0

Tiểu luận cao học, Vận dụng các nguyên lý về Đảng kiểu mới của Lênin trong Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

25 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 00:21

PHẦN MỞ ĐẦUCũng như trên nhiều lĩnh vực khác, trên lĩnh vực xây dựng đảng, Lênin đã có những cống hiến vô cùng to lớn về mặt lý luận và về mặt hoạt động thực tiễn. Lênin đã sáng lập và rèn luyện Đảng Bonsevich Nga thành một đảng vô sản vững mạnh, đảng đã lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng tháng Mười vĩ đại, thiết lập nền chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại quá độ của loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Dưới ánh sáng học thuyết về Đảng của Lênin, các đảng cộng sản và công nhân ở hàng loạt nước trên thế giới đã ra đời và trưởng thành mau chóng.Quá trình phát triển và trưởng thành của Đảng ta đã chứng minh một cách sâu sắc sự đúng đắn những nguyên lý của Lênin về xây dựng Đảng. Chính nhờ nắm vững và vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó vào điều kiện cụ thể của Việt Nam mà Đảng ta đã thành một đảng vô sản dồi dào sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nghiên cứu thấu đáu những nguyên lý về xây dựng đảng của Lênin và quá trình Đảng ta vận dụng những nguyên lý đó vào thực tiễn Việt Nam là một yêu cầu lớn để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng.Hiện nay trên thế giới, bọn cơ hội, xét lại và giai cấp tư sản đang tìm mọi cách xuyên tạc nhằm phủ nhận giá trị của học thuyết Mác Lênin về Đảng, thì việc nghiên cứu thực chất các nguyên lý của học thuyết Mác – Lênin càng có ý nghĩa to lớn, giúp chúng ta những cơ sở lý luận để quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách xây dựng đảng ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong cách mạng, người lãnh đạo chính trị duy nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt nam vượt qua mọi khó khăn, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Vì vậy học viên chọn đề tài: “Vận dụng các nguyên lý về Đảng kiểu mới của Lênin trong Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay” làm tiểu luận môn học.Do thời gian nghiên cứu có hạn, khả năng tổng hợp kiến thức về các tác phẩm kinh điển còn hạn chế, bài tiểu luận không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy, cô giáo và bạn đọc quan tâm, đóng góp ý kiến. MỤC LỤC Trang I LỜI MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG LÊ NIN KẾ THỪA TƯ TƯỞNG CỦA MÁC VÀ ĂNG GHEN, SÁNG TAO HỌC THUYẾT VỀ CHÍNH ĐẢNG KIỂU MỚI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1.1 Quan điểm C.Mác Ph.Ăng ghen Đảng Cộng sản 1.2 Lê nin kế thừa phát triển tư tưởng Mác Ăngghen Đảng cộng sản đưa nguyên lý Đảng kiểu giai cấp công nhân II VẬN DỤNG NHỮNG NGUYÊN LÝ VỀ ĐẢNG KIỂU MỚI CỦA LÊ NIN TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 2.1 Đảng Cộng sản Việt Nam sản phẩm kết hợp Chủ nghĩa 10 Mác – Lê nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước 2.2 Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng giai cấp công nhân, đồng thời 11 Đảng dân tộc 2.3 Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy Chủ nghĩa Mác – Lê nin “làm cốt” 12 2.4 Đảng Cộng sản Việt Nam phải xây dựng theo nguyên tắc 14 đảng kiểu giai cấp vô sản 2.5 Đảng vừa người lãnh đạo, vừa người đày tớ thật trung thành 16 nhân dân III 2.6 Đảng phải thường xuyên chăm lo, xây dựng chỉnh đốn Đảng 18 Ý NGHĨA VIỆC VẬN DỤNG NHỮNG NGUYÊN LÝ VỀ ĐẢNG KIỂU MỚI 19 CỦA LÊ NIN TRONG XÂY DỰNG ĐCS VIỆT NAM HIỆN NAY KẾT LUẬN 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 PHẦN MỞ ĐẦU Cũng nhiều lĩnh vực khác, lĩnh vực xây dựng đảng, Lênin có cống hiến vơ to lớn mặt lý luận mặt hoạt động thực tiễn Lênin sáng lập rèn luyện Đảng Bonsevich Nga thành đảng vô sản vững mạnh, đảng lãnh đạo thắng lợi cách mạng tháng Mười vĩ đại, thiết lập chun vơ sản giới, mở đầu thời đại độ loài người từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Dưới ánh sáng học thuyết Đảng Lênin, đảng cộng sản công nhân hàng loạt nước giới đời trưởng thành mau chóng Q trình phát triển trưởng thành Đảng ta chứng minh cách sâu sắc đắn nguyên lý Lênin xây dựng Đảng Chính nhờ nắm vững vận dụng sáng tạo nguyên lý vào điều kiện cụ thể Việt Nam mà Đảng ta thành đảng vô sản dồi sức chiến đấu lực lãnh đạo, đưa cách mạng nước ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác Nghiên cứu thấu đáu nguyên lý xây dựng đảng Lênin trình Đảng ta vận dụng nguyên lý vào thực tiễn Việt Nam yêu cầu lớn để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng Hiện giới, bọn hội, xét lại giai cấp tư sản tìm cách xuyên tạc nhằm phủ nhận giá trị học thuyết Mác - Lênin Đảng, việc nghiên cứu thực