SKKN Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường THCS

57 1.8K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2015, 15:30

Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phơng pháp dạy học của hiệu trởng ở trờng THCS 77777777777777777777777777777777777777777777777 Danh mục viết tắt CNH Công nghiệp hoá HĐH Hiện đại hoá THCS Trung học cơ sở GD ĐT Giáo dục đào tạo PPDH Phơng pháp dạy học GV Giáo viên HS Học sinh DCH Dân chủ hoá CSVC Cơ sở vật chất TBDH Thiết bị dạy học HĐND Hội đồng nhân dân XHHGD Xã hội hoá giáo dục BCHTƯ Ban chấp hành Trung ơng CBCC Cán bộ công chức CBQL Cán bộ quản lý QLGD Quản lý giáo dục THPT Trung học phổ thông THCN Trung học chuyên nghiệp mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Đất nớc ta đang bớc vào giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ từ một nớc nông nghiệp trở thành nớc công nghiệp , hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế là con ngời, là nguồn lực Việt Nam đợc phát triển về số lợng và chất lợng trên cơ sở mặt bằng dân trí đợc nâng cao. Vì vậy phải chăm lo đến nguồn lực ngời, chuẩn bị lớp ngời lao động có những phẩm chất và đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới và việc này cần phải bắt đầu từ giáo dục phổ thông. Tinh thần đó đợc thể hiện qua nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nớc. Đặc biệt ngày 9/12/2000 Quốc hội Nớc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn nghị quyết số 40/2000/QH 10 về đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông. Việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông quán triệt về nội dung, phơng pháp giáo dục đã đợc qui định trong luật giáo dục đối với các bậc học, cấp học. Trung học cơ sở là cấp học nối giữa Tiểu học và Trung học phổ thông tạo nên một sự liên thông gắn bó các cấp, bậc học của giáo dục phổ thôngvà thực hiện mục tiêu Nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của tiểu học. Có trình độ học vấn phổ thông cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hớng nghiệp để tiếp tục học THPT, THCN, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Chơng trình THCS mới chú ý mục tiêu: Phát triển tiếp tục kỹ năng học tập chung và kỹ năng học tập bộ môn, đặc biệt là kỹ năng vận dụng kiến thức vào các tình huống học tập mới, vào thực tế sản xuất và đời sống, hình thành thói quen và ph- ơng pháp tự học, phát triển năng lực thu thập, xử lý, và truyền thông tin, khả năng phát triển và giảI quyết vấn đề. Độc lập suy nghĩ, sáng tạo trong t duy và trong hành động . Chỉ thị 14/ 2001/ CT - TTg là đổi mới nội dung giáo dục, sách giáo khoa, đổi mới phơng pháp giáo dục, đổi mới đánh giá đồng thời với đổi mới cơ sở vật chất thiết bị dạy học và công tác quản lý giáo dục. Thực tế cho tháy với cách dạy học phổ biến hiện nay là phơng pháp truyền - thu 1 chiều thầy đọc, trò chép ghi nhớ tái hiện kiến thức là chính, cho nên khó đạt đợc những yêu cầu của chơng trình giáo dục đã đặt ra. Vì lẽ đó đổi mới PPDH là điều hết 2 sức cần thiết cùng với đổi mới nội dung chơng trình, sách giáo khoa. Trong những năm qua đã có không ít những nghiên cứu đề cập tới đổi mới PPDH nhng các phơng pháp giảng dạy truyền thống vẫn chế ngự trong việc giảng dạy ở trờng THCS. Vậy nguyên nhân nào dẫn tới hiện tợng này? Theo chúng tôi có rất nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân là việc chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của cán bộ quản lý trờng THCS cha đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý giáo dục cần đổi mới để theo kịp các yêu cầu, các nhiệm vụ mới, một mặt cần tạo điều kiện cho giáo viên thuận lợi hơn, phấn khởi hơn trong việc thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học, một mặt cần xem chỉ đạo đổi mới phơng pháp dạy học là một nội dung của công tác quản lý giáo dục. Vì thế chúng tôi lựa chọn vấn đề nghiên cứu: Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phơng pháp dạy học của hiệu trởng ở trờng THCS . 2.Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phơng pháp dạy học của hiệu trởng ở trờng THCS nhằm hiện thực hoá chủ trơng đổi mới PPDH của ngành và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cho cán bộ quản lý trờng THCS. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài. 3.2 Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH ở trờng THCS. 3.3 Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của hiệu trởng ở trờng THCS. 4. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những biện pháp chỉ đạo của hiệu trởng trờng THCS đối với giáo viên để thực hiện đổi mới PPDH theo hớng phát huy tính tích cực tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh đáp ứng đổi mới nội dung chơng trình, SGK ở THCS. Phạm vi khảo sát đợc thực hiện ở một số trờng THCS của Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Hà Giang. 5. Phơng pháp nghiên cứu: 3 5.1. Phơng pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu tài liệu, thu thập phân tích thông tin để tìm hiểu một số khái niệm về PPDH, chỉ đạo dạy học Nghiên cứu một số văn bản về định hớng đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới PPDH bậc THCS. 5.2. Phơng pháp điều tra, khảo sát: Thông qua phiếu hỏi, phỏng vấn cá nhân và dự giờ. Việc điều tra khảo sát đợc thực hiện trên hai nhóm đối tợng: - Giáo viên trực tiếp giảng dạy ở cấp THCS nhằm phân tích, đánh giá thực trạng của việc sử dụng các PPDH về các khía cạnh liên quan đến việc đồi mới PPDH. - Cán bộ quản lý trờng THCS nhằm đánh giá thực trạng việc chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH ở trờng THCS. 5.3. Phơng pháp chuyên gia: Thông qua trao đổi, thảo luận nhằm thu thập các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học. Ngoài ra nhóm nghiên cứu cũng sử dụng phơng pháp tổng kết kinh nghiệm, phơng pháp thống kê toán học để phân tích, tổng hợp làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp. 6. Tiến trình tổ chức và thực hiện nghiên cứu: 6.1 Từ tháng 5/ 2002 đến 12/ 2002 - Tập hợp lực lợng nghiên cứu - Tổ chức họp bàn xác định nội dung, kế hoạch nghiên cứu. - Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu đến các thành viên tham gia nghiên cứu. 6.2 Từ tháng 12/ 2002 đến 5/ 2003 - Khảo sát thực trạng chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của hiệu trởng ở trờng THCS - Xử lý kết quả điều tra khảo sát - Hội thảo đánh giá thực trạng chỉ đạo hoạt động đổi mới phơng pháp của hiệu trởng ở trờng THCS 6.3 Từ tháng 6/ 2003 đến 12/ 2003 - Viết báo cáo kết quả nghiên cứu - Bảo vệ cấp cơ sở. - Điều chỉnh sửa chữa báo cáo kết quả nghiên cứu - Bảo vệ đề tài nghiệm thu cấp Bộ. 4 Nội dung của báo cáo 1. Cơ sở lý luận liên quan đến chỉ đạo đổi mới PPDH ở tr- ờng THCS 1.1 Cơ sở pháp lý của việc đổi mới PPDH ở Trờng THCS Đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông nói chung và THCS nói riêng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng IX, Nghị quyết 40/2000/QH 10. Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg là đổi mới nội dung giáo dục, sách giáo khoa; đổi mới phơng pháp giáo dục, đổi mới kiểm tra đánh giá đồng thời với đổi mới cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và công tác quản lý giáo dục. Trong đó đổi mới PPGD giữ vai trò đặc biệt quan trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục THCS. Đổi mới phơng pháp giáo dục là một chủ trơng của Đảng và Nhà nớc. Nghị quyết Trung ơng 2 khoá 8 đã nêu rõ: Phải đổi mới phơng pháp giáo dục-đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp t duy sáng tạo của ngời học. Từng bớc áp dụng các phơng pháp tiên tiến và phơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, nhất là sinh viên đại học. Luật giáo dục, điều 24 khoản 2 quy định: Phơng pháp giáp dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dỡng phơng