0

giao an lop 1 Thuy TV

33 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:47

I MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc  HS đọc và viết được âm ê, âm v, bê, ve  HS đọc được các từ ngữ và câu ứng dụng  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bế bé  Nhận ra được chữ :v, ê có[r] (1)Tieáng vieät DAÁU HOÛI – DAÁU NAËNG I MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc  HS nhận biết các dấu và hỏi, nặng  HS ghép các tiếng “bẻ, bẹ”  Biết dấu sắc và hỏi, nặng tiếng đồ vật, vật và các tiếng có saùch baùo  Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Hoạt động bẻ bà mẹ, bạn gái và bác nông daân tranh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  GV: bảng kẻ ô li, các vật tựa hình dấu hỏi, dấu nặng Tranh minh hoạ các tiếng: giỏ, khỉ, thỏ, mỏ, vẹt, cọ, nụ Tranh minh hoạ phần luyện nói Söu taàm caùc tranh aûnh, saùch baùo coù caùc tieáng mang daáu hoûi, daáu naëng  HS: chữ , sgk , bài tập tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Noäi dung Baøi cuõ Bài Giới thiệu bài Hoạt động giáo viên Hôm trước ta học bài gì? Cho vài HS đọc tiếng bé và viết chữ bé vào bảng Cho HS lên đọc tiếng bé và nêu vị trí các chữ tieáng beù HS lên gạch các tiếng có mang dấu sắc caùc tieáng : voù, laù tre, veù, boùi caù Tieát - GV treo tranh trên bảng để HS quan sát và thảo luaän Trong tranh veõ gì ? GV hoûi: caùc tieáng: khæ, gioû, hoå, thoû, moû gioáng chỗ nào? Trong các tiếng: vẹt, nụ, cụ, ngựa, cọ giống choã naøo? Daïy daáu Vaäy hoâm ta hoïc baøi daáu hoûi, daáu naëng Nhaän dieän * GV ghi leân baûng daáu hoûi ( ? ) vaø daáu naëng ( ) daáu * Cho HS lấy dấu hỏi và dấu nặng chữ và hoûi: _ Caùc em thaáy daáu hoûi gioáng caùi gì? _ Daáu naëng gioáng caùi gì? Daáu hoûi ( ? ) Cho HS dùng chữ ghép tiếng “be” sau đó thêm Hoạt động học sinh HS đọc âm bé, lớp nhận xét đánh giá HS viết chữ bé vào baûng HS leân nhaän dieän daáu HS quan saùt tranh vaø thaûo luaän HS trả lời có dấu hoûi HS trả lời có dấu naëng HS theo doõi HS laáy daáu hoûi vaø daáu nặng chữ để quan saùt vaø nhaän xeùt HS gheùp tieáng beû (2) Ghép chữ và đọc tiếng HD HS vieát daáu hoûi treân baûng Vieát daáu naëng Troø chôi Luyeän taäp a.Luyện đọc b.Luyeän vieát c.Luyeän noùi Troø chôi Nhìn động tác noùi tieáng chæ động tác dấu hỏi ta tiếng gì? (bẻ) Ai phaân tích cho coâ tieáng “beûù” naøo? GV phaùt aâm maãu : “beûù” GV uốn nắn, sửa sai cho HS Tìm các hoạt động đó có tiếng bẻ Daáu naëng ( ) Cách tiến hành tương tự dấu hỏi * GV vieát maãu vaø HD caùch vieát - Cho HS duøng ngoùn troû vieát vaøo khoâng trung daáu hoûi Cho HS vieát baûng daáu hoûi GV uốn nắn, sửa sai cho học sinh Cho HS vieát tieáng: beû vaøo baûng GV uốn nắn, sửa sai * GV hướng dẫn dấu nặng dấu hỏi Cho HS chôi troø chôi chuyeån tieát Tieát * GV chæ cho hoïc sinh phaùt aâm tieáng : beû, beï GV uốn nắn sửa sai cho * Cho học sinh lấy tập viết HS tập tô chữ bẻ, bẹ tập viết Chú ý quy trình tô chữ * Treo tranh để HS quan sát và thảo luận GV tranh và hỏi: Trong tranh vẽ gì?  Các tranh này có gì khác nhau? ( người các tranh khác đó là mẹ, bác nông dân, baïn gaùi)  Các tranh này có gì giống nhau? ( Hoạt động bẻ )  Em thích tranh nào nhất? Vì sao?  Trước đến trường em có sửa lại quần áo khoâng?  Tiếng bẻ còn dùng đâu ? ( bẻ gãy, bẻ ngón tay vv )  Teân baøi luyeän noùi hoâm laø gì? ( beû) * GV làm mẫu số động tác và đố HS đoán đúng tiếng động tác đó  Caàm vieân phaán beû ñoâi  Cầm nứa bẻ làm nhiều khúc HS phaân tích tieáng beû HS đọc tiếng bẻ HS tìm VD beû cuûi, beû ngoùn tay vv HS vieát leân khoâng trung baèng ngoùn tay Hoïc sinh vieát daáu hoûi vaøo baûng HS vieát tieáng beû vaøo baûng Hoïc sinh chôi troø chôi HS phaùt aâm CN nhoùm đồng HS mở tập viết HS tô chữ tập vieát Hoïc sinh quan saùt tranh và trả lời câu hỏi Caùc baïn khaùc laéng nghe để bổ sung HS chôi troø chôi (3) Cuûng coá daën doø * Phát động HS làm động tác bẻ để lớp đoán - HD HS nhận xét sau bạn làm động tác trước lớp Hoâm hoïc baøi gì? GV bảng cho HS đọc lại bài Tìm dấu và tiếng vừa học sách báo HD HS veà nhaø tìm vaø hoïc baøi Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông Học sinh đọc lại bài ĐẬU THỊ MƯỜI Thứ ba ngày 5tháng năm 2006 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VĂN II Bài soạn lớp1 DAÁU HUYEÀN – DAÁU NGAÕ I MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc  HS nhận biết các dấu và huyền, ngã  HS ghép các tiếng: “ bè, bẽ ”  Biết dấu ( ` ) và dấu ( ~ ) tiếng đồ vật, vật  Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Nói bè và tác dụng nó đời sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  GV: bảng kẻ ô li, các vật tựa hình dấu ( ` ), ( ~ ) Tranh minh hoạ các tiếng: dừa, mèo, gà, cò, vẽ, gỗ, võ, võng Tranh minh hoạ phần luyện nóibè Sưu tầm các sách báo có dấu và chữ học  HS: chữ , sgk , bài tập tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Noäi dung Baøi cuõ Bài Giới thiệu bài Hoạt động giáo viên Hôm trước ta học bài gì? Cho HS vieát daáu saéc, daáu hoûi, daáu naëng treân baûng Gọi - HS lên đọc tiếng bẻ, bẹ và phân tích tieáng HS lên gạch các tiếng có mang dấu hỏi, daáu naëng caùc tieáng : cuû caûi, ngheù oï, ñu đủ, cổ áo, xe cộ, cái kéo Tieát - GV treo tranh trên bảng để HS quan sát và Hoạt động học sinh HS vieát baûng HS đọc, lớp nhận xét HS leân nhaän dieän daáu HS quan saùt tranh vaø thaûo (4) Daïy daáu Nhaän dieän daáu Ghép chữ và đọc tieáng HD HS vieát daáu huyeàn treân baûng Vieát daáu naëng Troø chôi Luyeän taäp a.Luyện đọc b.Luyeän vieát c.Luyeän noùi thaûo luaän Trong tranh veõ gì ? Vaäy hoâm ta hoïc baøi daáu huyeàn, daáu ngaõ GV ghi leân baûng daáu ( ` ) vaø daáu ( ~ ) * Daáu huyeàn ( `)  GV đồ lại dấu huyền và hỏi:  Daáu ( `) coù neùt gì?  