0

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến

71 216 0
  • Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 17:05

Ngày nay trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, với chính sách mở cửa thu hút sự đầu tư trong và ngoài nước tạo động lực để phát triển kinh tế. Đây là cơ hội nhưng cũng đồng thời là những thách thức đối với mỗi doanh nghiệp nói chung trong đó có Công ty Cổ phần Nam Tiến nói riêng. Là một doanh nghiệp để tồn tại và phát triển trong môi trường của nền kinh tế thị trường mở cửa, doanh nghiệp phải tự chú trọng trong mọi hoạt động kinh doanh từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp cần có những chiến lược cụ thể và các công cụ quản lý thích hợp, đồng thời nắm bắt các thông tin đầy đủ chính xác từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Để làm được điều đó thì các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó hạch toán đóng vai trò rất quan trọng để quản lý hoạt động kinh doanh sản xuất, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản nhằm đảm bảo sản xuất được tiến hành liên tục, quản lý và sử dụng một cách tốt nhất các yếu tố chi phí để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đồng thời phục vụ cho các nhà quản lý kinh tế, từ đó đưa ra các kế hoạch, dự án và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, quyết định nên sản xuất sản phẩm gì, bằng nguyên vật liệu nào? mua ở đâu và xác định hiệu quả kinh tế của từng thời kỳ. Vì vậy các doanh nghiệp cần xây dựng quy trình hạch toán một cách khoa học, hợp lý, trong đó hạch toán nguyên vật liệu là rất quan trọng bởi: Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào của qúa trình sản xuất, nó quyết định chất lượng sản phẩm đầu ra. Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản xuất, vì thế nó mang tính trọng yếu. Mỗi sự biến động về chi phí nguyên vật liệu làm ảnh hưởng đến sự biến động của giá thành sản phẩm. Vì thế sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu là rất quan trọng. Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp hết sức đa dạng, nhiều chủng loại do đó yêu cầu phải có điều kiện bảo quản thật tốt và thận trọng. Việc bảo quản tốt sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của công tác quản lý sản xuất kinh doanh. Với ý nghĩa như vậy của nguyên vật liệu đối với các doanh nghiệp sản xuất, và qua một thời gian thực tập tìm hiểu công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Nam Tiến, em đã nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến" làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Trường Đại học KTQD GVHD: TS Nguyễn Thị Hồng Thúy LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, với chính sách mở cửa thu hút sự đầu tư trong và ngoài nước tạo động lực để phát triển kinh tế. Đây là cơ hội nhưng cũng đồng thời là những thách thức đối với mỗi doanh nghiệp nói chung trong đó có Công ty Cổ phần Nam Tiến nói riêng. Là một doanh nghiệp để tồn tại và phát triển trong môi trường của nền kinh tế thị trường mở cửa, doanh nghiệp phải tự chú trọng trong mọi hoạt động kinh doanh từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp cần có những chiến lược cụ thể và các công cụ quản lý thích hợp, đồng thời nắm bắt các thông tin đầy đủ chính xác từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Để làm được điều đó thì các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó hạch toán đóng vai trò rất quan trọng để quản lý hoạt động kinh doanh sản xuất, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản nhằm đảm bảo sản xuất được tiến hành liên tục, quản lý và sử dụng một cách tốt nhất các yếu tố chi phí để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đồng thời phục vụ cho các nhà quản lý kinh tế, từ đó đưa ra các kế hoạch, dự án và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, quyết định nên sản xuất sản phẩm gì, bằng nguyên vật liệu nào? mua ở đâu và xác định hiệu quả kinh tế của từng thời kỳ. Vì vậy các doanh nghiệp cần xây dựng quy trình hạch toán một cách khoa học, hợp lý, trong đó hạch toán nguyên vật liệu là rất quan trọng bởi: Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào của qúa trình sản xuất, nó quyết định chất lượng sản phẩm đầu ra. Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản xuất, vì thế nó mang tính trọng yếu. Mỗi sự biến động về chi phí nguyên vật liệu làm ảnh hưởng đến sự biến động của giá thành sản phẩm. Vì thế sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu là rất quan trọng. Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp hết sức đa dạng, nhiều chủng loại do đó yêu cầu phải có điều kiện bảo quản thật tốt và thận trọng. Việc bảo quản Sinh viên: Vũ Thị Lĩnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Lớp: KTA – K41 1 Trường Đại học KTQD GVHD: TS Nguyễn Thị Hồng Thúy tốt sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của công tác quản lý sản xuất kinh doanh. Với ý nghĩa như vậy của nguyên vật liệu đối với các doanh nghiệp sản xuất, và qua một thời gian thực tập tìm hiểu công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Nam Tiến, em đã nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến" làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN. Chương II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN. Chương III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIÊN. Từ những tài liệu thu thập được trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Nam Tiến, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Do thời gian ngắn và trình độ lý luận còn hạn chế nên báo cáo của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự quan tâm và giúp đỡ của các cán bộ trong phòng kế toán, Ban lãnh đạo Công ty và các giảng viên khoa kế toán trường Đại Học Kinh tế Quốc dân, đặc biệt là cô giáo TS Nguyễn Thị Hồng Thúy đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên: Vũ Thị Lĩnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Lớp: KTA – K41 2 Trường Đại học KTQD GVHD: TS Nguyễn Thị Hồng Thúy Chương I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN 1.1/ Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hoá, chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và khi tham gia vào quá trình sản xuất dưới tác động của sức lao động chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm và toàn bộ giá trị vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất do đó nó quyết định chất lượng của cả quá trình sản xuất. Đầu vào có tốt thì đầu ra mới đảm bảo, đó là sản phẩm sản xuất ra mới có chất lượng cao. Nguyên vật liệu tồn tại dưới nhiều hình thái vật chất khác nhau, có thể ở thể rắn như sắt, thép, ở thể lỏng như dầu, xăng, sơn ở dạng bột như cát, vôi… tuỳ từng loại hình sản xuất. Nguyên vật liệu có thể tồn tại ở các dạng như: - Nguyên vật liệu ở dạng ban đầu, chưa chịu tác động của bất kỳ quy trình sản xuất nào. - Nguyên vật liệu ở các giai đoạn sản xuất khác: nguyên vật liệu là sản phẩm dở dang, bán thành phẩm để tiếp tục đưa vào sản xuất, chế tạo thành thực thể của sản phẩm. Những đặc điểm trên đã tạo ra những đặc điểm riêng trong công tác hạch toán nguyên vật liệu từ khâu tính giá, đến hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu và sử dụng quản lý tốt nguyên vật liệu. 1.1.1 - Phân loại nguyên vật liệu Là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chủ yếu là nhập – xuất NL, VL để lắp ráp và sản xuất ra các mặt hàng phuc vụ cho nông, Sinh viên: Vũ Thị Lĩnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Lớp: KTA – K41 3 Trường Đại học KTQD GVHD: TS Nguyễn Thị Hồng Thúy lâm, ngư nghiệp: như : máy nổ, lắp ráp động cơ diesel từ 4HP-26HP (mã lực) và một số máy móc thiết bị khác. Do đó doanh nghiệp đã phải sử dụng một số lượng lớn NL, VL phong phú và đa dạng về chủng loại quy cách. Khối lượng NL, VL sử dụng rất khác nhau, có loại NL, VL sử dụng với số lượng lớn như: Bu ly tăng dây, cổ xả, cổ hút, chân máy …. nhưng cũng có loại VL sử dụng ít. Nguồn NL, VL sử dụng rất phong phú. Điều này đặt ra yêu cầu là doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ riêng biệt từng loại. Vì thế mà công tác kế toán NL, VL phục vụ cho quá trình sản xuất một cách kịp thời đầy đủ không bị ứ đọng và thiếu hụt quá nhiều. Để tiến hành hoạt dộng theo kế hoạch đặt ra với tính chất công việc mang đặc thù riêng, doanh nghiệp đã sử dụng nhiều loại NL, VL, có liên quan với khối lượng lớn. Muốn hạch toán chính xác và quản lý chặt chẽ về mặt vật tư thì công tác phân loại chúng là không thể thiếu. Tại doanh nghiệp NL. VL được phân loại như sau: a.Nguyên vật liệu chính: Là đối tượng chủ yếu của quá trình Sản phẩm nó tạo nên thực tế chính trong loại sản phẩm mà ở đây là máy móc phục vụ cho nông – lâm – ngư nghiệp. NVL chính bao gồm: - Bu ly tăng dây - Cổ hút, cổ xả - Chân máy b. Nhiên liệu: Là cácật liệu khi sử dụng có tác dụng cung cấp nhiệt lượng phục vụ cho quá trình sản xuất, chạy thử: - Dầu diesel - Xăng - Nhớt c. Công cụ, dụng cụ: Đóng vai trò là tư liệu lao động tham gia vào việc sản xuất cấu thành sản phẩm. Một số công cụ dụng cụ chủ yếu được sử dụng. Sinh viên: Vũ Thị Lĩnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Lớp: KTA – K41 4 Trường Đại học KTQD GVHD: TS Nguyễn Thị Hồng Thúy - Dụng cụ sản xuất: Xe nâng và vận chuyển hàng, đinh đóng hàng, các loại máy lắp ráp chế tạo sản phẩm. - Dụng cụ quản lý: Tủ, bàn, tủ đựng tài liệu, giấy, đĩa mềm - Quần áo bảo hộ lao động, găng tay. d. Phế liệu thu hồi: Là những loại vật liệu thu được sau quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm 1.1.2 - Danh mục nguyên vật liệu Danh mục nguyên vật liệu của Công ty chủ yếu bao gồm bộ linh kiện ô tô nhập khẩu và Bộ linh kiện máy nông nghiệp nhập khẩu: Sinh viên: Vũ Thị Lĩnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Lớp: KTA – K41 5 Trường Đại học KTQD GVHD: TS Nguyễn Thị Hồng Thúy Bảng 1.1: BẢNG DANH MỤC NGUYÊN VẬT LIỆU STT MÃ VẬT TƯ TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ TÍNH 1 NVLCH08 Cổ hút R180 - R180N Cái NVLCH09 Cổ hút R195 - R195N Cái NVLCH10 Cổ hút R1100 - R1100N Cái NVLCH11 Cổ hút R1115 - R1115N Cái … … … 2 NVLCHM10 Chân máy S1100 -S1100N Bộ NVLCHM11 Chân máy S1110 -S1110N Bộ NVLCHM12 Chân máy S1115 -S1115N Bộ NVLCHM13 Chân máy S1125 -S1125N Bộ … … … NVLCX09 Cổ xả S195 - S195N Cái NVLCX10 Cổ xả S1110 - S1115N Cái NVLCX11 Cổ xả S1125 - S1125N Cái … … … 4 NVLP034 Phôi gang đúc dùng cho sản xuất bánh đà Kg 5 NVLPLY09 Puly tăng quạt gió R180N Cái NVLPLY12 Puly tăng quạt gió S1100N Cái NVLPLY15 Puly tăng quạt gió S1110N Cái NVLPLY17 Puly tăng quạt gió S1115N Cái … … … 6 NVLTHEP006 Thép tấm phi 8 Kg NVLTHEP007 Thép tấm (5.9lyx1260; 6.05lyx1405) Kg NVLTHEP006 Thép cuộn cán nóng Kg NVLTON02 Tôn cuộn mạ kẽm Kg … … … 7 NVLAQ002 Ắc quy 12V-100AH Bình 8 NVLKP01 Khung phụ xe ô tô tải ben (6T) Cái 9 NVLLOT0002 Lốp 900-20 (ô tô) Cái …. …. … … 1.2/ Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần Nam Tiến. 1.2.1 - Tổ chức thu mua nguyên vật liệu Căn cứ vào nhu cầu sản xuất sản phẩm và định mức tiêu hao nguyên vật liệu, phòng điều hành sản xuất lên kế hoạch nhập nguyên vật liệu. Hàng tháng sau khi nhân viên tiếp liệu mang vật tư về, bộ phận KCS sẽ kiểm tra chất lượng, quy cách, số lượng và ghi vào biên bản kiểm nghiệm vật tư sau Sinh viên: Vũ Thị Lĩnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Lớp: KTA – K41 6 Trường Đại học KTQD GVHD: TS Nguyễn Thị Hồng Thúy khi đã đối chiếu hoá đơn mua hàng. Hoá đơn mua hàng phải có chữ ký và đóng dấu của trưởng phòng kế toán và phòng KCS. Sau đó phòng điều hành sản xuất căn cứ vào biên bản kiểm nghiệm vật tư sẽ lập phiếu nhập kho. Phiếu này được lập thành 3 liên phải có đầy đủ chữ ký của các phòng ban: Một liên lưu ở phòng điều hành sản xuất, một liên giao cho thủ kho (khi nhập hàng) để vào thẻ kho, định kỳ 3 hoặc 5 ngày kế toán vật liệu xuống lấy phiếu nhập cùng thẻ kho để tính giá và đối chiếu. Một liên đính kèm với hoá đơn của người bán. Hàng ngày (định kỳ), kế toán thanh toán với người bán hàng và sổ chi tiết thanh toán với người bán (bên có TK 331), cuối tháng vào sổ cái TK152. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho tiến hành kiểm nhận vật tư ghi số lượng thực nhập, quy cách, chủng loại, mã kí hiệu và cùng người giao hàng kí vào 2 bản. Nguyên vật liệu nhập kho được sắp xếp, phân loại riêng biệt đúng quy định đảm bảo thuận tiện cho việc xuất vật tư và an toàn trong bảo quản, cháy nổ. 1.2.2- Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu * Đánh giá nguyên vật liệu theo trị giá vốn thực tế Giá vốn thực tế của vật tư có tác dụng lớn trong công tác quản lý kế toán vật tư. Nó được dùng để hạch toán tổng hợp tình hình nhập- xuất- tồn kho vật tư, tính toán phân bổ chính xác về vật tư đã tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh đồng thời phản ánh chính xác giá trị vật tư thực tế hiện có của doanh nghiệp. */ Tính giá nguyên vật liệu nhập kho Giá vốn thực tế của vật tư nhập kho được xác định theo từng nguồn nhập: Sinh viên: Vũ Thị Lĩnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Lớp: KTA – K41 7 Trường Đại học KTQD GVHD: TS Nguyễn Thị Hồng Thúy * Nhập kho do mua ngoài: Trị giá vốn thực tế nhập kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua vật tư, trừ đi các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do không đúng quy cách, phẩm chất. Trị giá Giá mua Thuế Chi phí Các khoản giảm giá thực tế NVL, = ghi trên + NK + thu mua + hàng mua, bị trả lại CCDC hóa đơn (nếu có) Trong đó: Thuế NK = Giá trị mua NK x Thuế suất thuế NK Chi phí mua ngoài bao gồm: Chi phí vận chuyển, bốc dỡ bảo quản, thuê kho, bến bãi… Ví dụ: Ngày 12 tháng 5 năm 2011 Công ty mua phôi gang đúc dùng cho sản xuất bánh đà với số lượng 135.500kg , đơn giá 11.560đ/ kg đơn giá chưa bao gồm VAT 10%. Như vậy trị giá nhập kho của số phôi gang đúc dùng cho sản xuất bánh đà này là: 135.500 x 11.560 + (11.560 x 10%) = 1.723.018.000đ * Trường hợp vật tư mua vào được sử dụng cho đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ, giá mua là giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Ví dụ: Ngày 12 tháng 5 năm 2011 Công ty mua 560 cái puly tăng quạt gió R180N dùng cho sản xuất động cơ máy kéo, đơn giá 37.000đ/cái chưa bao gồm VAT 10%. Như vậy trị giá nhập kho của số puly tăng quạt gió này là: 20.720.000đ * Trường hợp vật tư mua vào được sử dụng cho các đối tượng không chịu thuế gia trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ hoặc chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì giá mua bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (là tổng giá thanh toán). Sinh viên: Vũ Thị Lĩnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Lớp: KTA – K41 8 Trường Đại học KTQD GVHD: TS Nguyễn Thị Hồng Thúy Ví dụ: Ngày 12 tháng 5 năm 2011 Công ty nhập kho 2.500 kg thép tấm các loại dùng cho sản xuất động cơ máy kéo đơn giá đã bao gồm VAT 10% là 9.680đ/ kg Như vậy giá mua số thép tấm trên chính là tổng giá thanh toán = 24.200.000đ * Nhập kho do tự sản xuất: Trị giá vốn thực tế nhập kho là giá thành sản xuất của vật tư tự gia công chế biến. * Nhập do thuê ngoài: - Nhập do thuê ngoài gia công chế biến: Trị vốn thực tế nhập kho là trị giá vốn thực tế của vật liệu xuất kho thuê ngoài gia công chế biến cộng số tiền phải trả cho người nhận gia công chế biến cộng các chi phí vận chuyển bốc dỡ khi giao nhận. Trị giá thực Trị giá thực tế Chi phí giá mua Chi phí tế của NVL, = NL, VL + ngoài gia công + bốc dỡ xuất kho chế biến - Nhập vật tư do nhận vốn góp liên doanh: Trị giá vốn thực tế của vật tư nhập kho là giá do hội đồng liên doanh thỏa thuận cộng các chi phí khác phát sinh khi tiếp nhận vật tư. Trị giá thực tế NL, VL nhập kho là Giá thị trường của NL, VL tương đương + Chi phí liên quan - Phế liệu thu hồi: Giá trị thực tế là giá ước tính có thể sử dụng được và có thể bán được - Nhập vật tư do được biếu tặng, được tài trợ: Trị giá vốn thực tế của vật tư nhập kho là giá trị hợp lý cộng các chi phí khác phát sinh. Trị giá thực tế = Giá ghi sổ của đơn vị cấp + Chi phí liên quan NL, VL, CCDC NL, VL, CCDC xuất kho */ Tính giá nguyên vật liệu xuất kho Vật tư được nhập kho từ nhiều nguồn khác nhau, ở nhiều thời điểm khác nhau nên có nhiều giá khác nhau. Do đó, khi xuất kho vật tư tùy thuộc Sinh viên: Vũ Thị Lĩnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Lớp: KTA – K41 9 Trường Đại học KTQD GVHD: TS Nguyễn Thị Hồng Thúy vào đặc điểm hoạt động, yêu cầu, trình độ quản lý và điều kiện trang bị phương tiện kỹ thuật tính toán ở từng doanh nghiệp mà lựa chọn một trong các phương pháp sau để xác định trị giá vốn thực tế của vật tư xuất kho: * Phương pháp tính theo giá đích danh: Theo phương pháp này khi xuất kho vật tư thì căn cứ vào số lượng xuất kho thuộc lô nào và đơn giá thực tế của lô đó để tính trị giá vốn thực tế của vật tư xuất kho. Phương pháp này xác định kịp thời chính xác, nhung doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ từng lô hàng , áp dụng cho donh nghiệp ít danh điểm NL, NL, số lần nhập – xuất ít. * Phương pháp bình quân gia quyền: Trị giá vốn thực tế của vật tư xuất kho được tính căn cứ vào số lượng vật tư xuất kho và đơn giá bình quân gia quyền, theo công thức: = x Ví dụ: Ngày 01 tháng 05 năm 2011 nhập kho 100 cái Cổ hút R180 - R180N, đơn giá 35.000đ/ cái Ngày 05 tháng 05 năm 2011 xuất kho 50 cái Cổ hút R180-R180N Ngày 08 tháng 05 năm 2011 nhập 120 cái cổ hút R180 - R180N, đơn giá 35.500đ/ cái Ngày 12 tháng 05 năm 2011 xuất 80 cái cổ hút R180 - R180N Ngày 20 tháng 05 năm 2011 nhập 80 cái Cổ hút R18 - R180N, đơn giá 36.200đ/cái Ngày 25 tháng 05 năm 2011 xuất kho 75 cái Cổ hút R180 - R180N Trị giá vốn thực tế xuất = 205 x 35.567 đ = 7.291.235.000đ - Đơn giá bình quân thường được tính cho từng thứ vật tư. - Đơn giá bình quân có thể xác định cho cả kỳ đều gọi là đơn giá bình quân cả kỳ hay đơn giá bình quân cố định. Theo cách tính này, khối lượng tính toán Sinh viên: Vũ Thị Lĩnh Chuyên đề thực tập chuyên ngành Lớp: KTA – K41 10 Trị giá vốn thực tế vật tư xuất kho Số lượng vật tư xuất kho Đơn giá bình quân gia quyền [...]... TRNG K TON NGUYấN VT LIU TI CễNG TY C PHN NAM TIN 2.1/ K toỏn chi tit nguyờn vt liu ti Cụng ty C phn Nam Tin 2.1.1 - ỏnh giỏ nguyờn vt liu ti Cụng ty C phn Nam Tin ỏnh giỏ vt t l vic xỏc nh giỏ tr ca vt t nhng thi im nht nh Cụng ty C phn Nam Tin s dng giỏ thc t ỏnh giỏ Giỏ thc t nguyờn vt liu mua ngoi nhp kho Giỏ tr thc t ca NVL mua ngoi ch bao gm giỏ tr trờn húa n, Cụng ty cú xe vn ti chuyờn tr nhng... tng kho v tng ngi ph trỏch vt cht Do thự ca Cụng ty C phn Nam Tin chuyờn sn xut v lp rỏp ng c mỏy n v ụ tụ ti dũng phc v cho sn xut nụng nghip, vic sn xut s dng n mt lng ln nguyờn vt liu v s dng mt cỏch liờn tc Vỡ th Cụng ty s dng phng phỏp kờ khai thng xuyờn theo dừi, ghi chộp nguyờn vt liu mt cỏch chi tit v c th Tt c nguyờn vt liu khi v n Cụng ty u phi lm th tc nhp kho, khi vt liu v n kho cn c... khớ ỳc Xng Vnh Mó s thu: 0200512069 a ch: Xó Kin Bỏi Thy Nguyờn Hi Phũng in thoi: * Fax: S ti khon: H tờn ngi mua hng (n v): Cụng ty C phn Nam Tin a ch: ng Phan Trng Tu - Thanh Lit Thanh Trỡ H Ni S ti khon: 010009211422368 ti u t v phỏt trin Vit Nam- Chi nhỏnh Nam H Ni Hỡnh thc thanh toỏn: Chuyn khon Mó s thu: 0100916491 STT Tờn hng hoỏ, dch v n v tớnh S lng n giỏ Thnh tin A 1 B Thộp tm phi 8... trờn húa n, Cụng ty cú xe vn ti chuyờn tr nhng xe ny ch yu tr sn phm ca Cụng ty cho khỏch hng nờn vt liu ca Cụng ty mua, chi phớ vn chuyn cú th do bờn bỏn cho ra v chi phớ ny luụn c cng vo giỏ mua hoc chi phớ Sinh viờn: V Th Lnh Lp: KTA Chuyờn thc tp chuyờn ngnh K41 13 Trng i hc KTQD GVHD: TS Nguyn Th Hng Thỳy vn chuyn do Cụng ty mua ngoi v k toỏn hch toỏn vo chi phớ sn xut chung * Chng t k toỏn s dng... vt liu xung kho i chiu kim tra khi lng gia phiu nhp kho v th kho S th tc nhp kho ti cụng ty Sinh viờn: V Th Lnh Lp: KTA Chuyờn thc tp chuyờn ngnh K41 24 Trng i hc KTQD Vt liu CCDC v nhp kho GVHD: TS Nguyn Th Hng Thỳy Húa n bỏn hng Phũng vt t Phiu nhp kho Nhp kho Phũng k toỏn Biu mu s 04: n v: Cụng ty C phn Nam Tin Mu s 04 VT a ch: ng Phan Trng Tu - Thanh Ban hnh theo Q s 15/2006/Q/BTC Lit Thanh... rừ h tờn) Ngoi vic xut vt t cho cỏc phõn xng trc tip sn xut Cụng ty cũn xut vt t cho cỏc b phn bỏn hng v b phn qun lý cỏc phõn xng, v cho vic sa cha bo hnh sn phm thụng qua cỏc ti khon 627, 641, 642 Sinh viờn: V Th Lnh Lp: KTA Chuyờn thc tp chuyờn ngnh K41 30 Trng i hc KTQD GVHD: TS Nguyn Th Hng Thỳy Biu mu s 08: n v: Cụng ty C phn Nam Tin a ch: ng Phan Trng Tu - Thanh Lit Thanh Trỡ H Ni Mu s 04... lờn phũng k toỏn, hng thỏng k toỏn ca Cụng ty phi lp bng kờ xut vt t theo dừi: BNG Kấ PHIU XUT VT T Thỏng 5 nm 2011 Tờn ngi nhn: Trn Vn Ton n v tớnh: VN STT Tờn vt t 152.1 1 Vũng bi ng trc 2 Sn chng r 3 Thựng xe ụ tụ ti 23.175.000 Tng cng Ngi lp biu 152.2 152.3 950.000 835.000 Tng cng 24.960.000 (Ký, ghi rừ h tờn) (Trớch s liu do phũng k toỏn Cụng ty C phn Nam Tin) Sinh viờn: V Th Lnh Lp: KTA Chuyờn... Chuyờn thc tp chuyờn ngnh K41 32 Trng i hc KTQD GVHD: TS Nguyn Th Hng Thỳy Biu mu s 09: n v: Cụng ty C phn Nam Tin a ch: ng Phan Trng Tu - Thanh Lit Thanh Trỡ H Ni Mu s 04 VT Ban hnh theo Q s 15/2006/Q/BTC Ngy 20 thỏng 03 nm 2006 Ca B Ti chớnh TH KHO Ngy lp th: 25/05/2011 T s: 107 Kho vt t: Cụng ty Tờn nhón hiu, vt t, hng húa: Thộp tm phi 8 n v tớnh: Kg Sinh viờn: V Th Lnh Lp: KTA Chuyờn thc tp... s: 31 Kho vt t: Cụng ty Tờn nhón hiu, vt t, hng húa: Thộp tm phi 8 n v tớnh: Kg Ngy nhõp xut 15/5/11 Chng t Ngy S phiu Nhp Xut thỏng PN05 8 15/5/11 S lng Nhp Xut Din gii Tn 1/05 Tn 13.750 Nhp thộp tm phi 8 7.690 Cng phỏt sinh Tn 31/05 Ký xỏc nhn ca k toỏn 7.690 21.440 Nhp ngy 15 thỏng 05 nm 201 Ngi lp biu (Ký, ghi rừ h tờn) thun tin cho vic theo dừi qun lý nguyờn vt liu ca Cụng ty, k toỏn nguyờn vt... 4.722.000 22.000 16.632.000 57.675.000 61.386.000 3.080.000 320 chai 210chic 109.090 71.350 34.908.800 14.983.500 1.215.386.000 Ngi lp biu (Ký, ghi rừ h tờn) ( Trớch ti liu phũng k toỏn Cụng ty C phn Nam Tin ) 2.1.2.2 Hch toỏn chi tit nguyờn vt liu xut kho - Cn c vo k hoch sn xut do phũng k hoch vt t gi xung, giỏm c phõn xng lờ k hoch sn xut giao vic cho tng b phn trc thuc nh cỏc t: T son , T . LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN. Chương II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN. Chương III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN. TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN 2.1/ Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến 2.1.1 - Đánh giá nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến Đánh. QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN 1.1/ Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hoá,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến, Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến, Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nam Tiến

Từ khóa liên quan