pháp tự học rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. THCS là một cấp học phổ cập trong thời gian tới (năm 2010) nhằm nâng cao mặt bằng dân trí, chuẩn bị đào tạo nguồn cho giai đoạn CNH, HĐH. Do vậy đã có những đổi mới đồng bộ về mục tiêu, nội dung, phơng pháp, phơng tiện để đáp ứng các yêu cầu mới của xã hội, cũng nh yêu cầu mới của ngời học. Việc biên soạn sách giáo khoa mới với những yêu cầu đặt ra một mặt nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đổi mới PPDH theo hớng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh qua việc xây dựng một hệ thống các câu hỏi bài tập. Mặt khác sách giáo khoa mới đòi hỏi giáo viên phải đổi mới PPDH, giáo viên là ngời thiết kế trên giáo án các hoạt động của thầy và trò ở trên lớp, là ngời thông báo tin mới, tổ chức hớng dẫn cho học sinh thu thập thông tin, xử lý thông tin và 5 vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống, là trọng tài trong khi học sinh tranh luận với nhau, giúp học sinh tự hoàn thành nhiệm vụ học tập. Những điều nêu trên đòi hỏi công tác quản lý giáo dục phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ mới trong việc thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học là một nội dung của công tác quản lý giáo dục. 1.2. Cơ sở giáo dục học của việc đổi mới phơng pháp dạy học trong trờng THCS. 1.2.1. Phơng pháp dạy học Khái niệm về phơng pháp dạy học: Phơng pháp dạy học là tổ hợp các cách thức hoạt động thống nhất có sự tơng tác biện chứng giữa thầy và trò nhằm thực hiện mục đích và nhiệm vụ dạy học. Phơng pháp dạy học bao gồm phơng pháp dạy và phơng pháp học. Chúng là hai hoạt động khác nhau về đối tợng, nhng thống nhất với nhau về mục đích và nhiệm vụ, tác động qua lại với nhau và là hai mặt của quá trình dạy học. Cách phân loại các phơng pháp dạy học: Cách phân loại của BaBanxKi: Ông phân loại hệ thống phơng pháp dạy học thành 3 nhóm: - Các phơng pháp kích thích và thúc đẩy động cơ hoạt động học tập. - Các phơng pháp tổ chc và thực hiện hoạt động nhận thức-học tập. - Các phơng pháp kiểm tra và tự kiểm tra hiệu quả của hoạt động nhận thức, học tập. Cách phân loại của Đanilov M.A: Cách phân loại này dựa trên mục đích và nhiệm vụ dạy học đợc thể hiện trong mỗi giai đoạn của quá trình dạy học - ông chia hệ thống phơng pháp dạy học làm 3 nhóm: - Nhóm 1: Nghiên cứu tài liệu mới. - Nhóm 2: ứng dụng kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, củng cố kỹ năng kỹ xảo. - Nhóm 3: Kiểm tra kiến thức của học sinh. Cách phân loại của Pêtrôvsky: Trên cơ sở các phơng tiện đợc sử dụng trong quá trình dạy học, ông chia hệ thống phơng pháp dạy học thành 3 nhóm lớn: - Nhóm 1: Phơng pháp dùng lời 6 - Nhóm 2: Phơng pháp trực quan - Nhóm 3: Phơng pháp thực hành Cách phân loại của cố giáo s Nguyễn Ngọc Quang: Theo ông phân loại là một quy luật về mối liên hệ qua lại biện chứng giữa mục đích, nội dung và phơng pháp. Theo quan điểm đó, ông phân loại hệ thống phơng pháp dạy học thành 5 nhóm nh sau: - Nhóm 1: Nghiên cứu tài liệu mới. - Nhóm 2: Củng cố kiến thức - Nhóm 3: Vận dụng phức hợp kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo - Nhóm 4: Khái quát hoá và hệ thống hoá kiến thức - Nhóm 5: Kiểm tra đánh giá và uốn nắn kiến thức kỹ năng, kỹ xảo. Trong những năm gần đây với sự phát triển nh vũ bão của khoa học công nghệ, những yếu tố kỹ thuật hiện đại đã xâm nhập sâu vào tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội trong đó có lĩnh vực khoa học giáo dục. Chính vì thế trong lý luận dạy học nói chung cũng nh trong lĩnh vực phơng pháp dạy học nói riêng đã xuất hiện những xu hớng tiếp cận về phơng pháp dạy học nh: Dạy học theo quan điểm hợp tác: Trong quá trình dạy học hợp tác GVvà HS đều đợc coi có vai trò bình đẳng, các hoạt động cá nhân riêng biệt đợc tổ chức lại, liên kết hữu cơ với nhau nhằm thực hiện mục đích chung. PPDH hợp tác là hoạt động có động cơ và tự nguyện của HS, GV đợc đặt vào t thế sẵn sàng hỗ trợ, thông qua đó sẽ hình thành đợc mối quan hệ vừa dọc (Thầy-Trò) vừa ngang (Trò-Trò) đảm bảo các nguyên tắc tích cực, tác động qua lại và tham gia, hợp tác. Dạy học giải quyết vấn đề: Dạy học giải quyết vấn đề có nét đặc trng là giáo viên chính là ngời tạo ra những tình huống có vấn đề, dẫn dắt, định hớng cho học sinh phát hiện ra vấn đề, từ đó hớng cho học sinh hứng thú hoạt động, tích cực và sáng tạo giải quyết vấn đề. Thông qua đó, HS có thể lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng và đạt đợc các mục đích học tập. Dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin: 7 Ngày nay với sự phổ cập máy tính điện tử và sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều nớc trên thế giới đã cho ra đời những phòng học thông minh, tr- ờng học nối mạng, học tập trực tiếp, xêmina, hội thảo trực tuyến. Đây là những hình thức học tập hiện đại và có tính tơng tác cao giữa ngời học với ngời học, ng- ời học với thầy từ bất cứ khoảng cách nào. Với điều kiện máy tính điện tử đã, đang và sẽ đợc trang bị đầy đủ hơn cho các trờng phổ thông, chúng ta có thể khai thác triệt để thế mạnh này nhằm nâng cao chất lợng học tập của học sinh. Tất cả những vấn đề lý luận về PPDH nói trên sẽ là điểm tựa để nghiên cứu đổi mới PPDH ở trờng THCS: Định hớng đổi mới PPDH ở Trờng THCS của Việt Nam. Nghị quyết Trung ơng 2 khoá VIII đã khẳng định: Phải đổi mới phơng pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truiyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp t duy sáng tạo của ngời học. Từng bớc áp dụng các phơng pháp tiên tiến và phơng pháp hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, nhất là sinh viên đại học - Định hớng PPDH ở Trờng THCS là phơng pháp dạy học tích cực với những đặc trng cơ bản là: + Giáo viên là ngời tổ chức, hớng dẫn với vai trò trọng tài, cố vấn. Học sinh là chủ thể nhận thức, đợc phát triển trong hoạt động, đợc giáo viên hớng dẫn, khuyến khích, động viên học sinh học tập bằng hành động tuỳ theo hứng thú và khả năng của mình. + Sử dụng ngày càng nhiều phơng pháp và phơng tiện kỹ thuật để có thể cá thể hoá, phân hoá việc học tập của học sinh. + Quan tâm tới việc hớng dẫn học sinh học tập cá nhân. - Phơng pháp dạy học phải : + Kế thừa những yếu tố tích cực của phơng pháp dạy học truyền thống. + Lựa chọn, phối hợp các PPDH hiện đại nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của từng cá nhân học sinh. Cần tiếp cận với PPDH giải quyết vấn đề vận dụng tinh thần của lý thuyết dạy học tình huống, dạy học hợp tác - Hệ PPDH đợc lựa chọn phải: 8 + có tính thực thi, có khả năng áp dụng vào thực tiễn dạy học của nớc ta và có tác dụng cải tạo dần thực tiễn đó. + Các PPDH sẽ phối hợp các hoạt động độc lập của học sinh. + HS cần đợc tạo điều kiện hoạt động học tập độc lập dới sự kiểm tra của GV. 1.2.2. Đổi mới phơng pháp dạy học trong trờng THCS Quan niệm chung về đổi mới PPDH - Đổi mới giáo dục nói chung, PPDH nói riêng là quy luật phát triển của xã hội, của giáo dục và của chính bản thân ngời làm công tác giáo dục, của giáo viên và học sinh trong điều kiện mới. - Đổi mới không phải là thay cái cũ bằng cái mới. Nó là sự kế thừa, và sử dụng một cách có chọn lọc và sáng tạo hệ thống phơng pháp dạy học truyền thống hiện còn có giá trị tích cực trong việc hình thành trí thức, rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm và phát triển thái độ tích cực với đời sống, chiếm lĩnh các giá trị xã hội. - Đổi mới phơng pháp dạy học đòi hỏi phải kiên quyết loại bỏ các phơng pháp dạy học lạc hậu, truyền thụ một chiều, biến học sinh thành ngời thụ động trong học tập, mất dần khả năng sáng tạo vốn có của ngời học. Đồng thời khắc phục những chớng ngại về tâm lý, những thói quen cổ hủ đã trở thành thâm căn cố đó ở ngời dạy và ngời học. - Phải quyết tâm, mạnh dạn chiếm lĩnh những thành tựu mới