0

tiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay

29 1,032 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2017, 16:03

I. PHẦN MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiNguyên lý về mối liên hệ phổ biến là cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, là cẩm nang giúp chúng ta tránh được những đánh giá phiến diện, sai lệch, giản đơn về sự vật, hiện tượng. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến còn là một trong những nội dung quan trọng của phép biện chứng duy vật mácxít. Nguyên lý này chỉ rõ tất cả các sự vật, hiện tượng đều nằm trong mối liên hệ. Vì vậy nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật có vai trò to lớn trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn và nhận thức của con ngườiPhải quán triệt nguyên lý về mối liên hệ phổ biến cũng như quán triệt quan điểm toàn diện để giúp chúng ta tránh đánh giá phiến diện, siêu hình, một chiều, nếu không sẽ dẫn đến cái nhìn chủ quan trong nhận thức. Vì tính cấp thiết đó mà nhiều nhà nghiên cứu đã quan tâm đến.Ngày nay khi đất nước đang thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, trong bối cảnh có nhiều cơ hội và thách thức lớn. Thực tiễn đó đặt ra nhiều vấn đề mới đối với sự lãnh đạo của Đảng, trong đó vấn đề trọng tâm là đổi mới kinh tế, đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo đưa nước ta sánh vai với các cường quốc trên thế giới.Trong đại hội IX Đảng đề ra mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001 2010) là: “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN được hình thành về cơ bản, vị thế của nước ta trên thị trường quốc tế được nâng cao”. Tiếp thu quan điểm của Đại hội IX, Đảng ủy Thanh Hóa đã không ngừng cố gắng để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển nhằm đưa Thanh Hóa trở thành một trung tâm kinh tế văn hóa xã hội phía Bắc; phấn đấu lên đô thị loại II. Để thực hiện được điều này trong những năm tới thì một trong những vấn đề cần quan tâm giải quyết đó là phải có những phương hướng đúng trong quá trình đổi mới nền kinh tế của tỉnh để đề ra những chính sách, quan điểm, biện pháp phát triển kinh tế toàn diện.Thực tế sau những năm đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đạt được những thành tựa to lớn và có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua tốc độ phát triển kinh tế đồng đều và bền vững của tỉnh Thanh Hóa đã mang lại nhiều thành quả quan trọng. Điều này cho thấy sự đúng đắn, kịp thời, hợp lý của Đảng bộ và năng lực thực tiễn của tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh đang dần từng bước khẳng định vị thế của mình trong sự phát triển chung của toàn quốc, trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Sở dĩ đạt được những thành tựu như ngày nay là do sự nổ lực rất lớn của Đảng ủy và nhân dân Thanh Hóa, trong đó vấn đề nhìn nhận thực tế những khó khăn và thuận lợi của tỉnh trong sự đổi mới kinh tế đã tạo ra cơ sở lý luận vững chắc áp dụng vào thực tế. Việc vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin, để thấy được những thành tựu đạt được sau những năm đổi mới cũng như việc nghiên cứu nhằm định hướng những bước phát triển đi lên của tỉnh nhằm làm rõ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin và chỉ ra sự vận dụng quan điểm toàn diện vào sự đổi mới kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa là đúng đắn, hợp với sự vận động đi lên trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước và thế giới. Những vấn đề nêu trên cũng là lí do tôi chọn đề tài: “Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở Thanh Hóa hiện nay” làm khóa luận triết học của mình. Về mặt lý luận việc nghiên cứu đề tài phần nào giúp ta hiểu sâu sắc hơn lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin nói chung, nguyên lý mối liên hệ phổ biến của chủ nghĩa Mác Lênin nói riêng. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu đổi mới kinh tế theo nguyên lý mối liên hệ phổ biến có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế, góp phần phát triển đất nước cũng như việc hoạch định những chính sách đối với các thành phần kinh tế ở tỉnh nhà MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguyên lý mối liên hệ phổ biến sở lý luận quan điểm toàn diện, cẩm nang giúp tránh đánh giá phiến diện, sai lệch, giản đơn vật, tượng Nguyên lý mối liên hệ phổ biến nội dung quan trọng phép biện chứng vật mácxít Nguyên lý rõ tất vật, tượng nằm mối liên hệ Vì nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật có vai trò to lớn đạo hoạt động thực tiễn nhận thức người Phải quán triệt nguyên lý mối liên hệ phổ biến quán triệt quan điểm toàn diện để giúp tránh đánh giá phiến diện, siêu hình, chiều, không dẫn đến nhìn chủ quan nhận thức Vì tính cấp thiết mà nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến Ngày đất nước thực công đổi