0

(Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

122 41 1
  • (Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 10:08

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THẮM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THẮM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 01 14 Cán hướng dẫn: TS Phạm Văn Thuần HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Luận văn khoa học hoàn thành với cố gắng học hỏi, tìm tịi nghiên cứu thân với tận tình giảng dạy thầy, cô giáo Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiều nhà khoa học quan nghiên cứu quản lý ngành giáo dục Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy, cô TS Phạm Văn Thuần tận tâm hướng dẫn khoa học, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho thân tác giả học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên quan Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo; anh, chị bạn đồng nghiệp trường Phổ thông dân tộc nội trú địa bàn tỉnh Điện Biên động viên, cộng tác nhiệt tình giúp đỡ tác giả trình học tập; điều tra, nghiên cứu, kiểm chứng kết nghiên cứu để hoàn thành luận văn Luận văn hoàn thành cịn có giúp đỡ động viên bạn đồng nghiệp, người thân gia đình Tác giả xin tri ân lòng mong muốn nhận góp ý, bổ sung để việc nghiên cứu tác giả hoàn thiện hơn./ Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thắm DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CB-GV Cán giáo viên CBQL Cán quản lý CSVC Cơ sở vật chất ĐNGV Đội ngũ giáo viên ĐT-BD Đào tạo bồi dưỡng THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông PTDTNT Phổ thông dân tộc nội trú DTNT Dân tộc nội trú GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên KTĐG Kiểm tra đánh giá QLGD Quản lý giáo dục XS Xuất sắc TB Trung bình TT Thơng tư UBND Uỷ ban nhân dân MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ, sơ đồ vii MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỐ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ ĐÁP ỨNGYÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nước giới 1.1.2 Tại Việt Nam 1.2 Một số khái niệm đề tài 12 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục 12 1.2.2 Giáo viên 17 1.2.3 Đội ngũ giáo viên 18 1.2.4 Phát triển đội ngũ giáo viên 19 1.3 Trường phổ thông dân tộc nội trú hệ thống giáo dục quốc dân 20 1.3.1 Mục tiêu, vai trị, tính chất trường phổ thơng DTNT 20 1.3.2.Nhiệm vụ quyền hạn trường phổ thông DTNT 21 1.3.3 Nhiệm vụ quyền hạn giáo viên trường phổ thông DTNT 21 1.4 Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú 26 1.4.1 Quy hoạch đội ngũ giáo viên 26 1.4.2 Tuyển chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên 27 1.4.3 Đào tạo, bồi dưỡng 29 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá sàng lọc đội ngũ giáo viên 30 1.4.5 Mơi trường sách đãi ngộ đội ngũ giáo viên 31 1.5 Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo 31 1.5.1 Xu hướng đổi toàn diện GD&ĐT Việt Nam 31 1.5.2 Định hướng chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 33 2020 1.5.3 Phát triển đội ngũ giáo viên trường PT DTNT bảo đảm yêu cầu đủ số lượng, đồng cấu chuẩn chất lượng 35 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú đáp ứng yêu cầu đổi Giáo dục 36 đào tạo 1.6.1 Chủ trương, sách Đảng Nhà nước giáo dục đào tạo 36 1.6.2 Yếu tố kinh tế - văn hóa - xã hội 36 1.6.3 Sự lãnh đạo, đạo quyền lực quản lý cán quản lý giáo dục 37 1.6.4 Cơ chế, sách đãi ngộ 38 Tiểu kết Chương 39 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN 40 2.1 Vài nét tình hình kinh tế, văn hóa, giáo dục tỉnh Điện Biên 40 2.2 Khái quát trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Điện Biên 42 2.2.1 Quy mô phát triển 42 2.2.2 Chất lượng giáo dục 44 2.2.3 Cơ sở vật chất, thiết bị 45 2.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên 47 2.3.1 Số lượng 47 2.3.2 Chất lượng 48 2.3.3 Về cấu 55 2.4 Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Điện Biên 57 2.4.1 Thực trạng xây dựng quy hoạch phát triển giáo viên trường PTDTNT tỉnh Điện Biên 58 2.4.2 Thực trạng tuyển chọn giáo viên trường PTDTNT tỉnh Điện Biên 59 2.4.3 Thực trạng sử dụng giáo viên trường PTDTNT tỉnh Điện Biên 60 2.4.4 Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên 62 2.4.5 Thực trạng đánh giá sàng lọc đội ngũ giáo viên 63 2.4.6 Thực trạng mơi trường sách đãi ngộ đội ngũ giáo viên 67 2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Điện Biên 71 2.5.1 Ưu điểm 71 2.5.2 Hạn chế, nguyên nhân hạn chế 72 Kết luận Chương 74 Chương 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 75 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 75 3.2 Định hướng phát triển đội ngũ giáo viên trường PTDTNT tỉnh Điện Biên 76 3.2.1 Định hướng phát triển đội ngũ giáo viên tỉnh Điện Biên 76 3.2.2 Phát triển đội ngũ giáo viên trường PTDTNT đảm bảo tính dân tộc 77 3.2.3 Phát triển đội ngũ CBQL trường PT DTNT đảm bảo yêu cầu phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh miền núi 78 3.3 Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo 79 3.3.1 Ban hành tiêu chuẩn giáo viên trường PTDTNT theo hướng chuẩn hóa 80 3.3.2 Rà soát, quy hoạch đội ngũ giáo viên 82 3.3.3 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo quy hoạch 83 3.3.4 Tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên theo đề án vị trí việc làm 86 3.3.5 Đánh giá sàng lọc đội ngũ giáo viên theo mơ hình 360 độ 90 3.3.6 Tạo lập động lực, môi trường làm việc cho đội ngũ giáo viên 92 3.3.7 Hoàn thiện chế trả lương theo vị trí việc làm 96 3.4 Mối quan hệ biện pháp 97 3.5 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp 99 Tiểu kết Chương 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 103 Kết luận 103 Khuyến nghị 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 111 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Quy mô Trường Phổ thông DTNT cấp THPT tỉnh Điện Biên qua 05 năm thành lập phát triển 43 Bảng 2.2: Kết xếp loại hạnh kiểm học sinh sau 05 năm (năm học 2008-2009 2013-2014) 44 Bảng 2.2: Kết xếp loại học lực học sinh sau 05 năm 44 Bảng 2.4: Thống kê sở vật chất trang thiết bị dạy học năm học 2013-2014 45 Bảng 2.5: Thống kê số lượng đội ngũ giáo viên (năm học 2009-2010 năm học 2013-2014) 48 Bảng 2.6 Thực trạng trình độ đội ngũ giáo viên trường PTDTNT 48 Bảng 2.7: Thực trạng trình độ Tin học, Ngoại ngữ ĐNGV (tính đến tháng 05/2014) 49 Bảng 2.8: Thực trạng trình độ tiếng dân tộc đội ngũ giáo viên trường PTDTNT 50 Bảng 2.9: Thực trạng đánh giá , xếp loại giáo viên theo Chuẩn tính đến tháng 5/2014 51 Bảng 2.10: Thực trạng cấu đội ngũ giáo viên trường PTDTNT 55 Bảng 2.11 Thực trạng độ tuổi giáo viên trường PTDTNT 56 Bảng 2.12: Bảng tổng hợp khảo sát thực trạng phát triển ĐNGV trường PTDTNT địa bàn tỉnh Điện Biên 57 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo công tác trường PTDTNT địa bàn tỉnh Điện Biên 100 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1 Tổng hợp trình độ đào tạo ĐNGV tính đến tháng 05/2014 48 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ đánh giá, xếp loại giáo viên tính đến tháng 5/2014 51 Biểu đồ 2.3 Thực trạng độ tuổi đội ngũ giáo viên ĐNGV 56 Biểu đồ 3.1: Mức độ cần thiết khả thi biện pháp 101 Sơ đồ 3.1: Mối quan hệ biện pháp 98 10 ... "Phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo" mong muốn góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên trường phổ thơng dân tộc nội trú. .. GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THẮM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LUẬN VĂN THẠC SỸ... lọc đội ngũ giáo viên 30 1.4.5 Môi trường sách đãi ngộ đội ngũ giáo viên 31 1.5 Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo ,

Từ khóa liên quan