Giáo án Toán lớp 7 soạn 4 cột (cả năm)

53 1,739 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:37

Cn Vn Thm Ngày soạn: /8/ 2009 Ngày dạy: /8/2009 Tiết 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ A : Mục tiêu - Học sinh hiểu đợc khái niệm số hữu tỉ,cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ. Bớc đầu nhận biết đợc mối quan hệ giữa các tập hợp N Z Q - Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số,biết so sánh hai số hữu tỉ. -Rèn cho học sinh có t duy sáng tạo trong giải toán. -Giáo dục sự cẩn thận và tác phong nhanh nhẹn. B : Trọng tâm Khái niệm số hữu tỉ , so sánh 2 số hữu tỉ. C : Chuẩn bị GV: Phấn màu, thớc thẳng có chia khoảng.những dòng sôn HS : Ôn lại về phân số,so sánh phân số, thớc thẳng D : Hoạt động dạy học 1; Kiểm tra (0 ) 2; Giới thiệu bài(2 ) Trong chơng trình toán lớp 6 ta đã làm quen với hai tập hợp số là N và Z. Trong chơng đầu tiên của lớp 7 ta làm quen với một tập số nữa là tập hợp các số hữu tỉ 3; Bài mới Tg Hoạt động của thày Hoạt động của trò Nội dung 8 5 HĐ1 1.1 Viết các số đã cho thành 3 phân số bằng nó: 2; -0,3;0; 3 1 - Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số. Số đó là gì ? 1.2 Làm ?1,?2 rồi đứng tại chỗ trả lời -0,3=- 10 3 =- 20 6 = 30 9 = - Số đó là số hữu tỉ Số hữu tỉ là số viết đ- ợc dới dạng phân số ?1: Các số đã cho là số hữu tỉ vì: 0,6= 10 6 ; -1,25=- 100 125 1: Số hữu tỉ Ta có 2= 1 2 = 2 4 = 3 6 = . 0= 1 0 = 2 0 = 10 0 = . Các số 2; -0,3; 0; 3 1 là các số hữu tỉ Định nghĩa: SGK KH: Q ?2: Số nguyên a là số hữu tỉ vì a= a/1 Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 1 Cn Vn Thm 10 13 - Tìm mối quan hệ giữa N, Z, Q HĐ2 - Hớng dẫn cách biểu diễn: Chia đoạn đơn vị thành mẫu phần lấy tử phần HĐ3 - Nhắc laị cách so sánh 2 phân số - Vậy làm thế nào so sánh 2 số hữu tỉ - Giới thiệu chú ý Cho học sinh làm ?5 4 3 1 = 4 7 . N Z Q - Vẽ trục số . Đa về các phân số cùng mẫu . Đa về dạng phân số rồi so sánh 2 phân số . Hoạt động nhóm Bài 1 (trang 7) -3 N; -3 Z; -3 Q 3 2 Z; 3 2 Q; N Z Q 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số 3: So sánh hai số hữu tỉ 3 2 = 15 10 ; 5 4 = 15 12 Vì -10 -12 15 10 15 12 * Chú ý: SGK ?5 Số hữu tỉ dơng là 3 2 ; 5 3 - Số hữu tỉ âm là 7 3 ; 5 1 ; -4 +, 2 0 không phải là số hữu tỉ âm cũng không phải là số hữu tỉ âm 4: Củng cố (5 ) - Nhắc lại cách so sánh 2 số hữu tỉ - Nêu lại khái niệm số hữu tỉ 5: Về nhà(2 ) - Học thuộc khái niệm - Nêu cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số - Làm các bài tập 2;3;4;5 trang 7;8 Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 2 Cn Vn Thm Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 2: cộng trừ số hữu tỉ A : Mục tiêu - Học sinh nắm vững các quy tắc cộng trừ số hữu tỉ, biết quy tắc chuyển vế - Có kĩ năng cộng trừ số hữu tỉ nhanh và đúng. - Biết vận dụng hợp lý các tính chất vào giải bài tập. -Giáo dục sự cẩn thận và tác phong nhanh nhẹn. B : Trọng tâm Cộng trừ số hữu tỉ C : Chuẩn bị GV : Phấn màu HS : Ôn quy tắc cộng phân số, quy tắc dấu ngoặc D : Hoạt động dạy học 1: Kiểm tra(8 ) -Thế nào là số hữu tỉ, Lấy 3 ví dụ. So sánh 5 3 và 8 7 - Làm bài tập 5 2: Giới thiệu bài(1 ) Làm thế nào để cộng trừ số hữu tỉ? 3: Giảng bài Tg Hoạt động của thày Hoạt động của trò Nội dung 10 10 HĐ1 Số hữu tỉ viết đợc dới dạng phân số. Vậy làm thế nào để cộng trừ số hữu tỉ ? . Nhắc lại quy tắc cộng 2 phân số cùng mẫu, khác mẫu ? . Phép cộng phân số có tính chất nào? Đó cũng là các tính chất của phếp cộng số hữu tỉ . Lên bảng làm ?1 . Viết dới dạng phân số rồi cộng trừ phân số . Đứng tại chỗ phát biểu . giao hoán, kết hợp, cộng với số 0 3 1 -(-0,4)= 3 1 + 5 2 = 1: Cộng trừ hai số hữu tỉ - Để cộng trừ số hữu tỉ ta viết chúng dới dạng phân số rồi cộng trừ phân số VD 5 3 + 7 4 = 35 21 + 35 20 = 35 1 - Phép cộng số hữu tỉ có các tính chất: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0 ?1 a; 0.6+ 3 2 = 5 3 + 3 2 = 15 1 Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 3 Cn Vn Thm HĐ2 Tìm x biết x+15=3 x = 3-15 x =-12 Gọi 2 học sinh lên bảng làm ?2 . Hãy nhận xét phần bài làm của bạn 15 11 . Lên bảng tìm x . Nhắc lại quy tắc chuyển trong Z b, 7 2 -x = 4 3 x = 7 2 + 4 3 x= 28 29 2: Quy tắc chuyển vế * Quy tắc : SGK Với x, y, z Q x+ y=z x= z-y ?2: Tìm x a, x- 2 1 = 3 2 x = 3 2 + 2 1 x = 6 1 4: Củng cố(13 ) - Nhắc lại cách cộng trừ số hữu tỉ ? - Tính chất của phép cộng số hữu tỉ ? Bài 6 a, 21 1 + 28 1 = 84 4 + 84 3 = 84 7 = 12 1 b, 18 8 - 27 15 = 9 4 - 9 5 =-1 c, 12 5 + 0,75= 12 5 + 4 3 = 12 5 + 12 9 = 12 4 = 3 1 d, 3,5- 7 2 = 2 7 + 7 2 = 14 49 + 14 4 = 14 53 5: Về nhà( 3 ) - Học bài, làm bài 7,8,9 trang 10 - Xem trớc nhân chia số hữu tỉ Ngày soạn Ngày dạy Tiết 3: nhân chia số hữu tỉ A: Mục tiêu - Học sinh nắm vững quy tắc nhân chia số hữu tỉ. - Có kĩ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng. Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 4 Cn Vn Thm - Biết vận dụng các tính chất của phép nhân vào giải các bài tập tính nhanh. - Rèn cho học sinh t duy sáng tạo trong giải toán. B: Trọng tâm Nhân chia số hữu tỉ C: Chuẩn bị GV: Phấn màu HS: Ôn lại nhân chia phân số D: Hoạt động dạy học 1: Kiểm tra(7 ) - Để cộng trừ số hữu tỉ ta làm thế nào? Làm bài 8(c) - Nêu quy tắc chuyển vế ? Làm bài 9( a ) 2: Giới thiệu bài (1 ) Ta đã biết cộng trừ số hữu tỉ. Vởy để nhân chia số hữu tỉ ta làm thế nào ? 3: Giảng bài Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 8 6 7 3 HĐ1 1.1 . Để nhân hai số hữu tỉ ta làm thế nào ? . Nêu các tính chất của phép nhân phân số? Đó cũng là các tính chất của phép nhân số hữu tỉ 1.2 Gọi 3 học sinh lên bảng làm bài HĐ2 2.1: Với x= b a ; y= d c (y# 0) áp dụng . Viết dới dạng phân số rồi nhân hai phân số . Giao hoán, kết hợp, nhân với 1, phân phối x.y= y.x x.( y. z )=( x.y) z c, (-2). 12 7 = 6 7 x= b a ;y= d c x:y= b a : d c = b a . c d 1: Nhân hai số hữu tỉ Với x= b a ; y= d c Thì x.y= b a . d c = db ca . . VD: -0,2. 4 3 = 5 1 . 4 3 = 20 3 * Các tính chất Với x,y,z Q ta có x.1=x x.( y+ z )= x.y + x.z Bài 11(a,b,c ) Tính a, 7 2 . 8 21 = 4 3 b, 0,24. 4 15 = 10 9 2: Chia hai số hữu tỉ VD: (-0,4): 3 2 = 5 2 . 2 3 = 5 3 ?: Tính a, 3,5. 5 2 1 = 2 7 . 5 7 = 10 49 b, 23 5 : (-2)= 23 5 . 2 1 = 46 5 * Chú ý: SGK trang 11 Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 5 Cn Vn Thm cách chia phân số tính x:y . áp dụng làm ? 2.2 Lấy 1 ví dụ về tỉ số của hai số hữu tỉ Hai học sinh lên bảng Đứng tại chỗ lấy VD Với x,y Q, y#0. Tỉ số của hai số x và y là x:y 4: Củng cố (10 ) Bài 13 a, 4 3 . 5 12 . 6 25 = 6).5.(4 )25.(12).3( = 1.1.4 5.2).3( = 1.1.2 5.1).3( = 2 15 b, (-2). 21 38 . 4 7 . 8 3 = 8.4.21 )3).(7).(38).(2( = 4.2.1 1).19).(1( = 8 19 c, 12 11 : 16 33 . 5 3 = 12 11 . 33 16 . 5 3 = 5.33.12 3.16.11 = 15 4 d, 23 7 . 6 8 - 18 45 = 23 7 . 18 4524 = 18.23 )69.(7 = 18 )3.(7 = 6 7 5: Về nhà(3 ) - Nắm vững quy tắc nhân chia số hữu tỉ. Làm bài 12,14,16 trang 12,13 - Ôn giá trị tuyệt đối của một số nguyên Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 4: giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân A: Mục tiêu - Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.Xác định đợc giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Có kĩ năng cộng ,trừ ,nhân ,chia số thập phân - Có ý thức vận dụng tính chất các phép toán vào giải toán một cách hợp lý B: Trọng tâm Giá trị tuyệt đối, các phép toán C: Chuẩn bị GV: Phấn màu HS: Ôn giá trị tuyệt đối của một số nguyên Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 6 Cn Vn Thm D: Hoạt động dạy học 1: Kiển tra(8 ) - Viết công thức tổng quát nhân, chia số hữu tỉ. Làm bài 11(d) - Làm bài 16(a) 2: Giới thiệu bài (1 ) Với điều kện nào của x thì x =-x với x Q? 3: Giảng bài Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 11 15 HĐ1 Với a Z thì a là gì? . Gọi hai học sinh lên bảng làm ?1 Gọi 2 học sinh lên bảng làm ?2 HĐ2 . Làm thế nào để thực hiện các phép toán về số thập phân Cho học sinh hoạt động nhóm Là khoảng cách từ a đến 0 trên trục số b, Nếu x 0 thì x =x Nếu x=0 thì x =0 Nếu x 0 thì x =- x a, x= 7 1 x = 7 1 b, x= 7 1 x = 7 1 . Đa về phân số hoặc cộng trừ nhân chia số thập phân nh ở tiểu học tuy nhiên cần chú ý về dấu c,(-5,17).(- 3,1)=16,027 d,(-9,18): 4,25= -2,16 1: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ * ĐN: SGK trang 13 ?1 : Điền vào chỗ trống a, Nếu x=3,5 thì x =3,5 Nếu x= 7 4 thì x = 7 4 * Ta có x = x nếu x>0 -x nếu x<0 * Nhận xét: SGK ?2: Tìm x biết c, x= 5 1 3 x = 5 1 3 d, x=0 x =0 2: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân ?3: Tính a, -3,116+0,263=2,853 b, (-3,7).(-2,16)=7,992 Bài 18 a, -5,17-0,469=-5,639 b, -2,05+1,73= -0,32 4: Củng cố(7 ) - Nhắc lại x với x Q Bài 19 Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 7 Cn Vn Thm a, Giải thích - Bạn Hùng cộng tất cả các số âm với nhau trớc rồi cộng với số âm còn lại - Bạn Liên ghép cộng tròn hàng đơn vị b, Theo em nên làm theo cách của Liên 5: H ớng dẫn về nhà(3 ) - Học kĩ bài - Làm các bài 18,20,21 trang 15 - Chuẩn bị máy tính cho tiết học sau Ngày soạn Ngày dạy Tiết 5: Luyện tập A: Mục tiêu - Củng cố cách xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Rèn kĩ năng so sánh 2 số hữu tỉ tính giá trị của một biểu thức, tìm x, sử dụng máy tính bỏ túi - Phát triển t duy học sinh qua tìm GTLN, GTNN của biểu thức. - Giáo dục sự cẩn thận và t duy sáng tạo. B: Trọng tâm Tính giá trị của biểu thức C: Chuẩn bị GV: Máy tính bỏ túi HS: Chuẩn bị bài, máy tính bỏ túi D: Hoạt động dạy học 1: Kiểm tra(8 ) -Viết công thức tìm x với x Q. Tìm x biết x = 4 3 ; x =-0,25 _ Tính hợp lý (-3,8)+ [ + )7,5( ] 8,3 [ + 5,4 ] )6,9( + [ + 6,9 ] )5,1( 2: Giới thiệu bài(1 ) Ta đã biết các phép toán trong Q, x với x Q. Nay vận dụng làm một số bài tập 3: Giảng bài Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 9 HĐ1: Tính toán Nhắc lại tính chất của phép b, 0,2 [ + 83,20 ] )17,9( : Bài 24: Tính nhanh a, (-2,5.0,38.0,4)- [ .15,3.125,0 ] )8( Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 8 Cn Vn Thm 10 8 nhân số hữu tỉ . Nêu thứ tự thực hiện phép tính HĐ2: So sánh Để sắp xếp theo yêu cầu của bài ta phải làm gì? HĐ3 . x =5 x=? . Tơng tự làm bài 25 . Gọi 2 học sinh lên bảng trình bày { .5,0 [ 47,2 ] } )53,3( = 0,2.(-30):( 0,5.6) =-6:3=-2 0,3= 10 3 = 130 39 13 4 = 130 40 Vì 130 39 < 130 40 và 24 40 < 24 21 < 24 20 a, 7,1 x =2,3 TH1. x-1,7=2,3 x= 2,3+1,7 x= 4 TH2. x-1,7=-2,3 x= -2,3+1,7 x= -0,6 = [ ).5,2( ] 4,0 0,38- [ .125,0 ] )8( 3,15 =(-1).0,38 (-1).3,15 = -0,38+3,15=2,77 Bài 22. Sắp xếp số hữu tỉ từ nhỏ đến lớn 6 5 = 24 20 3 2 1 = 3 5 = 24 40 -0,875= 1000 875 = 8 7 = 24 21 Vậy 3 2 1 <-0,875< 6 5 <0<0,3< 13 4 Bài 25. Tìm x biết b, 4 3 + x - 3 1 = 0 4 3 + x = 3 1 TH1. x+ 4 3 = 3 1 x= 12 5 TH2. x+ 4 3 =- 3 1 x= 12 13 4: Củng cố(7 ) - So sánh x với 0 * Tìm GTLN của A biết A=0,5- 5,3x Vì 5,3x 0 A=0,5- 5,3x 0, Vâỵ GTLN của A là 0,5 khi x-3,5=0 x=3,5 * Dùng máy tính bỏ túi Bài 26. Tính a, (-3,1597)+(-2,39)= -5,5497 c, (-0,5).(-3,2)+(-10,1).0,2= -0,42 5: H ớng dẫn về nhà(2 ) - Học kĩ bài. Làm bài 23 - Ôn lại luỹ thừa của một số nguyên Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 9 Cn Vn Thm Ngày soạn Ngày dạy Tiết 6: luỹ thừa của một số hữu tỉ A: Mục tiêu - Hiểu luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ, biết các quy tắc tính tích, thơng của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của một luỹ thừa - Có kĩ năng vận dụng các quy trên vào giải toán. - Biết xây dựng các công thức trên cơ sở áp dụng các công thức luỹ thừa của số tự nhiên. - Rèn cho học sinh sự cẩn thận trong học tập. B: Trọng tâm Tích, thơng của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của một luỹ thừa C: Chuẩn bị GV: Phấn màu, máy tính HS: Ôn lại luỹ thừa trong Z D: Hoạt động dạy học 1: Kiểm tra(5 ) - Tính D = - 5 3 + 4 3 - 4 3 + 5 2 - Tính 3 4 .3 5 ; (-2) 5 : (-2) 2 2: Giới thiệu bài(1 ) Tơng tự luỹ thừa của một số tự nhiên ta cũng có luỹ thừa của một số hữu tỉ 3: Giảng bài Tg Hoạt động của thày Hoạt động của trò Nội dung 10 HĐ1 x n là gì? . Gọi 2 học sinh lên bảng lam ?1 . Hãy rút ra nhân xét về dấu của ?1. Tính a, 4 3 2 = 16 9 ; b, 5 2 3 = 125 8 c, ( ) 5,0 2 = 0,25 d, (-0,5) 3 =-0,125 e, (9,7) 0 = 1 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên * ĐN: SGK x n =x.x x (n thừa số) x Q; n N * Quy ớc: x 1 =x; x 0 =1 b a n = a n : b n Bài 28 2 1 2 = 4 1 ; 2 1 3 = 8 1 Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 10 [...]