0

Giáo án toán lớp 9 cả năm

189 1,605 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 19:53

 Ngày soạn: 16/8/2013 Ngày giảng : 9A: 20/8/2013 9B: 20/8/2013    : 1./  :Học sinh cần nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình 1 SGK/64 2/  : Biết thiết lập các hệ thức ở định lý 1, 2 3/  :Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập vận dụng vào thực tế.   !"#: - Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền: - Một số hệ thức liên quan tới đường cao $ %&!':  "()*: Tranh vẽ Hình 2 SGK/66, Bảng phụ.  thước, compa, eke, phấn màu.  %+,: Bảng nhóm, thước eke 4. -!.!%: / 012)34567: Lớp trưởng báo cáo sĩ số / 458957 Ở lớp 8, chúng ta đã được học về tam giác đồng dạng, ở lớp 9 chúng ta sẽ vận dụng kiến thức về tam giác đồng dạng vào chương I, nội dung của chương gồm: Một số hệ thức về cạnh, đường cao, hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền, tỉ số lượng giác của góc nhọn. Hôm nay chúng ta học bài đầu tiên “ Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông” /$ 5: %;<=>!"?@"AAB%C !>D!"B%  %= Cho hãy nêu các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình vẽ ? Giải thích tại sao ? ABC HACV : V ( µ C chung) ABC HBAV : V ( B $ chung) HAC HBAV : V (tính chất bắc cầu) Từ ABC HACV : V ta suy ra được các tỉ số đồng dạng nào ? %7E9FG)H)I J9G8*FKL Định lý 1: SGK/ 65  @ %  ABC ∆ , µ 0 A 90= , AH BC ⊥ , , "   M  @ %  C’ b’ b c a >CN%O%PAQ<!%AB =RS!"@;;!"@"T AU!" AC BC AB HC AC HA æ ö ÷ ç = = ÷ ç ÷ ÷ ç è ø Từ đó suy ra 2 AC BC.HC= Hay 2 ' b a.b= Từ đó ta có định lý nào ? Hãy phát biểu định lý 1. Tương tự, em hãy chứng minh 2 AB BC.HB= (Gọi 1 học sinh chứng minh tại chỗ) %= Xét V vuông ABC có: ( ) 2 2 ' ' ' ' 2 + = + = + =b c ab ac a b c a Vậy định lý Pitago là hệ quả của định lý 1 Từ HAC HBAV : V ta viết được các tỉ số đồng dạng nào ? 2 AH HB.HCÞ = Hay 2 ' ' .h b c= Từ đó ta có định lý gì ? Gọi 2 học sinh phát biểu Ví dụ 2: GV đưa hình 2 lên Bảng phụ Đề bài yêu cầu ta tính gì ? Trong V vuông ADC ta đã biết những gì ? Cần tính đoạn nào? Cách tính như thế nào? Gọi 1 hs lên bảng trình bày GV chốt lại vấn đề Chứng minh: V vuông ABC : V vuông HAC ( µ C chung) 2 AC BC AC BC.HC HC AC Þ = Þ = Hay 2 ' =b ab Tương tự 2 AB BC.HB= Hay 2 ' =c ac Ví dụ 1: SGK/65 ,V7W*X9:YZ9( Định lý 2: SGK/66 HAC HBAV : V HA HC HB AH Þ = 2 AH HB.HCÞ = Hay 2 ' ' .h b c= Ví dụ 2: SGK/66 //[\]^_`JV 1 . Phát biểu định lý 1, định lý 2 2. Làm việc theo nhóm nhỏ Bài tập : Cho V vuông DEF có DI ^ DF. Hãy viết hệ thức các định lý ứng với hình trên %Y:6a%Cb+c -Đối với bài học ở tiết này : Học thuộc định lý 1, định lý 2, định lý PiTgo -Đọc “Có thể em chưa biết” SGK/68. Đối với bài học ở tiết tiếp theo : -Làm bài :1;2;4;6 SGK/69. Bài 1;2 SBT/89 -Giáo viên hướng dẫn BT 4 Xem trước định lý 3, 4, ôn lại cách tính diện tích trong tam giác vuông d e!