Giáo án Chính tả lớp 5 cả năm_CKTKN

50 1.4K 11
Giáo án Chính tả lớp 5 cả năm_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiết 1: CHÍNH TẢ NGHE VIẾT VIỆT NAM THÂN YÊU I. MỤC TIÊU: - Nghe và viết đúng bài “Việt Nam thân yêu” - Khơng mắc phải 5 lỗi trong bài; trình bài đúng bài thơ lục bát. - Tìm được tiếng thích hợp với ơ trống theo u cầu của bài tập 2, thực hiện đúng BT 3. - Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: - Kiểm tra SGK, vở HS 3. Giới thiệu bài mới: - Chính tả nghe viết 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc toàn bài chính tả ở SGK - Học sinh nghe - Giáo viên nhắc học sinh cách trình bày bài viết theo thể thơ lục bát - Học sinh nghe và đọc thầm lại bài chính tả - Giáo viên hướng dẫn học sinh những từ ngữ khó (danh từ riêng) - Học sinh gạch dưới những từ ngữ khó - Học sinh ghi bảng con - Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét - Giáo viên đọc từng dòng thơ cho học sinh viết, mỗi dòng đọc 1-2 lượt - Học sinh viết bài - Giáo viên nhắc nhở tư thế ngồi viết của học sinh - Giáo viên đọc toàn bộ bài chính tả - Học sinh dò lại bài - Giáo viên chấm bài - Từng cặp học sinh đổi vở * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Hoạt động lớp, cá nhân  Bài 2 - 1 học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm bài - Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Học sinh lên bảng sửa bài thi tiếp sức nhóm - Giáo viên nhận xét - 1, 2 học sinh đọc lại  Bài 3 - 1 học sinh đọc yêu cầu đề - Học sinh làm bài cá nhân - Học sinh sửa bài trên bảng - Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét - Học sinh nêu quy tắc viết chính tả với ng/ ngh, g/ gh, c/ k * Hoạt động 3: Củng cố - Nhắc lại quy tắc ng/ ngh, g/ gh, c/ k - Học sinh nhẩm học thuộc quy tắc 5. Tổng kết - dặn dò - Học thuộc bảng quy tắc ng/ ngh, g/ gh, c/ k . GV chốt - Chuẩn bò: cấu tạo của phần vần - Nhận xét tiết học Tiết 2 : CHÍNH TẢ NGHE VIẾT LƯƠNG NGỌC QUYẾN I. Mục tiêu: -Nghe, viết đúng chính tả bài Lương Ngọc Quyến. Trình bài đúng hình thức bài văn xi. - Ghi lại đúng phần vần của tiếng (từ 8 đến 10 tiếng) trong BT2; chép đúng vần của các tiếng vào mơ hình, theo u cầu (BT3). -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. II. Chuẩn bò: - Bảng phụ ghi mô hình cấu tạo tiếng - SGK, vở III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Nêu quy tắc chính tả ng / ngh, g / gh, c / k - Học sinh nêu - Giáo viên đọc những từ ngữ bắt đầu bằng ng / ngh, g / gh, c / k cho học sinh viết: - Học sinh viết bảng con  Giáo viên nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: “Cấu tạo của phần vần 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc toàn bài chính tả - Học sinh nghe - Giáo viên giảng thêm về nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến. - Giáo viên HDHS viết từ khó - Học sinh gạch chân và nêu những từ hay viết sai - Học sinh viết bảng từ khó : mưu, khoét, xích sắt ,  Giáo viên nhận xét - Giáo viên đọc từng câu hoặc từng bộ phận ngắn trong câu cho học sinh viết, mỗi câu hoặc bộ phận đọc 1 - 2 lượt. - Học sinh lắng nghe, viết bài - Giáo viên nhắc học sinh tư thế ngồi viết. - Giáo viên đọc toàn bộ bài - Học sinh dò lại bài - HS đổi tập, soát lỗi cho nhau. - Giáo viên chấm bài * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập  Bài 2: - Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả. - Học sinh đọc yêu cầu đề - lớp đọc thầm - học sinh làm bài.  Giáo viên nhận xét - Học sinh sửa bài thi tiếp sức  Bài 3: - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm bài - 1 học sinh lên bảng sửa bài - Học sinh lần lượt đọc kết quả  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Thi đua - Dãy A cho tiếng dãy B phân tích cấu tạo (ngược lại). 