0

Biện pháp quản lý đào tạo hệ bằng kép tại trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia hà nội

132 28 0
  • Biện pháp quản lý đào tạo hệ bằng kép tại trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  NGUYỄN VIỆT HÙNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ BẰNG KÉP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  NGUYỄN VIỆT HÙNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ BẰNG KÉP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ : 60.14.05 Người hướng dẫn khoa học: TS Đặng Văn Cúc HÀ NỘI - 2013 KÝ HIỆU VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN GV giảng viên SV sinh viên ĐHNN Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội TBDH thiết bị dạy học QLGD quản lý giáo dục CTĐT chƣơng trình đào tạo CBVC cán viên chức DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ chức quản lí 10 Sơ đồ 1.2 Mối quan hệ hoạt động quản lí 13 Bảng 2.1 Quy mơ đào tạo hệ quy 34 Bảng 2.2 Quy mơ đào tạo hệ khơng quy 35 Bảng 2.3 Quy mô đào tạo liên kết quốc tế 36 Bảng 2.4 Thông tin đội ngũ nhà giáo, cán quản lý nhân viên phục vụ sở giáo dục đại học (Năm học 2012 – 2013) 37 Bảng 2.5 Thực trạng sở vật chất sở giáo dục đại học (Năm học 2012 – 2013) 41 Bảng 2.6 Quản lý mục tiêu, nội dung đào tạo hệ kép 56 Bảng 2.7 Quản lý chương trình đào tạo hệ kép 58 Bảng 2.8 Quản lý việc thực văn pháp quy 60 Bảng 2.10 Quản lý hệ thống tài liệu, giáo trình 61 Bảng 2.11 Quản lý kiểm tra, đánh giá hệ đào tạo kép 62 Bảng 2.12 Quản lý hoạt động giảng dạy giảng viên 64 Bảng 2.13 Thực hoạt động lớp sinh viên hệ kép 67 Bảng 2.14 Kết điều tra thực trạng tự học sinh viên 68 Bảng 3.1 Tổng hợp kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp 96 Bảng 3.2 Tổng hợp kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 96 MỤC LỤC Mở đầu Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phạm vi giới hạn nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ BẰNG KÉP TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nước 1.1.2 Trong nước 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Quản lí giáo dục 1.2.3 Biện pháp quản lý 1.2.5 Đào tạo 1.2.6 Đào tạo đại học 1.2.7 Đào tạo đại học hệ kép 1.3 Các đặc điểm đào tạo kép trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN 1.3.1 Mục tiêu đào tạo 1.3.2 Chương trình đào tạo hệ kép 1.4 Nội dung quản lý đào tạo hệ kép trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN 1.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo kép 1.4.2 Xây dựng kế hoạch 1.4.3 Tổ chức thực kế hoạch đào tạo 1.4.4 Kiểm tra đánh giá 1.5 Hình thức, phương pháp đào tạo hệ kép 1.6 Một số yếu tố ảnh hưởng tới quản lý đào tạo hệ kép Tiểu kết chương Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ BẰNG KÉP TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 30 2.1 Vài nét khái quát Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.2 Sứ mạng mục tiêu 33 2.1.3 Loại hình, quy mơ đào tạo 35 2.1.4 Đội ngũ giảng viên cán quản lý 38 2.1.5 Nghiên cứu khoa học 40 2.1.6 Cơ sở vật chất phục vụ dạy học 41 2.1.7 Khái quát đánh giá chung công tác đào tạo đại học kép Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 43 2.2 Thực trạng đào tạo hệ kép Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN 47 2.2.1 Đổi tổ chức, quản lí theo hướng quản trị đại học, xây dựng văn hóa chất lượng 47 2.2.2 Phát triển đội ngũ cán giảng dạy, nghiên cứu quản lí 48 2.2.3 Hồn thiện cấu tổ chức theo định hướng đào tạo nghiên cứu chất lượng cao 49 2.2.4 Nâng cao chất lượng hiệu công tác đào tạo hệ kép 49 2.2.5 Nâng cao chất lượng hiệu công tác NCKH 51 2.2.6 Quản lí sử dụng có hiệu nguồn lực tài chính, đại hoá sở vật chất 52 2.2.7 Tăng cường chất lượng hiệu công tác hợp tác quốc tế .53 2.3 Thực trạng quản lý đào tạo hệ kép Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN 54 2.3.1 Thực trạng lĩnh vực tổ chức quản lý hệ kép 55 2.3.2 Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy học tập hệ đào tạo kép 63 Tiểu kết chương 69 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ BẰNG KÉP TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 71 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hệ đào tạo kép 71 3.1.1 Nguyên tắc tính hệ thống 71 3.1.2 Nguyên tắc tính thực tiễn 71 3.1.3 Nguyên tắc tính hiệu 72 3.2 Biện pháp quản lý hệ đào tạo kép trường ĐHNN-ĐHQGHN 72 3.2.1 Tăng cường quản lý việc thực chương trình, lịch trình, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, khối lượng dạy 72 3.2.2 Nâng cao nhận thức, xây dựng động thái độ học tập đắn cho sinh viên hoạt động tự học 74 3.2.3 Đổi phương pháp giảng dạy GV 79 3.2.4 Tăng cường quản lý đẩy mạnh số hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ GV 80 3.2.5 Chỉ đạo đổi công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giảng dạy giảng viên kết học tập sinh viên 86 3.2.6 Tăng cường trang bị quản lý hiệu việc sử dụng thiết bị dạy học 89 3.3 Khảo sát mức độ cần thiết khả thi biện pháp 93 Tiểu kết chương 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Khuyến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bước vào kỷ nguyên kỷ XXI – kỷ phát triển khoa học, công nghệ tồn cầu hố cách mãnh liệt đặt cho hệ trẻ nói chung tồn giới, Việt Nam khơng cịn thái độ thụ động việc chọn ngành nghề ổn định sau tốt nghiệp Cuộc sống xã hội kinh tế thị trường buộc người học từ cịn học phổ thơng, định lựa chọn trường dự thi tuyển theo học, sau tốt nghiệp ln ln khơng lịng với ngành lựa chọn, người học thực phải linh hoạt tìm cách theo học chuyên ngành khác để tăng khả thay đổi nghề nghiệp cho phù hợp với nhu cầu đòi hỏi khắt khe, đồng thời cập nhật thị trường lao động SV tương lai để kiếm việc làm thuận lợi tốt nghiệp chuyên ngành Điều xúc SV trường đại học chuyên ngoại ngữ nói riêng, ngoại ngữ coi phương tiện phổ cập bắt buộc cử nhân tương lai gần điều kiện hội nhập khu vực quốc tế chín muồi Thực tế, nhiều SV trường ngoại ngữ nước chủ động theo học thêm chuyên ngành khác dựa vào điều kiện cho phép Quy chế Bộ trường, nhằm mục đích thích nghi với thị trường lao động xã hội sau tốt nghiệp Hiện trường thành viên ĐHQGHN xây dựng chiến lược phát triển theo định hướng chung ĐHQGHN - đào tạo quy đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao Điều buộc trường thành viên phải có thay đổi chiến lược đào tạo nhằm phù hợp với phát triển đào tạo trường tiếp tục khẳng định vị trí đầu ngành đào tạo nhân lực ngoại ngữ Việt Nam Hiện nhiều SV ngoại ngữ thứ tiếng chưa an tâm với đường quy phía trước - có chuyên ngành ngoại ngữ, nên nhiều SV đã, theo học văn hai điều kiện học giỏi hay theo học hệ đào tạo chuyên ngành khác chức, chuyên tu Nói chung, dù học hệ SV gặp nhiều khó khăn thời gian học tập, khối lượng chun mơn, chun cần, tài chính, sức khoẻ phát triển mang tính tự giác cá nhân SV mà thơi, cịn thực tế trường chưa có chiến lược cụ thể để giúp SV thực nguyện vọng đáng cách hữu hiệu Hiện theo thống kê cho thấy số lượng SV tiếng Anh trường ĐHNN-ĐHQGHN đào tạo thấp so với nhu cầu đòi hỏi thực tế thứ tiếng phổ thông xã hội Đề án đào tạo hai giúp giải thực tế thiếu hụt trầm trọng GV tiếng Anh có chất lượng bảo đảm phổ thơng (cử nhân tiếng Anh hệ quy) Việc đào tạo cử nhân hai triển khai nhiều nước giới Tuy nội dung hình thức có khác nhau, chung mục đích cuối đào tạo cử nhân có hai chun ngành hệ quy thời lượng liên tục khoá đào tạo chung định Chính vậy, nghiên cứu biện pháp quản lý hệ đào tạo kép cho công tác tổ chức quản lý đạt hiệu cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo hệ đại học vấn đề Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đặc biệt quan tâm Với lý nêu trên, chọn đề tài “biện pháp quản lý đào tạo hệ kép Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội” làm vấn đề nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận hệ đào tạo kép Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, tìm hiểu đề xuất biện pháp quản lý đào tạo hệ kép nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 10 - Mở lớp bồi dưỡng cho GV CBQL kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng TBDH tiết dạy Việc mở lớp bồi dưỡng cần tổ chức làm nhiều đợt với loại đối tượng - Chỉ đạo tổ chức kiến tập, thực tập rút kinh nghiệm việc lựa chọn sử dụng TBDH - Tổ chức, xây dựng chuyên đề sử dụng hiệu TBDH tiết dạy Tại hội thảo cần có báo cáo tham luận, tổ chức trình diễn tiết dạy, trình bày sáng kiến GV, CBQL có hiệu tron việc đạo, sử dụng hiệu TBDH Mỗi TBDH có ưu, nhược điểm định có mạnh riêng dạy học GV trước hết phải có kiến thức ưu, nhược điểm loại TBDH lựa chọn cách xác Chỉ đạo GV cách lựa chọn sử dụng TBDH cho phù hợp với nội dung giảng môn học hợp lý mang lại hiệu cao học Muốn làm tốt nội dung người hiệu trường phải làm tốt việc nâng cao chất lương sinh hoạt tổ chuyên môn cụm soạn Trong buổi sinh hoạt tổ hiệu trưởng cần tập chung đạo GV bàn bạc, đưa ý kiến cách sử dụng TBDH giảng mới, nội dung khó chủ điểm * Tổ chức công tác bảo quản TBDH Hiệu sử dụng khai thác TBDH phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Sự quan tâm lãnh đạo nhà trường việc đổi phương pháp dạy học công tác tổ chức quản lý nghiệp vụ TBDH, khả trình độ chun mơn quản lý cán phụ trách TBDH, nhiệt tình trách nhiệm GV nhà trường, cách bảo quản, bố trí xếp TBDH điều kiện để sử dụng, khai thác có hiệu TBDH TBDH phải bảo quản tốt Mặt khác tất TBDH bị hỏng hóc hay mát qua trình sử dụng qua thời gian Cần tăng cường việc bảo quản TBDH để kéo dài tuổi thọ giá trị sử dụng Bảo quản TBDH đạt mục đích: 95 Bảo vệ TBDH, loại trừ hạn chế hư hỏng khơng đáng có đảm bảo hiệu quả, thuận lợi cho việc sử dụng Muốn bảo quản TBDH tốt người cán quản lý cần đạo cán phụ trách thiết bị làm tốt công việc họ, cần đầu tư xây dựng sở hạ tầng hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý, cụ thể là: - Lựa chọn cán phụ trách phòng thiết bị - Hiểu kiến thức chuyên môn, kỹ quản lý nghiệp vụ công tác TBDH - Hiểu rõ tầm quan trọng công việc chuẩn bị TBDH phục vụ cho việc dạy thầy học trò Đặc biệt giai đoạn nay, thực đổi nội dung chương trình đổi phương pháp dạy học, người cán phụ trách TBDH phải nắm kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học có sử dụng TBDH - Có tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao với công việc, bền bỉ, tỉ mỉ cần cù làm việc, xây dựng tác phong làm việc khoa học Có tinh thần đồn kết thân ái, giữ nguyên tắc xuất nhập TBDH với thái độ ơn hịa, giúp GV hồn thành chất lượng lớp Sau lựa chọn cán phụ trách thiết bị, cần hướng dẫn họ lập loại sổ sách đặt TBDH phòng cho khoa học, tiện lợi - Thiết kế cấu trúc phòng thiết bị dạy học loại sổ sách cần thiết Nhà trường cần đầu tư xây dựng phòng thiết bị riêng, phòng thiết bị cần đảm bảo yêu cầu sau: + Phòng TBDH phải bố trí nơi thống mát, cao sáng sủa, thuận tiện cho việc lại GV SV nhà trường Phịng phải đảm bảo an tồn, kiên cố, đủ ánh sáng để tránh ẩm mốc + Các TBDH đánh mã theo sơ đồ Nghĩa thiết bị nằm phịng thiết bị có tên, vị trí định Như tiện cho việc lấy sử dụng cất để vị trí Ngăn nắp, khoa học nguyên tắc cần thiết cho bảo quản 96 Tóm lại, TBDH để phòng cần thực theo nguyên tắc dễ tìm, dễ thấy dễ lấy Sắp xếp TBDH theo nguyên tắc người phụ trách thiết bị đáp ứng nhu cầu GV SV cách nhanh 3.3 Khảo sát mức độ cần thiết khả thi biện pháp Để kiểm chứng tính thực khả thi biện pháp phân tích trên, chúng tơi lấy ý kiến cán quản lý, GV, SV nhà trường Số người hỏi ý kiến 50 cán GV nhà trường Đồng thời, chúng tơi có tham khảo ý kiến 175 SV theo học trường Trong phiếu hỏi, ghi rõ biện pháp Mỗi biện pháp hỏi tính cấp thiết tính khả thi với mức độ : - Về tính cấp thiết : Rất cấp thiết - cấp thiết - chưa cấp thiết - Về tính khả thi : Rất khả thi - khả thi - chưa khả thi Sau tổng hợp phiếu hỏi theo tiêu chí, chúng tơi thu kết sau : Bảng 3.1 Tổng hợp kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp STT Các biện pháp Tăng cường quản lý việc thực chương trình, lịch kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, khối lượng dạy Nâng cao nhận thức, xây dựng động thái độ học đắn cho SV hoạt động tự học Đổi phương pháp giảng dạy GV Tăng cường quản lý đẩy mạnh số hoạt động nâng chất lượng đội ngũ GV Chỉ đạo đổi công tác kiểm tra, đánh giá hoạt độn giảng dạy GV kết học tập SV Tăng cường trang bị quản lý hiệu việc sử dụng bị dạy học 97 Bảng 3.2 Tổng hợp kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp STT Các biện pháp Tăng cường quản lý việc thực chương trình, lịch trình, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, khối lượng d Nâng cao nhận thức, xây dựng động thái độ học tậ đắn cho SV hoạt động tự học Đổi phương pháp giảng dạy GV Tăng cường quản lý đẩy mạnh số hoạt động nâng ca chất lượng đội ngũ GV Chỉ đạo đổi công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giảng dạy GV kết học tập SV Tăng cường trang bị quản lý hiệu việc sử dụng th bị dạy học Như biện pháp mà đề xuất đa số nhà quản lý cán bộ, GV SV nhà trường tán thành Đồng thời cho biện pháp biện pháp: Tăng cường quản lý đẩy mạnh số hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ GV; Đổi phương pháp giảng dạy GV; Nâng cao nhận thức, xây dựng động thái độ học tập đắn cho SV hoạt động tự học tăng cường quản lý việc thực chương trình, lịch trình, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, khối lượng dạy biện pháp mà GV, cán SV cho cần thiết cần thiết tỷ lệ cao có tính chất định việc nâng cao chất lượng đào tạo hệ kép trường ĐHNN giai đoạn Về tính khả thi, tăng cường quản lý việc thực chương trình, lịch trình, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, khối lượng dạy đổi phương pháp giảng dạy GV biện pháp khả thi áp dụng trường để quản lý tốt hệ đào tạo kép Góp phần nâng cao chất lượng hệ đào tạo 98 Tiểu kết chƣơng Trên sở thực trạng quản lý đào tạo hệ kép trường ĐHNNĐHQGHN đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ đào tạo Chúng tơi khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp cho kết phù hợp với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ - Kết luận Đào tạo đại học hệ kép chương trình đào tạo thiết kế dựa hai chương trình đào tạo, gồm phần: phần mơn học chung hai chương trình đào tạo, SV cần tích lũy lần; phần mơn học cịn lại hai chương trình đào tạo, SV phải tích lũy đủ tín theo yêu cầu hai chương trình đào tạo tốt nghiệp cấp hai Đào tạo hệ kép có mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, hình thức phương pháp đào tạo, nội dung quản lý đào tạo trường ĐHNN – ĐHQGHN có đặc trưng riêng mang tính đặc thù hệ đào tạo Vì vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo hệ đào tạo cần có biện pháp phù hợp Nhìn chung nhận thức hệ đào tạo kép SV trường ĐHNN – ĐHQGHN mục tiêu, nội dung chương trình mức độ trung bình Về quản lý chương trình đào tạo hệ kép SV đánh giá thời lượng chương trình phù hợp, phân bổ hình thức học tập hợp lý Việc thực văn pháp quy đào tạo hệ kép kịp thời, tài liệu giảng dạy kiểm tra đánh giá kết môn học phổ biến thời gian quy chế đào tạo công khai, rõ ràng Quản lý hệ thống tài liệu, giáo trình sở vật chất phục vụ đào tạo nhiều phân vân không đồng ý SV, cần cải thiện hệ thống tài liệu, giáo trình, sở vật chất phục vụ đào tạo Việc quản lý hoạt động giảng dạy GV học tập SV thực tương đối góp phần nâng cao chất lượng dạy – học hệ đào tạo Trên sở thực trạng quản lý đào tạo hệ kép trường ĐHNNĐHQGHN đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ đào tạo Chúng tơi khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp cho kết phù hợp với mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Khuyến nghị 2.1 Đối với Đại học Quốc gia Hà Nội 100 Cần hoàn thiện hệ thống văn pháp quy hệ đào tạo kép, không ngừng cải tiến mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, sở vật chất phục vụ đào tạo cho trường, khoa thành viên có trường ĐHNN 2.2 Đối với trường ĐHNN - Việc xây dựng hệ đào tạo hệ kép theo đạo phát triển chiến lược ĐHQGHN: giảm đào tạo hệ khơng quy, tăng chất lượng đào tạo, phát huy kết hợp đào tạo trường thành viên, phát huy sức mạnh ĐHQGHN - Hệ đào tạo kép đáp ứng tâm tư nguyện vọng tuyệt đại đa số SV theo học trường, gia đình họ Vì Đảng ủy, Ban Giám hiệu, phòng đào tạo phòng ban chức nhà trường cần tiếp tục phát huy hệ đào tạo - Nhà trường cần phát huy biện pháp cần thiết khả thi để giải tận gốc chiến lược dạy ngoại ngữ nhà trường trình hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực thời đại ngày 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Faraxep (1994), Quản lý gì?, NXB Khoa học kĩ thuật Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục, trường cán quản lý giáo dục đào tạo, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Giáo dục nhà trường người thầy: số góc nhìn, Bài giảng cho hệ Cao học chuyên ngành QLGD khoa Sư phạm Bộ GD&ĐT (2005), Luật giáo dục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), Hà Nội Bộ GD&ĐT (2001), Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2010 Nhà xuất giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2001-2005), Các văn hành giáo dục đào tạo, NXB Thống kê, Hà Nội (5 tập) Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Lý luận quản lý quản lý Nhà trường ĐHQGHN Chính phủ nước Cộng hồ XHCN Việt Nam, Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Chính phủ, Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng tháng 5/2002 Nguyễn Đức Chính, Đánh giá giáo dục Bài giảng cho lớp Cao học QLGD Khoa Sư Phạm 10 Nguyễn Đức Chính (2003), Chất lượng quản lý chất lượng giáo dục, Nhà xuất ĐHQG 11 Phạm Khắc Chương, Quản lý giáo dục, Đề cương giảng Cao học quản lý ĐSVPHN 12 D.I- rô-den-be (1969), Giới thiệu I Tư Mác, Nhà xuất Sự thật Hà Nội 13 Đại học Quốc gia Hà Nội (2007), Quy chế đào tạo đại học Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 3413/ĐT ngày 10/09/2007 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 102 14 Đại học Quốc gia Hà Nội (2013), Quyết đinh số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 03 năm 2013 việc sửa đổi, bổ sung số nội dung Quy chế đào tạo đại học Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Đại học Quốc gia Hà Nội, Đề án đào tạo liên thông trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN với trường: Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN; khoa Luật ĐHQGHN 16 Vũ Cao Đàm (2003), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 2003 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia – Hà Nội 18 Nguyễn Minh Đường (1996), Tổ chức quản lý trình đào tạo, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội 19 Đặng Xuân Hải (2003), Quản lý thay đổi, Chuyên đề bồi dưỡng nhiệm vụ quản lý cho lớp cao học Hà Nội 20 Đặng Xuân Hải (2003), Quản lý nhà nước giáo dục-đào tạo,Chuyên đề bồi dưỡng nhiệm vụ quản lý cho lớp cao học Hà Nội 21 Vũ Ngọc Hải, Trần Khánh Đức, Hệ thống giáo dục đại năm đầu kỷ XXI (Việt Nam giới), Nhà xuất Giáo dục 22 Trần Kiểm, Quản lí nhà trường, Bài giảng lớp Cao học Quản lí giáo dục khố 16 23 Nguyễn Văn Lê (1985), Lý thuyết quản lí, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc tập thể tác giả (2004), Một số vấn đề giáo dục đại học, Nhà xuất ĐHQGHN 25 Nhiều tác giả, Danh nhân Hồ Chí Minh, Nhà xuất Lao động 26 Nguyễn Ngọc Quang (1997), Những khái niệm quản lý giáo dục, trường cán quản lý giáo dục đào tạo, Hà Nội 103 27 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật giáo dục, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 28 Vũ Xuân Tiến (2010), "Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực", Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, H Nng, S (40), 2010 29 Đỗ Hoàng Toàn (1995), Lý thuyết quản lý, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 30 T in Giỏo dc học (2001), Nhà xuất Từ điển Bách khoa, Hà Nội 31 Trung tâm từ điển BÁCH KHOA (1995), Từ điển Bách khoa VIỆT NAM, Hà Nội 104 ... sở lý luận quản lý đào tạo hệ kép trường Đại học Chƣơng 2: Thực trạng quản lý đào tạo hệ kép trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Chƣơng 3: Biện pháp quản lý đào tạo hệ kép trường. .. sở lý luận quản lý đào tạo hệ kép trường Đại học - Khảo sát đánh giá thực trạng quản lý đào tạo hệ kép Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN - Đề xuất biện pháp quản lý đào tạo hệ kép Trường Đại học. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  NGUYỄN VIỆT HÙNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ BẰNG KÉP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý đào tạo hệ bằng kép tại trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia hà nội ,

Từ khóa liên quan