0

Giáo án toán 7 hay

137 1,090 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:06

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 Ngày soạn: 16/8/2013 Ngày dạy:19/8/2013 CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC TIẾT 1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ. I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: Học sinh phát biểu được khái niệm số hữu tỉ, biết số hữu tỉ được viết dưới dạng b a với 0b,Zb,a ≠∈ . 2. Kĩ năng: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số; biểu diễn số hữu tỉ bằng nhiều phân số bàng nhau; so sánh hai số hữu tỉ 3. Thái độ : Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm. II. CHUẨN BỊ CỦA GV-HS - GV: bảng phụ ghi bài tập. - HS bảng nhóm. III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Kiểm tra: (không) GV giới thiệu chương trình môn đại số 7; một số yêu cầu để học tốt bộ môn.(5’) 2.Bài mới: TRỢ GIÚP CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Số hữu tỉ . (10’) - Y/c hs viết các phân số bằng nhau của các số sau: 3; - 0,5; 0; 7 5 2 . Từ đó có nhận xét gì về các số trên ?. GV: Như vậy các số 3; -0,5; 0; 7 5 2 đều là các số hữu tỉ . - y/c hs trình bày k/n số hữu tỉ? - y/c hs đọc kn số hữu tỉ sgk - GV giới thiệu ký hiệu tập hợp các số hữu tỉ Q. - Yêu cầu học sinh làm ?1. - Y/c hs trả lời Vì sao các số 0,6; -1,25; 3 1 1 là các số hữu tỉ? - GV chốt kiến thức. yêu cầu học sinh làm ?2.Số nguyên a có phải là số hữu tỉ không ?. Vì sao ?. *GV : chôt - hs thực hiện: 14 38 7 19 7 19 7 5 2 ; 3 0 2 0 1 0 0 4 2 2 1 2 1 5,0 ; 3 9 2 6 1 3 3 == − − === − === = − = − = − =−==== - HS nhận xét HS trình bày Hs nhận xét - hs chú ý nghe *HS : Thực hiện. ?1. - hs nhận xét bài cua bạn Hs suy nghĩ trả lời ?2 Hs nhận xét 2.Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. (10’) - Yêu cầu học sinh làm ?3. Biểu diễn các số nguyên -1; 1; 2 trên trục số? - y/c hs lên bảng trình bày? *HS : Thực hiện ?3 Biểu diễn các số nguyên -1; 1; 2 trên trục số NĂM HỌC: 2013 – 2014 1 -2 -1 0 1 2 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 - y/c hs nhận xét? - GV chốt - Y/c hs đọc VD 1 sgk, trình bày cách biểu diễn số hữu tỉ 4 5 lên trục số. - y/c hs biẻu diễn số hữu tỉ 4 5 lên trục số. - y/c hs nhận xét, bổ sung GV chôt *GV : Yêu cầu học sinh làm ví dụ 2. *GV : Nhận xét. - hs lên bảng trình bày - hs nhận xét Ví dụ 1 : Biểu diễn số hữu tỉ 4 5 lên trục số - hs lên bảng trình bày và biểu diễn số hữu tỉ 4 5 lên trục số - hs nhận xét Ví dụ 2. (SGK – trang 6) 3.So sánh hai số hữu tỉ . (12’) *GV : Yêu cầu học sinh làm ?4. So sánh hai phân số : 5- 4 và 3 2− . *GV:Nhận xét và chôt kiến thức. 9 hai số hữu tỉ dạng phân số ta so sánh như so sánh 2 phân số đã học. - y/C HS So sánh hai số hữu tỉ -0,6 và 2 1 − ; 0 và 2 1 3− - y/c hs trình bày lời giải? -y/c hs nhận xét - y/c hs trình bày cách so sánh 2 số hữu tỉ? ( quy về so sánh 2 phân số) - y/c hs đọc kết luận sgk? - Yêu cầu học sinh làm ?5 theo nhóm. -Y/c các nhóm nhận xét chéo và tự đánh giá. ?4. So sánh hai phân số : 5- 4 và 3 2− . - hs đọc ?4 suy nghĩ trình bày cách so sánh . - HS thực hiện so sánh, - 1 hs lên bảng trình bày - h/s nhận xét *Nhận xét : SGK Ví dụ: Hs suy nghĩ, thực hiện so sánh hai số hữu tỉ -0,6 và 2 1 − ; 0 và 2 1 3− - hs trình bày lời giải. - Hs nhận xét Kết luận: SGK Hs đọc ? 5 HĐN Câc nhóm kiểm tra chéo bài. Nhóm trưởng nêu nhận xét. 4. Củng cố: (7’) - Gọi HS làm miệng bài 1 SGK - Cho cả lớp làm bài 4 SGK, Bài2 SBT Toán7 *) Bài tập cho hs khá giỏi: So sánh hai số a) 2929 2525− vµ 245 217− b) 54107.53 53107.54 + − =A vµ 135269.134 133269.135 + − =B - hs lên bảng trình bày lời giải; hs nhận xét 5. Hướng dẫn về nhà: (1’-Học bài theo SGK. Làm các bài tập 5 SGK, 8 SBT Toán 7. NĂM HỌC: 2013 – 2014 2 -1 0 1 5 4 M GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 Ngày soạn:19/8/2013 Ngày dạy:22/8/2013 TIẾT 2 CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: HS phát biểu được quy tắc thực hiện cộng, trừ số hữu tỉ; quy tắc “chuyển vế”. 2. Kĩ năng: Thực hiện thành thạo phép cộng trừ số hữu tỉ; Vận dụng các tính chất và quy tắc chuyển vế để tính nhanh; tìm x. 3. Thái độ: Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm. II. CHUẨN BỊ CỦA GV-HS - GV: bảng phụ ghi bài tập. - HS bảng nhóm. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. 1. Kiểm tra: (7’) HS1: Thế nào là số hữu tỉ ? Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu như thế nào ? Cho 3 ví dụ ? HS2: Quy tắc cộng trừ hai phân số? t/c phép cộng phân số? - Hs nhận xét? - GV chốt 2.Bài mới: TRỢ GIÚP CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. HĐ1.Cộng, trừ hai số hữu tỉ (15’) - Số hữu tỉ viết được dưới dạng phân số, khi thực hiện phép cộng, trừ số hữu tỉ ta có thể vận dụng quy tắc nào đã học? (QT cộng , trừ phân số) Công thức tổng quát? - Tương tự như phép cộng phân số, phép cộng số hữu tỉ có tính chất nào? - y/c hs thực hiên ?1 - Y/c hS lên bảng trình bày? - Y/c hs nhận xét? - GV chốt. *) Y/c hs làm bài tập số 1bc SGK - Y/c hs kiểm tra chéo bài của nhau? y/c 2 hs nhận xét kết quả làm của bạn? - hs suy nghĩ trả lời - Hs nhận xét - Hs nêu công thức tổng quát phép công, trừ 2 số hữu tỉ - HS suy nghĩ trả lời: Phép số hữu tỉ có các tính chất của phéo cộng phân số: Giao hoán, kết hợp, cộng với dố 0. Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối. - H/s đọc y/c ?1, suy nghĩ thực hiện phép tinh - HS lên bảng trình bày 2 6 2 ,0,6 3 10 3 a − + = + = − 18 20 2 1 ; 30 30 30 15 − − − + = = 1 1 4 , ( 0,4) 3 3 10 b − − = + = 10 12 32 16 30 30 30 15 + = = - HS nhận xét - HS làm bài tập 1bc ; hs kiểm tra chéo bài. HĐ2. Quy tắc “ chuyển vế ”. (10’) - Y/c hs phát biểu ại quy tắc chuyển vế trong tập số nguyên Z ? - y/c hs nhận xét? *GV Nhận xét và khẳng định. - HS phát biểu quy tắc chuyển vế đã học. - Hs nhận xét NĂM HỌC: 2013 – 2014 3 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 Tương tự như Z, trong Q ta cũng có quy tắc “ chuyển vế ”. y/c hs phát buêủ quy tắc chuyển vế trong tập số hữu tỉ? - Vận dụng quy tắc “chuyển vế” giải bài toám tìm x *Y/c học sinh tìm x, biết . 3 1 5 1 =+− x - y/c HS lên bảng trình bày lời giải ? - Y/c hs nhận xét bổ sung ? GV chốt : . - Yêu cầu học sinh làm ?2. Tìm x, biết: . 4 3 x 7 2 ,b; 3 2 2 1 x,a −=−−=− - Y/c 2 hs lên bẳng chữa bài? - Y/c hs nhận xét? -Y/c hs đọc chú ý SGK? - Hs phát biểu Hs thực hiện tìm x, biết . 3 1 5 1 =+− x - Hs lên bảng trình bày - HS nhận xét HS đọc đề suy nghĩ, thực hiện - HS1 chữa a) ; hs 2 chữa b) - HS nhận xét bổ sung Giải: 1 2 1 2 3 2 1 , 2 3 2 3 6 6 a x x − − = − ⇒ = − = 2 3 2 3 8 21 29 , . 7 4 7 4 28 28 b x x x + − = − ⇒ + = ⇒ = = *Chú ý: (SGK) 3. Củng cố: (12’) - HS phát biểu quy tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ và quy tắc chuyển vế? - Hoạt động nhóm bài 7; HĐcá nhân bài 8ac HS khá giỏi: Tính nhanh : S = 95.93 2 11.9 2 9.7 2 7.5 2 ++++ 4. Hướng dẫn về nhà (1’) - Học kĩ các quy tắc SGK. - Làm bài 8ab ; 9 ; 10 SGK, Bài 15, 16 SBT Toán 7. NĂM HỌC: 2013 – 2014 4 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 Ngày soạn: 23/8/2013 Ngày dạy: 26/8/2013 TIẾT 3 NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ I. Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh phát biểu được quy tắc nhân, chia hai số hữu tỉ - Kỹ năng: HS thành thạo nhân chia số hữu tỉ. - Thái độ: tích cực; hợp tác nhóm. II.Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng phụ ghi bài tập 14 - Học sinh: Bảng nhóm. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra bài cũ: (7’) - HS1: Bài 9 cd (c. x = 21 4 ; d. x = 21 5 ) - HS 2: Tính: a) 8 21 . 7 2− b) 25 3 :6 - HS nhận xét? - GV: Nhận xét chôt. 2. Bài mới: Ta đã biết mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phân số vậy việc nhân chia số hữu tỉ ta đưa về nhân chia các phân số Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: 1. Nhân hai số hữu tỉ (15’) Số hữu tỉ x = a/b; y = c/d hãy viết công thức tính x.y = ? - gọi hs nhận xét? -Yêu cầu HS làm bài 11ab(SGK/T12) - Y/c 2 hs lên bảng chữa HS1: a,b; HS2: cd? Gọi hs nhận xétCác nhóm nhận xét bài của bạn - Nhân nhiều số hữ tỉ em làm thế nào? - Y/c hs làm bài tập số 13 SGK? - Y/c HS lên bảng trình bày lời giải? - Y/c HS nhận xét? - GV chốt. - HS thực hiện viết công thức tổng quát nhân hai số hữu tỉ. Cho Qyx ∈, ( ) 0;;; ≠== db d c y b a x db ca d c b a yx . . == - HS nhận xét. - HS đọc và làm bài 11 SGK. - 2 hs lên bảng trình bày lời giải Kết quả: a) 4 3− ; b) - 10 9 ; c) 6 7 - HS suy nghĩ trả lời. - HS làm bài tập số 13a, b - HS lên bảng trình bày lời giải - HS nhận xét Hoạt động 2:2. Chia hai số hữu tỉ (12’) Số hữu tỉ x = a/b; y = c/d hãy viết công thức tính x:y = ? - HS thực hiện viết công thức tổng quát chia hai số hữu tỉ. Với x = b a ; y = d c (y ≠ 0) NĂM HỌC: 2013 – 2014 5 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 - Y/c hs làm ? SGK - HS lên bảng trình bày lời giải? HS nhận xét. - y/c hs thực hiên phép tính: - Y/c hs nêu K/n tỉ số của hai số đã học? Tương tự tỉ số của hai số hữu tỉ cúng vậy. Hẫy viết công thức tổng quát tỉ số của hai số hữu tỉ x, y? HS đọ Chú ý: SGK HS làm bài tâp số 13c,d - Y/c hs lên bảng trình bày lời giải? Em đã vận dụng kiến thức nào để làm? - GV chốt. x:y = b a : d c = cb da c d b a . . =⋅ - HS làm ? SGK - HS lên bảng trình bày lời giải. Kết quả: a) 10 49− b) 46 5 HS nhận xét. - HS thự hiện viết dạng tổng quát tỉ số của hai số hữu tỉ. - HS thực hiện làm bài số 13c,d. Lên bảng trình bày lời giải. trả lời câu hỏi phụ của GV - HS nhận xét. 3: Củng cố bài (10’) Yêu cầu HS làm bài 14 (SGK/T12) theo nhóm Nhóm 1,2,3: a) Nhóm 4,5 : b) Nhóm 6,7,8: c) Nhóm 9,10: d) - Y/c hs b/ c kết quả? Bài 16 a ( HS khá giỏi Y/c tính nhanh bài 16a?) HS: Làm bài 13 theo nhóm Kết quả: a) 2 15− b) 8 19 c) 15 4 d) - 6 7 2 nhóm b/c kết quả; 2 nhóm còn lại kt chéo - HS làm bài 16 a - HS nêu cách làm, lên bảng thực hiện tính. (7a y/c tính nhanhh) - HS nhận xét 4. Hướng dẫn về nhà: (1’) 1. Về nhà học thuộc quy tắc nhân, chia số hữu tỉ 2. Giải các bài tập sau: Bài 13bcd,16b (SGK/T12,13) Bài 10,11,14,15 (SBT/T4,5) 3. Ôn tập giá trị tuyệt đối của một số nguyên Giờ sau: “ Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân” NĂM HỌC: 2013 – 2014 6 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 Ngày soạn: 23/8/2013 Ngày dạy: 29/8/2013 Tiết 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN I. Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh phat biểu được khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ và biết cách thực hiện các phép tính công, trừ., nhân, chia số thập phân. - Kỹ năng: xác định nhanh chính xác trị tuyệt đối của một số hữu tỉ; thành thạo khi thực hiện phép tính công, trừ., nhân, chia số thập phân. - Thái độ: tích cưc; hợp tác nhóm. II.Chuẩn bị: - Giáo viên: bảng phụ ghi bài tập. - Học sinh: Bảng nhóm. Ôn tập giá trị tuyệt đối của một số nguyên III. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: (7’) HS1. Đ/n giá trị tuyệ đối của số nguyên? Cho x = 4; x = - 4 tìm |x| = ? HS2: Tìm x biết |x| = 8 ; |x| = -3 HS: nhận xét bài làm của bạn? GV chốt 2. Bài mới: Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1:1) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ (15’) GV: Ta đã biết Đ/n giá trị tuyệt đối của một số nguyên; tương tự như vậy y/c hs Đ/n giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ? Y/c hs làm bài ?1 SGK - y/c HS trả lời ? - HS nhận xét Vậy x thoả mãn Đk nào thì    − = x x x ? - với x = 4 3 thì |x| = ? ; x = -2.58 thì |x| = ? - Y/c hs trình bày lời giải Rút ra nhận xét Yêu cầu HS làm ?2 (SGK/T14) - Y/c hs lên bảng trình bày lời giải? - HS nhận xét? - GV chốt. - Y/c hs HĐN Bài 17 (SGK/T15) - Y/c Nhóm trưởng N1,2 b/c? N3, 4kiểm tra chéo? - HS nhận xét? - GV chốt. HS: phát biểu Đ/n - HS thực hiện điền vào chỗ trống. - HS nhận xét.    − = x x x - Hs suy nghĩ làm bài. - Hs trả lời. - HS nhận xét. - HS đọc ?2 suy nghĩ thực hiện tìm |x| - HS lên bảng trình bày - HJS nhận xét. HS đọc đề bài 17, suy nghĩ, thảo luận nhóm, thống nhất kết quả; Nhóm trưởng b/c - HS nhận xét. NĂM HỌC: 2013 – 2014 7 Nếu x <0 xxx o< Nếu x o≥ GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 Hoạt động 2:2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân(12’) - để cộng trừ, nhân, chia số thập phận em làm thế nào? ( đưa về psố rồi thực hiện ,) GV: ta có thể vận dụng quy tắc cộng trừ, nhân như với số nguyên. Ví dụ: Tính a) (1,13) + (-1,41) b)-5,2. 3,14 c) 0,408: (-0,34) - Gọi 3 HS lên bảng làm - Hs nhân xét? - GV chốt. Yêu cầu HS làm ?3 (SGK/14) HS1: a) HS2: b) Bài 18 (SGK/T15). Yêu cầu HS làm theo nhóm Nhóm chẵn: a,b) Nhóm lẻ: c,d) - HS suy nghĩ trả lời. HS nhận xét. 3HS lên làm ví dụ Kêt quả: a) -0,2 b) – 16,328 c) – 1,2 - HS nhận xét 2 HS lên bảng làm ?3. Dưới lớp làm vào vở. Kết quả: a) – 2,853 b) 7,992 HS làm bài 18 (SGK/T15) theo nhóm Kết quả: a) – 5,639 b) – 0,32 c) 16,027 d) – 2,16 4: Củng cố bài dạy (10’’) Bảng phụ 3: Bài 19 (SGK/T15) Yêu cầu Hs đứng tại chỗ trả lời GV: Đưa ra nhận xét và chốt lại Bài 20a, b (SGK/T15) Gọi 2 HS lên bảng làm HS1: a) HS2: b) HS đứng tại chỗ trả lời bài 19 2 HS lên bảng làm Kết quả: a) 4,7 b) 0 4. Hướng dẫn về nhà: (1’) 1. Học thuộc định nghĩa và công thức xác định giá trị tuyệt đối số hữu tỉ 2. Giải các bài tập sau: Bài 20c,d; bài 21 (SGK trang 15) Bài 24,25,27 (SBT/T7,8) 3. Ôn lại so sánh số hữu tỉ Chuẩn bị máy tính bỏ túi Giờ sau: “ Luyện tập ” NĂM HỌC: 2013 – 2014 8 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 Ngày soạn: 3/9/2013 Ngày dạy: 6/9/2013 TIẾT 5 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh vận dụng các phép tính trên tập hợp số hữu tỉ và giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ làm bài tập. - Kỹ năng: HS thực hiện được (HS khá giỏi thực hiện thành thạo) các phép tinh nhanh; so sánh các số hữu tỉ; tìm x. - Thái độ: tích cực; hợp tác nhóm. II.Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng phụ, thước, máy tính bỏ túi - Học sinh: Máy tính bỏ túi, bảng nhóm. III. Tiến trình dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: (8’) - HS1: tính x như thế nào? Áp dụng biết 7 2 −=x ; x = 4,5 tìm |x|? - HS2: Tìm x biết a) 5,3=x b) 5−=x - HS nhận xét bài bảu bạn? - GV chốt. 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Bài tập so sánh số hữu tỉ (14’) Yêu cầu HS làm bài 22 theo nhóm: - Nhóm trưởng 2 nhóm b/c kết quả, 2 nhóm còn lại kt chéo? - HS nhận xét bài của nhóm bạn? - Em thực hiện so sánh các số hữu tỉ ntn? (viết các số hữu tỉ về dạng phân số rồi so sánh) GV chốt: - y/c hs làm bài 23: (SGK/T16) GV gợi ý: Dựa vào tính chất bắc cầu hãy tìm số trung gian y để so sánh các số hữu tỉ. - Gọi hs lên bảng làm? - HS nhận xét? - HS đọc bài 22, suy nghĩ , thảo luận, thống nhất ý kiến, thực hiện so sánh. - Nhóm trưởng b/c kết quả - HS nhận xét. - HS trả lời. HS đọc y/c bài 23. Suy nghĩ tìm số trung gian hợp lý để thực hiện so sánh. - 3 HS lên bảng trình mỗi em bày lời giải một phần. a) 4 1 1,1 5 < < 4 1,1 5 ⇒ < b) 500 0 0,001 500 0,001− < < ⇒ − < c) 38 13 37 12 38 13 39 13 3 1 36 12 37 12 37 12 < − ⇒<==<= − − - HS nhận xét. Hoạt động 2 : Bài tập thực hiện phép tính (12’) y/c hs làm bài 24: tính nhanh - HS đọc đề bài, suy nghĩ vận dụng các t/c của NĂM HỌC: 2013 – 2014 9 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 - gọi h/s lên bảng làm a) - y/c hs nhận xét bài làm? Em có cách kết hợp khác k? *) Tính giá trị biểu thức sau khi bỏ dấu ngoặc: A = (3.1 – 2,5) – (-2,5 + 3,2) - HS lên bảng làm ? - HS nhận xét ? GV chốt : nên phá ngoặc rồi tính nhanh. - Y/c hs đọc thông tin hướng dẫn dùng máy tính bỏ túi thực hiện phép tính ( Bài 26) Yêu cầu HS sử dụng máy tính bỏ túi làm theo hướng dẫn. phép cộng, nhân số hữu tỉ tính nhanh. HS: Lên bảng trình bày a) ( ) ( ) 2,5.0,38.0,4 0,125.0,15. 8   − − −   ( ) ( ) 2,5 .0,4.0,38 8.0,125 .3,15     = − − −     ( ) ( ) 1 0.38 . 1 .3.15     = − −     ( ) 0.38 3,15= − − − 2,77= - HS suy nghĩ, phá ngoặc thực hiện tính nhanh - HS đọc thông tin. - HS thực hành. Hoạt động 3: Bài tập về giá trị của số hữu tỉ. (10’) GV: A = ? y/c hs làm bài 25a) : (SGK/T16) Tìm x biết a) |x-1,7|=2,3 - Y/c hs lên bảng trình bày lời giải? - Y/c hs nhận xét? - GV chốt. Bài tập cho HS khá giỏi: Tìm GTLN của biểu thức A = 0,5 - 5,3−x - Gọi hs nêu hướng giải quyết (GV gợi ý: xét giá trị của 5,3−x ? ( 0 ≥ ). Vậy A = 0,5 - 5,3−x đạt GTLN khi nào? (khi 5,3−x có GTNN) ) - GV đưa ra đáp án. y/c hs kt chéo bài. HS: Đứng tại chỗ trả lời A =    <− ≥ 0, 0, khiAA khiAA HS ghi vào vở - HS làm bài 25a) a) |x-1,7|=2,3 suy ra x – 1,7 = 2,3 hoặc x – 1,7 = - 2,3 *) với x – 1,7 = 2,3 x = 4 *) với x – 1,7 = - 2,3 x = - 0,6 Vậy x { } 6,0;4 −∈ - HS khá giỏi suy nghĩ thực hiện tìm GTLN - HS nêu hướng giải quyết bài/ - HS thực hiện giải bài tập. - kiểm tra chéo bài. 3. Củng cố: Theo từng phần trong giờ luyện tập 4. Hướng dẫn về nhà: (1’) 2. Giải các bài tập sau: Bài 21; 24b; 25b (SGK/T16); 28 SBT (7a làm thêm bài 31,33,34 (SBT/T8,9) NĂM HỌC: 2013 – 2014 10 [...]... ?2 theo nhúm a) 79 ,3826 79 ,383 Dóy 1: a) b) 79 ,3826 79 ,38 Dóy 2: b) c) 79 ,3826 79 ,4 Dóy 3: c) HS: Nhn xột bi lm ca bn Gi HS nhn xột sau ú GV cht li 3.Cng c : (10) Yờu cu HS phỏt biu li quy c lm trũn s? HS phỏt biu quy c lm bi tp 73 SGK trang 36 p dng lm bi tp 73 - SGK Gi 2 HS lờn bng lm 2HS lờn bng trỡnh by - HS nhn xột HS c bi, suy ngh thc hiờn tớnh 7a lm thờm: Bi 74 (SGK/T36, 37) TBM, ri lm trũn... (7 + 8 + 6 + 10) + 2. (7 + 6 + 5 + 9) Gi ý: 12 + Tớnh im trung bỡnh cỏc bi kim tra 7, 1 = 7, 08(3) + Tớnh im trung bỡnh mụn Toỏn HKI + im TBM Toỏn HKI 7, 1.2 + 8 = 7, 4 3 4 Hng dn v nh: (1) - Hc thuc 2 quy c ca phộp lm trũn s - Gii cỏc bi tp sau: 75 >79 SGK Trang 36,38; 7a thờm Bi 93,94,95 (SBT/T16) - c trc bi S vụ t Khỏi nim v cn bc hai NM HC: 2013 2014 33 GIO N I S 7 Ngy son: 14/10/2013 Ngy dy: 17/ 10/2013... chộo N 14 : 6 = 7 : 3 H 20 : (-25) = (-12) : 15 - gi hs nhn xột, ỏnh giỏ bi cỏc nhúm C 6 : 27 = 16 : 72 I (-15) : 35 = 27 : (NM HC: 2013 2014 21 GIO N I S 7 GV cht 63) 4, 4 0, 84 = 1,89 9,9 0, 3 0 ,7 = 2 ,7 6, 3 1 1 3 1 :3 = :5 2 2 4 4 3 1 1 :1 =1 :2 4 4 5 L B U 3 1 2 14 6 0,65 6,55 = 9, 17 0,91 4 2 2 1 Y :1 =2 :4 5 5 5 5 1 1 1 1 :1 =1 :3 2 4 3 3 5, 4 2, 4 T = 13,5 6 1 -0,84 9, 17 0,3 1 3 ấ B I... -0,4 375 ; = 0,016 16 NM HC: 2013 2014 125 29 GIO N I S 7 7 2 5 5 14 11 7 3 ; ; ; ; ; ; ; 16 125 6 3 25 40 15 11 11 14 = 0, 275 ; = -0,56 40 25 - Y/c hs HN - Y/c cỏc nhúm b/c ? HS nhn xột ? - GV cht - Cỏc phõn s sau u dng ti gin, mu cú cha tha s nguyờn t khỏc 2 v 5 5 5 = 0,8(3) ; = -1,(6) 6 3 7 3 = 0,4(6) ; = - 0,( 27) 15 11 Dng 2: Vit s thp phõn di dng phõn s(12) Bi 70 (SGK/T35) 2HS lờn bng lm bi 70 ... 2013 2014 32 GIO N I S 7 HS: Lờn bng in vo ụ vuụng Kt qu: - y/c hs lm ?1 (SGK/T35) 5, 4 5 5,8 6 Vớ d 2 (SGK/T35) Yờu cu HS nghiờn cu VD2 v gii thớch HS: 72 900 73 000 vỡ 72 900 gn 73 000 cỏch lm trũn hn l 72 000 Vớ d 3.(SGK/T35) Yờu cu HS nghiờn cu VD 3 v cho bit HS: Tr li gi li 3 ch s thp phõn 0,8134 0,813 Vy gi li my ch s thp phõn phn kt qu ? Hot ng 2:2 Quy c lm trũn s ( 17) GV: Trờn c s cỏc vớ d... 3 3 2 3 6 )] =( ) 4 4 b) [(0,1)4]2 = (0,1)8 3: Cng c (7) Bi 27 (SGK/T19) gi 2Hs lờn bng lm 2HS lờn bng lm c kt qu l 4 1 1 ; = 81 3 3 72 9 9 = 64 4 (- 0,2)2 = 0,04 ; (- 5,3)0 = 1 HS khỏ gii: Bi s 47 SBT - HS c bi; suy ngh chng minh 87 218 chia ht cho 14 - HS trỡnh by li gii (Gi ý: bin i, chng t 8 7 218 chia hờta - HS nhn xột cho 2 v 7) 4.Hung dn v nh : (1) - Hc thuc nh ngha lu tha bc n ca... lp: 1 Kim tra (15) bi: Bi 1( 3)Tớnh: ỏp ỏn: Bi 1 mi ý ỳng 1,5 7 1 3 2 a) 8 4 10 5 2 b) 215 9 4 6 6 83 Bi 2 (3) Tỡm x bit: a, x 2 = 15 3 b, 2x - 1 = 1 ,75 4 Bi 3( 4) Lp cỏc t l thc t ng thc sau: 51.3 = 9. 17 a) 1 160 b) 36 Bi 2: mi ý ỳng 1,5 a) x = -10 b) x = 1 Bi 3: mi ý ỳng 1 51 17 3 17 51 9 3 9 = ; = ; = ; = 9 3 9 51 17 3 17 51 2 Bi mi Tr giỳp ca GV Hot ng ca HS Hot ng1: Nhn dng t l... t l thc v tớnh cht ca dóy t s bng nhau 2 Gii cỏc bi tp sau: Bi 56,58,59,60 ( SGK,Trang 30, 31) 7 a lm thờm: Bi 74 ,75 ,76 (SBT/T14) NM HC: 2013 2014 24 GIO N I S 7 Ngy son: 30/9/2013 Ngy dy: 3/9/2013 LUYN TP Tit 13: I Mc tiờu: - Kin thc: Vn dng tớnh cht ca dóy t s bng nhau vo lm bi tp - K nng:HS thc hin c thay t s gia cỏc s hu t bng t s gia cc s nguyờn, tỡm x trong t l thc, gii baỡi toỏn v chia t l -... ca lp 7A, -Bi 59, tho lun, thng nht ý kin - Nhúm trng trỡnh by - HS nhn xột a) 17 6 b) 26 5 c) 16 23 d) 2 - Y/c hs lm bi 60 - HS lờn bng trỡnh by li gii 3 2 1 2 x : = 1 : 4 5 3 3 1 7 5 2 x = 3 4 2 3 1 35 35 1 35 35 x = => x= : = Vy x 3 12 12 3 4 4 3HS lờn bng Kt qu: a) x = 1,5 b) x = 0,32 c)x = 3 32 HS c bi 58 Thc hin chuyn li vn thnh biu thc p dng t/c dóy t s bng nhau tớnh s cay 7a, 7b NM... 2014 25 GIO N I S 7 7B ln lt l x, y - HS lờn bng trỡnh by li gii Hóy dựng dóy s bng nhau th hin - Gi s cõy trng ca 2 lp 7a, 7b tng ng l x, bi? y (cõy) x, y N * x 4 Yờu cu 1HS lờn bng gii tip Theo bi ra ta cú: y = 0,8 = 5 v y x = 20 Ap dng t/c dóy t s bng nhau x y y x 20 = = = = 20 (vỡ y-x = 20) 4 5 54 1 x Do ú: = 20 x = 4.20 = 80 4 y = 20 y = 20.5 = 100 5 Vy: S cõy ó trng ca lp 7A: 80 cõy S cõy . 95.93 2 11.9 2 9 .7 2 7. 5 2 ++++ 4. Hướng dẫn về nhà (1’) - Học kĩ các quy tắc SGK. - Làm bài 8ab ; 9 ; 10 SGK, Bài 15, 16 SBT Toán 7. NĂM HỌC: 2013 – 2014 4 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 Ngày soạn: 23/8/2013 Ngày. bài 1 SGK - Cho cả lớp làm bài 4 SGK, Bài2 SBT Toán7 *) Bài tập cho hs khá giỏi: So sánh hai số a) 2929 2525− vµ 245 2 17 b) 541 07. 53 531 07. 54 + − =A vµ 135269.134 133269.135 + − =B -. Hướng dẫn về nhà: (1’-Học bài theo SGK. Làm các bài tập 5 SGK, 8 SBT Toán 7. NĂM HỌC: 2013 – 2014 2 -1 0 1 5 4 M GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 Ngày soạn:19/8/2013 Ngày dạy:22/8/2013 TIẾT 2 CỘNG, TRỪ SỐ HỮU
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 7 hay, Giáo án toán 7 hay,

Từ khóa liên quan