0

Giáo án toán 7

67 778 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:13

GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 TUN I: Soạn: 18/8/2013 Giảng : CHNG I S THC , S HU T Tiết 1 : TP HP Q CC S HU T I Mục tiêu -HS hiểu đợc khái niệm số hữu tỉ , cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ , bớc đầu nhận biết đợc mối quan hệ giữa các tập hợp số N ,Z , Q. -HS biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , biết so sánh hai số hữu tỉ . -Giáo dục ý thức tự giác , cẩn thận , chính xác . II . Đồ dùng : 1 .Giáo viên : Thớc thẳng có chia khoảng,phấn màu . 2. Học sinh : -Ôn tập : phân số bằng nhau , tính chất cơ bản của phân số, quy đồng mẫu các phân số , so sánh phân số, biểu diễn số nguyên trên trục số . -Bảng nhóm , phấn , thớc thẳng có chia khoảng . III.Phơng pháp: -Dạy học đặt và giải quyết vấn đề -Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ . IV . Tiến trình dạy học : 1 . n định tổ chức : Ktra sĩ số : 7A 7B: 7C : 2.Kiểm tra bài cũ : GV giới thiệu chơng trình đại số 7 , nêu yêu cầu về sách vở , đồ dùng học tập,ý thức học tập bộ môn . 3 .Bài mới : HĐ của GV HĐ của HS HĐ 1 : Giới thiệu khái niệm số hũ tỉ GV: Giả sử ta có các số 3 ; -0,5 ;0; 2 5 ;2 3 7 . Em hãy viết 3 phân số trên thành 3 phân số bằng nó ? GV : Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó ? GV : Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số. Số đó đ- ợc gọi là số hữu tỉ . 3; -0,5; 0; 2 5 ;2 3 7 là các số hữu tỉ . 1. Số hữu tỉ : 3 6 9 3 1 2 3 = = = = 1 2 3 0,5 2 4 6 = = = = 0 0 0 0 1 2 3 = = = = 2 2 4 4 3 3 6 6 = = = = 5 19 19 38 2 7 7 7 14 = = = = GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 Vậy thế nào là số hữu tỉ ? HS đọc kí hiệu . GV giới thiệu kí hiệu GV cho học sinh làm ?1 Vì sao . 1 0,6; 1,25;1 3 là các số hữu tỉ ? GV yêu cầu HS làm ?2. GV: Em có nhận xét gìvề mối quan hệ giữa các tập hợp số N; Z; Q ? GV: giới thiệu sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa 3 tập hợp số. GV cho HS làm BT 1 : HĐ 2 : Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: GV vẽ trục số. Hãy biểu diễn các số-2;-1;2 trên trục số? HS đọc ví dụ 1 SGK GV: thực hành trên bảng HS làm theo . Gv yêu cầu học sinh làm VD 2 : + Viết 2 3 dới dạng phân số có mẫu số dơng ? + Chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần? + Điểm biểu diễn số hữu tỉ 2 3 đợc xác định nh thế nào? HĐ 3 : So sánh 2 số hữu tỉ GV cho HS làm ?4. 3; -0,5; 0; 2 5 ;2 3 7 là các số hữu tỉ * Khái niệm : (sgk ) Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là Q ?1. 1 0,6; 1,25;1 3 là các số hữu tỉ vì: 6 3 0,6 10 5 = = 125 5 1,25 100 4 = = 1 4 1 3 3 = ?2.Với a Z thì 1 a a a= Q Với n N thì 1 n n n Q= Bài tập 1: 2 2 3 ; 3 ; 3 ; ; 3 3 N Z Q Z Q N Z Q 2, Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: VD 1 :Biểu diễn số hữu tỉ 5 4 trên trục số. VD 2 . biểu diễn số hữu tỉ 2 3 trên trục số . 2 2 3 3 = 3. So sánh hai số hữu tỉ : ?4. So sánh 2 phân số 2 3 và 4 5 GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 HS làm VD 1 , VD 2 HS làm ?5 , rút ra nhận xét 2 10 4 4 12 ; 3 15 5 5 15 = = = 10 10 2 4 15 12 3 5 > > VD 1 :so sánh 1 0,6& 2 6 1 5 0,6 ; 10 2 10 6 5 1 0,6 10 10 2 = = < < VD 2 :so sánh 1 3 &0 2 1 7 0 3 ;0 2 2 2 = = 7 0 1 3 0 2 2 2 < < Nhận xét: a b >0 nếu a, b cùng dấu a b <0 nếu a,b khác dấu 4. Củng cố GV: thế nào là 2 số hữu tỉ? Cho VD? Để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm nh thế nào? 5. HDVN: Làm bài tập: 3; 4; 5 (8 SGK ) 1; 2;3; 4;8 (3; 4 SBT ) Soạn: 18/8/2013 Giảng : Tiết 2: cộng trừ số hữu tỉ I. Mục tiêu: -HS nắm vững các qui tắc cộng, trừ số hữu tỉ, biết qui tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ. - Có kĩ năng làm các phép cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. II. Phơng tiện thực hiện: 1) Giáo viên: -Bài soạn , SGK, SGV. 2) Học sinh: - Ôn qui tắc cộng, trừ phân số, qui tắc( chuyển vế) và qui tắc ( dấu ngoặc) GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 - Bảng nhóm III. Phơng pháp - Dạy học nêu và giải quyết vấn đề. - Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ. IV. Tiến trình dạy học: 1 Tổ chức: Ktra sĩ số : 7A 7B: 2 Kiểm tra. Học sinh 1: Thế nào là số hữu tỉ? Cho ví dụ về 3 số hữu tỉ( dơng, âm, số 0) chữa bài tập 3 (8- sgk) Học sinh 2: Chữa bài tập 5 (8) ; ( ; ; ; 0) a b x y a b m Z m x y a b m m = = > < < Ta có: 2 2 a x m = ; 2 2 b y m = ; 2 a b z m + = Vì a< b a+ b <a+b <b+b 2a <a+b <2b 2 2 a m < 2 a b m + < 2 2 b m x< z< z GV rút ra kết luận: Giữa 2 điểm hữu tỉ bất kì bao giờ cũng có 1 điểm hữu tỉ nữa. 3 Bài mới: HĐ của GV HĐ của HS HĐ1; Cộng trừ 2 số hữu tỉ - GV: Mọi số hữu tỉđều viết dới dạng phân số a b với a, b z b , Vậy để có thể cộng trừ 2 số hữu tỉ ta có thể làm nh trên? - GV: Nêu qui tắc cộng 2 phân số cùng mẫu, khác mẫu - GV: Em hãy nhắc lại tính chất của phép cộng phân số? - GV: Nêu ví dụ, học sinh đứng tại chỗ nêu cách làm? - 2 học sinh lên bảng làm? 1, cả lớp làm vào vở. 1. Cộng, trừ 2số hữu tỉ: x= a m ; y= b m (a, b, m z, m> 0) x+y = a m + b m = a b m + x-y= a m - b m = a b m VD. a, 7 3 + 4 7 = 49 21 + 12 21 = 49 12 37 21 21 + = b, -3- ( 3 4 ) = 12 3 9 . 4 4 4 + = ? 1 a, 0,6+ 2 3 2 9 10 1 3 5 3 15 15 15 = + = + + b, 1 1 2 5 6 11 ( 0,4) 3 3 5 15 15 15 = + = + = GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 HĐ2; QT Chuyển vế: - GV: Xét bài tập sau; Tìm số nguyên x biết x+5= 17 (H. Sinh làm) - GV: Nhắc lại QT chuyển vế trong z? - Tơng tự ta cũng có qui tắc chuyển vế trong Q. - H.sinh đọc qui tắc (9- sgk) GV cho học sinh làm VD. 2 HS làm ?2. 2, Qui tắc ( chuyển vế ) - QT: (sgk/9) với mọi x, y,z Q x +y = z x = z-y VD: 3 1 1 3 7 9 16 7 3 3 7 21 21 21 x x + = > = + = + = HS: Làm ?2. a, 1 2 2 3 x = > 2 1 4 3 1 3 2 6 6 6 x = + = + = b, 2 3 7 4 x = 2 3 8 21 29 7 4 28 28 28 x = + = + = . D. Củng cố: -HS làm BT 8 (SGK 10 ) -HS hoạt động nhóm làm BT 10 (10 SGK ) Cách 1: 36 4 3 30 10 9 18 14 15 6 6 6 A + + + = 35 31 19 15 5 1 2 6 6 2 2 = = = = Cách 2: 2 5 7 1 3 5 1 (6 5 3) ( ) ( ) 2 3 3 3 2 2 2 2 A = + + + = E. HDVN: -Học thuộc các qui tắc và công thức tổng quát. -Làm các bài tập còn lại -Ôn qui tắc nhân chia phân số , tính chất của phép nhân. Ngày 22 /8/2011 Duyệt bài đầu tuần Nguyễn Thị Thanh Ngh GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2013 – 2014 GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 TUN 2 : Soạn: 22 /8/2013 Giảng : /8/2013 TIT 3 : NHN CHIA S HU T I. Mục tiêu: - HS nắm vững qui tắc nhân ,chia số hữu tỉ - Có kỹ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng. - Rèn t duy nhanh , chính xác. II. Phơng tiện thực hiện : 1. Giáo viên. -Bảng phụ ,SGK, SGV. 2.Học sinh.: -Ôn qui tắc nhân chia phân số. Tính chất cơbản của phép nhân phân số. Định nghĩa tỉ số. Phấn ,bảng nhóm III.Phơng pháp. - Dạy học nêu và giải quyết vấn đề. IV. tiến trình dạy học. 1. Tổ chức: KTra sĩ số : 7A 7B : 7C 2. Kiểm tra: HS1: Muốn cộng 2 số hữu tỉ x,y ta làm nh thế nào? viết công thức tổng quát. Làm BT8d (10 SGK ) 2 7 1 3 2 7 1 3 16 42 12 9 79 7 3 3 4 2 8 3 4 2 8 24 24 24 + + + + = + + + = = = ữ ữ HS2. Phát biểu và viết qui tắc chuyển vế Chữa BT9d. 4 1 4 1 5 7 3 7 3 21 x x = = = 3. Bài mới: HĐ của GV HĐ của HS HĐ1: Nhân 2 số hữu tỉ. ĐVĐ: Trong tập hợp Q các số hữu tỉ cũng có phép nhân ,chia 2số hữu tỉ. VD: - 0,2. 3 4 em sẽ thực hiện nh thế 1. Nhân 2 số hữu tỉ: HS làm VD : GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 nào? GV. Tổng quát x = a b ; y= c d (b, d 0) thì x.y =? HS làm VD. GV. Phếp nhân phân số có tính chất gì? -Phép nhân số hữu tỉ cũng có tính chất nh vậy. GV cho HS làm BT11 (12 SGK ) HĐ2: Chia 2 số hữu tỉ. Với x= a b ; y= c d (y 0) áp dụng qui tắc chia phân số, hãy viết CT x:y - Cả lớp làm ?1 vào vở . GV: Yêu cầu HS: Nêu khái niệm tỉ số của 2 số hữu tỉ. HS đọc chú ý (11 SGK )) GV: Đa bài tập lên bảng phụ - 0,2 = 10 2 . 4 3 = - 20 3 4.5 3 4.10 3.2 == Với x= a b ; y = c d (b ;d 0) Ta có: x.y = a b . c d = ac bd VD. 3 1 3 5 3.5 15 .2 . 4 2 4 2 4.2 8 = = = * Tính chất: +) x.y =y.x +) (x.y ). z =x.(y.z) +) x.1=1.x +) x. 1 x =1 +)x. (y+z)=x.y+x.z HS làm BTập 11 (12 SGK) 2. Chia 2 số hữu tỉ: Với x= a b y= c d ( y 0) Ta có : x:y= a b : c d = a b . d c = ad bc 2 HS lên bảng làm ?1 a, 3,5. 2 7 7 49 9 1 . 4 5 2 5 10 10 = = = ữ b, 5 5 1 5 : 2 . 23 23 2 46 = = * Chú ý. Với x;y Q ; y 0 tỉ số của x và y kí hiệu là x/y hay x : y BT13.(12 SGK ) Kết quả : a, -7 1 2 b, 2 3 8 c. 11 6 BT14 (12 SGK ) Một HS lên bảng điền HS dới lớp nhận xét bài làm của bạn 4.Củng cố. BT13. (12 SGK ) GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính. -3 HS lên bảng. GV chia HS làm 2 đội mỗi đội gồm 5HS làm BT14. Đội nào làm nhanh là thắng . 5.HDVN: - Học qui tắcnhân , chia số hữu tỉ. - Ôn giá trị tuyệt đối của số nguyên. BTVN:15;16 (13 SGK ) 10; 11; 14; 15 ( 4;5 SBT ) Soạn: 22 /8/2013 Giảng : 31/8/2013 TIT 4: GI TR TUYT I CA MT S HU T CNG TR NHN CHIA S THP PHN . I. Mục tiêu: - HS hiểu khái niệm giá trị tuyêt đối của một số hữu tỉ. - Xác định đợc giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, có kỹ năng cộng ,trừ, nhân, chia số thập phân. - Có ý thức vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán một cách hợp lý. II. Chuẩn bị : 1.Phơng tiện thực hiện: a. GV: -Bảng phụ, thớc có chia khoảng. b. HS: - Ôn giá trị tuyệt đối của số nguyên, quy tắc cộng trừ , nhân . chia số thập phân, cách viết số thập phân dới dạng phân số thập phân và ngợc lại., biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. - Phấn, bảng nhóm. 2. Phơng pháp: - Phân tích, suy luận - Dạy học nêu và giải quyết vấn đề. IV. Tiến trình dạy học: 1. Tổ chức: KT sĩ số : 7A 7B: 7C : 2.Kiểm tra bài cũ : - HS1: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì? Tìm | 15 | ; | -3 | ; | 0 | Tìm x biết | x | =2 - HS2: Vẽ trục số,biểu diễn trên trục số các số hữu tỉ 3,5 ; 1 2 ; -2 3. Bài mới: HĐ của GV HĐ của HS 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 GV: Định nghĩa tơng tự định nghĩa giá trị tuyệt đối của số nguyên. HS: Phát biểu định nghĩa. Dựa vào định nghĩa trên hãy tìm | 3,5 | ; 1 2 ; | 0 | ; | -2 | HS làm VD. HS làm ?2. HS làm BT 17( 15 SGK ) HS làm miệng BT sau: Bài giải sau đúng hay sai? a,| x | 0 với mọi x Q b,| x | x với mọi x Q c, | x | =-2 => x= -2 d, | x | =- | -x | e, | x | = -x => x 0 từ đó rút ra nhận xét: HĐ2: Cộng, trừ, nhân, chia số thập HĐ1: Định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ . * Định nghĩa: (13 SGK ) | 3,5| = 3,5; 1 2 = 1 2 | 0 | =0;| -2 | = 2 * Nếu x > 0 thì | x | = x x =0 thì | x | =0 x < 0 thì | x | =-x * VD : x = 2 3 thì | x | = 2 3 x=-5,75 thì | x | =| -5,75 | =5,75 ?2. a, x = - 1 7 thì | x | = 1 7 b, x = 1 7 thì | x | = 1 7 c, x = - 1 3 5 thì | x | = 1 3 5 d, x = 0 thì | x | = 0 BT17. (15 SGK ) 1, a, đúng b, sai c, đúng 2, a, | x | = 1 5 => x = 1 5 b,| x | = 0,37 => x = 0.37 c, | x |=0 =>x =0 d, | x | = 2 1 3 =>x= 2 1 3 HS: a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai e) Đúng * Nhận xét: Với mọi số nguyên x ta có | x | 0;| x |= | -x | ;| x | x 2.Cộng trừ ,nhân, chia số thập phân. GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN [...]... -3,116+0,263=-(3,116-0,263) =- 2,853 b, (-3 ,7) .(-2,16) =7, 992 BT 20 (15-sgk) a, 6,3+(-3 ,7) +2,4+(0,3) =(6,3+2,4)+ ( 3, 7 ) + ( 0,3) = 8 ,7 + ( -4)= 4 ,7 b, (-4,9+4,9 ) + 4,9 + (-5,5 ) = ( -4,9+4,9 ) + (-5,5+ 5,5 )= 0 2,9+3 ,7+ (-4,2)+(-2,9)+4,2=3 ,7 4 Củng cố: GV: Cho HS làm BT 20 phần c và phần d(15-sgk) GV : Hớng dẫn HS sử dụng tính chất của các phép toán để làm toán nhanh 5 HDVN: - Học định nghĩa , công... ngoại tỉ trong TLT 73 73 73 14 d, : = SBT) 79 844(14 7 73 = 7 = 1 7 2 Bài 60 SGK (31) 1 3 2 3 2 =1 : 3 4 5 1 2 7 5 35 1 x= = + Nêu cách tìm ngoại tỉ ( x ) Từ đó tìm x 3 3 4 2 12 3 35 1 35 - GV Gọi 3 HS lên bảng làm các phần còn =>x= : = 3 = 35 = 8 3 12 3 12 4 4 lại a) ( x ): b) x= 1,5 c ) x=0,32 d )x= HĐ3 dạng bài toán về chia tỉ lệ - HS Đọc đề bài - Tỉ số gữa cây trồng đợc của lớp 7A 20 cây nghĩa... các bài toán chia theo tỉ lệ - Rèn t duy nhanh, chính xác B Đồ dùng 1 Phơng tiện thực hiện: -Giáo viên: Giáo án, sgk, sgv, bảng phụ -Học sinh: Ôn các T/c của TLT Bảng nhóm+ phấn 2 Phơng pháp: - Dạy học đặt giải quyết vấn đề C Tiến trình dạy học 1 Tổ chức: KT sĩ số : 7A 7B: 7C : 2 Kiểm tra bài cũ: HS1.Chã BT73(14 SBT) a c = =>ad=bc =>-bc=-ad b d GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 2014... ữ = 32 = 9 2 24 24 ( 7, 5 ) 3 2,53 3 7, 5 3 = ữ = ( 3) = 27 2,5 3 153 153 15 = 3 = ữ = 53 = 125 27 2 3 *108:28=(10:2)8=58 6 3 27 :25 =(3 ) : (5 ) =3 :5 = ữ 5 2 2 3 2 2 3 6 6 Bài tập 37 a, 42.43 45 210 = 10 = 10 = 1 0 210 2 2 27 ( 32 ) 27. 93 27. 36 = 5 5 6 b, 5 2 = 2 6 8 ( 2.35 ) ( 23 ) 2 3 2 3 = 3 3 = 4 2 16 4.Củng cố: - HS làm bài tập 34 (32 SGK) - HS làm bài tập 37a,c 5 HDVN: - Ôn tập các... I S 7 2014 NM HC : 2013 1.Tổ chức KT sĩ số : 7A: 7B: 7C : 2 Kiểm tra - Tỉ số giữa 2 số a, b (b 0) Là gì? Kí hiệu? - So sánh 2Tỉ số 1,8 10 và 2, 7 15 3 Cỏc hot ng dy v hc : Hot ng ca GV GV: NGUYN TH THANH NGH Hot ng ca HS TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 2014 GV: NGUYN TH THANH NGH NM HC : 2013 TRNG THCS HNG CN HĐ1: Định nghĩa tỉ lệ thức 1,8 10 GV: Ta có 2Tỉ số bằng nhau và 2, 7 15 GIO N : I S 7 2014... lên bảng :8= = 5 5 8 10 2 4 5 5 1 7 1 1 -3 : 7 = = 2 2 7 2 2 1 12 5 1 = -2 : 7 = 5 5 5 36 3 => : 4 = : 8 HĐ2.Tính chất 2 Tính chất 1 2 => -3 : 7 2 1 -2 : 7 5 5 a c -Khi có TLT = (a, b, c, d z, d 0) b d Theo định nghĩa 2 PS bằng nhau ta có ad=bc T/c này có đúng với TLT không? GV Xét TLT 18 24 = 27 36 -KT xem 18.36 có bằng 24. 27 ? - Tìm hiểu thêm 1 cách CM 18.36= 27. 24 (SGK/25) GV Cho HS Làm ?2 =>T/C1... biết GV hớng dẫn HS làm phần a c, 1 9=33 92 1 23 b, = 22.25:( 4 ) = 27: = 27. 2= 28 2 2 a, = 33.9 6 Bài 42(23-SGK) 16 16 2n= =8=23 n =2 2 2 n=3 n (3) = 27 =>(-3)n=(- 27) 81 b, 81 a, (-3)n = (-3)3 (-3)4=(-3 )7 =>n =7 n n c, 8 : 2 = 4 => (8:2)n = 4 4n = 4 => n=1 7. Bài 43 12+22+32+ +102=385 GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 2014 NM HC : 2013 S = 22+42+62+ +202 = (1.2)2+(2.2)2+(2.3)2+ +(2.10)2... 8,5:3=2,8(3) b, 18 ,7: 6 =3,11(6) c, 58:11=5,( 27) d, 14,2:3,33=4,(264) GV Gọi 1HS làm BT 71 SGK 2 Bài 71 (35-SGK) 1 1 = 0, (01); = 0, (001) 99 999 - GV Cho HS hoạt động nhóm làm BT85(2nhóm) Bài tập 87( 2nhóm) - GV Gọi đại diện 2 nhóm lên trình bày bài 3 Bài 85 (SBT) - Các phân số này đều viết đợc dới dạng số thập phân hữu hạn vì các phân số này đều tối giản, mẫu chỉ có ớc nguyên tố là 2 và 5 7 2 = 0, 4 375 ; = 0,... > 0 => x = 0,35 HS2 Chữa BT 27( 8 SBT) 3 Các hoạt động dạy và học : GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 2014 HĐ của GV GV: NGUYN TH THANH NGH NM HC : 2013 HĐ của HS TRNG THCS HNG CN HĐ1 Chữa BT Dạng so sánh 2 số 1.Bài 21(15-SGK) a, h.Tỉ 14 2 27 3 NM HC : 2013 - Em N : I S 7 GIO có nxét gì về các psố này? = ; = - muốn biết P.Số nào b/d cùng một 35 5 63 7 2014 số H.Tỉ ta làm nh thế... hữu tỉ ta làm 4 a, < 1 . | x | = 2 3 x=-5 ,75 thì | x | =| -5 ,75 | =5 ,75 ?2. a, x = - 1 7 thì | x | = 1 7 b, x = 1 7 thì | x | = 1 7 c, x = - 1 3 5 thì | x | = 1 3 5 d, x = 0 thì | x | = 0 BT 17. (15 SGK ) 1, a,. chức: KTra sĩ số : 7A 7B : 7C 2. Kiểm tra: HS1: Muốn cộng 2 số hữu tỉ x,y ta làm nh thế nào? viết công thức tổng quát. Làm BT8d (10 SGK ) 2 7 1 3 2 7 1 3 16 42 12 9 79 7 3 3 4 2 8 3 4 2. 2,853 b, (-3 ,7) .(-2,16) =7, 992 BT 20 (15-sgk) a, 6,3+(-3 ,7) +2,4+(0,3) =(6,3+2,4)+ ( ) ( ) 3 ,7 0,3 + = 8 ,7 + ( -4)= 4 ,7 b, (-4,9+4,9 ) + 4,9 + (-5,5 ) = ( -4,9+4,9 ) + (-5,5+ 5,5 )= 0 2,9+3 ,7+ (-4,2)+(-2,9)+4,2=3 ,7 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 7, Giáo án toán 7,