0

Giáo án Toán 9 hay

214 656 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 11:23

Giáo viên: La Thanh Tuyết Trường THCS Thái Học Chương I: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA Tiết 1: §1 CĂN BẬC HAI Lớp Ngày dạy Ngày giảng HS vắng mặt Ghi chú 9 1. Mục tiêu: a) Kiến thức: Hiểu khái niệm căn bâc hai của số không âm, kí hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm, định nghĩa căn bậc hai số học. b) Kĩ năng: Tính được căn bậc hai của số hoặc biểu thức là bình phương của số hoặc bình phương của biểu thức khác. c) Tư tưởng: tính nhanh, chính xác. 2. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, máy tính bỏ túi. 3. Phương pháp : Nêu và giải quyết vấn đề. 4. Tiến trình bài giảng: a. Ổn định lớp: 1’ b. Kiểm tra: 5’ GV giới thiệu chương trình và cách học bộ môn. c. Nội dung bài giảng : - Khởi động: Phép toán ngược của phép bình phương là phép toán nào? - ND kiến thức: Tg HĐ của thầy và trò Nội dung ghi bảng 15’ * HĐ1: Căn bậc hai số học ? Hãy nêu định nghĩa CBH của môt số a không âm? HS: CBH của một số a không âm là số x sao cho x 2 =a. ?Với số a dương có bao nhiêu CBH? HS: có 2CBH là 2 số đối nhau và - . ?Nếu a = 0, số 0 có mấy CBH? HS: có 1 CBH là 0 ( = 0) ?Tại sao số âm không có CBH? HS: Vì bình phương của mọi số đều không âm. HS: Thực hiện ?1 GV đưa ?1 vào bảng phụ HS đọc kết quả HS phát biểu định nghĩa HS Giải VD 1, Căn bậc hai số học ?1: (SGK- 4) a, CBH của 9 là 3 và -3 b, CBH của là và - c, CBH của 0,25 là 0,5 và -0,5 d, CBH của 2 là và - *Định nghĩa:(SGK – 4 ) - VD1: Tìm CBH (nếu có) của các số sau: 0 ; -4 Giáo án Đại số 9 1 Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: La Thanh Tuyết Trường THCS Thái Học 14’ GV: Đưa ra chú ý và cách viết để khắc sâu cho HS 2 chiều của định nghĩa ? Hãy thực hiện ?2 HS đọc phần giải mẫu a, Tương tự: Thực hiện các ý còn lại GV: Phép toán tìm CBHSH của số không âm là phép khai phương. Với phép khai phương là phép toán ngược của phép toán nào? HS: là phép bình phương ? Để khai phương 1 số người ta dùng dụng cụ gì? HS: Máy tính bỏ túi hoặc bảng số ? Hãy thực hiện ?3 HS đọc kết quả * HĐ2: So sánh các CBHSH. ? Cho a và b ≥ 0. Nếu a<b thì so với như thế nào? HS: < GV: Ta có thể chứng minh điều ngược lại. Từ đó ta có định lí sau : HS đọc đinh lí. HS giải VD ? Tìm xem 12 là căn bậc hai của số nào? ? So sánh hai số dưới dấu căn? HS thực hiện ?4 HS giải VD3(SGK) HS thực hiện ?5 CBH của 0 là 0 Không có số nào là CBH của -4 * Chú ý: ( SGK ) ?2: Tìm căn số học của các số: 64; 81; 1,21; 3; 0 ; -16 Giải: = 8 vì 8 ≥ 0 và 8 2 = 64 = 9 ; = 1,1 = 1,73 ; = 0 Không có căn số học của -16 vì -16 < 0 ?3: (SGK- 8) a, CBHcủa 64 là 8 và -8 b,CBH của 81 là 9 và -9 c. c, CBH của 1,21 là 1,1 và -1,1 2, So sánh các CBHSH: *Đinh lí:(SGK-5) - VD2: So sánh a, và b, 12 và Giải: a, Ta có = ; = nên < . Vậy < b, 12 = ; 144 >143 nên > . Vậy 12 > ?4:So sánh: a,16 >15 nên > . Vậy 4 > b,11 > 9 nên > . Vậy > 3 - VD3: (SGK-6) ?5: (SGK – 6) a, 1 = nên > 1 => > . Vậy x > 1 b, < 3 => < với x≥0 có < Vậy 0 ≤ x < 9 Giáo án Đại số 9 2 Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: La Thanh Tuyết Trường THCS Thái Học d. Củng cố : 8’ HS lên bảng làm BT 1 &3 (dùng máy tính bỏ túi để tính) * Bài 1:(SGK-6) 11 là CBHSH của 121 -11 là CBHSH của 121 Vì = ± 11 * Bài 3:(SGK- 6) a, x=2 =>x 1,2 ≈ ± 1,414 b, x= 3 => x 1,2 ≈ ± 1,732 e. HD học ở nhà : 2’ -Làm BT 2 ;4 ;5(SGK-6 ;7) -Ôn định lí Pi ta go và qui tắc tính giá trị tuyệt đối của một số. 5. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tiêt 2: §2 CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC = | A | Lớp Ngày soạn Ngày giảng Số HS vắng Ghi chú 9 Giáo án Đại số 9 3 Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: La Thanh Tuyết Trường THCS Thái Học 1. Mục tiêu: a) Kiến thức: Hiểu khái niệm căn bậc hai của các số không âm, phân biệt được căn thức hai và biểu thức dưới dấu căn. Biết điều kiện để xác định là A≥ 0. b) Kỹ năng: Tính được căn bậc hai của một số hoặc một biểu thức là bình phương của một số hoặc bình phương của một biểu thức khác. c) Tư tưởng: Cẩn thận, chính xác. 2. Đồ dùng DH: Thước, bảng phụ 3. Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề 4. Tiến trình bài giảng: a. Ổn định lớp: 1’ b. Kiểm tra: 5’ Tìm trong mỗi trường hợp sau (nếu có): a) x = 9 ; b) x = 0 ; c) x = -81 (ĐS: a) Không có CBH của -9 vì số âm không có CBH; b) = 0 ; = ± 9 ) c. bài mới: - ĐVĐ: Trong tiết học này chúng ta sẽ nghiên cứu về CBH của các biểu thức có chứa biến và hằng. ND kiến thức: Tg HĐ của thầy và trò NDKT cần khắc sâu 14’ * HĐ1: Căn thức bậc hai HS thực hiện ?1 GV: vẽ hình và hướng dẫn cách tìm AB dựa vào Định lí Pi ta go. ? Vì sao AB = ? GV: là căn thức bậc hai của 25 – x 2 . còn 25 – x 2 là biểu thức dưới dấu căn. HS đọc TQ (SGK) GV đưa ra VD ? xác định khi nào? ? xác định khi nào? HS thực hiên ?2 * HĐ2: Hằng đẳng thức =| A | 1, Căn thức bậc hai: ?1: ( SGK- 8 ) Giải : Trong tam giác ABC có: AB 2 +BC 2 =AC 2 AB 2 =25 - x 2 =>AB = *Tổng quát:(SGK-8) xác định <=> A≥0 - VD1: Tìm Điều kiện để: a) được xác định b) được xác định Giải: a) xác định khi 8 - 2x≥ 0 <=> x ≤ 4 b) xác định khi x 2 + 5 ≥0 BPT này thoả mãn với mọi x Vậy với mọi x thì luôn xác định. ?2:(SGK-8) xác định khi 5-2x≥0 <=>x≤2,5 Giáo án Đại số 9 4 Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: La Thanh Tuyết Trường THCS Thái Học 14’ GV đưa ?3 vào bảng phụ HS quan sát, điền kết quả ? Hãy nhận xét quan hệ giữa và ? HS : Nếu a<0 thì =-a nếu a≥0 thì = a GV : Như vậy không phải bình phương một số rồi khai phương kết quả đó cũng được số ban đầu. Ta có Định lí: GV hướng dẫn CM định lí (SGK) HS đọc kết quả GV :Ở VD2 ta không cần tính CBH mà vẫn tìm được giá trị của CBH. HS giải VD 3 GV đưa ra chú ý (SGK) HS đọc kết quả GV gợi ý: Biến đổi về dạng a 2 rồi mới thực hiên tính CBH dạng = | a | 2, Hằng đẳng thức =| A | ?3:(SGK-8) a -2 -1 0 2 3 a 2 4 1 0 4 9 2 1 0 2 3 *Định lí: Với mọi a ta có =| a | Chứng minh (SGK - 9) - VD2 : Tính a) = |7| = 7 b) = | -19 | = 19 - VD3: Rút gọn biểu thức 2 (2 7) 2 7 7 2− = − = − * Chú ý (SGK -10) -VD4 : Rút gọn a, 2 ( 2)x − = | x-2 | = x-2 vì x≥2 b, = =| a 3 | Vì a < 0 => a 3 < 0 => | a 3 | = - a 3 | Vậy = - a 3 d. Củng cố: 8’ HS lên bảng giải BT 6&8 (SGK-10) * Bài 6(SGK-10): a, ĐK: ≥ 0 => a > 0 ; b, a < 0 * Bài 8( SGK-10): a) 2 (2 3)− = | 2 - | = 2 - vì 2 > b) 2 (3 11) 3 11 11 3 − = − = − e. HD học ở nhà: 2’ - Làm BT 8b, 10, 11, 12 (SGK – 11) - Ôn hằng đẳng thức đáng nhớ. 5. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Giáo án Đại số 9 5 Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: La Thanh Tuyết Trường THCS Thái Học Tiết 3 : LUYỆN TẬP Lớp Ngày soạn Ngày giảng Số HS vắng Ghi chú 9 1. Mục tiêu: a) Kiến thức: Củng cố về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức = | A | b) Kĩ năng: Hiểu và vận dụng được hằng đẳng thức = | A | khi tính căn bậc hai của một số hoặc một biểu thức là bình phương của một số hoặc bình phương của một biểu thức khác. c) Tư tưởng : Tính nhanh, chính xác. 2. Đồ dùng dạy học : Thước, bảng phụ 3. Phương pháp : Tích cực hoá hoạt động HS. 4. Tiến trình bài giảng: a. Ổn định lớp : 1’ b. Kiểm tra : 5’ HS lên bảng làm BT 8d (SGK- 11): Rút gọn biểu thức: 3 với a < 2 Giải: 3 = 3|a - 2| = -3(a - 2) (a < 2) c. ND bài mới: - ĐVĐ: Tiết học hôm nay chúng ta sẽ vận dụng hằng đẳng thức = |A| vào giải một số bài tập: tg HĐ của thầy và trò NDKT cần khắc sâu 8’ 8’ GV đưa ra BT 9(SGK) ? Hãy áp dụng hằng đẳng thức AA = 2 để khử căn ? sau đó tìm x? HS lên bảng giải Cả lớp nhận xét GV sửa sai GV đưa ra BT 11(SGK) ? Nêu thứ tự thực hiện các phép tính ở biểu thức trên? HS : khai phương trước rồi nhân, 1, Bài 9 (SGK -11): Tìm x biết a) 7 2 =x 77 2 =⇒== xxx hoặc x = -7 b) 8 2 −= x 888 2 =⇒=−== xxx hoặc x = -8 c) 64 2 = x 33624 2 =⇒=⇒== xxxx hoặc x = -3 2, Bài 11 (SGK – 11): Tính a, . + : Giáo án Đại số 9 6 Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: La Thanh Tuyết Trường THCS Thái Học 8’ 10’ chia,cộng, trừ.Thực hiện từ trái sang phải HS lên bảng giải GV chốt lại: Giải BT dạng trên cần lưu ý đến thứ tự thực hiện các phép tính. GV đưa đầu bài vào bảng phụ ? 72 + x có nghĩa khi nào? ? 43 +− x có nghĩa khi nào? ? x +− 1 1 có nghĩa khi nào? HS: khi >0 ? Tử là 1 > 0. vậy mẫu phải thế nào? HS : mẫu lớn hơn 0. ? 2 1 x + có nghĩa khi nào? GV chốt lại: Để giải bài tập về tìm ĐK để căn thức có nghĩa thì biểu thức dưới dấu căn phải lớn hơn hoặc bằng 0. GV đưa ra BT 13(SGK) HS lên bảng giải Cả lớp nhận xét GV sửa sai =4 . 5 + 14 : 7 =20 + 2 = 22 b, 36: 1961832 2 − = 36: 22 139.2.3.2 − = 36:(2.3.3) - 13 = - 11 c, 81 .= 399 2 == . d, 2 2 3 4 9 16 25 5+ = + = = 3, Bài 12 (SGK – 11) Tìm x để căn thức sau có nghĩa. a) 72 + x có nghĩa khi 2x +7 ≥ 0 2 7 −≥⇒ x b) 43 +− x có nghĩa khi -3x + 4 3 4 0 ≤⇒≥ x c) x +− 1 1 có nghĩa khi 1010 1 1 >⇒>+−⇒≥ +− xx x d) 2 1 x + có nghĩa khi 1+ x 2 ≥ 0 bất pt này thoả mãn với mọi x Vậy với mọi x thì 2 1 x + có nghĩa 4, Bài 13 ( SGK -11 ): Rút gọn các biểu thức sau: a) 2 a5a25a 2 −=− = -2a - 5a = -7a (a < 0) b) a3a25 2 + với a 0 ≥ Ta có: a3)a5(a3a25 22 +=+ = a3a5 + = 5a + 3a Giáo án Đại số 9 7 Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: La Thanh Tuyết Trường THCS Thái Học Gv chốt lại: Khi rút gọn biểu thức ta cần chú ý đến điều kiện đề bài cho. Lưu ý đến luỹ thừa bậc lẻ của một số âm. = 8a (a )0≥ c) 24 a3a9 + với a bất kì Ta có: 22224 a3)a3(a3a9 +=+ = 22 a3a3 + = 3a 2 + 3a 2 = 6a 2 (vì 3a 2 )0≥ d/ 5 6 a4 - 3a 3 với a bất kì Ta có: 5 6 a4 - 3a 3 = 5 23 )a2( - 3a 3 = 5 3 a2 - 3a 3 Nếu a < 0 thì a 3 < 0 ⇒ 2a 3 < 0 Ta có : 33 a2a2 −= Do đó: 5 6 a4 - 3a 3 = 5(-2a 3 ) - 3a 3 = -13a 3 d. Củng cố: 3’ Nhắc lại cách giải các bài tập trên e. HD học ở nhà: 2’ Làm BT 13; 16 (SGK- 12 ); BT 12; 14 (SBT- 5 ) 5. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… TIẾT 4 §3. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG Lớp Ngày soạn Ngày giảng Số HS Vắng Ghi chú 9 1. Mục tiêu: a) Kiến thức: Hiểu được đẳng thức . .ab a b= . Biết hai quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai. b) Kĩ năng: Có kỹ năng dùng các quy tắc, khai phương một tích, nhân các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức. Giáo án Đại số 9 8 Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: La Thanh Tuyết Trường THCS Thái Học c) Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập. 2. Chuẩn bị: Bảng phụ, MTBT,SGK 3. Phương Pháp: Nêu vấn đề 4. Tiến trình dạy học: a. Ổn định: 1phút b. Kiểm tra: c. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG 10’ Hoạt động 1: Định lí -GV cho HS làm ? 1 SGK -Tính và so sánh: 16.25 16. 25 -GV Đây là một trường hợp cụ thể. Tổng quát ta phải chứng minh định lý sau đây. -GV đưa ra định lý và hướng dẫn cách chứng minh. ? Nhân xét gì về a , b , a . b ? Hãy tính: 2 ( . )a b = -GV mở rộng định lý cho tích nhiều số không âm. 1. Định lý: Với hai số a và b không âm Ta có: . .a b a b= I. CM Vì a, b ≥ 0 nên a . b xác định không âm. Ta có: 2 2 2 ( . ) ( ) .( ) .a b a b ab= = Vì a . b là căn bậc hai số học của a.b tức . .a b a b= *Chú ý: . . . .a b c a b c= (a, b,c ≥ 0) 10’ Hoạt động 2: Áp dụng ? Một HS đọc lại quy tắc SGK. -GV hướng dẫn HS làm vd 1. -Hãy tính: a) 49.1,44.5 ? Hãy khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả lại với nhau. ? Goi một HS lên bảng làm câu b. b) 810.40 -GV gợi ý HS làm 2. Áp dụng a) Quy tắc khai phương một tích. (SGK) Với hai số a và b không âm Ta có: . .a b a b= Ví dụ: a) 49.1,44.5 49. 1,44. 25 7.1,2.5 42 = = = -HS lên bảng làm. 810.40 81.400 81. 400 9.20 180 = = = = 15’ -GV yêu cầu HS làm ? 2 bằng cách chia nhóm. ? 2 Giáo án Đại số 9 9 Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: La Thanh Tuyết Trường THCS Thái Học 7’ -GV tiếp tục giới thiệu quy tắc nhân các căn thức bậc hai. -GV hướng dẫn làm ví dụ 2. ) 5. 20a ) 1,3. 52. 10b -GV: Khi nhân các số dưới dấu căn ta cần biến đổi biểu thức về dạng tích các bình phương rồi thực hiện phép tính. -GV: Cho HS hoạt động nhóm ?3 (Đưa đề bài lên bảng phụ) -GV nhận xét các nhóm làm bài. -GV yêu cầu HS tự đọc ví dụ 3 và bài giải SGK. -GV hướng dẫn câu b. -GV cho HS làm ? 4 sau đó gọi 2 HS lên bảng trình bày. -GV các em vẫn có thể làm cách khác. d. Củng cố ? Phát biểu và viết định lý liên hệ giữa phép nhân và khai phương. ? Tổng quát hoá như thế nào. ? Quy tắc khai phương một tích, quy tắc nhân các căn thức bậc hai. HS làm bài tập ) 0,16.0,64.225 0,16. 0,64. 225 0,4.0,8.15 4,8 ) 250.360 25.36.100 25. 36. 100 5.6.10 300 a b = = = = = = = b) Quy tắc nhân các căn thức bậc hai. (SGK) Với hai số a và b không âm Ta có: . .a b a b= *Ví dụ: ) 5. 20 5.20 100 10a = = = 2 ) 1,3. 52. 10 1,3.52.10 13.52 13.13.4 ( 13.2) 26 b = = = = = ?3 ) 3. 75 3.75 225 15a = = = ) 20. 72. 4,9 20.72.4,9 2.2.36.49 4. 36. 49 2.6.7 84. b = = = = = *Chú ý: (SGK Tr 14) ? 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 ) 3 . 12 3 .12 36 (6 ) 6 6 ) 2 .32 64 (8 ) 8 8 a a a a a a a a a b a ab a b ab ab ab = = = = = = = = = 3. Luyện tập: 4 2 2 2 1 ) . ( ) 1 . [ ( )] d a a b a b a a b a b − − = − − = a 2 (vì a>b) e. Hướng dẫn về nhà 2’ + Học thuộc định lý, quy tắc, học cách chứng minh. + Làm các bài tập còn lại trong SGK. Chuẩn bị bài mới 5. Rót kinh nghiÖm : Giáo án Đại số 9 10 Năm học 2014 - 2015 [...]... ỏn i s 9 a 17 Ni dung kin thc Dng 1: Tớnh Nm hc 2014 - 2015 Giỏo viờn: La Thanh Tuyt Trng THCS Thỏi Hc GV? Hóy nờu cỏch lm? GV? Cú nhn xột gỡ v t v mu ca biu thc ly cn? HS: t v mu ca biu thc ly cn l hng ng thc hiu hai bỡnh phng GV: hóy vn dng hng ng thc ú tớnh = GV a bi lờn bng ph 7 8 Bi 32 ( 19- SGK) 9 4 25 49 1 a) 1 5 0,01 = 16 9 16 9 100 25 49 1 5 7 1 7 = = = 16 9 100 4 3 10 24 d) 1 49 2 76... 7 + 9x 2 y + 1 6 2 3 2 yx 2 ( x 0; y o) 3 x 5 4 x + 3 9 x + 19 ỏp ỏn Cõu 1 ( 4im) : CTTQ ( sgk ) Cõu 2 ( 6im) 1 5 2.7 + 7 + 1 6 2 3 2 =6 7 9 x 2 y + yx 2 ( x 0; y o) = 4x y 2 3 x 5 4 x + 3 9 x + 19 3 =2 x + 19 e Hng dn v nh: 2 - Lm bi tp 56, 57, 58, 59, 60 ( 11,12 SBT ) - Xem trc Bi 7 5 Rỳt kinh nghim: Tiết 10 Đ 7 Biến ĐÔi ĐƠN giản biểu thức Giỏo ỏn i s 9 26... cn Ni dung kin thc Bi 45 (27-SGK) a) 3 3 v 12 Ta cú 3 3 = 32.3 = 9. 3 = 27 > 12 3 3 > 12 Hoc 12 = 4.3 = 2 3 < 3 3 b) 7 v 3 5 * 7 = 49 * 3 5 = 32.5 = 9. 5 = 45 Ta cú 49 > 45 7 > 45 GV gi 4 HS ng thi lờn bng, 1 1 51 v 150 c) mi HS lm mt cõu 3 5 2 GV khuyn khớch HS so sỏnh * 1 51 = 1 51 = 51 = 17 3 9 3 3 bng hai cỏch bin i * Giỏo ỏn i s 9 24 Nm hc 2014 - 2015 Giỏo viờn: La Thanh Tuyt Trng THCS Thỏi... hng dn HS lm VD1 GV t chc cho HS hot ng nhúm b) 9 25 = 9 : 25 = 3 : 5 = 9 lm ?1,?2 Cng c quy tc 16 36 16 36 4 6 10 trờn ?2: 15 a) 16 b) 0,14 2.2 Quy tc chia hai cn bc hai ? Quy tc khai phng mt thng l * Quy tc: SGK ỏp dng ca nh lớ trờn theo VD2: chiu t trỏi sang phi Ngc li, 80 80 ỏp dng nh lớ t phi sang trỏi, a) = = 16 = 4 5 5 ta cú quy tc no? 49 1 49 25 49 7 HS: quy tc chia hai cn bc hai : 3 = : = =... x y) Dạng 3: So sánh Bài 56 (30-SGK) a, Ta cú: 3 5 = 45 ; 2 6 = 24 ; 4 2 = 32 do ú : 24 < 29 < 32 < 45 hay : 2 6 < 29 < 4 2 < 3 5 Giỏo ỏn i s 9 31 Nm hc 2014 - 2015 Giỏo viờn: La Thanh Tuyt Trng THCS Thỏi Hc b, Ta cú: 7 GV đa lên bảng phụ bài 57 tr30 SGK HS đứng tại chỗ trả lời và giải thích câu trả lời của mình GV lu ý HS: có thể chọn nhầm: (A) do biến đổi vế trái (25 16) x = 9 (B) do biến đổi vế... ó cho l nghch o ca nhau o ca nhau? HS: hai s nghch o ca Bi 26 (7-SBT) nhau khi tớch ca chỳng a) Bin i v trỏi: 2 bng 1 = 9 17 9 + 17 = 9 2 17 GV? Vy ta phi chng minh = 81 17 = 64 = 8 iu gỡ? Sau khi bin i ta thy v trỏi bng v phi, HS: vy ng thc c chng minh Dng 3: Tỡm x c/m: 9 17 9 + 17 = 8 GV? chng minh ng Bi 25 (16-SGK) thc dng nh trờn em lm nh th no? C th núi a) 16x = 8 16 x = 8 4 x = 8 x =2x=4... 100 4 3 10 24 d) 1 49 2 76 2 (1 49 76)(1 49 + 76) = 457 2 384 2 (457 384)(457 + 384) 225.73 225 225 15 = = = 841.73 841 841 29 Bi 36 (20-SGK) a) ỳng HS ng ti ch tr li GV b sung nhng ch gii thớch b) Sai, vỡ v phi khụng cú ngha c) ỳng (cú thờm ý ngha c cha lng giỏ tr 39 ) d) ỳng, vỡ chia hai v ca bt phng trỡnh cho cựng mt s dng v khụng i chiu bt phng trỡnh ú Bi 33 ( 19 -SGK) b) 3.x + 3 = 12 + 27 Dng... 48, 49( sgk/ 29) thc ly cn v trc cn thc 1 1.6 1 = = 6 a) mu 600 600.6 60 GV a bi tp lờn bng ph: 3 3.2 6 Kh mu ca biu thc ly cn = = b) 50 50.2 10 1 3 a) ; b) (1 3 ) 2 ( 3 1) 1 ( 3 1) 3 600 50 c) = = 2 27 3 3 9 a (1 3 ) ; d) ab c) a ab ab b 27 = ab 2 = ab d) ab b b b HS : 4 HS lờn bng lm bi e Hng dn v nh: 1 - Hc bi, ụn li cỏch kh mu ca biu thc ly cn v trc cn thc mu - Lm bi tp 48, 49, 50, 51, 52 ( 29, 30... (20-SGK) a) ( x 3) 2 = 9 x 3 = 9 GV hng dn: ỏp dng hng ng * x 3 0 x 0 Giỏo ỏn i s 9 18 Nm hc 2014 - 2015 Giỏo viờn: La Thanh Tuyt x 3 = 9 x = 12 (TM) * x 3 . đẳng Bài 32 ( 19- SGK) a) 100 1 . 9 49 . 16 25 01,0. 9 4 5. 16 9 1 = 24 7 10 1 . 3 7 . 4 5 100 1 . 9 49 . 16 25 === d) )384457)(384457( )761 49) (761 49( 384457 761 49 22 22 +− +− = − − 29 15 841 225 841 225 73.841 73.225 ==== Bài. dụ: a) 49. 1,44.5 49. 1,44. 25 7.1,2.5 42 = = = -HS lên bảng làm. 810.40 81.400 81. 400 9. 20 180 = = = = 15’ -GV yêu cầu HS làm ? 2 bằng cách chia nhóm. ? 2 Giáo án Đại số 9 9 Năm học 2014 - 2015 Giáo. a, Tương tự: Thực hiện các ý còn lại GV: Phép toán tìm CBHSH của số không âm là phép khai phương. Với phép khai phương là phép toán ngược của phép toán nào? HS: là phép bình phương ? Để khai phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 9 hay, Giáo án Toán 9 hay, , Tiến trình bài dạy