0

Giáo án toán lớp 9 soạn cột (full)

150 1,225 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:14

Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 Tuần 1 CHƯƠNG I - CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA. §1. CĂN BẬC HAI. Ngày soạn: 01/08/2014 Tiết 1 Ngày dạy: 12/08/2014 A. Mục tiêu: * Kiến thức: Hiểu được định nghĩa, ký hiệu về căn bậc hai số học của một số không âm. Phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương. * Kĩ năng: Tính được căn bậc hai của một số hoặc một biểu thức là bình phương của một số hoặc bình phương của một biểu thức khác, rèn kĩ năng tính toán. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: SGK, phấn màu, thiết kế bài giảng, bảng phụ hình 1 (SGK). - HS: SGK. C. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra) 3. Bài mới: Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Căn bậc hai số học (15’) 1. Căn bậc hai số học Định nghĩa: Với số dương a, số a được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0. Chú ý: với a ≥ 0, ta có: Nếu x = a thì x ≥ 0 và x 2 = a; Nếu x ≥ 0 và x 2 = a thì x = a . Ta viết: x ≥ 0, x = a ⇔ x 2 = a - Các em đã học về căn bậc hai ở lớp 7, hãy nhắc lại định nghĩa căn bậc hai mà em biết? - Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau kí hiệu là a và - a . - Số 0 có căn bậc hai không? Và có mấy căn bậc hai? - Cho HS làm?1 (mỗi HS lên bảng làm một câu). - Cho HS đọc định nghĩa SGK- tr4 - Căn bậc hai số học của 16 bằng bao nhiêu? - Căn bậc hai số học của 5 bằng bao nhiêu? - GV nêu chú ý SGK - Cho HS làn?2 49 =7, vì 7 ≥ 0 và 7 2 = 49 Tương tự các em làm các câu b, c, d. - Phép toán tìm căn bậc hai số học của số không âm gọi là phép khai phương (gọi tắt là khai phương). Để khai phương một số, người ta có thể dùng máy tính bỏ túi hoặc dùng bảng số. - Khi biết căn bậc hai số học của một số, ta dễ dàng xác định được các căn bậc hai - Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 = a. - Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết: 0 = 0 - HS1: 9 = 3, - 9 = - 3 - HS2: 4 9 = 2 3 , - 4 9 = - 2 3 - HS3: 0,25 =0,5,- 0,25 = - 0,5 - HS4: 2 = 2 , - 2 = - 2 - HS đọc định nghĩa. - căn bậc hai số học của 16 là 16 (=4) - căn bậc hai số học của 5 là 5 - HS chú ý và ghi bài - HS: 64 =8, vì 8 ≥ 0 ; 8 2 =64 - HS: 81 =9, vì 9 ≥ 0; 9 2 =81 - HS: 1, 21 =1,21 vì 1,21 ≥ 0 và 1,1 2 = 1,21 GV: Hồ Thanh Trung Trang 1 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 của nó. (GV nêu VD). - Cho HS làm?3 (mỗi HS lên bảng làm một câu). - HS: 64 =8 và - 64 = - 8 - HS: 81 =9 và - 81 = - 9 - HS: 1, 21 =1,1 và - 1, 21 =- 1,1 Hoạt động 2: So sánh các căn bậc hai số học (15’) 2. So sánh các căn bậc hai số học. ĐỊNH LÍ: Với hai số a và b không âm, ta có a < b ⇔ a < b VD: a) Vì 