toàn diện, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, bối cảnh có nhiều hội thách thức lớn Thực tiễn đặt nhiều vấn đề lãnh đạo Đảng, vấn đề trọng tâm đổi kinh tế, nhiệm vụ then chốt để đảm bảo đưa nước ta sánh vai với cường quốc giới Trong đại hội IX Đảng đề mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001- 2010) là: “Đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN hình thành bản, vị nước ta thị trường quốc tế nâng cao” Tiếp thu quan điểm Đại hội IX, Đảng ủy Thanh Hóa không ngừng cố gắng để đẩy mạnh công xây dựng phát triển nhằm đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội phía Bắc; phấn đấu lên đô thị loại II Để thực điều năm tới vấn đề cần quan tâm giải phải có phương hướng trình đổi kinh tế tỉnh Những vấn đề nêu lí chọn đề tài: “Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến trình đổi kinh tế Thanh Hóa nay” làm khóa luận triết học Về mặt lý luận việc nghiên cứu đề tài phần giúp ta hiểu sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, nguyên lý mối liên hệ phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin nói riêng Về mặt thực tiễn, nghiên cứu đổi kinh tế theo nguyên lý mối liên hệ phổ biến có ý nghĩa thiết thực việc nâng cao hiệu hoạt động kinh tế, góp phần phát triển đất nước việc hoạch định sách thành phần kinh tế tỉnh nhà 2.Tình hình nghiên cứu đề tài Nguyên lý mối liên hệ phổ biến vấn đề nhiều nhà triết học từ trước đến quan tâm, nghiên cứu, chẳng hạn: “Lịch sử phép biện chứng” (6 tập) Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998; “Giáo trình Mác – Lênin”(2009), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Giáo trình trung cấp lý luận trị “Những nguyên lý triết học Mác – Lênin”, Nxb, lý luận trị, học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, (2004) Đối với việc vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào đổi kinh tế Thanh Hóa vấn đề hoàn toàn mới, có nhiều công trình đề cập đến vấn đề vận dụng góc độ khác như: Tạp chí Triết Học, số (2010): “mấy vấn đề đổi kinh tế đổi trị Việt Nam nay”của Lương Đình Hải; Tạp chí Triết Học, số 3(2010) “công đổi Việt Nam, đặc trưng triển vọng” Nguyễn Hữu Đễ Tạp chí triết học, Số 7(2008) “Vấn đề phát triển kinh tế nhiều thành phần nước ta nay”, Nguyển Đức Luận Nhìn chung, qua tham khảo tài liệu thấy công trình nghiên cứu lý luận đề cập nhiều vấn đề, nhiều phạm vi tiếp vận khác Những tài liệu đề cập tới Nguyên lý mối liên hệ phổ biến, đổi kinh tế nước ta năm qua Tuy nhiên việc vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến với tính cách phương pháp luận khoa học đổi kinh tế tỉnh Thanh Hóa chưa có mà tỉnh Thanh Hóa vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào đổi kinh tế Mục đích nhiệm vụ đề tài 3.1 Mục đích đề tài Đề tài làm rõ yêu cầu vận dụng ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật mácxít vào trình đổi kinh tế Thanh Hóa đồng thời nguyên nhân thành công, xu phát triển kinh tế giai đoạn đưa kiến nghị, giải pháp quan điểm phát triển toàn diện 3.2 Nhiệm vụ đề tài Để thực mục đích trên, khóa luận thực nhiệm vụ sau: - Ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến trình đổi kinh tế Thanh Hóa - Thực trạng trình đổi kinh tế Thanh Hóa đồng thời đưa số giải pháp để nâng cao, phát triển kinh tế giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu nguyên lý mối liên hệ phổ biến đổi kinh tế tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nayPhạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến đổi kinh tế tỉnh Thanh Hóa sở số liệu từ năm 2005 – 2010 địa bàn huyện, thị xã thành phố Phương pháp nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, đặc biệt lý luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng vào vấn đề đổi kinh tế Thanh Hóa - Đề tài đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học như: Phương pháp phân tích tổng hợp, lịch sử lôgic, thống kê, so sánh Đóng góp đề tài Đề tài đề xuất giải pháp để phát triển kinh tế Thanh Hóa năm tới, đồng thời đề tài liệu tham khảo có giá trị cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập cho độc giả sinh viên chuyên nghành triết học Kết cấu đề tài Đề tài nghiên cứu, phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài kết cấu với chương, tiết: NỘI DUNG CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN 1.1 Khái niệm “mối liên hệ” Theo từ điểm Tiếng Việt, “mối” “đoạn đầu sợi dây, sợi dùng để buộc thắt lại với nhau; chỗ nối, chỗ thắt, chỗ từ quan hệ với tổ chức, sở liên lạc” [14, tr640] Còn “liên hệ” “chỉ vật, việc có quan hệ làm cho nhiều tác động đến nhau, dựa mối quan hệ định” [14, tr567] Như vậy, mối liên hệ hiểu theo cách quan hệ qua lại tác động lẫn vật, tượng, trình tự nhiên, xã hội tư theo cách thức, đường Theo quan điểm biện chứng, khái niệm “liên hệ” phản ánh phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau, làm điều