giáo án tóan lớp 9

70 438 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:59

Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS Thái Sơn 1 Ngày soạn 21/8/2007 Ngày giảng 29/8/2007 Ch-ơng 1: Căn bậc hai căn bậc ba Tiết 1: Căn bậc hai , căn thức bậc hai. Hằng đẳng thức 2 A A I. Mục tiêu Học sinh nắm vững định nghĩa CBHSH của 1 số không âm ,hằng đẳng thức AA 2 Biết vận dụng làm các bài tập : Thực hiện phép tính ; Rút gọn biểu thức; So sánh các số vô tỉ HS đ-ợc giáo dục tính cẩn thận , khoa học qua việc trình bày bài làm II. Nội dung Bài 1: Viết các số sau d-ới dạng bình ph-ơng 9 ; 7 ; 0 ; -3. Bài 2: Tính giá trị biểu thức A = 21 81 16 32 B = 0,5 0,04 5 0,36 C = 2 25 1 4 5 16 2 9 Bài 3: Phân tích ra thừa số 1/ 2 3 +3 2/ a 2 -3 3/ 5-x ( với x 0 ) 4/ x-2 x + 1 5/ x 2 -2 3 x + 3 6/ 27 + a a 7/ 3-2 2 8/ 7 +2 6 9/ 12 5 +29 10/ 2x - x -3 11/ x-3 x +2 Bài 4: So sánh Gi¸o ¸n Tù chän líp 9 NguyÔn TuÊn C-êng Tr-êng THCS Th¸i S¬n 2 a/ 2 3 vµ 3 2 b/ 8 - 1 vµ 2 c/ 2617  +1 vµ 99 d/ 100 1 3 1 2 1 1 1  vµ 10 Bµi 5 : T×m x kh«ng ©m biÕt a/ x2 = 6 b/ 1x > 3 c/ 12 x < 3 __________________________________________________ Ngµy so¹n 21/8/2007 Ngµy gi¶ng 3/9/2007 TiÕt 2: Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS Thái Sơn 3 Căn bậc hai , căn thức bậc hai. Hằng đẳng thức 2 A A III. Mục tiêu Học sinh nắm vững định nghĩa CBHSH của 1 số không âm ,hằng đẳng thức AA 2 Biết vận dụng làm các bài tập : Thực hiện phép tính ; Rút gọn biểu thức; So sánh các số vô tỉ HS đ-ợc giáo dục tính cẩn thận , khoa học qua việc trình bày bài làm IV. Nội dung Bài 6: Chọn câu trả lời đúng nhất 1/ Căn bậc hai của 36 là A. 6 B. -6 C. 6 D. đáp số khác 2/ CBHSH của 8 là A. -2 2 B. 2 2 C. 4 D. 64 3/ Nếu 1số có CBHSH là 4 thì số đó là A. 2 B. 4 C. 16 D. Không có số nào 4/ Kết quả của việc sắp xếp theo thứ tự giẩm dần của 5 ; 3 3 ; 2 6 ta có A. 5 > 3 3 > 2 6 B. 3 3 >2 6 >5 C. 2 6 > 5 > 3 3 D.3 3 > 5 > 2 6 Bài 7: Tìm điều kiện của x để biểu thức xác định A= 1x B = x24 C= x5 D= x4 E = 2 7x F = 1 2 x G = 5 2 x K = 13 x Bài 8: Tính 1/ 2 21 + 2 21 2/ 22 2 )22()3(5 Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS Thái Sơn 4 3/ 24621222 4/ 24923013 Bài 9: Cho biểu thức M = 2x -1+ 12 2 xx a/ Rút gọn M với x< 1 b/ Tính giá trị của M tại x = -5 ______________________________________________________ Ngày soạn 3/9/2007 Ngày giảng 10/9/2007 Ch-ơngI: Hệ thức l-ợng trong tam giác vuông Tiết 3 Một số hệ thức giữa cạnh và đ-ờng cao Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS Thái Sơn 5 trong tam giác vuông I. Mục tiêu HS nắm vững các hệ thức l-ợng trong tam giác vuông HS có kĩ năng vận dụng các hệ thức trong tính toán và trong chứng minh HS đ-ợc giáo dục tính chính xác,tính thẩm mĩ cao trong vẽ hình II. Kiến thức trọng tâm 1./ AB 2 = BH.BC ; AC 2 = CH. BC 2/ AB 2 +AC 2 = BC 2 3/ AH 2 = HB. HC 4/ AH .BC = AB . AC 5/ 1 1 1 2 2 2 AH AB AC III. Bài tập Bài 1. Cho tam giác ABC Góc A bằng 90 0 , AH BC , AB :AC =3:4, BC =15 . Tính BH, HC? Giải AB 2 = BH. BC AC 2 = CH. BC 2 AB BH.BC BH == 2 CH.BC CH AC AB 3 BH 9 9CH = = BH = AC 4 CH 16 16 BH +CH =BC CH + 9CH 16 =15 25CH = 240 suy ra CH = 9,6 cm ; BH =15-9,6 =5,4cm B A H C B A H C Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS Thái Sơn 6 Bài 2 . Cho ABC ,góc A bằng 90 0 , đ-ờng cao AH. AB : AC =3 : 4 . AH= 6 cm Tính BH,CH Giải: 2 2 BH 3 9 9CH AB = = = BH = ` 2 CH 7 49 49 AC Mà AH 2 = BH.CH 36= 9.CH .CH 49 2 9CH = 36.49 2 CH = 4.49 9.14 9.2 4 BH = = = 2 cm 49 7 7 Bài 3.cho tam giác vuông cân ABC ( A =90 0 ; AB=AC )trên AC lấy điểm M sao cho MC : MA=1: 3 .Kẻ đ-ờng thẳng vuông góc với AC tại C cắt tia bm tại K .Kẻ BE CK a) CM : ABEC là hình vuông b) CM : 2 2 2 1 1 1 =+ AB BM BK c) Biết BM =6cm .Tính các cạnh của ABC __________________________________________________________ Ngày soạn 3/9/2007 Ngày giảng 10/9/2007 Tiết 4 Một số hệ thức giữa cạnh và đ-ờng cao trong tam giác vuông IV. Mục tiêu HS nắm vững các hệ thức l-ợng trong tam giác vuông Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS Thái Sơn 7 HS có kĩ năng vận dụng các hệ thức trong tính toán và trong chứng minh HS đ-ợc giáo dục tính chính xác,tính thẩm mĩ cao trong vẽ hình V. Kiến thức trọng tâm 1./ AB 2 = BH.BC ; AC 2 = CH. BC 2/ AB 2 +AC 2 = BC 2 3/ AH 2 = HB. HC 4/ AH .BC = AB . AC 5/ 1 1 1 2 2 2 AH AB AC VI. Bài tập Bài 1. Cho hình thang vuông ABCD ( AD =90 0 ) Đ-ờng chéo BD BC. BIết AD=12cm ,DC =25cm . Tính độ dài AB ; BC; BD. Gợi ý Kẻ BH DC BH = 12cm Đặt DH =x HC =25 x Vận dụng BH 2 =HD . HC ta có Ph-ơng trình ẩn x B A H C A D B H C Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS Thái Sơn 8 Bài 4.Cho hình vuông ABCD lấy E trên BC . Tia AE cắt đ-ờng thẳng CD tai G . Trên nửa mặt phẳng bờ là đ-ờng thẳng AE chứa tia AD kẻ AK AE và AK =AE a/ chứng minh K,D,C thẳng hàng b/ chứng minh 2 2 2 1 1 1 AD AE AC c/ Biết AD =13cm AK : AG =10 : 13 Tính KG ? _____________________________________________ Ngày soạn 17/9/2007 Ngày giảng 24/9/2007 Tiết 5 Liên hệ giữa phép nhân chia và phép khai ph-ơng I, Mục tiêu HS nắm vững các quy tắc về phép khai ph-ơng một tích , một th-ơng, và phép nhân chia căn thức bậc hai Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS Thái Sơn 9 HS có kĩ năng vận dụng vào giải bài tập : Rút gọn ; thực hiện phép tính giải ph-ơng trình vô tỉ II, Nội dung Toán : Vận dụng quy tắc để tính 1/ 4 1 .25,0.9 2/ 360.1,12 3/ 200.32 4/ aa .27.3 5/ 10.523,1 6/ 36 25 : 16 9 7/ 25 4 2 a 8/ 5 80 9/ 111 999 Toán phân tích ra thừa số 1/ xy -x 2/ x+ y -2 xy 3/ x xyy 4/ 2 631025 5/ 1435 6/ yxxy 32 -6 7/ 7+2 10 8/ 5-2 6 9/ 22 yx -x +y (với yx ) Toán : Rút gọn 1/ yx xyx 2/ 1 a aa 3/ 26 33 4/ yxyx xyyx 2 Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS Thái Sơn 10 5/ 144 123 aa aa 6/ baba baba 352 32 7/ 22102 62230102 _______________________________________________ Ngày soạn 24/9/2007 Ngày giảng 1/10/2007 Tiết 6 Liên hệ giữa phép nhân chia và phép khai ph-ơng I, Mục tiêu HS nắm vững các quy tắc về phép khai ph-ơng một tích , một th-ơng, và phép nhân chia căn thức bậc hai HS có kĩ năng vận dụng vào giải bài tập : Rút gọn ; thực hiện phép tính giải ph-ơng trình vô tỉ II, Nội dung Toán thực hiện phép tính [...]...Nguyễn Tuấn C-ờng Giáo án Tự chọn lớp 9 1/ ( 9 1 2 2 ) Tr-ờng THCS Thái Sơn 2/ ( 12 27 3 ) 3 2 ( 8 50 24 3 3 3/ ( 20 45 5 ) 5 4/ 5/ 3 3 (3+2 6 33 ) ) 6/ ( 6 +2)( 3 2 ) 7/ ( 3 2 )2 9/ ( 6 8/ ( 45 20 5 ) : 5 1 1 3 2 4 1 4,5 50 ) : 2 2 2 5 15 8 10/ (3- 3 )(-2 3 )+(3 3 1 )2 Toán : giải ph-ơng trình vô tỉ 1/ 4 x 20 x 5 2/ 1 9 x 45 = 4 3 16 x 16 9 x 9 4 x 4 16 x 1 3/ 2 9 x 27 1 1... 288 12 2 AH BC = AB AC AH = 6.12 2 4 2 18 b/ Tính B;C ? 12 2 0 ,94 28 C 700 32 18 B 890 60' 70032' = 190 28 ABC vuông tại A có sinC = Mà B C = 90 0 Bài 2: Tỷ số hai cạnh góc vuông của tam giác vuông là 5 : 12 Độ dài cạnhk huyền là 39 cm Giải tam giác vuông ấy b 5 b c b2 c2 b2 c 2 a2 392 Gợi ý : c 12 5 12 25 144 1 69 1 69 1 69 Tính b; c ;từ đó tính góc B; góc C Bài 3: Cho tam giác ABC có AB... a 2 b2 b a b a 2 b2 2 Toán tổng hợp Bài 1 1 1 a 1 : a 1 a 2 a 1 a a A= 1/ Tìm điều kiện của x để A xác định giá trị 2/ Rút gọn A 3/ Tìm x để A =-2 4/ So sánh A và 1 Bài 2 x x x x 1 : x 1 x 1 C= a Tìm điều kiện đểC có nghĩa b Rút gọn C c Tính C tại x = 4 9 d Tìm x để C = 5 e Tìm giá trị nguyên của 14 2 3 3 13 48 6 2 Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS... Chuyên cần II Nội dung 11 Nguyễn Tuấn C-ờng Giáo án Tự chọn lớp 9 Tr-ờng THCS Thái Sơn Bài tập trắc nghiệm Các khẳng định sau là đúng hay sai 11.22a 2 11a 2 với a 0 ; y 0) y 10/ y 5 12/ 1 3 2 3 2 Toán vận dụng công thức Bài 1: Đ-a thừa số... Bài 2: Đ-a thừa số vào trong dấu căn 2 3; 3 5; x x ( x 0); x x ( x 0) Bài 3: Khử mẫu 10 1 3 ; ; ; 49 8 50 2 3 2 5 Bài 4 Trục căn thức ở mẫu 3 2 3 ; 3 3 2 3 ; 20 12 5 3 ; 5 ; 2 3 2 1 3 ; 2 5 3 Toán thực hiện phép tính 1/ ( 28 2 3 7) 7 84 2/ ( 6 5)2 120 12 Nguyễn Tuấn C-ờng Giáo án Tự chọn lớp 9 3/ 1 175 2 2 8 7 4/ Tr-ờng THCS Thái Sơn 2 28 54 7 6 5/ 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 6/ ( 2 6) 2 ... C 40.42 28 ,96 6 BH = 28 ,96 6 sinA= 0,724 58 40 402 2 3/ AB =AH.AC AH = = 27,586 58 27,586 cosA= 0, 69 ; tgA=1,050 ; cotgA =0 ,95 3 40 Ngày soạn 21/10/2007 Ngày giảng 29/ 10/2007 Tiết 10 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông I Mục tiêu HS nắm vững các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông HS có kỹ năng vận dụng giải quyết các bài tập về tính toán và chứng... cơ bản của ch-ơng HS đ-ợc rèn kỹ năng tính toánvà chứng minh thông qua các dạng bài tập cơ bản HS đ-ợc GD tính cẩn thận ,tính khoa học II.Hệ thống kiến thức trọng tâm 1/ Hệ thức giữa cạnh và đ-ờng cao trong tam giác vuông 1./ AB2 = BH.BC ; AC2 = CH BC 2/ AB2 +AC2 = BC2 C 3/ AH2 = HB HC 4/ AH BC = AB AC 1 1 1 5/ AH2 AB2 AC2 H A B 19 Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS Thái Sơn 2/ Tỷ... đ-ợc rèn tính cẩn thận ; Chuyên cần ii Nội dung Toán rút gọn biểu thức Bài 1 A= 1 1 1 1 2 2 3 120 121 B= Bài 2 13 3 2 2 3 2 2 17 12 2 17 12 2 Nguyễn Tuấn C-ờng Giáo án Tự chọn lớp 9 M = 2x -1 - x2 2 x 1 với x > 1 Tr-ờng THCS Thái Sơn N = 3x+ 4 x2 4 x 1 1 2x với x < 0,5 Bài 3 x 1 1 x 1 )( x ) x x x x P=( Q= ( b a )(a b b a ) a ab ba b Toán : Chứng minh Bài1: Chứng minh đẳng thức 2 3... số bậc nhất có dạng y =ax +b ( a 0) 21 Nguyễn Tuấn C-ờng Giáo án Tự chọn lớp 9 Tr-ờng THCS Thái Sơn 4/ Đồ thị của hàm số bậc nhất là đ-ờng thẳng đI qua điểm A (0; b) ; và B( b ;0) a III Bài tập Toán : Tìm TXĐ của hàm số Bài 1: Tìm TXĐ của hàm số sau 1 1 2x 3 4/ y= 1 x x 3 1/ y= x2+x -1 3/ y= 5/ y= x 3; 1 25 x 2 2/ y = 6/ y = 3 x 1 ; Toán về đồ thị hàm số 2 x +1 3 Bài 2: Cho hàm số y = a.Xác... trong tam giác ấy 5/ Hai đ-ờng tròn phân biệt có thể có 3 điểm chung phân biệt Bài 2 : Chọn câu trả lời đúng 1/ Bán kính đ-ờng tròn ngoại tiếp tam giác đều có cạnh là 3cm bằng : 25 Giáo án Tự chọn lớp 9 A.2 3; Nguyễn Tuấn C-ờng B 2 ; C 3; D Tr-ờng THCS Thái Sơn 2 2/ Hình vuông có cạnh là 2cm thì bán kính đ-ờng tròn đi qua 4 đỉnh hình vuông đó bằng A 4cm ; B 1cm ; C 2 cm ; D 2 2 cm B Bài tập tự luận Bài . 2 2 BH 3 9 9CH AB = = = BH = ` 2 CH 7 49 49 AC Mà AH 2 = BH.CH 36= 9. CH .CH 49 2 9CH = 36. 49 2 CH = 4. 49 9.14 9. 2 4 BH = = = 2 cm 49 7 7 Bài 3.cho tam giác vuông cân ABC ( A =90 0. 25CH = 240 suy ra CH = 9, 6 cm ; BH =15 -9, 6 =5,4cm B A H C B A H C Giáo án Tự chọn lớp 9 Nguyễn Tuấn C-ờng Tr-ờng THCS Thái Sơn 6 Bài 2 . Cho ABC ,góc A bằng 90 0 , đ-ờng cao AH quy tắc để tính 1/ 4 1 .25,0 .9 2/ 360.1,12 3/ 200.32 4/ aa .27.3 5/ 10.523,1 6/ 36 25 : 16 9 7/ 25 4 2 a 8/ 5 80 9/ 111 99 9 Toán phân tích ra thừa số 1/ xy -x
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tóan lớp 9, giáo án tóan lớp 9, giáo án tóan lớp 9