chất nguyên lý học thuyết Mác – Lênin có ý nghĩa to lớn, giúp sở lý luận để quán triệt vận dụng sáng tạo đường lối, sách xây dựng đảng ngày vững mạnh, xứng đáng đội tiên phong cách mạng, người lãnh đạo trị giai cấp công nhân nhân dân lao động Việt nam vượt qua khó khăn, xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội Vì học viên chọn đề tài: “Vận dụng nguyên lý Đảng kiểu Lênin Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam nay” làm tiểu luận môn học Do thời gian nghiên cứu có hạn, khả tổng hợp kiến thức tác phẩm kinh điển cịn hạn chế, tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy, giáo bạn đọc quan tâm, đóng góp ý kiến Tơi xin chân thành cảm ơn! PHẦN NỘI DUNG I V.I.LÊNIN KẾ THỪA TƯ TƯỞNG CỦA C.MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN, SÁNG TẠO HỌC THUYẾT VỀ CHÍNH ĐẢNG KIỂU MỚI CỦA GIAI CẤP CƠNG NHÂN 1.1 Quan điểm C.Mác Ph.Ăngghen Đảng cộng sản: Sự đời Đảng Cộng Sản - đảng cách mạng giai cấp công nhân không nằm quy luật chung Nghĩa bắt nguồn từ mâu thuẫn đối kháng giai cấp công nhân giai cấp tư sản mà trước hết chủ yếu mâu thuẫn lợi ích vật chất Những mâu thuẫn nguồn gốc đấu tranh giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản Theo dòng lịch sử, đấu tranh phát triển từ tự phát đến tự giác, địi hỏi phải có lãnh đạo, đạo thống tập trung để hướng nỗ lực giai cấp vào mục tiêu cao đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, giành bảo vệ quyền lợi giai cấp công nhân Mác Ăngghen người nêu lên tư tưởng đảng cộng sản Những tư tưởng bắt nguồn từ luận điểm khoa học vai trị lịch sử giới giai cấp cơng nhân với tư cách người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản, sáng tạo xã hội khơng cịn người bóc lột người - xã hội cộng sản - mà giai đoạn thấp chủ nghĩa xã hội Những tư tưởng cịn rút từ phân tích cách biện chứng điều kiện lịch sử cụ thể trình phát triển xã hội lồi người nói chung giai cấp cơng nhân nói riêng Mác Ăngghen thảo “Tuyên ngôn đảng cộng sản” sáng lập nên tổ chức cộng sản giới mang tên “ Đồng minh người cộng sản” Hai ông tổ chức lãnh đạo Quốc tế I Sau Mác mất, Ăngghen tiếp tục sáng lập lãnh đạo quốc tế II Hai ông giai cấp công nhân giai cấp cách mạng nhất, tiên tiến xã hội Nhưng giai cấp công nhân thực sứ mệnh lịch sử tự tổ chức đảng độc lập Ăngghen viết: “Để cho giai cấp cơng nhân có đủ sức mạnh chiến thắng phút định điều cấn thiết Mác bảo vệ quan điểm từ 1847 - phải tổ chức đảng riêng biệt, tách khỏi tất đảng khác đối lập với đảng đó, nhận thức rõ đảng giai cấp” Đây điều kiện tiên để bảo đảm cho cách mạng xã hội thu thắng lợi thực mục đích cuối tiêu diệt giai cấp Hai ơng cho đảng giai cấp công nhân, đảng mang chất giai cấp công nhân Nhưng đảng không đại biểu cho lợi ích giai cấp cơng nhân mà đại biểu cho quyền lợi nhân dân lao động Bởi giai cấp cơng nhân tự giải phóng đồng thời giải phóng cho tầng lớp nhân dân lao động khác xã hội khỏi ách áp bức, bóc lột Đảng giai cấp công nhân phải vũ trang lý luận tiên tiến, có trình độ giác ngộ cao Hai ơng chủ trương thành lập đảng sở kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân hai ông người thực kết hợp Đảng giai cấp công nhân xây dựng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ Hai ông đưa điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên việc xem xét kết nạp người xuất thân không từ giai cấp công nhân vào đảng; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân sức mạnh to lớn đảng; đấu tranh kiên với chủ nghĩa hội, bè phái, tự phê bình phê bình quy luật phát triển đảng Các chi tảng đảng, hạt nhân trị hiệp hội công nhân công xưởng nhà máy C.Mác Ph.Ăng ghen: tồn tập, Nxb trị, M.1978, t 4, tr 35 (tiếng nga) Do điều kiện lịch sử, hai ông chưa bàn nhiều vấn đề này, song qua tác phẩm 72 ngày công xã pari, hai ông đưa số tư tưởng đảng cộng sản cầm quyền nêu 1.2 Lênin kế thừa, phát triển tư tưởng Mác, Ăngghen Đảng cộng sản đưa nguyên lý đảng kiểu giai cấp công nhân 1.2.1 Hoàn cảnh lịch sử cuối kỷ XIX đầu kỷ XX: Đây thời kỳ chủ nghĩa tư chuyển sang chủ nghĩa đế quốc – giai đoạn chủ nghĩa tư Giai cấp tư sản bộc lộ hồn tồn phản động Mâu thuẫn giai cấp công nhân với với giai cấp tư sản, giai cấp tư sản với nhân dân nước thuộc địa…trở nên gay gắt Thời nổ cách mạng vơ sản, giành quyền tay giai cấp cơng nhân đến gần chín muồi, song đảng quốc tế thứ hai sau Ph.Ăngghen không đủ sức mạnh, tư cách uy tín lãnh đạo cách mạng vơ sản Nhiêm vụ cấp bách nặng nề đặt kế thừa, phát triển, sáng tạo tư tưởng Mác Ăngghen Đảng cộng sản xây dựng nên nguyên lý đảng kiểu giai cấp công nhân, áp dụng vào thực tiễn xây dựng đảng kiểu đủ sức lãnh đạo cách mạng vô sản giành thắng lợi Lênin hồn thành xuất sắc nhiệm vụ đó, đưa nguyên lý đảng kiểu mới, trực tiếp áp dụng, xây dựng đảng công nhân Dân chủ - Đảng kiểu giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng tháng Mười giành thắng lợi to lớn, lập nên Nhà nước công nông giới, mở thời kỳ lịch sử phát triển nhân loại Đó thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới 1.2.2 Những nguyên lý đảng kiểu giai cấp công nhân: Thứ nhất, Chủ nghĩa Mác tảng tư tưởng, kim nam cho hoạt động Đảng Chủ nghĩa Mác - Lênin hệ thống lý luận khoa học cách mạng giai cấp công nhân nhằm tự giải phóng mình, cho giai cấp cơng nhân thấy rõ mặt hoạt động cần thiết đấu tranh để thực sứ mệnh lịch sử giới Lênin chứng minh rằng, khơng có lý luận cách mạng khơng có phong trào cách mạng lý luận cách mạng thâm nhập vào quần chúng trở thành sức mạnh vật chất to lớn Lênin viết: Học thuyết Mác học thuyết vạn học thuyết xác Nó học thuyết hồn bị chặt chẽ; cung cấp cho người ta giới quan hồn chỉnh, khơng thỏa hiệp với mê tín nào, lực phản động nào, hành vi bảo vệ áp tư sản Nó người thừa kế đáng tất tốt đẹp mà loài người tạo hồi kỷ XIX, triết học Đức, kinh tế trị học Anh Chủ nghĩa xã hội Pháp Người nhấn mạnh: hoàn toàn đứng sở lý luận Mác: Lý luận lý luận biến chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học…Lý luận rõ nhiệm vụ thật đảng xã hội chủ nghĩa cách mạng, nhiệm vụ là: Tổ chức đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản lãnh đạo đấu tranh mục đích cuối giai cấp vơ sản giành lấy quyền tổ chức xã hội, xã hội chủ nghĩa Thứ hai, Đảng cộng sản đội tiên phong trị có tổ chức đội ngũ có tổ chức chặt chẽ nhất, cách mạng giác ngộ giai cấp công nhân Đảng phận giai cấp, phải phân biệt đảng với toàn giai cấp Theo Lênin đảng đội tiên phong trị đội ngũ có tổ chức chặt chẽ, có giác ngộ giai cấp, đảng người đưa yếu tố tự giác vào phong trào công nhân, người định hướng trị người giáo dục, động viên, tổ chức cho quần chúng hành động cách mạng Lênin rằng: “Không lẫn lộn đảng, tức đội tiền phong giai cấp công nhân, với tồn giai cấp”1 Vai trị tiên phong đảng thể trước hết lĩnh vực lý luận: “Chỉ đảng lý luận tiền phong hướng dẫn có khả làm trịn vai trò chiến sĩ tiên phong”2 Đòi hỏi tư cách người đảng viên V.I.Lê nin tòan tập, Nxb Tiến bộ, M.1979, t 8, tr 289 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, M 1976, t.6, tr 32 phải giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa Mác - Lê nin, nắm đường lối, sách đảng Đảng phải tổ chức chặt chẽ để đảm bảo đội ngũ thống ý chí hành động, có kỷ luật nghiêm minh, tổ chức người giác ngộ cao mục tiêu, lý tưởng giai cấp công nhân, triệt để cách mạng, kiên đấu tranh cho lý tưởng Thứ ba, có quyền, đảng lực lượng lãnh đạo hệ thống trị chủ nghĩa xã hội phận hệ thống Đảng đội tiên phong giác ngộ có tổ chức chặt chẽ giai cấp Do đó, hệ thống trị xã hội xã hội chủ nghĩa có đảng đủ phẩm chất trị lực xứng đáng người lãnh đạo Lênin viết: “Chủ nghĩa Mác giáo dục Đảng công nhân, giáo dục đảng tiên phong giai cấp vô sản, đội tiên phong đủ sức nắm quyền dẫn dắt toàn dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, đủ sức lãnh đạo tổ chức chế độ mới, đủ sức làm thầy, làm người dẫn đường, làm lãnh tụ tất người lao động người bị bóc lột để giúp họ tổ chức đời sống xã hội họ, mà không cần đến giai cấp tư sản chống lại giai cấp tư sản”1 Lênin nhấn mạnh, nguyên tắc, Đảng Cộng sản phải giữ vai trị lãnh đạo, điều khơng cịn nghi ngờ Đảng lãnh đạo trị mặt hoạt động nhà nước tổ chức quần chúng đường lối sách đảng Thông qua tổ chức đảng với đội ngũ cán bộ, đảng viên hoạt động quan nhà nước tổ chức quần chúng, mà định hướng trị, đường lối, chủ trương đảng cụ thể hóa thành sách, quy định pháp lý Đảng ý thức rõ rằng, xã hội xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo đảng gắn liền với việc phát huy hiệu lực quản lý Nhà nước vai trò tổ chức quần chúng Đảng phê phán thói chun quyền, độc đốn, bao biện, làm thay cơng việc nhà nước tổ chức khác hệ thống trị xã hội Thứ tư, tập trung dân chủ nguyên tắc xây dựng tổ chức sinh hoạt hoạt động đảng Sđd, t 8, tr.289 Khi giải thích tư cách người đảng viên, Lênin đòi hỏi người đảng viên phải hoạt động tổ chức đảng, Người khẳng định: “…chúng ta đưa định nghĩa khác đảng viên, không muốn rời bỏ nguyên tắc chế độ tập trung Nếu công nhận người không vào tổ chức đảng đảng viên, nghĩa chống lại kiểm soát đảng”1 Trong tác phẩm “Một bước tiến, hai bước lùi” (4-1904), Lênin tiếp tục khẳng định rằng: “…chế độ tập trung, quy định, mặt nguyên tắc, phương thức giải vấn đề cá biệt chi tiết tổ chức” chế độ “duy mang tính nguyên tắc, cần phải quán triệt toàn điều lệ” Sau (4-1906), Lênin giải thích rõ thêm: “Tất đồng ý nguyên tắc tập trung dân chủ, việc bảo đảm quyền thiểu