kiện, tiền đề cho quy định lẫn vật, tượng giới “Liên hệ” phản ánh tác động qua lại lẫn chúng Mối liên hệ trước hết mối liên hệ đối tượng tượng thực quan hệ có mối liên hệ Trong giới tất tượng tình trạng liên hệ lẫn biệt lập (tách biệt) với Chúng liên hệ với mối liên hệ này, lại không liên hệ với mối liên hệ khác Chẳng hạn: Nhân nguyên tử có liên hệ hữu với vỏ bọc điện tử, đồng thời biệt lập với Trong hạt nhân có thay đổi đòi hỏi phải có thay đổi vỏ bọc Sự lý giải triết học liên hệ biệt lập đối tượng giới bên việc coi chúng đặc trưng phổ biến vật chất thấy có nhà triết học cổ đại Theo nhà triết gia Hy lạp cổ đại, tượng quan sát giới riêng lẽ, tách biệt, biệt lập chất lượng có liên hệ với nhau, tất bắt nguồn từ nguyên hay sở đầu tiên, “nước” (Talét), “khí” (Anaximen), “Apâyrôn” (Anaximăngđrơ), “lửa” (Hêraclít) Các nhà Hy Lạp cổ đại có công lao người đưa thuật ngữ “quan hệ” phản ánh “liên hệ” mang tính tất yếu phổ biến Đến nhà triết học cổ điểm Đức Cantơ cho phạm trù “quan hệ” hợp nhóm phạm trù khác, đặc biệt phạm trù thực thể, tượng, nguyên nhân, tác động qua lại Trong Cantơ ý nhiều đến việc phân tích phạm trù quan hệ học thuyết phán đoán ông Theo ông phán đoán khái niệm đồng thời vừa liên hệ, vừa biệt lập với Chẳng hạn: Trong phán đoán “sói động vật” theo ông vừa nói lên sói thuộc giới động vật có liên hệ với động vật, vừa nói lên sói tách rời, biệt lập với động vật khác chó, linh cẩu Nhà triết học cổ điển Đức Hêghen bác bỏ quan niệm Cantơ ông cho mối liên hệ mang tính quy luật, tính thống chủ thể tư vào giới tượng Hêghen cho mối liên hệ qua lại đó, tính thống theo tính chúng thuộc tính giới tượng, chúng tồn cách khách quan bên ý thức người hình thức tồn phổ biến vật (Hêghen đứng quan điểm tâm để phê phán chủ nghĩa chủ quan Cantơ việc giải thích mối liên hệ quan hệ phổ biến) Chỉ đến nhà triết học Mác – Lênin có quan niệm đắn, khoa học đầy đủ mối liên hệ phổ biến Phê phán quan điểm siêu hình cho rằng, vật, tượng tồn cách biệt lập, tách rời nhau, bên cạnh kia, chúng phụ thuộc, ràng buộc quy định lẫn nhau, chúng có quy định lẫn có liên hệ hời hợt bề ngoài, mang tính ngẫu nhiên, quy định lẫn cách giản đơn Đồng thời phê phán quan điểm cho thừa nhận liên hệ tính đa dạng nó, lại phủ nhận khả chuyển hóa lẫn chúng Chủ nghĩa vật biện chứng cho rằng, sở mối liên hệ tính thống vật chất giới Theo quan điểm này, vật, tượng giới dù có đa dạng, khác chúng dạng tồn khác giới giới vật chất Nhờ tính thống chúng tồn biệt lập, tách rời mà tồn tác động qua lại, chuyển hóa lẫn Chính sở đó, triết học vật biện chứng khẳng định, mối liên hệ phạm trù triết học dùng để quy định, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn vật, tượng hay mặt vật, tượng giới - 1.2 Một số tính chất mối liên hệ phổ biến Tính khách quan mối liên hệ Sự liên hệ hiểu mang tính chất biện chứng chung bao trùm toàn giới vật chất Không vật, tượng liên hệ với mà yếu tố, phận cấu thành vật, tượng liên hệ với Không giai đoạn trình mà trình trước sau vận động, phát triển giới nói chung vật, tượng nói riêng luôn liên hệ với – khứ, tương lai, kế thừa, chuyển tiếp lẫn tạo thành dòng chảy bất tận lịch sử Sự liên hệ vật, tượng giới (tự nhiên, xã hội tư duy) khách quan, phổ biến Chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng tới toàn cầu khiến cho giá hàng tăng lên có giá dầu tăng lên cách chóng mặt, thị trường dầu có nhiều thay đổi điều ảnh hưởng tới giá dầu Việt Nam Hay động đất, sóng thần Nhật Bản khiến cho thị trường chứng khoán Nhật có thay đổi nghiêm trọng ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam Do đó, tìm thấy phạm vi nào, lĩnh vực nào, không gian thời gian có vật, tượng tồn cách hoàn toàn riêng rẽ, cô lập Như vậy, theo quan điểm biện chứng vật, mối liên hệ vật, tượng giới có tính khách quan - Tính phổ biến mối liên hệ Ăngghen nhấn mạnh hình thức tính phổ biến hình thức hoàn thành bên trong, kết hợp nhiều hữu hạn thành vô hạn Trong khoa học tự nhiên, hình thức biểu tính phổ biến quy luật, quy luật cho phép dự kiến trước diễn biến trình tượng khác điều kiện định, tức cho phép kế hoạch hóa cách hợp lý hoạt động sản xuất Chẳng hạn, phổ biến nằm quy luật học ngày cho phép điều khiển xác tàu vũ trụ bay hàng trăm triệu km đến hành tinh xa xôi, thiết lập quy luật này, liệu chuyến bay vũ trụ chưa đưa vào quy luật theo cách quy nạp Để thấy rõ biểu mối liên hệ có tính phổ biến vật, tượng trình, xem xét thông qua mối liên hệ cặp phạm trù phép biện chứng vật Bởi vì, phạm trù khái niệm rộng phản ánh đặc điểm, thuộc tính hay mối liên hệ chung vật, tượng giới khách quan Thứ nhất, mối liên hệ chung riêng Đây mối liên hệ phổ biến nhất, liên quan tới toàn trình nhận thức người Theo quan điểm phép biện chứng vật, riêng chung tách rời Không có chung tồn độc lập đứng riêng mà ngược lại: “cái chung tồn riêng, thông qua riêng” [16, tr.381] Tuy nhiên, chung sâu sắc riêng, chất, mang tính quy luật Cũng vậy, Lênin khẳng định: “cái riêng tồn mối liên hệ đưa đến chung” [16, tr 381] Cái riêng không nhập hết vào chung Mỗi riêng, bên cạnh chung, phổ biến tồn cá biệt, đơn Cái đơn chung hai mặt đối lập tạo nên riêng Trong riêng, đơn chung chuyển hóa lẫn Cái đơn chuyển thành phổ biến phổ biến trở thành đơn nhất, chuyển hóa đồng loạt, toàn Vì vậy, đời sống thực, không đâu tác động giống tuyệt đối Thứ hai, mối quan hệ nguyên nhân kết Mọi kết nguyên nhân gây Không có nhân Vì vậy, nguyên nhân phải có trước, kết có sau Tất nhiên, có trước kết chưa nguyên nhân, nguyên nhân phải có trước kết Nguyên nhân sinh kết nguyên nhân cho kết Trong thực tế có nguyên nhân sinh nhiều kết ngược lại kết lại cho nhiều nguyên nhân Điều xảy lĩnh vực, phức tạp lĩnh vực xã hội Xã hội vốn tổng hợp nhiều mối quan hệ đa dạng, đan chéo nên thường quan hệ nhân không đơn giản Vì vậy, nhiều trường hợp không tính toán đầy đủ rơi vào quan điểm phiến diện, giản đơn Thứ ba, mối quan hệ tất nhiên ngẫu nhiên Mối quan hệ chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định tồn cách khách quan Cả tất nhiên ngẫu nhiên có vai trò quan trọng phát triển tự nhiên xã hội Tất nhiên thể qua ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thể tất nhiên điều kiện, hoàn cảnh cụ thể Ăngghen viết: “ mà người ta cho tất yếu lại hoàn toàn ngẫu nhiên túy cấu thành, coi ngẫu nhiên, lại hình thức, ẩn nấp tất yếu” [19, tr431] Thứ tư, mối quan hệ nội dung hình thức Đây mối quan hệ có tính biện chứng Sự gắn bó thể trước hết thống chúng Bất kỳ vật có nội dung hình thức Tuy nhiên, vai trò chúng không ngang Nội dung định hình thức Nó định phương thức thể lẫn cách thức xếp Nội dung vận động, biến đổi, hình thức có tính ổn định tương đối Sự biến đổi nội dung sở cho biến đổi hình thức Chẳng hạn nội dung đời sống xã hội thay đổi hình thức thể biến đổi theo Thứ năm, mối quan hệ chất tượng Bản chất thể qua tượng, tượng phản ánh mặt, khía cạnh chất Mỗi chất thể qua tượng, mà thường bộc lộ qua nhiều tượng khác Bản chất mang tính ổn định tương đối, tượng biến đổi thường xuyên Hiện tượng biểu bên chất, điều kiện, hoàn cảnh bên không đồng nhất, môi trường khác tượng khác Theo Lênin: “không phải riêng tượng tạm thời, chuyển động, lưu động, bị tách rời giới hạn có tính chất ước lệ, mà chất vật thế” [16, tr.268] Thứ sáu, mối quan hệ khả thực 10 sung điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến hoàn cảnh cụ thể đất nước Tóm lại: Nguyên lý mối liên hệ phổ biến có ý nghĩa quan trọng góp phần định hướng, đạo hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cải tạo thực, cải tạo thân người Để thực chúng, cần phải nắm sở lý luận vận dụng cách sáng tạo vào hoạt động thực tiễn thân Cần vận dụng đứng đắn nguyên lý mối liên hệ phổ biến vào việc nghiên cứu tình hình đổi kinh tế tỉnh Thanh Hóa nhằm đem lại nhìn khách quan, xác, tránh tình trạng chủ quan, bảo thủ, nhìn nhận khía cạnh vật, tượng Đồng thời với việc đưa xu hướng vận động chung kinh tế, đề xuất giải pháp đem lại tính hiệu quả, phát triển kinh tế Thanh Hóa cách vững an toàn CHƯƠNG II QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở THANH HÓA – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 2.1 Thực trạng trình đổi kinh tế Thanh Hóa góc nhìn nguyên lý mối liên hệ phổ biến 2.1.1 Giới thiệu tổng quan tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa tỉnh cực Bắc miền Trung Việt Nam, nằm vĩ tuyến 19°18' Bắc đến 20°40' Bắc, kinh tuyến 104°22' Đông đến 106°05' Đông Với diện tích 11.133,4 km2, dân số 3,400.239 triệu người (năm 2010) Phía Bắc giáp tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La với đường ranh giới dài 175km Phía Nam Tây Nam nằm liền kề Nghệ An với đường ranh giới 160km Phía Tây nối liền sông núi với tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, với đường biên giới dài 192km Phía Đông mở 15 phần vịnh Bắc Bộ thuộc biển Đông, với đường bở biển dài 102km thềm lục địa rộng Phần đất liền Thanh Hóa chạy dài theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam Thanh Hóa cách thủ đô Hà Nội khoảng 150km phía Nam cách thành phố Hồ Chí Minh 1560km hướng Bắc Đây tỉnh lớn Việt Nam Tính đến ngày 5/8/1999, Thanh Hóa có 24 huyện, thị xã (Sầm Sơn Bỉm Sơn),1 thành phố trực thuộc tỉnh (thành phố Thanh hóa) với 630 xã, phường, thị trấn 5759 thôn, xóm, làng, Về địa hình: Thanh Hóa nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam Ở phía tây bắc, đồi núi cao 1.000m đến 1.500m thoải dần, kéo dài rộng phía Đông Nam Về khí hậu: Thanh Hóa vừa mang đặc điểm vùng khí hậu Bắc Bộ vừa mang tính chất riêng khí hậu Trung Bộ Nhìn chung, khí hậu Thanh Hóa có tính chất chuyển tiếp Bắc Bộ Trung Bộ với kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa Nhiệt độ trung bình hàng năm 23C – 24C Về tài nguyên đất: Thanh Hoá có diện tích tự nhiên 1.112.033 ha, đất sản xuất nông nghiệp 245.367 ha; đất sản xuất lâm nghiệp 553.999 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 10.157 ha; đất chưa sử dụng 153.520 với nhóm đất thích hợp cho phát triển lương thực, lâm nghiệp, công nghiệp ăn Về tài nguyên rừng: Thanh Hoá tỉnh có tài nguyên rừng lớn với diện tích đất có rừng 484.246 ha, trữ lượng khoảng 16,64 triệu m3 gỗ, hàng năm khai thác 50.000 - 60.000 m Rừng Thanh Hoá chủ yếu rừng rộng, có hệ thực vật phong phú, đa dạng Về tài nguyên khoáng sản: Tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng Sở Tài nguyên Môi trường, cho biết địa bàn 16 tỉnh phát có 296 mỏ điểm khoảng sản với 28 loại khoáng sản rắn, nhiên liệu, đá quý … Về tiềm du lịch: Thanh hóa tỉnh có tiềm du lịch Với bãi biển Sẩm Sơn, suối Cá, sân Chim khu du lịch tiếng thu hút nhiều khách du lịch tới thăm Về tài nguyên biển thủy sản: Thanh Hóa có 102 km bờ biển, vùng lãnh hải rộng 17.000 km2, với bãi cá, bãi tôm có trữ lượng lớn Có thể nói rằng: Với lợi nêu khẳng định, Thanh Hóa địa phương hội đủ nhân tố nhân lực vật lực để phát triển kinh tế - xã hội cách toàn diện tất lĩnh vực Tuy vậy, để Thanh Hóa trở thành kinh tế động lực miền Trung, Đảng ủy Thanh Hóa phải có phương hướng sách đắn để đẩy mạnh kinh tế phát triển 2.1.2 Thực trạng trình đổi kinh tế Thanh Hóa a Thực trạng kinh tế Thanh Hóa năm đổi • Kinh tế tăng trưởng chậm, nhiều tiêu chủ yếu kế hoạch năm lần thứ hai thứ ba không đạt Những tiêu kế hoạch đặt cho năm không đạt được, chí tỉ lệ hoàn thành mức thấp Chỉ có tiêu đạt 50 – 80% so với kế hoạch (khai hoang, lương thực, chăn nuôi lợn, than, nhà ở) 10 tiêu khác đạt 25 – 30% (trồng rừng, gỗ tròn, vải lụa, cá biển, giấy xi măng, điện, khí, phân hóa học, thép) • Cơ sở vật chất kỷ thuật có kinh tế tỉnh yếu kém, thiếu đồng bộ, cũ nát, trình độ nói chung lạc hậu, đa phận lao động lao động thủ công, kinh tế chủ yếu sản xuất nhỏ Phân công lao động xã hội phát triển, xuất lao động xã hội thấp 17 • Cơ cấu kinh tế chậm thay đổi, kinh tế bị cân đối nghiêm trọng Dẫn đến sản xuất không đủ tiêu dùng, làm không đủ ăn, phải dựa vào sách hỗ trợ Nhà nước Mặt khác lạm pháp, tham nhũng xuất hiện, giá tăng, đời sống nhân dân ngày khó khăn, tiêu cực bất công xã hội tăng lên Trước tình hình đó, hưởng ứng tiếp thu chủ trương đổi toàn diện đất nước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (th¸ng 12 / 1986), Đảng ủy Thanh Hóa nhân dân nỗ lực thực công đổi toàn diện tỉnh mà trọng tâm đổi kinh tế Trước hết: Đảng ủy Thanh Hóa đưa sách đổi toàn diện tất lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp số ngành khác…nhằm đổi mô hình tăng trưởng cấu lại kinh tế - Đổi toàn diện, đồng lĩnh vực đời sống xã hội - Trong công đổi mới, phải tiến hành đổi đồng bộ, kết hợp đổi kinh tế với đổi trị lĩnh vực khác đời sống xã hội Trong đó, đổi kinh tế trọng tâm, đổi trị thúc đẩy đổi kinh tế - Cần đổi tư chức quản lý kinh tế doanh nghiệp thông qua việc sử dụng công cụ kế hoạch hóa phù hợp với vận hành chế thị trường, nhằm xác định rõ nội dung kinh tế-xã hội mà cấp quyền cần hoạch định nhằm định hướng cho thị trường có bước phát triển cao - Để thúc đẩy trình tái cấu trúc nội ngành kinh tế Trong sách kinh tế - tài cần có đổi sách thuế, phí, đất đai nhằm khuyến khích có điều kiện để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển 18 - Chuyển từ cấu kinh tế địa phương sang cấu kinh tế vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế vùng - Tiếp tục thực kiềm chế lạm phát, huy động tối đa nguồn nhân lực, ưu tiên cho đầu tư nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội - Tăng cường quản lý tài nguyên môi trường gắn với tăng trưởng phát triển bền vững; đẩy mạnh triển khai thực nhiệm vụ văn hóa xã hội, cải cách hành b Thành tựa đạt trình đổi kinh tế năm 2005 - 2010 Trãi qua hai mươi năm, thực đường lối đổi Đảng Nhà nước tỉnh ủy Thanh Hóa không ngừng phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn giành nhiều thành tích quan trọng toàn diện, tạo đà cho việc thực thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế năm 2005 – 2010 đạt thành tựu quan trọng Tình hình cụ thể lĩnh vực sau: Giai đoạn 2005 – 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng trưởng bình quân đạt 10,6%, riêng năm 2009, GDP bình quân đầu người đạt 720 USD Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp (cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp – công nghiệp xây dựng – dịch vụ GDP năm 2009 là: 27,3% - 38,4% 34,3%) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội địa bàn tỉnh đạt 21 tỷ đồng, tương đương 1,2 tỷ USD, cải thiện số CPI Thanh Hóa bảng xếp hạng (từ vị trí thứ 52 năm 2008 lên vị trí 39 năm 2009 phấn đấu vào tốp 10 toàn quốc vào năm 2015) Thứ hai; ngành kinh tế chủ yếu tỉnh có bước phát triển theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Trong đó: - Ngành nông, lâm, thuỷ sản phát triển ổn định tương đối toàn diện, năm sau cao năm trước Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 1,9%, 19 nông nghiệp tăng 0,6%, lâm nghiệp tăng 8,3%, thủy sản tăng 5,9% so với năm 2005 Chăn nuôi phát triển theo mô hình trang trại, gia trại - Công nghiệp: Thực sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể Đảng, Nhà nước nói chung khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh nói riêng thúc đẩy sở sản xuất công nghiệp tăng nhanh Năm 2010, địa bàn tỉnh có 54.898 sở sản xuất tăng 7410 sở năm 2005 - Các hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch có mức tăng trưởng cao Nhiều hoạt động du lịch, lễ hội “lễ hội rước Thần Cá”, “lễ hội đền thờ bà Triệu”… diễn sôi động; lượng khách đến thăm quan tỉnh đạt 2,78 triệu lượt khách, tăng 10,8%, doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2005 - Hoạt động văn hoá, giáo dục đẩy mạnh, năm khai trương xây dựng 250 làng, bản, 20 xã, phường văn hoá; đến toàn tỉnh có 6.075 làng văn hóa 152 xã, phường văn hoá, chất lượng giáo dục phổ thông có chuyển biến tiến bộ; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,7%, tăng 12,5%; tốt nghiệp bổ túc đạt 94,2%, tăng 44,3% so với năm học trước Tại kỳ thi Olympic quốc tế (2010), tỉnh có 01 học sinh Nguyễn Đức Bình đoạt Huy chương Bạc môn hoá học 01 học sinh Nguyễn Hoành Đạo đoạt Huy chương Đồng môn vật lý (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) Thứ ba; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, bước đáp ứng yêu cầu sản xuất đời sống nhân dân Trong năm qua nhiều dự án quan trọng hoàn thành đưa vào phục vụ sản xuất Cảng Nghi Sơn, số tuyến đường miền núi, vùng cao, biên giới hình thành: Mục Sơn - Cửa Đạt - đường Hồi Xuân - Tén Tằn 116 km, đường Lang Chánh Yên Thương 46 km… đường Hồ Chí Minh chạy qua huyện miền núi 134 km 20 Thứ tư; đời sống nhân dân bước cải thiện Được quan tâm Chính phủ, ngành Trung ương, lãnh đạo tập trung Cấp uỷ, Chính quyền, phấn đấu nỗ lực nhân dân, kinh tế tỉnh phát triển với tốc độ cao Năm năm 2005-2010, Thanh Hoá giải việc làm cho 109.500 lao động, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn từ 74% năm 2005 tăng lên 75,4% năm 2010, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm từ 6,3% xuống 5,9%, đời sống nhân dân ngày cải thiện dần Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt tình hình kinh tế - xã hội Thanh Hoá nhiều thách thức, khó khăn, thể chỗ: - Kinh tế tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng, tính bền vững, sức cạnh tranh kinh tế mức thấp.Tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chậm, cấu lao động chuyển dịch chưa cao - Một số vấn đề xã hội bất cập, việc làm cho người lao động xúc, đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, nhiều khó khăn Những tồn có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan: - Về khách quan: Tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông, có 11 huyện miền núi, địa hình hiểm trở, khó khăn cho việc tạo phát triển đồng - Về chủ quan: Các sách khuyến khích đầu tư Thanh Hoá hấp dẫn, số sách Nhà nước tỉnh triển khai chậm Tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào cấp nặng, chưa động phát huy nội lực 2.2 Quán triệt quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử - cụ thể - điều kiện để nâng cao hiệu công đổi kinh tế Thanh Hóa 21 Muốn xây dựng hệ thống kinh tế phát triển, tỉnh ủy Thanh Hóa phải không ngừng nổ lực đưa sách phù hợp với thực trạng kinh tế tỉnh nhằm đổi toàn diện ngành kinh tế, đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho tầng lớp nhân dân tham gia vào công đổi toàn diện Để đạt điều đòi hỏi đổi kinh tế cấp ủy Đảng phải biết kết hợp chặt chẽ, biết phân tích mối quan hệ biện chứng ngành kinh tế với nhau, để tìm biện pháp lãnh đạo thích hợp nhằm thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển Trong bối cảnh mới, với hội nhập ngày sâu rộng vào môi trường khu vực quốc tế, cần phải nhận thức rằng: luôn chủ động, sáng tạo dựa vào nội lực Để từ thấy rằng: chủ trương sách tiếp tục đổi kinh tế phải ưu tiên số giải phóng lực lượng sản xuất nguồn lực, tiềm tỉnh nhằm tất mục tiêu phát triển có đạt nhiều kết đổi kinh tế 2.3 Một số khuynh hướng giải pháp phát triển kinh tế Thanh Hóa từ năm 2005 – 2010 2.3.1 Một số khuynh hướng để phát triển kinh tế Thanh Hóa + Phát triển bước vững thành phố, phấn đấu trở thành trung tâm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đại nước với xu hướng sát nhập với thị xã Sầm Sơn, thành phố trung tâm du lịch lớn nước, điểm đến thường xuyên du khách quốc tế + Phát triển văn hóa xã hội đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm văn hóa, y tế, đào tạo, khoa học – công nghệ lớn vùng Nam Bắc Bộ Bắc Trung Bộ; giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống người xứ Thanh, văn hóa Đông Sơn nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 22 + Giảm đến mức tối đa tượng ô nhiễm môi trường khu, cụm công nghiệp, tạo môi trường sạch, đẹp + Phát huy tiềm năng, mạnh, động viên tối đa nguồn lực xã hội, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững thực chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá + Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; đảm bảo ổn định trị; tăng cường công tác quốc phòng - trật tự an toàn xã hội + Tập trung đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, có lợi tỉnh Trong tập trung phát triển ngành sau:  Nông, lâm, ngư nghiệp: Phấn đấu nhịp độ tăng trưởng (GDP) nông, lâm, ngư nghiệp bình quân đến năm 2010 5,0 - 5,5% Sản lượng lương thực ổn định 1,5 triệu từ năm 2005 trở đi; Đẩy mạnh chăn nuôi trang trại; Phát triển lâm nghiệp toàn diện, đẩy nhanh tốc độ tái tạo vốn rừng  Công nghiệp: Phấn đấu tăng GDP công nghiệp bình quân hàng năm 16,5 - 20% Tập trung vào nhóm ngành: công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác chế biến khoáng sản; công nghiệp chế biến gỗ lâm sản công nghiệp giấy  Dịch vụ Khuyến khích phát triển loại hình dịch vụ để tạo thành khu vực kinh tế động, tạo nhiều việc làm có đóng góp lớn cho GDP Nâng cao chất lượng du lịch, đồng thời khai thác danh thắng tỉnh 23 như: vườn quốc gia Bến En, bãi tắm Sầm Sơn, thành nhà Hồ, khu di tích Lam Kinh Đầu tư phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp có tiền tỉnh nhằm giải vấn đề việc làm cho người dân tỉnh như: Khu kinh tế Nghi Sơn; Khu công nghiệp Lễ Môn; Khu công nghiệp Đình Hương Tây ga; Khu công nghiệp Bỉm Sơn; Khu công nghiệp Lam sơn 2.3.2 Một số giải pháp kiến nghị Căn vào tình hình thực tiễn kinh tế vấn đề nảy sinh công đổi Thanh Hóa, quán triệt quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử - cụ thể phép biện chứng vật mác xít, xin mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm định hướng phát triển kinh tế tỉnh nhà: a Giải pháp nhận thức + Nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể nhân dân gia đình tầm quan trọng việc phát triển kinh tế tỉnh Việc nâng cao ý thức cán Đảng viên, quyền đoàn thể với người dân giải pháp có tầm quan trọng hàng đầu để đưa lại hiệu cao trình đổi phát triển kinh tế + Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị Đảng, lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, tạo thống cao ý chí hành động, thực thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh + Thực đồng giải pháp để huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư 24 Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án lớn Trung ương địa bàn như: dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án mở rộng nhà máy xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn ; dự án thực nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA… + Đảng ủy Thanh Hóa phải có sách để khai thác mạnh nguồn nhân lực tỉnh Khai thác tốt tiềm lực lượng lao động tỉnh, có sách khuyến khích thu hút số sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi trường đại học, cán có trình độ cao, tay nghề giỏi tỉnh địa phương công tác b Giải pháp kinh tế - xã hội + Chuyển dịch mạnh cấu kinh tế, khai thác phát huy vai trò thành phần kinh tế trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực chất trình công nghiệp hóa, đại hóa thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Muốn vậy, trước hết phải giải phóng sức sản xuất xã hội mà đó, chuyển dịch cấu kinh tế, phát huy tác dụng tích cực cấu kinh tế nhiều thành phần giải pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Đó trình chuyển dịch cấu kinh tế từ nông ngiệp độc canh sang đa canh, từ kinh tế nông sang kinh tế tổng hợp công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ… Các sách kinh tế - xã hội phải vừa khuyến khích kinh tế tỉnh phát triển vừa tạo điều kiện cho gia đình phát triển sản xuất, làm giàu đáng + Tập trung đạo thực có hiệu chương trình trọng điểm phát triển kinh tế, đồng thời trọng việc tổng kết nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến 25 Trong trình triển khai thực kế hoạch năm 2006 - 2010, ngành, huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm phát hiện, xây dựng phát triển mô hình, điển hình tiên tiến gắn với tổng kết, nhân rộng mô hình + Tạo giải việc làm ổn định, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị, nâng quỹ sử dụng thời gian lao động nông thôn Phải có nhiều giải pháp để giải việc làm cho người lao động Trước hết, Đảng ủy tỉnh Thanh Hóa phải chủ động tích lũy vốn, huy động vốn dân, hợp tác nước để mở rộng sản xuất – kinh doanh, phát triển kinh tế Ở thành thị, phát triển mạnh ngành công nghiệp, xây dựng bản, loại hình dịch vụ… thu hút người lao động làm việc doanh nghiệp quốc doanh, tư nhân, tập thể Ở nông thôn, tỉnh phải có sách để khuyến khích thành phần kinh tế thâm canh, tăng vụ, đồng thời khai hoang, mở rộng đất trồng trọt chuyển dịch mạnh cấu trồng, vật nuôi sang hướng chuyên canh, giao đất, giao rừng cho hộ gia đình + Xúc tiến nhanh việc thực sách xóa đói, giảm nghèo Đây sánh có ý nghĩa to lớn việc thực công xã hội, cải thiện điều kiện sinh sống tầng lớp nhân dân hộ gia đình nghèo Do vậy, Tỉnh phải tích cực tạo điều kiện để gia đình nghèo ổn định đời sống thông qua biện pháp cứu trợ, quỹ xóa đói giảm nghèo… giúp người dân tiếp cận dịch vụ xã hội, giải khó khăn trước mắt c Giải pháp văn hóa – xã hội + Tăng cường xã hội hoá hoạt động văn hoá - xã hội Nhằm phát huy cao tiềm trí tuệ vật chất nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể 26 thao; tạo điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt đối tượng sách, người nghèo thụ hưởng thành giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao mức độ ngày cao + Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu công tác đạo điều hành; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng Tăng cường công tác quán triệt, triển khai hướng dẫn thực Nghị Đảng, pháp luật Nhà nước, đặc biệt chế độ sách, văn pháp luật ban hành, nhằm đẩy mạnh công đổi cách toàn diện, tạo động lực cho phát triển + Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Tập trung rà soát, bổ sung hoàn chỉnh lại số chế, sách ban hành, đồng thời nghiên cứu xây dựng số sách theo hướng ổn định, thông thoáng, công khai, lâu dài, dễ thực dễ kiểm tra để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh KẾT LUẬN Trong hệ thống lý luận triết học Mác – Lênin nói chung phép biện chứng vật mác xít nói riêng, nguyên lý mối liên hệ phổ biến nội dung quan trọng giúp có quan điểm sâu sắc nhìn nhận, đánh giá vật, tượng cách toàn diện, chất mối liên hệ mang tính phổ biến, tính khách quan tính đa dạng Từ nhìn nhận, đánh giá dẫn đến cải tạo vật phải tính đến mối liên hệ phổ biến nó, phải sử dụng đồng nhiều biện pháp, nhiều phương tiện khác nhau, đồng thời xác định trọng tâm, trọng điểm hoạt động nhằm thay đổi mối liên hệ tương ứng 27 Đất nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ xuất phát điểm thấp, nước nông nghiệp lạc hậu Tuy nhiên thành tựa to lớn trình đổi chứng minh khả lãnh đạo tài tình Đảng Nhà nước nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Trong suốt trình lãnh đạo, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kim nam cho hành động Đảng Tính hợp lý đắn quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin thể trình vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể đất nước, địa phương, cụ thể tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đổi kinh tế 2005-2010 định hướng cho phát triển tương lai Việc vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến xem xét trình đổi kinh tế Thanh Hóa yêu cầu quan trọng nhằm đem lại nhìn khách quan, xác thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Từ việc vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến để nghiên cứu tình hình đổi kinh tế Thanh Hóa thấy bước phát triển lên địa phương qua giai đoạn cụ thể Với nỗ lực cố gắng toàn dân, toàn tỉnh mà Thanh Hóa thành tựa đáng khích lệ việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định dần nâng cao đời sống cho người dân Với vấn đề phân tích cho thấy, đổi kinh tế có vai trò đặc biệt quan trọng trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Việc thường xuyên tiến hành xây dựng, thực thi, kiểm tra, bổ sung nhằm hoàn thiện sách kinh tế phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương giai đoạn khác yêu cầu khách quan trình phát triển kinh tế đất nước nói chung kinh tế Thanh hóa nói riêng Trong năm tới, tỉnh ủy Thanh Hóa phấn đấu đưa kinh tế phát triển nâng cao sức cạnh tranh, nhanh chóng hội nhập kinh tế 28 quốc tế để phát triển kinh tế với tốc độ cao bền vững Tích cực huy động nội lực, tranh thủ ngoại lực nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với giữ vững ổn định trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội Phấn đấu đến năm 2010 tỉnh Thanh Hóa thoát khỏi tỉnh nghèo đến năm 2020 trở thành tỉnh Công nghiệp 29 ... chọn đề tài: Vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến trình đổi kinh tế Thanh Hóa nay làm khóa luận triết học Về mặt lý luận việc nghiên cứu đề tài phần giúp ta hiểu sâu sắc lý luận chủ nghĩa... vận khác Những tài liệu đề cập tới Nguyên lý mối liên hệ phổ biến, đổi kinh tế nước ta năm qua Tuy nhiên việc vận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến với tính cách phương pháp luận khoa học đổi. .. khóa luận thực nhiệm vụ sau: - Ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến trình đổi kinh tế Thanh Hóa - Thực trạng trình đổi kinh tế Thanh Hóa đồng thời đưa số giải pháp để nâng cao,
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay, tiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay,

Từ khóa liên quan