So sánh dấu (`) với dấu (‘) có gì giống vaø coù gì khaùc nhau? Cho HS lấy dấu ( `) chữ quan sát * Daáu ngaõ ( ~)  Tiến hành tương tự dấu ( `) Cho HS dùng chữ ghép tiếng “bè” Ai phaân tích cho coâ tieáng “ beø”naøo? GV phaùt aâm maãu : “beûù” GV uốn nắn, sửa sai cho HS Tìm các từ có tiếng “bè” Cho HS phaùt aâm nhieàu laàn tieáng beø Cho HS gheùp tieáng beõ Tiến hành tương tự tiếng bè * GV vieát maãu vaø HD caùch vieát - Cho HS duøng ngoùn troû vieát vaøo khoâng trung daáu huyeàn Cho HS vieát baûng daáu huyeàn GV uốn nắn, sửa sai cho học sinh Cho HS viết chữ: bè vào bảng GV uốn nắn, sửa sai * GV hướng dẫn dấu ngã và chữ bẽ dấu huyền và chữ bè Cho HS chôi troø chôi chuyeån tieát Tieát * GV chæ cho hoïc sinh phaùt aâm tieáng : beø, beõ GV uốn nắn sửa sai cho * Cho học sinh lấy tập viết HS tập tô chữ bè, bẽ tập viết Chú ý quy trình tô chữ * Treo tranh để HS quan sát và thảo luận Trong tranh veõ gì?  Bè trên cạn hay nước? luaän HS trả lời câu hỏi HS theo doõi HS laáy daáu ( `) vaø ( ~ ) chữ để quan saùt vaø nhaän xeùt HS gheùp tieáng beø HS phaân tích tieáng beø HS đọc tiếng bè HS tìm VD chia beø, to beø, beø phaùi vv HS phát âm- đánh vần HS vieát leân khoâng trung baèng ngoùn tay Hoïc sinh vieát daáu huyeàn vaøo baûng HS vieát tieáng beø vaøo baûng Hoïc sinh chôi troø chôi HS phaùt aâm CN nhoùm đồng HS mở tập viết HS tô chữ tập vieát Hoïc sinh quan saùt tranh vaø trả lời câu hỏi (5) Vaäy cho coâ bieát thuyeàn vaø beø khaùc Caùc baïn khaùc laéng nghe nhö theá naøo? để bổ sung  Thuyền để làm gì? Chở gì?  Những người tranh làm gì?  Tại người ta không dùng thuyền mà laïi duøng beø?  Em đọc lại tên bài này? Hoâm hoïc baøi gì? GV bảng cho HS đọc lại bài Học sinh đọc lại bài Tìm dấu và tiếng vừa học sách baùo HD HS veà nhaø tìm vaø hoïc baøi Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông  Cuûng coá daën doø T Tieáng vieät: tieát 15, 16 Thứ tư tháng năm 2006 Bài soạn lớp1 BE, BEØ, BEÙ, BEÛ, BEÕ, BEÏ I MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc  HS nắm vững các âm e, b , các dấu thanh: `, ‘, ?, ~,  Biết ghép b với e và be với các dấu thành tiếng  Phân biệt các vật, việc, người thể qua các tiếng khác dấu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  GV: baûng phuï keû baøi oân Tranh minh hoạ các tiếng: bè, bé, bẻ, bẹ Mẫu vật minh hoạ từ be bé Tranh minh hoạ phần luyện nói: dê/ dế, dưa/ dừa, cỏ/ cọ, vó/ võ  HS: chữ , sgk , bài tập tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU (6) Noäi dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Baøi cuõ Cho HS vieát daáu huyeàn, daáu ngaõtreân baûng HS vieát baûng Goïi HS leân vieát tieáng beû, beï vaø phaân tích HS đọc, lớp nhận xét tieáng HS lên gạch các tiếng có mang dấu hỏi, HS lên nhận diện dấu daáu naëng caùc tieáng : keõ, beø, keø, veõ Bài Giới thiệu bài Tieát Chúng ta đã học âm gì nào? ( e, b) Bạn nào kể dấu đã học cho cô naøo? GV ghi âm và dấu mà HS trả lời sang moät beân baûng GV giới thiệu tranh và hỏi: Tranh veõ ai? Tranh veõ caùi gì? Mời HS đọc từ bên cạnh hình veõ naøy Cho HS lấy chữ và ghép tiếng be GV gaén baûng maãu leân baûngï Daïy daáu Nhaän dieän daáu Oân taäp HS trả lời câu hỏi HS theo doõi HS quan saùt tranh vaø traû lời câu hỏi HS gheùp tieáng be Gheùp tieáng be với các dấu Cho HS nhìn bảng đáng vần tiếng be GV uốn nắn, sửa sai cho HS HS đánh vần tiếng be Cho HS phaùt aâm nhieàu laàn tieáng be GV treo bảnh phụ đã viết sẵn bài ôn lên bảng Các từ tạo nên từ be bè bé bẻ bẽ bẹ HS đọc CN, nhóm, ĐT aâm b vaø aâm e Cho HS đọc tiếng be và các dấu để tiếng => Chỉ cần thay đổi các dấu khác chúng ta các tiếng khác để vật khác Tìm cho cô các từ tạo nên từ âm b và âm e GV giới thiệu từ :be be, bè bè, be bé GV và HS cùng giải thích từ HS vieát baûng Cho HS viết bảng các từ vừa học GV vieát maãu, HD caùch vieát GV uốn nắn, sửa sai HS tìm từ mới: Cho HS chôi troø chôi chuyeån tieát HS vieát baûng : be be, beø beø, be beù Tieát (7) Luyeän taäp a.Luyện đọc b.Luyeän vieát c.Luyeän noùi Troø chôi Cuûng coá daën doø ĐẬU THỊ MƯỜI * Cho HS đọc bài tiết GV uốn nắn, sửa phát âm cho HS GV giới thiệu tranh minh hoạ từ be bé Tranh veõ gì? Em bé và các đồ vật vẽ thấ nào? Thế giới đồ chơi các em là thu nhỏ lại giới có thực * HS tập tô các chữ tập viết Chú ý quy trình tô chữ * Treo tranh để HS quan sát và thảo luận GV hướng dẫn HS quan sát theo chiều dọc Trong tranh veõ gì? Các em đã trông thấy các và các đồ vật naøy chöa? Em thích nhaát tranh naøo? Hãy viết các dấu phù hợp với tranh? * Cho HS chôi troø chôi “ Ñoâi baïn hieåu nhau” GV chia lớp làm đội Mỗi đội cử người chơi GV giao cho HS đội em bìa có ghi: bé, bẹ, bè, bẻ và xếp theo thứ tự khác Hai em này đứng quay lưng xuống Khi các em giơ bìa lên thì người phải đọc xem bìa đó viết gì, sau đó tìm số các đồ vật có trước mặt thứ phù hợp đưa cho bạn mình DV: bìa ghi chữ bẻ thì em đó phải tìm tranh người bẻ ngô đưa cho bạn Sau phút ngừng chơi, đội nào tìm nhiều là đội đó thắng Hoâm hoïc baøi gì? GV bảng cho HS đọc lại bài HD HS veà nhaø tìm vaø hoïc baøi Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông HS phaùt aâm CN nhoùm đồng HS mở tập viết HS tô chữ tập vieát Hoïc sinh quan saùt tranh vaø trả lời câu hỏi Caùc baïn khaùc laéng nghe để bổ sung HS chôi troø chôi thi ñua các đội Học sinh đọc lại bài TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VĂN II Thứ năm ngày7 tháng năm 2006 Bài soạn lớp1 (8) Tieáng vieät: tieát 17, 18 Baøi E – V I MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc  HS đọc và viết âm ê, âm v, bê, ve  HS đọc các từ ngữ và câu ứng dụng  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bế bé  Nhận chữ :v, ê có các từ văn bất kì II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  GV: Tranh minh hoạ các từ khoá bê, ve Tranh mimh hoạ câu ứng dụng : Bé vẽ bê Tranh minh hoạ phần luyện nói Sưu tầm các sách báo có chữ học  HS: chữ , sgk , bài tập tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Noäi dung Baøi cuõ Bài Giới thiệu bài Dạy chữ ghi âm eâ Ghép chữ và đọc tieáng HD HS viết chữ Hoạt động giáo viên Gọi - HS lên đọc và viết các tiếng bẻ, bẹ, beù, beõ vaø phaân tích tieáng HS leân vieát caùc daáu HS lên đọc từ ứng dụng: be bé HS đọc: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ Tieát * GV treo tranh trên bảng để HS quan sát và hoûi Trong tranh veõ gì ? Trong tiếng bê có chữ và âm nào ta đã học rồi? Hôm ta học chữ và âm đó là ê - GV đồ lại chữ ê và hỏi:  Chữ ê giống chữ gì ta đã học?  Chữ ê khác chữ e chỗ nào? - Cho HS phát âm chữ ê - Cho HS dùng chữ ghép chữ “bê” - Ai phaân tích cho coâ tieáng “ beâ ”naøo? GV phát âm mẫu : bờ – ê – bê Cho HS đánh vần tiếng bê GV uốn nắn, sửa sai cho HS * Cho HS viết chữ ê, bê vào bảng GV vieát maãu, HD caùch vieát Hoạt động học sinh HS lớp viết bảng HS đọc, lớp nhận xét HS quan saùt tranh vaø thaûo luaän HS trả lời câu hỏi HS theo doõi HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT HS gheùp tieáng beâ HS phaân tích tieáng beâ HS phaùt aâm tieáng beâ HS phát âm- đánh vần HS vieát leân khoâng trung HS vieát baûng (9) eâ treân baûng GV uốn nắn, sửa sai cho HS Tìm tiếng có âm ê vừa học? * Chữ v HS tìm tiếng HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT Đọc tiếng ứng duïng Troø chôi Luyeän taäp a.Luyện đọc b.Luyeän vieát c.Luyeän noùi Cuûng coá daën doø Quy trình tương tự chữ ê GVvieát caùc tieáng :beâ, beà, beá, ve, veø, veõ leân Hoïc sinh chôi troø chôi baûng Cho HS đọc , ù lớp đọc theo nhóm, cá nhân GV kết hợp giải nghĩa từ và phân tích tiếng GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS Cho HS chôi troø chôi chuyeån tieát Tieát * GV cho HS đọc lại bài trên bảng GV uốn nắn sửa sai cho Cho HS đọc bài sgk Giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng Cho HS đọc câu ứng dụng GV đọc mẫu câu ứng dụng GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS * Cho học sinh lấy tập viết HS tập viết chữ ê, v, vê, bê tập viết Chú ý quy trình viết chữ * Treo tranh để HS quan sát và hỏi: Trong tranh veõ gì? Em beù vui hay buoàn? Taïi sao? Mẹ thường làm gì bế em bé? Coøn em beù nuõng nòu meï nhö theá naøo? Meï vaát vaû chaêm soùc chuùng ta Chuùng ta phaûi laøm gì cho cha meï vui loøng? Cho HS chơi trò chơi để củng cố kiến thức Hoâm hoïc baøi gì? GV bảng cho HS đọc lại bài Tìm tiếng có âm vừa học sách báo HD HS veà nhaø tìm vaø hoïc baøi Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông HS phát âm CN nhóm đồng HS đọc cá nhân HS mở tập viết HS viết bài tập viết Học sinh quan sát tranh và trả lời caâu hoûi Các bạn khác lắng nghe để bổ sung Học sinh đọc lại bài (10) ĐẬU THỊ MƯỜI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VĂN II Tieáng vieät: tieát 19,20 Bài soạn lớp1 Thứ sáu ngày8 tháng năm 2006 Baøi L–H I MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc  HS đọc và viết âm l, âm h, lê, hè  HS đọc các từ ngữ và câu ứng dụng: ve ve ve, hè  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: le le  Nhận chữ :l, h có các từ đã học văn bất kì II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  GV: Tranh minh hoạ các từ khoá : lê, hè Tranh mimh hoạ câu ứng dụng : Ve ve ve, hè Tranh minh hoạ phần luyện nói: le le  HS: ghép chữ tiếng việt, sgk , bài tập tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Noäi dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Baøi cuõ Gọi HS lên viết vàđọc các tiếng ê, bê – v, ve và HS lớp viết bảng phaân tích tieáng HS lên đọc từ ứng dụng: Bé vẽ bê HS đọc, lớp nhận xét GV vaø HS nhaän xeùt caùc baïn, cho ñieåm Bài Giới thiệu bài Tieát * GV treo tranh lên bảng để HS quan sát và hỏi Trong tranh veõ gì ? Trong tiếng lê và chữ hè có chữ và âm nào ta đã hoïc roài? Hôm ta học chữ và âm đó là l và h  Chữ l GV đồ lại chữ l in và giới thiệu chữ I viết sau đó Nhận diện chữ HS quan saùt tranh vaø thaûo luaän HS trả lời câu hỏi HS theo doõi HS theo doõi vaø nhaän xeùt (11) Phát âm và đánh vaàn tieáng HD HS viết chữ l treân baûng Đọc tiếng ứng duïng Troø chôi Luyeän taäp a.Luyện đọc hoûi: Chữ l giống chữ nào ta đã học? So sánh chữ l viết và chữ b viết? Tìm cho cô chữ l trên chữ? GV phát âm mẫu l và HD HS ( phát âm lưỡi cong lên chạm lợi, phía hai bên rìa lưỡi, xaùt nheï Cho HS phát âm GV sửa phát âm cho HS - Cho HS dùng chữ ghép chữ “lê” - Ai phaân tích cho coâ tieáng “ leâ ”naøo? GV đánh vần mẫu : lờ – ê – lê Cho HS đánh vần tiếng lê GV uốn nắn, sửa sai cho HS * Cho HS viết chữ l, lê vào bảng GV vieát maãu, HD caùch vieát GV uốn nắn, sửa sai cho HS Tìm tiếng có âm l vừa học?  Chữ h Tiến hành tương tự chữ l GVviết các tiếng ứng dụng lên bảng Cho HS đọc đánh vần đọc trơn, GV kết hợp giải nghĩa từ và phân tích tiếng Cho HS đọc tiếng ứng dụng GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS Cho HS chôi troø chôi chuyeån tieát Tieát * GV cho HS đọc lại bài trên bảng GV uốn nắn sửa sai cho Giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng  Tranh veõ gì?  Tieáng ve keâu nhö theá naøo?  Tieáng ve keâu baùo hieäu ñieàu gì? GV đọc mẫu câu ứng dụng ( chú ý HS đọc phaûi ngaét hôi ) Cho HS đọc câu ứng dụng GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS HS cài chữ l trên bảng cài HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT HS gheùp tieáng leâ HS phaân tích tieáng leâ HS đánh vần tiếng lê HS vieát leân khoâng trung HS vieát baûng HS tìm tiếng HS đọc cá nhân, nhóm, ĐT Hoïc sinh chôi troø chôi HS phát âm CN nhóm đồng HS đọc cá nhân (12) b.Luyeän vieát c.Luyeän noùi Cuûng coá daën doø * Cho học sinh lấy tập viết HS tập viết chữ l, h, lê, hè tập viết Chú ý quy trình viết chữ * Treo tranh để HS quan sát và hỏi: Trong tranh veõ gì? Những vật tranh làm gì? Ơû ñaâu? Troâng chuùng gioáng gì? Có loài vịt sống tự nhiên không có người nuoâi goïi laø gì? => Trong tranh le le hình daùng gioáng vòt trời nhỏ hơn, mỏ nhọn - Em nào biết bài hát nói đến le le không? Cho HS haùt baøi “ Baéc kim thang” * Hoâm hoïc baøi gì? GV bảng cho HS đọc lại bài Tìm tiếng có âm vừa học sách báo HD HS veà nhaø tìm vaø hoïc baøi Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông ĐẬU THỊ MƯỜI Hoïc sinh quan saùt tranh vaø trả lời câu hỏi Các bạn khác lắng nghe để boå sung Học sinh đọc lại bài TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VĂN II Bài soạn lớp Taäp vieát tuaàn 2: Baøi: HS mở tập viết HS viết bài vào tập viết E, B, BEÙ I MUÏC TIEÂU:  Ôân lại cách viết chữ e, b và tiếng bé  Rèn kĩ viết đúng, chính xác đẹp chữ e, b, bé cho HS  Rèn HS tính cẩn thận, chính xác, giữ gìn sách đẹp II CHUAÅN BÒ:  Giáo viên: chữ mẫu  Học sinh: tập viết, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Noäi dung Giới thiệu baøi Bài mới: Giới thiệu chữ mẫu Giaùo vieân Tuần qua ta đã học viết chữ gì rồi? Hôm ta ôn lại cách viết chữ e, b, bé * GV giới thiệu chữ e  Chữ e viết nét gì?  Chữ e cao dòng li? GV viết mẫu, vừa viết vừa nói cách viết Hoïc sinh - Học sinh nêu tên các chữ đã học Lớp bổ sung thiếu - Quan saùt, nhaän xeùt (13) Cho HS vieát baèng tay treân khoâng trung * HD HS vieát vaøo baûng giáo viên uốn nắn sửa sai Giới thiệu chữ b, bé ( tiến hành chữ e ) HS HS vieát vaøo 3.Cuûng coá daën doø * GV hướng dẫn HS viết GV chú ý nhắc nhở tư ngồi viết cho HS, chú cách đặt bút bắt đầu và kết thúc Thu baøi chaám - Nhaän xeùt baøi vieát: öu Khuyeát - Hướng dẫn học sinh rèn viết nhà - Chuaån bò baøi sau - Nhaän xeùt tieát hoïc - ĐẬU THỊ MƯỜI vieát leân khoâng trung Hoïc sinh laáy baûng vieát HS viết bài vào HS laéng nghe TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VĂN II Bài soạn lớp Toán :tiết Baøi LUYEÄN TAÄP I MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh  Cuûng coâ vaø khaéc saâu veà nhaän bieát hình vuoâng, hình troùn, hình tam giaùc  Luyeän kó naêng gheùp hình cho HS  HS có thái độ học tập nghiêm chỉnh, tự sáng tạo, tìm tòi ghép hình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  GV: baûng phuï veõ saün moät soá hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc  HS :một đồ dùng học toán , sgk , bt, các hình vuông, tròn, tam giác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Noäi dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh (14) Hoạt động Kieåm tra baøi cuõ Hoạt động Giới thiệu bài Baøi Baøi Hoạt động Cho HS chôi troø chôi GV yeâu caàu HS noùi teân moät soá vaät coù maët laø hình HS neâu moät soá vaät vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc HS lớp nhận xét bạn KT bài tập các em Nhaän xeùt cho ñieåm Hoâm ta hoïc baøi : Luyeän taäp * GV hướng dẫn HS làm bài tập sgk HD HS dùng chì màu để tô hình Löu yù hình vuoâng toâ moät maøu, hình troøn toâ moät maøu, hình tam giaùc toâ moät maøu GV uoán naén HS chaäm Cho HS thực hành ghép hình Gheùp theo maãu sgk Cho HS dùng que tính để xếp hình theo ý thích cuûa mình HS chuù yù laéng nghe Cho HS chơi trò chơi để khắc sâu biểu tượng hình troøn Chuaån bò: moãi em hình baùn nguyeät vaø hình nửa hình bán nguyệt Cách chơi: hai em ngồi cạnh “ oản tù tì” xem trước Người trước bí mật chọn hình bài mình Người sau hai hình ghép lại thành hình tròn thì hai quân bài đó úp xuống Nếu hai quân bài đó ghép lại không thành hình tròn thì người trước phải cầm quân bài đó lên và quyền trước Trò chơi tiếp tục Nếu hết bài trước thì người đó thaéng HS thực hành chơi trò chôi Hoạt động GV tuyên dương người thắng Củng cố, dặn dò HD HS làm bài và tập ghép hình nhà Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS toâ maøu vaøo BT HS lấy hình để ghép HS laáy que tính xeáp hình HS laéng nghe (15) GV: Vuõ Thò Xuaân Mai Trường Lê Lợi (16) Bài soạn lớp Toán :tiết Baøi CAÙC SOÁ 1, 2, I MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh  Có khái niệm ban đầu số 1, 2, số là đại diện cho lớp các nhóm đối tượng có cùng số lượng  Biết đọc và viết các số 1, 2,  Biết đếm xuôi từ đến và ngược từ đến  Nhận biết số lượng các nhóm có 1, 2, đồ vật và thứ tự các số 1, 2, phận dãy số tự nhiên II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  GV: búp bê, bông hoa, 3bông hoa, hình vuông, tờ bìa  HS :một đồ dùng học toán , sgk , bt, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Noäi dung Hoạt động Kieåm tra baøi cuõ Hoạt động Giới thiệu số Giới thiệu số vaø soá Hoạt động Luyeän taäp Baøi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh GV yeâu caàu HS xeáp hình vaø neâu teân hình ( neâu roõ HS xeáp hình cần hình nào để xếp ) HS lớp nhận xét bạn KT bài tập các em Nhaän xeùt cho ñieåm GV cho HS quan sát các nhóm có phần tử nhö : boâng hoa , hình vuoâng, buùp beâ, thoû vv HD HS nhận đặc điểm chung các nhóm đồ vật ( tất cả, thứ có ) GV giới thiệu chữ số in và chữ số viết Cho HS đọc số Cách tiến hành tương tự số Cho HS đọc số và số HS đọc theo thứ tự từ đến và ngược lại từ đến Hướng dẫn HS làm bài tập sgk Cho HS vieát caùc soá 1, 2, GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết HS thực hành viết, GV sửa sai HS chuù yù laéng nghe vaø nhaän xeùt HS quan saùt soá HS đọc cá nhân, nhóm HS đọc cá nhân, nhóm HS viết số 1, 2, vào (17) Baøi Baøi Thực hành HS neâu yeâu caàu cuûa baøi GV hướng dẫn cách làm HS làm bài, GV uốn nắn sửa sai GV hướng dẫn cách làm HS nhìn tranh đếm và ghi số tương ứng vào ô trống phía HS laøm baøi theo nhoùm Cho HS làm bài, GV uốn nắn sửa sai GV cho HS đếm que tính từ đến và ngược lạitừ đến Cho HS taäp vieát soá 1, 2, GV uoán naén HS vieát HS lấy que tính đếm Hoạt động GV cho HS chơi trò chơi ‘ Nhận biết số lượng Cuûng coá, daën doø nhanh’ Một tổ cầm nhóm đối tượng Một tổ cầm chữ số Cách chơi: tổ đưa các nhóm đối tượng Tổ cầm số tương ứng giơ lên ( yêu cầu phải giơ số lên nhanh ) Sau đó đổi lại tổ cầm đối tượng bây cầm số, tổ cầm số bây cầm đối tượng Bạn giơ nhóm đối tượng thì mình giơ số Bạn giơ số thì mình giơ nhóm đối tượng Nhóm nào nhanh không bị nhầm lẫn là nhóm đó thắng cuoäc Cho HS đọc lại dãy số 1, 2, Hướng dẫn HS làm bài tập nhà Lấy viết số vào HS chôi troø chôi thi ñua các tổ Lớp quan sát nhận xét (18) GV:Vuõ Thò Xuaân Mai Trường Lê Lợi Bài soạn lớp Toán :tiết Baøi LUYEÄN TAÄP I MUÏC TIEÂU:  Củng cốâ cho HS nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có không quá phần tử ( 1, 2, 3)  Củng cố đọc, đếm, viết các số 1, 2, II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  GV: baûng phuï  HS :một đồ dùng học toán , sgk , bài tập toán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Noäi dung Hoạt động Kieåm tra baøi cuõ Hoạt động Giới thiệu bài Baøi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh GV yêu cầu HS đọc các số vòng tròn KT vaø söaû baøi taäp cuûa caùc em Nhaän xeùt cho ñieåm HS đọc số HS lớp nhận xét bạn Hoâm ta hoïc baøi : Luyeän taäp * GV hướng dẫn HS làm bài tập sgk GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ bài tập sgk Nhận biết số lượng đồ vật có hình vẽ viết số thích hợp vào ô trống phía hình HS làm bài và sửa bài HS chuù yù laéng nghe HS laøm BT (19) Baøi GV hướng dẫn HS tự sửa bài mình GV nhaän xeùt cho ñieåm Cả lớp theo dõi và sửa baøi Cho HS neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 2: Ñieàn soá thích hợp vào ô trống Cả lớp làm bài Cho HS sửa bài GV cho HS đọc dãy số sau đó đọc dãy số để củng cố và nắm thuật ngữ “ đếm xuôi, đếm ngược” HS laøm baøi laøm theo nhoùm HS đếm xuôi từ đến và ngược từ đến Baøi ( 13) HS neâu yeâu caàu baøi cho HS thi ñua theo nhoùm, theo toå GV neâu caùch chôi vaø luaät chôi GV giaûi thích vaø laøm maãu HS chôi troø chôi Baøi ( 13 ) HS neâu yeâu caàu baøi HS viết số theo thứ tự mà bài yêu cầu GV uoán naén HS yeáu HS vieát caùc soá 1, 2, vaøo bài tập toán Hoạt động Cuûng coá Cho HS chơi trò chơi : “ Ai là người thông minh nhaát” GV neâu caùch chôi vaø luaät chôi Chia lớp thành tổ và đưa câu hỏi Tổ nào trả lời nhanh nhất, đúng là tổ đó dành danh hiệu: “ Người thông minh nhất” Caâu hoûi: Oâng là người sinh bố và mẹ mình, em có tất maáy oâng? Trên đầu em, phận nào có 1, phận nào có 2? Coâ coù moät chieác baùnh, neáu coâ chia cho baïn thì coâ phaûi beû chieác baùnh laøm maáy phaàn? Neáu chia cho baïn thì beû chieác baùnh laøm maáy phaàn? GV tuyên dương người thắng HS thực hành chơi trò chôi HS laéng nghe caùch chôi HS chôi troø chôi Lớp theo dõi, nhận xét HS trả lời câu hỏi nhanh (20) HD HS làm bài và tập nhà Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông GV: Vaõ Thò Xuaân Mai Toán :tiết Baøi HS laéng nghe Trường Lê Lợi Bài soạn lớp CAÙC SOÁ 1, 2, 3, 4, I MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh  Có khái niệm ban đầu số 4, Mỗi số là đại diện cho lớp các nhóm đối tượng có cùng số lượng  Biết đọc và viết các số 4,  Biết đếm xuôi từ đến và ngược từ đến  Nhận biết số lượng các nhóm có từ đến đồ vật  Nắm thứ tự các số 1, 2, 3, 4, dãy số tự nhiên II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  GV: các nhóm có từ đến đồ vật Các số 1, 2, 3, 4, trên bìa (21)  HS :một đồ dùng học toán , sgk , bt, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Noäi dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động GV đưa các nhóm có từ đến đồ vật và yêu HS viết số vào bảng Kiểm tra bài cầu HS viết số tương ứng vào bảng cuõ HS đếm xuôi từ đến và ngược từ đến HS đếm số KT bài tập các em HS lớp nhận xét bạn Nhaän xeùt cho ñieåm Hoạt động Giới thiệu bài Giới thiệu số Giới thiệu chữ soá Giới thiệu số Đếm và xác Hôm trước ta học đến số rồi? Hoâm ta hoïc tieáp soá vaø soá GV cho HS điền số thích hợp vào dòng đầu tiên trang 14 sgk GV giới thiệu tranh và hỏi:  Hình veõ treân coù bao nhieâu baïn?  Hình veõ coù maáy chieác keøn?  Hình veõ coù maáy chaám troøn? GV cho HS laáy que tính, hình tam giaùc, hình tròn đồ dùng học toán  Taát caû chaám troøn, que tính, hình tam giaùc vv… thứ có số lượng là mấy? GV giới thiệu chữ số in và chữ số viết Cho HS đọc số Hướng dẫn HS viết số GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết Cho HS vieát soá vaøo baûng GV giới thiệu số Cách tiến hành tương tự số Cho HS quan saùt caùc coät hình vuoâng ( quan saùt bên trái trước) và nêu số ô vuông cột HS đọc liền mạch các số cột ô HS chuù yù laéng nghe vaø nhaän xeùt HS quan saùt soá HS đọc cá nhân, nhóm HS đọc cá nhân, nhóm HS theo doõi HS vieát soá HS đếm số (22) ñònh vò trí caùc soá daõy soá vuoâng Làm tương tự với cụm cột bên phải Gợi ý: Trước đếm số ta phải đếm số trước? Sau số là số nào? Hoạt động Luyeän taäp Baøi (15) Hướng dẫn HS làm bài tập sgk HS nêu yêu cầu bài toán Cho HS vieát caùc soá vaø GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết HS thực hành viết, GV sửa sai HS neâu yeâu caàu cuûa baøi GV hướng dẫn cách làm: quan sát tranh từ trái qua phải, từ trên xuống để việc làm bài thoáng nhaát HS làm bài, GV uốn nắn sửa sai Baøi ( 15) Baøi (15) HS neâu yeâu caàu baøi GV hướng dẫn cách làm Cho HS làm bài, GV uốn nắn sửa sai Baøi (15) HS neâu yeâu caàu baøi GV cho HS thi đua dãy xem dãy nào làm đúng và nhanh GV neâu caùch chôi vaø giaûi thích : Noái caùc nhoùm coù đối tượng nối tiếp với số tương ứng với đối tượng đó GV tuyeân döông toå thaéng cuoäc GV cho HS đếm xuôi từ đến và từ đến Cho HS đọc lại dãy số 1, 2, 3,4 ,5 Hướng dẫn HS làm bài tập nhà Nhaän xeùt tieát hoïc Hoạt động Cuûng coá, daën doø GV: Vuõ Thò Xuaân Mai HS viết số 4, vào HS nhìn tranh đếm và ghi số tương ứng vào ô trống phía HS laøm baøi theo nhoùm Cả lớp sửa bài Lấy viết số vào HS chôi troø chôi thi ñua các dãy với HS thực hành đếm que tính Lớp quan sát nhận xét Trường Lê Lợi (23) Bài soạn lớp Tự nhiên xã hội:Tiết Baøi CHÚNG TA ĐANG LỚN I MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc hoïc sinh coù theå  Biết lớn lên thể thể chiều cao và cân nặng cùng với hiểu biết  Biết so sánh lớn lên thân với các bạn cùng lớp  Hiểu lớn lên người là không hoàn toàn giống Có người cao hơn, có người thấp … có người gầy, có người béo … đó là chuyện bình thường II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  GV : Caùc hình sgk phoùng to  HS: Sách tự nhiên xã hội , bài tập tự nhiên xã hội III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Noäi dung Kieåm tra baøi cuõ Hoạt động giáo viên Cơ thể chúng ta gồm phần? Là phaàn naøo? Để thể khoẻ mạnh ta phải làm gì? GV nhaän xeùt, cho ñieåm Khởi động Cho HS chôi troø chôi “ Vaät tay” Mỗi làn chơi là cặp Những người thắng lại đấu với Kết thúc thắng giơ tay Kết luận:Các em cùng độ tuổi có em khoẻ hôn, coù em yeáu hôn, coù em cao hôn, coù em thaáp hôn Hoâm chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi: “ Chúng ta lớn” Hoạt động Bước 1:Thực hiẹân hoạt động Quan saùt tranh GV cho HS quan sát tranh sgk yêu cầu HS quan Muïc ñích: bieát sát hoạt động em bé hình và hoạt lớn lên động hai bạn nhỏ Hoạt động hai anh em thể thể ở hình chieàu cao, caân GV quan sát và nhắc nhở các em làm việc tích nặng và hiểu cực bieát Bước 2: Kiểm tra kết hoạt động GV treo tranh lên bảng gọi HS trả lời câu hỏi  Từ lúc nằm ngửa tới lúc biết thể điều gì? ( thể em bé lớn ) Hoạt động HS Học sinh trả lời câu hỏi, lớp nhận xét Hoïc sinh chôi theo caëp HS laøm vieäc theo caëp HS trả lời câu hỏi Lớp theo dõi nhận xét và boå sung (24) Hai baïn nhoû hình muoán bieát ñieàu gì? ( caùc baïn muoán bieát chieàu cao vaø caân naëng cuûa mình ) GV chæ hình vaø hoûi tieáp: “ Caùc baïn coøn muoán bieát điều gì nữa?” ( Muốn biết đếm )  Kết luận:Trẻ em sau đời lớn lên hàng ngaøy, haøng thaùng veà caân naëng, chieàu cao, veà caùc hoạt động biết lẫy, biết bò, biết … Về hiểu biết biết nói, biết đọc, biết học Các em cuõng vaäy, moãi naêm cuõng cao hôn, naëng hôn, hoïc nhiều điều Tìm thành ngữ nói lớn lên em bé theo thaùng naêm? ( ba thaùng bieát laãy, baåy thaùng bieát boø, chín thaùng loø doø bieát ñi ) Hoạt động Bước 1: giao nhiệm vụ và thực hoạt động Thực hành đo GV chia HS thaønh caùc nhoùm Moãi nhoùm em vaø Muïc ñích: Xaùc hướng dẫn các em cách đo sau: định lớn Lần lượt cặp hai em nhóm quay lên thân lưng áp sát vào cho lưng, đầu, gót chân với các bạn chạm vào Hai bạn còn lại nhóm lớp và thấy quan sát để biết bạn nào cao hơn, bạn nào thấp lớn lên hôn, baïn naøo gaày , baïn naøo beùo người là HS chia nhóm thực hành khoâng gioáng Bước : kiểm tra kết hoạt động GV mời số nhóm lên bảng, yêu cầu em nhoùm noùi roõ nhoùm mình baïn naøo beùo nhaát, baïn naøo gaày nhaát … GV hoûi:  Cơ thể chúng ta lớn lên có giống khoâng?  Điều đó có gì đáng lo không? Kết luận: lớn lên các em không giống nhau, các em cần chú ý ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên, không ốm đau thì chóng lớn, khoẻ mạnh Họat động 3: GV nêu vấn đề: Làm nào để Để có thể khoẻ mạnh, mau lớn hàng ngày - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhóm em , thực theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân - Học sinh hoạt động theo lớp vài nhóm lên thực hiện, lớp nhận xét Hoïc sinh thaûo luaän vaø neâu yù kieán cuûa mình veà (25) khoeû maïnh Muïc ñích: HS bieát laøm moät soá vieäc để thể mau lớn khoeû maïnh Cuûng coá daën doø caùc em caàn laøm gì? Cho HS trình baøy yù kieán cuûa mình GV tuyeân döông caùc em coù yù kieán toát vaø neâu neân việc không nên làm vì chúng có hại cho sức khoẻ - GV tổng kết học - Tuyên dương học sinh tích cực học Khuyến khích nhắc nhở HS giữ gìn vệ sinh thân theå saïch seõ Hướng dẫn làm bài tập nhà việc cần làm và nhöbg4 vieäc caàn traùnh để có sức khoẻ tốt HS laéng nghe CV: Vuõ Thò Xuaân Mai Thuû coâng : tieát Trường Lê Lợi Bài soạn lớp XEÙ DAÙN HÌNH TAM GIAÙC I MUÏC TIEÂU - HS bieát caùch xeù, daùn hình tam giaùc - HS xé dán hình tam giác theo hướng dẫn - Bieát doïn veä sinh sau laøm xong II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV : giaáy maøu, baøi xeù maãu - HS : Giấy màu, hồ dán, bút, thước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Noäi dung Hoạt động giáo viên Hoạt động GV giới thiệu hình tam giác Quan sát và nhận -Gợi ý HS: Chiếc khăn quàng đỏ… xeùt * GV gọi đến em trả lời => Xung quanh ta có nhiều đồ vật có dạng hình tam giác Các em hãy ghi nhớ đặc điểm nó để tập xé, dán cho đúng hình Hoạt động 2:GV hướng dẫn mẫu a/ Veõ hình tam giaùc: -Lật mặt sau tờ giấy màu vẽ hình chữ nhật có chiều daøi oâ, chieàu roäng oâ -Đếm từ trái qua phải ô, đánh dấu để làm đỉnh hình tam giaùc -Từ điểm đánh dấu, dùng bút chì vẽ nối với điểm Hoạt động HS HS quan saùt - Phaùt hieän xung quanh mình xem có đồ vật naøo coù daïng hình tam giaùc -Quan saùt (26) Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành Cuûng coá, daën doø: hình chữ nhật, ta có hình tam giác b/ Xé hình tam giáct: Làm thao tác xé cạnh vừa noùi caùch xeù -Cho HS quan sát hình tam giác đã hoàn chỉnh a/ Veõ hình tam giaùc: -Laáy giaáy maøu, laät maët sau vaø veõ hình tam giaùcb/ Xeù hình tam giaùc c/ Dán vào thủ công -Đặt vào cho cân đối và đánh dấu ( cách lề ô, lề đỏ ô ) -Boâi ít hoà daùn vaøo sau hình tam giaùc , laáy ngoùn tay trỏ di -Dán vào chỗ đã đánh dấu d/ Cho HS tröng baøy saûn phaåm -Chaám baøi, tuyeân döông -Nhận xét tinh thần học tập các em, ý thức tổ chức kỉ luật học tập -HD HS chuẩn bị giấy màu, hồ dán để chuẩn bị tiết sau hoïc GV: Vuõ Thò Xuaân Mai -Thực hành làm theo hướng dẫn GV -Chọn sản phẩm đẹp HS laéng nghe Trường Lê Lợi Bài soạn lớp Mó thuaät:Tieát Baøi VEÕ NEÙT THAÚNG I MUÏC TIEÂU: Giuùp HS  Nhận biết các loại nét thẳng Biết cách vẽ nét thẳng  Biết vẽ phối hợp các nét thẳng để tạo thành bài vẽ đơn giản  Veõ maøu theo yù thích II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  GV: Moät soá hình veõ coù neùt thaúng  HS: vẽ, bút chì, màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC OÅn ñònh (27) Bài mới: Giới thiệu bài Noäi dung Hoạt động giáo viên Kieåm tra GV kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS Hoạt động Quan saùt vaø nhaän xeùt * GV giới thiệu các nét thẳng và tên chúng Hoạt động Hướng dẫn HS caùch veõ Hoạt động học sinh - HS mở đồ dùng để kieåm tra HS quan saùt vaø nhaän xeùt neùt thaúng ngang Nét thẳng đứng neùt thaúng nghieâng GV vào cạnh bàn, cạnh bảng để HS hiểu rõ nét thẳng ngang, nét thẳng đứng, nét xiên GV dùng giấy gấp lại để giới thiệu nét gấp khúc HS trả lời câu hỏi HS veõ baûng (28) HS chuù yù quan saùt laéng nghe Hoạt động HS thực hành veõ Hoạt động Nhận xét đánh giaù Neùt gaáp khuùc * GV veõ maãu vaø hoûi  Cô vừa vẽ nét gì?  Neùt naøy gioáng hình gì naøo?  Cho HS veõ baûng -Neùt naøy gioáng gì naøo? -Coøn ñaây gioáng gì naøo? -Ñaây gioáng hình gì? Vậy ta có thể dùng các nét thẳng đứng, thẳng ngang và nét xiên để vẽ nhiều hình theo ý thích cuûa ta GV yêu cầu HS vẽ vào mĩ thuật Gợi ý để HS tìm các cảnh mà mình thích để vẽ cho đẹp VD: Veõ nhaø, veõ haøng raøo Veõ thuyeàn vaø nuùi Veõ caây , veõ nhaø Veõ xong toâ maøu theo yù thích GV nhận xét bài HS, động viên chung các em GV và HS bình chọn bài vẽ đẹp Hướng dẫn HS chuẩn bị cho bài tập sau HS vẽ vào mĩ thuật caûnh maø mình thích HS laéng nghe Bình choïn bài vẽ đẹp (29) Bài soạn lớp Đạo đức: tiết EM LAØ HỌC SINH LỚP MỘT (tiết 2) I MỤC TIÊU: Giúp hs biết Trẻ đến tuổi học phải học Trẻ em có quyền có họ tên có quyền học Là HS phải thực tốt quy định nhà trường, điều GV dạy bảo, để học nhiều điều bổ ích lạ và tiến Học sinh có thái độ vui ve,û phấn khởi , tự giác học Tự hào mình là HS lớp HS thực việc học ngày, thực yêu cầu giáo viên từ ngày đầu đến trường II TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN GV: bài tập đạo đức, số bài hát “Ngày Đầu Tiên Đi Học “,”Đi Học” HS:vở bài tập đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC OÅn ñònh Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa caùc em Bài Noäi dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động Khởi động GV cho HS hát bài “ Đi tới trường” Em coù thích ñi hoïc khoâng? GV giới thiệu bài học hôm Học sinh hát lớp Hoạt động Hoïc sinh keå veà keát quaû hoïc taäp cuûa mình GV yeâu caàu HS keå veà moät tuaàn qua mình ñi hoïc đã đạt kết gì? Cô giáo cho em điểm gì? Em thích ñi hoïc khoâng? Taïi sao? Vài em trình bày trước lớp Keát luaän: Sau tuần, các em đã học viết chữ, học đếm, tập tô màu, tập vẽ vv nhiều em lớp đã đạt điểm 9, 10, cô khen Cô tin tưởng các em seõ hoïc toát, seõ chaêm ngoan HS học nhóm trả trả lời câu hoûi Hoạt động3: GV giới thiệu tranh và yêu cầu HS hãy đặt tên HS chia nhoùm moãi nhoùm HS trình bày trước lớp (30) HSkeåchuyeä n theo tranh (BT 4) cho bạn nhỏ tranh Nêu nội dung tranh  Trong tranh có ai?  Hoï ñang laøm gì? Cho HS hoạt động theo nhóm người Một số bạn trình bày trước lớp GV nhắc lại nội dung các tranh Tranh 1: Ai cuõng coù moät caùi teân Coâ ñaët teân cho bạn là Mai Mai tuổi Năm Mai vào lớp Caû nhaø vui veû chuaån bò cho Mai ñi hoïc Tranh 2: Mẹ đưa Mai đến trường Trường Mai thật đẹp Cô giáo tươi cười đón Mai vào lớp Tranh 3:Ở lớp,Mai cô dạy bảo nhiều điều lạ Rồi đây Mai biết đọc, biết viết, biết làm toán Em tự mình đọc truyện, tự mình vieát thö cho boá Mai coá gaéng hoïc cho gioûi Tranh 4: Mai có thêm nhiều bạn mới, bạn trai lẫn bạn gái Mai và các bạn chơi sân trường thật vui vẻ Tranh 5: Veà nhaø Mai keå cho boá meï nghe veà chuyện trường, lớp mình, cô giáo, các bạn vv nhà vui vẻ Mai đã là HS lớp roài Keát luaän: Baïn nhoû tranh cuõng ñi hoïc nhö Củng cố dặn chúng ta Trước học bạn đã nhà doø chuẩn bị cho thứ Đến lớp cô giáo đón chào, các bạn yêu quý Về nhà bạn kể cho người nghe chuyện lớp GV cho HS múa hát trường mình, việc hoïc vv……… Nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc GV hướng dẫn HS học thuộc câu thơ cuối bài Nhaän xeùt tieát hoïc Tuyên dương số em hoạt động tốt hoïc Hướng dẫn HS nhà tập kể lại nội dung theo các tranh em Keå cho nghe noäi dung tranh HS thaûo luaän HS trình bày trước lớp Cả lớp lắng nghe HS sinh hoạt theo nhóm, theo lớp, cá nhân HS đọc theo cô giáo HS laéng nghe coâ daën doø (31) GV: Vuõ Thò Xuaân Mai Trường Lê THEÅ DUÏC:tieát Baøi: TRÒ CHƠI – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I MUÏC TIEÂU - OÂn troø chôi: “Dieät caùc vaät coù haïi” Yeâu caàu HS bieát theâm moät soá vaät coù haïi Bieát tham gia vaøo troø chôi - Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng II ÑÒA ÑIEÅM - PHÖÔNG TIEÄN - Dọn vệ sinh trường, nơi tập - Tranh caùc vaät coù haïi III NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP Noäi dung Định lượng VĐ Phương pháp tổ chức (32) Phần mở đầu Phaàn cô baûn Phaàn keát thuùc Tập hợp lớp thành đến hàng dọc GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu Đứng vỗ tay và hát HS nhắc lại nội quy và sửa lại trang phục Giậm chân chỗ đếm theo nhịp – , -  Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - GV hô lệnh, cho tổ vừa giải thích động tác, vừa cho HS làm mẫu Tổ tập hợp xong, tổ tập hợp bên cạnh tổ tiếp tổ đứng cạnh tổ tổ đứng cạnh tổ - GV hô lệnh “ Nhìn trước thẳng” GV nhắc HS dóng hàng, bạn sau thẳng bạn trước ( sau gaùy ) khoâng leäch, tay ñaët leân vai baïn ( toå cách tổ khuỷu tay, người cách người cánh tay ) - Sau hướng dẫn xong, GV cho HS giải tán sau đó tập hợp lại - Chú ý: trước hô lệnh GV phải thổi hồi còi hô to lệnh “ Cả lớp chú ý Thành ( 2, 3, ) hàng dọc tập hợp Sau tập hợp xong GV hô “thôi” HS buông tay tư tự nhiên GV nhận xét, sửa sai  Chôi troø chôi “Dieät caùc vaät coù haïi” Cách chơi tương tự tiết Caùc vaät phaù haïi muøa maøng nhö :chuoät, chaâu chaáu, seân, saâu vv … Giaäm chaân taïi choã theo nhòp – 2, -2 Đứng chỗ vỗ tay và hát GV cuøng HS heä thoáng laïi baøi hoïc Nhaän xeùt tieát hoïc Giao baøi taäp veà nhaø GV: Vuõ Thò Xuaân Mai => phuùt phuùt phuùt laàn phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 – 12 phuùt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X vaøi laàn đến 10 phút phuùt => phuùt phuùt phuùt Trường Lê Lợi x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x (33) (34)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 1 Thuy TV, giao an lop 1 Thuy TV