện chế định tặng cho QSDĐ ở Việt Nam. Xõy dựng và đưa ra cỏc kết luận củ căn cứ khoa học về khỏi niệm, bản chất, đặc điểm tặng cho QSDĐ; nhằm thống nhất nhận thức cỏc quy định của phỏp luật về tặng cho QSDĐ. So sỏnh tặng cho tài sản núi chung, bất động sản núi riờng trong phỏp luật của một số nước với biệt lệ tặng cho QSDĐ của phỏp luật Việt Nam; làm rừ những điểm tương đồng và những khỏc biệt củ tỡnh đặc thự về khỏi niệm tặng cho tài sản, tặng cho đất đai và tặng cho QSDĐ. Phõn tỡch nội dung phỏp luật về tặng cho QSDĐ theo luật thực định; làm rừ những điểm bất cập, chưa hợp lý, khúng đảm bảo tớnh khoa học của luật thực định khi điều chỉnh quan hệ tặng cho QSDĐ; từ đủ, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bói bỏ một số quy định của phỏp luật về tặng cho QSDĐ được quy định trong LĐĐ năm 2003, BLDS năm 2005 cho phữ hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Phõn tớch thực tiễn tặng cho QSDĐ thúng qua hoạt động xột xử cỏc tranh chấp về tặng cho QSDĐ của Tũa ỏn nhõn dõn; từ đủ tớm ra cỏc điểm hạn chế, cỏc điểm chưa phữ hợp trong quy định của phỏp luật về tặng cho QSDĐ và đưa ra những giải phỏp để giải quyết tranh chấp trong chế định này.
 • 27
Pháp luật về quyền của người sử dụng đất

Pháp luật về quyền của người sử dụng đất

Bài tập bộ môn Luật Đất đai và Môi trường;PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤTNHÓM SV KHOA LUẬT ĐHQGHNI.Đặt vấn đề.II. Khái niệm và đặc điểm quyền của người sử dụng đất trong chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt NamII. Căn cứ xác định quyền của người sử dụng đất: Phụ thuộc vào các căn cứ sau:1.Chủ thể.2.Hình thức.3.Mục đích.4.Thời điểm xác lập quyền sử dụng đất.III.THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
 • 20
Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Thuế chuyển quyền sử dụng đất Đối với đất ở được chuyển quyền sở hữu dưới hình thức đấu giá có gắn liền tài sản trên đó thì thuế chuyển quyền sử dụng đất được tính như thế nào? Trường hợp đất đã được chuyển quyền từ năm 1998 nhưng chưa làm thủ tục kê khai, thì phải nộp theo mức thuế suất nào? Thủ tục ghi nợ thuế chuyển quyền sử dụng đất? Trả lời có tính chất tham khảo Thông tư 1042000TTBTC ngày 23102000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 192000NĐCP ngày 862000 quy định: Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất theo phương thức đấu giá thì giá tính thuế là giá trúng đấu giá nhưng không thấp hơn khung giá đất do UBND tỉnh, thành phố quy định. Nếu chuyển quyền sử dụng đất cùng với bán tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá mà trong giá trúng thầu không xác định riêng giá đất thì giá đất tính thuế là giá đất do UBND tỉnh, thành phố quy định.Đối với đất ở đã chuyển quyền sử dụng trước ngày 112000 mà chưa nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất thì từ ngày 112000 được tính theo mức thuế suất 4% đối với đất ở quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất.Người đang sử dụng đất (người nhận quyền sử dụng đất trước đây) có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà đời sống khó khăn, chưa có khả năng nộp theo quy định của pháp luật, có xác nhận của chính quyền xã, phường thuộc diện hộ nghèo, hộ có khó khăn về đời sống thì được ghi nợ thuế chuyển quyền sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Thời gian nợ tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất tối đa 10 năm. Số thuế ghi nợ không phải tính lãi. Người nợ tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất có thể nộp trả ngân sách một lần hoặc chia làm nhiều lần trong thời gian ghi nợ. Khi nộp đủ thuế chuyển quyền sử dụng đất sẽ được cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.
 • 1
LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

LUẬN VĂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của mỗi quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật, mỗi quốc gia có một phương pháp quản lý và sử dụng riêng. Ở Việt Nam, tại nội dung Hiến pháp 2013 khẳng định ở nước ta chỉ tồn tại một hình thức sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân và tổ chức cá nhân được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Cụ thể hoá Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 đã cụ thể hoá quy định này và ngày càng mở rộng các quyền cho người sử dụng đất. Tại Điều 167, Luật Đất đai năm 2013 thể hiện người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất.Huyện Hoài Đức nằm về phía tây thành phố Hà Nội có vị trí tự nhiên thuận lợi cho phát triển và giao lưu kinh tếvăn hoáxã hội; đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ, nhiều khu đô thị được xây dựng đã thu hút rất nhiều dân cư về sinh sống, đất nông nghiệp thu hẹp, hạ tầng đô thị bước đầu được cải thiện. Tuy nhiên, tốc độ đô thị nhanh chóng kéo theo rất nhiều điều bất cập trong quản lý hành chính, nhất là việc thực hiện các quyền sử dụng đất. Do nhu cầu về sử dụng đất cho yêu cầu phát triển kinh tếxã hội nên các hoạt động thực hiện các quyền sử dụng đất có xu hướng ngày càng gia tăng. Việc đăng ký tại các cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất ngày càng tăng, tuy nhiên vẫn có một số quyền chưa thực hiện theo quy định trên địa bàn huyện Hoài Đức. Vì vậy, việc thực hiện đề tài: “Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014” là cần thiết trong thời điểm hiện nay.
 • 94
Thủ tục làm giấy chuyển nhượng QSDĐ và sang tên sổ đỏ

