0

Giáo án toán 7 cả năm

134 1,252 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:13

Giáo án Đại số 7 Trờng THCS Ng Thủy Nam Ngy son: / /2014 Ngy dy: / /2014 Tit 1: TP HP Q CC S HU T I. MC TIấU: - HS hiu c khỏi nim s hu t, cỏch biu din s hu t trờn trc s, so sỏnh s hu t. bc u nhn bit c mi quan h gia cỏc tp hp s: N Z Q. - Bit biu din s hu t trờn trc s, bit so sỏnh s hu t. II. CHUN B : 1. Giỏo viờn: Bng ph, thc chia khong. 2. Hc sinh: Thc chia khong. III. TIN TRèNH LấN LP: 1. n nh t chc: 2. Kim tra bi c:(3') Gii thiu chng: - GV nờu cỏc yờu cu v sỏch, v, thỏi v phng phỏp hc tp b mụn Toỏn - Gv nờu cỏc ni dung ch yu ca chng trỡnh i s 7, gii thiu cỏc ni dung ch yu ca chng 1. 3. Dy hc bi mi: Hot ng ca GV H ca hc sinh Ghi bng GV: Cỏc phõn s bng nhau l cỏc cỏch vit khỏc nhau ca cựng mt s, s ú l s hu t - Gi s cú cỏc s 3; -0,5; 0; 2 7 5 ? Cú th vit mi phõn s trờn thnh bao nhiờu phõn s bng nú? ? Hóy vit mi s trờn thnh cỏc phõn s bng nú? ? Cỏc s 3; -0,5; 0; 2 7 5 cú l hu t khụng. ? s hu t vit dng TQ nh th no . ? Th no l s hu t? - Gi HS yu nhc li nh ngha. - Cho hc sinh lm ?1; ? 2.? Quan h N, Z, Q nh - Hs nghe ging - HS tr li: vụ s - HS lờn bng vit -L cỏc s hu t - Vit dng phõn s - Hs tr li - HS yu nhc li /n - HS vit c cỏc s ra dng phõn s - HS: N Z Q 1. S hu t :(12) a)Xột cỏc s :5;-0,5;0; 7 4 1 14 22 7 11 7 4 1 2 0 1 0 0 2 1 2 1 5,0 2 10 1 5 5 === = == = == === Cỏc s 3; -0,5; 0; 2 7 5 l cỏc s hu t . b) S hu t c vit di dng b a (a, b 0; bZ ) c) Kớ hiu tp hp s hu t l Q. Giáo viên: Trần Đức Thụ 1 Nă m học: 2014 - 2015 Gi¸o ¸n §¹i sè 7  Trêng THCS Ng Thñy Nam thế nào . GV: Tương tự số nguyên ta cũng biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số (GV nêu các bước) -Các bước trên bảng phụ *Nhấn mạnh phải đưa phân số về mẫu số dương. - y/c 1 HS đổi 3 2 − về phân số có mẫu dương? - y/c HS biểu diễn 3 2 − trên trục số. Chú ý : Chia đoạn thẳng đơn vị theo mẫu số, xđ điểm biểu diễn số hữu tỉ theo tử số. - GV y/c HS làm BT2 b. HS lắng nghe -HS quan sát quá trình thực hiện của GV HS yếu đổi 3 2 3 2 − = − -HS tiến hành biểu diễn -HS nghe - HS tiến hành làm BT2b 2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: * VD1: Biểu diễn 4 5 trên trục số 0 1 2 5/4 B 1 : Chia đoạn thẳng đv ra 4, lấy 1 đoạn làm đv mới, nó bằng 4 1 đv cũ B 2 : Số 4 5 nằm ở bên phải 0, cách 0 là 5 đv mới. VD2: Biểu diễn 3 2 − trên trục số. Ta có: 3 2 3 2 − = − 0 -2/3 -1 Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ (10’) -Y/c làm ?4 ? Cách so sánh 2 số hữu tỉ. -VD cho học sinh đọc SGK ? Hãy nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu? - GV giới thiệu về số hữu tỉ âm, dương, số hữu tỉ 0. - Y/c học sinh làm ?5 5 4 3 2 − > − - Viết dạng phân số - HS yếu trả lời - Hs ghi bài - Dựa vào SGK học sinh trả lời 3. So sánh hai số hữu tỉ: a) VD1: S 2 -0,6 và 2 1 − 10 6 6,0 − =− ; 10 5 2 1 − = − Vì -6 <-5 và 10 > 0 nên 10 5 10 6 − < − hay – 0,6 < 2 1 − b) Cách so sánh: Viết các số hữu tỉ về cùng mẫu dương 4. Củng cố luyện tập: (5’) - Yêu cầu HS nhắc lại: 1. Dạng phân số 2. Cách biểu diễn 3. Cách so sánh - Y/c HS thể hiện các nội dung đã học bằng bản đồ tư duy: Gi¸o viªn: TrÇn §øc Thô 2 N¨m häc : 2 014 - 2015 Gi¸o ¸n §¹i sè 7  Trêng THCS Ng Thñy Nam - Y/c học sinh làm BT2(7), HS tự làm, a) hướng dẫn rút gọn phân số. - Y/c học sinh làm BT3(7): + Đưa về mẫu dương + Quy đồng 5. Hướng dẫn về nhà:(1') - Học thuộc các khái niệm. Làm BT; 1; 2; 3; 4; 5 (tr 7,8-SGK) - Ôn tập quy tắc cộng, trừ phân số, quy tắc chuyển vế trong Z. ******************************************* Gi¸o viªn: TrÇn §øc Thô 3 N¨ m häc: 2014 - 2015 Gi¸o ¸n §¹i sè 7  Trêng THCS Ng Thñy Nam Ngày soạn: / /2014 Ngày dạy: / /2014 Tiết 2: CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ I. MỤC TIÊU : - Học sinh nẵm vững quy tắc cộng trừ số hữu tỉ, hiểu quy tắc chuyển vế trong tập số hữu tỉ. - Có kỹ năng làm phép tính cộng trừ số hữu tỉ nhanh và đúng. - Có kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : bảng phụ. 2. Học sinh: làm bài tập ở nhà. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ:(6') HS 1(yếu): Thế nào là số hữu tỉ? Làm BT1/T7.SGK. HS2: Nêu quy tắc cộng trừ phân số học ở lớp 6(cùng mẫu và không cùng mẫu)? 3. Dạy học bài mới: Hoạt động của GV HĐ của học sinh Ghi bảng - Ta đã biết mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phân số. ? Vậy để cộng hay trừ hai số hữu tỉ ta làm như thế nào? Ví dụ: Tính a) 7 4 3 7 + − b) ( )       −−− 4 3 3 - Giáo viên chốt: . Viết số hữu tỉ về PS cùng mẫu dương. ? Hãy nhắc lại quy tắc cộng, trừ phân số? - Giáo viên gọi 2 học sinh đứng tại chỗ trình bày, GV ghi bảng. - GV cho HS nhận xét ? Với x= m a , y = m b Tính x + y; x – y -HS: đưa về phân số cùng mẫu - HS yếu trả lời 2 HS trình bày -Học sinh còn lại tự làm vào vở -Học sinh bổ sung -Học sinh viết quy tắc 1. Cộng trừ hai số hữu tỉ (12') a)Vd: 4 9 4 3 4 12 4 3 3 4 3 3. 21 37 21 12 21 49 7 4 3 7 − =+ − =+−=       −−− − =+ − =+ − b)QT: x= m b y m a =; m ba m b m a yx m ba m b m a yx − =−=− + =+=+ ?1 a) 15 1 30 2 30 20 30 18 3 2 10 6 3 2 6,0 − = − = − += − += − + b) )4,0( 3 1 −− Gi¸o viªn: TrÇn §øc Thô 4 N¨m häc : 2 014 - 2015 Gi¸o ¸n §¹i sè 7  Trêng THCS Ng Thñy Nam -Y/c học sinh làm ?1 Gọi 2HS lên bảng trình bày - 2hs lên bảng, các học sinh khác xác nhận kq 15 11 15 )6(5 15 6 15 5 5 2 3 1 = −− = − −= − −= ?Phát biểu quy tắc chuyển vế đã học ở lớp 6. - Tương tự như trong Z, trong Q ta cũng có quy tắc chuyển vế. ? Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế trong Q ? Gọi 1 HS yếu nhắc lại quy tắc Vd: Tìm x biết 3 1 7 3 =+− x ? Y/c học sinh nêu cách tìm x, cơ sở cách làm đó. - Y/c 2 học sinh lên bảng làm ?2 Chú ý: 2 3 7 4 x− = − 2 3 7 4 x+ = - 2 học sinh phát biểu qui tắc chuyển vế trong Z - HS phát biểu - HS yếu nhắc lại - Chuyển 3 7 − ở vế trái sang về phải thành 3 7 + - HS làm vào vở rồi đối chiếu. 2. Quy tắc chuyển vế: (14') a) QT: (sgk) x + y =z ⇒ x = z - y b) VD: Tìm x biết 3 1 7 3 =+− x 1 3 3 7 16 21 x x → = + → = ?2 c) Chú ý (SGK ) 4. Củng cố luyện tập: (10’) - Giáo viên cho học sinh nêu lại các kiến thức cơ bản của bài: + Quy tắc cộng trừ hữu tỉ (Viết số hữu tỉ cùng mẫu dương, cộng trừ phân số cùng mẫu dương) + Qui tắc chuyển vế. - Làm BT 6a,b; 7a; 8 HD BT 8d: Mở các dấu ngoặc 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8       − − − +               = − − − −     = + + + 5. Hướng dẫn học ở nhà:(1') - Học thuộc và nắm chắc các kiến thức vừa học. - Về nhà làm BT 6c, BT 2b; BT 8c,d; BT 9c,d; BT 10: Lưu ý tính chính xác. Gi¸o viªn: TrÇn §øc Thô 5 N¨ m häc: 2014 - 2015 Giáo án Đại số 7 Trờng THCS Ng Thủy Nam Ngy son: / /2014 Ngy dy: / /2014 Tit 3: NHN, CHIA S HU T I. MC TIấU: - Hc sinh nm vng cỏc qui tc nhõn chia s hu t, hiu khỏi nim t s ca 2 s hu t . - Cú k nng nhõn chia s hu t nhanh v ỳng. - Rốn thỏi cn thn, chớnh xỏc, trỡnh by khoa hc II. CHUN B: - GV: Bng ph vi ni dung tớnh cht ca cỏc s hu t (i vi phộp nhõn) - HS: Lm bi tp, xem trc bi. III. TIN TRèNH LấN LP: 1. n nh t chc: 2. Kim tra bi c:(8') - Thc hin phộp tớnh: * Hc sinh 1: a) 3 1 .2 4 2 * Hc sinh 2: b) 2 0,4: 3 3. Dy hc bi mi : Hot ng ca GV H ca hc sinh Ghi bng -Qua vic kim tra bi c giỏo viờn a ra cõu hi: ? Nờu cỏch nhõn chia s hu t . Vi ; a c x y b d = = ? Lp cụng thc tớnh x. y. ? Hóy nhc li cỏc tớnh cht ca phộp nhõn phõn s? +Cỏc tớnh cht ca phộp nhõn phõn s u tho món i vi phộp nhõn s hu t. ? Nờu cỏc tớnh cht ca phộp nhõn s hu t . ? Gi 1 hs yu nhc li cỏc tớnh cht ca phộp nhõn s hu t? - Giỏo viờn treo bng ph -Ta a v dng phõn s ri thc hin phộp toỏn nhõn chia phõn s. -HS lờn bng ghi - HS tr li - HS tr li - Hs yu nhc li HS ghi chộp 1. Nhõn hai s hu t (9') Vi ; a c x y b d = = . . . . a c a c x y b d b d = = *Cỏc tớnh cht : + Giao hoỏn: x.y = y.x + Kt hp: (x.y).z = x.(y.z) + Phõn phi: x.(y + z) = x.y + x.z + Nhõn vi 1: x.1 = x Vi ; a c x y b d = = ? Hóy tớnh x:y - Giỏo viờn y/c hc sinh -1HS lờn bng ghi 2. Chia hai s hu t (16') Vi ; a c x y b d = = (y 0) Giáo viên: Trần Đức Thụ 6 Năm học : 2 014 - 2015 Gi¸o ¸n §¹i sè 7  Trêng THCS Ng Thñy Nam làm ? Gọi 2 HS lên bảng - Gọi Hs nhận xét bài làm của 2 bạn - Giáo viên nêu chú ý. Gọi 1 Hs đọc lại phần chú ý ? So sánh sự khác nhau giữa tỉ số của hai số với phân số . -2 Hs lên bảng trình bày, cả lớp làm vào vở. - Hs nhận xét bài bạn. -HS yếu đọc chú ý. -HS chú ý theo dõi -Tỉ số 2 số x và y với x ∈ Q; y ∈ Q (y ≠ 0) -Phân số a b (a ∈ Z, b ∈ Z, b ≠ 0) . : : . . a c a d a d x y b d b c b c = = = ?: Tính a) 2 35 7 3,5. 1 . 5 10 5 7 7 7.( 7) 49 . 2 5 2.5 10 −   − =     − − − = = = b) 5 5 1 5 : ( 2) . 23 23 2 46 − − − − = = * Chú ý: SGK * Ví dụ: Tỉ số của hai số -5,12 và 10,25 là 5,12 10,25 − hoặc -5,12:10,25 -Tỉ số của hai số hữu tỉ x và y (y ≠ 0) là x:y hay x y 4. Củng cố luyện tập: (10’) - Y/c học sinh làm BT: 11; 12; (tr12) BT 11: Tính (4 học sinh lên bảng làm) 2 21 2.21 1.3 3 ) . 7 8 7.8 1.4 4 15 24 15 6 15 6.( 15) 3.( 3) 9 )0,24. . . 4 100 4 25 4 25.4 5.2 10 a b − − − − = = = − − − − − − = = = = = 7 7 ( 2).( 7) 2.7 7 )( 2). ( 2). 12 2 12 12 6 c − − −   − − = − = = =     3 3 1 ( 3).1 ( 1).1 1 ) : 6 . 25 25 6 25.6 25.2 50 d − − − −   − = = = =     BT 12: 5 5 1 ) . 16 4 4 a − − = 5 5 ) : 4 16 4 b − − = 5. Hướng dẫn về nhà:(2') - Học theo SGK - Làm BT: 15; 16 (tr13); BT: 16 (tr5 - SBT) Học sinh khá: 22; 23 (tr7-SBT) ********************************************* Gi¸o viªn: TrÇn §øc Thô 7 N¨ m häc: 2014 - 2015 Giáo án Đại số 7 Trờng THCS Ng Thủy Nam Ngy son: / /2014 Ngy dy: / /2014 Tit 4: GI TR TUYT I CA MT S HU T CNG, TR, NHN, CHIA S THP PHN I. MC TIấU: - Hc sinh hiu khỏi nim giỏ tr tuyt i ca mt s hu t. - Xỏc nh c giỏ tr tuyt i ca mt s hu t, cú k nng cng, tr, nhõn, chia cỏc s thp phõn. - Cú ý thc vn dng tớnh cht cỏc phộp toỏn v s hu t tớnh toỏn hp lý. II. CHUN B: - GV: Phiu hc tp ni dung ?1 (SGK ); Bng ph bi tp 19 - Tr 15 SGK - HS: Xem trc bi III. TIN TRèNH LấN LP: 1. n nh t chc: 2. Kim tra bi c: (6') - Thc hin phộp tớnh: * Hc sinh 1: a) 2 3 4 . 3 4 9 + * Hc sinh 2: b) 3 4 0,2 0,4 4 5 3. Dy hc bi mi : Hot ng ca GV H ca hc sinh Ghi bng ? Nờu khỏi nim giỏ tr tuyt i ca mt s nguyờn. - Giỏo viờn phỏt phiu hc tp ni dung ?1 - Y/c cỏc nhúm ỏnh giỏ kt qu ca nhau - Giỏo viờn ghi tng quỏt v rỳt ra nhn xột. - Yờu cu hc sinh lm ?2 - Gi 4 Hs lờn bng trỡnh by - Giỏo viờn un nn s cha sai sút (Giỳp HS yu). - HS nờu khỏi nim - C lp lm vic theo nhúm, cỏc nhúm bỏo cỏo kq. - Cỏc nhúm nhn xột, ỏnh giỏ. - Hs ghi bi - 4Hs lờn bng, c lp lm vo v - HS chỳ ý 1. Giỏ tr tuyt i ca mt s hu t (11') ?1 * Ta cú: x = x nu x > 0 -x nu x < 0 * Nhn xột: x Q ta cú 0x x x x x = ?2: Tỡm x bit 1 1 1 1 ) 7 7 7 7 a x x = = = = vỡ 1 0 7 < 1 1 1 1 ) 0 7 7 7 7 b x x vi= = = > 1 1 1 ) 3 3 3 5 5 5 = = = ữ c x x 1 1 3 3 0 5 5 = <vi ) 0 0 0d x x= = = Giáo viên: Trần Đức Thụ 8 Năm học : 2 014 - 2015 Giáo án Đại số 7 Trờng THCS Ng Thủy Nam - Giỏo viờn cho mt s thp phõn. ? Khi thc hin phộp toỏn ngi ta lm nh th no ? - GV: ta cú th lm tng t s nguyờn khụng? * Vớ d: a) (-1,13) + (-0,264) b) (-0,408):(-0,34) - Gi 2 Hs ng ti ch trỡnh by, Gv ghi bng - Y/c hc sinh lm ?3 ? Gi 2 hs lờn bng trỡnh by. Gi HS nhn xột kt qu - Giỏo viờn cht kt qu - Hs tr li - HS tr li - 2 Hs ng ti ch trỡnh by - 2 Hs lờn bng lm cỏc phn a, b - Lp nhn xột. HS ghi 2. Cng, trr, nhõn, chia s thp phõn (15') - C1: a v phõn s thp phõn v thc hin. -C2:ỏp dng quy tc v du v v giỏ tr tuyt i nh i vi s nguyờn. * Vớ d: a) (-1,13) + (-0,264) = -( 1,13 0,264 + ) = -(1,13+0,64) = -1,394 b) (-0,408):(-0,34) = + ( 0,408 : 0,34 ) = (0,408:0,34) = 1,2 ?3: Tớnh a) -3,116 + 0,263 = -( 3,16 0,263 ) = -(3,116- 0,263) = -2,853 b) (-3,7).(-2,16) = +( 3,7 . 2,16 ) = 3,7.2,16 = 7,992 4. Cng c luyn tp: (10) - Y/c hc sinh lm BT: 18; 19; 20 (tr15) BT 18: 4 hc sinh lờn bng lm a) -5,17 0,469 = -(5,17+0,469) = -5,693 b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 - 1,73) = -0,32 c) (-5,17).