0

Giáo án toán lớp 8 (full)

176 1,569 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 15:39

TUẦN 1 - TIẾT 1 Ngày soạn:19/08/2013 Ngày dạy:24/08/2013 CHƯƠNG I: TỨ GIÁC $1TỨ GIÁC I.Mục tiêu : 1.Kiến thức: HS nắm vững các định nghĩa về tứ giác, tứ giác lồi, các khái niệm : Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác & các tính chất của tứ giác. Tổng bốn góc của tứ giác là 360 0 . 2.Kĩ năng: HS tính được số đo của một góc khi biết ba góc còn lại, vẽ được tứ giác khi biết số đo 4 cạnh & 1 đường chéo. 3 .Thái độ : Có ý thức học tập. II.Chuẩn bị: *GV: Giáo án, đồ dùng dạy học *HS : Bài cũ, dụng cụ học tập III. Các hoạt động dạy- học: 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh và nhắc nhở dụng cụ học tập cần thiết: thước kẻ, ê ke, com pa, thước đo góc,… 3 .Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Hình thành định nghĩa - GV: treo tranh (bảng phụ) -GV: Trong các hình trên mỗi hình gồm 4 đoạn thẳng: AB, BC, CD & DA. - Hình nào có 2 đoạn thẳng cùng nằm trên một ĐT - Ta có H1 là tứ giác, hình 2 không phải là tứ giác. Vậy tứ giác là gì ? - GV: Chốt lại & ghi định nghĩa - GV: giải thích : 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó đoạn đầu của đoạn thẳng thứ nhất trùng với điểm cuối của đoạn thẳng thứ 4. + 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó không có bất cứ 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên 1 đường thẳng. + Cách đọc tên tứ giác phải đọc hoặc viết theo thứ tự các đoạn thẳng như: ABCD, BCDA, ADBC … +Các điểm A, B, C, D gọi là các đỉnh của tứ giác. 1) Định nghĩa a) Định nghĩa tứ giác(SGK) - Tứ giác : ABCD - A, B, C, D : Là các đỉnh - AB, BC, CD, DA : Là các cạnh A B C A B C D A B C D D c) b) a) + Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA gọi là các cạnh của tứ giác. * Hoạt động 2: Định nghĩa tứ giác lồi -GV: Hãy lấy mép thước kẻ lần lượt đặt trùng lên mỗi cạch của tứ giác ở H1 rồi quan sát - H1(a) luôn có hiện tượng gì xảy ra ? - H1(b) (c) có hiện tượng gì xảy ra ? - GV: Bất cứ đương thẳng nào chứa 1 cạnh của hình H1(a) cũng không phân chia tứ giác thành 2 phần nằm ở 2 nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng đó gọi là tứ giác lồi. - Vậy tứ giác lồi là tứ giác như thế nào ? + Trường hợp H1(b) & H1 (c) không phải là tứ giác lồi * Hoạt động 3: Nêu các khái niệm cạnh kề đối, góc kề, đối điểm trong , ngoài. D A B C Q P M N GV: Vẽ H3 và giải thích khái niệm: GV: Không cần tính số mỗi góc hãy tính tổng 4 góc µ A + µ B + µ C + µ D = ? (độ) - Gv: ( gợi ý hỏi) + Tổng 3 góc của 1 ∆ là bao nhiêu độ? + Muốn tính tổng µ A + µ B + µ C + µ D = ? (độ) ( mà không cần đo từng góc ) ta làm ntn? + Gv chốt lại cách làm: - Chia tứ giác thành 2 ∆ có cạnh là đường chéo - Tổng 4 góc tứ giác = tổng các góc của 2 ∆ ABC & ADC ⇒ Tổng các góc của tứ giác bằng 360 0 - GV: Vẽ hình & ghi bảng b)Định nghĩa tứ giác lồi (SGK) * Chú ý: Khi nói đến 1 tứ giác mà không giải thích gì thêm ta hiểu đó là tứ giác lồi + Hai đỉnh thuộc cùng một cạnh gọi là hai đỉnh kề nhau + hai đỉnh không kề nhau gọi là hai đỉnh đối nhau + Hai cạnh cùng xuất phát từ một đỉnh gọi là hai cạnh kề nhau + Hai cạnh không kề nhau gọi là hai cạnh đối nhau - Điểm nằm trong M, P điểm nằm ngoài N, Q 2. Tổng các góc của một tứ giác B 1 1 A 2 C 2 D Â 1 + µ B + µ C 1 = 180 0 µ A 2 + µ D + µ C 2 = 180 0 ( µ A 1 + µ A 2 )+ µ B +( µ C 1 + µ C 2 ) + µ D = 360 0 Hay µ A + µ B + µ C + µ D = 360 0 * Định lý: (SGK -65) 4. Củng cố: Cho HS làm bài tập trang 66. Hãy tính các góc còn lại 5. Hướng dẫn: - Nêu sự khác nhau giữa tứ giác lồi & tứ giác không phải là tứ giác lồi ? - Làm các bài tập : 2, 3, 4 (sgk) TUN 1 - TIT 2 Ngy son: 19/08/2014 Ngy dy:25/08/2014 HèNH THANG I.Mc tiờu : 1.Kin thc: HS nm vng cỏc nh ngha v hỡnh thang , hỡnh thang vuụng cỏc khỏi nim : cnh bờn, ỏy , ng cao ca hỡnh thang. 2.K nng: Nhn bit hỡnh thang hỡnh thang vuụng, tớnh c cỏc gúc cũn li ca hỡnh thang khi bit mt s yu t v gúc. 3 .Thỏi : Rốn t duy suy lun, sỏng to. Cú ý thc hc tp. II.Chun b: *GV: Giỏo ỏn, dựng dy hc *HS : Bi c, dng c hc tp III. Cỏc hot ng dy- hc: 1.T chc: 2.Kim tra bi c : - HS1: Th no l t giỏc li ? Phỏt biu L v tng 4 gúc ca 1 t giỏc ? - HS 2: Gúc ngoi ca t giỏc l gúc nh th no ? Tớnh cỏc gúc ngoi ca t giỏc A B 1 1 1 B 90 0 C 1 75 0 120 0 1 C A 1 D D 1 3 .Bi mi: HOT NG CA GV&HS NI DUNG * Hot ng 1: nh ngha hỡnh thang Quan sỏt hỡnh 13 SGK v nhn xột v hai cnh AB v CD ca t giỏc ABCD? + Cỏc t giỏc cú 2 cnh i // gi l hỡnh thang. Ta s nghiờn cu trong bi hụm nay. - GV gii thiu cỏc yu t ca hỡnh thang. - GV: nờu cỏch v hỡnh thang ABCD ? + B1: V AB // CD + B2: V cnh AD & BC & ng cao AH ?1 GV: dựng bng ph 1. nh ngha: H B A C D caùnh beõn caùnh beõn caùnh ủaựy caùnh ủaựy * nh ngha:SGK T giỏc ABCD l hỡnh thang ( AB//CD) AB, CD : Cnh ỏy AD, BC : Cnh bờn AH : ng cao - ?1 (H.a) à A = à C = 60 0 M K N I G H E F A C D B c) b) a) 75 0 120 0 115 0 75 0 105 0 60 0 60 0 Qua đó em hình thang có tính chất gì ? ?2 GV: đưa ra bài tập HS làm việc theo nhóm nhỏ Cho hình thang ABCD có 2 đáy AB & CD biết: AD // BC. CMR: AD = BC; AB = CD A B ABCD là hình thang GT đáy AB & CD AD// BC KL AB=CD: AD= BC D C Bài toán 2: A B ABCD là hình thang GT đáy AB & CD AB = CD KL AD// BC; AD = BC D C - GV: qua bài 1 & bài 2 em có nhận xét gì ? 2.Hình thang vuông Quan sát hình 18 và nhận xét ? ⇒ AD// BC ⇒ Hình thang - (H.b)Tứ giác EFGH có: µ H = 75 0 ⇒ ¶ 1 H = 105 0 (Kề bù) ⇒ ¶ 1 H = µ G = 105 0 ⇒ GF// EH ⇒ Hình thang - (H.c) Tứ giác IMKN có: µ N = 120 0 ≠ µ K = 120 0 ⇒ IN không // MK ⇒ đó không phải là hình thang * Nhận xét: + Trong hình thang 2 góc kề một cạnh bù nhau (có tổng = 180 0 ) + Trong tứ giác nếu 2 góc kề một cạnh nào đó bù nhau ⇒ Hình thang. ?2 * Bài toán 1 - Hình thang ABCD có 2 đáy AB & CD (theo gt) ⇒ AB // CD (đn)(1) mà AD // BC (gt) (2) Từ (1) & (2) ⇒ AD = BC; AB = CD ( 2 cắp đoạn thẳng // chắn bởi đương thẳng //.) * Bài toán 2: (cách 2) ∆ ABC = ∆ ADC (g.c.g) * Nhận xét 2: (sgk)/70. 2) Hình thang vuông *Định nghĩa: Là hình thang có một góc vuông. A B D C 4. Củng cố : - GV: đưa bài tập 7 ( Bằng bảng phụ) . -HS: Tìm x, y ở hình 21 5. Hướng dẫn : - Học bài. Làm các bài tập 6,8,9 TUẦN : 2 Ngày soạn: 01/09/2014 Ngày dạy:06/09/2014 Tiết 3:HÌNH THANG CÂN I.Mục tiêu : 1.Kiến thức: HS nắm vững các đ/n, các t/c, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân. 2.Kĩ năng: Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh, biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân 3 .Thái độ : Rèn tư duy suy luận, sáng tạo.Có ý thức học tập. II.Chuẩn bị: 1.GV: Giáo án, đồ dùng dạy học 2.HS : Bài cũ, dụng cụ học tập III. Các hoạt động dạy- học: 1. Ổn định tổ chức: A B 2.Kiểm tra bài cũ : - HS1: Phát biểu định nghĩa hình thang & nêu rõ các khái 120 0 y niệm cạnh đáy, cạnh bên, đường cao của hình thang - HS2: Muốn chứng minh một tứ giác là hình thang ta phải chứng minh như thế nào? x 60 0 D C - HS3: GV dùng bảng phụ Cho biết ABCD là hình thang có đáy là AB, & CD. Tính x, y của các góc D, C 3 .Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG - Yêu cầu HS làm ?1 ? Nêu định nghĩa hình thang cân. A B C D -Nêu chú ý : ?2 GV: dùng bảng phụ H G F E A B C D 110 0 100 0 80 0 80 0 80 0 80 0 b) a) T S Q P N M K I 70 0 70 0 110 0 d) c) a) Tìm các hình thang cân ? b) Tính các góc còn lại của mỗi HTC đó c) Có NX gì về 2 góc đối của HTC? - Trong hình thang cân 2 cạnh bên liệu có bằng nhau không ? - GV: cho các nhóm CM & gợi ý AD không // BC ta kéo dài như thế nào ? - Hãy giải thích vì sao AD = BC ? ABCD là hình thang cân GT ( AB // DC) KL AD = BC Các nhóm CM: O C D A B 2 2 1 1 + AD // BC ? khi đó hình thang ABCD có dạng như thế nào ? - GV: Với hình vẽ sau 2 đoạn thẳng nào bằng nhau ? Vì sao ? - GV: Em có dự đoán gì về 2 đường chéo AC & BD ? GT ABCD là hình thang cân ( AB // CD) 1. Định nghĩa - Hình thang cân là hình thang có 2 góc kề một đáy bằng nhau Tứ giác ABCDlà H. thang cân ( Đáy AB; CD) ⇔ * / / ˆ ˆ ˆ ˆ * ; ABCD AB CD A B C D     = =  ?2 a) Hình a,c,d là hình thang cân Hình (b) không phải vì µ F + µ H ≠ 180 0 b) Hình (a): µ C = 100 0 Hình (c) : µ N = 70 0 Hình (d) : $ S = 90 0 c)Tổng 2 góc đối của HTC là 180 0 * Nhận xét: Trong hình thang cân 2 góc đối bù nhau. 2) Tính chất * Định lí 1:Trong hình thang cân 2 cạnh bên bằng nhau. Chứng minh: AD cắt BC ở O ( Giả sử AB < DC) ABCD là hình thang cân nên ^ ^ C D = µ 1 A = µ 1 B ta có ^ C = µ D nên ∆ ODC cân ( 2 góc ở đáy bằng nhau) ⇒ OD = OC (1) * µ 1 A = µ 1 B nên ¶ 2 A = ¶ 2 B ⇒ ∆ OAB cân (2 góc ở đáy bằng nhau) ⇒ OA = OB (2) Từ (1) &(2) ⇒ OD - OA = OC - OB Vậy AD = BC b) AD // BC khi đó AD = BC * Chú ý: SGK * Định lí 2: Trong hình thang cân 2 đường chéo bằng nhau. Chứng minh: ∆ ADC & ∆ BCD có: + CD cạnh chung KL AC = BD A B C D GV: Muốn chứng minh AC = BD ta phải chứng minh 2 tam giác nào bằng nhau ? : Muốn chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân ta có mấy cách để chứng minh ? là những cách nào ? Đó chính là các dấu hiệu nhận biết hình thang cân . + Đường thẳng m // CD + Vẽ điểm A; B ∈ m : ABCD là hình thang có AC = BD + · ADC = · BCD ( Đ/ N hình thang cân ) + AD = BC ( cạnh của hình thang cân) ⇒ ∆ ADC = ∆ BCD ( c.g.c) ⇒ AC = BD A B m ?3 D C Giải + Vẽ (D; Đủ lớn) cắt m tại A + Vẽ (C; Đủ lớn) cắt m tại B (có cùng bán kinh) * Định lí 3: Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân. + Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: SGK/74 4. Củng cố:GV: Dùng bảng phụ HS trả lời a) Trong hình vẽ có những cặp đoạn thẳng nào bằng nhau ? Vì sao ? b) Có những góc nào bằng nhau ? Vì sao ? c) Có những tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ? 5. Hướng dẫn: - Học bài.Xem lại chứng minh các định lí - Làm các bài tập: 11,12,15 (sgk) TUẦN : 3 Ngày soạn: 04/09/2014 Ngày dạy:09/09/2014 Tiết 4 : LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : 1.Kiến thức: HS nắm vững ,củng cố đ/n, các t/c của hình thang, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân 2.Kĩ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau dựa vào dấu hiệu đã học. - Biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân theo điều kiện cho trước. - Rèn luyện cách phân tích xác định phương hướng chứng minh. 3 .Thái độ : Có ý thức học tập. II.Chuẩn bị: *GV: Giáo án, đồ dùng dạy học *HS : Bài cũ, dụng cụ học tập III. Các hoạt động dạy- học: 1.Tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : -HS1: Phát biểu định nghĩa hình thang cân & các tính chất của nó ? -HS2: Muốn CM 1 hình thang nào đó là hình thang cân thì ta phải CM thêm ĐK nào ? -HS3: Muốn CM 1 tứ giác nào đó là hình thang cân thì ta phải CM như thế nào ? 3 .Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS NỘI DUNG - GV: Cho HS đọc kĩ đầu bài & ghi (gt) (kl) - HS lên bảng trình bày GV: Hướng dẫn theo phương pháp đi lên: - DE = CF ⇐ ∆ AED = ∆ BFC ⇐ BC = AD ; µ D = µ C ; µ E = µ F ⇐ (gt) - Ngoài ra ∆ AED = ∆ BFC theo trường hợp nào ? vì sao ? - GV: Nhận xét cách làm của HS GT ∆ ABC cân tại A; D ∈ AD E ∈ AE sao cho AD = AE; µ A = 90 0 BT 12/ 74 F E D C B A Kẻ AH ⊥ DC ; BF ⊥ DC ( E,F ∈ DC) => ∆ ADE vuông tại E ∆ BCF vuông tại F AD = BC ( cạnh bên của hình thang cân) · ADE = · BCF ( đ/n) ⇒ ∆ AED = ∆ BFC ( Cạnh huyền & góc nhọn) Chữa bài 15/75 (sgk a) BDEC là hình thang cân KL b) Tính các góc của hình thang. HS lên bảng chữa bài b) µ A = 50 0 (gt) µ B = µ C = 0 0 180 50 2 − = 65 0 ⇒ ¶ 2 D = ¶ 2 E = 180 0 - 65 0 = 115 0 GV: Cho HS làm việc theo nhóm BT 16/ 75 D E C B A -GV: Muốn chứng minh tứ giác BEDC là hình thang cân đáy nhỏ bằng cạnh bên ( DE = BE) thì phải chứng minh như thế nào ? - Chứng minh : DE // BC (1) ∆ B ED cân (2) - Yc HS trình bày bảng BT 15/ 75 E D C B A a) ∆ ABC cân tại A (gt) ⇒ µ B = µ C (1)AD = AE (gt) ⇒ ∆ ADE cân tại A ⇒ ¶ 1 D = µ 1 E ∆ ABC cân & ∆ ADE cân ⇒ ¶ 1 D = µ 0 180 2 A− ; µ B = µ 0 180 2 A− ⇒ ¶ 1 D = µ B (vị trí đồng vị) DE // BC Hay BDEC là hình thang (2) Từ (1) & (2) ⇒ BDEC là hình thang cân . Chữa bài 16/ 75 ∆ ABC cân tại A, BD & CE GT Là các đường phân giác KL a) BEDC là hình thang cân b) DE = BE = DC Chứng minh a) ∆ ABC cân tại A ta có: AB = AC ; µ B = µ C (1) BD & CE là các đường phân giác nên có: µ 1 B = ¶ 2 B = µ 2 B (2); ¶ 1 C = ¶ 2 C = µ 2 C (3) Từ (1) (2) &(3) ⇒ µ 1 B = ¶ 1 C ∆ BDC & ∆ CBE có µ B = µ C ; µ 1 B = ¶ 1 C ; BC chung ⇒ ∆ BDC = ∆ CBE (g.c.g) ⇒ BE = DC mà AE = AB - BE AD = AB – DC=>AE = AD Vậy ∆ AED cân tại A ⇒ µ 1 E = ¶ 1 D Ta có µ B = µ 1 E ( = µ 0 180 2 A− ) ⇒ ED// BC ( 2 góc đồng vị bằng nhau) Vậy BEDC là hình thang có đáy BC &ED mà µ B = µ C ⇒ BEDC là hình thang cân. b) Từ ¶ 2 D = µ 1 B ; µ 1 B = ¶ 2 B (gt) ⇒ ¶ 2 D = ¶ 2 B ⇒ ∆ BED cân tại E ⇒ ED = BE = DC. 4. Củng cố: - Gv nhắc lại phương pháp chứng minh, vẽ 1 tứ giác là hình thang cân. - CM các đoạn thẳng bằng nhau, tính số đo các góc tứ giác qua chứng minh hình thang. 5. Hướng dẫn về nhà: - Làm các bài tập 14, 18, 19 /75 (sgk) - Xem lại bài đã chữa - Tập vẽ hình thang cân 1 cách nhanh nhất [...]... mờ mụn hoc II.Chun b: *GV: Giỏo ỏn, dựng dy hc *HS : Bi c, dng c hc tp III Cỏc hot ng dy- hc: 1.T chc 2.Kim tra bi c: Cha bi 23 (SGK .80 ) M I N P 5 dm 3.Bi mi: K x Q Tớnh x HOT NG CA GV&HS Cha bi 22 /80 NI DUNG 1 Cha bi 22 /80 A y/c mt HS lờn bng cha bi D I E B Cha bi 25 /80 - GV: Cho hs nhn xột cỏch lm ca bn & sa cha nhng ch sai - Gv: Hi thờm : Bit DC = 20 cm Tớnh DI? - Gii: Theo t/c ng TB hỡnh thang DC... 20 EM = = 10cm 2 2 EM 10 = = 5cm DI = 2 2 MB = MC ( gt) EM//DC (1) BE = ED (gt) ED = DA (gt) (2) T (1) & (2) IA = IM ( pcm) 2 Cha bi 25 /80 : BT 2 5/ 80 A + GV : Em rỳt ra nhn xột gỡ Cha bi 26 /80 GV yờu cu HS lờn bng v hỡnh ,ghi GT, KL - AB//CD//EF//GH GT - AB = 8cm; EF= 16cm KL x=?; y =? GV gi HS lờn bng trỡnh by - HS theo dừi so sỏnh bi lm ca mỡnh, nhn xột - HS phỏt biu.GV: Nu chuyn s o ca EF thnh... ca /chộo hỡnh thang 3 Cha bi 26 /80 A 8cm C B x D F 16cm E y G H CD l ng TB ca hỡnh thang ABFE(AB//CD//EF) CD = AB + EF 8 + 16 = = 12cm 2 2 - CD//GH m CE = EG; DF = FH EF l ng trung bỡnh ca hỡnh thang CDHG EF = CD + GH x 12 + = 16 2 2 2 x = 10 x = 20 2 KL - Cỏc nhúm HS tho lun cỏch chng minh - i din nhúm trỡnh by - HS nhn xột GV Cho HS lm vic theo nhúm Cha bi 27 /80 : ABCD: AE = ED, BF = FC GT AK... GV nhc li cỏc dng CM t ng trung bỡnh: So sỏnh cỏc on thng,Tỡm s o on thng, CM 3 im thng hng, CM bt ng thc, CM cỏc ng thng // 5 Hng dn : - Xem li bi gii - Lm bi tp 28 ễn cỏc bi toỏn dng hỡnh lp 6 v 7 - c trc bi dng hỡnh trang 81 , 82 SGK 8 - Gi sau mang thc v compa TUN : 5 Ngy son:14/09/2014 Ngy dy:25/9/2014 Tit 9 I XNG TRC I.Mc tiờu : 1.Kin thc: HS nm vng nh ngha 2 im i xng vi nhau qua 1 ờng thẳng,... ti A A 1 = A2 Chng minh tng t : A3 = A4 Do ú A1 + A2 + A3 + A4 = 2( A2 + A3 ) = 2 1100 = 2200 2 im Suy ra DAE = 2200 2 im 3.Bi mi: HOT NG CA GV&HS *H1: HS lm bi ti lp 1) Bi tp 39 SGK .88 Y/c 1 HS lờn bng cha: BT 3 9/ 88 B A E d D C Hng dn phỏt biu bi toỏn ny di dng khỏc? *H2: Bi tp vn dng 1) Cho t d & 2 im phõn bit A&B khụng thuc t d Tỡm trờn t d im M sao cho tng khong cỏch t M n A,B l nh nht) 2) Hoc... AB và AC a) Chứng minh rằng AD = AE b) Tính góc DAE Biểu điểm Đáp án GT KL ABC B = 400 , C = 300 M BC; D,E i xng vi M qua AB v AC a) AD = AE b DAE = ? E C B = 400 , C = 300 D 4 2 a D i xng vi M qua AB Suy ra AB l ng trung