Thủ tục làm giấy chuyển nhượng QSDĐ và sang tên sổ đỏ

Thủ tục làm giấy chuyển nhượng QSDĐ và sang tên sổ đỏ? Tháng 10 năm 2007 tôi mua một mảnh đất có sổ đỏ, khi đó tôi chỉ làm giấy mua bán bằng tay không qua công chứng. Thời điểm này, tôi muốn làm giấy chuyển nhượng (ra công chứng) để sang tên (bên bán tạo mọi điều kiện hỗ trợ). Xin cho tôi hỏi thủ tục làm giấy chuyển nhượng QSDĐ như thế nào để ra công chứng và thủ tục sang tên sổ đỏ ra sao?Tôi và chồng có KT3 không xác định thời hạn ngay địa phương (ngay trên mảnh đất tôi mua) vậy tôi có đủ điều kiện để được đứng tên sổ đỏ này hay không? Trả lời có tính chất tham khảo Chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật mới có căn cứ để được đảm bảo quyền lợi. Bạn cần liên hệ ngay với bên chuyển nhượng tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Hai bên phải lập và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hợp đồng phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất (gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ. (Xem Điều 127 Luật đất đai)
 • 1
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN sử DỤNG đất

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN sử DỤNG đất

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTHỢP ĐỒNG SỐ: …………………CN………….., ngày…..tháng……năm……. I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đấtÔng (Bà): ................................................................................................sinh năm............................ Chứng minh nhân dân số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…... Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đấtÔng (Bà): ................................................................................................sinh năm............................ Chứng minh nhân dân số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…... Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………Hoặc Ông (Bà): Đại diện cho (đối với tổ chức): ……………………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………..……………………………… Số điện thoại: …………………………………………………… Fax...........................................(nếu có)Thửa đất chuyển nhượng Diện tích đất chuyển nhượng: …………………………………………….. m2 Loại đất: ……………………….Hạng đất (nếu có) ................................. Thửa số: ………………………………………………………………………… Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………….. Thời hạn sử dụng đất còn lại: ……………………………………………….. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……………………….do..........................................cấp ngày........ tháng ........ năm…….Tài sản gắn liền với đất (nếu có)3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây : Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) ........................................................................, (bằng chữ) ................................................................................................................................. Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) ...................................................................................................................................... ,(bằng chữ) .......................................................................................................................... ......... Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số) ..........................................................................................(bằng chữ) .................................................................................................................................... Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số)............................................................................................. ,(bằng chữ) ...................................................................................................................... ............. Thời điểm thanh toán ..................................................................................................................... Phương thức thanh toán: ............................................................................................................. Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã cam kết. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.4. Các cam kết khác : Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật. Các cam kết khác........................................................................................................................ Hợp đồng này lập tại .................................... ngày .... tháng ... năm ... thành ....... bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng. Đại diện Bên chuyển nhượng Đại diện Bên nhận chuyển nhượng Quyền Sử Dụng Đất Quyền Sử Dụng Đất (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có) (Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có) II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚCNội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng: Về giấy tờ sử dụng: …………………………………………………… Về hiện trạng thửa đất: ………………………………………………..Chủ sử dụng đất: ………………………………………………………..Loại đất: …………………………………………………………………..Diện tích: ………………………………………………………………….Thuộc tờ bản đồ số: …………………………………………………….Số thửa đất: ………………………………………………………………Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: ………………………… Về điều kiện chuyển nhượng: ………………………………………. Ngày ... tháng .... năm…… Ngày . . . . tháng . . . . năm . . . CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ............ (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu) (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
 • 2
Những quy định mới liên quan đến quyền sử dụng đất được ban hành trong năm 2017

Những quy định mới liên quan đến quyền sử dụng đất được ban hành trong năm 2017

11. Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCụ thể là trong trường hợp được ủy quyền theo quy định, Văn phòng đăng ký đất đai vẫn có thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.12. Quy định thu hồi đất trong trường hợp dự án đầu tư bị thu hồiĐối với dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động thì chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt.Trong vòng 24 tháng, chủ dự án đầu tư bị chấm được chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác.Khi hết hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ mà không chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp của mình cho chủ đầu tư khác thì Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất theo quy định.13. Bổ sung giấy tờ được xem là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất; Giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được UBND cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà ở; Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sỹ làm nhà ở trước ngày 15101993 theo Chỉ thị 282CTQP năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ, chiến sỹ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.14. Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêmÁp dụng đối với Giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên GCN đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc xem xét cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện như sau: Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có GCN thì thực hiện như sau:+ Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 Nghị định 432014NĐCP, được sửa đổi, bổ sung Nghị định 012017NĐCP và thủ tục cấp đổi GCN cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm) theo quy định nếu thửa đất gốc đã có GCNQSDĐ mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai phải xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp GCN, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao GCN cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã; Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 Nghị định 432014NĐCP, được sửa đổi, bổ sung Nghị định 012017NĐCP và thủ tục cấp GCN lần đầu cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 70 của Nghị định 01 nếu thửa đất gốc có giấy tờ về QSDĐ theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định 01.Văn phòng đăng ký đất đai phải xác nhận vào Đơn đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp GCN, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao GCN cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước 0172014 mà diện tích đất tặng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định 01 thì thực hiện như sau: Thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 70 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định 01 nếu thửa đất gốc đã được cấp GCN.Văn phòng đăng ký đất đai phải xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp GCN, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao GCN cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã; Thực hiện thủ tục cấp GCN lần đầu theo quy định tại Điều 70 của Nghị định 01 cho toàn bộ diện tích thửa đất nếu thửa đất gốc có giấy tờ về QSDĐ theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định 01. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định 01 thì thực hiện như sau: Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 01; Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước 0172014 thì xem xét xử lý và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định 01; Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước 0172014 thì việc xem xét xử lý và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 01; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện theo quy định tại Điều 70 và cấp đổi GCN cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định 01 nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận.Văn phòng đăng ký đất đai phải xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao GCN cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. Thủ tục cấp GCN đối với toàn bộ diện tích thửa đất thực hiện theo quy định tại Điều 70 của Nghị định 01 nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định 01.15. Xử lý quyền sử dụng đất đang cho thuê, đang thế chấp khi Nhà nước thu hồi đất Đất đang cho thuê, thế chấp mà Nhà nước thu hồi theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật đất đai thì hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất bị chấm dứt. Việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan đến quyền sử dụng đất giữa các bên trong hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Đất đang cho thuê thuộc trường hợp bị thu hồi theo quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai thì hợp đồng thuê đất bị chấm dứt và việc thu hồi đất thực hiện theo quy định sau:+ Trường hợp bên cho thuê đất là người gây ra hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì Nhà nước thu hồi đất. Bên cho thuê đất phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê đất theo quy định của pháp luật về dân sự;+ Trường hợp bên thuê đất là người gây ra hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì Nhà nước thu hồi đất. Bên thuê đất phải bồi thường thiệt hại cho bên cho thuê đất theo quy định của pháp luật về dân sự;+ Trường hợp người gây ra hành vi vi phạm pháp luật về đất đai không phải là bên cho thuê đất hoặc bên thuê đất thì Nhà nước thu hồi đất và người gây ra hành vi vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại theo quy định. Khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai mà quyền sử dụng đất đó đang được thế chấp thì hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bị chấm dứt; bên thế chấp phải hoàn trả khoản vay cho bên nhận thế chấp theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật khác có liên quan. Đất do người sử dụng đất là cá nhân cho thuê, thế chấp mà cá nhân đó chết nhưng không có người thừa kế thì Nhà nước thu hồi đất, Nhà nước có trách nhiệm giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến thửa đất theo quy định của pháp luật; hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp bị chấm dứt và quyền sử dụng đất được giải quyết như sau:+ Trường hợp thuê đất thì bên thuê đất được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng thuê đất đã ký kết;+ Trường hợp thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì xử lý quyền sử dụng đất thế chấp theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.16. Góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tưĐiều kiện áp dụng phương thức góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: Thuộc trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 179 của Luật đất đai; Việc triển khai dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Phải có phương án góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất được người sử dụng đất thuộc khu vực đất dự kiến thực hiện dự án đồng thuận và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; Phải đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong khu vực dự án.17. Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai Đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày (trước đây không quá 30 ngày) Đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày (trước đây không quá 20 ngày) Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 10 ngày (trước đây không quá 15 ngày) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày (trước đây không quá 20 ngày) Gia hạn sử dụng đất là không quá 07 ngày (trước đây không quá 15 ngày) Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất là không quá 05 ngày (trước đây không quá 10 ngày) Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký là không quá 10 ngày (trước đây không quá 15 ngày) Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 03 ngày (trước đây không quá 05 ngày làm việc) Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là không quá 03 ngày (trước đây không quá 03 ngày làm việc) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 05 ngày (trước đây không quá 10 ngày) Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 07 ngày (trước đây không quá 10 ngày) Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 10 ngày (trước đây không quá 30 ngày) Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày.18. Xác định thời điểm tính thu tiền sử dụng đấtThời điểm tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.Thời hạn Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thời hạn cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai chuyển thông tin chậm hoặc cơ quan thuế chậm xác định nghĩa vụ tài chính thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất được xác định là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ.19. Hướng dẫn mới về xác định giá đất để tính thu nghĩa vụ tài chính khi cấp lại GCNViệc xác định giá đất để tính thu nghĩa vụ tài chính khi cấp lại GCN đã cấp không đúng quy định của pháp luật được thực hiện theo quy định sau: Trường hợp việc cấp GCN không đúng quy định của pháp luật do lỗi của cơ quan nhà nước thì giá đất được xác định tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận trước đây; Trường hợp việc cấp GCN không đúng quy định của pháp luật do lỗi của người sử dụng đất thì giá đất được xác định tại thời điểm cấp lại GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;(Căn cứ Nghị định 012017NĐCP)20. Hướng dẫn mới về giải quyết tranh chấp đất đai Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,... thì thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.(Căn cứ Nghị quyết 042017NQHĐTP)21. Khi giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất mà GCNQSDĐ đó được cấp cho hộ gia đình và tại thời điểm giải quyết tranh chấp, thành viên hộ gia đình đã có sự thay đổi so với thời điểm cấp GCNQSDĐ. Trường hợp này những thành viên nào của hộ gia đình có quyền sử dụng đất đó? Những thành viên nào của hộ gia đình có quyền, nghĩa vụ tham gia tố tụng?Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”. Như vậy, khi giải quyết vụ án dân sự mà cần xác định thành viên của hộ gia đình có quyền sử dụng đất cần lưu ý: Thời điểm để xác định hộ gia đình có bao nhiêu thành viên có quyền sử dụng đất là thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Việc xác định ai là thành viên hộ gia đình phải căn cứ vào hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp cần thiết, Tòa án có thể yêu cầu UBND có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ xác định thành viên hộ gia đình tại thời điểm cấp GCNQSDĐ để làm căn cứ giải quyết vụ án và đưa họ tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Khi giải quyết vụ án dân sự, ngoài những người là thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất, Tòa án phải đưa người đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất của hộ gia đình, người có công sức đóng góp làm tăng giá trị quyền sử dụng đất hoặc tài sản trên đất tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.22. Tòa án nhận được đơn khởi kiện vụ án kinh doanh, thương mại, trong đó có liên quan đến tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất; đồng thời nhận được đơn khởi kiện hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thế chấp. Tòa án thụ lý một hay hai vụ án để giải quyết?Việc giải quyết các yêu cầu của đương sự trong một vụ án hay các vụ án khác nhau phải tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, nhằm bảo đảm giải quyết vụ án nhanh gọn, đúng pháp luật. Đối với trường hợp này, Tòa án thụ lý và giải quyết các yêu cầu trong một vụ án, xác định quan hệ tranh chấp là tranh chấp kinh doanh, thương mại và thời hạn xét xử theo điểm b khoản 1 Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.23. Trong vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người có quyền và nghĩa vụ liên quan đang ở nước ngoài nhưng nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác ra nước ngoài theo quy định. Tòa án căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 để ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Trường hợp này, Tòa án có phải ủy thác tư pháp ra nước ngoài để tống đạt quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không?Theo quy định tại khoản 1 Điều 152 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì nguyên đơn, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm hoặc đương sự khác phải nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài khi yêu cầu của họ làm phát sinh việc ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Đối với trường hợp nêu trên, nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí ủy thác ra nước ngoài và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ở nước ngoài không biết có việc Tòa án ở Việt Nam đang thụ lý vụ án. Do đó, Tòa án không phải ủy thác tư pháp ra nước ngoài để tống đạt quyết định đình chỉ giải quyết vụ án cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ở nước ngoài.24. Trường hợp khởi kiện đối với việc trả lại hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường với lý do vị trí đất nằm trong khu quy hoạch thì xác định người bị kiện là Phòng Tài nguyên và Môi trường hay Ủy ban nhân dân cấp huyện?Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Luật đất đai thì UBND huyện có thẩm quyền: “Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định”.Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 022011NQHĐTP thì để xác định quyết định hành chính, hành vi hành chính bị kiện là đối tượng khởi kiện thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật về thẩm quyền.Trường hợp theo quy định của pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ cụ thể là của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác, nhưng do người trong cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác đó thực hiện theo sự phân công hoặc ủy quyền, ủy nhiệm thì hành vi đó là hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác mà không phải là hành vi hành chính của người đã thực hiện hành vi hành chính đó.Theo hướng dẫn tại Điều 4 và khoản 4 Điều 5 Thông tư liên tịch 502014TTLTBTNMTBNV thì Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước như thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.Theo quy định và hướng dẫn nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thực hiện thẩm tra hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ được giao giúp UBND huyện xem xét, quyết định việc công dân xin chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó, trong trường hợp này, Tòa án xác định người bị kiện là UBND cấp huyện.(Căn cứ Văn bản giải đáp 012017GĐTANDTC)
 • 7
THỪA KẾ TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN POT

THỪA KẾ TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN POT

L ĩnh vực thống k ê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn ph òng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi tr ường. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
 • 5
THỪA KẾ TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ TÔN GIÁO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI PPTX

THỪA KẾ TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ TÔN GIÁO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI PPTX

Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn ph òng đăng ký quyền sử d ụng đất thuộc S ở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
 • 5
ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN PPTX

ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN PPTX

L ĩnh vực thống k ê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn ph òng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi tr ường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được u ỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
 • 5
ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI PPT

ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI PPT

L ĩnh vực thống k ê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn ph òng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc S ở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
 • 5
ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP BẢO LÃNH GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ TÔN GIÁO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI POT

ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP BẢO LÃNH GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ TÔN GIÁO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI POT

Cách th ức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Th ời hạn giải quyết: Không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ng ày nh ận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ng ày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • 5
ĐĂNG KÝ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN DOC

ĐĂNG KÝ THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN DOC

L ĩnh vực thống k ê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn ph òng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi tr ường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ q uy ền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
 • 5
THONG TU 76 2014 TT BTC HUONG DAN THU TIEN SU DUNG DAT

THONG TU 76 2014 TT BTC HUONG DAN THU TIEN SU DUNG DAT

Tiền thuê đất nộp một lần của thời hạn thuê đất còn lại được xác định theo công thức quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 Thông tư này. Giá đất tính thu tiền thuê đất phải nộp một lần của thời hạn thuê đất còn lại được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất nếu diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất ở trong Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại. Đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất có mức giá trị quyền sử dụng đất của diện tích tính thu tiền sử dụng đất cao hơn các mức giá trị nêu trên thì giá đất tính thu tiền thuê đất phải nộp một lần của thời hạn thuê đất còn lại được xác định theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất.
 • 27
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO một PHẦN QUYỀN sử DỤNG đất

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO một PHẦN QUYỀN sử DỤNG đất

ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 1. Hiện Bên A đang có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ .........., thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: .........., Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .......... do UBND .......... thành phố Hà Nội cấp ngày .......... tháng .......... năm ...........
 • 3
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HẠ HÒA , TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2014

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HẠ HÒA , TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2014

Thời điểm người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSD đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSD đất theo quy định của pháp luậ[r]
 • 75
ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI PPT

ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI PPT

L ĩnh vực thống k ê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn ph òng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc S ở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
 • 5
ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ TÔN GIÁO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI PPSX

ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ TÔN GIÁO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI PPSX

Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn ph òng đăng ký quyền sử dụng đấ t thu ộc S ở Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
 • 4
ĐĂNG KÝ NHẬN TẶNG, CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI PPS

ĐĂNG KÝ NHẬN TẶNG, CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI PPS

Th ời hạn giải quyết:Không quá mười (10) ng ày làm vi ệc kể từ ng ày nh ận đủ hồ sơ h ợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đối tượng thực hiện: T ất cả
 • 5
ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP BẢO LÃNH GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN DOC

ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP BẢO LÃNH GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN DOC

thu ộc ph òng Tài nguyên và Môi tr ường hoặc Ủy ban nhân dân xã, th ị trấn đối với hộ gia đ ình, cá nhân s ử dụng đất tại x ã, th ị tr ấn (trường hơ p n ộp hồ sơ tại x ã th ị trấn th ì trong vòng 3 ngày làm vi ệc kể từ ng ày nh ận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân x ã, th ị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn ph òng đăng ký
 • 5
XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI PPS

XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TỔ CHỨC, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI PPS

Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ Xoá Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất tại phòng 01 cửa của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh vào các ngày trong tuần. Địa chỉ: 378 Trần Hưng Đạo - TPQN
 • 4
Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND ppt

Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND ppt

2. Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp đầy đủ, đúng hạn tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Quy chế này. 3. Người trúng đấu giá phải thực hiện theo đúng các cam kết khi tham gia đấu giá và kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sử dụng đất đúng mục đích; tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc các chỉ tiêu quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng đã được quy định trong hồ sơ đấu giá; bảo đảm thời gian bắt đầu triển khai dự án đầu tư chậm nhất không quá 12 (mười hai) tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa, chậm tiến độ thực hiện dự án 24 tháng. Trường hợp vì lý do khách quan phải kéo dài thời gian thực hiện dự án, phải được UBND tỉnh chấp thuận, nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 27 của Quy chế này.
 • 22
NĐ-CP - HoaTieu.vn

NĐ-CP - HoaTieu.vn

- Các hồ sơ liên quan đến Dự án BT và tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán Dự án BT. d) Căn cứ văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan liên quan thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký Hợp đồng BT và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ, cơ quan trung ương (đối với tài sản kết cấu hạ tầng thuộc trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý) ban hành quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng phù hợp với thời điểm quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định này.
 • 15
ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Câu 1: Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtNguyên tắc: Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( LĐĐ 2013)1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp.4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.
 • 10
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

Từ thời kỳ đầu của công cuộc xây dựng đất nước và khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh, cho đến quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, pháp luật đất đai đề theo sát với những chủ trương và định hướng ở mỗi thời kỳ cho phù hợp với tình hình của đất nước. Theo đó, giai đoạn đầu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, với chủ trương khắc phục hậu quả sau chiến tranh tàn phá ở Miền Nam và trọng tâm phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hàng hóa, khắc phục tình trạng phân tán, manh mún, nhỏ lẻ; vì vậy, pháp luật đất đai trong giai đoạn này chưa thực sự quan tâm chú trọng đến chuyển dịch đất đai trên thị trường mà mới chỉ đặt ra và giải quyết về sự chuyển dịch đất đai của các xã viên hợp tác xã, thực hiện dồn điền đổi thửa. Khi đất nước bước sang nền kinh tế thị trường và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được triển khai trên thực tế thì pháp luật đất đai đã thực sự theo sát và hiện thực hóa các sự vận động linh hoạt của các quan hệ đất đai trong nền kinh tế thị trường. Theo đó, quyền chuyển nhượng QSDĐ lần đầu tiên chính thức được ghi nhận trong Luật Đất đai 1993, liên tục được mở rộng trong các Luật Đất đai sửa đổi 1998, 2001, Luật Đất đai 2003. Mỗi Luật Đất đai mới ra đời đều trên cơ sở kế thừa các quy định đã phù hợp, được số đông dân chúng và cộng đồng doanh nghiệp đón nhận; tiếp tục bổ sung, sửa đổi và ban hành mới những quy định nhằm phúc đáp các nhu cầu của thực tiễn cuộc sống. Đến Luật Đất đai hiện hành 2013 so với các luật trước đó cho thấy, chuyển nhượng QSDĐ không chỉ được mở rộng về đối tượng QSDĐ tham gia giao dịch, mà chủ thể chuyển nhượng và chủ thể nhận chuyển nhượng QSDĐ cũng đa dạng hơn với những điều kiện quy định cởi mở và thông thoáng hơn. Điều đáng ghi nhận hơn là không chỉ mở rộng về đối tượng, về chủ thể tham gia giao dịch mà Luật Đất đai hiện hành còn hướng tới một hành lang pháp lý an toàn, thuận lợi và hiệu quả hơn cho các chủ thể tham gia giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, trong đó, cải cách quy trình, rút ngắn thủ tục và sự phúc đáp của các dịch vụ công được thực hiện bởi các thể chế trung gian hỗ trợ giao dịch là những thay đổi tiến bộ, có kế thừa và chọn lọc.
 • 166
Thủ tục sang tên nhà đất ở hà nội

Thủ tục sang tên nhà đất ở hà nội

Thủ tục sang tên nhà đất ở Hà Nội Trước đây chưa có hộ khẩu Hà Nội nên khi mua đất, tôi phải nhờ người quen đứng tên. Nay tôi đã có hộ khẩu, muốn đứng tên quyền sử dụng đất phải làm thế nào? Trả lời có tính chất tham khảo Theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1582002QĐUB ngày 25112002 của UBND thành phố Hà Nội thì một trong các điều kiện để chuyển quyền sử dụng đất là bên được chuyển nhượng phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Thủ tục được tiến hành như sau:1. Hồ sơ được lập gồm: Đơn đề nghị chuyển quyền sử dụng đất (theo mẫu), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (theo mẫu).2. Hồ sơ ban đầu nộp tại phòng công chứng thành phố hoặc UBND quận, huyện nơi có đất chuyển nhượng. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nêu trên phải hoàn tất thủ tục công chứng, chứng thực.3. Bên chuyển quyền và bên nhận quyền đến cơ quan thuế nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ đã được công chứng, xác định các khoản thuế, lệ phí trong thời hạn 3 ngày và tổ chức thu theo quy định.4. Bên nhận quyền sở hữu đất nộp toàn bộ hồ sơ, chứng từ đã được thực hiện theo các bước nói trên tại sở địa chính nhà đất (nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu do UBND thành phố cấp), hoặc tại UBND quận, huyện (nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận, huyện cấp) để làm thủ tục đăng ký trước bạ, sang tên vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • 1
Mẫu đơn xin xác nhận việc trích đo

Mẫu đơn xin xác nhận việc trích đo

Ngày…/…./…… tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất số……….. tôi có làm thủ tục thế chấp quyền sử dụng phần đất còn lại của tôi tại ngân hàng……… và phía ngân hàng [r]
 • 3
PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG ÍCH

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG ÍCH

Hoặc trong trường hợp, đã xác định được phần đất công ích thuộc quyền sử dụng của địa phương đó, tại thời điểm thực hiện dự án, nhưng vị trí và điều kiện thổ nhưỡng lại không phù hợp với[r]
 • 84
CV 2767 12 TCT TIEN SUDUNG DAT

CV 2767 12 TCT TIEN SUDUNG DAT

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, đã được cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền sử dụng đất nhưng sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông [r]
 • 2
PHÁP LUẬT VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

PHÁP LUẬT VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Các_ TRANG 11 _trường hợp pháp luật quy định chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng có hiệu_ _lực kể từ thời điểm đăng ký thì ngày lập hóa đơn là ngày bàn giao hàng hóa._ _Trường hợp giao hà[r]
 • 17
Có phải nộp tiền SDĐ và thuế trước bạ cho đất được mua trước ngày 15 tháng 1 năm 1993

Có phải nộp tiền SDĐ và thuế trước bạ cho đất được mua trước ngày 15 tháng 1 năm 1993

Có phải nộp tiền SDĐ và thuế trước bạ cho đất được mua trước ngày 15101993? Tôi có mua một mảnh đất của người bạn vào tháng 21990 có sự làm chứng của Tổ trưởng dân phố và Mặt trận Tổ quốc phường. Nay làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phòng thuế Nam Định yêu cầu phải nộp thuế quyền chuyển nhượng sử dụng đất, thuế trước bạ. Vậy tôi đã mua mảnh đất này trước ngày 15101993, thì có phải nộp tiền sử dụng đất và thuế trước bạ không? Tôi là lão thành cách mạng, vậy có được hưởng khoản miễn giảm nào không? Trả lời có tính chất tham khảo Thứ nhất, gia đình ông đã sử dụng từ năm 1990, các xác nhận không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch đất được xét duyệt, thì theo quy định tại khoản 1 và 4 điều 50 Luật Đất đai 2003, gia đình ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.Thứ hai, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình ông phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Nghị định 176 và đất chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất. Thứ ba ông không thuộc trường hợp được miễn giảm hoặc giảm nộp lệ phí trước bạ cũng như thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 • 1
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN sử DỤNG đất và tài sản gắn LIỀN với đất

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN sử DỤNG đất và tài sản gắn LIỀN với đất

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào đây để tạo hợp đồng nàyHỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTVÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1)(Số: …………….HĐCNQSDĐ,TSGLĐ) Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….., Tại ………………………………………………….. Chúng tôi gồm có:BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):a) Trường hợp là cá nhân:Ôngbà: ………………………………………………………………..Năm sinh:…………………………CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp………………………………………Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………Là chủ sở hữu bất động sản: ………………………………………………………………………………b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:Ôngbà: ………………………………………………………………..Năm sinh:…………………………CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp………………………………………Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………VàÔngbà: ………………………………………………………………..Năm sinh:…………………………CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp………………………………………Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………Là chủ sở hữu bất động sản: ………………………………………………………………………………Các chứng từ sở hữu và tham khảo về bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B gồm có: ………………………………………………………………………………………………. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):Ôngbà: ………………………………………………………………..Năm sinh:…………………………CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp………………………………………Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………VàÔngbà: ………………………………………………………………..Năm sinh:…………………………CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp………………………………………Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………… Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG1.1. Quyền sử dụng đấtQuyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theocụ thể như sau: Thửa đất số: ................................................................................................ Tờ bản đồ số: ............................................................................................... Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... Diện tích: ............................... m2 (Bằng chữ: ..............................................) Hình thức sử dụng:+ Sử dụng riêng: ................................................................................. m2+ Sử dụng chung: ................................................................................ m2 Mục đích sử dụng:....................................................................................... Thời hạn sử dụng:....................................................................................... Nguồn gốc sử dụng:....................................................................................Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ......................................................2.2. Tài sản gắn liền với đất là: ...................................................... ..................................................................................................................................................................................................Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ...................................................... ......................................................................................................................................................................................... ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .......................................................................... đồng.(Bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam).2.2. Phương thức thanh toán: ......................................................2.3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ3.1. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.3.2. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp. ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ............................................4.2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍThuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp. ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A6.1. Nghĩa vụ của bên A:a) Chuyển giao đất, tài sản gắn liền với đất cho bên B đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;b) Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B.6.2. Quyền của bên A:Bên A có quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trường hợp bên B chậm trả tiền thì bên A có quyền:a) Gia hạn để bên B hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên A, bên B vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại;b) Bên B phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B7.1. Nghĩa vụ của bên B:a) Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên A;b) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;c) Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.7.2. Quyền của bên B:a) Yêu cầu bên A giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;b) Yêu cầu bên A giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;c) Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng;d) Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn. ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNGTrong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊNBên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:9.1. Bên A cam đoan:a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;b) Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.9.2. Bên B cam đoan:a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.10.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau. BÊN A BÊN B (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊNHôm nay, ngày ........ tháng .......... năm ……….. , tại: …………………………………………………Tôi …………………………………., Công chứng viên phòng Công chứng số ............. tỉnh (thành phố)………………………………………… CÔNG CHỨNG: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ....................................... và bên B là ...............................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; .................................................................................................................................................... Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:+ Bên A ...... bản chính;+ Bên B ....... bản chính;Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.Số ................................, quyển số ................TPCCSCCHĐGD. CÔNG CHỨNG VIÊN(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Ghi chú:(1) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 689 Luật dân sự năm 2005 và Điều 167 Luật đất đai năm 2013.
 • 5
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ? Tôi đứng tên trên QSDĐ, nhưng không đứng tên trên hộ khẩu của thửa đất đó. Trường hợp tôi để Cậu tôi đứng tên chủ hộ khẩu thì Cậu tôi có những quyền gì đối với mảnh đất này? (Bitaigioi) Trả lời có tính chất tham khảo Chào bạn.Thứ nhất, giữa quyền sử dụng đất, sở hữu nhà với hộ khẩu nói chung không có liên quan đến nhau, trừ hộ khẩu tại thời điểm cấp đất, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình.Thứ hai, quyền đối với mảnh đất:Theo quy định của luật đất đai 2013:Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:29. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.Theo quy định của bộ luật dân sự 2005:Điều 109. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình1. Các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theo phương thức thỏa thuận.2. Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý.Những quy định trên có thể nói nôm na, đơn giản như sau: Tại thời điểm (ngay, tháng, năm) ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ thì những những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và từ đủ mười lăm tuổi trở lên sẽ là đồng sở hữu, dù sau này họ không còn ở cùng hộ khẩu đó nữa. Trong thực tế thì căn cứ vào sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận: những ai từ đủ 15 tuổi và có tên trong hộ khẩu là đồng sở hữu, dù sau này họ đã chuyển hộ khẩu.
 • 1
HỢP ĐỒNG CHUYỂN đổi QUYỀN sử DỤNG đất

HỢP ĐỒNG CHUYỂN đổi QUYỀN sử DỤNG đất

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTHỢP ĐỒNG SỐ: …………………CĐ………, ngày…..tháng…..năm….. I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI1. Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm....................... Chứng minh nhân dân số:........................do:.......................................cấp ngày…tháng…năm....... Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………… Diện tích đất chuyển đổi: ……………………………..m2 Loại đất: …………………………………………………………….Hạng đất (nếu có) ............................... Thửa số: ………………………………………………………………………………………………………… Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………………………………… Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………………………………………………………………… Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………………..do................................................................ cấp ngày......tháng .....năm……… 2. Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm....................... Chứng minh nhân dân số:........................do:.......................................cấp ngày…tháng…năm....... Nghề nghiệp: …….…………………………………………………………………………………………… Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………… Diện tích đất chuyển đổi: ……………………………..m2 Loại đất: …………………………………………………………….Hạng đất (nếu có) ............................... Thửa số: ………………………………………………………………………………………………………… Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………………………………… Thời hạn sử dụng đất còn lại: ……………………………………………………………………………… Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………..do................................cấp ngày......tháng .....năm… 3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:a) Hai bên nhất trí chuyển đổi các thửa đất đã mô tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I hợp đồng này.b) Chuyển đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian và đầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất.c) Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính, thuế chuyển quyền sử dụng (nếu có). d) Bên nào không thực hiện đầy đủ những nội dung đã ký kết trong bản hợp đồng này do lỗi của mình thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do lỗi gây ra theo quy định của pháp luật. 4. Quyền và nghĩa vụ vủa các bên:4.1. Nghĩa vụ của các bên chuyển đổi quyền sử dụng đấta) Chuyển giao đất cho nhau đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;b) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn;c) Chịu lệ phí về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà mình được chuyển đổi và thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật;d) Thanh toán tiền chênh lệch, nếu giá trị quyền sử dụng đất chuyển đổi của một bên cao hơn, trừ trường hợp có thoả thuận khác.4.2. Quyền của các bên chuyển đổi quyền sử dụng đấta) Yêu cầu bên kia giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;b) Yêu cầu bên kia giao cho mình toàn bộ giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;c) Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đã chuyển đổi;d) Được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn. 5. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất chuyển đổi (nếu có): 6. Thỏa thuận về tài sản gắn liền với thửa đất chuyển đổi (nếu có)Hợp đồng này lập tại ...................ngày.... tháng.... năm ...... thành ........ bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền dưới đây xác nhận. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI(Ký và ghi rõ họ tên) II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC1. Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất chuyển đổi: Về giấy tờ sử dụng: ……………………………………………………………………………. Về hiện trạng thửa đất: ………………………………………………………………………….Chủ sử dụng đất: ………………………………………………………………………………….Loại đất: …………………………………………………………………………………………….Diện tích: ……………………………………………………………………………………………Thuộc tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………………Sồ thửa đất: ………………………………………………………………………………………..Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: ………………………………………………….. Về điều kiện chuyển đổi: ………………………………………………………………………Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ............(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
 • 4
PHÂN TÍCH QUYỀN BỀ MẶT, CHO VÍ DỤ MINH HỌA

PHÂN TÍCH QUYỀN BỀ MẶT, CHO VÍ DỤ MINH HỌA

NỘI DUNGI – Cơ sở lý luận:1.Khái niệm: Khái niệm quyền bề mặt: Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác (Điều 267 BLDS)2.Căn cứ xác lập quyền bề mặt:Quyền bề mặt được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.3.Hiệu lực của quyền bề mặt:Quyền bề mặt có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền bề mặt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. Quyền bề mặt có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.4. Thời hạn của quyền bề mặt: Thời hạn của quyền bề mặt được xác định theo quy định của luật, theo thoả thuận hoặc di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất. Trường hợp thoả thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của quyền bề mặt thì mỗi bên có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 06 tháng.5. Nội dung của quyền bề mặt: Chủ thể quyền bề mặt có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để xây dựng công trình, trồng cây, canh tác nhưng không được trái với quy định của Bộ luật dân sự 2015, pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chủ thể quyền bề mặt có quyền sở hữu đối với tài sản được tạo lập theo quy định trên Trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ thì chủ thể nhận chuyển giao được kế thừa quyền bề mặt theo điều kiện và trong phạm vi tương ứng với phần quyền bề mặt được chuyển giao.6. Chấm dứt quyền bề mặt:Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp sau đây: Thời hạn hưởng quyền bề mặt đã hết; Chủ thể có quyền bề mặt và chủ thể có quyền sử dụng đất là một; Chủ thể có quyền bề mặt từ bỏ quyền của mình; Quyền sử dụng đất có quyền bề mặt bị thu hồi theo quy định của Luật đất đai; Theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.7. Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt Khi quyền bề mặt chấm dứt, chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Chủ thể quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.Trường hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý tài sản trước khi quyền bề mặt chấm dứt thì quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản đó.Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản mà phải xử lý tài sản thì chủ thể có quyền bề mặt phải thanh toán chi phí xử lý tài sản.
 • 11
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CHUYỂN ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2009 2013

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CHUYỂN ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2009 2013

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và ng[r]
 • 92

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp xác định tiền sử dụng đấtxác định tiền sử dụng đất phải nộpcách xác định tiền sử dụng đấttrình tự xác định tiền thuê đấttrình tự xác định tiền thuê đất thuê mặt nước 4 khoảntrình tự xác định tiền thuê đất thuê mặt nước 4khoảncác quyết định tài liệu quy hoạch chung quy hoạch sử dụng đất quy hoạch giao thông quy hoạch của các khu công nghiệp dân cư quy hoạch thuỷ lợi quy hoạch du lịch trong khu vực tuyến đi quatrình tự lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyệntrình tự lập quy hoạch sử dụng đất cấp xãtrình tự lập quy hoạch sử dụng đấttài liệu tham khảo về quy hoạch sử dụng đấttài liệu về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phải công bốtrình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đấttài liệu hướng dẫn xác định chi phí tư vấntừ đó hỗ trợ nhà quản trị tài chính xác định cách sử dụng các nguồn lực để đạt mục tiêuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