5. Tổng kết - dặn dò: - Học thuộc đoạn văn “Thư gửi các học sinh” - Chuẩn bò: “Quy tắc đánh dấu thanh” - Nhận xét tiết học Tiết 3 : CHÍNH TẢ NHỚ VIẾT THƯ GỞI CÁC HỌC SINH I. Mục tiêu: - Viết lại đúng chính tả, trình bài đúng hình thức đoạn văn xi. - Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mơ hình cấu tạo vàn (BT2); biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính. -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. * HS khá, giỏi nêu được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. II. Chuẩn bò: - SGK, phấn màu - SGK, vở III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Kiểm tra mô hình tiếng có các tiếng: Thảm họa, khuyên bảo, xoá đói, quê hương toả sáng, - Học sinh điền tiếng vào mô hình ở bảng phụ - Học sinh nhận xét  Giáo viên nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: - Học sinh nghe 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: HDHS nhớ - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - 1 học sinh đọc yêu cầu bài - Giáo viên HDHS nhớ lại và viết - 2, 3 học sinh đọc thuộc lòng đoạn văn cần nhớ - viết - Cả lớp nghe và nhận xét - Cả lớp nghe và nhớlại - Giáo viên nhắc nhở tư thế ngồi viết cho học sinh - Học sinh nhớ lại đoạn văn và tự viết - Giáo viên chấm bài - Từng cặp học sinh đổi vở và sửa lỗi cho nhau * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 2: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài 2 - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu - Lớp đọc thầm - Học sinh làm bài cá nhân - Học sinh sửa bài - Các tổ thi đua  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét - 1 học sinh đọc yêu cầu - Học sinh kẻ mô hình vào vở - Học sinh chép lại các tiếng có phần vần vừa tìm ghi vào mô hình cấu tạo tiếng - 1 học sinh lên bảng làm, cho kết quả - Học sinh sửa bài trên bảng  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm - Giáo viên phát cho mỗi nhóm một phiếu tìm nhanh những tiếng có dấu thanh đặt trên hoặc dưới chữ cái thứ 1 (hoặc 2) của nguyên âm vừa học - Các nhóm thi đua làm - Cử đại diện làm  Giáo viên nhận xét - Tuyên dương 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Quy tắc đánh dấu thanh” - Nhận xét tiết học Tiết 4 : CHÍNH TẢ NGHE VIẾT ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ I. Mục tiêu: - Viết đúng chính tả bài “Anh bộ đội Cụ Hồ.” - Trình bài đúng hình thức bài văn xi. - Nắm chắc mơ hình cấu tạo vần và quy tắc ghi dấu thanh trong tiếng có ia, iê, (BT2, BT3). -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Chuẩn bò: - Mô hình cấu tạo tiếng. - Bảng con, vở, SGK III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Giáo viên dán 2 mô hình tiếng lên bảng: chúng tôi mong thế giới này mãi mãi hòa bình - 1 học sinh đọc từng tiếng - Lớp đọc thầm - Học sinh làm nháp - 2 học sinh làm phiếu và đọc kết quả bài làm, nói rõ vò trí đặt dấu thanh trong từng tiếng  Giáo viên nhận xét - cho điểm - Lớp nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: - Quy tắc đánh dấu thanh 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc toàn bài chính tả trong SGK - Học sinh nghe - Học sinh đọc thầm bài chính tả - Giáo viên lưu ý cách viết tên riêng người nước ngoài và những tiếng, từ mình dễ viết sai - Giáo viên đọc từ, tiếng khó cho học sinh viết - Học sinh gạch dưới từ khó - Học sinh viết bảng - HS khá giỏi đọc bài - đọc từ khó, từ phiên âm: Phrăng Đơ-bô-en, Pháp Việt Phan Lăng, dụ dỗ, tra tấn - Giáo viên đọc từng câu hoặc từng bộ phận ngắn trong câu cho học sinh viết, mỗi câu đọc 2, 3 lượt - Học sinh viết bài - Giáo viên nhắc học sinh tư thế ngồi viết - Giáo viên đọc lại toàn bài chính tả một lựơt – GV chấm bài - Học sinh dò lại bài * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2 - 1 học sinh đọc - lớp đọc thầm - Học sinh làm bài - 1 học sinh điền bảng tiếng nghóa và chốt.  Giáo viên chốt lại - 2 học sinh phân tích và nêu rõ sự giống và khác nhau +Giống : hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái (đó là các nguyên âm đôi) +Khác : tiếng chiến có âm cuối, tiếng nghóa không có _Học sinh nêu quy tắc đánh dấu thanh áp dụng mỗi tiếng _ HS nhận xét  Bài 3: Yêu cầu HS đọc bài 3 - 1 học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên chốt quy tắc : + Trong tiếng nghóa (không có âm cuối) : đặt dấu thanh ở chữ cái đầu ghi nghuyên âm đôi + Trong tiếng chiến (có âm cuối) : đặt dấu thanh ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài và giải thích quy tắc đánh dấu thanh ở các từ này - Học sinh nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm đôi - Phát phiếu có ghi các tiếng: đóa, hồng,xãhội, củng cố (không ghi dấu) - Học sinh thảo luận điền dấu thích hợp vào đúng vò trí  GV nhận xét - Tuyên dương 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò : Một chuyên gia máy xúc - Nhận xét tiết học Tiết 5 : CHÍNH TẢ NGHE VIẾT MỘT CHUN GIA MÁY XÚC I. Mục tiêu: -Viết đúng bài chính tả, biết trình bài đúng đoạn văn. - Tìm được các tiếng có chứa , ua (BT2); tìm được tiếng thích hợp có chứa hoặc ua để điền được vào 2 trong số 4 câu thành ngữ BT3. * Học sinh khá giỏi làm được đầy đủ Bt3. -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Chuẩn bò: - Phiếu ghi mô hình cấu tạo tiếng. - Vở, SGK III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Giáo viên dán 2, 3 phiếu có mô hình tiếng lên bảng. - 1 học sinh đọc tiếng bất kỳ - 1 học sinh lên bảng điền vào mô hình cấu tạo tiếng  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: - Luyện tập đánh dấu thanh 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc một lần đoạn văn - Học sinh lắng nghe - Nêu các từ ngữ khó viết trong đoạn - Học sinh nêu từ khó - Học sinh lần lượt rèn từ khó - Giáo viên đọc từng câu, từng cụm từ cho học sinh viết - Học sinh nghe viết vào vở từng câu, cụm từ - Giáo viên đọc toàn bài chính tả - Học sinh lắng nghe, soát lại các từ - Giáo viên chấm bài - Từng cặp học sinh đổi tập soát lỗi chính tả * Hoạt động 2: HDSH làm bài tập - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2 - 1, 2 học sinh lần lượt đọc yêu cầu bài 2 - Học sinh gạch dưới các tiếng có chứa âm chính là nguyên âm đôi ua/ uô - Học sinh sửa bài  Giáo viên chốt lại - Học sinh rút ra quy tắc viết dấu thanh trong các tiếng có chứa ua/ uô  Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc bài 3 - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm bài  Giáo viên nhận xét - Học sinh sửa bài * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm, lớp - Trò chơi: Dãy A cho tiếng - Dãy B đánh dấu thanh - Chia thành 2 dãy chơi trò chơi  GV nhận xét - Tuyên dương 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: Cấu tạo của phần vần - Nhận xét tiết học [...]... đọc 2 câu dài trong bài “Ngồi - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Giáo viên chấm một số vở  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh lập sổ tay chính tả - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát cách đánh dấu thanh trong các tiếng có ươ/ ưa - Giáo viên nhận xét và lưu ý học sinh cách viết đúng chính tả  Hoạt động 3: Củng cố - Đọc diễn cảm bài chính tả đã viết - Giáo viên nhận xét 5 Tổng kết - dặn dò: - Chép thêm... dán bảng - Lớp nhận xét - Các dãy tìm nhanh từ láy - Báo cáo Tiết 10 : CHÍNH TẢ ÔN TẬP I Mục tiêu: -Mức độ u cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1 - Nghe và viết đúng chính tả bài “Nổi niềm giữ nước giữ rừng” - Tốc độ khoảng 95 chữ trong 15 phút, khơng mắc q 5 lỗi - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở II Chuẩn bò: + GV: SGK, bảng phụ + HS: Vở, SGK, sổ tay chính tả III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO... triền núi – ngọt lựng – Chin San – ủ ấp – nếp áo – đậm trong câu • Giáo viên đọc lại cho học sinh dò bài • Giáo viên chữa lỗi và chấm 1 số vở  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả Bài 2: Yêu cầu đọc đề - Giáo viên nhận xét Giáo viên chốt lại  Hoạt động 3: Củng cố - Đọc diễn cảm bài chính tả đã viết - Giáo viên nhận xét 5 Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Ôn tập” thêm – lan tỏa - Học sinh... nghe, viết - Giáo viên đọc một lượt toàn bài chính tả, chú ý rõ ràng, thong thả - Chú ý nhắc các em phát âm chính xác các tiếng có âm, vần, thanh mà các em thường viết sai - Giáo viên đọc từng câu hoặc từng bộ phận ngắn trong câu cho học sinh viết - Giáo viên đọc lại toàn bộ bài chính tả  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài - Giáo viên dán 4, 5 tờ giấy to... bài - Cả lớp đọc thầm - Học sinh suy nghó làm bài cá nhân - Học sinh các nhóm thi đua chơi tiếp sức, em điền chữ cái cuối cùng sẽ thay mặt nhóm đọc lại toàn bộ bài thơ đã điền - Cả lớp nhận xét - Học sinh các nhóm lên bảng lần lượt điền vào ô trống - Cả lớp sửa bài vào vở CHÍNH TẢ: CÁNH CAM LẠC MẸ I Mục tiêu: - Viết đúng bài CT, trình bài đúng hình thức bài thơ - Làm BT 2b - Rèn kĩ năng viết chính tả. .. CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát 1 Khởi động: 2 Bài cũ: - Giáo viên đọc cho học sinh viết bảng lớp - 2 học sinh viết bảng lớp tiếng chứa các nguyên âm đôi ưa, ươ - Lớp viết nháp  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét 3 Giới thiệu bài mới: - Luyện tập đánh dấu thanh 4 Phát triển các hoạt động: - Hoạt động lớp, cá nhân * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết - Giáo viên đọc lần 1 đoạn văn viết chính. .. bài, cả lớp đọc - Học sinh viết bài vào vở 4 học sinh lên bảng làm bài trên phiếu rồi đọc kết quả - Cả lớp nhận xét - Học sinh đọc thầm yêu cầu đề bài - Các em điền vào chỗ trống trong bảng chữ cái r , d , gi hoặc thanh hỏi, thanh ngã thích hợp 4 học sinh lên bảng làm bài và trình bày kết quả - Cả lớp nhận xét - Học sinh sửa bài vào vở CHÍNH TẢ: HÀ NỘI I Mục tiêu: - Nghe – viết đúng bài chính tả -... vở sửa lỗi cho nhau - 1 học sinh đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc - Học sinh viết bài vào vở 4 học sinh lên bảng làm bài trên phiếu rồi đọc kết quả - Cả lớp nhận xét - Học sinh đọc thầm yêu cầu đề bài 4 học sinh lên bảng làm bài và trình bày kết quả - Cả lớp nhận xét - Học sinh sửa bài vào vở CHÍNH TẢ: CAO BẰNG I Mục tiêu: - Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài thơ - Nắm vững quy... đọc kết quả của nhóm mình - Cả lớp nhận xét - 1 học sinh đọc yêu cầu bài - Cả lớp đọc thầm - Điền vào chỗ trống hoàn chỉnh mẫu tin - Học sinh sửa bài nhanh đúng - Học sinh đọc lại mẫu tin - Thi tìm từ láy có âm đầu ch/tr CHÍNH TẢ NGHE VIẾT Buôn Chư Lênh đón cô giáo I Mục tiêu: - Nghe – viết đúng bài CT, trình bài đúng hình thức bài văn xi - Làm BT 2b - Rèn kĩ năng viết chính tả II Chuẩn bò: + GV: Giấy... lòng bài chính tả - Cả lớp nhận xét - Học sinh giỏi đọc lại 2 khổ thơ - Học sinh nhớ và viết nắn nót - Rèn tư thế - Từng cặp học sinh đổi tập soát lỗi - Học sinh chọn bài a - Học sinh đọc bài a - Cả lớp đọc thầm - Học sinh làm bài * Bài 3: - Học sinh sửa bài - Giáo viên nêu yêu cầu bài - Lưu ý những ô đánh số 1 chứa tiếng bắt đầu r + Học sinh 1: giá rẻ + Học sinh 2 : hạt dẻ hay gi – Những ô đánh 2 chứa . mới: - Chính tả nghe viết 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc toàn bài chính tả ở SGK - Học sinh nghe - Giáo viên. và soát lại bài chính tả. - Từng cặp học sinh bắt chéo, đổi tập soát lỗi chính tả. - Học sinh đọc yêu cầu bài 2. - Lớp đọc thầm. - Học sinh bốc thăm đọc to yêu cầu trò chơi. - Cả lớp dựa vào 2. khoảng 95 chữ trong 15 phút, khơng mắc q 5 lỗi. - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Chuẩn bò: + GV: SGK, bảng phụ. + HS: Vở, SGK, sổ tay chính tả. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:39

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 1: CHÍNH TẢ NGHE VIẾT

 • Hoạt động dạy

  • LƯƠNG NGỌC QUYẾN

  • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • THƯ GỞI CÁC HỌC SINH

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

    • ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

     • MỘT CHUN GIA MÁY XÚC

     • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

      • Ê-mi-li-con,…

      • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

       • DỊNG KÊNH Q HƯƠNG

       • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • KỲ DIỆU RỪNG XANH

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

         • ƠN TẬP TIẾT 2

         • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

         • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan