0

Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của ngân hàng VIETTINBANK

74 894 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2015, 09:12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ BIÊN BẢN HỌP NHÓM (lần 1) Kính gửi: Cô giáo bộ môn QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Hôm nay ngày 12/5/2014, nhóm họp thảo luận: 1. Địa điểm: Sân thư viện trường đại học Thương Mại. 2. Nội dung: - Phân chia công việc 3. Thành viên tham gia: Nguyễn Thị Khánh Huyền (Nhóm trưởng) Đỗ Quốc Long Phan Thanh Huyền (Thư ký) Nguyễn Thị Hà Linh Trịnh Thị Phương Huyền Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Quang Huy Lê Thị Linh Nguyễn Thùy Liên Thư ký (Ký tên) Nhóm trưởng (ký tên) 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ BIÊN BẢN HỌP NHÓM (lần 2) Kính gửi: Cô giáo bộ môn QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Hôm nay ngày 15/5/2014, nhóm họp thảo luận: 4. Địa điểm: Sân thư viện trường đại học Thương Mại. 5. Nội dung: - Tổng hợp, góp ý, sửa chữa bài làm 6. Thành viên tham gia: Nguyễn Thị Khánh Huyền (Nhóm trưởng) Đỗ Quốc Long Phan Thanh Huyền (Thư ký) Nguyễn Thị Hà Linh Trịnh Thị Phương Huyền Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Quang Huy Lê Thị Linh Nguyễn Thùy Liên Thư ký (Ký tên) Nhóm trưởng (ký tên) 2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN STT Họ tên Mã sinh viên Nội dung công việc Chất lượng thực hiện % đóng góp Chữ ký 1. Nguyễn Thị Khánh Huyền Tổng hợp word, giới thiệu chung DN 2. Phan Thanh Huyền Slide, Đánh giá chiến lược 3. Trịnh Thị Phương Huyền Văn hóa & Lãnh đạo 4. Nguyễn Quang Huy Hoạch định tầm nhìn, SMKD và MTCL 5. Nguyễn Thùy Liên Phân tích MTBN 6. Đỗ Quốc Long Nguồn lực & Cấu trúc tổ chức 7. Nguyễn Thị Hà Linh Thiết lập mục tiêu ngắn hạn & Xây dựng chính sách bộ phận 3 8. Nguyễn Thị Huyền Lựa chọn và ra quyết định CL 9. Lê Thị Linh Phân tích MTBT TỔNG 100% 4 Thư ký (Ký tên) Nhóm trưởng (ký tên) MỤC LỤC 5 6 I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP • Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương VIệt Nam • Tên viết tắt bằng Tiếng Việt: Ngân hàng Công thương Việt Nam • Tên đầy đủ bằng Tiếng Anh: Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade • Tên viết tắt Tiếng Anh: Vietinbank • Tên giao dịch: Vietinbank • Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội • Ngày thành lập: Ngày 26/03/1988 • Loại hình DN: • Tel: (84-4) 39421030 • Website: www.vietinbank.vn 1. Ngành nghề kinh doanh của DN (Theo Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh lần đầu số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần 1 ngày 30/06/2010): 1.1. Hoạt động chính là dịch vụ tài chính • Hoạt động ngân hàng thương mại - Huy động vốn - Hoạt động tín dụng - Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ - Các hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngân hàng khác - Các hoạt động theo quy định của pháp luật • Hoạt động ngân hàng đầu tư - Đầu tư tài chính - Các dịch vụ về chứng khoán - Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư - Tư vấn việc mua bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp; mua bán nợ theo quy định của pháp luật - Các hoạt động ngân hàng đầu tư khác theo quy định của pháp luật • Hoạt động bảo hiểm - Bảo hiếm nhân thọ - Bảo hiểm phi nhân thọ - Tái bảo hiểm - Các dịch vụ bảo hiểm khác • Các hoạt động khác - Các sản phẩm dịch vụ tài chính phái sinh sau khi được NHNN chấp thuận 7 - Các dịch vụ khác về tài chính, ngân hàng, đầu tư - Được cho thuê các tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của Vietinbank theo quy định tại Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật, bảo đảm có hiệu quả, an toàn và phát triển vốn 1.2. Hoạt động phi tài chính 2. Các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU): 2.1. Huy động vốn - Nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và dân cư. - Nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: Tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, Tiết kiệm dự thưởng,Tiết kiệm tích luỹ - Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu 2.2. Hoạt động tín dụng - Tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh chính của Vietinbank. Các hoạt động tín dụng của Vietinbank bao gồm - Cho vay ngắn hạn bằng VNĐ và ngoại tệ - Cho vay trung, dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ - Tài trợ xuất, nhập khẩu; chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất. - Đồng tài trợ và cho vay hợp vốn đối với những dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài - Cho vay tài trợ, uỷ thác theo chương trình: Đài Loan (SMEDF); Việt Đức (DEG, KFW) và các hiệp định tín dụng khung - Thấu chi, cho vay tiêu dùng. - Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh thanh toán, chiết khấu, cho thuê tài chính, và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của NHNN 2.3. Hoạt động đầu tư Các hoạt động đầu tư của Vietinbank được thực hiện thông qua việc tịch cực tham gia vào thị trường liên ngân hàng và thị trường vốn. Tài sản đầu tư bao gồm Trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu kho bạc, Tín phiếu NHNN,Công trái xây dựng Tổ quốc,Trái phiếu giáo dục,Trái phiếu Chính quyền địa phương, Trái phiếu ngân NHTM, Trái phiếu doanh nghiệp,… 8 Ngoài ra Vietinbank còn góp vốn mua cổ phẩn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước và góp vốn liên doanh với các tổ chức nước ngoài. 2.4. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ Vietinbank tập trung cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân quỹ cho khách hàng,bao gồm - Thanh toán trong nước và quốc tế Mua, bán ngoại tệ (Spot, Forward, Swap…) - Mua, bán các chứng từ có giá (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu…) - Thu chi hộ khách hàng tiền mặt VNĐ và ngoại tệ , thu chi bằng tiến mặt và séc 2.5. Các hoạt động khác Bên cạnh các dịch vụ kinh doanh chính, Vietinbank cung cấp một số dịch vụ bổ sung cho khách hàng bao gồm các hoạt động trên thị trường tiền tệ, kinh doanh giấy tờ có giá bằng VND và ngoại tệ, chuyển tiền trong nước và quốc tế,chuyển tiền kiều hối, kinh doanh vàng và ngoại hối,các hoạt động đại lý và ủy thác, bảo hiểm, các hoạt động chứng khoán thông qua các công ty con, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ quản lý vốn, dịch vụ thẻ, gửi và giữ tài sản, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán, dịch vụ ngân hàng qua điện thoại, dịch vụ ngân hàng điện tử,… 3. Tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh: 3.1. Tầm nhìn chiến lược Đến năm 2018, trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, đa năng, theo chuẩn quốc tế. Vietinbank xác định chiến lược phát triển tập trung vào các nội dung: + Gia tăng giá trị cho cổ đông, người lao động + Mang lại lợi ích cho cộng đồng + Nâng giá trị cuộc sống 3.2. Sứ mạng kinh doanh 9 Là ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế. 3.3. Mục tiêu chiến lược Mục tiêu chiến lược được Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng đưa ra trong Chương trình 5 đột phá và 2 phát huy cho VietinBank từ nay đến 2020: • Thứ nhất: Đột phá về cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành theo thông lệ quốc tế; Kiện toàn cơ sở Đảng, quản lý thống nhất Tổ chức Đảng theo chiều dọc trên toàn hệ thống; • Thứ hai: Đột phá về Cải thiện năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh; • Thứ ba: Đột phá về Đổi mới phương thức Quản trị rủi ro, quản trị hiệu quả hoạt động; • Thứ tư: Đột phá về Nền tảng và các giải pháp công nghệ hiện đại; • Thứ năm: Đột phá về đổi mới cơ cấu nguồn nhân lực và giải pháp tiện ích sản phẩm. • Thứ sáu: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo toàn diện hoạt động kinh doanh trên toàn hệ thống; • Thứ bảy: Phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, người lao động. 4. Tình hình hoạt động KD Năm 2010 của Vietinbank  Tổng doanh thu: 14.819.402 triệu đồng  Doanh thu thuần: 12.089.002 triệu đồng  Lợi nhuận trước thuế: 4.598.038 triệu đồng  Lợi nhuận sau thuế: 3.414.347 triệu đồng  Tổng tài sản: 367.712 tỷ đồng  Vốn điều lệ: 15.173 tỷ đồng  Vốn chủ sở hữu: 18.372 tỷ đồng  Tổng nguồn vốn huy động: 339.699 tỷ đồng 10 [...]... này ngân hàng và khách hàng ai cũng có lý lẽ của mình nhưng rõ ràng nó đã ảnh hưởng không ít đến mức độ hài lòng và lòng tin của khách hàng Nhưng không vì thế mà ta có thể đánh giá thấp quy n lực của khách hàng trong ngành ngân hàng Việt Nam Điều quan trọng nhất là việc sống còn của ngân hàng dựa trên đồng vốn huy động được của khách hàng Nếu không còn thu hút được dòng vốn của khách thì ngân hàng. .. http://www.vietinbank.vn) 11 của ngân hàng Vietinbank PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH II NGHIỆP 1 Hoạch định tầm nhìn, SMKD và MTCL 1.1 Tình hình hoạch định tầm nhìn, SMKD và MTCL Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nước ta đến năm 2015 – 2020, trước mắt Công ty tập trung thực hiện Phương án “Củng cố, chấn chỉnh hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CTTC VietinBank... tồn tại và phát triển Hiện nay ngân hàng nào cạnh tranh được nhiều tiền gửi của khách hàng thì ngân hàng đó tồn tại Vì vậy mà các ngân hàng cần có các dịch vụ chăm sóc, dịch vị tư vấn, coi khách hàng là điều kiện để ngân hàng tồn tại, vầ phải gây được ấn tượng đối với khách hàng Sự kiện nổi bật gần đây nhất liên quan đến qquyền lực của khách hàng có lẽ là việc các ngân hàng thu phí sử dụng ATM trong... khách hàng truyền thống và thị phần nhất định nên không dễ cho các ngân hàng mới trong cuộc chiến dành thị phần.Những điều này là đặc biệt quan trọng bởi nó quy t định khả năng tồn tại của một ngân hàng đang muốn ra nhập thị trường Việt Nam Ngân hàng là một ngành khá nhạy cảm Một ngân hàng lớn sụp đổ có thể kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống và nền kinh tế cũng chịu ảnh hưởng Do vậy 23 ngân hàng. .. dưới 10% dân số sử dụng các dịch vụ ngân hàng nên là một thị trường hứa hẹn đầy tiềm năng Đặc thù của ngành ngân hàng là quy n lực thương lượng của khách hàng là rất cao, sự sống còn của ngân hàng là phụ thuộc rất lớn vào khách hàng Do đó các ngân hàng luôn phải tìm mọi cách giữ chân khách hàng và lôi kéo thêm khách hàng của đối thủ về mình  Mức độ hấp dẫn của ngành: Hấp dẫn + Triển vọng phát triển... không của cổ đông Chính vì vậy quy n - lực của những nhà cổ đông trong ngành ngân hàng cũng không phải là nhỏ Các quy định pháp lý của Chỉnh Phủ đối với ngành ngân hàng ngày càng chặt chẽ, tuy nhiên nói đến quy n lực của Chỉnh Phủ thường không có nhiều tác động - lớn Đối với các tổ chức công đoàn, các hiệp hội thương mại hay nhóm dân chúng sẽ có tác động tới các điều kiện làm việc, uy tín của ngân hàng. .. thế được dịch vụ ngân hàng Quy n lực thương lượng của các bên liên quan Đối với quy n lực của các cổ đông đầu tư trong ngành ngân hàng: Không nhắc f) - đến những cổ đông đầu tư nhỏ lẻ thông qua thị trường chứng khoán mà chỉ nói đến những đại cổ đông có thể có tác động trực tiếp đến chiến lược kinh doanh của một ngân hàng Giá cổ tức cũng như lợi tức cổ phần có thể sẽ ảnh hưởng đến quy t định có tiếp tục... Nước thường cân nhắc kỹ trước những yêu cầu xin thành lập ngân hàng Ví dụ: Yêu cầu về vốn điều lệ đối với các ngân hàng tương đối lớn: Theo quy định của ngân hàng Nhà Nước, vốn điều lệ tối thiểu của các ngân hàng thương mại tính đến 31/12/2008 là 1000 tỷ VNĐ và từ 01/01/2009 là 3000 tỷ VNĐ Tuy nhiên, dự kiến yêu cầu vốn tối thiểu để lập ngân hàng trong năm 2012 là 5000 tỷ đồng, yêu cầu này sẽ được nâng... lên Ngoài quy định về vốn điều lệ , quãng thời gian phải liên tục có lãi, các ngân hàng mới thành lập còn được giám sát chặt bởi ngân hàng nhà nước Rào cản ra nhập còn được thể hiện qua các phân khúc thị trường , thị trường mục tiêu mà các ngân hàng hiện tại đang nhắm đến, giá trị thương hiệu cũng như cơ sở khách hàng, lòng trung thành và các ngân hàng đã xây dựng được Đó đều là những ngân hàng có thâm... lập ngân hàng Việt Nam là mảnh đất mầu mở cho các ngân hàng với mức lợi nhuận hàng năm của các ngân hàng là rất cao từ 30-50%/ năm Hơn nữa ngành ngân hàng Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển cả về chất lượng lẫn quy mô nên sự cạnh tranh giành giật thị phần giữa các ngân hàng là rất khốc liệt Bên cạnh đó Việt Nam có 85 triệu dân mà mới chỉ có dưới 10% dân số sử dụng các dịch vụ ngân . niên 2010 của ngân hàng Vietinbank http://www.vietinbank.vn) 11 II. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hoạch định tầm nhìn, SMKD và MTCL 1.1. Tình hình hoạch định tầm. động của ngành Ngân hàng được điều chỉnh một cách chặt chẽ bởi các quy định cảu pháp luật, hơn nữa các ngân hàng thương mại còn chịu sự chi phối của Ngân hàng Nhà nước. Một số cơ chế chính sách của. doanh 9 Là ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế. 3.3. Mục tiêu chiến lược Mục tiêu chiến lược được Chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của ngân hàng VIETTINBANK, Phân tích quy trình hoạch định chiến lược của ngân hàng VIETTINBANK, , Phân tích môi trường bên ngoài, Phân tích môi trường bên trong, Lựa chọn và ra quyết định chiến lược, Cấu trúc tổ chức :, IV. ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm