0

08300019 cong nghe len men

10 252 0
  • 08300019  cong nghe len men

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2016, 18:12

nguyên lý sắc ký lọc trao đổi ion trường đại học công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh môn kỹ thuật sinh hóa hiện đạinguyên lý sắc ký lọc trao đổi ion trường đại học công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh môn kỹ thuật sinh hóa hiện đại TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CNSH & KTMT o B /P.ĐT/03/01 H -03-2015 T 1/10 ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN Tên ọc p ần: ọc p ần: S t n c Loại ọc p ần Đ i tƣợng ọc: Giảng viên giảng dạy: CÔNG NGHỆ LÊN MEN 08300019 (2,1,0) Bắt buộc Sinh viên cao đẳng quy ngành công nghệ sinh học Trìn độ chuyên môn Họ tên STT Đơn vị công t c Hoàng Xuân Thế Ths.SH Khoa CNSH & KTMT Ngô Thị Kim Anh Ths.CNSH Khoa CNSH & KTMT P n t i gi n:  Học lớp: 30 tiết  Tự học:  Lý thuyết:  Thí nghiệm/Thực hành (TN/TH): Điều kiện t m gi 60 tiết 45 tiết tiết ọc tập ọc p ần:  Học phần tiên quyết: Vi sinh  Học phần trước: không  Học phần song hành: Thực hành công nghệ lên men C uẩn đầu r c ọc p ần: Sau học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  Giải thích trình công nghệ, thiết bị dùng sản xuất sản phẩm lên men  Vận dụng trình thí nghiệm, sản xuất sản phẩm lên men thực tiễn 10 ô tả v n t t nội dung ọc p ần: Học phần bao gồm nội dung sau:  Các nguyên lý trình biến đổi hóa học lên men  Các trình thiết bị lên men Đề cương học phần Công nghệ lên men – Cao đẳng quy ngành công nghệ sinh học TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CNSH & KTMT o B /P.ĐT/03/01 H -03-2015 T 2/10  Sản xuất sản phẩm lên men qui mô công nghiệp  Giới thiệu sản phẩm lên men truyền thống 11 N iệm v c sin viên:  Tham dự học lý thuyết lớp  Làm tập, tiểu luận theo yêu cầu giảng viên  Dự kiểm tra học phần thi cuối học phần 12 Tài iệu ọc tập: 11.1 Tài iệu chính: [1] Lương Đức Phẩm, Công nghệ vi sinh, Nhà xuất Nông nghiệp , Hà nội , 1998 [2] Bùi Ái, Công nghệ lên men ứng dụng công nghiệp thực phẩm, Nhà xuất Đại học quốc gia TP HCM , 2005 [3] Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh, Cơ sở Công nghệ vi sinh vật ứng dụng, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà nội , 2009 [4] [Nguyễn Đức Lượng , Công nghệ vi sinh vật –Trường cao đẳng bách khoa thành phố HCM 1996 11.2 Tài iệu t m k ảo [1] Nguyễn Lân Dũng , Vi sinh vật học Nhà xuất Giáo dục, 1997 [2] Lương Đức Phẩm, Hồ Sưởng , Vi sinh tổng hợp, Nhà xuất Khoa Học Và Kỹ Thuật , Hà nội, 1997 [3] Lê Xuân Phương , Vi sinh vật công nghiệp , Nhà xuất xây dựng, Hà nội 2001 [4] Madigan, Martinko, Parker , Biology of Microorganism , Pretice Hall, 1997 13 T ng m đ n gi : 10/10 14 Đ n gi ọc p ần:  Đánh giá trình: + Điểm thái độ học tập: 0% + Điểm tiểu luận: 30% + Điểm thực hành:  Điểm thi kết thúc học phần: 70% (Vấn đáp) 15 Nội dung ọc p ần 15.1 P n t i gi n c c c ƣơng ọc p ần Đề cương học phần Công nghệ lên men – Cao đẳng quy ngành công nghệ sinh học TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CNSH & KTMT P Tổng s tiết oặc gi Tên c ƣơng TT Lý t uyết o B /P.ĐT/03/01 H -03-2015 T 3/10 n t i gi n (tiết oặc gi ) Bài tập Th ảo uậ n TN/ TH Tự ọc Chương 1: Các nguyên lý trình biến đổi hóa học lên men 12 Chương 2: Các trình thiết bị lên men 30 10 20 42 14 28 90 30 60 Chương 3: Sản xuất sản phẩm lên men qui mô công nghiệp Chương 4: Giới thiệu sản phẩm lên men truyền thống Tổng 15.2 Đề cƣơng c i tiết c ọc p ần C ƣơng C c nguyên ý qu trìn i ến đổi hóa học lên men 1.1 Sơ lược lịch sử số thuật ngữ trình vi sinh 1.2 Sơ đồ nguyên lý công nghệ lên men 1.3 Các sản phẩm lên men 13.1 Sinh khối 1.3.2 Các sản phẩm trao đổi chất 1.3.3 Các sản phẩm chuyển hóa 1.4 Những ứng dụng công nghệ lên men 1.4.1 Thực phẩm dinh dưỡng 1.4.2 Dược phẩm y tế 1.4.3 Nông nghiệp đời sống 1.4.4 Tuyển khóang vật liệu 1.4.5 Bảo vệ môi trường 1.5 Phản ứng oxy hóa khử sinh học 1.5.1 Khái niệm Đề cương học phần Công nghệ lên men – Cao đẳng quy ngành công nghệ sinh học TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CNSH & KTMT o B /P.ĐT/03/01 H -03-2015 T 4/10 1.5.2 Bản chất 1.6 Cơ chế trao đổi chất 1.6.1 Quá trình hô hấp hiếu khí 1.6.2 Các trình lên men 1.6.3 Quá trình oxy hóa không hòan tòan 1.6.4 Quá trình dinh dưỡng vi sinh vật tự dưỡng 1.6.5 Quá trình phân hủy protein 1.6.6 Quá trình phân hủy lipid 1.6.7 Quá trình phân hủy vòng thơm 1.7 Cơ chế tạo sản phẩm bậc 2.3.1 Cơ chế tạo sản phẩm bậc 2.3.2 Cơ chế tạo sản phẩm bậc 1.8 Cơ chế sinh tổng hợp thừa 2.4.1 Cơ chế sinh tổng hợp thừa 2.4.2 Các phương pháp tạo chủng siêu tổng hợp 2.4.1 Phương pháp vật lý 2.4.2 Phương pháp hóa học 2.4.3 Dùng kỹ thuật di truyền 1.9 Động học trình tạo sinh khối 1.9.1 Động học trình tạo sinh khối lên men theo mẽ 1.9.2 Động học trình tạo sinh khối lên men liên tục 1.10 Động học phản ứng enzyme 1.10.1 Phương trình Michaelis-Menten 1.10.2 Phương pháp đồ thị Lineweaver –Burk 1.10.3 Ức chế enzyme 1.11 Nguyên lý điều hòa sinh trưởng, phát triển 1.11.1 Các nguyên lý điều hòa trình trao đổi chất 1.11.2 Các nguyên lý điều hòa sinh trưởng phát triển Đề cương học phần Công nghệ lên men – Cao đẳng quy ngành công nghệ sinh học TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CNSH & KTMT o B /P.ĐT/03/01 H -03-2015 T 5/10 1.12.Giống vi sinh vật 1.12.1.Đặc điểm sinh học giống vi sinh vật 1.12.2 Vai trò giống vi sinh vật công nghiệp 1.12.3.Tiêu chuẩn giống VSV 1.12.3 Tiêu chuẩn chung 1.12.3 Các phương pháp kiểm tra chất lượng giống 1.12.3 2.1 Kiểm tra hoạt lực lên men 1.12.3 2.2 Kiểm tra tuổi giống 1.12.3 2.3 Kiểm tra hoạt lực sinh enzyme 1.12.3 2.4 Kiểm tra khả phân giải chất 1.12.3 Tạo giống 1.12.3.1 Các nguồn phân lập giống vi sinh vật 1.12.3.2 Các phương pháp phân lập tuyển chọn 1.12.3.3 Xác định điều kiện nuôi cấy tối ưu giống tuyển chọn 1.12.4 Nâng cao chất lượng giống 1.12.4.1 Phương pháp xây dựng môi trường nuối cấy tối ưu thực nghiệm 1.12.4.2 Phương pháp qui hoạch thực nghiệm 1.12.4.3 Phương pháp dùng kỹ thuật di truyền 1.12.4.4 Các phương pháp phục hồi hoạt lực giống vi sinh vật 1.12.5 Bảo quản giống 1.12.5.1 Giữ giống môi trường agar 1.12.5.2 Giữ giống lớp dầu khoáng 1.12.5.3 Giữ giống cát 1.12.5.4 Giữ giống đất 1.12.5.5 Giữ giống silicagen 1.12.5.6 Giữ giống hạt ngủ cốc 1.12.5.7 Giữ giống giấy lọc 1.12.5.8 Giữ giống gelatin 1.12.5.9 Giữ giống phương pháp lạnh sâu 1.12.5.10 Giữ giống phương pháp đông khô Đề cương học phần Công nghệ lên men – Cao đẳng quy ngành công nghệ sinh học TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CNSH & KTMT o B /P.ĐT/03/01 H -03-2015 T 6/10 C ƣơng CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ LÊN MEN 2.1 Các phương pháp lên men 2.1.1 Phương pháp lên men bề mặt 2.1.1.1 Kỹ thuật lên men bề mặt phòng thí nghiệm sản xuất thử 2.1.1.2 Kỹ thuật lên men bề mặt công nghiệp 2.1.1.3.Thiết bị lên men bề mặt 2.1.1.4.Thiết bị khác 2.1.2 Phương pháp lên men bán rắn 2.1.3 Phương pháp lên men dịch thể (bề sâu) 2.3.1 Kỹ thuật lên men dịch thể phòng thí nghiệm sản xuất thử 2.3.2 Kỹ thuật lên men dịch thể công nghiệp 2.3.3 Thiết bị Fermentor 2.3.4 Các bế phản ứng 2.3.5 Thiết bị cung cấp hơi, nước khí nén 2.3.6.Thiết bị làm lạnh 2.3.7 Hệ thống van đường ống 2.3.8 Hệ thống lọc cung cấp không khí 2.3.9 Thiết bị đường hóa thủy phân nguyên liệu 2.3.10 Thiết bị nhân giống 2.1.4 Bảo vệ trình lên men 2.1.4.1 Thanh trùng môi trường thiết bị 2.14.2 Khử trùng môi trường nuôi cấy bề mặt 2.4.3 Khử trùng môi trường dịch thể 2.4.4 Khữ trùng dầu mỡ phá bọt 2.4.5 Khữ trùng thiết bị hệ thống truyền dẫn 2.4.6 Khử trùng làm không khí 2.4.7 Kiểm tra trạng thái vô trùng 2.2 Động học lên men theo chu kỳ (lên men mẻ) 2.2.1 Phân loại động học trình lên men 2.2.1.1 Phân loại Gaden 2.2.1.2 Phân loại Deindofer 2.2.1.3 Phân loại lên men theo sản phẩm 2.2.2 Động học lên men theo chu kì 2.2.3 Xác định thông số trình lên men theo chu kì 2.2.3.1 Xác định số lượng tế bào 2.2.3.2 Số hệ-tốc độ phân chia 2.2.3.3 Xác định theo trọng lượng khô -mật độ quang Đề cương học phần Công nghệ lên men – Cao đẳng quy ngành công nghệ sinh học TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CNSH & KTMT o B /P.ĐT/03/01 H -03-2015 T 7/10 2.3 Động học lên men liên tục 2.4 Môi trường lên men 2.4.1 Dinh dưỡng vi sinh vật 2.4.2 Các nguồn nguyên liệu sử dụng lên men 2.4.2.1.Các nguyên liệu tinh bột 2.4.2.2 Các loại mật rỉ 2.4.2.3 Các nguyên liệu giàu nirtơ hữu 2.4.2.4 Các nguồn chất sinh trưởng 2.4.2.5 Chất béo – chất phá bọt 2.4.3 Nước công nghệ lên men 2.4.3.1 Yêu cầu chất lượng nước 2.4.3.2 Các phương pháp xử lý nước 2.4.3.3 Sử dụng nước vệ sinh 2.4.3.4 Sử dụng nước nấu nguyên liệu 2.4.4 Chế tạo dịch lên men 2.4.4.1 Trong thí nghiệm sản xuất thử 2.4.4.2 Trong lên men công nghiệp 2.4.3.1 Các cố thường gặp 2.5 Điều khiển trình lên men 2.5.1 Đo nhiệt độ điều chỉnh nhiệt độ 2.5.2 Đo pH 2.5.3.Đo oxy hòa tan 2.5.4 Kiểm tra tạo thành bọt 2.5.5 Đo công suất tiêu thụ 2.5.6 Các thiết đo lường tự động hóa 2.5.7.Kiểm tra trình lên men 2.6 Thu hồi, tinh chế sản phẩm lên men 2.6.1 Nguyên lý chung 2.6.2 Thu hồi phương pháp chưng cất 2.6.3 Thu hồi phương pháp cô đặc 2.6.4 Thu hồi phương pháp kết tính 2.6.5 Thu hồi phương pháp lọc-lắng 2.6.6 Thu hồi phương pháp sấy 2.6.7 Thu hồi phương pháp trích ly 2.6.8 Thu hồi phương pháp ly tâm 6.9 Các phương pháp tinh chế sản phẩm lên men Đề cương học phần Công nghệ lên men – Cao đẳng quy ngành công nghệ sinh học TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CNSH & KTMT o B /P.ĐT/03/01 H -03-2015 T 8/10 C ƣơng Sản xuất sản phẩm lên men qui mô công nghi ệp 3.1 Sản xuất cồn sản phẩm từ cồn 3.1.1.Nguyên liệu sản xuất cồn 3.1.2 Qui trình công nghệ sản xuất cồn 3.1.3 Kỹ thuật đường hóa 3.1.3.1 Thủy phân acid 3.1.3.2 Thủy phân enzyme 3.1.3.3 Thiết bị hồ hóa-đường hóa 3.1.3.4 Các phương án đường hóa 3.1.4 Giống vi sinh vật 3.1.5 Lên men 3.16 Chưng cất tinh chế cồn 3.1.7 Kiểm tra chất lượng cồn 3.2 Sản xuất beer 3.2.1.Nguyên liệu sản xuất beer 3.2.2 Sản xuất malt đại mạch 3.2.3 Qui trình công nghệ sản xuất bia 3.2.3.2 Nấu đường hóa 3.2.3.2 Lọc tách bã 3.2.3.3 houblon hóa 3.2.3.4 Lắng – làm lạnh nhanh 3.2.3.5 Lên men 3.2.3.6 Bảo hòa CO2 3.2.3.7 Chiết 3.2.3.8 Thành phẩm 3.3 Sản xuất rượu vang 3.3.1 Phân loại rượu vang 3.3.3 Nguyên liệu giống vi sinh vật 3.3.4 Công nghệ sản xuất rượu vang trắng 3.3.5 Công nghệ sản xuất rượu vang đỏ 3.3.6 Kiểm tra đánh giá chất lượng rượu vang 3.4 Sản xuất sinh khối nấm men 3.4.1 Nguyên liệu dùng sản xuất 3.4.2 Giống vi sinh vật 3.4.3 Qui trình công nghệ 3.4.4 Thuyết minh 3.4.5 Các thiết bị dùng lên men Đề cương học phần Công nghệ lên men – Cao đẳng quy ngành công nghệ sinh học TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CNSH & KTMT o B /P.ĐT/03/01 H -03-2015 T 9/10 3.4.6 Thu hồi kiểm tra sản phẩm 3.5 Sản xuất enzym 3.5.1 Nguyên liệu biện pháp xử lý nguyên liệu 3.5.2 Giống vi sinh vật 3.5.3 Qui trình công nghệ 3.5.3.5 Thuyết minh 3.5.5 Các thiết bị dùng lên men 3.5 Thu hồi sản phẩm 3.6 Sản xuất acid amin 3.6.1 Nguyên liệu biện pháp xử lý nguyên liệu 3.6.2 Giống vi sinh vật 3.6.3 Qui trình công nghệ 3.6.4 Thuyết minh 3.6.5 Các thiết bị dùng lên men 3.6.6 Thu hồi sản phẩm 3.7 Lên men sữa sản phẩm từ sữa 3.71 Nguyên liệu biện pháp xử lý nguyên liệu 3.72 Giống vi sinh vật 3.73 Qui trình công nghệ 3.74 Thuyết minh 3.75 Các thiết bị dùng lên men 3.7 Thu hồi sản phẩm 3.8 Sản xuất sử dụng biogas 3.8.1.Sản xuất biogaz từ hèm cồn 3.8.2.Bioga từ nguồn phân ủ C ƣơng Giới t iệu c c sản p ẩm ên men truyền t 4.1 Công nghệ sản xuất sản phẩm từ đậu nành hạt ngủ cốc 4.1.1 Thành phần hóa học đậu nành 4.1.2 Công nghệ lên men hạt đậu nành 4.1.3 Sản xuất nước chấm 4.1.4 Kỹ thuật sản xuất chao 4.1.5 Đạm tương 4.2 Công nghệ sản xuất sản phẩm lên men từ thủy sản 4.2.1 Nguyên liệu thủy sản dùng lên men 4.2.2 Công nghệ sản xuất nước mắm ng Đề cương học phần Công nghệ lên men – Cao đẳng quy ngành công nghệ sinh học TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA CNSH & KTMT o B /P.ĐT/03/01 H -03-2015 T 10/10 4.2.2 Các phương pháp tạo giống cho sản xuất sản phầm lên men truyền thống 4.3 Sự lện men acid acetic – ứng dụng sản xuất dấm 4.4 Công nghệ sản xuất thạch dừa (nata de coco) 4.5Lên men citric 16 Cơ sở vật c ất p cv ọc tập  Phấn, bảng, micro, projector, laptop  Giáo trình, tài liệu tham khảo, danh mục chuyên đề tập lớn 17 Hƣớng dẫn t ực iện  Đề cương áp dụng cho sinh viên cao đẳng ngành công nghệ sinh học từ năm học 2015-2015  Trong phần đánh giá sinh viên, giảng viên cần nêu rõ quy định đánh giá học phần, điều kiện để dự thi kết thúc học phần  Thời gian kiểm tra thi: + Kiểm tra học phần: Tuần thứ + Thi cuối học phần: Sau tuần thứ 15 18 P ê duyệt Ngày tháng năm 2015 Ngày tháng năm 2015 Ngày tháng năm 2015 Trưởng Khoa/Giám đốc trung tâm Trưởng Bộ môn Người biên soạn Đề cương học phần Công nghệ lên men – Cao đẳng quy ngành công nghệ sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: 08300019 cong nghe len men, 08300019 cong nghe len men, 08300019 cong nghe len men