0

37 số từ và lượng từ

33 0 0
  • 37  số từ và lượng từ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:04

Đố anh chị b iết câu “Ngày ấy, cậu bé dại kh ờ.” có cụ m danh từ đấy? Uầy giỏi thế, chuẩn À kh oan! CDT Đ oHôm án b qua cô dạy em, CDT loại tổ Quá gđỉnh ừa c ?N số lư hợp ìtừ h ứ từ với số từ ngữ phụ thuộc ợng dohữdanh g n ì g ? T t đ h ứ c ế n h mô tạo g thành Những từ ý nghĩa số lượng đứng ỉ ý ng hình vị trí hĩa mơ hình CDT cphần ụm d phụ trước anh từ ạ? Số từ lượng từ Bố cục I Số từ II Lượng từ III Luyện tập I Số từ a) Ví dụ: (1) Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm thứ gì, vua bảo: "Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh trưng voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thứ một đơi" (2) Tục truyền đời Hùng Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa Vương thứ sáu, làng cho từ nào? Chúng đứng vị Gióng có hai vợ chồng ơng trí cụm từ bổ sung YN lão chăm làm ăn có gì? tiếng phúc đức a Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm gì, vua bảo: “ Một trăm ván cơm nếp, trăm nệp bánh chưng voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thứ đơi”  Đứng trước DT, biểu thị số lượng vật b Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, làng Gióng có hai vợ chồng ơng lão chăm làm ăn có tiếng phúc đức  Đứng sau DT, biểu thị thứ tự GHI NHỚ Số từ từ số lượng thứ tự vật Khi biểu thị số lượng vật, số từ thường đứng trước DT VD: một, hai, ba… Khi biểu thị thứ tự, số từ đứng sau DT VD: Nhất, nhì, ba… Hãy mở rộng cụm từ một đơi về phía sau cho biết: Từ đơi trong cụm từ có phải số từ khơng? Vì sao? - Ví dụ: một đôi đũa, đôi dép - Một đôi, một đôi đũa là cụm danh từ Phần trung tâm gồm có đơi là danh từ đơn vị mang ý nghĩa đơn vị đứng vị trí danh từ đơn vị, đũa là danh từ vật, một là số từ Có thể nói trăm bị khơng thể nói đơi bị Có thể nói đơi dép khơng thể nói đơi dép III Luyện tập Tìm số từ có thơ sau Chúng thuộc loại số từ nào? Không ngủ Một canh hai canh lại ba canh, Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành; Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh (Hồ Chí Minh) - Số từ số lượng: canh, hai canh, ba canh, năm cánh; - Số từ thứ tự: canh bốn, canh năm., Các từ in đậm hai dòng thơ sau thuộc loại số từ nào? Chúng dùng với ý nghĩa sao? Con đi trăm núi ngàn khe Chưa bằng mn nỗi tái tê lịng bầm (Tố Hữu) Các từ trăm, ngàn, mn là số từ số lượng, có ý nghĩa tượng trưng cho số lượng nhiều So sánh ý nghĩa từ "từng" "mỗi" hai câu sau: a) Thần dùng phép lạ bốc đồi, dời dãy núi [ ] (Sơn Tinh, Thuỷ Tinh) b) Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi tướng rút lui người ngả (Sự tích Hồ Gươm) - Giống (Về ý nghĩa): tách vật, cá thể - Khác:  + từng mang ý nghĩa lần lượt, có trình tự, hết đến khác + mỗi mang ý nghĩa nhấn mạnh tách biệt, khơng có nghĩa theo trình tự Bài tập củng cố Dùng số từ, lượng từ gọi tên vật tranh sau? Những bơng hoa Một chùm bóng Cả gia đình Một chim cúc trắng bay Xem hình đặt câu có số từ lượng từ Nghe đoạn nhạc sau tìm số từ / lượng từ  Đếm Cả nhà 15 %    thương 11 % 8% Cô mẹ Thầy cô cho 5% em mùa xuân • Here is your custom footer Chọn đáp án số từ Số từ từ lượng thứ tự vật Khi biểu thị số lượng vật, ST thường đứng trước DT Khi biểu thị thứ tự, ST thường đứng sau DT Cả A B Chọn đáp án lượng từ Là từ lượng hay nhiều vật Là từ số lượng thứ tự vật Cả B C Dựa vào vị trí CDT, chia nhóm: tồn thể ý nghĩa tập hợp/ phân phối Chọn đáp án chứa lượng từ A Phú ông gọi ba ra, hỏi người B Hai bên đánh ròng rã tháng trời C Nhiều ngày trôi qua chưa thấy chàng trở D Một trăm ván cơm nếp chưa đem đến Hướng dẫn tự học Lập sơ đồ tư cho “Số từ lượng từ” Xác định cho biết YN số từ đoạn thơ sau: Một ngày lớn hơn/ Nấn vòng nhựa một/ Một sắc nhựa chưa giịn/ Ơm đọng trịn quanh hột     Viết đoạn văn ngắn (5-7 câu ), chủ đề tự chọn có sử dụng số từ lượng từ Soạn “Kể chuyện tưởng tượng” SƠ ĐỒ TƯ DUY SƠ ĐỒ TƯ DUY Bái bai em! ... mười từ Giống: Đứng trước DT Khác: Số từ số lượng thứ tự vật; Lượng So sánh số từ với số từ (về từ lượng hay nhiều vật vị trí so với danh từ, ý YN lượng lượng từ khơng xác cụ thể nghĩa) số từ. .. câu có số từ lượng từ Nghe đoạn nhạc sau tìm số từ / lượng từ  Đếm Cả nhà 15 %    thương 11 % 8% Cô mẹ Thầy cho 5% em mùa xn • Here is your custom footer Chọn đáp án số từ Số từ từ lượng thứ... HS (số từ “năm” xác, cụ thể); Những em HS (lượng từ “những” số lượng nhiều cách chung chung, khơng cụ thể, xác) Đặt cụm danh từ có lượng từ vào mơ hình cụm danh từ Phụ trước t2 t1 Lượng từ ý
- Xem thêm -

Xem thêm: 37 số từ và lượng từ , 37 số từ và lượng từ