trc ca MD AD = AM Chng minh tng t , AE = AM Vy AD = AE b Xột ABC cú A 1 2 im 3 B 2 im 2 im A = 180 0 ( B + C ) = 180 0 ( 400 + 300) = 1100 AD = AM ADM cõn ti A A 1 = A2 Chng minh... TB hỡnh thang * Lm bi tp 20& 22 - GV: a hng CM? IA = IM DI l ng TB AEM DI//EM EM l trung im BDC MC = MB; EB = ED (gt) 5.Hng dn : -Hc thuc lý thuyt - Lm cỏc BT 21,24,25 / 79 ,80 SGK TUN : 4 Ngy son: 11/9 Ngy dy:15/9 Tit 8 LUYN TP I.Mc tiờu : 1.Kin thc: HS vn dng c lớ thuyt gii toỏn nhiu trng hp khỏc nhau Hiu sõu v nh lõu kin thc c bn 2.K nng: Rốn luyn cỏc thao tỏc t duy phõn tớch, tng hp qua vic... gi l i im i xng vi B qua t d cng l xng nhau qua ng thng d nu d l im B ng trung trc on AA' Vy khi no 2 2) Hai hỡnh i xng nhau qua 1 ng hỡnh H & H' c gi 2 hỡnh i xng thng ?2 nhau qua t d? Lm BT ?2(sgk -84 -85 ) + Gv cht li: Ngi ta CM c rng : Nu A' i xng vi A qua t d, B' ối xứng vi B qua t d; thỡ mi im trờn on thng AB cú im i xng vi nú qua t d l 1 im thuc on thng A'B' v ngc li mi im trờn t A'B' cú im i... v ng TB ca hỡnh thang? ni trung im 2 cnh bờn ca hỡnh - GV: Qua phn CM trờn thy thang c EI & IF cũn l ng TB * nh lớ 4: SGK/ 78 ca tam giỏc no? A B nú cú t/c gỡ ? Hay EF =? DC AB ; IF//= 2 2 AB + CD IE + IF = = EF=> GV 2 - GV: Ta cú IE// = NX di EF hiu rừ hn ta CM /lớ 4 (sgk 78) - GV: Cho h/s c /lớ 4 v ghi GT, KL; GV v hỡnh GV: Hóy v thờm t AF DC = { K} - Em quan sỏt v cho bit mun CM EF//DC ta phi... GV Cho HS lm vic theo nhúm Cha bi 27 /80 : ABCD: AE = ED, BF = FC GT AK = KC KL a) So sỏnh EK&CD; KF&AB b) EF BT 2 7/ 80 D 1 2 trung bỡnh ADC EK = DC (1)Tng t cú: KF = AB+ CD (3) 2 1 AB (2) Vy EK + KF = 2 Vi 3 im E,K,F ta luụn cú EF EK+KF (4) T (3)&(4) EF B A E AB+ CD 2 4 Cha bi 27 /80 : E l trung im AD (gt) K l trung im AC (gt) EK l ng AB + CD (pcm) 2 F K C 4 Cng c: - GV nhc li cỏc dng CM t ng trung . So sánh các đoạn thẳng,Tìm số đo đoạn thẳng, CM 3 điểm thẳng hàng, CM bất đẳng thức, CM các đường thẳng //. 5. Hướng dẫn : - Xem lại bài giải. - Làm bài tập 28. Ôn các bài toán dựng hình ở lớp. thuyết - Làm các BT 21,24,25 / 79 ,80 SGK. TUẦN : 4 Ngày soạn: 11/9 Ngày dạy:15/9 Tiết 8 LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : 1.Kiến thức: HS vận dụng được lí thuyết để giải toán nhiều trường hợp khác nhau hợp qua việc luyện tập phân tích & CM các bài toán. 3 .Thái độ : Có ý thức học tập.Tính cẩn thận, say mê môn hoc. II.Chuẩn bị: *GV: Giáo án, đồ dùng dạy học *HS : Bài cũ, dụng cụ học tập III.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 8 (full), Giáo án toán lớp 8 (full),