4 < 5 nên 4 5< . Vậy 2 < 5 b) 16 > 15 nên 16 15> . Vậy 4 > 15 c) 11 > 9 nên 11 9> . Vậy 11 > 3 VD 2: a) x >1 1= 1 , nên x >1 có nghĩa là 1x > . Vì x ≥ 0 nên 1x > ⇔ x >1 Vậy x >1 b) 3x < 3= 9 , nên 3x < có nghĩa là 9x < . Vì x ≥ 0 nên 9x < ⇔ x < 9. Vậy 9 > x ≥ 0 - Ta đã biết: Với hai số a và b không âm, nếu a<b hãy so sánh hai căn bậc hai của chúng? - Với hai số a và b không âm, nếu a < b hãy so sánh a và b? Như vậy ta có định lý sau: Bây giờ chúng ta hãy so sánh 1 và 2 1 < 2 nên 1 2< . Vậy 1 < 2 Tương tự các em hãy làm câu b - Cho HS làm?4 (HS làm theo nhóm, nhóm chẳng làm câu a, nhóm lẽ làm câu b). - Tìm số x không âm, biết: a) x >2 b) x < 1 - CBH của mấy bằng 2? 4 =2 nên x >2 có nghĩa là 4x > Vì x > 0 nên 4x > ⇔ x > 4. Vậy x > 4. Tương tự các em làm câu b. - Cho HS làm?5 - HS: a < b - HS: a < b - HS: Vì 4 < 5 nên 4 5< . Vậy 2 < 5 - HS hoạt động theo nhóm, sau đó cử đại diện hai nhóm lên bảng trình bày. - HS: lên bảng … - HS suy nghĩ tìm cách làm. - HS: 4 =2 - HS:b) 1= 1 , nên x < 1 có nghĩa là 1x < . Vì x ≥ 0 nên 1x < ⇔ x<1. Vậy 0 ≤ x < 1 - HS cả lớp cùng làm Hoạt động 3: Luyện tập – củng cố (12’) a) So sánh 2 và 3 Ta có: 4 > 3 nên 4 3> . Vậy 2 > 3 b) so sánh 6 và 41 Ta có: 36 < 41 nên 36 41< . Vậy 6 < 41 a) x =15 Ta có: 15 = 225 , nên x =15 Có nghĩa là x = 225 Vì x ≥ 0 nên x = 225 ⇔ x = - Cho HS làm bài tập 1 ( gọi HS đứng tại chổ trả lời từng câu) - Cho HS làm bài tập 2(a,b) - Cho HS làm bài tập 3 – tr6 GV hướng dẫn: Nghiệm của phương trình x 2 = a (a ≥ 0) tức là căn bậc hai của a. - Cho HS làm bài tập 4 SGK – tr7. - YC HS lên bảng làm HS trả lời bài tập 1 - HS cả lớp cùng làm - Hai HS lên bảng làm - HS1: a) So sánh 2 và 3 Ta có: 4 > 3 nên 4 3> . Vậy 2 > 3 - HS2: b) so sánh 6 và 41 Ta có: 36 < 41 nên 36 41< . Vậy 6 < 41 - HS dùng máy tính bỏ túi tính và trả lời các câu trong bài tập. - HS cả lớp cùng làm - HS: a) x =15 Ta có: 15 = 225 , nên x =15 GV: Hồ Thanh Trung Trang 2 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 225. Vậy x = 225 - Các câu 4(b, c, d) về nhà làm tương tự như câu a. Có nghĩa là x = 225 Vì x ≥ 0 nên x = 225 ⇔ x = 225. Vậy x = 225 Hướng dẫn học ở nhà (2’) - Hướng dẫn HS làm bài tập 5: Gọi cạnh của hình vuông là x(m). Diện tích của hình vuông là S = x 2 Diện tích của hình chữ nhật là:(14m).(3,5m) = 49m 2 Màdiện tích của hình vuông bảng diện tích của hình chữ nhật nên ta có: S = x 2 = 49. Vậy x = 49 =7(m). Cạnh của hình vuông là 7m - Cho HS đọc phần có thể em chưa biết. - Về nhà làm hoàn chỉnh bài tập 5 và xem trước bài 2. GV: Hồ Thanh Trung Trang 3 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 Tuần 1 § 2. CĂN THỨC BẬC HAI Ngày soạn: 02/08/2014 Tiết 2 Ngày dạy: 13/08/2014 A. Mục tiêu: * Kiến thức: Biết cách tìm tập xác định (điều kiện có nghĩa) của A . Hiểu và vận dụng được hằng đẳng thức 2 A A= khi tính căn bậc hai của một số hoặc một biểu thức là bình phương của một số hoặc bình phương của một biểu thức khác. Phân biệt căn thức và biểu thức dưới dấu căn. * Kĩ năng: Tính được căn bậc hai của một số hoặc một biểu thức là bình phương của một số hoặc bình phương của một biểu thức khác. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ vẽ hình 2 SGK – tr8, bảng phụ?3, thiết kế bài giảng, phấn màu. - HS: SGK, bài tập. C. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp (1’) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 2. Kiểm tra bài cũ (5’) - Định nghĩa căn bậc hai số học của một số dương? Làm bài tập 4c SKG – tr7. - GỌI HS nhận xét và cho điểm. - HS nêu định nghĩa và làm bài tập. Vì x ≥ 0 nên 2x < ⇔ x < 2. Vậy x < 2. 3. Bài mới Hoạt động 1: Căn thức bậc hai (12’) 1. Căn thức bậc hai. Một cách tổng quát: Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi A là căn thức bậc hai của A, còn A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn. A xác định (hay có nghĩa) khi A lấy giá trị không âm. Ví dụ: 3x là căn thức bậc hai của 3x; 3x xác định khi 3x ≥ 0, túc là khi x ≥ 0. Chẳng hạn, với x = 2 thì 3x lấy giá trị 6 HS: VÌ theo định lý Pytago, ta có: AC 2 = AB 2 + BC 2 AB 2 = AC 2 - BC 2 AB = 2 2 A C BC- AB = 2 25 x- - GV treo bảng phụ h2 SGK và cho HS làm?1. - GV (giới thiệu) người ta gọi 2 25 x- là căn thức bậc hai của 25 – x 2 , còn 25 – x 2 là biểu thức lấy căn. GV gới thiệu một cách tổng quát sgk. - GV (gới thiệu VD) 3x là căn thức bậc hai của 3x; 3x xác định khi 3x ≥ 0, túc là khi x ≥ 0. Chẳng hạn, với x = 2 thì 3x lấy giá trị 6 - HS làm?2 - HS làm?1 - HS làm?2 (HS cả lớp cùng làm, một HS lên bảng làm) 5 2x- xác định khi 5- 2x ≥ 0 ⇔ 5 ≥ 2x ⇒ x ≤ 5 2 Hoạt động 2: Hằng đảng thức 2 A A= (18’) 2. Hằng đẳng thức 2 A A= Với mọi số a, ta có 2 A A= - Cho HS làm?3 - GV giơíi thiệu định lý SGK. - GV cùng HS CM định lý. Theo định nghĩa giá trị tuyệt - HS cả lớp cùng làm, sau đó gọi từng em lên bảng điền vào ô trống trong bảng. GV: Hồ Thanh Trung Trang 4 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 a) Tính 2 12 2 12 = 12 =12 b) 2 ( 7)- 2 ( 7)- = 7- =7 Ví dụ 3: Rút gọn: a) 2 ( 2 1)- b) 2 (2 5)- Giải: a) 2 ( 2 1)- = 2 1- = 2 1- b) 2 (2 5)- = 2 5- = 5 - 2 (vì 5 > 2) Vậy 2 (2 5)- = 5 - 2  Chú ý: Một cách tổng quát, với A là một biểu thức ta có 2 A A= , có nghĩa là * 2 A A= nếu A ≥ 0 (tức là A lấy giá trị không âm). * 2 A A= - nếu A<0 (tức là A lấy giá trị âm) đối thì a ≥ 0, ta thấy: Nếu a ≥ thì a = a , nên ( a ) 2 = a 2 Nếu a < 0 thì a = - a, nên ( a ) 2 = (- a) 2 =a 2 Do đó, ( a ) 2 = a 2 với mọi số a. Vậy a chính là căn bậc hai số học của a 2 , tức là 2 a a= Ví dụ 2: a) Tính 2 12 Áp dụng định lý trên hãy tính? b) 2 ( 7)- Ví dụ 3: Rút gọn: a) 2 ( 2 1)- b) 2 (2 5)- Theo định nghĩa thì 2 ( 2 1)- sẽ bằng gì? Kết quả như thế nào, nó bằng 2 1- hay 1 2- - Vì sao như vậy? Tương tự các em hãy làm câu b. - GV giới thiệu chú ý SGK – tr10. - GV giới thiệu HS làm ví dụ 4 SGK. a) 2 ( 2)x - với x ≥ 2 b) 6 a với a < 0. Dựa vào những bài chúng ta đã làm, hãy làm hai bài này. - HS cả lớp cùng làm. - HS: 2 12 = 12 =12 - HS: 2 ( 7)- = 7- =7 HS: 2 ( 2 1)- = 2 1- - HS: 2 1- - HS:Vì 2 1> Vậy 2 ( 2 1)- = 2 1- - HS: b) 2 (2 5)- = 2 5- = 5 - 2 (vì 5 > 2) Vậy 2 (2 5)- = 5 - 2 - HS: a) 2 ( 2)x - = 2x - = x - 2 ( vì x ≥ 2) b) 6 a = 3 2 ( )a = 3 a Vì a < 0 nên a 3 < 0, do đó 3 a = - a 3 Vậy 6 a = a 3 Hoạt động 3: Cũng cố (8’) Bài tập 6 a) 3 a xác định khi 3 a ≥ 0 ⇔ a ≥ 0 Vậy 3 a xác định khi a ≥ 0 b) 5a- xác định khi - 5a ≥ 0 ⇔ a ≤ 0 Vậy 5a- xác định khi a ≤ 0. Bài tập 7(a,b) a) 2 (0,1) = 0,1 =0,1 2 ( 0, 3)- = 0, 3- = 0,3 - Cho HS làm câu 6(a,b). (Hai HS lên bảng, mỗi em làm 1 câu) - Cho HS làm bài tập 7(a,b) - Bài tập 8a. - HS1: a) 3 a xác định khi 3 a ≥ 0 ⇔ a ≥ 0 Vậy 3 a xác định khi a ≥ 0 - HS2: b) 5a- xác định khi - 5a ≥ 0 ⇔ a ≤ 0 Vậy 5a- xác định khi a ≤ 0. - HS1: a) 2 (0,1) = 0,1 =0,1 - HS2: 2 ( 0, 3)- = 0, 3- = 0,3 - HS:8a) 2 (2 3)- = 2 3- =2- 3 vì 2 > 3 GV: Hồ Thanh Trung Trang 5 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 Bài tập 8a. 8a) 2 (2 3)- = 2 3- =2- 3 vì 2 > 3 - Bài tập 9a. Tìm x, biết: a) 2 x =7 2 x =7 Ta có: 49 =7 nên 2 x = 49 , do đó x 2 = 49. Vậy x = 7 - Bài tập 9a. Tìm x, biết: a) 2 x =7 - HS: 2 x =7 Ta có: 49 =7 nên 2 x = 49 , do đó x 2 = 49. Vậy x = 7 Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà (1’) - Các bài tập 6(c,d), 7(c,d), 8(b,c,d), 9(b,c,d) và bài 10 về nhà làm. - Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập để tiết sau ta luyện tập tại lớp. GV: Hồ Thanh Trung Trang 6 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 Tuần 2 LUYỆN TẬP Ngày soạn: 09/08/2014 Tiết 3 Ngày dạy: 19/08/2014 A. Mục tiêu: * Kiến thức: Biết cách tìm tập xác định (điều kiện có nghĩa) của A . Hiểu và vận dụng được hằng đẳng thức 2 A A= khi tính căn bậc hai của một số hoặc một biểu thức là bình phương của một số hoặc bình phương của một biểu thức khác. * Kĩ năng: Vận dụng hằng đẳng thức 2 A A = để rút gọn biểu thức. HS được luyện tập về phép khai phương để tính giá trị của biểu thức số, phân tích đa thức thành nhân tử, giải phương trình. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: SGK, phấn màu, thiết kế bài giảng, thước thẳng. - HS: SGK, làm các bài tập về nhà. C. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (trong lúc luyện tập) 3. Bài mới: Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Thực hiện phép tính (10’) Bài tập 11(a,d) 11a) 16. 25 196 : 49+ = 4.5+14:7 = 20+2 = 22 (vì 16 4= , 25 5= , 196 14= , 49 7= ) 11d) 2 2 3 4+ = 9 16+ = 25 =5 - Cho HS làm bài tập 11(a,d) - (GV hướng dẫn) Trước tiên ta tính các giá trị trong dấu căn trước rồi sau đó thay vào tính) - HS: 11a) 16. 25 196 : 49+ = 4.5+14:7 = 20+2 = 22 (vì 16 4= , 25 5= , 196 14= , 49 7= ) - HS:11d) 2 2 3 4+ = 9 16+ = 25 =5 Hoạt động 2: Tìm x để căn thức có nghĩa (12’) Bài tập 12 (b,c) 12b) 3 4x- + có nghĩa khi - 3x + 4 ≤ 0 ⇔ - 3x ≤ - 4 ⇔ x ≤ 4 3 . Vậy 3 4x- + có nghĩa khi x ≤ 4 3 . 11c) 1 1 x- + có nghĩa khi 0 1 1 ≥ +− x ⇔ - 1 + x > 0 ⇔ x >1. Vậy 1 1 x- + có nghĩa khi x > 1. - Cho HS làm bài tập 12 (b,c) SGK tr11 - A có nghĩa khi nào? - Vậy trong bài này ta phải tìm điều kiện để biểu thức dưới dấu căn là không âm hay lớn hoan hoặc bằng 0) - A có nghĩa khi A ≥ 0 - HS 12b) 3 4x- + có nghĩa khi - 3x + 4 ≤ 0 ⇔ - 3x ≤ - 4 ⇔ x ≤ 4 3 . Vậy 3 4x- + có nghĩa khi x ≤ 4 3 . - HS: 11c) 1 1 x- + có nghĩa khi 0 1 1 ≥ +− x ⇔ - 1 + x > 0 ⇔ >1. Vậy 1 1 x- + có nghĩa khi x > 1. Hoạt động 3: Rút gọn biểu thức (12’) Bài tập 13(a,b) a) 2 2 a - 5a với a < 0 Ta có: a < 0 nên 2 a = - a, do đó 2 2 a - 5a = 2(- a) – 5a = - 2a- 5a= - 7a - Cho HS làm bài tập 13(a,b) SGK – tr11. Rút gon biểu thức sau: a) 2 2 a - 5a với a < 0 b) 2 25a +3a với a ³ 0 - HS: a) 2 2 a - 5a với a < 0 Ta có: a < 0 nên 2 a = - a, do đó 2 2 a - 5a = 2(- a) – 5a = - 2 - 5a = - 7a - HS: b) 2 25a +3a GV: Hồ Thanh Trung Trang 7 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 b) 2 25a +3a - Ta có: a ≥ 0 nên 2 25a = 2 2 5 a = 5a = 5a Do đó 2 25a +3a= 5a + 3a = 8a. - Ta có: a ≥ 0 nên 2 25a = 2 2 5 a = 5a = 5a Do đó 2 25a +3a= 5a + 3a = 8a. Hoạt động 4: Phân tích thành nhân tử – Giải phương trình (10’) Bài tập 14(a,b) a) x 2 - 3 = x 2 - ( 3 ) 2 = (x- 3 )(x+ 3 ) b) x 2 – 6 = x 2 – ( 6 ) 2 = (x - 6 )(x + 6 ) Bài tập 15a x 2 - 5 = 0 ⇔ x 2 = 5 ⇔ x = 5 . Vậy x = 5 - HS: a) x 2 - 3 = x 2 - ( 3 ) 2 = (x- 3 )(x+ 3 ) - Cho HS làm bài tập 14(a,b) Phân tích thành nhân tử: a) x 2 - 3 b) x 2 - 6 - Cho HS làm bài tập 15a. Giải phương trình a) x 2 - 5 = 0 - HS: b) x 2 – 6 = x 2 – ( 6 ) 2 = (x - 6 )(x + 6 ) - HS: a) x 2 - 5 = 0 ⇔ x 2 = 5 ⇔ x = 5 . Vậy x = 5 Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (1’) - GV hướng dẫn HS làm bài tập 16. - Về nhà làm các bài tập11(c,d), 12(b,d), 13c,d), 14c,d), 15b. - Xem trước bài học tiếp theo. GV: Hồ Thanh Trung Trang 8 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 Tuần 2 §3. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN Ngày soạn: 09/08/2014 Tiết 4 Ngày dạy: 20/8/2013 A. Mục tiêu: * Kiến thức: Hiểu được đẳng thức . .ab a b= . Biết hai quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai. * Kĩ năng: Có kỹ năng dùng các quy tắc, khai phương một tích, nhân các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập. B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: SGK, phấn màu, thiết kế bài giảng, thước thẳng. - HS: SGK, làm các bài tập về nhà. C. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) HS làm bài tập 13(c,d) SGK – tr11. Bài mới: Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Định lí (15’) - Cho HS làm?1 - GV giới thiệu định lý theo SGK. - (GV và HS cùng chứng minh định lí) Vì a ³ 0 và b ³ 0 nên .a b xác định và không âm. Ta có: ( .a b ) 2 = ( a ) 2 .( b ) 2 = a.b Vậy .a b là căn bậc hai số học của a.b, tức là . .a b a b= - GV giới thiệu chú ý SGK - HS làm?1 Ta có: 16.25 = 400 =20 16. 25 = 4.5 = 20 Vậy 16.25 = 16. 25 1. Định lí Với hai số a và b không âm, ta có . .a b a b= Chú ý:Định lí trên có thể mở rộng cho tích của nhiều số không âm Hoạt động 2: Áp dụng (20’) - GV giới thiệu quy tắc SGK - VD1: Aùp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính: a) 49.1, 44.25 b) 810.40 - Trước tiên ta khai phương từng thừa số. - Tương tự các em làm câu b. - Cho HS làm?2 a) 0,16.0, 61.225 b) 250.360 - (HS ghi bài vào vỡ) - HS: a) 49.1, 44.25 = 49. 1, 44. 25 =7.1,2.5 = 42 - HS: b) 810.40 = 81.4.100 = 81. 4. 100 = 9.2.10 =180 HS1: a) 0, 16.0, 61.225 a) Quy tắc khai phương một tích Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau. Tính: a) 49.1, 44.25 b) 810.40 Giải: a) 49.1, 44.25 = 49. 1, 44. 25 =7.1,2.5 = 42 - HS: b) 810.40 = 81.4.100 GV: Hồ Thanh Trung Trang 9 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 - Hai HS lên bảng cùng thực hiện. - VD2: Tính a) 5. 20 b) 1, 3. 52. 10 - Trước tiên ta nhân các số dưới dấu căn - Cho HS làm?3 Tính a) 3. 75 b) 20. 72. 4, 9 - Hai HS lên bảng cùng thực hiện. - GV giới thiệu chú ý SGK Ví dụ 3: Rút gọn biểu thức sau: a) 3 . 27a a b) 2 4 9a b Giải: a) 3 . 27a a = 3 .27a a = 2 81a = ( ) 2 9a = 9a =9a (viø a ³ 0) Câu b HS làm - Cho HS làm?4 (HS hoạt động theo nhóm) Cho HS thực hiện sau đó cử đại diện hai nhóm lên bảng trình bài. = 0,16. 0, 64. 225 = 0,4.0,8.15= 4,8 HS2: b) 250.3 60 = 25.10.36.10 25.36.100= = 25. 36. 100 = 5.6.10 = 300 - HS: a) 5. 20 = 5.20 100= = 10 - HS2: b) 1, 3. 52. 10 = 1, 3.5 2.100 = 13.52 13.13.4= = 2 (13.2) =26 - HS1: a) 3. 75 = 2 3.3.25 (3.5)= =15 - HS2: b) 20. 72. 4, 9 = 20.72.4, 9 = 144.4, 9 = 2 (12.0, 7) =12.0,7=8,4 - HS cả lớp cùng làm. - HS: b) 2 4 9a b = 2 4 9. .a b =3 2 2 . ( )a b =3 2 a b ?4a) 3 3 . 12a a = 3 3 .12a a = 4 36a = 6 2 a (vì a 0³ ) b) 2 2 . 32a ab = 2 2 64a b =8 ab = 8ab (vì a ³ 0) = 81. 4. 100 = 9.2.10 =180 b) Quy tắc nhân các căn bậc hai. Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó. VD2: Tính a) 5. 20 b) 1, 3. 52. 10 Giải: a) 5. 20 = 5.20 100= = 10 b) 1, 3. 52. 10 = 1, 3.5 2.100 = 13.52 13.13.4= = 2 (13.2) =26  Chú ý: Một cách tổng quát, với hai biểu thức A và B không âm ta có . .A B A B= Đặc biệt, với biểu thức A không âm ta có: ( ) 2 2 A A A= = Hoạt động 3: Luyện tập – cũng cố (4’) - Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính a) 0, 09.64 b) 4 2 2 .( 7)- - Rút gọn biểu thức sau - HS1: a) 0, 09.64 = 0, 09. 64 = 0,3.8 = 2,4 - HS2: b) 4 2 2 .( 7)- = 4 2 2 . ( 7)- = 2 2 2 (2 ) . ( 7)- =2 2 . 7- = 4.7 = 28 Bài tập 17a Giải: a) 0, 09.64 = 0, 09. 64 = 0,3.8 = 2,4 b) 4 2 2 .( 7)- = 4 2 2 . ( 7)- = 2 2 2 (2 ) . ( 7)- =2 2 . 7- = 4.7 = 28 Bài tập 19 Rút gọn biểu thức sau GV: Hồ Thanh Trung Trang 10 [...]... dụng vào hãy tính: quả đó 80 49 1 : 3 a) b) 8 8 5 - GV gọi hai HS lên bảng trình bài (cả lớp cùng làm) 196 14 7 = = 10000 100 50 80 = 5 16 = 4 - HS: a) = - HS:b) = - Cho HS làm?3 a) 99 9 111 b) 52 117 - GV gọi hai HS lên bảng trình bài (cả lớp cùng làm) 225 225 15 = = 256 16 256 196 0, 0 196 = 10000 49 1 : 3 8 8 49 25 49 7 : = = 8 8 25 5 - HS: a) = 80 5 99 9 99 9 = 111 111 9= 3 - HS: b) 52 117 =  Chú ý:... tại lớp GV: Hồ Thanh Trung Trang 16 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 Tuần 4 Ngày soạn: 19/ 08/2014 LUYỆN TẬP Tiết 7 Ngày dạy: 03/ 09/ 2014 A Mục tiêu: * Kiến thức: Vận dụng các quy tắc khai phương một thương và chia hai căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức * Kĩ năng: Có kỹ năng vận dụng các quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia các căn thức bậc hai trong tính toán. .. định lớp (1’) 2 Bài mới: Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’) - GV: Nêu quy tắc khai phương - HS trả lời một thương và quy tắc chia các căn 9 4 1 5 0, 01 = bậc hai 16 9 4 Áp dụng Tính: 1 5 0, 01 16 9 9 25 49 0, 01 16 9 = = - Bài tập 32a, tính 1, 44.1, 21 - 1, 44.0, 4 1, 44.1, 21 - 1, 44.0, 4 1, 44.(1, 21 - 0, 4) = = 1, 44.0, 81 = 1, 2.0, 9 = 1,... (hai câu) tại lớp Hướng dẫn về nhà (2’) - Về nhà xem lại và nắm vững 4 phép biến đổi đơn giản các biểu thức chứa căn bậc hai mà chúng ta đã học - Về nhà làm các bài tậo 48, 49, 50, 51, 52 (các bài chưa làm tại lớp) và xem các bài tập phần luyện tập để tiết sau ta làm bài tập tại lớp = GV: Hồ Thanh Trung Trang 26 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 Tuần 6 LUYỆN TẬP Ngày soạn: 15 /9/ 2013 Tiết 11... (14’) Bài tập 28: Tính - HS: a) 2 89 14 2 89 2 89 a) b) 2 = 25 225 225 225 - ( Hai HS lên bảng trình bài) Bài tập 28: Tính a) 2a 2b 4 a 2b 4 ab = = 50 25 5 2 2 1 = = 18 18 9 1 3 b) - HS: b) = 15 735 735 15. 