0

Giáo án toán lớp 8 tự chọn

15 1,404 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:40

TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 CHỦ ĐỀ 1 Tiết 1- 2: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I. Mơc tiªu: - RÌn kü n¨ng thùc hiƯn phÐp nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, nh©n ®a thøc víi ®a thøc - RÌn kü n¨ng lµm mét sè d¹ng to¸n chøng minh ®¼ng thøc, tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc. - Ph¸t triĨn t duy HS víi mét sè bµi tËp nh : bµi to¸n t×m sè, to¸n vỊ phÐp chia hÕt cđa ®a thøc. II. Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa, Sách giáo viên và để học tốt Đại số 8 - Bài tập trợ giảng toán 8. Sách bài tập toán 8. III.Nội dung: GV-HS Ghi b¶ng - GV gäi HS lªn b¶ng lµm. => NhËn xÐt. ? Nªu c¸ch lµm phÇn c (HS:: Nh©n hai ®a thøc ®Çu sau ®ã ®ỵc kÕt qu¶ nh©n víi ®a thøc cßn l¹i. ? §Ĩ chøng minh ®¼ng thøc ta lµm nh thÕ nµo (HS: biÕn ®ỉi vÕ phøc t¹p thµnh vÕ ®¬n gi¶n - GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm ë díi líp lµm ra nh¸p , sau ®ã gäi HS nhËn xÐt Bµi 7 (SBT- 4 ) Thùc hiƯn phÐp tÝnh: a) 1 ( 1)(2 3) 2 x x − − 2 2 3 2 3 2 7 3 2 x x x x x = − − + = − + b) ( 7)( 5)x x − − 2 2 7 5 35 12 35 x x x x x = − − + = − + c) 1 1 (4 1) 2 2 x x x    − + −  ÷ ÷    2 2 3 2 1 1 1 ( )(4 1) 2 2 4 1 (4 1) 4 1 4 4 x x x x x x x x x = + − − −   = − −  ÷   = − − + Bµi 8 (SBT - 4 ): Chøng minh: a) 2 3 ( 1)( 1) ( 1)x x x x− + + = − BiÕn ®ỉi VT ta cã: 2 3 2 2 3 ( 1)( 1) 1 1 VT x x x x x x x x x VP = − + + = + + − − − = − = GV: BÙI ĐỨC THÀNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :1 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 - GV yªu cÇu HS lµm bµi 10 -SBT. ? §Ĩ CM biĨu thøc lu«n chia hÕt cho 5 ta lµm nh thÕ nµo (HS: CM biĨu thøc rót gän cã chøa thõa sè chia hÕt cho 5 - GV gäi 1HS lªn b¶ng thùc hiƯn viƯc rót gän. => NhËn xÐt. - GV híng dÉn HS tr×nh bµy. b) 3 2 2 3 4 4 ( )( )x x y xy y x y x y + + + − = − BiÕn ®ỉi VT ta cã: 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 ( )( )VT x x y xy y x y x x y x y x y x y xy xy y x y V P = + + + − = − + − + − + − = − = Bµi 10 (SBT-4) Ta cã: n(2n - 3) – 2n(n + 1) = 2n 2 – 3n – 2n 2 – 2n = - 5n Ta thÊy – 5n M 5 víi n Z ∀ ∈ (®pcm) Tiết 3-4: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I. Mơc tiªu: - HS ®ỵc cđng cè vỊ c¸c h»ng ®¼ng thøc b×nh ph¬ng cđa mét tỉng, b×nh ph¬ng cđa mét hiƯu, hiƯu hai b×nh ph¬ng. - VËn dơng lµm c¸c bµi tËp. II. Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa, Sách giáo viên và để học tốt Đại số 8 - Bài tập trợ giảng toán 8. Sách bài tập toán 8. III.Nội dung: KiĨm tra bµi cò: (4’) §iỊn vµo chç trèng. 1) (A + B) 2 = 2) (A – B) 2 = 3) A 2 – B 2 = GV-HS Ghi b¶ng ? ph¸t biĨu c¸c H§T b»ng lêi. (HS: Bµi 1: TÝnh GV: BÙI ĐỨC THÀNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :2 TR NG THCS C TN NM HC 2008 - 2009 ? Cả lớp suy nghĩ làm bài trong 5 ? 4 HS lên bảng tính. (HS: làm bài ? nhận xét, bổ sung - GV chốt. ? Xác định biểu thức A, biểu thức B (lu ý đôi khi phải đổi vị trí của các hạng tử để nhận ra biểu thức A, B) (HS: a) biểu thức A là x, biểu thức B là 3 b) biểu thức A là x, biểu thức B là 1 2 c) biểu thức A là xy 2 , biểu thức B là 1 ? 3 HS lên bảng làm bài ? Nhận xét - GV chốt. - GV cho HS chép bài ? Nêu cách làm (HS: a) Đa về HĐT hiệu hai bình phơng b) đa về HĐT bình phơng của một tổng c) đa về HĐT bình phơng của một hiệu ? 3 HS lên bảng làm bài ? Nhận xét. ? nêu cách làm (HS: khai triển các biểu thức ? Với b) c) có cách làm nào khác - GV gợi ý: xác định dạng HĐT, biểu thức A, biểu thức B. ( ) 2 2 ) 3 ) 4 a x y b y + ữ ( ) ( ) 2 ) 2 . 2 1 ) 3 c x y x y d x + ữ Giải: ( ) 2 2 2 ) 2a x y x xy y+ = + + 2 2 3 9 3 ) 4 16 2 b y y y = + ữ ( ) ( ) 2 2 ) 2 . 2 4c x y x y x y + = 2 2 1 2 1 ) 3 3 9 d x x x = + ữ Bài 2: Viết các biểu thức sau dới dạng bình phơng của một tổng. a) x 2 + 6x + 9 b) x 2 + x + 1 4 c) 2xy 2 + x 2 y 4 + 1 Giải: a) x 2 + 6x + 9 = x 2 + 2.x.3 + 3 2 = (x + 3) 2 b) x 2 + x + 1 4 = x 2 + 2.x. 1 2 + 2 1 2 ữ = 2 1 2 x + ữ c) 2xy 2 + x 2 y 4 + 1 = (xy 2 ) 2 + 2xy 2 .1 + 1 2 = (xy 2 + 1) 2 Bài 3: Tính nhanh: a) 42 . 58 b) 202 2 c) 99 2 Giải: a) 42 . 58 = (50 8).(50 + 8) = 50 2 8 2 = 2500 64 = 2436 b) 202 2 = (200 + 2) 2 = 200 2 + 2.200.2 + 2 2 = 40000 + 800 + 4 = 40804 c) 99 2 = (100 1) 2 = 100 2 2.100.1 + 1 2 = 10000 200 + 1 = 9801 Bài 4: Rút gọn biểu thức: a) (x + y) 2 + (x y) 2 GV: BI C THNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :3 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 (HS: b) H§T b×nh ph¬ng cđa mét tỉng, biĨu thøc A lµ (x+y), biĨu thøc B lµ (x-y) c) H§T b×nh ph¬ng cđa mét tỉng, biĨu thøc A lµ (x-y+z), biĨu thøc B lµ (y-z) ? 3 HS lªn tr×nh bµy ? NhËn xÐt - GV chèt b) 2(x – y)(x + y) + (x + y) 2 + (x – y) 2 c) (x - y + z) 2 +(z - y) 2 + 2(x - y + z)(y - z) Gi¶i: a) (x + y) 2 + (x – y) 2 = x 2 + 2xy + y 2 + x 2 – 2xy +y 2 = 2x 2 + 2y 2 b) 2(x – y)(x + y) + (x + y) 2 + (x – y) 2 = [(x + y) + (x – y)] 2 = (x + y + x – y) 2 = (2x) 2 = 4x 2 c) (x - y + z) 2 +(z - y) 2 + 2(x - y + z)(y - z) = (x - y + z) 2 + 2(x - y + z)(y - z) +(y - z) 2 = [(x – y + z) + (y – z)] 2 = (x – y + z + y – z) 2 = x 2 Tiết 5-6 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) I. Mơc tiªu: - HS ®ỵc cđng cè vỊ c¸c h»ng ®¼ng thøc lËp ph¬ng cđa mét tỉng, lËp ph¬ng cđa mét hiƯu. - VËn dơng lµm c¸c bµi tËp. II. Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa, Sách giáo viên và để học tốt Đại số 8 - Bài tập trợ giảng toán 8. Sách bài tập toán 8. III.Nội dung: KiĨm tra bµi cò: (4’) §iỊn vµo chç trèng. 4) (A + B) 3 = 5) (A – B) 3 = ? Ph¸t biĨu b»ng lêi. GV-HS Ghi b¶ng ? X¸c ®Þnh d¹ng H§T (HS: a) lËp ph¬ng cđa mét hiƯu b) lËp ph¬ng cđa mét tỉng ? X¸c ®Þnh biĨu thøc A vµ B Bµi 1: TÝnh: a) (x 2 – 3y) 3 b) 3 2 2 3 x y   +  ÷   Gi¶i: a) (x 2 – 3y) 3 = (x 2 ) 3 – 3.(x 2 ) 2 .3y + 3.x 2 .(3y) 2 – (3y) 3 = x 6 – 9x 4 y + 27x 2 y 2 – 27y 3 GV: BÙI ĐỨC THÀNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :4 TR NG THCS C TN NM HC 2008 - 2009 (HS: a) biểu thức A là x 2 , biểu thức B là 3y b) biểu thức A là 2 3 x , biểu thức B là y 2 ? áp dụng các HĐT và làm bài ( 2 HS lên bảng làm, HS khác làm vào vở ? nhận xét - GV chốt - GV cho HS chép đề. ? xác định dạng HĐT (HS: a) HĐT lập phơng của một tổng b) HĐT lập phơng của một hiệu ? Xác định biểu thức A, biểu thức B - GV gợi ý: viết 8x 3 ; 1 8 y 3 dới dạng lập ph- ơng (HS: 8x 3 = (2x) 3 ; 1 8 y 3 = 3 1 2 y ữ a) biểu thức A là 2x, biểu thức B là y b) biểu thức A là x, biểu thức B là 1 2 y ữ ? Nêu cách làm (HS: thu gọn các biểu thức rồi thay giá trị của x, y vào để tính. ? Nhận xét gì về các biểu thức đó (HS: biểu thức a) là dạng khai triển của HĐT lập phơng của một tổng Biểu thức b) là dạng khai triển của HĐT lập phơng của một hiệu ? Xác định biểu thức A, biểu thức B (HS: a) Biểu thức A là x, biểu thức B là 3y b) biểu thức A là 1 2 x ữ , biểu thức B là 2y ? 2 HS lên bảng làm. ? Nhận xét - GV chốt. b) 3 2 2 3 x y + ữ ( ) ( ) 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 6 2 2 2 3. . 3. . 3 3 3 8 4 2 27 3 x x y x y y x x y xy y = + + + ữ ữ = + + + Bài 2: Viết biểu thức sau dới dạng lập ph- ơng một tổng hoặc một hiệu a) 8x 3 + 12x 2 y + 6xy 2 + y 3 b) x 3 - 3 2 x 2 y + 3 4 xy 2 - 1 8 y 3 Giải: a) 8x 3 + 12x 2 y + 6xy 2 + y 3 = (2x) 3 + 3.(2x) 2 .y + 3.2x.y 2 + y 3 = (2x + y) 3 b) x 3 - 3 2 x 2 y + 3 4 xy 2 - 1 8 y 3 = x 3 3.x 2 . 1 2 y + 3.x. 2 1 2 y ữ - 3 1 2 y ữ = 3 1 2 x y ữ Bài 3: Tính giá trị biểu thức a) x 3 + 9x 2 y + 27xy 2 + 27y 3 tại x =1; y = 3 b) 1 8 x 3 - 3 2 x 2 y + 6xy 2 8y 3 tại x = y = 2 Giải: Ta có: a) x 3 + 9x 2 y + 27xy 2 + 27y 3 = x 3 + 3.x 2 .3y + 3.x.(3y) 2 + (3y) 3 = (x + 3y) 3 Tại x = 1; y = 3 thì giá trị của biểu thức là (x + 3y) 3 = (1 + 3.3) 3 = 10 3 = 1000 b) 1 8 x 3 - 3 2 x 2 y + 6xy 2 8y 3 = 3 1 2 x ữ - 3. 2 1 2 x ữ .2y +3. 1 2 x ữ .(2y) 2 -(2y) 3 = 3 1 2 2 x y ữ Tại x = y = 2 thì giá trị của biểu thức là: GV: BI C THNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :5 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 ? Nªu c¸ch lµm (HS: biÕn ®ỉi VT hc VP ? 2 HS lªn b¶ng lµm ? NhËn xÐt - GV chèt 3 3 3 1 1 2 .2 2.2 ( 3) 27 2 2 x y     − = − = − = −  ÷  ÷     Bµi 4: Chøng minh ®¼ng thøc sau (a - b) 3 = -(b - a) 3 Gi¶i: Ta cã: VP = -(b - a) 3 = -(b 3 – 3b 2 a + 3ba 2 – a 3 ) = a 3 – 3a 2 b + 3ab 2 – b 3 = (a - b) 3 = VT Tiết 7-8 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) I. Mơc tiªu: - HS ®ỵc cđng cè vỊ c¸c h»ng ®¼ng thøc. - VËn dơng lµm c¸c bµi tËp. II. Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa, Sách giáo viên và để học tốt Đại số 8 - Bài tập trợ giảng toán 8. Sách bài tập toán 8. III.Nội dung: KiĨm tra bµi cò : (4’) §iỊn vµo chç trèng. 1) (A + B) 2 = 2) (A – B) 2 = 3) A 2 – B 2 = 4) (A + B) 3 = 5) (A – B) 3 = 6) A 3 + B 3 = 7) A 3 – B 3 = ? Ph¸t biĨu b»ng lêi. GV-HS Ghi b¶ng ? Nªu c¸ch lµm (HS: a) Thu gän (x + 2)(x 2 – 2x + 4) b) Thu gän (3x – 2y)(9x 2 + 6xy + 4y 2 ) ? Cã nhËn xÐt g× vỊ c¸c biĨu thøc ®ã (HS: (x + 2)(x 2 – 2x + 4) lµ d¹ng khai triĨn cđa H§T tỉng hai lËp ph¬ng (3x – 2y)(9x 2 + 6xy + 4y 2 ) lµ d¹ng khai triĨn cđa H§T hiƯu hai lËp ph¬ng ? X¸c ®Þnh biĨu thøc A, B HS: a) A lµ x, B lµ 2 b) A lµ 3x, B lµ 2y Bµi 1: Rót gän biĨu thøc: a) (x + 2)(x 2 – 2x + 4) – (15 + 2x 3 ) b) (3x – 2y)(9x 2 + 6xy + 4y 2 ) - (5x 3 - 10y 3 ) Gi¶i: a) (x + 2)(x 2 – 2x + 4) – (15 + 2x 3 ) = x 3 + 8 – 15 - 2x 3 = -x 3 - 7 b) (3x – 2y)(9x 2 + 6xy + 4y 2 ) - (5x 3 - 10y 3 ) = 27x 3 – 8y 3 - 5x 3 + 10y 3 GV: BÙI ĐỨC THÀNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :6 TR NG THCS C TN NM HC 2008 - 2009 ? Nêu cách làm (HS: biến đổi biểu thức phức tạp về đơn giản, cụ thể là biến đổi VP = VT ? 3 HS lên bảng làm bài ? Nhận xét - GV chốt - GV cho HS chép đề - Gợi ý: để CM: x 2 6x + 10 > 0 ta đa x 2 6x + 10 về dạng A 2 (x) + a với a > 0 ? A 2 (x) là bình phơng của một tổng hay hiệu. (HS: bình phơng của một hiệu ? Biến đổi (HS: - GV chốt ? Biến đổi 4x x 2 5 làm xuất hiện dạng ax 2 + bx + c với a > 0 (HS: 4x x 2 5 = -(x 2 4x +5) - Khi đó để chứng minh 4x x 2 5 < 0, ta chứng minh x 2 4x +5 > 0 ? Làm tơng tự nh a) (HS: - GV chốt ? (x 3) 2 0 thì (x 3) 2 + 1 nhỏ nhất bằng bao nhiêu khi x = ? (HS: (x 3) 2 +1 nhỏ nhất bằng 1 khi x = 3 - Ta nói giá trị nhỏ nhất của x 2 6x + 10 bằng 1 khi x = 3 - Ta có: -[(x 2) 2 + 1] = -(x - 2) 2 - 1 ? -(x - 2) 2 0 thì -(x - 2) 2 1 lớn nhất bằng bao nhiêu, khi x = ? (HS: -(x - 2) 2 - 1 lớn nhất bằng -1, khi x=2 - Ta nói giá trị lớn nhất của 4x x 2 5 = 22x 3 + 2y 3 Bài 2: Chứng minh rằng: a) a 3 + b 3 = (a + b).[(a - b) 2 + ab] b) a 3 + b 3 = (a + b) 3 3ab(a + b) c) a 3 b 3 = (a b) 3 + 3ab(a - b) Giải: a) VP = (a + b).[(a - b) 2 + ab] = (a + b)(a 2 2ab + b 2 + ab) = (a + b)(a 2 ab + b 2 ) = a 3 + b 3 = VT b) VP = (a + b) 3 3ab(a + b) = a 3 +3a 2 b + 3ab 2 + b 3 3a 2 b + 3ab 2 = a 3 + b 3 = VT c) VP = (a b) 3 + 3ab(a - b) = a 3 - 3a 2 b + 3ab 2 - b 3 + 3a 2 b - 3ab 2 = a 3 - b 3 = VT Bài 3: Chứng tỏ rằng: a) x 2 6x + 10 > 0 với mọi x b) 4x x 2 5 < 0 với mọi x Giải: a) Ta có: x 2 6x + 10 = x 2 2.x.3 +3 2 + 1 = (x 3) 2 + 1 Vì (x 3) 2 0 với mọi x (x 3) 2 + 1 > 0 Hay x 2 6x + 10 > 0 với mọi x b) Ta có: 4x x 2 5 = -(x 2 4x +5) = -(x 2 - 2.x.2 +2 2 +1) = -[(x 2) 2 + 1] Vì (x 2) 2 0 với mọi x (x 2) 2 + 1 > 0 -[(x 2) 2 + 1] < 0 Hay 4x x 2 5 < 0 với mọi x. GV: BI C THNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :7 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 b»ng -1 khi x = 2 CHỦ ĐỀ 2 Tiết 1-2 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ I. Mơc tiªu: - HS ®ỵc cđng cè ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tư b»ng ph¬ng ph¸p nhãm h¹ng tư. - VËn dơng trong c¸c bµi to¸n tÝnh nhanh vµ t×m x. II. Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa, Sách giáo viên và để học tốt Đại số 8 - Bài tập trợ giảng toán 8. Sách bài tập toán 8. III.Nội dung: KiĨm tra bµi cò: (5’) Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tư : ? HS1: 5x 2 + 5xy – x – y ? HS2: x 2 + 4x + 4 – y 2 GV-HS Ghi b¶ng - GV cho HS chÐp ®Ị ? NhËn xÐt vỊ ®a thøc a) (HS: ®a thøc kh«ng cã nh©n tư chung ? Nªu c¸ch lµm (HS: nhãm h¹ng tư thø nhÊt vµ thø 2, thø 3 víi thø 4 ? Nªu c¸ch lµm b) c) (HS: t¬ng tù a) ? NhËn xÐt ®a thøc d) (HS: cã nh©n tư chung lµ 5 ? §a thøc x 2 – 2xy + y 2 – 4z 2 cã thĨ ph©n tÝch ®ỵc kh«ng (HS: cã thĨ ph©n tÝch tiÕp, nhãm 3 h¹ng tư ®Çu lµm xt hiƯn H§T ? 4 HS lªn b¶ng lµm ? NhËn xÐt Bµi 1: ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tư a) 3x – 3y + 2x 2 y – 2xy 2 b) a 4 – a 3 x – ay + xy c) x 3 – 3x 2 – 4x + 12 d) 5x 2 – 10xy + 5y 2 – 20z 2 Gi¶i: a) 3x – 3y + 2x 2 y – 2xy 2 = (3x – 3y) + (2x 2 y – 2xy 2 ) = 3(x – y) + 2xy(x – y) = (x – y) (3 + 2xy) b) a 4 – a 3 x – ay + xy = (a 4 – a 3 x) – (ay – xy) = a 3 (a – x) – y(a – x) = (a – x) (a 3 - y) c) x 3 – 3x 2 – 4x + 12 = (x 3 – 3x 2 ) – (4x – 12) = x 2 (x – 3) – 4(x – 3) = (x – 3) (x 2 – 4) = (x – 3) (x – 2) (x + 2) d) 5x 2 – 10xy + 5y 2 – 20z 2 = 5 (x 2 – 2xy + y 2 – 4z 2 ) = 5 [(x 2 – 2xy + y 2 ) – 4z 2 ] = 5 [(x – y) 2 – (2z) 2 ] GV: BÙI ĐỨC THÀNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :8 TR NG THCS C TN NM HC 2008 - 2009 - GV chốt. ? Nêu cách làm (HS: thu gọn đa thức (phân tích đa thức thành nhân tử ) rồi thay các giá trị của x, y để tính ? Nhận xét đa thức a) (HS: có nhân tử chung là x ? Biểu thức x 2 2x + 1 y 2 có thể phân tích đợc không (HS: có thể phân tích tiếp bằng cách nhóm 3 hạng tử đầu để xuất hiện HĐT. ? Nhận xét đa thức b) (HS: không có nhân tử chung nên dùng phơng pháp nhóm, nhóm 3 hạng tử : thứ nhất với thứ 2 và thứ 3. ? 2 HS lên bảng làm ? Nhận xét - GV chốt. - GV cho HS chép đề ? Nêu cách làm a) b) (HS: đa đa thức VT về dạng tích ? Nêu cách làm c) (HS: đa đẳng thức về dạng A(x) = 0 sau đó phân tích A(x) thành nhân tử. ? Đa thức bằng 0 khi nào (HS: khi có ít nhất 1 thừa số (nhân tử) bằng 0 ? 3 HS lên bảng làm ? nhận xét - GV chốt = 5 (x y 2z) (x y + 2z) Bài 2: Tính nhanh giá trị của mỗi đa thức: a) x 3 2x 2 + x xy 2 tại x = 100; y = 1 b) 4x 2 9 4xy + y 2 tại x = 13; y = 3 Giải: a) Ta có: x 3 2x 2 + x xy 2 = x.(x 2 2x + 1 y 2 ) = x.[( x 2 2x + 1) y 2 ] = x.[(x - 1) 2 y 2 ] = x.(x 1 y).(x 1 + y) Tại x = 100; y = 1 giá trị biểu thức là: 100.(100 1 1).(100 1 + 1) = 100 . 98 . 100 = 980000 b) Ta có: 4x 2 9 4xy + y 2 = (4x 2 4xy + y 2 ) 9 = (2x y) 2 3 2 = (2x y 3).(2x y +3) Tại x = 13; y = 3 giá trị biểu thức là: (2.13 3 3).(2.13 3 + 3) = 20 . 26 = 520 Bài 3: Tìm x: a) x(x 1) x + 1 = 0 b) 2(x + 5) x 2 5x = 0 c) 5x (2x 3) = 2x 3 Giải: a) x(x 1) x + 1 = 0 x(x 1) (x 1) = 0 (x 1).(x 1) = 0 (x 1) 2 = 0 x 1 = 0 x = 1 b) 2(x + 5) x 2 5x = 0 2(x + 5) x(x + 5) = 0 (x + 5).(2 x) = 0 x + 5 = 0 hoặc 2 x = 0 x = -5 hoặc x = 2 c) 5x (2x 3) = 2x 3 5x (2x 3) (2x 3) = 0 (2x 3).(5x 1) = 0 GV: BI C THNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :9 TR ƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 2008 - 2009 → 2x – 3 = 0 hc 5x – 1 = 0 → x = 3 2 hc x = 1 5 Tiết 3-4 Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tư b»ng ph¬ng ph¸p nhãm h¹ng tư. I. Mơc tiªu: - HS ®ỵc cđng cè ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tư b»ng ph¬ng ph¸p nhãm h¹ng tư. - VËn dơng trong c¸c bµi to¸n tÝnh nhanh vµ t×m x. II. Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa, Sách giáo viên và để học tốt Đại số 8 - Bài tập trợ giảng toán 8. Sách bài tập toán 8. III.Nội dung: GV-HS Ghi b¶ng - GV cho HS chÐp ®Ị ? NhËn xÐt vỊ ®a thøc a) (HS: ®a thøc kh«ng cã nh©n tư chung ? Nªu c¸ch lµm (HS: nhãm h¹ng tư thø nhÊt vµ thø 2, thø 3 víi thø 4 ? Nªu c¸ch lµm b) c) (HS: t¬ng tù a) ? NhËn xÐt ®a thøc d) (HS: cã nh©n tư chung lµ 5 ? §a thøc x 2 – 2xy + y 2 – 4z 2 cã thĨ ph©n tÝch ®ỵc kh«ng (HS: cã thĨ ph©n tÝch tiÕp, nhãm 3 h¹ng tư ®Çu lµm xt hiƯn H§T ? 4 HS lªn b¶ng lµm ? NhËn xÐt - GV chèt. Bµi 1: ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tư e) 3x – 3y + 2x 2 y – 2xy 2 f) a 4 – a 3 x – ay + xy g) x 3 – 3x 2 – 4x + 12 h) 5x 2 – 10xy + 5y 2 – 20z 2 Gi¶i: a) 3x – 3y + 2x 2 y – 2xy 2 = (3x – 3y) + (2x 2 y – 2xy 2 ) = 3(x – y) + 2xy(x – y) = (x – y) (3 + 2xy) b) a 4 – a 3 x – ay + xy = (a 4 – a 3 x) – (ay – xy) = a 3 (a – x) – y(a – x) = (a – x) (a 3 - y) c) x 3 – 3x 2 – 4x + 12 = (x 3 – 3x 2 ) – (4x – 12) = x 2 (x – 3) – 4(x – 3) = (x – 3) (x 2 – 4) = (x – 3) (x – 2) (x + 2) d) 5x 2 – 10xy + 5y 2 – 20z 2 = 5 (x 2 – 2xy + y 2 – 4z 2 ) = 5 [(x 2 – 2xy + y 2 ) – 4z 2 ] = 5 [(x – y) 2 – (2z) 2 ] = 5 (x – y – 2z) (x – y + 2z) GV: BÙI ĐỨC THÀNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :10 [...]... – 8: TỰ KIỂM TRA I II Mục tiêu: - Học sinh tự làm bài kiểm tra 45 phút nhằm củng cố kiến thức đã luyện tại 2 chủ đề - Rèn luyện kĩ năg giải bài tập cho học sinh - Giáo viên sửa bài và phát hiện những chố sai học sinh thường mắc phải nhằm chỉnh lí kịp thời Chuẩn bị: - Đề - Và đáp án: - Học sinh: Ơn bài cũ GV: BÙI ĐỨC THÀNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :13 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN III Nội Dung: NĂM HỌC 20 08. .. x(x - 1)2 d) x(x - 1) II TỰ LUẬN : (5điểm) Câu 1: Rút gọn biểu thức (2đ) (x – 3)(x + 3) – (x – 3)2 Câu 2: Rút gọn biểu thức (2điểm) a) (x+y)2 –(x-y)2 b) 2(x+y)(x-y) + (x+y)2 + (x-y)2 Câu 3: Chứng minh rằng x2 - 2x + 2 > 0 với mọi x (1đ) GV: BÙI ĐỨC THÀNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :14 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 20 08 - 2009 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỄM TRA 1 TIẾT MÔN : TỰ CHỌN _Lớp 8 I/ TRẮC NGHIỆM : 5điểm Câu... Đề - Và đáp án: - Học sinh: Ơn bài cũ GV: BÙI ĐỨC THÀNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :13 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN III Nội Dung: NĂM HỌC 20 08 - 2009 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : TỰ CHỌN _Lớp 8 Điểm : Lời phê của Thầy giáo Họ và tên :…………………………………… Lớp :………… I/ TRẮC NGHIỆM : 5điểm Câu 1 : (2đ) Nối các biểu thức sau để được một hằng đẳng thức đúng 1) (x+ y)2 a) x3 + y3 2) x3 - y3 b) x2 + 2xy + y2 3) (x + y)(x2-xy... thøc chia lÇn lỵt c¸c íc cđa sè d - GV gäi 1HS lªn b¶ng chia GV: BÙI ĐỨC THÀNH Bµi 83 - SGK ( 33 ) T×m n ∈ Z ®Ĩ 2n2 - n +2 chia hÕt cho 2n +1 Gi¶i: Ta cã: (2n2 - n +2) : ( 2n+1) = n - 1 + 3 2n + 1 => §Ĩ 2n2 - n +2 chia hÕt cho 2n +1 th× ( 2n + 1 ) lµ íc cđa 3 TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :12 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 20 08 - 2009 Hay 2n +1 = 1  n = 0 2n +1 = -1  n = -1 2n +1 = 3  n = 1 2n +1 = -3 ... x2 – 5x = 0 2(x + 5) – x(x + 5) = 0 (x + 5).(2 – x) = 0 x + 5 = 0 hc 2 – x = 0 x = -5 hc x=2 c) 5x (2x – 3) = 2x – 3 → 5x (2x – 3) – (2x – 3) = 0 → (2x – 3).(5x – 1) = 0 TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :11 TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 20 08 - 2009 → 2x – 3 = 0 hc 5x – 1 = 0 3 1 → x= hc x = 2 5 T5-6: ¤n tËp ch¬ng I I Mơc tiªu : - TiÕp tơc rÌn kü n¨ng gi¶i c¸c bµi tËp nh©n , chia ®a thøc cho ®a thøc - RÌn kü... =(x-3)(x+2)(x-2) Bµi 58 (SBT - 9 ): ? Thùc hiƯn phÐp chia nh thÕ nµo? TL: Cã 2 c¸ch lµm… 2x3 - 5x2 + 6x -15 2x - 5 3 2 2x - 5x x2 + 3 6x - 15 6x - 15 - GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm ë díi líp lµm 0 ra nh¸p , sau ®ã gäi HS nhËn xÐt * C¸ch 2: (2x3 - 5x2 + 6x -15 ) : ( 2x - 5 ) = ( x2 ( 2x - 5 ) + 3 ( 2x - 5 ) ) : ( 2x - 5 ) = ( 2x - 5 ) ( x2 + 3 ) : ( 2x - 5 ) = x2 + 3 - GV yªu cÇu HS lµm bµi 83 -SGK ? Nªu c¸ch... – y).(x – 1 + y) tÝch ®ỵc kh«ng T¹i x = 100; y = 1 gi¸ trÞ biĨu thøc lµ: (HS: cã thĨ ph©n tÝch tiÕp b»ng c¸ch 100.(100 – 1 – 1).(100 – 1 + 1) nhãm 3 h¹ng tư ®Çu ®Ĩ xt hiƯn H§T = 100 98 100 ? NhËn xÐt ®a thøc b) = 980 000 (HS: kh«ng cã nh©n tư chung nªn dïng b) Ta cã: 4x2 – 9 – 4xy + y2 ph¬ng ph¸p nhãm, nhãm 3 h¹ng tư : thø = (4x2 – 4xy + y2) – 9 nhÊt víi thø 2 vµ thø 3 = (2x – y)2 – 32 ? 2 HS lªn... TRẮC NGHIỆM : 5điểm Câu 1 : 1→ b 0,5điểm 2→ d 0,5điểm 3→ a 0,5điểm 4→ c 0,5điểm Câu 2 : d 1điểm Câu 3: d 1điểm Câu 4 b 1điểm II TỰ LUẬN : 6điểm Bài 1 : (x – 3)(x + 3) – (x – 3)2 = x2 – 9 – (x-3)2 0,5điểm 2 2 = x – 9 – (x – 6x + 9) 0,5điểm 2 2 = x – 9 – x + 6x – 9 0,5điểm = 6x – 18 = 6(x-3) 0,5điểm Bài 2: a) (x+y)2 –(x-y)2 ={(x+y) + ( x –y) }{(x+y) – (x-y)} 0,5điểm = ( x + y + x – y ) ( x + y – x + y) 0,25điểm... 1 0,25điểm 2 Vì (x-1) ≥ 0với mọi x 1 > 0 là hiển nhiên 0,25điểm 2 do đó ( x -1) + 1 ≥ 1 với mọi x Vậy x2 - 2x + 2 > 0 với mọi x 0,25điểm ( HS có cách giải khác với đáp án, nếu đúng vẫn được điểm tối đa cho mỗi câu) GV: BÙI ĐỨC THÀNH TC8/W2003 - 6/1/2015 TRANG :15 ...TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN NĂM HỌC 20 08 - 2009 Bµi 2: TÝnh nhanh gi¸ trÞ cđa mçi ®a thøc: c) x3 – 2x2 + x – xy2 t¹i x = 100; y =1 ? Nªu c¸ch lµm d) 4x2 – 9 – 4xy + y2 t¹i x = 13; y = (HS: thu gän ®a thøc (ph©n tÝch ®a thøc 3 thµnh nh©n tư . hÕt cđa ®a thøc. II. Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa, Sách giáo viên và để học tốt Đại số 8 - Bài tập trợ giảng toán 8. Sách bài tập toán 8. III.Nội dung: GV-HS Ghi b¶ng - GV gäi HS lªn. lµm c¸c bµi tËp. II. Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa, Sách giáo viên và để học tốt Đại số 8 - Bài tập trợ giảng toán 8. Sách bài tập toán 8. III.Nội dung: KiĨm tra bµi cò: (4’) §iỊn vµo. tÝnh nhanh vµ t×m x. II. Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa, Sách giáo viên và để học tốt Đại số 8 - Bài tập trợ giảng toán 8. Sách bài tập toán 8. III.Nội dung: KiĨm tra bµi cò: (5’) Ph©n tÝch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 8 tự chọn, Giáo án toán lớp 8 tự chọn,