(-3,1) = +(5,17.3,1) = 16,027 d) (-9,18): 4,25 = -(9,18:4,25) = -2,16 BT 20: Tho lun theo nhúm: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4+(-0,3) = (6,3+ 2,4) - (3,7+ 0,3) = 8,7 - 4 = 4,7 c) 2,9 + 3,7 +(-4,2) + (-2,9) + 4,2 = [ ] [ ] 2,9 ( 2,9) ( 4,2) 3,7 3,7+ + + + = 0 + 0 + 3,7 =3,7 5. Hng dn v nh:(2') - Lm bi tp 1- tr 15 SGK , bi tp 25; 27; 28 - tr7;8 SBT - Hc sinh khỏ lm thờm bi tp 32; 33 - tr 8 SBT HD BT32: Tỡm giỏ tr ln nht:A = 0,5 - 3,5x vỡ 3,5x 0 suy ra A ln nht khi 3,5x nh nht x = 3,5 A ln nht bng 0,5 khi x = 3,5 ***************************************** Giáo viên: Trần Đức Thụ 9 Nă m học: 2014 - 2015 Giáo án Đại số 7 Trờng THCS Ng Thủy Nam Ngy son: / /2014 Ngy dy: / /2014 Tit 5: LUYN TP I. MC TIấU: - Cng c quy tc xỏc nh giỏ tr tuyt i ca mt s hu t. - Rốn k nng so sỏnh cỏc s hu t, tớnh giỏ tr biu thc, tỡm x. - Phỏt trin t duy hc sinh qua dng toỏn tỡm giỏ tr ln nht, giỏ tr nh nht ca biu thc . II. CHUN B: - GV: Bng ph - HS: Xem trc bi, Mỏy tớnh b tỳi. III. TIN TRèNH LấN LP: 1. n nh t chc: 2. Kim tra bi c:(7) '* Hc sinh 1: Nờu cụng thc tớnh giỏ tr tuyt i ca mt s hu t x - Cha cõu a, b bi tp 24- tr7 SBT * Hc sinh 2: Cha bi tp 27a,c - tr8 SBT : - Tớnh nhanh: a) ( ) [ ] 3,8 ( 5,7) ( 3,8) + + + c) [ ] [ ] ( 9,6) ( 4,5) ( 9,6) ( 1,5) + + + + + 3. Dy hc bi mi Hot ng ca GV H ca hc sinh Ghi bng -Yờu cu hc sinh c bi ? Nờu quy tc phỏ ngoc - Yờu cu hc sinh c bi. ? Nu 1,5a = tỡm a. ? Bi toỏn cú bao nhiờu trng hp GV tranh th giỳp HS yu. - Giỏo viờn yờu cu v nh lm tip cỏc biu thc N, P. Yờu cu HS nhn xột - Hc sinh c toỏn. - 2 hc sinh nhc li quy tc phỏ ngoc. - Hc sinh lm bi vo v, 2 hc sinh lờn bng lm. - Hc sinh nhn xột. - HS yu c toỏn 1,5 5a a= = + Cú 2 trng hp - Hc sinh lm bi vo v - 2 hc sinh lờn bng lm bi. HS nhn xột Bi tp 28 (tr8 - SBT ) a) A= (3,1- 2,5)- (-2,5+ 3,1) = 3,1- 2,5+ 2,5- 3,1 = 0 c) C= -(251.3+ 281)+ 3.251-(1- - 281) =-251.3- 281+251.3- 1+ 281 = -251.3+ 251.3- 281+ 281-1 = - 1 Bi tp 29 (tr8 - SBT ) 1,5 5a a= = * Nu a= 1,5; b= -0,5 M= 1,5+ 2.1,5. (-0,75)+ 0,75 = 3 3 3 3 2. . 0 2 2 4 4 + + = * Nu a= -1,5; b= -0,75 M= -1,5+ 2.(-1,75).(-0,75)+0,75 Giáo viên: Trần Đức Thụ 10 Năm học : 2 014 - 2015 [...]... 79 ,3826 79 ,383 b) 79 ,3826 79 ,38 - 3 hc sinh lờn bng c) 79 ,3826 79 ,4 Yờu cu hc sinh lm bi lm Bi tp 73 (tr36-SGK) tp 73 - Lp lm bi ti ch 7, 923 7, 92 nhn xột, ỏnh 17, 418 17, 42 giỏ 79 ,1364 70 9,14 50,401 50,40 0,155 0,16 60,996 61,00 4 Cng c luyn tp: (10') - Lm bi tp 74 (tr36-SGK) im TB cỏc bi kim tra ca bn Cng l: (7 + 8 + 6 + 10) + (7 + 6 + 5 + 9).2 + 8.3 = 7, 2(6) 7, 3 15 - Lm bi tp 76 (SGK) 76 ... = 4 4 23 3 3 73 73 73 14 d )10 : 5 = : = =2 7 14 7 14 7 73 - Yờu cu hc sinh lm bi - Hc sinh tr li tp 60 cỏc cõu hi v lm bi tp di s hng dn ca giỏo viờn ? Xỏc nh ngoi t, trung t Giáo viên: Trần Đức Thụ 27 2015 Bi tp 60 (tr31-SGK) Năm học: 2014 - Giáo án Đại số 7 trong t l thc Trờng THCS Ng Thủy Nam 1 2 x v 1 3 5 ? Nờu cỏch tỡm ngoi t x 2 3 3 Trung t: v 1 t ú tỡm x 3 4 Ngoi t: 3 2 x 2 7 2 1 2 a )... 76 (SGK) 76 324 75 3 76 324 75 0 (trũn chc) 76 324 800 (trũn trm) 76 325 000 (trũn nghỡn) 3695 370 0 (trũn chc) 370 0 (trũn trm) 4000 (trũn nghỡn) - Lm bi tp 100 (tr16-SBT) (i vi lp cú nhiu hc sinh khỏ) a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154 = 0,3093 9,31 b) (2,635 + 8,3) - (6,002 + 0,16) = 4,9 37 4,94 5 Hng dn hc nh:(2') - Hc theo SGK - Nm vng 2 qui c ca phộp lm trũn s - Lm bi tp 75 , 77 (tr38; 39-SGK);... : 7 = 2 : 7 2 5 5 a c = cũn c vit b d l: a:b = c:d - Cỏc ngoi t: a v d - Cỏc trung t: b v c ?1 2 2 1 2 1 a) : 4 = = = 5 5 4 20 10 4 4 1 4 1 :8 = = = 5 5 8 40 10 2 4 : 4 = :8 5 5 cỏc t s lp thnh mt t l ? Gi 2 HS lờn bng trỡnh - 2 hc sinh lờn thc 1 2 1 bng trỡnh by by b) 3 : 7 v 2 : 7 2 5 5 - HS nhn xột -Gi HS nhn xột 1 7 1 1 3 : 7 = = 2 2 7 2 Giáo viên: Trần Đức Thụ 2015 20 Năm học: 2014 - Giáo. .. ỏnh giỏ Giáo viên: Trần Đức Thụ 2015 32 Ghi bng Bi tp 69 (tr34-SGK) a) 8,5 : 3 = 2,8(3) b) 18 ,7 : 6 = 3,11(6) c) 14,2 : 3,33 = 4,(264) Bi tp 85 (tr15-SBT) 16 = 24 40 = 23.5 125 = 53 25 = 52 - Cỏc phõn s u vit di dng ti gin, mu khụng cha tha s no khỏc 2 v 5 7 2 = 0,4 375 = 0,016 16 125 11 14 = 0, 275 = 0,56 40 25 Năm học: 2014 - Giáo án Đại số 7 Trờng THCS Ng Thủy Nam - Giỏo viờn yờu cu hc Bi tp 70 32... 2 v (a+b).2=28 a+b=14 5 a = 4 a 2 a b a+b = = = =2 b 5 2 5 7 b = 10 x y x+ y = = =2 3 5 8 x 3 = 2 x = 6 y = 2 y = 10 5 Ta cú = 5 Hng dn hc nh:(2') - Hc theo SGK, ễn tớnh cht ca t l thc - Lm cỏc bi tp 58, 59, 60 tr30, 31-SGK Giáo viên: Trần Đức Thụ 2015 26 Năm học: 2014 - Giáo án Đại số 7 Trờng THCS Ng Thủy Nam - Lm bi tp 74 , 75 , 76 tr14-SBT Ngy son: / /2014 Tit 12: Ngy dy: / /2014 LUYN TP... = x 7 +3 = x 7 x 3 b) x10 = x 2.5 = ( x 2 )5 c) x10 = x12 2 = x12 : x 2 Bi tp 40 (tr23-SGK) 2 2 2 3 1 6 + 7 13 169 a) + = = = 7 2 14 14 196 - Yờu cu hc sinh lm bi - C lp lm nhỏp tp 40 - 4 hc sinh lờn bng 2 2 2 1 3 5 9 10 1 b) = trỡnh by = = 4 6 12 12 144 - Hc sinh khỏc nhn xột kt qu, cỏch trỡnh by Giáo viên: Trần Đức Thụ 2015 18 Năm học: 2014 - Giáo án Đại số 7 Trờng... 8.0,125).3,15] = 0,38 (3,15) = 0,38 + 3,15 = 2, 77 b) [ (20,83).0, 2 + (9, 17) .0, 2] : : [ 2, 47. 0,5 (3,53).0,5] = [ 0, 2.(20,83 9, 17) ] : : [ 0,5.(2, 47 + 3,53) ] = [ 0, 2.(30) : 0,5.6 ] = 6 : 3 = 2 Y/c HS lm BT 25: Bi tp 25 (tr16-SGK ) ? Nhng s no cú giỏ - Cỏc s 2,3 v - 2,3 a) x 1, 7 = 2,3 tr tuyt i bng 2,3 x- 1 .7 = 2,3 x= 4 Cú bao nhiờu trng - Cú 2 trng hp x- 1 ,7 = -2,3 x=- 0,6 hp xy ra xy ra 3 1 b)... 27 3, 6 2. 27 x= = 1,5 3, 6 a) 1 x 7 1 c) 4 = 2 x = 4 1, 61 7 1, 61 8 4 2 8 4 5 Hng dn v nh:(2') - Nm vng nh ngha v cỏc tớnh cht ca t l thc, cỏc cỏch hoỏn v s hng ca t l thc - Lm bi tp 44, 45; 48 (tr28-SGK) - Bi tp 61; 62 (tr12; 13-SBT)HD 44: ta cú 1,2 : 3,4 = 12 324 12 100 10 : = = 10 100 10 324 27 ******************************************** Giáo viên: Trần Đức Thụ 2015 22 Năm học: 2014 - Giáo án. .. im Giáo viên: Trần Đức Thụ 2015 23 3 2 393 262 : 52 = : 10 5 10 5 393 5 3 = : = 10 262 4 21 35 21 3 2,1: 3,5 = : = = 10 10 35 5 Khụng lp c 1 t l thc c)6,51:15,19 v 3 : 7 651 1519 6,51:15,19 = : 100 100 651 100 651 3 = = = 100 1519 1519 7 Lp c t l thc 2 d ) 7 : 4 v 0,9 : (0,5) 3 2 14 21 3 7 : 4 = 7 : = = 3 3 14 2 9 10 9 0, 9 : (0,5) = = 10 5 5 Khụng lp c t l thc b)39 Năm học: 2014 - Giáo án . 1 1 ) 7 7 7 7 a x x = = = = vỡ 1 0 7 < 1 1 1 1 ) 0 7 7 7 7 b x x vi= = = > 1 1 1 ) 3 3 3 5 5 5 = = = ữ c x x 1 1 3 3 0 5 5 = <vi ) 0 0 0d x x= = = Giáo viên:. 8 ,7 - 4 = 4 ,7 c) 2,9 + 3 ,7 +(-4,2) + (-2,9) + 4,2 = [ ] [ ] 2,9 ( 2,9) ( 4,2) 3 ,7 3 ,7+ + + + = 0 + 0 + 3 ,7 =3 ,7 5. Hng dn v nh:(2') - Lm bi tp 1- tr 15 SGK , bi tp 25; 27; 28 - tr7;8. 2.1,5. (-0 ,75 )+ 0 ,75 = 3 3 3 3 2. . 0 2 2 4 4 + + = * Nu a= -1,5; b= -0 ,75 M= -1,5+ 2.(-1 ,75 ).(-0 ,75 )+0 ,75 Giáo viên: Trần Đức Thụ 10 Năm học : 2 014 - 2015 Gi¸o ¸n §¹i sè 7  Trêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 7 cả năm, Giáo án toán 7 cả năm, , Höôùng daãn veà nhaø (1ph)