49 = = 49 15 15 =7 49 = 7 Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà (1’) - Nắm vững quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia hai căn bậc hai - Làm các bài tập 28(c, d), 29( c, d) bài 30, bài 31 và xem các... phương số a và số b, rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai Áp dụng vào hãy tính: 25 9 25 : a) b) 16 36 121 25 25 5 = = 121 11 121 9 25 9 25 : : - HS: b) = 16 36 16 36 - HS: a) = GV: Hồ Thanh Trung 3 5 9 : = 4 6 10 Trang 14 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 - Cho HS làm?2 225 a) b) 0, 0 196 256 - HS: a) - HS: b) = b) Quy tắc chia hai căn bậc - GV giới thiệu quy tắc hai Muốn chia căn... 4(1 + 6x + 9x 2 )2 4(1 + 6x + 9x 2 )2 - HS: 4(1 + 6x + 9x 2 )2 = 2 (1 + 2.3x + (3x )2 )2 = 2 (1 + 2.3x + (3x )2 )2 = 2 (1 + 3x )2 = 2 (1 + 3x )2 Với x = - Với x = - 2 (1 + 3x )2 = 2 1 + 3(- 2 , ta có: 2 (1 + 3x )2 = 2 1 + 3(- =2( 3 2 - 1 )= 2.3 2 - 1.2 =8,48528136- 2 = 6,48528136 ≈ 6,485 Bài tập 25a 16x = 8 ⇔ 16x = 64 ⇔x=4 Bài tập 26: a) So sánh: 25 + 9 và 25 + 9 Đặt A= 25 + 9 = 34 B= 25 + 9 = 8 Ta có:... a3) 4 4 Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà (2’) - Về nhà ôn lại quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia hai căn bậc hai - Làm các bài tập 32(c, d), 33(c, d), 34(c, d), 35, 36, 37 GV: Hồ Thanh Trung Trang 18 Trường THCS Trương Tấn Hữu Giáo án Đại số 9 Tuần 4 Ngày soạn: 19/ 08/2014 LUYỆN TẬP Tiết 8 Ngày dạy: 03/ 09/ 2014 A Mục... mới: Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’) - GV: Nêu quy tắc khai phương - HS trả lời một thương và quy tắc chia các căn 9 4 1 5 0, 01 = bậc hai 16 9 4 Áp dụng Tính: 1 5 0, 01 16 9 9 25 49 0, 01 16 9 = = - Bài tập 32a, tính 1, 44.1, 21 - 1, 44.0, 4 1, 44.1, 21 - 1, 44.0, 4 1, 44.(1, 21 - 0, 4) = = 1, 44.0, 81 = 1, 2.0, 9 = 1, 08 - Bài tập 33: a)... và nữa số nhóm làm câu b) 2 89 225 b) 2 14 25 Giải: a) b) = 2 89 2 89 17 = = 225 15 225 2 14 = 25 64 = 25 b) 15 735 Giải: a) 2 2 1 1 = = = 3 18 18 9 - HS: a) = = = 64 25 Bài tập 29: Tính 2 18 b) 15 735 735 15. 49 = = 15 15 2 b) Bài tập 29: Tính 2 18 17 15 8 5 = 15 735 - YC Hai HS lên bảng trình bài a) = 14 64 64 = = 25 25 25 - HS: a) 8 5 a) 2ab2 2ab2 = 162 162 ab ab2 = = 81 9 Hoạt động 3: Luyện tập - cũng . 15 16256 = - HS: b) 0, 0 196 = 196 10000 = 196 14 7 100 5010000 = = - HS: a) 80 80 5 5 = = 16 4= - HS:b) 49 1 : 3 8 8 = 49 25 49 7 : 8 8 25 5 = = - HS: a) 99 9 99 9 111 111 = = 9 3= - HS: b) 52 117 = 52. dụng Tính: 9 4 1 .5 .0, 01 16 9 - HS trả lời 9 4 1 .5 .0, 01 16 9 = 25 49 . .0, 01 16 9 = 25 49 5 7 . . 0, 01 . .0,1 16 9 4 3 = 35 3, 5 .0, 1 12 12 = = Hoạt động 2: Luyện tập tại lớp (38’) -. dụng Tính: 9 4 1 .5 .0, 01 16 9 - HS trả lời 9 4 1 .5 .0, 01 16 9 = 25 49 . .0, 01 16 9 = 25 49 5 7 . . 0, 01 . .0,1 16 9 4 3 = 35 3, 5 .0, 1 12 12 = = Hoạt động 2: Luyện tập tại lớp (38’) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 9 soạn cột (full), Giáo án toán lớp 9 soạn cột (full), , Bài 45(b,d) Tr 27 SGK. So sánh