0

giáo án Toán 7 cả năm ( Hình + Đại số )

284 1,788 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 11:19

Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Tiết: 1 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:HS hiểu được thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất của hai góc đối đỉnh. 2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng về hình vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết được các cặp góc đối đỉnh. Bước đầu làm quen với suy luận. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, thước đo góc. - HS: Thước thẳng, thước đo góc. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp (4’) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Đặt vấn đề: Khi ta xét về vị trí hai góc chúng có thể có chung đỉnh kề nhau, bù nhau, kề bù. Hôm nay ta xét vị trí mới về hai góc: * HĐ1: GV: Yêu cầu HS quan sát thao tác vẽ hình của GV hS Gv:Có nhận xét gì về cạnh OX và OX’, OY và OY’ Hs: * HĐ2: GV: O ˆ 1 và O ˆ 3 có chung đỉnh, một cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia, được gọi là hai góc đối đỉnh. Thế nào là hai góc đối đỉnh? Hs GV: cho HS đọc trong SGK Hs: GV: Nêu một cách định nghĩa sai khác “thay từ mỗi bằng từ một” để khắc sâu cho HS. Hs: 1/ Thế nào là hai góc đối đỉnh: * Định nghĩa: (SGK - 81) VD: ˆ O 1 và ˆ O 3 ˆ O 2 và ˆ O 4 là cặp góc đối đỉnh. 2. Tính chất của hai góc đối đỉnh Ta có: O ˆ 1 và O ˆ 2 kề bù nên O ˆ 1 + O ˆ 2 =180 0 (1) O ˆ 2 + O ˆ 3 =180 0 (2) (vì kề bù) Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 * HĐ3: Cho HS làm bài tập 1,2 được chép sẵn vào bảng phụ. * GV vẽ góc A O ˆ B và nêu vấn đề: vẽ góc đỉnh của A O ˆ B Hs: * GV: Hai góc đỉnh này có tính chất gì? Hs: GV: Cho HS kiểm tra quan sát của mình bằng thước đo. Hs: GV: - Cho HS làm bài tập ?3 - Nhận xét về số đo của hai góc đối đỉnh Hs: * HĐ4: -GV: hướng dẫn để HS suy luận Hs: -Có nhận xét gì về góc O ˆ 1 và O ˆ 2 ? O ˆ 3 và O ˆ 2 ? Hs: -Qua bài tập rút ra kết luận * HĐ5: -Luyện tập: -Bài tập 3, bài tập 4 Từ (1) và (2) => O ˆ 1 = O ˆ 3 O ˆ 3 và O ˆ 4 kề bù nên O ˆ 3 + O ˆ 4 =180 0 (3) O ˆ 2 + O ˆ 4 =180 0 (kề bù) (4) Từ (3) và (4) => O ˆ 4 = O ˆ 2 T/c: (SGK) 4. Củng cố: - Thế nào là hai góc đối đỉnh? - Hai góc đối đỉnh có tính chất nào? 5. Dặn dò: - Thuộc tính chất của hai góc đối đỉnh. - Làm bài tập: 5,6,7,8,9 / 82;83 IV. Rút kinh nghiệm: Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Ngày soạn: 15/08/2013 Tiết: 2 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:HS hiểu được thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất của hai góc đối đỉnh. 2. Kỹ năng:Luyện cho học sinh thành thạo cách nhận biết hai góc đối đỉnh, cách vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước. Biết vận dụng tính chất của hai góc đối đỉnh để giải bài tập, tập suy luận. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước đo góc, bảng phụ. - HS: Thước thẳng, Êke, thước đo độ. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Hs1: Em hãy nêu định nghĩa hai góc đối đỉnh? Cho ví dụ? Hs2:Em hãy nêu định nghĩa hai góc đối đỉnh? Cho ví dụ? Hai góc đối đỉnh là hai góc có cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia. 10 3. Luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * HĐ1: -Cho HS lên bảng làm bài tập 5. Hs: - GV: kiểm tra việc làm bài tập của HS ở vỡ bài tập. Hs Gv:Vẽ góc kề bù với góc ABC ta vẽ như thế nào? Hs: -GV: hướng dẫn HS suy luận để tính số đo của A B ˆ C. Hs: -GV: hướng dẫn HS tính số đo của góc C B ˆ A ’ dựa vào tính chất của hai góc đối đỉnh. Hs: * HĐ2: Cho HS giải bài tập 6 1. Bài tập 5 Vì ∠ABC kề bù với ∠ABC’ Nên: ∠ABC + ∠ABC’=180 0 =>∠ABC’=180 O - ∠ABC ∠ABC’=180 O - 56 O =124 O ∠ABC và ∠A’BC’đối đỉnh nên: ∠ABC = ∠A’BC’= 56 O Bài 6: Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 GV: cho HS vẽ XOY=47 0 , vẽ hai tia đối OX ’ , OY ’ của hai tia OX và OY Hs: Gv:Nếu O ˆ 1 = 47 O => O ˆ 3 = ? -Góc O ˆ 2 và O ˆ 4 quan hệ như thế nào? Tính chất gì? Hs: * HĐ3: - GV: cho HS làm bài tập 7. Hs: Gv:Cho 1 HS lên vẽ hình và viết trên bảng các cặp góc đối đỉnh Hs:. - GV: nhận xét cùng cả lớp - GV: nếu ta tăng số đường thẳng lên 4,5,6… N, thì số cặp góc đối đỉnh là bao nhiêu? Hãy xác lập công thức tính số cặp góc đối đỉnh? Hs: * HĐ4: -GV: cho HS làm bài tập 8 ở nhà. Hs: Gv:Một HS lên bảng làm. Cả lớp trao đổi về nhà để kiểm tra và nhận xét bài làm của bạn. Ta có: O ˆ 1 = 47 O mà O ˆ 1 = 3 (đđ) Nên O ˆ 3 = 47 O O ˆ 1 + O ˆ 2 = 180 0 (kề bù) nên O ˆ 2 = 180 O - O ˆ 1 = 180 O - 47 O = 133 O O ˆ 2 = O ˆ 4 vì đối đỉnh. Nên O ˆ 4 = 133 O XX ’ và ZZ ’ có hai cặp đối xứng là ∠XOZ và ∠X’OZ’; ∠X’OZ và ∠XOZ ’ ’ XX ’ và YY ’ có hai cặp đối đỉnh ∠XOY và ∠X’OY’; ∠X’OY và ∠XOY’ YY ’ và ZZ ’ có hai cặp góc đối đỉnh ∠YOZ và ∠Y’OZ’ và ∠YOZ với nhiều đường thẳng cắt nhau tại một điểm thì số cặp góc đối đỉnh được tính theo công thức: N (n-1)n <1 ;nεC 4. Củng cố: - Hướng dẫn học sinh làm bài 9 / 83. 5. Dặn dò: - Ôn lại lý thuyết về góc vuông. - Làm các bài tập: 9,10. - Chuẩn bị giấy để gấp hình. IV. Rút kinh nghiệm: Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Ngày soạn : 25/8/2013 TIẾT 3 : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:HS biết được thế nào là hai đường thẳng vuông góc và công nhận tính chất có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước, HS hiểu thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng. 2. Kỹ năng:HS biết dựng đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước, biết dựng đường trung trực của một đoạn thẳng. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, Êke, bảng phụ. - HS: Thước thẳng, Êke, một tờ giấy gấp hình. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Vẽ góc vuông xBy. Vẽ góc x’By’ đối đỉnh với góc xBy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh với góc xBy ? Hai góc vuông không đối đỉnh với góc xBy là góc xBy’ và x’By 10 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * HĐ1: Gv: Yêu cầu Hs làm ?1 Hs: … Gv: Hướng dẫn Hs thực hiện đúng thao tác. Gv: Các góc tạo bởi các nếp gấp là góc gì? Hs: … Gv: Yêu cầu Hs làm ?2 Gv: Tìm mối quan hệ của 2 Ô , 3 Ô , 4 Ô so với 1 Ô ? Gv: Vậy, như thế nào là hai đường thẳng vuông góc? 1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc Ta có: 1 Ô = 0 90 (gt) 2 Ô + 1 Ô = 0 180 (kề bù) ⇒ 2 Ô = 0 180 - 0 90 = 0 90 3 Ô = 1 Ô (đđ)⇒ 3 Ô = 0 90 4 Ô = 2 Ô (đđ)⇒ 4 Ô = 0 90 Định nghĩa: Sgk/84. y xx’ B 21 4 3 y y’ x’x O 21 4 3 Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 * HĐ2: Gv: Yêu cầu Hs làm ?3 Hs: … Gv: Hướng dẫn Hs vẽ 2 trường hợp. Gv: Yêu cầu Hs làm ?4 * HĐ3: Gv: Yêu cầu HS quan sát hình 7. Gv: Đườngtrung trực của đoạn thẳng là gì? Hs: … Ký hiệu: xx’⊥ yy’ 2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc: * Điểm O nằm trên đường thẳng a. * Điểm O nằm ngoài đường thẳng a. * Tính chất thừa nhận: Sgk/85 3. Đường trung trực của đoạn thẳng: Định nghĩa: Sgk/85. Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. 4. Củng cố: 1) Hai đường thẳng vuông góc. 2) Tính chất. 3) Đường trung trực của đoạn thẳng. - Yêu cầu học sinh làmbài tập 11,14/86. 5. Dặn dò: - Thuộc các định nghĩa về hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đường thẳng - Làm các bài tập: 12,13/86 Sgk. IV. Rút kinh nghiệm: d BA M Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Ngày soạn : 25/8/2013 TIẾT 4 : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:Củng cố các kiến thức về hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng; kỹ năng về đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước. 2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng suy luận. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, thước đo độ, bảng phụ, sách bài tập. - HS: Thước thẳng, thước đo độ, sách bài tập. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Hs1:Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc. Vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng a và đi qua điểm A cho trước (a chứa điểm A) Hs2: Phát biểu định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng có độ dài = 4cm Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng. 3. Luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * HĐ1: Hs:Lên bảng rèn kĩ năng vẽ hình Gv: Vẽ sẳn đường thẳng a và điểm A Gv: Cho HS làm bài tập GV: xem thao tác của HS vẽ để uốn nắn. GV: lưu ý cho HS khi vẽ hai đoạn thẳng vuông góc với nhau phải ký hiệu góc vuông * HĐ2: Bài 16 (trang 87) Bài 18 (trang 87) Bài 19 (87) C 1 : Vẽ ∠d 1 Od 2 = 60 0 b a A d BA M Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Cho HS làm bài tập 19 Hs: HS nên trình tự vẽ hình có thể cho HS thấy Vẽ theo nhiều cách: C 1 , C 2 GV: cho HS theo một số trình tự vừa nêu Hs: * HĐ3: Cho HS làm bài tập 20 Cho hai HS lên bảng vẽ hai trường hợp Cả lớp cùng vẽ vào giấy nháp GV: kiểm tra và uốn nắn HĐ5: -Bài tập làm thêm -GV: ghi bài tập mới lên bảng -Cho HS vẽ hình Gv:Hãy thảo thảo luận nhóm -Dựa vào đề bài và hình vẽ => OB l AA’ OA=OA’ và OB? AA’ Gv:Vậy có kết luận gì? -Cho HS tự suy luận và trình bày lời giải Vẽ AB ⊥ d 1 Vẽ BC ⊥ d 2 C 2 : Vẽ AB Vẽ d 1 ⊥ AB Vẽ Od 2 sao cho ∠d 1 Od 2 = 60 0 Vẽ BC ⊥ d 2 Bài 20 (87) Ba điểm A,B,C không thẳng hàng: Ba điểm A, B, C thẳng hàng Bài tập mới: Cho AOB = 90 0 . vẽ tia đối của tia OA và lấy điểm A’ sao cho OA= OA’. Đường thẳng OB có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AA’ không? Vì sao? Vì A O ˆ B =90 0 nên OB ⊥ AOhay OB ⊥ AA’ (vì O C AA’) Mà OA=OA’ do đó OB là đường trung trực của đoạn thẳng AA’ (đn) 4. Củng cố: - Hướng dẫn học sinh làm các bài tập : 9, 10 , 11 trong sách bài tập. 5. Dặn dò: - Xem các bài tập đã sửa. - Ôn lại kiến thức đã học. - Đọc trước bài 3. IV. Rút kinh nghiệm: Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Ngày soạn : 31/8/2013 Ngày dạy : 03/9/2013 TIẾT 5 : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:Học sinh hiểu được các tính chất: cho hai đường thẳng và một các tuyến. Nếu một cặp góc so le trong bằng nhau thì… 2. Kỹ năng:Học sinh có kỹ năng nhận biết hai đường thẳng cắt một đường thẳng các góc ở vị trí so le trong, cặp góc đồng vị, trong cùng phía. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước đo góc, bảng phụ. - HS: Thước đo góc. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Hãy nêu tinh chất của hai góc đối đỉnh? Cho ví dụ? Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. ∠xOy=∠x’Oy’ ∠xOy’=∠x’Oy 5 5 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * HĐ1: -GV: vẽ đường thẳng cắt hai đường thẳng a và b tại hai điểm A và B Hs: -GV giới thiệu về cặp góc so le trong A ˆ 3 và B ˆ 1 Hs: -GV: giới thiệu về cặp góc đồng vị A ˆ 1 và B ˆ 1 Hs: Gv:Cho HS làm bài tập ? 1 Hs: -Một HS lên bảng làm Gv:Cho HS cùng làm và kiểm tra Hs: * HĐ2: 1.Góc so le trong. Góc đồng vị Các góc so le trong A ˆ 3 và B ˆ 1 ; A ˆ 4 và B ˆ 2 Các góc đồng vị A ˆ 1 và B ˆ 1; A ˆ 2 và B ˆ 2 A ˆ 3 và B ˆ 3 ; A ˆ 4 và B ˆ 4 2.Tính chất: x x’ y’ y O Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 -GV: cho HS làm bài tập? 2 Hs: -GV: vẽ hình 13 -Cho HS làm câu a Hs: Gv:Dựa vào mối quan hệ đã biết để tính A ˆ 1 và B ˆ 3 -Cho HS làm câu b Hs: Gv:Cho HS trả lời câu hỏi: nêu quan hệ giữa các cặp góc A ˆ 2 và A ˆ 4 ; B ˆ 2 và B ˆ 4 Hs: Gv:Cho HS làm câu C cặp góc đồng vị nào ta đã biết kết quả Hs: Gv:Vậy 3 cặp góc còn lại là cặp góc nào? Hs: Gv:Dựa vào kết quả bài tập hãy nêu nhận xét; nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng mà có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:? Hs: a) Tính A ˆ 1 và B ˆ 3 vì A ˆ 4 và A 1 kề bù nên A ˆ 4 + A ˆ 1 = 180 0 A ˆ 1 = 180 0 - A ˆ 4 = 135 0 B ˆ 2 + B 3 = 180 0 (2 góc kề bù) => B ˆ 3 = 180 0 -B 2 = 135 0 b) A ˆ 4 = A ˆ 2 (vì đđ) nên A ˆ 2 = 45 0 B ˆ 2 = B ˆ 4 (vì đđ) Nên B ˆ 4 =45 0 c) A ˆ 1 = B ˆ 1 =135 0 A ˆ 3 = B ˆ 3 =135 0 A ˆ 4 = B ˆ 4 =45 0 Tính chất (SGK) 4. Củng cố: - Học sinh làm bài tập 21/89. - Học sinh nhắc lại tính chất. 5. Dặn dò: - Làm bài tập 17, 18, 19 (trang 76 SBT). - Làm bài tập 22 (trang 89). IV. Rút kinh nghiệm: [...]... 1HS làm BT 36 và 1HSlàm BT 37 Hs: Nội dung BT36/94 ˆ ˆ a A 1 = B 3 (vì là cặp góc SLT) ˆ ˆ b A 2 = B 2 (vì là cặp góc đồng v ) ˆ ˆ c B 3 + A 4 = 1800(vì là cặp góc trong cùng) ˆ ˆ ˆ d B 4 = A 2 (vì cùng bằng B 2 hoặc cùng ˆ = A 4) BT 37/ 95 Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Gv: Dựa vào kiến thức đã học nào để làm BT 36? Hs: Lưu ý: câu d có hai cách giải thích * HĐ 3: HS vẽ hình 23, 24 và trình bày cách... 2 hình vẽ Hs:Lên bảng trình bày C A Gv:Giới thiệu tam giác vuông Hs:Đọc định nghĩa trong SGK ? Vẽ tam giác vuông Hs:Lên bảng vẽ hình, cả lớp vẽ vào vở Gv: nêu ra các cạnh ? Vẽ∆DEF ( = 90 0), chỉ rõ cạnh góc E vuông, cạnh huyền Hs: Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm Gv: Hãy tính + Chứng minh: - Qua A kẻ xy // BC Ta có: = , (2 góc so le trong) (1 ) B1 A = (2 góc so le trong) (2 ) B2 C Từ (1 ). .. đo độ - HS: Sách giáo khoa, thước thẳng, Êke, thước đo độ III Tiến trình lên lớp: 1 Ổn định lớp (1 ) 2 Kiểm tra bài cũ (4 ) Đề bài Đáp án Hs1: Phát biểu tiên đề ơclit, vẽ hình Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng minh họa chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó Hs2: Phát biểu tính chất quan hệ từ (Hình v ) vuông góc đến song song Vẽ hình minh Tính chất (Sgk/9 3) họa (Hình v ) 3 Bài mới: Hoạt... cố: - Bài tập 24 (9 1) a) a//b b) a và b // với nhau 5 Dặn dò: - Làm các bài tập 25, 26, 27, 29 (trang 91; 92 sách giáo khoa) - Học thuộc dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng // - Hướng dẫn bài tập 26 - Vẽ xAB = 1800 - Vẽ yAB so le trong với xAB và yBA=1200 IV Rút kinh nghiệm: Giáo án Đại số 7 Ngày soạn:8/9/2013 TIẾT 7 : Năm học 2013 -... =1800 M N P P Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 - 1 em lên bảng vẽ hình ghi GT, KL B ? Bằng lập luận em nào có thể chứng minh được định lí trên Hs suy nghĩ trả lời (nếu không có học sinh nào trả lời được thì giáo viên hướng dẫn) C A Gv hướng dẫn kẻ xy // BC ? Chỉ ra các góc bằng nhau trên hình * Định lí: Tổng ba góc của 1 tam giác Hs: = , = (so le trong) bằng 1800 B1 A B2 C B ? Tổng + + bằng 3 góc nào... 40;41/ 97 5 Dặn dò: - Bài tập về nhà: 42,43,44,45/98 IV Rút kinh nghiệm: c b a * Tính chất 1: (SGK - 9 6) a ⊥ b ⇒ a//b b⊥ c 2 Ba đường thẳng song song d b a c T/c: SGK - 97 a //c ⇒ a//b b // c * Chú ý: K/h: a //b //c * BT 41 (SGK - 9 7) Nếu a// b ⇒ b // c Và a // c Ngày soạn 17/ 9/2010 Ngày dạy 28/9/2010 Luyện tập: LUYỆN TẬP BÀI 6 I Mục tiêu: Giáo án Đại số 7 Năm học... (2 ) B2 C Từ (1 ) và (2 ) ta có: + + = + + = 180 0( pcm) A B C B B B 1 2 2 Ápdụng vào tam giác vuông : * Định nghĩa: SGK B B C Hs: Hs:Làm ?3 Gv: Hai góc có tổng số đo bằng 900 là 2 góc như thế nào Hs: Rút ra nhận xét Gv:Chốt lại và ghi bảng Hs:Vẽ hình, ghi GT, KL Gv:Chỉ ra góc ngoài của tam giác C A ∆ABC vuông tại A ( = 90 0) A AB; AC gọi là cạnh góc vuông BC (cạnh đối diện với góc vuông) gọi là cạnh huyền... Ngày soạn : 22/9/2013 TIẾT : 10 + 11 : Ngày dạỵ : 26/9/2013 TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 I Mục tiêu: 1 Kiến thức:Học sinh biết mối quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với đường thẳng thứ 3.Biết phát biểu rút gọn một mệnh đề toán học 2 Kỹ năng:Tập suy luận bài toán và biết cách trình bày bài toán 3 Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính... Gv:Bài toán cho biết gì? Cần tìm điều gì? Hs: Gv:Muốn vẽ AD//BC ta làm như thế nào? Nội dung BT26/91 x A 120o y 120o B Ax//By vì 2 góc ở vị trí so le trong bằng nhau (dùng dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng / /) BT 27/ 91 A B BT28/91 D C Giáo án Đại số 7 Hs: Gv: Có thể vẽ được mấy đoạn AD//BC và AD//BC Bài tập 2 8(9 1) GV: cho HS đọc bài tập 28 Hs:Làm bài tập theo nhóm Hs: GV: dựa vào kiến thức nào để vẽ hình? ... BT55SGK/103 Gv: Gọi Hs nhận xét, chốt kết quả, cách trình bày Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Một HS lên bảng vẽ hình theo hướng dẫn BT56 SGK/104 - Muốn tính số đo x của góc O ta tính số đo nào ? ˆ ˆ - Nêu cách tính O 1 ; O 2? - c và b có // với nhau? ˆ - Hãy tính O 2 * Hãy vẽ hình 40, đặt tên các hình vẽ: - Quan hệ của hai đường thẳng a và b? BT 57 SGK/104 - Nhắc lại tính chất của hai iđt //? - Áp dụng . 3, bài tập 4 Từ (1 ) và (2 ) => O ˆ 1 = O ˆ 3 O ˆ 3 và O ˆ 4 kề bù nên O ˆ 3 + O ˆ 4 =180 0 (3 ) O ˆ 2 + O ˆ 4 =180 0 (kề b ) (4 ) Từ (3 ) và (4 ) => O ˆ 4 = O ˆ 2 T/c: (SGK) 4. Củng cố: -. góc vuông * HĐ2: Bài 16 (trang 8 7) Bài 18 (trang 8 7) Bài 19 ( 8 7) C 1 : Vẽ ∠d 1 Od 2 = 60 0 b a A d BA M Giáo án Đại số 7 Năm học 2013 - 2014 Cho HS làm bài tập 19 Hs: HS nên trình tự vẽ hình có thể cho. có: 1 Ô = 0 90 (gt) 2 Ô + 1 Ô = 0 180 (kề b ) ⇒ 2 Ô = 0 180 - 0 90 = 0 90 3 Ô = 1 Ô ( ) 3 Ô = 0 90 4 Ô = 2 Ô ( ) 4 Ô = 0 90 Định nghĩa: Sgk/84. y xx’ B 21 4 3 y y’ x’x O 21 4 3 Giáo án Đại số 7 Năm
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án Toán 7 cả năm ( Hình + Đại số ), giáo án Toán 7 cả năm ( Hình + Đại số ),