số phái đối lập trung thực nào, quyền tự trị tổ chức đảng, thừa nhận tất cán phụ trách đảng phải bầu ra, phải báo cáo cơng tác bị bãi miễn”3 Đảng liên minh tự nguyện người chung lý tưởng lợi ích đại biểu ưu tú giai cấp công nhân nhân dân lao động Thực dân chủ nhằm phát huy cao trí tuệ khả sáng tạo chiến sĩ tiên phong Đảng Đó điều kiện bảo đảm cho đảng có trí tuệ cao để làm trịn vai trị người lãnh đạo tồn xã hội Dân chủ đảng phải có đạo tập trung để đảm bảo thống ý chí hành động đảng tập trung dân chủ đối lập với tập trung quan liêu, gia trưởng độc đoán dân chủ hình thức, dân chủ khơng có lãnh đạo Tập trung dân chủ tiêu chí để phân biệt đảng cách mạng với đảng hội cải lương Thứ năm, Đảng khối thống trị, tư tưởng tổ chức, tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng Đồn kết thống quy luật trưởng thành Đảng Sự đoàn kết thống đảng bắt nguồn từ chất giai cấp vô sản, từ kết cấu V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, M.1979, t.8, tr.53 V.I.Lênin: Sđd, tr265-266 V.I.Lênin: Sđd, t.12, tr 474-475 chặt chẽ Đảng Đảng thu nhận vào đội ngũ đại biểu ưu tú giai cấp vô sản nhân dân lao động tự nguyện xin gia nhập Đảng Đó người có tư tưởng, mục đích lợi ích Trong nhiều tác phẩm mình, Lênin lý giải cách tồn diện, sâu sắc tính tất yếu tầm quan trọng đặc biệt thống đội ngũ đảng Theo Lênin, muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, đảng “phải có thống ý chí chặt chẽ, tuyệt đối” Đồng thời Người rõ, nguồn gốc sức mạnh chủ yếu, vô địch vô tận đảng, điều kiện để đoàn kết giai cấp Người coi mục tiêu công tác xây dựng củng cố đảng nhằm xây dựng củng cố thống đội ngũ đảng Trong điều kiện có quyền, Lênin đặc biệt quan tâm đến thống đảng Thực tế nhiều nước xã hội chủ nghĩa chứng tỏ thống đội ngũ đảng nguồn gốc thắng lợi, nhân tố để đoàn kết toàn dân, định vững mạnh Nhà nước xã hội chủ nghĩa tảng trị, xã hội Người cịn rõ, có quyền, để xảy chia rẽ khơng nguy hiểm mà nguy hiểm, nước đó, giai cấp vơ sản thiểu số nhỏ bé dân cư Để bảo đảm thống đảng luôn củng cố phát triển, Đảng cần phải thường xuyên nghiêm chỉnh thực tự phê bình phê bình Lênin rằng: “Thái độ đảng trước sai lầm tiêu chuẩn quan trọng chắn để xét xem đảng có nghiêm túc khơng có thực làm trịn nghĩa vụ giai cấp quần chúng lao động khơng Cơng khai thừa nhận sai lầm, tìm ngun nhân sai lầm, phân tích hồn cảnh đẻ sai lầm, nghiên cứu cẩn thận biện pháp để sửa chữa sai lầm - dấu hiệu chứng tỏ đảng nghiêm túc, đảng làm trịn nghĩa vụ mình, giáo dục huấn luyện giai cấp đến quần chúng”2 Tự phê bình phê bình biện pháp quan trọng nâng cao trí tuệ, phát giải mâu thuẫn Đảng Tự phê bình phê bình địi hỏi V.I.Lênin: Tồn tập, Nxb Tiến bộ, M.1978, t.36, tr245 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb.Tiến bộ, M.1978, t.41, tr51 phải có tính đảng, tính ngun tắc cao; phải bảo đảm tăng cường đoàn kết thống đảng, nâng cao mối quan hệ chặt chẽ đảng quần chúng Tự phê bình phê bình phải nội dung thường xuyên sinh hoạt Đảng Thứ sáu, Đảng gắn bó chặt chẽ với quần chúng, kiên đấu tranh để ngăn ngừa khắc phục bệnh quan liêu, xa rời quần chúng Cách mạng nghiệp quần chúng Nếu đồng tình ủng hộ quần chúng chủ trương, đường lối đảng khơng trở thành thực Xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản nghiệp hoàn toàn mẻ vơ khó khăn Sự nghiệp thành công đảng tổ chức phát huy tính sáng tạo cách mạng quần chúng Lênin rằng, người cộng sản giọt nước đại dương nhân dân mênh mông riêng với bàn tay người cộng sản xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Tính sáng tạo sinh động quần chúng, nhân tố xã hội Tính chất máy móc, hành quan liêu khơng dung hợp với tinh thần chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội sinh động, sáng tạo nghiệp thân quần chúng nhân dân Khi Đảng Bonsevich Nga có quyền, Đảng có nhiều điều kiện mới, công cụ thuận lơi cho việc tăng cường mối liên hệ Đảng quần chúng; đồng thời, đảng dễ nảy sinh bệnh quan liêu, mệnh lệnh làm cho phận cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện rơi vào tình trạng thối hóa, biến chất, xa rời quần chúng Lênin coi nguy mà Đảng cầm quyền cần ý đề phòng, khắc phục Thứ bảy, Đảng phải tích cực kết nạp đại biểu ưu tú giai cấp công nhân nhân dân lao động vào đảng, phải thường xuyên đưa người không đủ tiêu chuẩn phần tử hội khỏi đảng Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân Đảng làm trịn vai trị đảng bao gồm chiến sỹ tiên phong Tích cực kết nạp đại biểu ưu tú giai cấp công nhân nhân dân lao động vào đảng 10 biện pháp quan trọng để cải thiện thành phần, chất lượng đảng điều kiện vơ trọng yếu để nâng cao uy tín giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng Ở thời kỳ cách mạng, nhiều nguyên nhân khác nhau, khơng tránh khỏi có số người khơng cịn giữ vai trị tiên phong Có người trình độ nhận thức, lực hoạt động thực tiễn, có người khơng kiên định trị, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, thối hóa biến chất trở thành kẻ quan liêu, tham nhũng, ức hiếp quần chúng…Đặc biệt điều kiện đảng có quyền khơng tránh khỏi có phần tử hội tìm cách luồn lọt chui vào đảng với mưu đồ đặc quyền, đặc lợi, phá hoại thống đội ngũ đảng, làm niềm tin quần chúng đảng bị giảm sút Từ thực tiễn Đảng cộng sản Nga sau năm có quyền, trước qua đời, Lênin nhấn mạnh rằng: “Cần phải đuổi khỏi đảng kẻ gian xảo, đảng viên cộng sản quan liêu háo, không trung thực, nhu nhược…”1 Thứ tám, Tính quốc tế Đảng Cộng sản Chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân chất Đảng cộng sản Bản chất bắt nguồn từ vai trị, sứ mệnh lịch sử tồn giới giai cấp cơng nhân Tính quốc tế Đảng thể trước hết chỗ Đảng tổ chức hoạt động theo nguyên lý học thuyết Mác - Lênin đảng, đường lối chiến lược, sách lược đối nội đối ngoại đảng, chỗ đảng luôn quan tâm giáo dục đội ngũ đảng viên nhân dân lao động chủ nghĩa quốc tế vô sản Trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa yêu nước chân phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản sáng Đảng kiên chống khuynh hướng sô vanh nước lớn chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi II VẬN DỤNG NHỮNG NGUYÊN LÝ VỀ ĐẢNG KIỂU MỚI CỦA LÊNIN TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Học thuyết Mác - Lênin đảng cách mạng giai cấp cơng nhân, tồn Chủ nghĩa Mác - Lênin với thuộc tính cách mạng khoa học V.I.Lê nin: Toàn tập, Nxb.Tiến bộ, M.1978, t44,tr 154 11 địi hỏi đảng cách mạng giai cấp công nhân phải xuất phát từ điều kiện cụ thể dân tộc, giai cấp, thực tiễn trị xã hội đất nước vận dụng sáng tạo Đây học thuyết mở, cần nạp thêm lượng từ thực tiễn cách mạng để làm cho học thuyết Mác - Lênin phát triển sống Là người trung thành kiên trì theo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí minh rõ: “Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin học tinh thần xử lý việc, người thân mình, học tập chân lý phổ biến chủ Nghĩa Mác - Lênin để áp dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế nước ta”1 2.1 Đảng cộng sản Việt Nam sản phẩm kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Khi nghiên cứu tình hình nước tư bản, Lênin nêu luận điểm: Đảng Cộng sản sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân Bám sát đặc điểm tình hình Việt Nam nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, Hồ Chí minh cho kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân chưa đủ, giai cấp cơng nhân cịn nhỏ bé, phong trào cơng nhân cịn non yếu Trong phong trào yêu nước mãnh liệt nhân dân, giai cấp, tầng lớp nào, phải kết hợp với phong trào yêu nước đông đảo quần chúng Mặt khác thân phong trào công nhân Việt Nam phát triển, xứng đáng với vai trò hạt nhân quy tụ giai cấp, tầng lớp đứng lên đấu tranh khơng “tự trở thành dân tộc” Đảng đời ngày 3-2-1930 kết kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Tổng kết kinh nghiệm 30 năm xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh viết: “Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân phong trào yêu nước dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930”2 Hồ Chí Minh tồn tập, Nxb Chi1ng trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.9, tr 292 Sđd, t 10, tr 12 Chính từ nhận thức đó, q trình chuẩn bị thành lập Đảng, Hồ Chí Minh định hướng đắn cho vận động hai trình: Một là, đưa phong trào yêu nước chuyển dần từ lập trường quốc gia sang khuynh hướng Mácxit, từ khuynh hướng Mácxít chuyển sang lập trường cộng sản; Hai là, đưa phong trào công nhân chuyển dần từ trình độ tự phát sang trình độ tự giác Nhân tố đóng vai trị định bảo đảm chuyển biến chất phong trào công nhân phong trào yêu nước Chủ nghĩa Mác - Lênin, thông qua vai trị truyền bá có hệ thống Hồ Chí Minh Từ Chủ nghĩa yêu nước đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, đường mà Hồ Chí Minh trải nghiệm đường tiến triển dân tộc ta đầu kỷ XX Luận điểm có ý nghĩa to lớn Đảng cộng sản Việt Nam từ đời gắn bó với dân tộc, hịa dân tộc, sinh tồn với sứ mệnh dân tộc Không phải người yêu nước cộng sản cộng sản phải có tinh thần yêu nước, phấn đấu cho độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc nhân dân, nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh 2.2 Đảng Cộng sản việt Nam – Đảng giai cấp công nhân, đồng thời Đảng dân tộc Việt Nam Bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh có luận điểm quan trọng: Đảng cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, đồng thời Đảng dân tộc Việt nam Trong Báo cáo trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng (2-1951), Người khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi giai cấp công nhân nhân dân lao động dân tộc Chính Đảng lao động Việt nam Đảng giai cấp công nhân nhân dân lao động, phải đảng dân tộc Việt Nam” Khi miền Bắc chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, năm 1961, Người nhắc lại Sđd, t.6, tr 175 13 luận điểm này: “Đảng ta Đảng giai cấp, đồng thời dân tộc, khơng thiên tư, thiên vị”1 Nói Đảng giai cấp, đồng thời Đảng dân tộc song nghĩa “Đảng tồn dân”, khơng mang chất giai cấp, mà Đảng mang chất giai cấp cơng nhân Sở dĩ có đặc trưng vì, khác hẳn đảng giai cấp bóc lột, giai cấp cơng nhân có lợi ích thống với lợi ích tầng lớp cần lao lợi ích tồn dân tộc Bản chất giai cấp cơng nhân đảng không số lượng đảng viên xuất thân từ công nhân, mà tảng tư tưởng đảng Chủ nghĩa Mác - Lênin; mục tiêu, đường lối đảng thực độc lập dân tộc Chủ Nghĩa xã hội, nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng người; vấn đề đảng nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc Đảng kiểu giai cấp công nhân Đảng không kết nạp người ưu tú giai cấp cơng nhân, mà cịn kết nạp người ưu tú giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức thành phần khác giác ngộ, tự giác đứng lập trường giai cấp cơng nhân Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII nhấn mạnh: “Khẳng định chất giai cấp công nhân Đảng, không tách rời Đảng giai cấp với tầng lớp nhân dân lao động khác, với toàn thể dân tộc Ngay từ thành lập, Đảng ta mang tính thống yếu tố giai cấp yếu tố dân tộc Chính lập trường lợi ích giai cấp cơng nhân địi hỏi trước hết giải phóng dân tộc Đảng tìm thấy nguồn sức mạnh khơng giai cấp cơng nhân mà cịn tầng lớp nhân dân lao động, dân tộc Cũng từ đó, nhân dân lao động dân tộc thừa nhận Đảng ta người lãnh đạo, người đại biểu chân cho quyền lợi bản, thiết thân mình” Đó vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng với tình hình công tác xây dựng đảng, tránh bệnh tả khuynh (cơ độc, biệt phái) hữu khuynh (xóa nhịa chất giai cấp cơng nhân Đảng) Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta khẳng định: “Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Sđd, t 10, tr 467 ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu tòn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, HN,1991, tr 128 14 Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc” (8, 130) 2.3 Đảng cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin “Làm cốt” Ngay trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng, Đường Cách mệnh, Hồ Chí Minh rõ: “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa Đảng mà khơng có chủ nghĩa người khơng có trí khơn, tàu khơng có bàn nam” Dẫn đường cho hoạt động giai cấp cần thiết phải có học thuyết cách mạng Song, theo Hồ Chí Minh, “Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lênin”2 Nếu khơng có lý luận dẫn đường, Đảng tập hợp ngẫu nhiên, rời rạc, thiếu thống khơng có sức mạnh Chủ nghĩa Mác - Lênin học thuyết cách mệnh cho Đảng mục tiêu, đường thực sứ mệnh giải phóng giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động giải phóng dân tộc, xóa bỏ áp bất cơng, xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp Lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt khơng có nghĩa giáo điều máy móc theo câu, chữ mà nắm vững tinh thần Chủ nghĩa Mác – Lênin, linh hồn sống phép biện chứng vật Đồng thời phải thâu tóm tinh hoa văn hóa dân tộc nhân loại, tham khảo kinh nhiệm đảng anh em, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam để hoạch định đường lối đắn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam viết: “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ dân tộc nhân loại, nắm vững quy luật khách quan thực tiễn đất nước để đề cương lĩnh trị, đường lối cách mạng đắn phù hợp với nguyện vọng nhân dân” Trong tình hình nay, mặt phải kiên trì chủ nghĩa Mác – Lê nin Mặt khác phải không ngừng sáng tạo lý luận Không kiên trì Chủ nghĩa Mác – Lênin rơi vào chủ nghĩa xét lại, hội, rốt sáng tạo lý Hồ Chí Ninh tồn tập,Nxb trị quốc gia, HN,1995, t 2, tr 268 Sđd, t 2, tr 268 15 luận đích thực Ngược lại, không sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin tình hình làm sức sống mà thời đại yêu cầu 2.4 Đảng Cộng sản Việt Nam phải xây dựng theo nguyên tắc đảng kiểu giai cấp vô sản Hồ Chí Minh khái quát yêu cầu xây dựng đảng kiểu thành nguyên tắc sau: Thứ nhất, tập trung dân chủ Đây nguyên tắc rường cột để xây dựng đảng cộng sản thành tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh người, vừa phát huy nghiệp tất tự nguyện gắn bó với thành tổ chức Tại văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành TW khóa VIII Đảng ta khẳng định: “Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt hoạt động đảng”1 Những nội dung nguyên tắc phản ánh sâu sắc Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Hồ Chí Minh nguyên tắc tổ chức đảng Dân chủ tập trung có quan hệ gắn bó thống với nhau, hai mặt vấn đề Dân chủ không đối lập với tập trung, mà đối lập với tình trạng độc đốn chun quyền Tập trung khơng đối lập với dân chủ mà đối lập với tình trạng tản mát, tự tùy tiện, vô tổ chức Dân chủ để đến tập trung, sở tập trung Tập trung đạt sở phát huy dân chủ thực đảng Để bảo đảm tập trung, Người nhấn mạnh phải thống tư tưởng, tổ chức, hành động Do đó, thiểu số phải phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên, đảng viên phải chấp hành vơ điều kiện nghị đảng Từ làm cho “Đảng ta nhiều người tiến hành đánh người”2 Để bảo đảm dân chủ, Người yêu cầu tư tưởng phải tự Đối với vấn đề, người tự bày tỏ ý kiến mình, góp phần tìm chân lý Đó quyền lợi mà nghĩa vụ người ĐCSVN: Văn kiện HN lần thứ BCHTW khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia,H.1999, tr 25 Sđd, t 5, tr 553 16 Thứ hai, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Hồ Chí Minh cho nguyên tắc lãnh đạo Đảng Sở dĩ phải bảo đảm tập thể lãnh đạo người dù tài giỏi đến thấy hết mặt vấn đề, thấy hết việc, hiểu hết chuyện Nhiều người nhiều kiến thức, người thấy mặt này, người thấy mặt kia, hiểu mặt, vấn đề Sở dĩ cá nhân phụ trách khơng dẫn đến tệ bừa bãi, lộn xộn, vơ phủ hỏng việc Vì thế, cơng việc sau tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch rõ ràng cần giao cho người phụ trách, giao cho nhóm người cần có người phụ trách chính, cơng việc chạy, tránh thói dựa dẫm, đùn đẩy trách nhiệm Do đó, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách cần phải đôi với Thứ ba, tự phê bình phê bình Hồ Chí Minh coi nguyên tắc sinh hoạt đảng, quy luật phát triển đảng Người thường đặt tự phê bình lên trước phê bình Bởi Người cho rằng, đảng viên trước hết phải thấy rõ mình, để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, giống phải tự soi gương rửa mặt hàng ngày Hơn phải tự phê bình tốt phê bình người khác tốt Người xem tự phê bình phê bình vũ khí để rèn luyện đảng viên, nhằm làm cho người tốt hơn, tiến tăng cường đoàn kết nội Người rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm Đảng hỏng Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm mình, vạch rõ đó, đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hồn cảnh sinh khuyết điểm đó, tìm kiếm cách để sửa chữa khuyết điểm Như đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắn chân chính” Muốn thực tốt nguyên tắc đòi hỏi người phải trung thực, chân thành với thân với người khác, phải có tình đồng chí thương u lẫn Người phê phán thái độ lệch lạc, sai trái, thường xảy tự phê bình phê bình thiếu trung thực, che giấu khuyết điểm thân, sợ phê bình, khơng dám phê bình, nể nang, dĩ hòa vi quý, ngược lại lợi dụng phê bình để nói xấu, bơi nhọ, vùi dập, đả kích người khác… 17 Thứ tư, kỷ luật nghiêm minh tự giác Hồ Chí Minh coi trọng việc xây dựng kỷ luật nghiêm minh tự giác đảng để tạo nên sức mạnh to lớn Yêu cầu cao kỷ luật đảng chấp hành chủ trương, nghị đảng tuân thủ nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo sinh hoạt đảng, nguyên tắc xây dựng đảng Có đảng khối thống tư tưởng hành động Mỗi đảng viên dù cương vị nào, cấp ủy đảng dù cấp nào, phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật đảng, biến kỷ luật thành ý thức hành động tự giác Thứ năm, đoàn kết thống đảng Hồ Chí Minh xem đồn kết, thống đảng sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải bảo đảm đoàn kết, thống đảng bảo vệ mắt Cơ sở để xây dựng khối đồn kết thống đảng đường lối, quan điểm đảng Điều lệ đảng Nó tạo nên thống tư tưởng, tổ chức, từ có thống hành động đảng vào thực tiễn, biến đường lối đảng thành hành động cách mạng quần chúng Để xây dựng khối đoàn kết thống đảng, Người yêu cầu phải thực mở rộng dân chủ nội để cán đảng viên tham gia bàn bạc đến nơi đến chốn vấn đề hệ trọng đảng; phải thường xuyên thực tự phê bình phê bình với tinh thần trung thực, chân thành, thẳng thắn, tự nghiêm khắc với có tình thương u đồng chí; phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân với thứ tệ nạn nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân Những nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng Cộng sản mà Hồ Chí Minh dẫn đến cịn nguyên tính thời Thực tế năm đổi rõ, đâu có quan liêu, tham nhũng, xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa thật bảo đảm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thiếu tinh thần tự phê bình phê bình; kỷ luật lỏng lẻo; thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân Vì vậy, tuân thủ nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng cộng sản vấn đề vừa bản, vừa cấp bách Chính vậy, phải khơng 18 ngừng nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, cụ thể hóa nguyên tắc cách phù hợp với tổ chức đảng quan thuộc hệ thống trị tổ chức kinh tế, xây dựng chế tương hỗ để nguyên tắc phát huy đầy đủ, đắn, tránh vận dụng lệch lạc, tùy tiện 2.5 Đảng vừa người lãnh đạo, vừa người đày tớ thật trung thành nhân dân Đảng lãnh đạo, dân làm chủ, phải thường xuyên chăm lo, củng cố mối quan hệ máu thịt đảng với dân Bất kỳ đảng phái muốn thực ý đồ trị phải huy động, tập hợp nhân dân Song, khác phương pháp đảng cộng sản so với đảng tư sản việc tập hợp quần chúng nhân dân nhằm thực cơng việc thân quần chúng Theo cách nói Hồ Chí minh, lãnh đạo đảng nhằm “lấy tài dân, sức dân để làm cơng việc có lợi cho dân” Mục tiêu lãnh đạo đảng độc lập tự dân tộc, hạnh phúc dân chủ nhân dân Khi trở thành đảng cầm quyền, đảng phải ý thức đầy đủ sâu sắc chức trách xã hội Nếu khơng thực đày tớ nhân dân, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân, đảng rơi vào trạng thái quan liêu, sức sống vốn có Từ thực tiễn cách mạng Viêt Nam, Đai hội đảng toàn quốc lần thứ VII Đảng khẳng định: “Trong điều kiện lãnh đạo quyền, Đảng đặc biệt coi trọng đổi công tác quần chúng đảng theo quan điểm: cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân nhân dân; sức mạnh đảng gắn bó mật thiết với nhân dân Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân, làm suy yếu sức mạnh đảng, cách mạng đưa đến tổn thất không lường vận mệnh đất nước”1 Hồ Chí Minh yêu cầu, cán đảng viên phải thường xuyên sâu vào đời sống quần chúng nhân, tổng kết, đúc kết ý kiến quần chúng Người lãnh đạo phải biết lắng nghe tôn trọng ý kiến nhân dân, không theo đuôi quần chúng ĐCSVN: Báo cáo xây dựng đảng sửa đổi điều lệ đảng BCHTW khóa VI ĐH VII, Nxb Sư thật, H.1991,tr 20 19 Bước vào thời kỷ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nay, luận điểm đảng vừa người lãnh đạo vừa người đày tớ trung thành nhân dân Hồ Chí Minh cịn ngun giá trị Trong tổ chức đảng có nơi bng lỏng lãnh đạo, khốn trắng cho quyền, xuất hiên khuynh hướng ngược lại quan liêu, gia trưởng, độc đoán xa rời quần chúng Do đó, tăng cường vai trị lãnh đạo đảng phải đôi với phát huy dân chủ rộng rãi thông qua hai hình thức dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện Phát huy dân chủ mục tiêu hướng tới đảng mà tạo nên động lực phát triển đảng toàn xã hội Mở rộng dân chủ phải gắn với tăng cường kỹ cương, chống tình trạng vơ phủ, tùy tiện biểu lợi dụng dân chủ để chống đảng, chống nhân dân, chống chế độ 2.6 Đảng phải thường xuyên chăm lo, xây dựng chỉnh đốn đảng Để xứng đáng với đảng macxit chân lãnh đạo nghiệp cách mạng giai cấp dân tộc, Đảng phải thường xuyên chăm lo xây dựng, chỉnh đốn thật vững mạnh tất mặt trị, tư tưởng tổ chức Sở dĩ phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn đảng, bên cạnh số đơng đảng viên mẫu mực cịn phận đảng viên chưa thật sạch, vững mạnh mặt Vì phải chỉnh đốn để gột rửa lỗi lầm, sai trái Trước lúc xa, Di Chúc Người dặn: “Việc cần phải làm trước tiên chỉnh đốn lại đảng, làm cho đảng viên, đoàn viên, chi sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, tồn tâm, tồn ý phục vụ nhân dân” Người nêu lên luận điểm quan trọng: “Một dân tộc, đảng người ngày hơm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không định hôm ngày mai người yêu mến, ca ngợi, lòng không sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân” Theo Hồ Chí Minh, “xây dựng” “chỉnh đốn” hai vấn đề có mối quan hệ biện chứng Phải sở xây dựng mà chỉnh đốn, chỉnh đốn nhằm mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh hơn, lực lãnh đạo tăng cường Sđd t.12, tr 557-558 20 ... thiếu sót Kính mong q thầy, giáo bạn đọc quan tâm, đóng góp ý kiến Tôi xin chân thành cảm ơn! PHẦN NỘI DUNG I V.I.LÊNIN KẾ THỪA TƯ TƯỞNG CỦA C.MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN, SÁNG TẠO HỌC THUYẾT VỀ CHÍNH ĐẢNG... đoàn kết thống đảng, nâng cao mối quan hệ chặt chẽ đảng quần chúng Tự phê bình phê bình phải nội dung thường xuyên sinh hoạt Đảng Thứ sáu, Đảng gắn bó chặt chẽ với quần chúng, kiên đấu tranh... VIII Đảng ta khẳng định: “Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt hoạt động đảng”1 Những nội dung nguyên tắc phản ánh sâu sắc Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam Theo Hồ Chí Minh nguyên tắc tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cao học, Vận dụng các nguyên lý về Đảng kiểu mới của Lênin trong Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay,