Giáo án chính tả lớp 5 học kì 2

39 608 2
Giáo án chính tả lớp 5 học kì 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 19 Nghe viết : NHÀ YÊU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Viết đúng bài CT, không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bày đúng hình thức văn xuôi. 2. Kỹ năng : Làm được BT2, BT(3)a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. 3. Thái độ : Mở rộng hiểu biết về cuộc sống, con người, góp phần hình thành nhân cách con người mới. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1. Giáo viên : Phiếu bài tập 3a. 2. Học sinh : Đồ dùng học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động ( 1 phút ) : - GTB : Trực tiếp. 2. Các hoạt động chính : a. Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả (20 phút) * Mục tiêu : HS biết trình bày đúng bài chính tả. * Cách tiến hành : - GV đọc bài chính tả trong SGK 1 lượt bằng giọng thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác các tiếng có âm, vần, thanh dễ viết sai. - Yêu cầu HS đọc thầm bài chính tả, nhắc HS quan sát hình thức trình bày của bài. - GV đọc từng câu, cụm cho HS viết. Đọc 1 đến 3 lượt. - Gv đọc toàn bài chính tả một lần nữa. - HS theo dõi SGK. - HS đọc thầm bài chính tả, quan sát hình thức trình bày của bài. - HS viết bài. - HS rà soát lại bài, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi. - HS đổi vở cho nhau để kiểm tra lỗi. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà - GV chấm 7 – 10 bài. - GV nêu nhận xét chung. b. Hoạt động 2 : Làm bài tập (10 phút ) * Mục tiêu : HS biết làm các bài tập SGK. * Cách tiến hành : Bài 2 : - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS làm bài vào tập. - GV nhận xét, sửa bài. Bài 3 : 3.a : r / d / gi. - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS làm bài vào phiếu bài tập. - Gv nhận xét sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp : 5 phút. - Nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS viết chính tả chưa tốt về nhà viết lại cho tốt hơn. - Chuẩn bị bài sau. - 1 em đọc to, lớp đọc thầm. - HS làm bài vào tập. - HS lần lượt đọc bài thơ hoàn chỉnh của mình. - Lớp nhận xét, bổ sung, sửa bài. - 1 em đọc to, lớp đọc thầm. - HS làm bài vào phiếu bài tập. - Lớp nhận xét, bổ sung, sửa bài. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 20 Nghe viết : CÁNH CAM LẠC MẸ (MT) I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Viết đúng bài CT, không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bài đúng hình thức bài thơ. 2. Kỹ năng : Làm được BT (2) a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. 3. Thái độ : Mở rộng hiểu biết về cuộc sống, con người, góp phần hình thành nhân cách con người mới. * MT : GD tình cảm yêu quý các loài vật trong môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (Khai thác trực tiếp nội dung bài). Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1. Giáo viên : Bảng phụ viết bài tập 2a trống. 2. Học sinh : Đồ dùng học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : - KTBC : Gọi HS lên bảng đọc các tiếng chứa âm đầu r / d / gi. - Nhận xét, cho điểm. - GTB : Trực tiếp. 2. Các hoạt động chính : a. Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả. ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết trình bày đúng bài chính tả. * Cách tiến hành : - GV đọc bài chính tả trong SGK 1 lượt bằng giọng thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác các tiếng có âm, vần, thanh dễ viết sai. - Yêu cầu HS đọc thầm bài chính tả, nhắc HS quan sát hình thức trình bày của bài. - GV đọc từng đoạn, câu cho HS viết. Đọc 1 đến 3 lượt. - Gv đọc toàn bài chính tả một lần nữa. - GV chấm 7 – 10 bài. - GV nêu nhận xét chung. b. Hoạt động 2 : Làm bài tập. ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết làm các bài tập SGK. * Cách tiến hành : Bài 2a : r / d / gi. - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS làm bài vào tập. HS lên bảng đọc các tiếng chứa âm đầu r / d / gi. - HS theo dõi SGK. - HS đọc thầm bài chính tả, quan sát hình thức trình bày của bài. - HS viết bài. - HS rà soát lại bài, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi. - HS đổi vở cho nhau để kiểm tra lỗi. - 1 em đọc to, lớp đọc thầm. - HS làm bài vào tập. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà - Gọi 1 em lên bảng phụ điền. - GV nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp : 5 phút. * MT : GD tình cảm yêu quý các loài vật trong môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. - Nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS viết chính tả chưa tốt về nhà viết lại cho tốt hơn. - Chuẩn bị bài sau. - HS lần lượt đọc kết quả của mình trước lớp. - Lớp nhận xét, bổ sung, sửa bài. - 1 em lên điền trên bảng phụ, lớp nhận xét. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 21 Nghe viết : TRÍ DŨNG SONG TOÀN I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Viết đúng bài CT, không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bày đúng hình thức văn xuôi. 2. Kỹ năng : Làm được BT(2) a/b, hoặc BT(3) a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soan. 3. Thái độ : Mở rộng hiểu biết về cuộc sống, con người, góp phần hình thành nhân cách con người mới. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1. Giáo viên : Phiếu BT 2. 2. Học sinh : Đồ dùng học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : - KTBC : Gọi HS lên bảng. - Nhận xét, cho điểm. - GTB : Trực tiếp. 2. Các hoạt động chính : a. Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả. ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết trình bày đúng bài chính tả. - Vài em viết các tiếng chứa âm đầu là r / d / gi. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà * Cách tiến hành : - GV đọc bài chính tả trong SGK 1 lượt bằng giọng thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác các tiếng có âm, vần, thanh dễ viết sai. - Yêu cầu HS đọc thầm bài chính tả, nhắc HS quan sát hình thức trình bày của bài. - GV đọc từng đoạn, câu cho HS viết. Đọc 1 đến 3 lượt. - Gv đọc toàn bài chính tả một lần nữa. - GV chấm 7 – 10 bài. - GV nêu nhận xét chung. b. Hoạt động 2 : Làm bài tập. ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết làm các bài tập SGK. * Cách tiến hành : Bài 2a : - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - GV phát phiếu bài tập cho HS. - Yêu cầu HS làm bài trên phiếu. - Gv nhận xét và sửa bài. Bài 3a : - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - GV nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp : 5 phút. - Nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS viết chính tả chưa tốt về nhà viết lại cho tốt hơn. - Chuẩn bị bài sau. - HS theo dõi SGK. - HS đọc thầm bài chính tả, quan sát hình thức trình bày của bài. - HS viết bài. - HS rà soát lại bài, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi. - HS đổi vở cho nhau để kiểm tra lỗi. - 1 em đọc to, lớp đọc thầm. - HS làm bài trên phiếu. - HS nêu kết quả trước lớp. - Lớp nhận xét, bổ sung, sửa bài. - 3 em lên làm trên bảng, lớp nhận xét. - 1 em đọc to, lớp đọc thầm. - HS lần lượt điền vào phiếu luyện tập. - Trình bày trước lớp. - Lớp nhận xét, bổ sung. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 22 Nghe viết : HÀ NỘI (MT) I. MỤC TIÊU : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà 1. Kiến thức : Nghe-viết đúng bài CT; không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bày đúng hình thức thơ 5 tiếng, rõ 3 khổ thơ. 2. Kỹ năng : Tìm được danh từ riêng là tên người, tên địa lí Việt Nam (BT2); Viết được 3 đến 5 tên người, tên địa lí theo yêu cầu của BT3. 3. Thái độ : Mở rộng hiểu biết về cuộc sống, con người, góp phần hình thành nhân cách con người mới. * MT : GV liên hệ trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường của Thủ đô để giữ một vẻ đẹp của Hà nội (Khai thác gián tiếp nội dung bài). II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1. Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam. 2. Học sinh : Đồ dùng học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : - KTBC : Gọi HS lên bảng. - Nhận xét, cho điểm. - GTB : Trực tiếp. 2. Các hoạt động chính : a. Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả. ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết trình bày đúng bài chính tả. * Cách tiến hành : - GV đọc bài chính tả trong SGK 1 lượt bằng giọng thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác các tiếng có âm, vần, thanh dễ viết sai. - Yêu cầu HS đọc thầm bài chính tả, nhắc HS quan sát hình thức trình bày của bài. - GV đọc từng đoạn, câu cho HS viết. Đọc 1 đến 3 lượt. - Gv đọc toàn bài chính tả một lần nữa. - GV chấm 7 – 10 bài. - GV nêu nhận xét chung. - Vài em viết 5 tiếng có âm đầu là r / d / gi. - HS theo dõi SGK. - HS đọc thầm bài chính tả, quan sát hình thức trình bày của bài. - HS viết bài. - HS rà soát lại bài, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi. - HS đổi vở cho nhau để kiểm tra lỗi. Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà b. Hoạt động 2 : Làm bài tập. ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết làm các bài tập SGK. * Cách tiến hành : Bài 2 : - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS làm bài trong tập. - Gv nhận xét và sửa bài. - GV nhận xét và đưa bảng phụ có biết sẵn cách viết hoa cho HS quan sát và đối chiếu. Bài 3 : - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - GV nhận xét. * MT : GV liên hệ trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường của Thủ đô để giữ một vẻ đẹp của Hà nội. 3. Hoạt động nối tiếp : 5 phút. - Nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS viết chính tả chưa tốt về nhà viết lại cho tốt hơn. - Chuẩn bị bài sau. - 1 em đọc to, lớp đọc thầm. - HS làm bài trong tập, gạch dưới các danh từ riêng. - HS nêu kết quả trước lớp. - Lớp nhận xét, bổ sung, sửa bài. - Vài em nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng. - HS quan sát và đối chiếu. - Nhiều em nhắc lại. - 1 em đọc to, lớp đọc thầm. - HS lần lượt xung phong lên bảng viết tên người. - Bạn khác lên viết tên địa lí Việt Nam. - Lớp nhận xét, sửa bài. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : [...]... GTB : Trực tiếp 2 Các hoạt động chính : a Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS nhớ và viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu * Cách tiến hành : - GV đọc bài chính tả trong SGK 1 lượt - HS theo dõi SGK Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà - Yêu cầu 2 em đọc thuộc lòng đoạn bài cần - 2 em đọc thuộc lòng đoạn bài cần nhớ nhớ - Lớp theo dõi, bổ... - GTB : Trực tiếp 2 Các hoạt động chính : a Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS nhớ và viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu * Cách tiến hành : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà - GV đọc bài chính tả trong SGK 1 lượt - Yêu cầu 2 em đọc thuộc lòng đoạn bài cần - HS theo dõi SGK nhớ - 2 em đọc thuộc lòng đoạn bài cần nhớ - Lớp theo dõi, bổ... động ( 5 phút ) : Hoạt động của học sinh Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 - KTBC : Gọi HS lên bảng Thu Hà - Vài em viết các danh từ riêng trong bài Cửa gió Tùng Chinh - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp 2 Các hoạt động chính : a Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết trình bày đúng bài chính tả * Cách tiến hành : - GV đọc bài chính tả trong... DẠY – HỌC : 1 Giáo viên : Phiếu bài tập 3 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : Hoạt động của học sinh - KTBC : Gọi HS lên bảng HS viết các tên huân chương, danh hiệu, - Nhận xét, cho điểm giải thưởng do GV đọc - GTB : Trực tiếp Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà 2 Các hoạt động chính. .. , ngày tháng năm 20 1 Chính tả tuần 32 Nhớ viết : BẦM ƠI I MỤC TIÊU : 1 Kiến thức : Nhớ-viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức các câu thơ lục bát 2 Kỹ năng : Làm được BT2, 3 3 Thái độ : Mở rộng hiểu biết về cuộc sống, con người, góp phần hình thành nhân cách con người mới II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1 Giáo viên : Phiếu bài tập 2 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU... DẠY – HỌC : 1 Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2 Phiếu BT 3 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : Hoạt động của học sinh - KTBC : Gọi HS lên bảng HS viết tên các huân chương, danh hiệu - Nhận xét, cho điểm do GV đọc - GTB : Trực tiếp 2 Các hoạt động chính : a Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả ( 15 phút... ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1 Giáo viên : Phiếu bài tập 2 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : Hoạt động của học sinh - KTBC : Gọi HS lên bảng - HS viết các tên riêng, tên địa lí nước - Nhận xét, cho điểm ngoài do GV chỉ định - GTB : Trực tiếp 2 Các hoạt động chính : a Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả ( 15 phút ) * Mục... Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà 1 Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : - KTBC : Gọi HS lên bảng - HS viết tên các huy chương, kỉ niệm - Nhận xét, cho điểm chương do GV đọc - GTB : Trực tiếp 2 Các hoạt động chính : a Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS nhớ và viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu... người mới II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1 Giáo viên : Phiếu BT 2 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động khởi động ( 5 phút ) : Hoạt động của học sinh - KTBC : Gọi HS lên bảng HS viết tên các tổ chức, cơ quan do GV - Nhận xét, cho điểm đọc - GTB : Trực tiếp 2 Các hoạt động chính : a Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chính tả ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS... Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 20 1 Chính tả tuần 29 Nhớ viết : ĐẤT NƯỚC I MỤC TIÊU : 1 Kiến thức : Nhớ-viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối bài Đất nước Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà 2 Kỹ năng : Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó 3 Thái độ : . bài). Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1. Giáo viên : Bảng phụ viết bài tập 2a trống. 2. Học sinh : Đồ dùng học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ. tháng năm 20 1 Chính tả tuần 22 Nghe viết : HÀ NỘI (MT) I. MỤC TIÊU : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà 1. Kiến thức : Nghe-viết đúng bài CT; không mắc quá 5 lỗi. Nam. - Lớp nhận xét, sửa bài. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 20 1 Chính tả tuần 23 Nhớ

Ngày đăng: 24/08/2015, 22:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan