0

(Luận văn thạc sĩ) xác định mật độ và loại phân bón phù hợp cho giống ngô lai h119 tại đan phượng hà nội

78 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN VĂN CẢNH XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ LOẠI PHÂN BÓN PHÙ HỢP CHO GIỐNG NGÔ LAI H119 TẠI ĐAN PHƯỢNG – HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Người hướng dẫn khoa học: TS Vương Huy Minh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu dẫn Thầy hướng dẫn, Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Ngô, số liệu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn.Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Cảnh i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài hồn thành luận văn, tơi ln nhận quan tâm giúp đỡ quan, thầy hướng dẫn, bạn bè đồng nghiệp gia đình Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS.Vương Huy Minh ln tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Ngô tập thể cán Phòng Khoa học HTQT giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập thực đề tài Nhân dịp tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, chia sẻ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Cảnh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ảnh viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học: 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.3.3 Đối tượng Phần Tổng quan tài liệu sở khoa học đề tài 2.1 Vai trị ngơ 2.2 Tình hình sản xuất, sử dụng ngơ giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất ngô giới 2.2.2 Tình hình sử dụng ngô giới 2.2.3 Tình hình sản xuất sử dụng ngô Việt Nam 2.3 Tình hình nghiên cứu mật độ phân bón cho ngơ giới 10 2.3.1 Kết nghiên cứu mật độ trồng ngô giới 10 2.3.2 Một số kết nghiên cứu phân bón cho ngơ giới 16 2.4 Tình hình nghiên cứu mật độ phân bón cho ngơ Việt Nam 19 2.4.1 Kết nghiên cứu mật độ trồng ngô Việt Nam 19 2.4.2 Những nghiên cứu tình hình sử dụng phân bón Việt Nam 20 Phần Vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứu 23 3.1 Vật liệu, địa điểm, thời gian nghiên cứu 23 iii 3.1.1 Vật liệu 23 3.1.2 Địa điểm thực thí nghiệm 23 3.1.3 Thời gian nghiên cứu: 23 3.2 Nội dung nghiên cứu 23 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Cơng thức thí nghiệm 23 3.3.2 Bố trí thí nghiệm 24 3.4 Quy trình kỹ thuật áp dụng thí nghiệm 25 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 26 3.5.1 Các tiêu theo dõi sinh trưởng, phát triển: 26 3.5.2 Đánh giá khả chống chịu sâu bệnh yếu tố ngoại cảnh 27 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 29 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 30 4.1 Đặc tính sinh trưởng giống H119 30 4.1.1 Ảnh hưởng phân bón đến thời gian sinh trưởng giống ngô H119 30 4.1.2 Ảnh hưởng mật độ đến thời gian sinh trưởng giống ngô H119 31 4.1.3 Ảnh hưởng mật độ loại phân bón đến tiêu sinh trưởng giống H119 32 4.2 Các tiêu hình thái giống ngơ H119 34 4.2.1 Ảnh hưởng loại phân bón đến chiều cao độ cao đóng bắp giống ngơ H119 34 4.2.2 Ảnh hưởng mật độ đến chiều cao độ cao đóng bắp giống ngơ H119 34 4.2.3 Tương tác mật độ loại phân bón đến đặc tính hình thái giống ngô H119 35 4.3 Ảnh hưởng mật độ, loại phân bón đến số đặc điểm chống chịu giống ngô H119 38 4.4 Các tiêu cấu thành suất giống ngô H119 41 4.4.1 Ảnh hưởng phân bón đến yếu tố cấu thành suất giống ngô H119 41 4.4.2 Ảnh hưởng mật độ đến yếu tố cấu thành suất giống ngô H119 42 iv 4.4.3 Tương tác mật độ phân bón đến yếu tố cấu thành suất H119 43 4.4.4 Ảnh hưởng mật độ loại phân bón đến số hàng hạt, số hạt/hàng khối lượng 1000 hạt giống ngô H119 44 4.5 Ảnh hưởng mật độ, phân bón đến suất giống ngô H119 46 4.5.1 Ảnh hưởng phân bón đến suất giống ngơ H119 46 4.5.2 Ảnh hưởng mật độ đến suất giống ngô H119 46 4.5.3 Tương tác mật độ, phân bón đến suất giống ngô H119 47 4.6 Hiệu kinh tế cho giống ngô h119 sở sử dụng loại phân bón khác 50 Phần Kết luận kiến nghị 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Kiến nghị 52 Tài liệu tham khảo 53 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ƯTL Ưu lai Bộ NN & PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn USDA United States Department of Agriculture Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ TGST Thời gian sinh trưởng P1000 hạt Khối lượng 1000 hạt TĐ 2015 Thu đông 2015 CC Cao CB Cao bắp CV Coefficient of variation – Hệ số biến động DB Dài bắp ĐKB Đường kính bắp SHH Số hàng hạt H/H Số hạt/hàng vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất ngơ giới giai đoạn 1961 – 2014 Bảng 2.2 Sản xuất ngô Việt Nam giai đoạn năm 1975 - 2015 Bảng 2.3 Lượng dinh dưỡng ngô hút từ đất phân bón (kg/ha) 16 Bảng 4.1 Ảnh hưởng phân bón đến thời gian sinh trưởng giống H119 30 Bảng 4.2 Ảnh hưởng mật độ đến thời gian sinh trưởng H119 31 Bảng 4.3 Tương tác mật độ loại phân bón đến tiêu sinh trưởng giống H119 33 Bảng 4.4 Ảnh hưởng loại phân bón đến cao cây, cao bắp 34 Bảng 4.5 Ảnh hưởng mật độ đến cao cây, cao bắp 35 Bảng 4.6 Tương tác mật độ, loại phân bón đến cao cây, cao bắp, số 36 Bảng 4.7 Ảnh hưởng mật độ, loại phân bón đến số sâu bệnh hại 38 Bảng 4.8 Tương tác mật độ phân bón đến số tiêu chống chịu khác 40 Bảng 4.9 Ảnh hưởng phân bón đến tiêu suất 41 Bảng 4.10 Ảnh hưởng mật độ đến tiêu suất 42 Bảng 4.11 Tương tác mật độ, loại phân bón đến dài bắp, đường kính bắp 43 Bảng 4.12 Tương tác mật độ, loại phân bón đến số hàng hạt, số hạt/hàng khối lượng 1000 hạt 45 Bảng 4.13 Ảnh hưởng phân bón đến suất thực thu 46 Bảng 4.14 Ảnh hưởng mật độ đến suất 47 Bảng 4.15 Tương tác mật độ, loại phân bón đến suất thực thu 48 Bảng 4.16 Tóm tắt hiệu kinh tế (tính cho ha) 51 vii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 4.1 Hình thái H119 thí nghiệm (Xuân 2016) 37 Hình 4.2 Hình ảnh bắp số cơng thức vụ xuân 2016 44 Hình 4.3 Hình ảnh bắp thu hoạch thí nghiệm (Xuân 2016) 49 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Văn Cảnh Tên luận văn: Xác định mật độ loại phân bón phù hợp cho giống ngô lai H119 Đan Phượng – Hà Nội Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Tên sở đào tạo: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Mục đích đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ khoảng cách loại phân bón đến sinh trưởng phát triển giống ngơ H119, tìm cơng thức mật độ loại phân bón phù hợp để khuyến cáo cho sản xuất địa bàn Hà Nội tỉnh lân cận Phương pháp nghiên cứu: - Nội dung: + Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ, loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển khả chống chịu giống ngô H119 + Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ loại phân bón đến suất giống ngơ H119 - Vật liệu: - Giống ngô lai H119 - Phân bón loại: + Phân đơn: đạm urê, super lân, kali clorua + Phân NPK Đầu trâu (20.20.15) + Phân viên nén gà (16.10.12) - Các thí nghiệm: + Thí nghiệm yếu tố: mật độ loại phân bón + Phương pháp bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm bố trí theo kiểu split – plot - Mật độ: gồm mức M1: 7,7 vạn cây/ha, tương ứng khoảng cách 65 cm x 20 cm M2: 6,2 vạn cây/ha, tương ứng khoảng cách 65 cm x 25 cm M3: 5,1 vạn cây/ha, tương ứng khoảng cách 65 cm x 30 cm - Phân bón: gồm loại P1: Phân đơn: 320 kg đạm urê, 600 kg super lân, 150 kg kali clorua tỷ lệ tương đương (150N, 90 P2O5, 90 K2O) ix Bảng 4.16 Tóm tắt hiệu kinh tế (tính cho ha) ĐVT: Đồng Cơng thức Giống Phân bón Thuốc BVTV Tổng thu Cơng LĐ Tổng chi Thu – Chi Vụ thu đông Vụ xuân Vụ thu đông Vụ xuân 2015 2016 2015 2016 M1P1 1.200.000 6.330.000 1.200.000 22.500.000 31.230.000 42.036.500 43.246.500 10.806.500 12.016.500 M2P1 1.080.000 6.330.000 1.200.000 22.500.000 31.110.000 41.745.000 41.926.500 10.635.000 10.816.500 M3P1 1.020.000 6.330.000 1.200.000 22.500.000 31.050.000 40.078.500 40.700.000 9.028.500 9.650.000 M1P2 1.200.000 6.912.000 1.200.000 21.000.000 30.312.000 41.981.500 42.366.500 11.669.500 12.054.500 M2P2 1.080.000 6.912.000 1.200.000 21.000.000 30.192.000 40.826.500 41.580.000 10.634.500 11.388.000 M3P2 1.020.000 6.912.000 1.200.000 21.000.000 30.132.000 39.545.000 40.480.000 9.413.000 10.348.000 M1P3 1.200.000 10.800.000 1.200.000 15.000.000 28.200.000 41.728.500 42.460.000 13.528.500 14.260.000 M2P3 1.080.000 10.800.000 1.200.000 15.000.000 28.080.000 40.920.000 41.497.500 12.840.000 13.417.500 M3P3 1.020.000 10.800.000 1.200.000 15.000.000 28.020.000 39.297.500 40.590.000 11.277.500 12.570.000 51 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Kết nghiên cứu củađề tài đánh giá hiệu loại phân bón cho giống ngơ H119 cho thấy, việc sử dụng phân viên nén, phân NPK hay phân đơn cho ngô không làm ảnh hưởng nhiều đến khả sinh trưởng, phát triển suất giống Giống ngô H119 cho suất cao mật độ 7,7 vạn cây/ha phân bón (loại phân bón khác nhau) Sử dụng phân bón viên nén cho sản xuất ngơ tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng hiệu kinh tế Trong mật độ M1, sử dụng phân bón đơn NPK lợi nhuận đạt 10.806.500 đồng/ha 11.669.500 đồng/ha sử dụng phân viên nén đạt 13.328.500 đồng/ha (vụ thu đông 2015); Trong vụ xuân 2016 kết đạt 12.016.500 đồng/ha, 12.054.500 đồng/ha 14.260.000 đồng/ha Các mật độ cho kết tương tự: Phân viên nén đạt hiệu cao loại phân khác 5.2 KIẾN NGHỊ Được tiếp tục nghiên cứu thêm việc sử dụng phân viên nén nhiều giống ngô nhiều vùng sinh thái khác để có kết luận xác 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Afendulop, K., P (1972) Ảnh hưởng phân bón đến trình phát triển quan ngơ Một số kết nghiên cứu ngô NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội tr 310 - 340 Cao Đắc Điểm (1998) Cây ngô NXB Nông nghiệp, Hà Nội Ngơ Hữu Tình (2009) Chọn lọc lai tạo giống ngô NXB nông nghiệp, Hà Nội Ngơ Hữu Tình (2003) Cây ngơ NXB Nghệ An, Nghệ An Ngơ Hữu Tình (1995) Nghiên cứu cấu luân canh tăng vụ biện pháp kỹ thuật canh tác ngơ, xây dựng mơ hình trồng ngơ lai vùng thâm canh giai đoạn 1991 - 1995 NXB Nông Nghiệp, Hà Nội tr 5-38 Ngô Hữu Tình (1997) Cây ngơ, nguồn gốc, đa dạng di truyền q trình phát triển Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Bào (1996) Nghiên cứu số biện pháp chủ yếu góp phần tăng suất ngô Hà Giang Luận án P.T.S khoa nông học nơng nghiệp Nguyễn Văn Bộ (1996) Bón phân cân đối, biện pháp hiệu để tăng suất trồng cải thiện độ phì nhiêu đất Tạp chí khoa học đất tr Nguyễn Thế Hùng (1997) Xác định chế độ phân bón thích hợp cho giống ngô P.11 trồng vụ Đông đất bạc màu vùng Đông Anh - Hà Nội Thông tin khoa học kỹ thuật - KTNN tr 10 Nguyễn Thế Hùng (1996) Xác định chế độ bón phân tối ưu cho giống ngô LVN - 10 đất bạc màu vùng Đông Anh - Hà Nội Kết nghiên cứu khoa học nông nghiệp 1995 - 1996 NXB Nông nghiệp, Hà Nội tr 38 - 44 11 Nguyễn Thị Q Mùi (1995) Bón phân cho bắp NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Văn Soàn Lê Văn Căn (1970) Hiệu lực phân đạm, phân Lân phân Kali số trồng số lọai đất miền Bắc Nghiên cứu đất phân Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội tr 328 - 346 13 Tạ Văn Sơn (1995) Kỹ thuật sử dụng phân bón thâm canh ngơ Báo cáo nghiệm thu đề tài KN 01 - 05 MXB Nông nghiệp, Hà Nội 14 Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê (2014) Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 15 Trần Hữu Miện (1987) Cây ngô cao sản Hà Nội NXB Nông nghiệp, Hà Nội 53 16 Võ Thị Gương., T.T.T.T Karlh Dick man (1998) Hiệu sử dụng phân bón đến suất ngơ hệ thống ln canh ngơ - ngơ lúa vùng phù sa Ơ Mơn Cần Thơ Tạp chí Thổ nhưỡng học.10 tr 71 - 76 17 Krugilin A, X., người dịch: Hà Học Ngô Nguyễn Thị Dần (1988) Đặc điểm sinh học suất trồng tưới nước Nhà xuất MIR MATXCƠVA tr 84 - 89, 111 18 Misuxtin, E., N., Peterburgxk,i A V., Người dịch: Nguyễn Xuân Hiển, Vũ Minh Kha, Hồng Đình Ngọc Vũ Hữu m (1975) Đạm sinh học trồng trọt Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội tr 9-11 19 Nguyễn Tất Cảnh (2008) Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu sản xuất sử dụng phân viên nén phục vụ thâm canh ngô đất dốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 20 Tạp chí Khoa học Phát triển (2014) 12 (4) tr 495-501 21 http://khcncaobang.gov.vn/index.php?language=vi&nv=ky-yeu-khcn&op=Tom-tat-DT-DA-2006-2010/Nghien-cuu-va-phat-trien-cong-nghe-bonphan-vien-nen-cho-ngo-tai-huyen-Quang-Uyen-Cao-Bang-33 22 http://www.vietrade.gov.vn/nong-sn-khac/5722-tieu-thu-va-thuong-mai-mathang-ngo-tai-viet-nam.html Tiếng Anh: 19 Arnon, I (1974) Mineral nutrition of Maize, International Potash Institute pp 15 - 21, 76 - 78, 100 - 101, 117 - 118, 270 20 Birchler, J.A., Auger, D.L, Riddle, N.C (2003) In search of the molecular basis of heterosis Plant Cell 15 pp 2236–2239 21 Cardwell, V.B (1982) Fifty years of Minnesota corn production Sources of yield increase, Agron J 74 pp 984–990 22 Chanika Lamsupasit., S.K (1997) A guidebook for field crop production in Thailand Field crops Research institute Department of Agriculture - Ministri of Agriculture and Cooperatives pp 23 Cook, G.W (1975) Fertilizing for maximum yield 24 Duvick, D.N (1992) Genetic contributions to advances in yield of U.S maize Maydica 37 pp 69-79 26 http://www.mard.gov.vn/Pages/home.aspx 27 Mitsuru, O., Comparison of productivity between tropical and temperate maize I Leaf senescence and productivity in relation to nitrogen nutrien Soil Sci Plant nutr, 1994 41(3): p 439 - 450 54 28 Neal, C., Stoskopf, Understanding Crop Production, Reston Publishing Company Inc Reston, Virginia A Prentice Hall Company, 1981: p 94 - 96 29 Uhart, S.A., Andrade, F H (1995 a) Nitrogen deficiency in maize Effects on crop growth, development, dry matter, partitionaing and kernel Set Crop science 35 pp 1376 - 1383 30 Uhart, S.A., Andrade, F H (1995) Nitrogen deficiency in maize Carbon Nitrogen interaction Effects on kernel number and grain yield Crop science 1995b 35 pp 1384 - 1389 31 USDA (2014) http://www.usda.gov 32 William R Raun and Gordon V Johnson (1999) Improving Nitrogen Use Efficiency for Cereal Production Agronomy Journal 91(3) pp 357-363 55 PHỤ LỤC KẾT QUẢ SỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỤ THU ĐÔNG 2015 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAO CAY FILE SO LIEU 13/12/** 21:36 PAGE VARIATE V003 CAO CAY CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 162.442 81.2210 51.92 0.003 PB 17.3956 8.69778 5.56 0.071 3 MD*PB 6.25775 1.56444 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 186.095 23.2619 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAO BAP FILE SO LIEU 13/12/** 21:36 PAGE VARIATE V004 CAO BAP BAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 1.14000 569998 0.32 0.742 PB 686667 343334 0.19 0.830 3 MD*PB 7.05332 1.76333 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 8.87999 1.11000 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE SO LA FILE SO LIEU 13/12/** 21:36 PAGE VARIATE V005 SO LA LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 148890 744448E-01 1.97 0.254 PB 148889 744443E-01 1.97 0.254 3 MD*PB 151111 377777E-01 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 448889 561111E-01 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHIN FILE SO LIEU 13/12/** 21:36 PAGE VARIATE V006 CHIN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 2.88889 1.44444 13.00 0.020 PB 4.22222 2.11111 19.00 0.011 3 MD*PB 444444 111111 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 7.55556 944444 - 56 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI BAP FILE SO LIEU 13/12/** 21:36 PAGE VARIATE V007 DAI BAP BAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 1.22889 614444 29.11 0.006 PB 428890 214445 10.16 0.029 3 MD*PB 844445E-01 211111E-01 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 1.74222 217778 - THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE DUONG KI FILE SO LIEU 13/12/** 21:36 PAGE VARIATE V008 DUONG KI KI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 466667E-01 233333E-01 3.50 0.133 PB 666665E-02 333333E-02 0.50 0.642 3 MD*PB 266667E-01 666667E-02 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 800000E-01 100000E-01 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000 FILE SO LIEU 13/12/** 21:36 PAGE VARIATE V009 P1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 12.0154 6.00771 2.56 0.193 PB 18.8357 9.41783 4.01 0.111 3 MD*PB 9.40440 2.35110 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 40.2555 5.03194 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE NANG SUA FILE SO LIEU 13/12/** 21:36 PAGE VARIATE V010 NANG SUA SUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 39.4866 19.7433 7.55 0.045 PB 28.4600 14.2300 5.45 0.073 3 MD*PB 10.4533 2.61333 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 78.3999 9.79999 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SO LIEU 13/12/** 21:36 PAGE MEANS FOR EFFECT MD 57 -MD NOS 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 4DF MD NOS 3 3 CAO CAY 227.633 223.533 217.300 CAO BAP 102.333 103.133 102.433 SO LA 18.6667 18.9667 18.7333 CHIN 107.333 107.000 106.000 0.722135 2.83061 0.766666 3.00517 0.112217 0.439865 0.192450 0.754363 DAI BAP 15.8333 16.2000 16.7333 DUONG KI 4.26667 4.43333 4.40000 P1000 384.067 386.833 384.933 NANG SUA 76.7667 74.9333 71.7000 SE(N= 3) 0.838871E-01 0.471405E-01 0.885268 0.933333 5%LSD 4DF 0.328819 0.184780 3.47006 3.67846 -MEANS FOR EFFECT PB -PB NOS 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 4DF PB NOS 3 3 CAO CAY 224.733 222.267 221.467 CAO BAP 102.700 102.933 102.267 SO LA 18.6667 18.7333 18.9667 CHIN 106.667 106.000 107.667 0.722135 2.83061 0.766666 3.00517 0.112217 0.439865 0.192450 0.754363 DAI BAP 16.5333 16.2333 16.0000 DUONG KI 4.33333 4.36667 4.40000 P1000 386.233 386.367 383.233 NANG SUA 76.9000 73.8000 72.7000 SE(N= 3) 0.838871E-01 0.471405E-01 0.885268 0.933333 5%LSD 4DF 0.328819 0.184780 3.47006 3.83846 -MEANS FOR EFFECT MD*PB -MD PB NOS CAO CAY CAO BAP SO LA 1 229.900 102.800 18.5000 227.100 102.000 18.6000 225.900 102.200 18.9000 1 225.700 101.600 19.0000 2 223.900 104.200 18.7000 221.000 103.600 19.2000 1 218.600 103.700 18.5000 215.800 102.600 18.9000 3 217.500 101.000 18.8000 SE(N= 5%LSD 1) 4DF MD 1 2 PB 1.25077 4.90277 1.32790 5.20510 0.194365 0.761868 CHIN 107.000 107.000 108.000 107.000 106.000 DAI BAP 16.0000 15.8000 15.7000 16.5000 16.1000 DUONG KI 4.30000 4.20000 4.30000 4.40000 4.40000 NOS 1 1 58 3 SE(N= 5%LSD 3 1 1 1) 4DF MD PB NOS 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 108.000 106.000 105.000 107.000 16.0000 17.1000 16.8000 16.3000 0.333333 1.30659 0.145297 0.569532 P1000 385.600 384.200 382.400 387.400 389.800 383.300 385.700 385.100 384.000 NANG SUA 78.6000 76.3000 75.4000 79.2000 74.2000 71.4000 72.9000 70.9000 71.3000 4.50000 4.30000 4.50000 4.40000 0.816497E-01 0.320049 SE(N= 1) 1.53333 1.61658 5%LSD 4DF 6.01032 3.58665 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SO LIEU 13/12/** 21:36 PAGE 10 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |MD*PB | | | OBS CAO CAY 0.5000 CAO BAP 0.5000 SO LA 0.5000 CHIN 0.5000 DAI BAP 0.5000 DUONG KI 0.5000 P1000 0.5000 NANG SUA 0.5000 GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) NO BASED ON DEVIATION BASED ON TOTAL SS RESID SS 222.82 4.8231 | C OF V |MD % | |PB | | | | | 0.00000 | 0.0 0.0025 | 0.0711 102.63 1.0536 0.00000 0.0 0.7424 0.8304 18.789 0.23688 0.00000 0.0 0.2538 0.2538 106.78 0.97183 0.00000 0.0 0.0197 0.0110 16.256 0.46667 0.00000 0.0 0.0058 0.0289 4.3667 0.10000 0.00000 0.0 0.1325 0.6422 385.28 2.2432 0.00000 0.0 0.1928 0.1114 74.467 3.1305 0.00000 0.0 0.0454 0.0732 59 PHỤ LỤC KẾT QUẢ SỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỤ XUÂN 2016 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAO CAY FILE SOLIEU2 13/12/** 21:30 PAGE VARIATE V003 CAO CAY CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 188.269 94.1346 21.61 0.009 PB 24.6289 12.3145 2.83 0.172 3 MD*PB 17.4245 4.35611 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 230.323 28.7903 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAO BAP FILE SOLIEU2 13/12/** 21:30 PAGE VARIATE V004 CAO BAP BAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 5.33556 2.66778 1.54 0.320 PB 2.37555 1.18778 0.68 0.557 3 MD*PB 6.93776 1.73444 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 14.6489 1.83111 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE SO LA FILE SOLIEU2 13/12/** 21:30 PAGE VARIATE V005 SO LA LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 599997E-01 299998E-01 0.56 0.611 PB 266666E-01 133333E-01 0.25 0.791 3 MD*PB 213334 533334E-01 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 300000 375000E-01 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHIN FILE SOLIEU2 13/12/** 21:30 PAGE VARIATE V006 CHIN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 14.0000 7.00000 21.00 0.009 PB 666667 333333 1.00 0.446 3 MD*PB 1.33333 333333 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 16.0000 2.00000 - 60 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI BAP FILE SOLIEU2 13/12/** 21:30 PAGE VARIATE V007 DAI BAP BAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 1.49556 747778 67.30 0.002 PB 202222 101111 9.10 0.034 3 MD*PB 444447E-01 111112E-01 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 1.74222 217778 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE DUONG KI FILE SOLIEU2 13/12/** 21:30 PAGE VARIATE V008 DUONG KI KI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 436223E-01 218111E-01 5.88 0.066 PB 935557E-02 467778E-02 1.26 0.377 3 MD*PB 148444E-01 371111E-02 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 678223E-01 847778E-02 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000 FILE SOLIEU2 13/12/** 21:30 PAGE VARIATE V009 P1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 80.8467 40.4233 15.90 0.014 PB 926654 463327 0.18 0.840 3 MD*PB 10.1667 2.54167 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 91.9400 11.4925 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE BALANCED ANOVA FOR VARIATE NANG SUA FILE SOLIEU2 13/12/** 21:30 PAGE VARIATE V010 NANG SUA SUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD 21.8936 10.9468 79.91 0.001 PB 1.41927 709636 5.18 0.079 3 MD*PB 547933 136983 1.00 0.500 * TOTAL (CORRECTED) 23.8608 2.98260 THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE 61 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SOLIEU2 13/12/** 21:30 PAGE MEANS FOR EFFECT MD -MD NOS 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 4DF MD NOS 3 3 CAO CAY 230.067 224.700 218.867 CAO BAP 103.133 103.133 101.500 SO LA 18.7667 18.9667 18.8667 CHIN 116.000 114.000 113.000 1.20501 4.72336 0.760360 2.98045 0.133333 0.522638 0.333333 1.30659 DAI BAP 15.9333 16.2000 16.9000 DUONG KI 4.21667 4.37333 4.35333 P1000 339.800 343.767 347.133 NANG SUA 77.6200 75.7600 73.8000 SE(N= 3) 0.608583E-01 0.351715E-01 0.920447 0.213685 5%LSD 4DF 0.238551 0.137865 3.60795 2.974597 -MEANS FOR EFFECT PB -PB NOS 3 3 SE(N= 5%LSD 3) 4DF PB NOS 3 3 CAO CAY 226.767 224.067 222.800 CAO BAP 102.733 101.900 103.133 SO LA 18.8000 18.9333 18.8667 CHIN 114.667 114.333 114.000 1.20501 4.72336 0.760360 2.98045 0.133333 0.522638 0.333333 1.30659 DAI BAP 16.5333 16.3333 16.1667 DUONG KI 4.36000 4.29333 4.29000 P1000 343.900 343.133 343.667 NANG SUA 76.2867 75.4100 75.4833 SE(N= 3) 0.608583E-01 0.351715E-01 0.920447 0.213685 5%LSD 4DF 0.238551 0.137865 3.60795 3.337597 -MEANS FOR EFFECT MD*PB -MD PB NOS CAO CAY CAO BAP SO LA 1 234.100 104.100 18.7000 230.300 103.000 18.7000 225.800 102.300 18.9000 1 226.200 103.600 19.1000 2 224.500 101.300 18.9000 223.400 104.500 18.9000 1 220.000 100.500 18.6000 217.400 101.400 19.2000 3 219.200 102.600 18.8000 SE(N= 5%LSD 1) 4DF MD 1 PB 2.08713 8.18110 1.31698 5.16228 0.230940 0.905236 CHIN 117.000 116.000 DAI BAP 16.1000 15.9000 DUONG KI 4.27000 4.16000 NOS 1 62 2 3 SE(N= 5%LSD 3 1 1 1 1) 4DF MD PB NOS 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 115.000 114.000 114.000 114.000 113.000 113.000 113.000 15.8000 16.3000 16.2000 16.1000 17.2000 16.9000 16.6000 4.22000 4.43000 4.31000 4.38000 4.38000 4.41000 4.27000 0.577350 2.26309 0.105410 0.413183 0.609189 0.238789 P1000 340.700 340.000 338.700 342.300 343.700 345.300 348.700 345.700 347.000 NANG SUA 78.6300 77.0300 77.2000 76.2300 75.6000 75.4500 74.0000 73.6000 73.8000 SE(N= 1) 1.59426 0.370112 5%LSD 4DF 6.24916 3.19076 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SOLIEU2 13/12/** 21:30 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |MD*PB | GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) DEVIATION C OF V |MD 10 |PB | | | | | NO | OBS CAO CAY 0.5000 CAO BAP 0.5000 SO LA 0.5000 CHIN 0.5000 DAI BAP 0.5000 DUONG KI 0.5000 P1000 0.5000 NANG SUA 0.5000 BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 224.54 5.3657 | % | | 0.00000 | 0.0 0.0090 | 0.1717 102.59 1.3532 0.00000 0.0 0.3199 0.5571 18.867 0.19365 0.00000 0.0 0.6115 0.7907 114.33 1.4142 0.00000 0.0 0.0094 0.4459 16.344 0.46667 0.00000 0.0 0.0018 0.0342 4.3144 0.9207 0.00000 0.0 0.0656 0.3771 343.57 3.3901 0.00000 0.0 0.0144 0.8397 75.727 1.7270 0.00000 0.0 0.0015 0.0785 63 PHỤ LỤC HIỆU QUẢ KINH TẾ Công thức M1P1 M2P1 M3P1 M1P2 Nội dung Số lượng Đơn giá Phần chi Giống Phân Đạm Phân Lân Phân Kali Thuốc BVTV Công lao động NS vụ thu (kg/ha) NS vụ xuân (Kg/ha) Phần chi Giống Phân Đạm Phân Lân Phân Kali Thuốc BVTV Công lao động NS vụ thu (kg/ha) NS vụ xuân (Kg/ha) Phần chi Giống Phân Đạm Phân Lân Phân Kali Thuốc BVTV Công lao động NS vụ thu (kg/ha) NS vụ xuân (Kg/ha) Phần chi Giống Phân NPK Phân đạm Phân kali Thuốc BVTV Công lao động NS vụ thu (kg/ha) NS vụ xuân (Kg/ha) 20 320 600 150 60.000 9.000 3.500 9.000 150 7643 7863 150.000 5500 5500 18 320 600 150 60.000 9.000 3.500 9.000 150 7590 7623 150.000 5500 5500 17 320 600 150 60.000 9.000 3.500 9.000 150 7287 7400 150.000 5500 5500 20 450 130 38 60.000 12.000 9.000 9.000 140 7633 7703 150.000 5500 5500 64 Thành tiền 31.230.000 1.200.000 2.880.000 2.100.000 1.350.000 1.200.000 22.500.000 42.036.500 43.246.500 31.110.000 1.080.000 2.880.000 2.100.000 1.350.000 1.200.000 22.500.000 41.745.000 41.926.500 31.050.000 1.020.000 2.880.000 2.100.000 1.350.000 1.200.000 22.500.000 40.078.500 40.700.000 30.312.000 1.200.000 5.400.000 1.170.000 342.000 1.200.000 21.000.000 41.981.500 42.366.500 Thu - Chi 10.806.500 12.016.500 10.635.000 10.816.500 9.028.500 9.650.000 6.912.000 11.669.500 12.054.500 M2P2 M3P2 M1P3 M2P3 M3P3 Phần chi Giống Phân NPK Phân đạm Phân kali Thuốc BVTV Công lao động NS vụ thu (kg/ha) NS vụ xuân (Kg/ha) Phần chi Giống Phân NPK Phân đạm Phân kali Thuốc BVTV Công lao động NS vụ thu (kg/ha) NS vụ xuân (Kg/ha) Phần chi Giống Phân viên nén Thuốc BVTV Công lao động NS vụ thu (kg/ha) NS vụ xuân (Kg/ha) Phần chi Giống Phân viên nén Thuốc BVTV Công lao động NS vụ thu (kg/ha) NS vụ xuân (Kg/ha) Phần chi Giống Phân viên nén Thuốc BVTV Công lao động NS vụ thu (kg/ha) NS vụ xuân (Kg/ha) 18 450 130 38 60.000 12.000 9.000 9.000 140 7423 7560 150.000 5500 5500 17 450 130 38 60.000 12.000 9.000 9.000 140 7190 7360 150.000 5500 5500 20 900 60.000 12.000 100 7587 7720 150.000 5500 5500 18 900 60.000 12.000 100 7440 7545 150.000 5500 5500 17 900 60.000 12.000 100 7145 7380 150.000 5500 5500 65 30.192.000 1.080.000 5.400.000 1.170.000 342.000 1.200.000 21.000.000 40.826.500 41.580.000 30.132.000 1.020.000 5.400.000 1.170.000 342.000 1.200.000 21.000.000 39.545.000 40.480.000 28.200.000 1.200.000 10.800.000 1.200.000 15.000.000 41.728.500 42.460.000 28.080.000 1.080.000 10.800.000 1.200.000 15.000.000 40.920.000 41.497.500 28.020.000 1.020.000 10.800.000 1.200.000 15.000.000 39.297.500 40.590.000 10.634.500 11.388.000 9.413.000 10.348.000 13.528.500 14.260.000 12.840.000 13.417.500 11.277.500 12.570.000 ... cứu xác định mật độ khoảng cách loại phân bón phù hợp cho giống ngô H119 Đan Phượng – Hà Nội - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ, loại phân bón đến sinh trưởng, phát triển khả chống chịu giống ngô H119. .. cứu mật độ khoảng cách phân bón thích hợp cho ngơ nói chung cho giống H119 nói riêng địa bàn Hà Nội 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Xác định mật độ trồng khoảng cách loại phân bón thích hợp cho giống. .. hạt giống ngô H119 44 4.5 Ảnh hưởng mật độ, phân bón đến suất giống ngô H119 46 4.5.1 Ảnh hưởng phân bón đến suất giống ngô H119 46 4.5.2 Ảnh hưởng mật độ đến suất giống ngô H119
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) xác định mật độ và loại phân bón phù hợp cho giống ngô lai h119 tại đan phượng hà nội , (Luận văn thạc sĩ) xác định mật độ và loại phân bón phù hợp cho giống ngô lai h119 tại đan phượng hà nội

Mục lục

Xem thêm