của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, tin học có khả năng ứng dụng trong quá trình dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học. - Đổi mới phơng pháp dạy học phải thực sự góp phần nâng cao chất lợng dạy học. Tiếp cận hệ thống trong đổi mới phơng pháp dạy học ở trờng THCS - Đặt sự đổi mới PPDH trong mối quan hệ biện chứng với sự đổi mới mục tiêu (M) - nội dung (N) trong chơng trình học tập. 9 M N P - Phải bắt đầu từ đặc điểm đối tợng học tập theo tinh thần: + Phát huy triệt để tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học tập. + Phân hoá vừa sức cố gắng của đối tợng. + Tăng cờng dạy cách tự học, tự hoàn thiện mình cho mỗi học sinh. - Đầu t và sử dụng tối u các nguồn lực phục vụ cho hoạt động dạy học. + Tiềm lực của đội ngũ giáo viên + Cơ sở vật chất thiết bị dạy học + Môi trờng giáo dục tích cực. - Đổi mới cách quản lý cho phù hợp với sự đổi mới mục tiêu, nội dung chơng trình và phơng pháp dạy học. - Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá. Nhìn chung, muốn đổi mới phơng pháp dạy học có hiệu quả phải thực hiện một cách có hệ thống đồng bộ trong bản thân các thành tố của quá trình dạy học cũng nh toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân trong thời đại mới. Trên đây chúng tôi đã trình bầy những vấn đề cốt lõi nhất của vấn đề lý luận dạy học. Trong đó có kế thừa những giá trị của truyền thống và những thành tựu mới hiện nay. Những vấn đề lý luận đó một mặt có thể ứng dụng một cách sáng tạo trong đổi mới phơng pháp dạy học ở trờng phổ thông. Mặt khác nó cũng là một trong những cơ sở để chỉ đạo hoạt động dạy học theo tinh thần đổi mới ở tr- ờng THCS . 1.3. Cơ sở tâm lý học của hoạt động Dạy - Học 1.3.1. Hoạt động dạy và các đặc điểm tâm lý của nó Hoạt động dạy bao gồm các loại công việc: a) công việc chuẩn bị của giáo viên (vạch kế hoạch giảng dạy cả năm và từng chơng, từng phần, soạn giáo án, v v); b) công việc truyền đạt hay tổ chức sự lĩnh hội nội dung và c) công việc nhằm bảo đảm mối liên hệ ngợc từ học sinh đến giáo viên, nghĩa là kiểm tra tiến trình và kết quả của hoạt động học. Giáo viên phải hoạch định và thực hiện các loại công việc sau và phải có những năng lực tơng ứng: - Xây dựng lôgíc của nội dung tài liệu học tập; 10 [...]... hiện chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH 100% CBQL trờng THCS đều có nhận thức: đổi mới PPDH là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lợng và hiệu quả giáo dục và đào tạo 83% CBQL trờng THCS đồng ý đổi mới PPDH là rất cần thiết 17% CBQL trờng THCS đồng ý đổi mới PPDH là cần thiết Tuy nhiên hiệu quả của việc chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của hiệu trởng trờng THCS cha cao vì việc chỉ đạo hoạt động đổi mới. .. trờng để việc chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH ở trờng THCS có hiệu quả cao, đáp ứng đổi mới PPGD trong quá trình đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông 27 3 Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của hiệu trởng ở trờng THCS 3.1 Chỉ đạo xây dựng đội ngũ giáo viên phục vụ đổi mới PPDH 3.1.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên về sự cần thiết của việc đổi mới PPDH Cán bộ quản lý trờng THCS cần khẳng... tra thực trạng về việc chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của hiệu trởng và thực trạng dạy học ở trờng THCS, qua phân tích các ý kiến trao đổi với một số CBQL trờng THCS chúng tôi có thể rút ra một số nhận xét đánh giá chung nh sau: 2.2.1.Ưu điểm: Hầu hết hiệu trởng trờng THCS đều có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc đổi mới PPDH và đã chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH ở trờng mình quản lý 2.2.2.Những... động đổi mới PPDH của các hiệu trởng còn nhiều bất cập,nhiều yếu tố không đồng bộ,sự thúc đẩy các hoạt động của tổ chức còn hạn chế Nhóm nghiên 21 cứu xin đề cập tới một số thực trạng trong chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của hiệu trởng trờng THCS Thực trạng chỉ đạo của hiệu trởng làm thay đổi nhận thức của giáo viên về việc đổi mới PPDH: Trong việc thực hiện đổi mới PPDH thì vai trò của giáo viên là... 97.3% hiệu trởng trờng THCS cho rằng chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH trong quá trình dạy học thờng tập trung vào: - Chỉ đạo thiết kế giáo án ( kế hoạch dạy học ) theo hớng phát huy tính tích cực của học sinh - Chỉ đạo hoạt động dạy học trên lớp theo tinh thần đổi mới PPDH - Chỉ đạo kiểm tra đánh giá giáo viên Hầu hết CBQL trờng THCS cho rằng thiết kế giáo án theo hớng phát huy tính tích cực của ngời học. .. thực trạng dạy học và chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH ở một số trờng THCS Dự giờ của một số giáo viên trờng THCS thực hiện đổi mới PPDH Tham gia hội nghị đánh giá việc thực hiện chơng trình đổi mới và sách giáo khoa lớp 6 với việc đổi mới PPDH của phòng giáo dục quận Đống Đa Hà Nội Phỏng vấn, toạ đàm với một số hiệu trởng trờng THCS Sử dụng phiếu điều tra với hai đối tợng: CBQL và GV trờng THCS (chúng... đạo hoạt động đổi mới phơng pháp dạy học ở trờng trung học cơ sở Việc chỉ đạo đổi mới phơng pháp dạy học là vấn đề cực kỳ khó khăn phức tạp nhng lại là vấn đề cốt lõi trong quản lý quá trình dạy học Nó là đòn bẩy trực tiếp để nâng cao chất lợng dạy học Công việc cũng đã thực hiện từ lâu trong quản lý nhng còn tuỳ tiện nên kết quả còn rất hạn chế Vì thế việc chỉ đạo đổi mới phơng pháp dạy học ở các... hoạt động của nhà trờng khi đợc uỷ quyền Đợc theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hởng các chế độ hiện hành 2 Thực trạng chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH ở trờng trung học cơ sở Để tìm hiểu thực trạng chỉ đạo hoạt động đổi mới phơng pháp dạy học ở trờng THCS, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra khảo sát thực trạng qua những hoạt động sau : 17 Tổ chức đi nghiên cứu thực tế một số trờng THCS Nghe... huy động lực lợng giáo viên tham gia thực hiện đổi mới PPDH, điều khiển hoạt động đổi mới PPDH, phối hợp các lực lợng trong nhà trờng thực hiện kế hoạch đa hoạt động đổi mới PPDH đạt tới mục tiêu đã định Trong quá trình chỉ đạo Hiệu trởng chú ý tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng nh các điều kiện khác cho hoạt động đổi mới PPDH 1.5 Nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trởng, phó hiệu trởng trờng THCS. .. trở ngại khi chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH ở trờng THCS là thiếu CSVC TBDH Chúng tôi cho rằng hiệu trởng các trờng THCS đồng thời quan tâm xây dựng CSVC - TBDH với động viên khuyến khích giáo viên sử dụng TBDH trong khi áp dụng các PPDH tích cực phù hợp với đặc điểm môn học, yêu cầu của SGK sẽ giúp cho việc chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH ở trờng THCS có hiệu quả cao hơn 3.3 Quy trình hoá việc chỉ đạo . cứu: Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phơng pháp dạy học của hiệu trởng ở trờng THCS . 2.Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phơng pháp dạy học của. luận của đề tài. 3.2 Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH ở trờng THCS. 3.3 Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH của hiệu trởng ở trờng THCS. 4 một trong những cơ sở để chỉ đạo hoạt động dạy học theo tinh thần đổi mới ở tr- ờng THCS . 1.3. Cơ sở tâm lý học của hoạt động Dạy - Học 1.3.1. Hoạt động dạy và các đặc điểm tâm lý của nó Hoạt

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường THCS

 • Danh mục viết tắt

  • 1. Lý do chọn đề tài

 • Nội dung của báo cáo

  • 1. Cơ sở lý luận liên quan đến chỉ đạo đổi mới PPDH ở trường THCS

 • 3.1.2 Tạo động lực làm việc cho giáo viên trong đổi mới phương pháp dạy học.

  • Kết luận và kiến nghị

   • Tài liệu tham khảo

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan