Giáo án toán 7

67 745 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:13

GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 TUN I: Soạn: 18/8/2013 Giảng : CHNG I S THC , S HU T Tiết 1 : TP HP Q CC S HU T I Mục tiêu -HS hiểu đợc khái niệm số hữu tỉ , cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ , bớc đầu nhận biết đợc mối quan hệ giữa các tập hợp số N ,Z , Q. -HS biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , biết so sánh hai số hữu tỉ . -Giáo dục ý thức tự giác , cẩn thận , chính xác . II . Đồ dùng : 1 .Giáo viên : Thớc thẳng có chia khoảng,phấn màu . 2. Học sinh : -Ôn tập : phân số bằng nhau , tính chất cơ bản của phân số, quy đồng mẫu các phân số , so sánh phân số, biểu diễn số nguyên trên trục số . -Bảng nhóm , phấn , thớc thẳng có chia khoảng . III.Phơng pháp: -Dạy học đặt và giải quyết vấn đề -Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ . IV . Tiến trình dạy học : 1 . n định tổ chức : Ktra sĩ số : 7A 7B: 7C : 2.Kiểm tra bài cũ : GV giới thiệu chơng trình đại số 7 , nêu yêu cầu về sách vở , đồ dùng học tập,ý thức học tập bộ môn . 3 .Bài mới : HĐ của GV HĐ của HS HĐ 1 : Giới thiệu khái niệm số hũ tỉ GV: Giả sử ta có các số 3 ; -0,5 ;0; 2 5 ;2 3 7 . Em hãy viết 3 phân số trên thành 3 phân số bằng nó ? GV : Có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó ? GV : Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số. Số đó đ- ợc gọi là số hữu tỉ . 3; -0,5; 0; 2 5 ;2 3 7 là các số hữu tỉ . 1. Số hữu tỉ : 3 6 9 3 1 2 3 = = = = 1 2 3 0,5 2 4 6 = = = = 0 0 0 0 1 2 3 = = = = 2 2 4 4 3 3 6 6 = = = = 5 19 19 38 2 7 7 7 14 = = = = GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 Vậy thế nào là số hữu tỉ ? HS đọc kí hiệu . GV giới thiệu kí hiệu GV cho học sinh làm ?1 Vì sao . 1 0,6; 1,25;1 3 là các số hữu tỉ ? GV yêu cầu HS làm ?2. GV: Em có nhận xét gìvề mối quan hệ giữa các tập hợp số N; Z; Q ? GV: giới thiệu sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa 3 tập hợp số. GV cho HS làm BT 1 : HĐ 2 : Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: GV vẽ trục số. Hãy biểu diễn các số-2;-1;2 trên trục số? HS đọc ví dụ 1 SGK GV: thực hành trên bảng HS làm theo . Gv yêu cầu học sinh làm VD 2 : + Viết 2 3 dới dạng phân số có mẫu số dơng ? + Chia đoạn thẳng đơn vị thành mấy phần? + Điểm biểu diễn số hữu tỉ 2 3 đợc xác định nh thế nào? HĐ 3 : So sánh 2 số hữu tỉ GV cho HS làm ?4. 3; -0,5; 0; 2 5 ;2 3 7 là các số hữu tỉ * Khái niệm : (sgk ) Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là Q ?1. 1 0,6; 1,25;1 3 là các số hữu tỉ vì: 6 3 0,6 10 5 = = 125 5 1,25 100 4 = = 1 4 1 3 3 = ?2.Với a Z thì 1 a a a= Q Với n N thì 1 n n n Q= Bài tập 1: 2 2 3 ; 3 ; 3 ; ; 3 3 N Z Q Z Q N Z Q 2, Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: VD 1 :Biểu diễn số hữu tỉ 5 4 trên trục số. VD 2 . biểu diễn số hữu tỉ 2 3 trên trục số . 2 2 3 3 = 3. So sánh hai số hữu tỉ : ?4. So sánh 2 phân số 2 3 và 4 5 GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 HS làm VD 1 , VD 2 HS làm ?5 , rút ra nhận xét 2 10 4 4 12 ; 3 15 5 5 15 = = = 10 10 2 4 15 12 3 5 > > VD 1 :so sánh 1 0,6& 2 6 1 5 0,6 ; 10 2 10 6 5 1 0,6 10 10 2 = = < < VD 2 :so sánh 1 3 &0 2 1 7 0 3 ;0 2 2 2 = = 7 0 1 3 0 2 2 2 < < Nhận xét: a b >0 nếu a, b cùng dấu a b <0 nếu a,b khác dấu 4. Củng cố GV: thế nào là 2 số hữu tỉ? Cho VD? Để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm nh thế nào? 5. HDVN: Làm bài tập: 3; 4; 5 (8 SGK ) 1; 2;3; 4;8 (3; 4 SBT ) Soạn: 18/8/2013 Giảng : Tiết 2: cộng trừ số hữu tỉ I. Mục tiêu: -HS nắm vững các qui tắc cộng, trừ số hữu tỉ, biết qui tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ. - Có kĩ năng làm các phép cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. II. Phơng tiện thực hiện: 1) Giáo viên: -Bài soạn , SGK, SGV. 2) Học sinh: - Ôn qui tắc cộng, trừ phân số, qui tắc( chuyển vế) và qui tắc ( dấu ngoặc) GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 - Bảng nhóm III. Phơng pháp - Dạy học nêu và giải quyết vấn đề. - Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ. IV. Tiến trình dạy học: 1 Tổ chức: Ktra sĩ số : 7A 7B: 2 Kiểm tra. Học sinh 1: Thế nào là số hữu tỉ? Cho ví dụ về 3 số hữu tỉ( dơng, âm, số 0) chữa bài tập 3 (8- sgk) Học sinh 2: Chữa bài tập 5 (8) ; ( ; ; ; 0) a b x y a b m Z m x y a b m m = = > < < Ta có: 2 2 a x m = ; 2 2 b y m = ; 2 a b z m + = Vì a< b a+ b <a+b <b+b 2a <a+b <2b 2 2 a m < 2 a b m + < 2 2 b m x< z< z GV rút ra kết luận: Giữa 2 điểm hữu tỉ bất kì bao giờ cũng có 1 điểm hữu tỉ nữa. 3 Bài mới: HĐ của GV HĐ của HS HĐ1; Cộng trừ 2 số hữu tỉ - GV: Mọi số hữu tỉđều viết dới dạng phân số a b với a, b z b , Vậy để có thể cộng trừ 2 số hữu tỉ ta có thể làm nh trên? - GV: Nêu qui tắc cộng 2 phân số cùng mẫu, khác mẫu - GV: Em hãy nhắc lại tính chất của phép cộng phân số? - GV: Nêu ví dụ, học sinh đứng tại chỗ nêu cách làm? - 2 học sinh lên bảng làm? 1, cả lớp làm vào vở. 1. Cộng, trừ 2số hữu tỉ: x= a m ; y= b m (a, b, m z, m> 0) x+y = a m + b m = a b m + x-y= a m - b m = a b m VD. a, 7 3 + 4 7 = 49 21 + 12 21 = 49 12 37 21 21 + = b, -3- ( 3 4 ) = 12 3 9 . 4 4 4 + = ? 1 a, 0,6+ 2 3 2 9 10 1 3 5 3 15 15 15 = + = + + b, 1 1 2 5 6 11 ( 0,4) 3 3 5 15 15 15 = + = + = GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 HĐ2; QT Chuyển vế: - GV: Xét bài tập sau; Tìm số nguyên x biết x+5= 17 (H. Sinh làm) - GV: Nhắc lại QT chuyển vế trong z? - Tơng tự ta cũng có qui tắc chuyển vế trong Q. - H.sinh đọc qui tắc (9- sgk) GV cho học sinh làm VD. 2 HS làm ?2. 2, Qui tắc ( chuyển vế ) - QT: (sgk/9) với mọi x, y,z Q x +y = z x = z-y VD: 3 1 1 3 7 9 16 7 3 3 7 21 21 21 x x + = > = + = + = HS: Làm ?2. a, 1 2 2 3 x = > 2 1 4 3 1 3 2 6 6 6 x = + = + = b, 2 3 7 4 x = 2 3 8 21 29 7 4 28 28 28 x = + = + = . D. Củng cố: -HS làm BT 8 (SGK 10 ) -HS hoạt động nhóm làm BT 10 (10 SGK ) Cách 1: 36 4 3 30 10 9 18 14 15 6 6 6 A + + + = 35 31 19 15 5 1 2 6 6 2 2 = = = = Cách 2: 2 5 7 1 3 5 1 (6 5 3) ( ) ( ) 2 3 3 3 2 2 2 2 A = + + + = E. HDVN: -Học thuộc các qui tắc và công thức tổng quát. -Làm các bài tập còn lại -Ôn qui tắc nhân chia phân số , tính chất của phép nhân. Ngày 22 /8/2011 Duyệt bài đầu tuần Nguyễn Thị Thanh Ngh GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIÁO ÁN : ĐẠI SỐ 7 NĂM HỌC : 2013 – 2014 GV: NGUYỄN THỊ THANH NGHỊ TRƯỜNG THCS HƯƠNG CẦN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 TUN 2 : Soạn: 22 /8/2013 Giảng : /8/2013 TIT 3 : NHN CHIA S HU T I. Mục tiêu: - HS nắm vững qui tắc nhân ,chia số hữu tỉ - Có kỹ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng. - Rèn t duy nhanh , chính xác. II. Phơng tiện thực hiện : 1. Giáo viên. -Bảng phụ ,SGK, SGV. 2.Học sinh.: -Ôn qui tắc nhân chia phân số. Tính chất cơbản của phép nhân phân số. Định nghĩa tỉ số. Phấn ,bảng nhóm III.Phơng pháp. - Dạy học nêu và giải quyết vấn đề. IV. tiến trình dạy học. 1. Tổ chức: KTra sĩ số : 7A 7B : 7C 2. Kiểm tra: HS1: Muốn cộng 2 số hữu tỉ x,y ta làm nh thế nào? viết công thức tổng quát. Làm BT8d (10 SGK ) 2 7 1 3 2 7 1 3 16 42 12 9 79 7 3 3 4 2 8 3 4 2 8 24 24 24 + + + + = + + + = = = ữ ữ HS2. Phát biểu và viết qui tắc chuyển vế Chữa BT9d. 4 1 4 1 5 7 3 7 3 21 x x = = = 3. Bài mới: HĐ của GV HĐ của HS HĐ1: Nhân 2 số hữu tỉ. ĐVĐ: Trong tập hợp Q các số hữu tỉ cũng có phép nhân ,chia 2số hữu tỉ. VD: - 0,2. 3 4 em sẽ thực hiện nh thế 1. Nhân 2 số hữu tỉ: HS làm VD : GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 nào? GV. Tổng quát x = a b ; y= c d (b, d 0) thì x.y =? HS làm VD. GV. Phếp nhân phân số có tính chất gì? -Phép nhân số hữu tỉ cũng có tính chất nh vậy. GV cho HS làm BT11 (12 SGK ) HĐ2: Chia 2 số hữu tỉ. Với x= a b ; y= c d (y 0) áp dụng qui tắc chia phân số, hãy viết CT x:y - Cả lớp làm ?1 vào vở . GV: Yêu cầu HS: Nêu khái niệm tỉ số của 2 số hữu tỉ. HS đọc chú ý (11 SGK )) GV: Đa bài tập lên bảng phụ - 0,2 = 10 2 . 4 3 = - 20 3 4.5 3 4.10 3.2 == Với x= a b ; y = c d (b ;d 0) Ta có: x.y = a b . c d = ac bd VD. 3 1 3 5 3.5 15 .2 . 4 2 4 2 4.2 8 = = = * Tính chất: +) x.y =y.x +) (x.y ). z =x.(y.z) +) x.1=1.x +) x. 1 x =1 +)x. (y+z)=x.y+x.z HS làm BTập 11 (12 SGK) 2. Chia 2 số hữu tỉ: Với x= a b y= c d ( y 0) Ta có : x:y= a b : c d = a b . d c = ad bc 2 HS lên bảng làm ?1 a, 3,5. 2 7 7 49 9 1 . 4 5 2 5 10 10 = = = ữ b, 5 5 1 5 : 2 . 23 23 2 46 = = * Chú ý. Với x;y Q ; y 0 tỉ số của x và y kí hiệu là x/y hay x : y BT13.(12 SGK ) Kết quả : a, -7 1 2 b, 2 3 8 c. 11 6 BT14 (12 SGK ) Một HS lên bảng điền HS dới lớp nhận xét bài làm của bạn 4.Củng cố. BT13. (12 SGK ) GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính. -3 HS lên bảng. GV chia HS làm 2 đội mỗi đội gồm 5HS làm BT14. Đội nào làm nhanh là thắng . 5.HDVN: - Học qui tắcnhân , chia số hữu tỉ. - Ôn giá trị tuyệt đối của số nguyên. BTVN:15;16 (13 SGK ) 10; 11; 14; 15 ( 4;5 SBT ) Soạn: 22 /8/2013 Giảng : 31/8/2013 TIT 4: GI TR TUYT I CA MT S HU T CNG TR NHN CHIA S THP PHN . I. Mục tiêu: - HS hiểu khái niệm giá trị tuyêt đối của một số hữu tỉ. - Xác định đợc giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, có kỹ năng cộng ,trừ, nhân, chia số thập phân. - Có ý thức vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán một cách hợp lý. II. Chuẩn bị : 1.Phơng tiện thực hiện: a. GV: -Bảng phụ, thớc có chia khoảng. b. HS: - Ôn giá trị tuyệt đối của số nguyên, quy tắc cộng trừ , nhân . chia số thập phân, cách viết số thập phân dới dạng phân số thập phân và ngợc lại., biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. - Phấn, bảng nhóm. 2. Phơng pháp: - Phân tích, suy luận - Dạy học nêu và giải quyết vấn đề. IV. Tiến trình dạy học: 1. Tổ chức: KT sĩ số : 7A 7B: 7C : 2.Kiểm tra bài cũ : - HS1: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì? Tìm | 15 | ; | -3 | ; | 0 | Tìm x biết | x | =2 - HS2: Vẽ trục số,biểu diễn trên trục số các số hữu tỉ 3,5 ; 1 2 ; -2 3. Bài mới: HĐ của GV HĐ của HS 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 NM HC : 2013 2014 GV: Định nghĩa tơng tự định nghĩa giá trị tuyệt đối của số nguyên. HS: Phát biểu định nghĩa. Dựa vào định nghĩa trên hãy tìm | 3,5 | ; 1 2 ; | 0 | ; | -2 | HS làm VD. HS làm ?2. HS làm BT 17( 15 SGK ) HS làm miệng BT sau: Bài giải sau đúng hay sai? a,| x | 0 với mọi x Q b,| x | x với mọi x Q c, | x | =-2 => x= -2 d, | x | =- | -x | e, | x | = -x => x 0 từ đó rút ra nhận xét: HĐ2: Cộng, trừ, nhân, chia số thập HĐ1: Định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ . * Định nghĩa: (13 SGK ) | 3,5| = 3,5; 1 2 = 1 2 | 0 | =0;| -2 | = 2 * Nếu x > 0 thì | x | = x x =0 thì | x | =0 x < 0 thì | x | =-x * VD : x = 2 3 thì | x | = 2 3 x=-5,75 thì | x | =| -5,75 | =5,75 ?2. a, x = - 1 7 thì | x | = 1 7 b, x = 1 7 thì | x | = 1 7 c, x = - 1 3 5 thì | x | = 1 3 5 d, x = 0 thì | x | = 0 BT17. (15 SGK ) 1, a, đúng b, sai c, đúng 2, a, | x | = 1 5 => x = 1 5 b,| x | = 0,37 => x = 0.37 c, | x |=0 =>x =0 d, | x | = 2 1 3 =>x= 2 1 3 HS: a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai e) Đúng * Nhận xét: Với mọi số nguyên x ta có | x | 0;| x |= | -x | ;| x | x 2.Cộng trừ ,nhân, chia số thập phân. GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN [...]... -3,116+0,263=-(3,116-0,263) =- 2,853 b, (-3 ,7) .(-2,16) =7, 992 BT 20 (15-sgk) a, 6,3+(-3 ,7) +2,4+(0,3) =(6,3+2,4)+ ( 3, 7 ) + ( 0,3) = 8 ,7 + ( -4)= 4 ,7 b, (-4,9+4,9 ) + 4,9 + (-5,5 ) = ( -4,9+4,9 ) + (-5,5+ 5,5 )= 0 2,9+3 ,7+ (-4,2)+(-2,9)+4,2=3 ,7 4 Củng cố: GV: Cho HS làm BT 20 phần c và phần d(15-sgk) GV : Hớng dẫn HS sử dụng tính chất của các phép toán để làm toán nhanh 5 HDVN: - Học định nghĩa , công... ngoại tỉ trong TLT 73 73 73 14 d, : = SBT) 79 844(14 7 73 = 7 = 1 7 2 Bài 60 SGK (31) 1 3 2 3 2 =1 : 3 4 5 1 2 7 5 35 1 x= = + Nêu cách tìm ngoại tỉ ( x ) Từ đó tìm x 3 3 4 2 12 3 35 1 35 - GV Gọi 3 HS lên bảng làm các phần còn =>x= : = 3 = 35 = 8 3 12 3 12 4 4 lại a) ( x ): b) x= 1,5 c ) x=0,32 d )x= HĐ3 dạng bài toán về chia tỉ lệ - HS Đọc đề bài - Tỉ số gữa cây trồng đợc của lớp 7A 20 cây nghĩa... các bài toán chia theo tỉ lệ - Rèn t duy nhanh, chính xác B Đồ dùng 1 Phơng tiện thực hiện: -Giáo viên: Giáo án, sgk, sgv, bảng phụ -Học sinh: Ôn các T/c của TLT Bảng nhóm+ phấn 2 Phơng pháp: - Dạy học đặt giải quyết vấn đề C Tiến trình dạy học 1 Tổ chức: KT sĩ số : 7A 7B: 7C : 2 Kiểm tra bài cũ: HS1.Chã BT73(14 SBT) a c = =>ad=bc =>-bc=-ad b d GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 2014... ữ = 32 = 9 2 24 24 ( 7, 5 ) 3 2,53 3 7, 5 3 = ữ = ( 3) = 27 2,5 3 153 153 15 = 3 = ữ = 53 = 125 27 2 3 *108:28=(10:2)8=58 6 3 27 :25 =(3 ) : (5 ) =3 :5 = ữ 5 2 2 3 2 2 3 6 6 Bài tập 37 a, 42.43 45 210 = 10 = 10 = 1 0 210 2 2 27 ( 32 ) 27. 93 27. 36 = 5 5 6 b, 5 2 = 2 6 8 ( 2.35 ) ( 23 ) 2 3 2 3 = 3 3 = 4 2 16 4.Củng cố: - HS làm bài tập 34 (32 SGK) - HS làm bài tập 37a,c 5 HDVN: - Ôn tập các... I S 7 2014 NM HC : 2013 1.Tổ chức KT sĩ số : 7A: 7B: 7C : 2 Kiểm tra - Tỉ số giữa 2 số a, b (b 0) Là gì? Kí hiệu? - So sánh 2Tỉ số 1,8 10 và 2, 7 15 3 Cỏc hot ng dy v hc : Hot ng ca GV GV: NGUYN TH THANH NGH Hot ng ca HS TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 2014 GV: NGUYN TH THANH NGH NM HC : 2013 TRNG THCS HNG CN HĐ1: Định nghĩa tỉ lệ thức 1,8 10 GV: Ta có 2Tỉ số bằng nhau và 2, 7 15 GIO N : I S 7 2014... lên bảng :8= = 5 5 8 10 2 4 5 5 1 7 1 1 -3 : 7 = = 2 2 7 2 2 1 12 5 1 = -2 : 7 = 5 5 5 36 3 => : 4 = : 8 HĐ2.Tính chất 2 Tính chất 1 2 => -3 : 7 2 1 -2 : 7 5 5 a c -Khi có TLT = (a, b, c, d z, d 0) b d Theo định nghĩa 2 PS bằng nhau ta có ad=bc T/c này có đúng với TLT không? GV Xét TLT 18 24 = 27 36 -KT xem 18.36 có bằng 24. 27 ? - Tìm hiểu thêm 1 cách CM 18.36= 27. 24 (SGK/25) GV Cho HS Làm ?2 =>T/C1... biết GV hớng dẫn HS làm phần a c, 1 9=33 92 1 23 b, = 22.25:( 4 ) = 27: = 27. 2= 28 2 2 a, = 33.9 6 Bài 42(23-SGK) 16 16 2n= =8=23 n =2 2 2 n=3 n (3) = 27 =>(-3)n=(- 27) 81 b, 81 a, (-3)n = (-3)3 (-3)4=(-3 )7 =>n =7 n n c, 8 : 2 = 4 => (8:2)n = 4 4n = 4 => n=1 7. Bài 43 12+22+32+ +102=385 GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 2014 NM HC : 2013 S = 22+42+62+ +202 = (1.2)2+(2.2)2+(2.3)2+ +(2.10)2... 8,5:3=2,8(3) b, 18 ,7: 6 =3,11(6) c, 58:11=5,( 27) d, 14,2:3,33=4,(264) GV Gọi 1HS làm BT 71 SGK 2 Bài 71 (35-SGK) 1 1 = 0, (01); = 0, (001) 99 999 - GV Cho HS hoạt động nhóm làm BT85(2nhóm) Bài tập 87( 2nhóm) - GV Gọi đại diện 2 nhóm lên trình bày bài 3 Bài 85 (SBT) - Các phân số này đều viết đợc dới dạng số thập phân hữu hạn vì các phân số này đều tối giản, mẫu chỉ có ớc nguyên tố là 2 và 5 7 2 = 0, 4 375 ; = 0,... > 0 => x = 0,35 HS2 Chữa BT 27( 8 SBT) 3 Các hoạt động dạy và học : GV: NGUYN TH THANH NGH TRNG THCS HNG CN GIO N : I S 7 2014 HĐ của GV GV: NGUYN TH THANH NGH NM HC : 2013 HĐ của HS TRNG THCS HNG CN HĐ1 Chữa BT Dạng so sánh 2 số 1.Bài 21(15-SGK) a, h.Tỉ 14 2 27 3 NM HC : 2013 - Em N : I S 7 GIO có nxét gì về các psố này? = ; = - muốn biết P.Số nào b/d cùng một 35 5 63 7 2014 số H.Tỉ ta làm nh thế... hữu tỉ ta làm 4 a, < 1 . | x | = 2 3 x=-5 ,75 thì | x | =| -5 ,75 | =5 ,75 ?2. a, x = - 1 7 thì | x | = 1 7 b, x = 1 7 thì | x | = 1 7 c, x = - 1 3 5 thì | x | = 1 3 5 d, x = 0 thì | x | = 0 BT 17. (15 SGK ) 1, a,. chức: KTra sĩ số : 7A 7B : 7C 2. Kiểm tra: HS1: Muốn cộng 2 số hữu tỉ x,y ta làm nh thế nào? viết công thức tổng quát. Làm BT8d (10 SGK ) 2 7 1 3 2 7 1 3 16 42 12 9 79 7 3 3 4 2 8 3 4 2. 2,853 b, (-3 ,7) .(-2,16) =7, 992 BT 20 (15-sgk) a, 6,3+(-3 ,7) +2,4+(0,3) =(6,3+2,4)+ ( ) ( ) 3 ,7 0,3 + = 8 ,7 + ( -4)= 4 ,7 b, (-4,9+4,9 ) + 4,9 + (-5,5 ) = ( -4,9+4,9 ) + (-5,5+ 5,5 )= 0 2,9+3 ,7+ (-4,2)+(-2,9)+4,2=3 ,7 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 7, Giáo án toán 7, Giáo án toán 7