... quy ớc ta giữ nguyên phần ?2: a, 79 ,3826 79 ,383 còn lại, nếu 5 ta làm tròn 79 ,3826 79 ,38 Vận dụng thêm 1 vào chữ số 79 ,3826 79 ,4 tận cùng phần còn làm ?2 lại 4: Củng cố(10 ) Bài 73 7, 923 7, 92 17, 41 8 17, 42 79 ,13 64 79 , 14 50 ,40 1 50 ,40 0,155 0,16 60,996 61,00 Bài 74 Điểm trung bình môn toán học kì I của bạn Cờng là: 8.3 + (7 + 6 + 5 + 9).2 + 7 + 8 + 6 + 10 =7, 3 15 5: Hớng dẫn về nhà(3 ) - Học... Củng cố (7 ) Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài 44 Bài 44 Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 16 Cn Vn Thm 120 10 = 3 24 27 1 3 11 3 44 b, 2 : = : = 5 4 5 4 15 a, 1,2:3, 24= c, 2 2 42 100 :0 ,42 = : = 7 7 100 1 47 - Trong một đẳng thức muốn tìm trung tỉ, ngoại tỉ ta làm thế nào? 5: Hớng dẫn về nhà(2 ) - Học thuộc định nghĩa , tính chất của tỉ lệ thức - Làm bài 45 ,46 , 47 trang 26 Ngày soạn Ngày dạy Tiết 10: luyện tập A: Mục tiêu... 3 Các phếp toán: SGK trang 48 Có mấy phép 5 phép toán II: Bài tập toán Bài 96 Thực hiện phép tính HĐ2 1 3 1 b, 19 33 3 7 3 Gọi hai học sinh lên bảng trình bày = 3 (- 14) = -6 7 c, (-2,5).( -4) .( -7, 9) = [ ( 2,5).( 4) ] ( -7, 9) Để tính nhanh đ- = 10.( -7, 9)= -79 ợc ta sử dụng tính d,(-0, 375 ) 4 1 (-2)3 3 chất nào? Lên bảng trình = [ ( 0, 375 ).(8)] 4 1 3 bày 13 = 3 = 13 a, 4 5 16 4 1 + +... 16 HĐ2 Giải toán thực tế Nêu cách tính Chiều dài đờng chéo Bài 78 chiều dài đờng = số in chiều dài 1 in 1 in 2, 54 cm 21 in 2, 54. 21=53, 34 cm chéo Đờng chéo ti vi 21 in dài P=(a+b).2 khoảng 53, 34 cm Bài 79 Nêu công thức S= a.b Chu vi mảnh vờn là tính chu vi, diện (10,2 34+ 4 ,7) .2=29,868 m tích hình chữ nhật 30m Diện tích mảnh vờn là 10,2 34 4 ,7 48 m2 Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 27 Cn Vn Thm 4: Củng cố(6... Định nghĩa 4, 8 12 và 8 ,4 21 Là đẳng thức của Vâỵ thế nào là tỉ 12 4 4,8 4 Ta có = ; = hai tỉ số lệ thức? 21 7 8 ,4 7 12 4, 8 Vậy = 21 8 ,4 12 4, 8 Ta nói = là một tỉ lệ 21 8 ,4 thức * ĐN: SGK Giới thiệu a,b.c,d là các số hạng a,d là các ngoại tỉ b,c là các trung tỉ a c = hay a:b=c:d b d 1 7 1 ?1 b, 3 : 7= :7= 2 2 2 1 1 11 36 11 2 :7 = : = 5 5 5 5 36 1 11 Vì # nên không lập 2 36 KH: 2 1 :4= 5 10 ... 1 + 1+0,5 = 2,5 Bài 97 Tính nhanh a, (-6, 37. 0 ,4) .2,5 = (0 ,4 2,5) (-6, 37) = 1.(-6, 37) = -6, 37 b, (-0,125).(-5,3).8 = (-0,125.8).(-5,3) = (-1).(-5,3)= 5,3 3 2 3 4 5 7 5 7 4 3 y = 5 5 7 c, 1 y+ = ở phần a ta phải làm gì? Giỏo ỏn toỏn 7 Bài 98 Tìm y biết a, 3 21 y= 5 10 21 3 y= : 10 5 Trang 33 Cn Vn Thm ở phần c trớc hết ta phải làm gì? Nêu cách tìm số hạng y = 43 49 y= 7 2 4: Củng cố(5 ) - Nhắc... -(-1,35) B: Không tìm đợc 15 7 19 15 2 + +1 1 + 35 21 34 27 3 2 1 2 1 b, 26 44 3 5 3 5 1 2 1 1 c, (3)2 3: 2+ 1 3 3 2 3 3 2 29 + x = Câu 3 Tìm x biết 4 5 60 a, Câu 4 Tham gia kế hoạch nhỏ, 3 lớp 7a,7b,7c thu đợc 120 kg giấy vụn Tìm số giấy vụn mỗi lớp biết số giấy vụn mỗi lớp biết số giấy vụn 3 lớp này lần lợt tỉ lệ với 9 ,7, 8 Câu 5 So sánh 2300 và 3200 2 Đáp án Câu 1(2đ) Cách tìm đúng... dung thầy Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 20 Cn Vn Thm 8 7 HĐ1 Thay bằng tỉ số của hai số nguyên Hớng dẫn học sinh làm phần a Gọi 3 học sinh lên bảng làm b,c,d HĐ2 Tìm x Để làm bài tập này cần sử dụng tính chất nào? Đứng tại chỗ làm từng bớc phần a Lên bảng làm phần b 3 23 c, 4: 5 =4: =16:23 4 4 3 3 73 73 d, 10 : 5 = : 7 14 7 14 =2 Bài 59(trang 31) a, 2, 04: ( -3,12)=2 04: ( -312) = - 17: 26 1 2 b, 1 :1,25= -1,5:1,25... =-0,15 7 14 8 20 =-0,58(3); 14 15 12 35 =0,(36); =0,6(81) 11 22 =0 ,4 Bài 69 c, 58:11=5,( 27) d, 14, 2:3,33 =4, (2 64) Dùng máy tính Bài 71 đa về số thập Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 24 Cn Vn Thm phân a, 8,5:3=2,8(3) b, 18 ,7: 6=3,11(6) Dùng máy tính 1 =0,(001) 999 15 HĐ2 Đa về phân 32 8 số a, 0,32= = 100 25 Để đa từ số thập phân hữu hạn về b, -0,1 24= 1 24 = 31 1000 250 phân số ta làm thế nào? 1 =0,(01) 99 Bài 70 ... 3,2 + ( 1,2) ] x= vế -4, 9-2 ,7 Dùng quy tắc 2x= -7, 6 chuyển vế x= -3,8 513 145 17 5 79 + : 100 28 9 4 63 513 1026 63 A= : = 100 252 50 A= Bài 93 Tìm x b, (-5,6+2,9).x=-9,8+3,86 -2 ,7. x = -5, 94 x = -5, 94: (-2 ,7) x =2,2 4: Củng cố(5 ) - Nhắc lại các cách so sánh số thực? - Mối quan hệ giữa các tập hợp? - Thứ tự thực hiện phép tính 5: Hớng dẫn về nhà(2 ) - Ôn lại các phép toán - Làm các câu hỏi . 21 1 + 28 1 = 84 4 + 84 3 = 84 7 = 12 1 b, 18 8 - 27 15 = 9 4 - 9 5 =-1 c, 12 5 + 0 ,75 = 12 5 + 4 3 = 12 5 + 12 9 = 12 4 = 3 1 d, 3,5- 7 2 = 2 7 + 7 2 = 14 49 + 14 4 = 14 53 5: Về nhà(. SGK 4: Củng cố (7 ) Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài 44 Bài 44 Giỏo ỏn toỏn 7 Trang 16 Cn Vn Thm a, 1,2:3, 24= 3 24 120 = 27 10 c, 7 2 :0 ,42 = 7 2 : 100 42 = 1 47 100 b, 5 1 2 : 4 3 = 5 11 : 4 3 = 15 44 -. 5 2 :4= 10 1 5 4 :8= 10 1 5 2 :4= 5 4 :8 là một tỉ lệ thức . Có a.d=b.c 1: Định nghĩa VD. So sánh 21 12 và 4, 8 8 ,4 Ta có 21 12 = 7 4 ; 4, 8 8 ,4 = 7 4 Vậy 21 12 = 4, 8 8 ,4 Ta nói 21 12 = 4, 8 8 ,4
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 7 soạn 4 cột (cả năm), Giáo án Toán lớp 7 soạn 4 cột (cả năm), Giáo án Toán lớp 7 soạn 4 cột (cả năm)