%!"%O , , "   M  @ %  C’ b’ b c a h f D  g Giải: Xét V vuông DEF Theo định lý 1 ta có 2 DE EF.EI= 2 DF EF.FI= Theo định lý 2: 2 DI EI.IF= !K,(Fhijik$ !Klm@$ijik$ m$ijik$   Ngày dạy:   1.1/  :Củng cố định lý 1 và 2 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 1.2/  :Học sinh biết thiết lập các hệ thức ở định lý 3, 4 1.3/  :Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập.   !"#Định lí 3,4 $ %&!' GV: Bảng phụ, thước, compa, eke, phấn màu. HS: Bảng nhóm, bút dạ, ôn lại cách tính diện tích tam giác vuông / -!.!% 4.1 012)34567: Lớp trưởng báo cáo sĩ số 4.2 458957: %C  : Phát biểu định lý 1 về cạnh đường cao trong tam giác vuông. ; Làm BT 6 SGK/69 %C  : Phát biểu định lý 2 về cạnh đường cao trong tam giác vuông; Làm BT 4 SGK/69 "l: Bài 6 SGK/69 Giải FG= FH + HG =1+2=3 2 EF FH.HG 1.3 3 EF 3 = = = Þ = 2 EG GH.FG 2.3 6 EG 6 = = = Þ = Bài 4 SGK/69 Giải 2 AH BH.HC= 2 2 =1.x Þ x=4 Þ 2 2 y 2 4 20= + = Vậy y= 2 5 /$ 5: %;<=>!"?@"AAB%C !>D!" HĐ 1 : Định lý 3 Hãy tính diện tích tam giác ABC bằng 2 cách ? ABC 1 S AB.AC 2 = (1) ABC 1 S BC.AH 2 = (2) Định lý 3: SGK/66 " g % f 1 2  @ %  1 2 y X  @ %  , , " M >CN%O%PAQ<!%AB =RS!"@;;!"@"T AU!" So sánh (1) và (2) ta được điều gì ? (AB.AC=BC.AH hay bc=ah) Gọi 2 học sinh nhắc lại C2: Chứng minh định lý 3 bằng tam giác đồng dạng. (Xét V ABC và V HBA) HĐ 2: Định lý 4 GV hướng dẫn học sinh phân tích Từ ah bc= 2 2 2 2 a h b cÞ = ( ) 2 2 2 2 2 b c h b c+ = (PiTa Go) 2 2 2 2 2 1 b c h b c + Þ = 2 2 2 1 1 1 h b c Þ = + Hay 2 2 2 1 1 1 AH AB AC = + Từ đó ta có định lý gì ? Gọi 2 hs phát biểu GV đưa hình 3 ( Ví dụ 3 lên Bảng phụ) Căn cứ vào giả thiết, ta tính độ dài đường cao h như thế nào ? Chứng minh: Ta có: ABC 1 S AB.AC 2 = (1) ABC 1 S BC.AH 2 = (2) Từ (1) và (2) Þ AB.AC=BC.AH Định lý 4 (SGK) Chứng minh: SGK/67 Ví dụ 3: GSK/67 Xét V vuông ABC có 2 2 2 1 1 1 6 8h = + 2 2 2 2 2 1 6 8 6 8h + Þ = 2 2 2 2 2 2 2 2 6 8 6 8 6 8 10 hÞ = = + Vậy 2 6.8 4,8 10 h = = cm Chú ý: SGK/67 //[\]^_`JV GV yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm làm BT 5 SGK/69 Nhóm số lẻ tính AH; Nhóm số chẵn tính BH,CH) GV kiểm tra các nhóm hoạt động gợi ý, nhắc nhở. GV yêu cầu 2 nhóm lên trình bày mỗi nhóm 1 ý Bài 5 SGK/69 2 2 3 4 25 5BC = + = = (PiTgo)  @ %  a b c h , , " M 2 2 2 1 1 1 AH AB AC = +  @ %  h 8 6  @ %  h 4 3 , , AB=3;AC=4 " M TínhAH, BH,CH Ta lại có 2 .AB BH BC= 2 3 .5BH= 5 1,8 9 BHÞ = = CH = 5-1,8 = 3,2 Mà AH.BC=AB.AC . 3.4 5 AB AC AH BC Þ = = Vậy AH=2,4 Cả lớp nhận xét chung /d%Y:6n%Cb+c − Đối với bài học ở tiết này + Nắm vững các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông − Đối với bài học ở tiết này + Làm bài tập 7,9 SGK/69,70 3,4,5,6,7 SBT/70 − Giáo viên hướng dẫn bài 9 SGK/70 Chuẩn bị tiết luyện tập. doe!%!"%O $ $ Ngày dạy: p*  -Học sinh được vận dụng một cách tổng hợp các định lí 1,2,3,4 vào việc giải các tam giác đồng dạng. q -Rèn cho học sinh kỹ năng phân đề tốn để tìm ra qui trình xác định độ dài các đoạn thẳng. -Rèn cho học sinh kỹ năng vẽ hình bằng thước và compa. $ -Giáo dục tính cẩn thận , tư duy . 8+[5 oÁp dụnghệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông vào giải bài tập $n^1 -GV :Bảng phụ ,phấn màu ,thước -HS: Hệ thống câu hỏi /8I6FK+ /012)34567 -Kiểm diện học sinh -Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh /458957 /$5: MrO!st %;<=>!"?@"AAB%C !>D!" %=Cu9^_`v 1.Bài 1(Bài 5 sgk trang 69) GV:Vẽ hình GV:Gọi HS lên bảng giải Cả lớp theo dõi ,nhận xét GV:Kiểm tra một số vở bài tập của HS GV:Yêu cầu HS nhắc lại các hệ thức đã học HS:Thực hiện HS:Nhắc lại định lí 3 HS:Nhắc lại định lí 1 GV:Nhận xét ,sửa sai và hồn chỉnh lời giải, ghi điểm. %=_`5: wj,389xky GV:Vẽ hình Cho HS nhận xét Tam giác ABC có gì đặc biệt ? HS:Tam giác ABC là tam giác cân GV:Hướng dẫn HS cách tính độ dài các đoạn thẳng HS:Lên bảng giải Cả lớp thực hiện GV:Nhắc lại Trong tam giác vuông ,trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền. GV:Muốn tìm y ta làm như thế nào ? HS:Vận dụng định lí Pitago Cu9^_`v wd,389hmy A 3 4 B C H z Aùp dụng định lí Pitago cho ∆ vuông ABC ta có:ù BC 2 =AC 2 +AB 2 ⇒ BC 2 =3 2 +4 2 =25 ⇒ BC=5 z@% Ta có : AB.AC= BC.AH(theo định lí 3) ⇒AH= 4,2 5 4.3. == BC ACAB z%]% Ta có AB 2 =BC.BH(theo định lí 1) ⇒BH= 8,1 5 9 2 == BC AB ⇒HC=BC-HB=5-1,8=3,2 Vậy AH=2,4 BH= 1,8 CH= 3,2 _`5: wj,389xky b) B x y H 2 x A y C Tính x: Tam giác vuông ABC có AH là trung tuyến thuộc cạnh huyền ( vì HB=HC=x) nên AH = BH = HC = 2 BC Hay x=2 Tính y: Tam giác vuông AHB có AB = 22 BHAH + (định lí Pitago) = 2222 22 =+ Hay y= 22 //[\]^_`JV Câu 1 :Khi áp dụng HTL trong tam giác vuông cần phải c/m tam giác đó là tam giác gì ? +375 Khi áp dụng HTL trong tam giác vuông cần phải c/m tam giác đó là tam giác vuông và có đường cao ứng với cạnh huyền /d%Y:6a+,b+c Đối với bài học ở tiết này: A.Lí thuyết: -Xem lại bài , học thuộc các hệ thức 1,2,3,4 B.Bài tập về nhà : Bài 7 sgk trang 69 Hướng dẫn:Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông. Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Đồ dùng học tập : Thước ,compa,êke doe!%!"%O Nội dung : Phương pháp : Việc sử dụng ĐDTBDH: $ / Ngày dạy:   -Học sinh được vận dụng một cách tổng hợp các định lí 1,2,3,4 vào việc giải các tam giác đồng dạng. q -Rèn cho học sinh kỹ năng phân đề tốn để tìm ra qui trình xác định độ dài các đoạn thẳng. -Rèn cho học sinh kỹ năng vẽ hình bằng thước và compa. $ -Giáo dục tính cẩn thận , tư duy . 8+[5 oÁp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông vào giải bài tập $n^1 -GV : Bảng phụ ,phấn màu ,thước -HS: Êke, hệ thống câu hỏi /8I6FK+ /012)34567 -Kiểm diện học sinh /3458957 /$5: MrO!stwy %;<=>!"?@"AAB%C !>D!" %= GV: Hướng dẫn HS tìm x,y Vận dụng hệ thức 2 (giữa đường cao và hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền )và định lí Pytago HS: Lên bảng giải Cả lớp cùng thực hiện HS:Nhắc lại định lí 2 GV: Nhận xét hồn chỉnh lời giải Lưu ý :Cách trình bày lời giải của HS %=_`5: wm,389xky GV: Vẽ hình HS: Nêu gt-kl GV: Hướng dẫn học sinh phân tích chứng minh DIL là tam giác cân bằng hệ thống câu hỏi -Muốn chứng minh DIL là tam giác cân , phải chứng minh điều gì ? -Muốn chứng minh DL=DI phải chứng minh điều gì ? -Muốn chứng minh ∆ADI =∆CDL phải chứng minh điều gì ? HS1: phải chứng minh DL=DI ( vì LI là cạnh huyền) HS2: Phải chứng minh ∆ADI=∆CDL HS3: phải chứng minh ADI = CDI vì AD=CD GV: chốt lại bằng sơ đồ phân tích chứng minh ∆DIL cân ⇑ Cu9^_`v wj,389xky Tìm x: Tam giác vuông DEF có DK ⊥ EF ⇒ DK 2 =EK.KF Hay 12 2 =16.x ⇒ x = 9 16 12 2 = Tìm y: Tam giác vuông DKF có DF 2 =DK 2 + KF 2 (đlPytago) ⇒ y 2 =12 2 +9 2 =144+81=225 ⇒ y=15 _`5: wm,389xky K B C L I A D GT Hình vuông ABCD Inằm giữa A,B DI cắt CB ở I,DL ⊥ DI KL a) ∆ DIL cân b) 22 11 DKDI + không đổi DL=DI ⇑ ∆ADI = ∆CDL ⇑ ADI = CDL GV: gọi HS lên bảng trình bày chứng minh HS:Thực hiện GV:Gọi HS nhận xét,hồn chỉnh lời giải GV: Gợi ý cho HS chứng minh câu b Vận dụng: +Hệ thức giữa cạnh góc vuông và đường cao ứng với cạnh huyền +Tìm yếu tố không đổi và có liên quan với biểu thức cần chứng minh HS:Suy nghĩ, chứng minh Chứng minh 9y ∆ DM[ Xét ∆ vuông DAI và DCL Ta có : DA = DC (cạnh hình vuông ) D 1 = D 3 (cùng phụ với D 2 ) Do đó ∆DAI = ∆DCL (cạnh góc vuông –góc nhọn) ⇒ DI = DL Vậy ∆DIL cân tại D ^y 22 11 DKDI + 3H2 Ta có: DI=DL (cmt) Do đó 22 11 DKDI + = 22 11 DKDL + ∆vuông DKL có DC là đường cao ứng với cạnh huyền KL nên 222 111 DCDKDL =+ Hay 222 111 DCDKDI =+ (không đổi khi I thay đổi trên cạnh AB) //[\]^_`JV - Muốn chứng minh một biểu thức không đổi ta làm như thế nào ? +375 Muốn chứng minh một biểu thức không đổi ta tìm yếu tố không đổi và có liên quan với biểu thức đó. /d%Y:6a+,b+c =V):^+cK A.Lí thuyết: -Xem lại bài , học thuộc các hệ thức 1,2,3,4 B.Bài tập về nhà :Bài 7 sgk trang 69 Hướng dẫn:Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông. =V):^+cK Đồ dùng học tập : Thước ,compa,êke doe!%!"%O !6 tY{`` A7,u6p=DD%: Ngày soạn: 02/9/2013 [...]... trang 93 SBT Hng dn: Bi 13 b: i s thp phõn sang phõn s ri dng Bi 15: Vn dng t s lng giỏc ca hai gúc ph nhau tỡm Sin C Sau ú vn dng bi tp 14 tỡm cỏc t s lng giỏc cũn li *i vi bi hc tit tip theo : dựng hc tp : Thc ,bng s vi 4 ch s thp phõn ,Mỏy tớnh FX 500A Xem trc bi :BNG LNG GIC * RT KINH NGHIM: Ngy son: 13 /9/ 2013 Ngy ging : 9A: 20 /9/ 2013 ( tit 9) -24 /9/ 2013 ( tit 10) 9B: 20 /9/ 2013 ( tit 9) -24 /9/ 2013... vuụng ti C , trong ú AC =0,9m ;BC=1,2m Tớnh cỏc t s lng giỏc ca gúc B , ca gúc A Tr li: Tớnh AB (2) AB= AC 2 + BC 2 (nh lớ Pitago) = 0 ,9 2 + 1,22 = 1,5m Cỏc t s lng giỏc ca gúc B (4) Cỏc t s lng giỏc ca gúc A (4) 0 ,9 = 0,6 ; sin B = 1,5 0 ,9 = 0,75 ; TgB= 1,2 1,2 = 0,8 CosB= 1,5 1,2 4 = 1,33 CotgB= 0 ,9 3 1,2 = 0,8 ; sin A = 1,5 1,2 4 = 1,33 ; TgA= 0 ,9 3 0 ,9 = 0,6 CosA= 1,5 0 ,9 = 0,75 CotgA= 1,2 4.3 Bi... 27(c,d),28, 29 sgk trang 88, 89 Hng dn bi 28, 29 -t tờn cho tam giỏc,túm tt bi tn -Vn dng cỏc h thc ó hc gii tam giỏc vuụng * i vi bi hc tit tip theo : Xem trc phn bi tp phn luyn tp *-RT KINH NGHIM: Ni dung : Phng phỏp : Vic s dng DTBDH: Ngy son: 20 /9/ 2013 Ngy ging : 9A: 27 /9/ 2013 9B: 27 /9/ 2013 Tit... KINH NGHIM: Ni dung : Phng phỏp : Vic s dng DTBDH: Ngy son: 7 /9/ 2013 Ngy ging : 9A: 14 /9/ 2013- 17 /9/ 2013 ( tit 8) 9B: 14 /9/ 2013 17 /9/ 2013 ( tit 8) Tit 7-8: LUYN TP 1.Mc tiờu 1.1.Kin thc: -Hc sinh c cng c v cỏc t s lng giỏc ca gúc nhn -Hc sinh nm vng mi liờn h gia cỏc t s lng giỏc ca hai gúc ph nhau... Caùnh ke Caùnh huyen cotg = Caùnh ke Caùnh ủoỏi B.Bi tp v nh : Bi 11 sgk trang 76 Bi 21,22 SBT trang 92 Hng dn bi 22 SBT: Vit t s SinB ; SinC Lp t s SinB SinC * i vi bi hc tit tip theo : + T s lng giỏc ca gúc nhn (TT) +Cỏch dng hỡnh Tun 3: Ngy son: 7 /9/ 2013 Ngy ging : 9A: 13 /9/ 2013 ( dy bự) 9B: 13 /9/ 2013 ( dy bự) Tit 6: T S LNG GIC CUA GểC NHN 1.Mc tiờu 1.1.Kin thc: -Hc sinh c cng c nh ngha cỏc t... SGK trang 91 Ta cú ABC vuụng ti A AC=a , ACB = Nờn AB=a.Tan VI Hng dõn hc tp; -ễn tp cỏc kin thc ó hc.Hc thuc cỏc cõu hi ụn tp chng I sgk trang 91 Bi tp v nh Bi 33,34,35,36 sgk trang 93 ,94 * RT KINH NGHIM: Ni dung : Phng phỏp : Vic s dng DTBDH: Tun 7: Ngy son: 4/10/2013 Ngy ging : 9A: 8/10/2013-11/10/2013 9B: 8/10/2013-... KBA = KBC ABC = 6 0 0 38 0 = 220 Trong vuụng BKA ta cú: BK 5,5 AB= = =5 ,93 2(cm) CosKBA Cos 22 0 AN=AB.Sin380=5 ,93 2.0,616=3,652(cm) Trong vuụng ANC ta cú: AN 3,65 AC= = =7,304(cm) SinC Sin30 0 4.4 Cõu hi, bi tp cng c: GV:Qua kt qu bi tp 30 ta cn chỳ y iu gỡ? * Rỳt kinh nghim: Tun 6: Ngy son: 27 /9/ 2013 Ngy ging : 9A: 1/10/2013 9B: 1/10/2013 Tit 12: LUYN TP I.Mc tiờu 1.1.Kin thc: -Hc sinh vn dng c cỏc... 1(Bi 29 sgk trang 89) GV:Gi HS lờn bng gii bi 29 C lp theo dừi ,nhn xột GV:Kim tra mt s v bi tp ca HS GT ABC ,A =90 0 AC=20 (cm) ,BC=320 KL Tớnh C GV:Gii tam giỏc vuụng l gỡ? HS:Tr li(Tỡm cỏc yu t cha bit trong tam giỏc vuụng GV:Mun tỡm cnh v gúc trong tam giỏc vuụng cỏcem da vo nh lớ no? HS:Nhc li h thc v cnh v gúc trong tam giỏc vuụng GV:Gi HS nhn xột,cho im H2.Bi tp mi Bi 1(Bi 31 SGK trang 89) HS:c... trang 89) HS:c bi GV:Gi HS v hỡnh ghi GT-KL HS:Thc hin NễI DUNG I.Sa bi tp c 1.Bi 1(Bi 29 sgk trang 89) c) A B 250 320 C Gii Ta cú ABC vuụng ti A Nờn CosC= AC 250 = 0,781 = BC 320 C=38037 Vy dũng nc ó y chic ũ lch i mt gúc 38037 II Bi tp mi 1.Bi 1( Bi 31 SGK trang 89) GT ABC , ACD,B =90 0 AC=8,BCA=540 ,ACD=740 AD =9, 6 KL a) Tớnh AB b) ADC GV:Ta cú th tớnh gúc AB bng cỏch no? HS:tr li GV:Mun tớnh gúc... lờn bng gii HS:Thc hin C lp cựng gii v theo dừi Gii Ta cú:Q = 90 0 P = 90 0 360 =540 OP=PQ.sinQ=7.sin540 5,663 OQ = PQ.sinP = 7.sin360 4,114 ?3 Sgk trang 87 OP=PQ.cosP=7.cos360 5,663 OQ = PQ.cosQ = 7.sin540 4,114 Vớ d 5 sgk trang 87,88 Gii Ta cú: N= 90 0 M = 90 0 510 =300 LN = LM.tgM = 2,8.tg510 3,458 LM = MN.cos510 MN = LM 2,8 = 4, 49 0 cos 51 cos 510 2.Nhn xột : SGK trang 88 Bi 27 a ,b sgk trang . -!.!%: / 012)34567: Lớp trưởng báo cáo sĩ số / 45 89 57 Ở lớp 8, chúng ta đã được học về tam giác đồng dạng, ở lớp 9 chúng ta sẽ vận dụng kiến thức về tam giác. sinh /45 89 57 /$5: MrO!st %;<=>!"?@"AAB%C !>D!" %=Cu9^_`v 1.Bài 1(Bài 5 sgk trang 69) GV:Vẽ hình GV:Gọi HS lên bảng giải Cả lớp theo. ,compa,êke doe!%!"%O !6 tY{`` A7,u6p=DD%: Ngày soạn: 02 /9/ 2013 Ngày giảng : 9A: 6 /9/ 2013 9B: 6 /9/ 2013 d |CNMR}!""T?@"~!% !  p*  -Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 9 cả năm, Giáo án toán lớp 9 cả năm, , Tiến trình dạy học, HĐ 1.Sửa bài tập cũ, I.Sửa bài tập cũ, I.Ôn tập lý thuyết, Bài 5 sgk trang 69, Bài 16 sgk trang 75, Bài 28gk trang 92, Bài 37gk trang 82, Bài 44sgk trang 86, Bài 55 sgk trang 89, 2 Kiểm tra miệng: Không

Mục lục

Xem thêm