0

Giáo án toán 7 chuẩn ktkn

150 1,513 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:17

Ngy Son :17/8/10 Ngy Ging:19/8/10 Tit : 01 Chơng I - đờng thẳng vuông góc và đờng thẳng song song Đ 1.hai góc đối đỉnh I, Mục tiêu: Sau khi học song bài này, học sinh cần đạt đợc 1. Kiến thức: + Nhận biết đợc thế nào là hai góc đối đỉnh. + Nêu đợc tính chất hai góc đối đỉng thì bằng nhau. 2. Kĩ năng: + Vẽ đợc hai góc đối đỉnh, vẽ đợc một góc đối đỉnh với một góc cho trớc. + Nhận biết đợc các góc đối đỉnh trong một hình 3. Thái độ: có ý thức xây dựng bài học II, Đồ dùng: GV: Thớc thẳng, thớc đo góc, giấy rời, bảng phụ ghi bài tập HS: Thớc thẳng, thớc đo góc, giấy rời. III, Phơng pháp: Đặt vấn đề, hoạt động nhóm IV, Tiến trình bài học: * ổn định tổ chức : (1p) 7a: * Kiểm tra kiến thức cũ(5p) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng ? Thế nào là hai tia đối nhau , vẽ hình ? Thế nào là hai góc kề bù , tính chất , vẽ hình minh hoạ? Đứng tại chỗ trả lời Lên bảng vẽ hình Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. Hai góc: xOz và xOy là hai góc kề bù. xÔz + zÔy = 180 0 z y x y x O O Hoạt động 1: Tìm hiểu góc đối đỉnh(17p) Mục tiêu: Nhận biết đợc thế nào là hai góc đối đỉnh. Vẽ đợc hai góc đối đỉnh, vẽ đợc một góc đối đỉnh với một góc cho trớc. Nhận biết đợc các góc đối đỉnh trong một hình Đồ dùng: : Thớc thẳng, thớc đo góc Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Yêu cầu HS quan sát hình vẽ mở đầu? Quan sát hình 1. Vẽ hình 1 vào vở: Hai đờng thẳng xy và xy cắt nhau tại O. Trả lời ?1 Gv yêu cầu Hs hoạt động theo nhóm. Gv khẳng định Ô 1 , Ô 2 là hai góc đối đỉnh. HS quan sát hình SGK Hs vẽ hình 1 vào vở Oy là tia đối của tia Ox Oylà tia đối của tia Ox Thảo luận ?1, thống nhất câu trả lời. 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh j y' x' y x 4 O 3 2 1 Trên hình vẽ Ô 1 và Ô 2 ; Vậy thế nào là hai góc đối đỉnh? GV nêu một số cách nói về hai góc đối đỉnh. *Củng cố: Hai góc đối đỉnh thì phải thoả mãn điều kiện gì? Đa ra bảng phụ có các cặp góc đối đỉnh và không đối đỉnh Trả lời ?2 Tìm các cặp góc đối đỉnh trong hình sau l k v u t z y x O n m t z y x O GV vẽ một góc bất kì. Hãy vẽ góc đối đỉnh của góc đó. Trả lời HS đọc định nghĩa hai góc đối đỉnh. Ô 3 , Ô 4 là hai góc đối đỉnh HS làm theo nhóm (4 phút ) 1HS trình bày kết quả trên bảng Ô 3 và Ô 4 là hai góc đối đỉnh. * Định nghĩa: ( SGK-81 ) Hoạt động 2: Tính chất của hai góc đối đỉnh(20p) Mục tiêu: Nêu đợc tính chất hai góc đối đỉng thì bằng nhau.Vận dụng tính góc. Đồ dùng: Thớc thẳng, thớc đo góc, giấy rời, bảng phụ ghi bài tập Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Gv yêu cầu học sinh thực hiện các công việc: + Ước lợng bằng mắt về số đo của hai góc đối đỉnh. + Thảo luậ ?3 SGK. Bằng suy luận chứng tỏ Ô 1 =Ô 3 , Ô 2 =Ô 4 Nhận xét ? Phát biểu tính chất *Củng cố: Hai góc bằng nhau có đối đỉnh? Bài tập 4 (SGK-82) Bài tập 1 (SBT-73) HS làm nháp a) Ô 1 =Ô 3 , Ô 2 =Ô 4 Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau HS làm theo nhóm 4 phút Vì Ô 1 và Ô 2 là hai góc kề bù nên Ô 1 +Ô 2 =180 0 (1) Vì Ô 3 và Ô 2 là hai góc kề bù nên Ô 3 +Ô 2 =180 0 (2) Từ (1) và (2) Ô 1 =Ô 3 Nhận xét ,bổ sung HS phát biểu tính chất HS làm nháp 1 HS đứng tai chỗ thực hiện. Nhận xét 2. Tính chất của hai góc đối đỉnh j y' x' y x 4 O 3 2 1 * Tính chất ( SGK ) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Vì Ô 1 và Ô 2 là hai góc kề bù nên Ô 1 +Ô 2 =180 0 (1) Vì Ô 3 và Ô 2 là hai góc kề bù nên Ô 3 +Ô 2 =180 0 (2) Từ (1) và (2) Ô 1 =Ô 3 *Hớng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà (2p) - Học thuộc định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh. Học cách suy luận. - Biết cách vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trớc, vẽ hai góc đối đỉnh với nhau. - Làm bài 4, 5, 6 (SGK-83); 1,2,3, 6 (SBT-74) * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * Ngy Son : 19/8/10 Ngy Ging:21/8/10 Tiờt :02 luyện tập I, Mục tiêu: Sau khi học song bài này, học sinh cần đạt đợc: 1. Kiến thức: + Củng cố lại cho HS định nghĩa hai góc đối đỉnh , tính chất của hai góc đối đỉnh 2. Kỹ năng: + Rèn kĩ năng vẽ hai góc đối đỉnh , vận dụng tính chất của hai góc đối đỉnh để tính số đo góc. 3. Thái độ: Có ý thức xây dựng bài học,cộng tác nhóm II, Đồ dùng: GV: Thớc thẳng, thớc đo góc, bảng phụ ghi bài tập HS: Thớc thẳng, thớc đo góc III, Phơng pháp:Vấn đáp, gợi mở; Tổ chức hoạt động nhóm IV, Tiến trình bài học: * ổn định tổ chức: (1p) 7a: * Kiểm tra kiến thức cũ(10p) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng 1, Phát biểu định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh. Làm bài tập 3(SGK- 82) 2, Làm bài tập 5(SGK-82) Hs khác nhận xét. Gv chốt lại 2 Hs lên bảng làm Học sinh khác nhận xét. Bài tập 5(SGK-82) 56 B A C C' A' a, =56 0 b, Vì kề bù với nên =180 0 - =180 0 -56 0 = 124 0 c, Vì và là hai góc đối đỉnh nên = = 56 0 Hoạt động 1: Tổ chức luyện tập(27p) Mục tiêu: Rèn kĩ năng vẽ hai góc đối đỉnh , vận dụng tính chất của hai góc đối đỉnh để tính số đo góc. Đồ dùng: Thớc thẳng, thớc đo góc, bảng phụ ghi bài tập Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Làm bài 6 SGK Vẽ hình Tổ chức hoạt động nhóm HS đọc đầu bài Vẽ hình HS làm bài vào vở Đai diện một nhóm Bài 6 (SGK-83) 47 x' y x y' O ã 0 47xOy = Nhận xét Gv chốt lại bài Hãy đọc đầu bài Vẽ hình ? Viết tên các cặp góc bằng nhau ? Nhận xét? Có tất cả bao nhiêu cặp ? 4 đờng thẳng cùng đi qua O hỏi có tất cả bao nhiêu cặp góc bằg nhau? Tổng quát với n đờng thẳng cùg đi qua O có tất cả bao nhiêu cặp góc bằng nhau? Yêu cầu học sinh đọc bài Bài toán yêu cầu gì? Gv chốt lại: Chỉ cần có một cạnh không là tia đối của một cạnh của góc kia là đủ. Yêu cầu hs đọc đề bài d,e hs về nhà làm tiếp lên trình bày kết quả trên bảng 1 HS đọc đầu bài HS vẽ hình vào vở 1 HS vẽ hình trên bảng HS làm nháp 1 HS trình bày bài làm trên bảng Nhận xét 9 cặp 18 cặp n( n-1) +n( n-1 ):2 1 HS đọc đầu bài HS vẽ hình vào vở Học sinh chuẩn bị tại chỗ ít phút Một hs lên bảng vẽ hình Lớp nhận xét 1 HS đọc đầu bài HS vẽ hình vào vở Một hs lên bảng vẽ hình và là hai góc kề bù + = 180 0 = 180 0 - = 180 0 -47 0 = 133 0 và là hai góc đối đỉnh = = 47 0 và là hai góc đối đỉnh = = 133 0 Bài 7 (SGK-83) O x' y' z' z y x Các cặp góc bằng nhau do đối đỉnh: = = = = = = Cặp góc bẹt: = = =180 0 Bài 8(SGK-83) 70 70 y' x' y x 70 70 x' y' y x O O Bài 3(SBT-74) y' 50 2 1 4 3 y t x t' x' A Hoạt động 2:Củng cố: (5p) Mục tiêu:HS đợc củng cố khái niệm, tính chất hai góc đối đỉnh,phơng pháp giải các bài toán cơ bản. - Thế nào là hai góc đối đỉnh? Tính chất của hai góc đối đỉnh? - Cho hai đờng thẳng cắt nhau tao thành đợc bao nhiêu góc? Bao nhiêu cặp góc đối đỉnh? Chỉ cho biết số đo một góc, có tìm đợc số đo của các góc còn lại?Bài tập 7 (SBT-73) *Hớng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà(2) - Làm bài 9 (SGK-83); 4,5 (SBT-74) - Đọc trớc bài Hai đờng thẳng vuông góc, chuẩn bị êke, tờ giấy. Ngy son : 27/8/2012 Ngy ging: 30/8/2012 Tiờt :3 Đ2 hai đờng thẳng vuông góc I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: hs nhận biết đợc thế nào là hai đờng thẳng vuông góc với nhau ; công nhận tính chất : có duy nhất một đờng thẳng đi qua A và vuông góc với đờng thẳng a cho trớc; nhận biết đợc thế nào là trung trực của một đoạn thẳng . 2. Kĩ năng: HS biết vẽ đờng thẳng đi qua một điểm cho truớc và vuông góc với đờng thẳng cho trớc, biết vẽ đờng trung trực của đoạn thẳng , sử dụng thành thạo thớc thẳng ,êke 3. Thái độ: Có ý thức xây dựng bài học,cộng tác nhóm, ứng dụng bài học vào thực tế II. Đồ dùng Gv: Êke , thớc thẳng, giấy rời. Bảng phụ ghi bài tập 11(SGK-86) Hs: Êke , thớc thẳng, giấy rời. III. Phơng pháp: Hỏi đáp; hoạt động nhóm ; đặt và giải quyết vấn đề IV. Tiến trình dạy học: 1.ổn định tổ chức: (1) 7a: 2. Kiểm tra bài cũ (5) ? Vẽ hai đờng thẳng cắt nhau sao cho một trong các góc tạo thành có một góc bằng 90 0 . Tính các góc còn lại. 3. Bi mi Hoạt động 1: Tiếp cận hai đờng thẳng vuông góc: (10) * Mục tiêu: hs nhận biết đợc thế nào là hai đờng thẳng vuông góc với nhau ; công nhận tính chất * Đồ dùng: Thớc thẳng ; giấy gấp Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng GV hớng dẫn HS gấp giấy nh hình 3 Quan sát hai đờng thẳng nếp gấp và 4 góc tạo thành Quan sát hình 4 Trả lời ?2 Trình bày kết quả trên bảng - Nhận xét ? Hai đờng htẳng xx và yy gọi là hai đờng thẳng vuông góc với nhau.Vậy thế nào là hai đờng thẳng vuông góc ? GV giới thiệu cách kí hiệu hai đờng thẳng vuông góc. HS làm ?1 theo hớng đẫn của giáo viên Hai đờng thẳng nếp gấp tạo với nhau 4 góc vuông HS suy luận trả lời ?2 theo nhóm xOy và xOy là hai góc đối đỉnh xOy = xOy= 90 0 xOy + xOy= 180 0 xOy =180 0 - xOy xOy =90 0 xOy= xOy = 90 0 Nhận xét HS nêu khái niệm nh trong SGK 1 . Thế nào là hai đờng thẳng vuông góc Định nghĩa ( SGK ) j y' y x' x Kí hiệu: xx yy Hoạt động 2: Vẽ hai đờng thẳng vuông góc (14) * Mục tiêu: - HS công nhận tính chất : có duy nhất một đờng thẳng đi qua A và vuông góc với đờng thẳng a cho trớc. - Biết vẽ một đờng thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đờng thẳng cho trớc, sử dụng thành thạo thớc thẳng ,êke. * Đồ dùng: Thớc thẳng ; Êke. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Muốn vẽ hai đờng thẳng vuông góc ta làm thế nào? Còn cách vẽ nào khác nữa? Một Hs lên bảng làm ?3 Cho Hs hoạt động nhóm ? 4. Yêu cầu Hs nêu vị trí có thể xảy ra giữa điểm O và đờng thẳng a rồi vẽ hình theo các trờng hợp đó Gv quan sát và hớngdẫn các nhóm vẽ hình. Gv nhận xét bài của vài nhóm. Theo em có mấy đờng thẳng đi qua A và vuông góc với a? Gv: Ta thừa nhận tính chất sau: *Củng cố: Bài tập 11(SGK- 86) Gv treo bảng phụ Gv chốt lại Bài tập 12(SGK-86) Hs có thể nêu cách vẽ nh bài tập 9 (SGK-83) Hs lên bảng. Hs khác vẽ vào vở. HS làm nháp 1HS vẽ hình trên bảng Dùng êke vuông góc hoặc thứơc có vạch chia độ dài Đặt êke vuông góc sao cho cạnh góc vuông của êke nằm trên a cạnh còn lại đi qua O Đại diện một nhóm lên trình bày. Vẽ đợc duy nhất HS đọc tính chất Hs hoạt động theo nhóm. Đại diện một nhóm lên trình bày. a,Đúng b,Sai 2. Vẽ hai đờng thẳng vuông góc j y' y x' x *Tính chất: (SGK - 85) Hoạt động 3: Đờng trung trực của một đoạn thẳng(14) * Mục tiêu: - HS nhận biết đợc thế nào là trung trực của một đoạn thẳng . - Biết vẽ đờng trung trực của đoạn thẳng * Đồ dùng: : Thớc thẳng, Êke Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Quan sát hình 7 SGK rồi trả lời câu hỏi: Đờng trung trực của đoạn thẳng AB là gì? Để d là đờng trung trực của đoạn thẳng AB cần phải thoả mãn mấy điều kiện? Gv nhấn mạnh hai điều kiện vuông góc và đi qua trung điểm Gv giới thiệu điểm đối xứng. Yêu cầu hs nhắc lại Muốn vẽ đờng trung trực của một đoạn thẳng em làm thế nào? *Củng cố: Bài tập 14 (SGK-86) HS trả lời nhanh xy vuông góc với AB tại I , I là trung điểm của AB HS nêu định nghĩa nh SGK HS làm bài vào vở 1 HS vẽ hình trên bảng Ta có thể dùng thớc và êke để vẽ đờng trung trực của một đoạn thẳng 3.Đờng trung trực của đoạn thẳng Đinh nghĩa (SGK) d O A B Bài tập 14 (SGK-86) d I C D 4.Hớng dẫn v nhà (1) - Học thuộc định nghĩa hai đờng thẳng vuông góc, đờng trung trực của một đoạn thẳng. - Luyện tập cách vẽ hai đờng thẳng vuông góc, vẽ đờng trung trực của một đoạn thẳng. - Làm các bài tập 13,15, 16, 17, 18 (SGK86, 87), 10, 11 (SBT-75) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngy Son :28/8/2012 Ngy Ging: 01/9/2012 Tiờt :4 luyện tập I, Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng c cho HS về hai đờng thẳng vuông góc, đờng trung trực của đoạn thẳng 2. Kỹ năng:- Rèn kĩ năng vẽ hai đờng thẳng vuông góc, vẽ trung trực của đoạn thẳng 3. Thái độ: Có ý thức xây dựng bài học,cộng tác nhóm, ứng dụng bài học vào thực tế II. Đồ dùng : Gv: Êke , thớc thẳng, thớc đo góc Hs: Êke , thớc thẳng, thớc đo góc III. Phơng pháp: Vấn đáp, gợi mở; Tổ chức hoạt động nhóm III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức: (1p) 7a: 2. Kiểm tra bài cũ:(5) HS1: a, Cho O a. Vẽ a đi qua O và vuông góc với a. Nói rõ cách vẽ. b, Cho O a. Vẽ a đi qua O và vuông góc với a. Nói rõ cách vẽ. Hoạt động 1: Tổ chức luyện tập(30) * Mục tiêu: - Củng cho HS về hai đờng thẳng vuông góc , đờng trung trực của đoạn thẳng. - Rèn kĩ năng vẽ hai đờng thẳng vuông góc , vẽ trung trực của đoạn thẳng. * Đồ dùng: : Thớc thẳng, Êke. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Làm bài 18 SGK Yêu cầu Hs đọc đề bài Nêu yc của đề bài Ta dùng dụng cụ nào để vẽ Gv cho học sinh tự vẽ Nhận xét Làm bài 19 SGK Nhận xét Còn có thể vẽ hình theo trình tự nào khác? Làm bài 20 SGK-87 Hs đọc đề bài Êke , thớc thẳng, thớc đo góc. 1HS trình bày kết quả trên bảng Nhận xét HS làm bài vào vở 1HS trình bày kết quả trên bảng Nhận xét 1HS trình bày cách làm khác HS làm bài vào vở Hs đọc đề bài 2 HS trình bày kết quả trên bảng ( mỗi HS vẽ hình trong 1 trờng hợp Bài 18 (SGK-87) j b a A C B y x O Bài 19(SGK-87) Trình tự vẽ: - Vẽ đờng thẳng d 1 tuỳ ý. - Vẽ đờng thẳng d 2 cắt d 1 tại O và tạo với d 1 một góc 60 0 . - Vẽ điểm A tuỳ ý nằm trong góc d 1 Od 2 . - Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với d 2 tại C Nhận xét Đọc đầu bài ? Vẽ hình ? Chứng tỏ xOt = yOz Nhận xét ? Chứng tỏ xOy + zOt = 90 0 Nhận xét Nhận xét 1 HS đọc đầu bài 1 HS vẽ hình trên bảng HS làm nháp 1 HS trình bày kết quả trên bảng Nhận xét HS làm nháp 1 HS trình bày kết quả trên bảng Nhận xét d' d C A B O Bài 20 (SGK-87) d' d K I C B A d' d M N C B A Bài 5 (SNC) t z y x O a) Oz Ox xOz = 90 0 Ot Oy yOt = 90 0 xOt + zOt = yOz + zOt xOt = yOz b) xOy + zOt = xOz + yOz + zOt = 90 0 + 90 0 = 180 0 Hoạt động 2: Củng cố(8) * Mục tiêu: HS đợc củng cố về hai đờng vuông góc,cách vẽ hai đờng vuông góc,đờng trung trực,ứng dụng vào thực tế. * Đồ dùng: Bảng phụ. - Thế nào là hai đờng thẳng vuông góc? Tìm hình ảnh hai đờng thẳng vuông góc trong tực tế - Cách vẽ hai đờng thẳng vuông góc ?. Vẽ đờng thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đờng thẳng cho trớc? Vẽ đờng trung trực của một đoạn thẳng? 4. Hớng dẫn về nhà(1) - Làm bài12,13, 14, 15( SBT-75) - Bài tập thêm Cho 2 góc AOB và BOC ( tia OB nằm giữa hai tia OA và OC ) có tổng số đo bằng 90 0 . Vẽ ở ngoài hai góc đó các tia OD , OE sao cho OA là tia phân giác của góc BOD , OC là tia phân giác của góc BOE. Chứng minh OD, OE là hai tia đối nhau. - Đọc trớc bài góc tạo bởi một đờng thẳng cắt hai đờng thẳng * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ngy Son : 10/9/2012 Ngy Ging: 13/9/2012 Tiờt :5 Đ3. Các góc tạo bởi một đờng thẳng cắt hai đờng thẳng I. Mục tiêu: Sau khi học song bài này, học sinh cần nắm đợc: 1. Kiến thức:Hiểu đợc tính chất: - Cho hai đờng thẳng và một cát tuyến. Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: + Hai góc so le trong còn lại bằng nhau. + Hai góc đồng vị bằng nhau. + Hai góc trong cùng phía bù nhau. 2. Kĩ năng:Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đờng thẳng cắt hai đ- ờng thẳng: Góc so le trong,góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía [...]... khác 3A a 37 4 2 b Giáo viên chốt lại cách làm Lu ý học sinh khi tính toán phải nêu rõ lí do 3 2 1 1 4B a, Theo tính chất của hai đờng thẳng song song ta có : B1= A4 = 370 (cặp góc so le trong) b, Có A1 = B4(Hai góc đồng vị) A1+ A4 = 1800(là hai góc kề bù) suy ra A1= 1800 A4 = 1430 Vậy A1= B4 = 1430 c, B2 = A1=1430 (hai góc so le trong) * Hớng dẫn học bài ở nhà(1) - Làm bài 35,36, 37 SGK-94,... lý thuyết chơng I - Xem lại tất cả các bài tập đã chữa Chuẩn bị bài kiển tra chơng I *********** ************** Ngy Son : 19/10/10 Ngy Ging: 21/10/10 Tiờt : 16 kiểm tra chơng I I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Đánh giá sự tiếp thu kiến thức chơng I , kĩ năng trình bày lời giải , vẽ hình , lập luận giải toán 2 Kỹ năng: Rèn kĩ năng vẽ hình, vận dụng tính toán 3 Thái độ: Rèn tính cẩn thận chính xác, tự giác vợt... vận dụng vào các bài toán 3 Thái độ: Cẩn thận, chính xác, trình bày bài khoa học II Chuẩn bị:GV: +Thớc thẳng, eke, thớc đo góc HS: Thớc thẳng, eke, thớc đo góc III Phơng pháp:Vấn đáp gợi mở kết hợp với hoạt động nhóm IV Tiến trình dạy học: * ổn định tổ chức: (1p) 7a: Hoạt động của thày Hoạt động của trò *Kiểm tra bài cũ: (7) Gv: ra bài tập 2 hs lên bảng làm, mỗi học sinh 2 hình 7b : Ghi bảng Tìm số... tập: Làm bài tập thêm Trình bày kết quả trên bảng ? b) C ? Nhận xét ? y Giải x A m B C y Kẻ Bm // Ax ta có mBA= xAB =400 *Hớng dẫn về nhà(1) Làm bài 47 SGK Bài tập 37, 37SBT *********************** Ngy Son :5/10/10 Ngy Ging: 7/ 10/10 Tiờt : 12 I.Mục tiêu: 7 định lí 1 Kiến thức:hs nhận biết đợc cấu trúc của một định lí ( giả thiết kết luận ) - Nhn bit thế nào là chứng minh một định lí 2 Kĩ năng: Rốn k... viết GT, KL c Hoạt động 2: Tổ chức ôn tập(38) Mục tiêu: vận dụng thành thạo các tính chất của hai đờng thẳng song song, tiên đề Ơclít để giải bài tập Rèn kĩ năng vẽ hình, vận dụng tính toán Làm bài tập 57 SGK Đọc bài Bài 57 (SGK104) Cho tên các đỉnh góc HS vẽ hình vào vở a//b A là A,B có A1= 380, A1=380 a B1= 1320 B1= 1320 1 Hãy tìm mối liên hệ m 1 giữa các góc cần tính 2 O với các góc đã biết? 1... hình vào vở Giáo viên cho Hs hoạt HS làm nháp c động nhóm khoảng 5 b a phút Đại diện một nhóm lên x = 650 trình bày kết quả trên bảng Bài 59 (SGK-104) Nhận xét? Nhận xét d // d E1= 600 d // d G2= 1100 HS vẽ hình vào vở G3+ G2=1800 G3=1800- G2 HS làm nháp G3= 1800- 1100 = 70 0 D4= G2= 1100 d // d A5= E1= 600 x B6= G3= 70 0 A Bài tập Giải B Kẻ Bz // Ax y HS vẽ hình vào vở C A Chuẩn bị tại... ;Hs: Êke, thớc thẳng, thớc đo góc III Phơng pháp: t v gii quyt vn ; hot ng nhúm IV Tiến trình dạy học: * ổn định tổ chức: (1p) 7a: *Kiểm tra bài cũ: Đặt vấn đè vào bài mới(3) Giáo viên cho học sinh quan sát vào hình vẽ ở đầu bài Yêu cầu hs điền vào chỗ trống Tơng tự, trong toán học, nếu cho trớc một điều kiện nào đó, ta có thể suy ra một kết luận Để tìm hiểu rõ hơn thầy trò ta đi nghiên cứu bài học... Học kĩ phần ôn tập lí thuyết;Làm bài 57- > 60 (SGK-104), 45, 46, 47 SBT ********************** B Ngy Son : 14/10/10 Ngy Ging: 16/10/10 Tiờt : 15 I Mục tiêu: ôn tập chơng i 1.Kiến thức: Củng cố lại cho Hs lí thuyết chơng I, vận dụng thành thạo các tính chất của hai đờng thẳng song song, tiên đề Ơclít để giải bài tập 2 Kĩ năng:Rèn kĩ năng vẽ hình, vận dụng tính toán 3 Thái độ: - Bớc đầu tập suy luận,... năng: Rèn kĩ năng vẽ hình ,bớc đầu tập suy luận , phát biểu chính xác một mệnh đề toán học 3 Thái độ: Rèn tính cẩn thận ,chính xác II Đồ dùng Gv: Êke, thớc thẳng, thớc đo góc Hs: Êke, thớc thẳng, thớc đo góc III Phơng pháp:đặt và giải quyết vấn đề kết hợp với hoạt động nhóm IV Tiến trình dạy học: * ổn định tổ chức: (1p) 7a: *Kiểm tra bài cũ: (5) Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đờng thẳng song song?... thớc thẳng, thớc đo góc Yêu cầu hs đọc và làm ?2 HS làm nháp 2 Ba đờng thẳng song song 1HS đọc kết quả Giải thích tại sao d //d d'' Dự đoán d // d Phát biểu tính chất ? HS làm theo nhóm 5 d' phút *Củng cố: - Làm bài 41 (SGK - 97 ) D // d , a d a d d Tính chất(SGK- 97) D // d , a d a D //d, d // d d // d Nhận xét ? d d // d Kí hiệu:d // d // d Làm bài tập thêm Nhận xét HS phát biểu tính chất Bài . lại?Bài tập 7 (SBT -73 ) *Hớng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà(2) - Làm bài 9 (SGK-83); 4,5 (SBT -74 ) - Đọc trớc bài Hai đờng thẳng vuông góc, chuẩn bị êke, tờ giấy. Ngy son : 27/ 8/2012 Ngy. đỉnh = = 47 0 và là hai góc đối đỉnh = = 133 0 Bài 7 (SGK-83) O x' y' z' z y x Các cặp góc bằng nhau do đối đỉnh: = = = = = = Cặp góc bẹt: = = =180 0 Bài 8(SGK-83) 70 70 y' x' y x 70 70 x' y' y x O O Bài. lên trình bày bài làm Làm bài tập 34(SGK-94) Giáo viên chốt lại cách làm. Lu ý học sinh khi tính toán phải nêu rõ lí do. Các nhóm khác nhận xét 2 1 4 4 3 3 2 37 1 b a B A a, Theo tính chất của hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 7 chuẩn ktkn, Giáo án toán 7 chuẩn ktkn,