0

Bài giảng Kinh tế vi mô (Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học) - ĐH Thành Đô

95 18 0
  • Bài giảng Kinh tế vi mô (Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học) - ĐH Thành Đô

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 17:52

Bài giảng Kinh tế vi mô (Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học) cung cấp cho người học những kiến thức như: Kinh tế vi mô và những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp; Cung cầu hàng hoá; Lý thuyết người tiêu dùng; Lý thuyết về doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo! TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ KHOA KINH TẾ BÀI GIẢNG MƠN: KINH TẾ VI MƠ (Dùng cho đào tạo tín - Bậc Đại học) Lưu hành nội - Năm 2018 CHƯƠNG 1: KINH TẾ VI MÔ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VI MƠ 1.1.1 Kinh tế vi mơ, mối quan hệ kinh tế vi mô với kinh tế vĩ mô 1.1.1.1 Kinh tế học Kinh tế học môn khoa học nghiên cứu lựa chọn cá nhân xã hội cách thức sử dụng nguồn tài nguyên có hạn Những lựa chọn cá nhân xã hội biểu thành tượng hoạt động kinh tế Các tượng kinh tế học nghiên cứu hai góc độ, góc độ phận hình thành nên mơn kinh tế vi mơ, hai góc độ tồn kinh tế hình thành nên môn kinh tế vĩ mô Kinh tế học cho cách thức suy nghĩ vấn đề phân bổ nguồn lực không đảm bảo cho “câu trả lời đúng” 1.1.1.2 Kinh tế vĩ mô - Kinh tế vĩ mô môn khoa học quan tâm đến việc nghiên cứu, phân tích, lựa chọn vấn đề kinh tế tổng thể tồn kinh tế Ví dụ: GDP, GNP, lạm phát, thất nghiệp - Kinh tế vĩ mô nghiên cứu đến tác động lẫn khía cạnh kinh tế VD: Nghiên cứu tác động đầu tư thất nghiệp Kinh tế vĩ mơ tìm hiểu để cải thiện kết hoạt động toàn kinh tế 1.1.1.3 Kinh tế vi mơ Là mơn khoa học nghiên cứu, phân tích, lựa chọn vấn đề kinh tế cụ thể tế bào kinh tế, cá nhân, doanh nghiệp kinh tế tương tác chúng với VD: Nghiên cứu mối quan hệ cung cầu hàng hoá tương tác chúng việc hình thành nên giá thị trường 1.1.1.4 Mối quan hệ kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô đối tượng nghiên cứu khác có mối quan hệ gắn bó, tác động lẫn nhau, cụ thể: - Kết kinh tế vĩ mô phụ thuộc vào hành vi kinh tế vi mô, kinh tế quốc dân phụ thuộc vào phát triển doanh nghiệp, tế bào kinh tế tác động ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, kinh tế - Kinh tế vĩ mô tạo hành lang, tạo môi trường, tạo điều kiện cho kinh tế vi mô phát triển -1- 1.1.2 Đối tượng nội dung kinh tế vi mô 1.1.2.1 Đối tượng - Là môn khoa học cung cấp kiến thức cho nhà quản lý Doanh nghiệp để giải vấn đề bản: sản xuất gì? cách nào? cho ai? - Nghiên cứu tính qui luật, xu vận động tất yếu hoạt động kinh tế vi mô, khuyết tật kinh tế thị trường vai trò điều tiết 1.1.2.2 Nội dung Có thể giới thiệu cách tổng quát nội dung của kinh tế học vi mô theo nội dung chủ yếu sau đây: Tổng quan kinh tế học vi mô đề cập đến đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô, lựa chọn kinh tế tối ưu, ảnh hưởng quy luật khan hiếm, lợi suất giảm dần, quy luật chi phí hội tăng dần hiệu kinh tế Cung cầu nghiên cứu nội dung cung cầu, nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu, chế hình thành giá thay đổi giá cung cầu thay đổi hình thức điều tiết giá Co dãn nghiên cứu tác động nhân tố tới lượng cầu lượng cung mặt lượng thông qua xem xét loại hệ số co dãn ý nghĩa loại co dãn Lý thuyết lợi ích nghiên cứu vấn đề tiêu dùng quy luật lợi ích cận biên giảm dần tiêu dùng, lựa chọn tối ưu người tiêu dùng Sản xuất - Chi phí - Lợi nhuận nghiên cứu quy luật sản xuất, chi phí lợi nhuận Cấu trúc thị trường nghiên cứu mơ hình thị trường thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền, thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo bao gồm cạnh tranh độc quyền độc quyền tập đoàn Trong cấu thị trường, đặc điểm trình bày qua hành vi tối đa hố lợi nhuận doanh nghiệp thị trường xem xét thông qua việc xác định mức sản lượng, giá bán nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp Thị trường lao động nghiên cứu vấn đề cung cầu lao động doanh nghiệp điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo Những thất bại kinh tế thị trường nghiên cứu khuyết tật kinh tế thị trường vai trị Chính phủ 1.1.3 Phương pháp nghiên cứu vi mô Kinh tế vi mô phận kinh tế học Do phương pháp nghiên cứu kinh tế vi mơ phương pháp nghiên cứu kinh tế học Kinh tế học slà môn khoa học nên phương pháp nghiên cứu kinh tế học tương tự môn khoa học tự nhiên sinh học, hố học hay vật lý Tuy nhiên kinh tế học -2- nghiên cứu hành vi kinh tế người, nên phương pháp nghiên cứu kinh tế học có nhiều điểm khác với mơn khoa học tự nhiên khác Những phương pháp đặc thù kinh tế học là: - Phương pháp mơ hình hố Để nghiên cứu kinh tế học, giả thiết kinh tế thành lập kiểm chứng thực nghiệm Nếu phép thử thực lặp lặp lại nhiều lần cho kết thực nghiệm giả thiết giả thiết kinh tế coi lý thuyết kinh tế Một vài giả thiết lý thuyết kinh tế công nhận cách rộng rãi gọi qui luật kinh tế - Phương pháp so sánh tĩnh Giả định yếu tố khác không thay đổi Các giả thuyết kinh tế mối quan hệ biến phải kèm với giả định Ceteris Paribus mơ hình Ceteris Paribus thuật ngữ Latinh sử dụng thường xuyên kinh tế học có nghĩa yếu tố khác không thay đổi - Quan hệ nhân Các giả thuyết kinh tế thường mô tả mối quan hệ biến số mà thay đổi biến số nguyên nhân khiến (hoặc) biến khác thay đổi theo Biến chịu tác động gọi biến phụ thuộc biến thay đổi tác động đến biến khác gọi biến độc lập Biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc thân chịu tác động biến số khác ngồi mơ hình Một lỗi thường gặp phân tích số liệu kết luận sai lầm việc quan hệ nhân quả:sự thay đổi biến số nguyên nhân thay đổi biến số chúng có xu hướng xảy đồng thời Vì nguy hiểm đưa kết luận mối quan hệ nhân nên nhà kinh tế học thường sử dụng phép thử thống kê để xác định xem liệu thay đổi biến có thực nguyên nhân gây thay đổi quan sát biến khác hay khơng Tuy nhiên, bên cạnh ngun nhân khó có thực nghiệm hồn hảo phịng thí nghiệm, phép thử thống kê khơng phải lúc đủ sức thuyết phục nhà kinh tế học vào mối quan hệ nhân thực 1.2 DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Doanh nghiệp 1.2.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp đơn vị kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu thị trường xã hội để đạt lợi nhuận tối đa hiệu kinh tế xã hội cao -3- 1.2.1.2 Mục tiêu doanh nghiệp Mục tiêu doanh nghiệp khơng có mà bao gồm hệ thống mục tiêu bao gồm: tối đa hố lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín thị trường, an tồn kinh doanh Trong mục tiêu bản, chi phối mục tiêu khác quan trọng tối đa hoá lợi nhuận 1.2.1.3 Quá trình kinh doanh doanh nghiệp - Đối với doanh nghiệp sản xuất bao gồm giai đoạn sau: + Nghiên cứu nhu cầu thị trường hàng hoá, dịch vụ để lựa chọn định sản xuất + Chuẩn bị đồng yếu tố đầu vào để thực định sản xuất như: lao động, đất đai, thiết bị máy móc, vật tư, cơng nghệ + Tổ chức tốt q trình kết hợp chặt chẽ, khéo léo yếu tố đầu vào để tạo hàng hoá, dịch vụ + Tổ chức tốt q trình tiêu thụ hàng hố, dịch vụ thu tiền - Đối với doanh nghiệp thương mại - dịch vụ bao gồm giai đoạn sau: + Nghiên cứu nhu cầu thị trường hàng hóa, dịch vụ để lựa chọn định lượng hàng hóa cần mua để bán cho khách hàng + Tổ chức việc mua hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu thị trường + Tổ chức việc bao gói, chế biến để chuẩn bị bán + Tổ chức việc bán hàng hóa thu tiền 1.2.1.4 Chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp Chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp khoảng thời gian từ lúc bắt đầu khảo sát nghiên cứu nhu cầu thị trường hàng hoá đến lúc bán xong hàng hoá thu tiền Chu kỳ kinh doanh bao gồm khoảng thời gian chủ yếu sau: - Thời gian nghiên cứu nhu cầu thị trường để định sản xuất gì? - Thời gian chuẩn bị yếu tố đầu vào, mua hàng hoá, dịch vụ để chuẩn bị trình sản xuất kinh doanh - Thời gian tổ chức q trình sản xuất bao gói, chế biến - Thời gian tổ chức trình tiêu thụ hàng hố Việc rút ngắn chu kỳ kinh doanh có ý nghĩa quan trọng việc tăng nhanh kết kinh doanh giảm chi phí kinh doanh Rút ngắn chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp đặc biệt có ý nghĩa việc nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp -4- 1.2.2 Những vấn đề doanh nghiệp 1.2.2.1 Sản xuất gì? Quá trình sản xuất địi hỏi phải làm rõ nên sản xuất hàng hố gì? sản lượng bao nhiêu? sản xuất? Để trả lời câu hỏi doanh nghiệp phải vào nhu cầu thị trường, khả sản xuất doanh nghiệp, chi phí sản xuất Đây vấn đề quan trọng định thành bại doanh nghiệp 1.2.2.2 Sản xuất nào? Phải lựa chọn định: Do sản xuất? sử dụng loại tài nguyên nào? sử dụng công nghệ nào? sử dụng phương pháp sản xuất để với chi phí định đó, doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm 1.2.2.3 Sản xuất cho ai? Nghĩa sản phẩm bán đâu? thị trường nào? người tiêu thụ chúng? Chìa khố định người sử dụng sản phẩm hàng hố dịch vụ doanh nghiệp giá hàng hoá thu nhập người tiêu dùng 1.3 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN 1.3.1 Những vấn đề lý thuyết lựa chọn - Định nghĩa Là lý thuyết tìm cách lý giải cách thức mà doanh nghiệp đưa định để giải vấn đề kinh tế nói cố gắng giải thích họ lựa chọn - Tại phải lựa chọn? + Vì nhu cầu người vơ hạn mà nguồn lực để thoả mãn nhu cầu có hạn + Vì nguồn lực sử dụng vào mục đích khơng thể sử dụng vào mục đích khác - Mục đích lựa chọn + Đối với nhà sản xuất: đạt lợi nhuận tối đa giới hạn nguồn lực có + Đối với người tiêu dùng: đạt lợi ích tiêu dùng cao giới hạn nguồn thu nhập - Căn để lựa chọn Chủ yếu dựa vào chi phí hội Chi phí hội giá trị hội tốt bị bỏ qua đưa lựa chọn kinh tế -5- Xét ví dụ sau: Ơng A có số tiền 200 triệu đồng, định đầu tư vào kinh doanh thu lợi nhuận triệu đồng/tháng Nếu gởi số tiền vào ngân hàng thu số tiền lãi triệu đồng/tháng Như vậy, định đầu tư làm cho chủ đầu tư tr đồng tháng Số tiền chi phí hội định đầu tư 1.3.2 Phương pháp lựa chọn tối ưu Có thể dựa vào đường giới hạn khả sản xuất - Việc lựa chọn để sản xuất gì? bao nhiêu? khoảng thời gian ln ln có giới hạn định nguồn lực cho phép, giới hạn biểu diễn đường giới hạn khả sản xuất Ví dụ: Một trang trại sử dụng đất để trồng chè trồng cà phê Giả định chủ trang trại sử dụng diện tích đất cách tối ưu Các khả đạt trang trại thể bảng sau: Các khả Sản lượng chè (tấn) Sl cà phê (tấn) A 15 B C D 12 10 12 Hãy vẽ đường giới hạn khả sản xuất Chè(tấn) A 15 F Đường giới hạn khả sản xuất trang trại B 12 C E D Cà phê(tấn) 10 12 Hình 1.1: Đường giới hạn khả sản xuất Nhận xét: - Điểm hiệu phải nằm đường giới hạn khả sản xuất thoã mãn tối đa nhu cầu xã hội người -6- + Những điểm nằm đường giới hạn khả sản xuất điểm hiệu quả.(A,B,C,D) + Điểm F nằm đường giới hạn khả sản xuất điểm đạt + Điểm E nằm bên đường giới hạn khả sản xuất điểm khơng có hiệu khơng tận dụng hết nguồn lực có - Đường giới hạn khả sản xuất thể quy luật chi phí hội tăng dần + Từ A =>B: Chi phí hội cho việc sản xuất thêm cà phê chè Chi phí hội cho việc sản xuất thêm cà phê 3/7 chè + Từ B =>C: Chi phí hội cho việc sản xuất thêm cà phê chè Chi phí hội cho việc sản xuất thêm cà phê chè + Từ C =>D: Chi phí hội cho việc sản xuất thêm cà phê chè Chi phí hội cho việc sản xuất thêm cà phê 4.5 chè =>Chi phí hội cho việc sản xuất thêm cà phê ngày tăng 1.4 ẢNH HƯỞNG CỦA QUI LUẬT KHAN HIẾM, LỢI SUẤT GIẢM DẦN, CHI PHÍ CƠ HỘI NGÀY CÀNG TĂNG, HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN KINH TẾ TỐI ƯU 1.4.1 Ảnh hưởng qui luật khan - Mọi nguồn lực điều có giới hạn - Mọi nguồn tài nguyên khan ngày cạn kiệt - Hàng hoá sản xuất ngày khan Để giải mâu thuẩn vô hạn nhu cầu, mong muốn người tiêu dùng hạn chế nguồn lực dùng để thoả mãn nhu cầu có, người phải lựa chọn để với người định, họ đạt lợi ích cao 1.4.2 Ảnh hưởng qui luật lợi suất giảm dần Qui luật nói lên mối tương quan đầu vào q trình sản xuất đầu mà góp phần sản xuất Ví dụ: Năng suất bắp nhiều nhân cơng trồng tỉa diện tích cố định Nhân công Sản lượng (tấn) Sản lượng gia tăng (tấn) 2 -7- 3,5 0,5 3,8 3,9 0,3 0,1 Qui luật: Nếu gia tăng liên tiếp thêm nhiều đơn vị số yếu tố đầu vào vào đầu vào sản lượng có tăng thêm tăng thêm ngày giảm 1.4.3 Ảnh hưởng qui luật chi phí hội ngày tăng Khi muốn có thêm lượng loại hàng hoá mà phải hy sinh lượng lớn loại hàng hố khác chi phí hội ngày tăng 1.4.4 Ảnh hưởng hiệu kinh tế Hiệu nghĩa khơng lãng phí, tiêu chuẩn cao lựa chọn Như theo quan điểm kinh tế học vi mô: + Những định sản xuất nằm đường giới hạn khả sản xuất có hiệu tận dụng hết nguồn lực + Số lượng hàng hoá đạt đường giới hạn lực sản xuất lớn có hiệu cao + Sự thoả mãn tối đa mặt hàng, chất lượng, số lượng hàng hoá theo nhu cầu thị trường giới hạn đường lực sản xuất cho ta đạt hiệu kinh tế cao + Chi phí đơn vị sản phẩm nhỏ hiệu kinh tế cao -8- PHẦN ÔN TẬP CÂU HỎI ĐÚNG SAI: Kinh tế học môn khoa học giúp cho hiểu kinh tế thành viên kinh tế kinh tế học giúp trả lời tất câu hỏi Khi chi phí hội hoạt động tăng lên, người ta thay hoạt động hoạt động khác Điểm nằm đường giới hạn khả sản xuất điểm đạt Nếu đường giới hạn khả sản xuất đường thẳng chi phí hội khơng đổi Vấn đề khan tồn kinh tế kế hoạch hoá tập trung Giả định kinh tế giản đơn có ngành sản xuất xe đạp xe máy Bảng sau thể khả đạt kinh tế nguồn lực sử dụng cách tối ưu nhất: BÀI TẬP Bài 1.1 Các khả Sản lượng xe đạp (vạn chiếc) Sản lượng xe máy (vạn chiếc) A 40 B C D E 35 30 20 10 a Hãy vẽ đường giới hạn khả sản xuất kinh tế b Nền kinh tế có khả sản xuất 27 vạn xe đạp vạn xe máy hay khơng? c Bạn có nhận xét kinh tế sản xuất điểm G (25 vạn xe đạp vạn xe máy) d Hãy tính chi phí hội việc sản xuất xe đạp xe máy Bài 1.2 Bảng sau mô tả khả sản xuất khác kinh tế tuần nguồn lực sử dụng có hiệu Các khả Đàn ghita (chiếc) -9- Đĩa nhạc (trăm chiếc) 6.2 CUNG - CẦU VỀ VỐN 6.2.1 Cầu vốn - Nhu cầu vốn dịch vụ ngành giống nhu cầu lao động Tiền th vốn đóng vai trị tiền cơng theo giờ, mức giá thuê thể chi phí sử dụng vốn Chi phí hàng năm = chi phí cho lãi suất + bảo dưỡng khấu hao = giá TS (tỷ lệ lãi suất + tỷ lệ khấu hao) - Tài sản tham gia vào qúa trình kinh doanh giống yếu tố lao động, doanh nghiệp phải xem xét thêm dịch vụ vốn mang thêm vào giá trị sản lượng doanh nghiệp - Giá trị cận biên vốn (MPK): sử dụng thêm đơn vị dịch vụ vốn làm tăng giá trị sản lượng doanh nghiệp lên lần Giá trị cận biên vốn tuân theo qui luật lợi tức giảm dần có nghĩa gia tăng lượng vốn giá trị tăng thêm giảm dần Giá đơn vị vốn R0 MPK Số thuê vốn K0 Hình 6.4: Đường giá trị cận biên vốn Trên đồ thị ta thấy: Ở mức giá thuê đơn vị vốn R0 doanh nghiệp có lượng cầu K0 đơn vị vốn Đường MPK thể cầu vốn doanh nghiệp Đường sản phẩm giá trị biên vốn dịch chuyển lên có yếu tố làm tăng sản phẩm vật vốn yếu tố sau: - Sản phẩm hãng tăng giá - Sự tăng mức độ sử dụng yếu tố kết hợp với vốn lao động - Tiến kỹ thuật làm tăng suất 6.2.2 Cung vốn - Trong nhắn hạn, tổng cung tài sản máy móc, nhà cửa, xe cộ cố định khơng thể thời gian ngắn tạo máy Bởi đường cung dịch vụ vốn ngắn hạn đường thẳng đứng -80- Giá đơn vị vốn S Cung vốn Hình 6.5: Đường cung vốn - Trong dài hạn tổng lượng vốn kinh tế thay đổi, nhiều thiết bị nhà máy xây dựng Việc cung ứng thị trường vốn phụ thuộc vào giá cho thuê nên đường cung vốn đường nằm nghiêng tuân theo luật cung 6.2.3 Cân thị trường vốn Để đơn giản nghiên cứu cân vốn phân tích trường hợp ngành nhỏ, có đường cung dịch vụ vốn nằm ngang giá thuê hành đơn vị vốn Giá đơn vị vốn E R0 S E'' R1 D E' K1 D' K0 Lượng cung dvụ vốn Hình 6.6: Cân thị trường vốn - Trên đồ thị ta thấy: Mức cân đường cung dài hạn (S) đường cầu ngành theo giá thuê hành cho dịch vụ vốn (D) xuất điểm E tương ứng với lượng dịch vụ vốn K0, giá thuê đơn vị vốn R0 - Khi tăng tiền công làm dịch chuyển đường cầu dịch vụ vốn đến (D'), doanh nghiệp kịp thời cắt giảm đầu vào dịch vụ vốn Cung ngắn hạn giữ nguyên, mức cân xuất E' giá thuê vốn giảm từ R0 đến R1 Ở đây, giá thuê R1 khơng đảm bảo tỷ suất lợi tức cần có nên chủ tài sản cắt giảm lượng vốn cho thuê từ K0 đến K1 để đảm bảo mức thuê hành R0 Cân -81- xuất E'', mũi tên đồ thị cho thấy vận động ngành để tự điều chỉnh vốn 6.3 CUNG CẦU VỀ ĐẤT ĐAI - Đất đai yếu tố đặc biệt, tổng mức cung dài hạn cố định nên đường tổng cung đất đai thẳng đứng song song với trục tung biểu thị giá thuê đất Giá thuê E' R1 D' R0 E'' D Số lượng đất đai Hình 6.7: Cân thị trường đất đai - Đường cầu đất đai doanh nghiệp có hướng dốc xuống theo quan hệ cung cầu Giao điểm cung cầu E xác định giá thuê đất R Khi đường cầu (D) đến (D') điểm cân (E') tương ứng với giá thuê đất R1 - Đất đai tài sản giống tài sản khác có khác thiên nhiên ban bố nên giá thuê đất thặng dư người chủ đất Vì người chủ sẵn sàng cung ứng số lượng đất tuỳ theo đường cầu gặp đường cung chỗ (thậm chí xuống đến mức số 0) Các nhà kinh tế học gọi tơ kinh tế -82- PHẦN ÔN TẬP CÂU HỎI ĐÚNG SAI Đường cầu lao động đường sản phẩm cận biên lao động Khi suất lao động tăng lên, hãng thuê nhiều nhân công Đường cung lao động cá nhân đường dốc lên Việc tăng giá sản phẩm doanh nghiệp làm dịch chuyển đường sản phẩm giá trị cận biên vốn Nếu đơn giá thuê lao động giảm xuống đường sản phẩm doanh thu cận biên lao động dịch chuyển phía ngồi BÀI TẬP Bài số 6.1 Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm X có hàm sản xuất ngắn hạn thể bảng Lao động (công nhân) Số lượng SP (chiếc) 10 11 12 13 33 56 76 93 106 116 123 128 131 133 134 Giả sử thị trường sản phẩm X cạnh tranh hoàn hảo cân mức giá 10 nghìn đồng/ a Hãy xác định đường cầu lao động doanh nghiệp b Nếu thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo tiền lương cân 100 nghìn đồng/ ngày Hãy xác định số lượng lao động mà doanh nghiệp sử dụng c Nếu giá sản phẩm X tăng lên thành 20 nghìn đồng/ chiếc, doanh nghiệp sử dụng đơn vị lao động với mức tiền lương trên? Bài 6.2 Công ty A&D sản xuất cá hộp có tình hình sử dụng lao động cho bảng Số lao động Số hộp cá sản xuất/ngày 20 50 90 120 145 165 180 190 -83- Giả sử thị trường cá hộp canh tranh hoàn hảo cân với mức giá 5000 đồng/hộp a Hãy minh hoạ đường cầu lao động công ty A&D lên đồ thị b Nếu tất công ty sở sản xuất cá hộp khác trả lương cho công nhân với giá 75000 đồng ngày Hãy xác định số lượng công nhân mà công ty A&D sử dụng c Nếu giá cá hộp thị trường giảm xuống 3000 đồng/hộp cơng ty thay đổi số lượng lao động sử dụng nào? Bài 6.3 Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm X điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo giá sản phẩm thị trường 10 nghìn đồng/đơn vị Thị trường cho công nhân sản xuất sản phẩm X cho bảng sau Tiền lương/ngày (nghìn đồng) Lượng cầu lao động Lượng cung lao đông 100 6.000 12.000 80 7.000 10.000 60 8.000 8.000 40 9.000 6.000 20 10.000 4.000 a Hãy xác định mức tiền lương cân thị trường b Nếu phủ quy định mức tiền lương tối thiểu 80 nghìn đồng ngày, xác định số lượng lao động thất nghiệp Bài 6.4 Cho hàm sản xuất doanh nghiệp Q = 12L-L2 (trong Q số lượng sản phẩm/ngày, L số lượng lao động sử dụng/ ngày nhận giá trị khoảng đến 6) a Xác định đường cầu lao động doanh nghiệp sản phẩm doanh nghiệp bán thị trường cạnh tranh hồn hảo với giá 10 nghìn đồng/1 đơn vị b.Doanh nghiệp sử dụng đơn vị lao động ngày với mức tiền lương tương ứng 30 nghìn đồng/ ngày 60 nghìn đồng/ ngày? -84- CHƯƠNG 7: NHỮNG HẠN CHẾ CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ 7.1 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 7.1.1 Hàng hóa cơng cộng - Hàng hóa hàng hóa mà người dùng người khác dùng như: an ninh quốc phịng, phịng chống thiên tai, bảo vệ mơi trường, hệ thống giao thông - Đặc điểm hàng hóa cơng cộng khơng mang tính cạnh tranh, khơng mang tính loại trừ Việc sử dụng người không ảnh hưởng đến việc sử dụng người khác nên người tiêu dùng khơng có động mua hàng, họ sẵn sàng hưởng lợi ích khơng sẵn sàng chịu trả phí tổn Chính mà doanh nghiệp không quan tâm đến việc sản xuất cung ứng hàng hóa cơng cộng cần thiết cho xã hội 7.1.2 Các nhân tố ngoại ứng - Một ngoại ứng xuất định sản xuất hay tiêu dùng cá nhân lại ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất tiêu dùng người khác mà không thông qua giá thị trường + Các ngoại ứng gây ảnh hưởng xấu (ngoại ứng tiêu cực): Ví dụ: Một doanh nghiệp sản xuất thải nước bẩn gây ô nhiễm mơi trường, xã hội phải chịu hậu cịn doanh nghiệp không quan tâm đến + Ngược lại ngoại ứng gọi ngoại ứng tích cực: Sản phẩm cơng cộng trường hợp mà ta có tác động ngoại ứng mạnh hồn tồn lợi ích Ví dụ: Quốc phòng, an ninh, hải quân tuần phòng bờ biển đem lại bầu khơng khí an ninh đất nước, người hưởng không gây ảnh hưởng lẫn Một người phịng bệnh lao: lợi ích khơng thân người mà người xung quanh hưởng khơng bị lây bệnh - Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp chạy theo mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận nên thường không quan tâm hay chưa quan tâm mức đến tác động ngoại ứng 7.1.3 Thơng tin khơng hồn hảo Thơng tin khơng đối xứng đặc tính nhiều tình kinh doanh Do thơng tin khơng đầy đủ, nhà sản xuất sản xuất nhiều hàng hóa q hàng hóa khác, khơng tạo hiệu 7.1.4 Độc quyền sức mạnh thị trường Trong kinh tế thị trường, có doanh nghiệp độc quyền, doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp để tăng giá, gây thiệt hại cho người tiêu dùng Do đó, Chính phủ phải can thiệp để tránh lũng đoạn doanh nghiệp độc quyền -85- 7.1.5 Những rủi ro khiếm khuyết khác - Rủi ro đặc trưng gắn liền với kinh tế thị trường có biến động lớn giá cả, sản lượng hay số hàng hóa - Kinh tế thị trường chấp nhận cạnh tranh nên doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro: kinh tế suy thoái, lạm phát, thất nghiệp gia tăng rủi ro khác khó lường trước 7.2 CHỨC NĂNG, CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ 7.2.1 Chức kinh tế phủ - Xây dựng pháp luật, qui định qui chế điều tiết - Ổn định cải thiện hoạt động kinh tế như: kiểm soát tiền lưu thông, hạn chế thất nghiệp, lạm phát, phá vỡ trì trệ - Tác động đến việc phân bổ nguồn lực: phủ tác động đến phân bổ nguồn lực cách trực tiếp tác động đến sản xuất "cái gì", qua lựa chọn Chính phủ, tác động đến khâu phân phối "cho ai" qua thuế, khoản chuyển nhượng, trợ cấp đối giá mức sản lượng sản xuất 7.2.2 Các công cụ chủ yếu Chính phủ tác động vào kinh tế - Hệ thống pháp luật máy thực thi pháp luật - Các cơng cụ tài tiền tệ: + Chi tiêu Chính phủ: chi tiêu Nhà nước kích thích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phá vỡ trì trệ đảm bảo tăng cường khả gia tăng lượng cung + Kiểm soát lượng lưu thơng: ngân hàng nơi kiểm sốt lượng tiền lưu thơng, tăng nhanh lượng tiền suy thoái, để thúc đẩy kinh tế vượt qua khó khăn suy thối Khi lạm phát cao, ngân hàng Nhà nước hạn chế phát hành giảm bớt lượng tiền lưu thông để giảm tỷ lệ lạm phát + Thuế: thuế công cụ tài quan trọng Có thể phân chia làm 2loại thuế:  Thuế trực tiếp: loại thuế mà cá nhân nộp thuế thu nhập khoản tiền kiếm sức lao động, tiền cho thuê, cổ tức lãi suất  Thuế gián tiếp: loại thuế đánh vào việc tiêu thụ hàng hoá dịch vụ + Tổ chức sử dụng hệ thống kinh tế Nhà nước: phủ đảm nhận sản xuất mặt hàng dịch vụ công cộng như: quốc phòng, y tế, giáo dục số ngành nghề tạo hàng hóa cá nhân 7.2.3 Các phương pháp điều tiết Chính phủ -86- * Điều tiết giá P MC AC MR P0 P2 P4 Q Q0 Q2 Q1 Để đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn cung ứng sản lượng Q0 có MR = MC, mức giá bán P0 Giá bán độc quyền cao đem lại lợi nhuận độc quyền cao, làm thặng dư người tiêu dùng giảm xuống: địi hỏi Chính phủ can thiệp - Chính phủ điều tiết theo nguyên tắc cạnh tranh: qui định P = MC Tại B: mức sản lượng cung ứng Q1 bán với giá P1 = MC: mức giá Chính phủ qui định Với mức giá P1 doanh nghiệp bị lỗ ngừng sản xuất ( P1 < AC) Muốn trì sản xuất Chính phủ phải bù lỗ cho doanh nghiệp, khoản bù lỗ tối thiểu cho sản phẩm đoạn BC - Nếu Chính phủ can thiệp với mức giá P = AC Tại C: mức sản lượng cung ứng Q2 giá bán P2 Theo cách này, lơi nhuận từ doanh nghiệp sang cho người tiêu dùng * Điều tiết sản lượng Chính phủ qui định mức sản lượng tối thiểu doanh nghiệp buộc phải cung ứng Từ đảm bảo giá bán tương ứng đảm bảo lợi nhuận cho nhà sản xuất lợi ích người tiêu dùng P P0 PA P1 D MC A AC Q Q0QAQ1 -87- - QLN MAX QTT QHV , doanh nghiệp cung ứng mức sản lượng Qui luật chi phí hội tăng dầnmin Mức sản lượng tối thiểu mà Chính phủ qui định QA, giá bán PA -88- [1] DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Bảo Lâm(chủ biên) (2014), Kinh tế vi mô, NXB Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Văn Dần (2014), Giáo trình Kinh tế vi mơ 1, NXB Tài [3] Nguyễn Như Ý (chủ biên) (2014), Câu hỏi-Bài tập-Trắc nghiệm kinh tế vi mô, NXB Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [4] Vũ Kim Dũng (2011), Hướng dẫn thực hành Kinh tế vi mô, NXB Thời Đại [5] Vũ Kim Dũng (2012), Giáo trình Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân -89- MỤC LỤC CHƯƠNG 1: KINH TẾ VI MÔ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VI MÔ 1.1.1 Kinh tế vi mô, mối quan hệ kinh tế vi mô với kinh tế vĩ mô 1.1.1.1 Kinh tế học 1.1.1.2 Kinh tế vĩ mô 1.1.1.3 Kinh tế vi mô 1.1.1.4 Mối quan hệ kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô 1.1.2 Đối tượng nội dung kinh tế vi mô 1.1.2.1 Đối tượng 1.1.2.2 Nội dung .2 1.1.3 Phương pháp nghiên cứu vi mô 1.2 DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Doanh nghiệp 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Mục tiêu doanh nghiệp 1.2.1.3 Quá trình kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1.4 Chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp 1.2.2 Những vấn đề doanh nghiệp 1.2.2.1 Sản xuất gì? 1.2.2.2 Sản xuất nào? 1.2.2.3 Sản xuất cho ai? 1.3 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN 1.3.1 Những vấn đề lý thuyết lựa chọn 1.3.2 Phương pháp lựa chọn tối ưu 1.4 ẢNH HƯỞNG CỦA QUI LUẬT KHAN HIẾM, LỢI SUẤT GIẢM DẦN, CHI PHÍ CƠ HỘI NGÀY CÀNG TĂNG, HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN KINH TẾ TỐI ƯU 1.4.1 Ảnh hưởng qui luật khan 1.4.2 Ảnh hưởng qui luật lợi suất giảm dần 1.4.3 Ảnh hưởng qui luật chi phí hội ngày tăng 1.4.4 Ảnh hưởng hiệu kinh tế CHƯƠNG 2: CUNG CẦU HÀNG HOÁ 13 -90- 2.1 CẦU HÀNG HOÁ 13 2.1.1 Khái niệm cầu 13 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu 13 2.1.3 Hàm số cầu 14 2.1.4 Biểu cầu 14 2.1.5 Đường cầu 14 2.1.6 Luật cầu 15 2.1.7 Sự vận động dọc theo đường cầu dịch chuyển đường cầu 15 2.1.7.1 Sự vận động dọc theo đường cầu 15 2.1.7.2 Sự dịch chuyển đường cầu 15 2.2 CUNG HÀNG HOÁ 16 2.2.1 Khái niệm cung 16 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cung 17 2.2.3 Hàm số cung 17 2.2.4 Biểu cung 17 2.2.5 Đường cung 17 2.2.6 Luật cung 18 2.2.7 Sự vận động dọc theo đường cung dịch chuyển đường cung 18 2.2.7.1 Sự vận động dọc theo đường cung 18 2.2.7.2 Sự dịch chuyển đường cung 18 2.3 CÂN BẰNG CUNG CẦU 18 2.3.1 Trạng thái cân cung cầu 18 2.3.2 Trạng thái dư thừa thiếu hụt 19 2.3.3 Sự thay đổi trạng thái cân 19 2.3.4 Kiểm soát giá 19 2.3.4.1 Giá trần 19 2.3.4.2 Giá sàn 20 2.4 SỰ CO DÃN CỦA CẦU 20 2.4.1 Sự co dãn cầu theo giá 20 2.4.1.1 Định nghĩa 20 2.4.1.2 Phương pháp tính độ co dãn lượng cầu theo giá 20 2.4.2 Sự co dãn cầu theo giá hàng hóa liên quan 22 2.4.2.1 Định nghĩa 22 2.4.2.2 Phương pháp tính 22 2.4.2.3 Ý nghĩa 22 2.4.3 Sự co dãn cầu theo thu nhập 23 -91- 2.4.3.1 Định nghĩa 23 2.4.3.2 Phương pháp tính 23 2.4.3.3 Ý nghĩa 23 CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT NGƯỜI TIÊU DÙNG 29 3.1 LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 29 3.1.1 Mục tiêu tác phong ứng xử người tiêu dùng 29 3.1.2 Lý thuyết lợi ích 29 3.1.2.1 Lợi ích, tổng lợi ích, lợi ích cận biên 29 3.1.2.2 Nguyên tắc cân tiêu dùng 29 3.2 LỰA CHỌN TIÊU DÙNG TỐI ƯU 30 3.2.1 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu biết U, TU, MU 30 3.2.2 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu cách kết hợp đường ngân sách đường bàng quan 30 3.2.2.1 Đường ngân sách tiêu dùng 30 3.2.2.2 Đường bàng quan (Đường cong đồng ích) 31 3.2.2.3 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu 32 CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT VỀ DOANH NGHIỆP 37 4.1 LÝ THUYẾT SẢN XUẤT 37 4.1.1 Hàm sản xuất 37 4.1.2 Hàm sản xuất với yếu tố đầu vào biến đổi 37 4.1.2.1 Năng suất bình quân 37 4.1.2.2 Năng suất cận biên 38 4.1.2.3 Qui luật suất cận biên giảm dần 39 4.1.3 Sản xuất với hai yếu tố đầu vào biến đổi 39 4.1.3.1 Đường đồng lượng 39 4.1.3.2 Đường đồng phí 41 4.1.3.3 Sự lựa chọn phối hợp tối ưu yếu tố sản xuất 41 4.2 LÝ THUYẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT 42 4.2.1 Khái niệm chi phí kế tốn, chi phí hội, chi phí kinh tế 42 4.2.2 Chi phí sản xuất ngắn hạn 42 4.2.2.1 Tổng chi phí, chi phí cố định, chi phí biến đổi 42 4.2.2.2 Chi phí bình qn 43 4.2.3 Chi phí sản xuất dài hạn 44 4.2.4 Qui mô sản xuất tối ưu dài hạn 44 CHƯƠNG 5: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 49 5.1 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO 49 -92- 5.1.1 Khái niệm cạnh tranh hoàn hảo 49 5.1.2 Đặc điểm cạnh tranh hoàn hảo 49 5.1.3 Đường cầu doanh thu cận biên doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn hảo 49 5.1.3.1 Đường cầu doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 49 5.1.3.2 Doanh thu cận biên Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 50 5.1.4 Tối đa hóa lợi nhuận Doanh nghiệp cạnh tranh hồn hảo 50 5.1.4.1 Định nghĩa 50 5.1.4.2 Quyết định sản lượng tối ưu 51 5.1.4.3 Lợi nhuận với mức sản lượng 51 5.2 THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN 52 5.2.1 Khái niệm 52 5.2.2 Đặc điểm thị trường độc quyền hoàn toàn 52 5.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền 52 5.2.4 Đường cầu doanh thu cận biên doanh nghiệp thị trường độc quyền 53 5.2.4.1 Đường cầu 53 5.2.4.2 Đường doanh thu cận biên 53 5.2.5 Tối đa hóa lợi nhuận hãng độc quyền 53 5.2.6 Một số kỹ thuật hình thành giá công ty độc quyền 54 5.2.6.1 Định giá bán để đạt doanh thu tối đa 54 5.2.6.2 Định giá bán để sản lượng tiêu thụ tối đa mà không bị lỗ 54 5.2.6.3 Định giá bán đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cho trước 55 5.3 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHƠNG HỒN HẢO 55 5.3.1 Cạnh tranh độc quyền 55 5.3.1.1 Đặc điểm 55 5.3.1.2 Cân thị trường ngắn hạn, dài hạn 55 5.3.2 Độc quyền tập đoàn 56 5.3.2.1 Đặc điểm 56 5.3.2.2 Giá sản lượng doanh nghiệp thị trường thiểu số độc quyền có hợp tác 57 5.3.2.3 Giá sản lượng doanh nghiệp thị trường độc quyền tập đồn khơng có hợp tác 59 CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT 68 -93- 6.1 CUNG - CẦU VỀ LAO ĐỘNG 68 6.1.1 Cầu lao động 68 6.1.2 Cung lao động 69 6.1.3 Cân thị trường lao động 69 6.2 CUNG - CẦU VỀ VỐN 70 6.2.1 Cầu vốn 70 6.2.2 Cung vốn 70 6.2.3 Cân thị trường vốn 71 6.3 CUNG CẦU VỀ ĐẤT ĐAI 72 CHƯƠNG 7: NHỮNG HẠN CHẾ CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ 75 7.1 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 75 7.1.1 Hàng hóa cơng cộng 75 7.1.2 Các nhân tố ngoại ứng 75 7.1.3 Thơng tin khơng hồn hảo 75 7.1.4 Độc quyền sức mạnh thị trường 75 7.1.5 Những rủi ro khiếm khuyết khác 76 7.2 CHỨC NĂNG, CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ 76 7.2.1 Chức kinh tế phủ 76 7.2.2 Các cơng cụ chủ yếu Chính phủ tác động vào kinh tế 76 7.2.3 Các phương pháp điều tiết Chính phủ 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 MỤC LỤC 80 -94- ... hệ kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mơ đối tượng nghiên cứu khác có mối quan hệ gắn bó, tác động lẫn nhau, cụ thể: - Kết kinh tế vĩ mô phụ thuộc vào hành vi kinh tế vi mô, kinh. .. kinh tế quốc dân phụ thuộc vào phát triển doanh nghiệp, tế bào kinh tế tác động ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, kinh tế - Kinh tế vĩ mô tạo hành lang, tạo môi trường, tạo điều kiện cho kinh tế vi mô phát... lượng lên tới 1 5-2 0kg -3 2- Nguồn: http://kenh14.vn/nong-dan-quang-ngai-phai-dem-dua-hau-do -cho- bo-an-can-lamsu-chung-tay-giai-cuu-cua-cong-dong-20170331151038201.chn Câu hỏi thảo luận: Vấn đề người
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vi mô (Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học) - ĐH Thành Đô, Bài giảng Kinh tế vi mô (Dùng cho đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học) - ĐH Thành Đô

Mục lục

Xem thêm