0

SKKN Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới phương pháp ở trường thpt số 2 huyện bảo yên trong giai đoạn hiện nay

31 1,154 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:58

S GIÁO DC VÀ ÀO TO LÀO CAI TRNG THPT S 2 BO YÊN SÁNG KIN CI TIN K THUT MT S BIN PHÁP QUN LÝ CA HIU TRNG NHM I MI PPDH  TRNG THPT S 2 BO YÊN TRONG GIAI ON HIN NAY Ngi thc hin: ng Minh Khng n v: Trng THPT s 2 Bo Yên. Chc v: Phó Hiu trng Nm hc: 2010 - 2011 Bo Yên, ngày 01 tháng 3 nm 2011 MC LC Trang PHN M U 1. Lý do chn đ tài 3 2. Mc đích nghiên cu 4 3. Nhim v nghiên cu 4 4. i tng nghiên cu 4 5. Phng pháp nghiên cu 4 PHN NI DUNG Chng 1: C s Khoa hc ca vn đ nghiên cu 1.1. C s lý lun 5 1.2. C s pháp lý 10 1.3. C s thc tin 11 Chng 2: Thc trng qun lý đi mi PPDH 2.1. Mt s kt qu đt đc v đi mi PPDH 12 2.2. Thc trng đi mi PPDH 13 2.3. Thc trng qun lý PPDH 14 2.4. Nhn đnh chung v thc trng QL đi mi PPDH 15 Chng 3: Mt s bin pháp QL nhm đi mi PPDH 17 3.1. Bin pháp 1: Tng cng QL hot đng ca t CM 17 3.2. Bin pháp 2: Tng cng QL hot đng ca t CN … 19 3.3. Bin pháp 3: Tng cng QL hot đng dy hc… 20 3.4. Bin pháp 4: Tng cng QL hot đng hc tp ca hc sinh 22 3.5. Bin pháp 5: Phi hp cht ch hot đng ca Hi 23 3.6. Bin pháp 6: m bo các điu kin thit yu v CSVC… 23 3.7. Bin pháp 7: Tng cng vic to đng lc 23 Kt lun và khuyn ngh 24 TÀI LIU THAM KHO 26 2 PHN M U 1. LÝ DO CHN  TÀI Loài ngi đang chng kin s đi thay nhanh chóng và sâu sc v mi mt ca xã hi. Vn đ đt ra cho giáo dc là cn phi đi mi chin lc đào to con ngi, đc bit cn đi mi phng pháp dy hc (PPDH), theo hng đào to ngun nhân lc nng đng sáng to, nhm to ra nng lc ni sinh cho mi con ngi, đng thi to nên đng lc cho s phát trin kinh t xã hi. Lut giáo dc, điu 24.2 đã ghi rõ: “Phng pháp giáo dc (PPGD) ph thông phi phát huy tính tích cc, t giác, ch đng, sáng to ca hc sinh; phù hp vi đc đim ca tng lp hc, môn hc; bi dng phng pháp (PP) t hc, rèn luyn k nng vn dng kin thc vào thc tin, tác đng đn tình cm, đem li nim vui, hng thú hc tp cho hc sinh. Trong nhng nm hc gn đây B GD T đu có ch th v nhim v ca toàn ngành nêu rõ mt trong các ni dung cn tp trung ch đo thc hin là: “Tip tc thc hin đi mi chng trình, ni dung, PPGD  tt c các bc hc, ngành hc”. Mc dù đã có nhiu c gng, nhng đn nay s chuyn bin v PPDH  các trng THPT trong tnh Lào Cai nói chung và trng THPT s 2 Bo Yên nói riêng vn còn bt cp. Ph bin vn là cách dy truyn th mt chiu phi hp vi ging gii xen k vn đáp. Hc sinh vn đang là nhng thc th th đng, nghe, ghi nh và tái hin. Có nhiu nguyên nhân làm hn ch quá trình đi mi PPDH, song chúng tôi cho rng nguyên nhân chính không phi do đi ng giáo viên cha nhn thc đúng v vn đ này. Tip cn vi đi ng giáo viên có th thy đa s h đu tâm huyt, mong mun đi mi, nhng li lúng túng không bit nên đi mi cái gì, đi mi nh th nào và bt đu t đâu? Hn na, quá trình đi mi nhà trng cng nh đi mi PPDH chu s tác đng trc tip cách thc qun lý ca hiu trng. Tip cn t góc đ qun lý, chúng tôi nhn thy rng Hiu trng phn ln mi dng li  ch trng mà còn thiu nhng bin pháp c th đ tác đng và lên kt đc ngi dy và ngi hc, cha to đc đng lc ca vic dy 3 hc, cha la chn nhng ni dung đi mi thit thc và có trng tâm, cha t chc quá trình đi mi mt cách khoa hc và hu hiu. Vì th cha đ đ to nên mt bc chuyn bin thc s v đi mi PPDH. T nhng lý do trên, chúng tôi chn đ tài nghiên cu là: “ Mt s bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm đi mi PPDH  trng THPT s 2 Bo Yên trong giai đon hin nay”. 2. MC ÍCH NGHIÊN CU  xut mt s bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm đi mi PPDH  trng THPT s 2 Bo Yên. 3. NHIM V NGHIÊN CU 3.1. Nghiên cu c s lý lun v qun lý dy hc, qun lý đi mi PPDH ca Hiu trng trng THPT. 3.2. Nghiên cu thc trng đi mi PPDH và thc trng qun lý PPDH ca Hiu trng trng THPT. 3.3.  xut mt s bin pháp ch yu ca hiu trng nhm đi mi PPDH  trng THPT s 2 Bo Yên. 4. I TNG NGHIÊN CU Mi quan h, s tng tác gia chc nng qun lý, nhim v, phng tin,…qun lý ca Hiu trng và PPDH  trng THPT. 5. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 5.1. Các PP nghiên cu lý thuyt: Phân tích, tng hp, phân loi và h thng hoá lý thuyt. 5.2. Các PP nghiên cu thc tin: PP quan sát s phm, PP chuyên gia, PP tng kt kinh nhim. 5.3. PP thng kê. 4 PHN NI DUNG CHNG I. C S KHOA HC V BIN PHÁP QUN LÝ CA HIU TRNG NHM I MI PPDH  TRNG THPT 1.1. C S LÝ LUN 1.1.1. Lch s vn đ Dy hc là mt hot đng lao đng xã hi. Qun lý PPDH là qun lý mt quá trình xã hi đc thù, có vai trò cn thit và quan trng. Thc tin và lý lun v qun lý PPDH đc hình thành và phát trin cùng vi s hình thành và phát trin ca lch s xã hi loài ngi. Ngay t thi c đi, t tng qun lý PPDH đã đc th hin trong nhng quan đim ca các nhà trit hc đng thi là nhng nhà giáo dc. Xôcrat ( 469 – 399 trc CN) mt trong nhng nhà trit hc phng Tây, đã đ xut và thc hin mt PPDH mà ngi đi gi là “ PP Xôcrat”, đó chính là PP đàm thoi trong dy hc dang đc s dng cho đn ngày nay. Khng T ( 551 – 479 trc CN) mt nhà trit hc – nhà giáo dc phng ông li rt coi trng tính tich cc ca hc sinh trong dy hc. Ông nói : “ Không gin vì mun bit thì không gi m cho, không bc vì không rõ thì không bày v cho. Vt có bn góc, bo cho bit mt góc mà không suy ra đc ba góc kia thì không dy na”. Nhng t tng trên đây còn nguyên giá tr cho các ch th qun lý PPDH trong thi đi ngày nay. Th k XXI, cùng vi s phát trin mnh m ca cuc cách mng khoa hc và công ngh ( KH & CN), giáo dc th gii đã tri qua ba cuc ci cách, theo đó là các cuc ci cách v PPDH. c bit cuc ci cách ln hai vào nhng nm 50 và cuc ci cách ln ba vào nhng nm 80 đã nhn mnh nhiu đn v đ đi mi PPDH theo hng phát huy tính tích cc, ch đng, sáng to ca ngi hc.  Vit nam ngay t nhng ngày đu ca nn giáo dc Cách mng, trong th gi cho hc sinh nhân ngày khai trng tháng 9 nm 1945, Bác H đã vit: “ 5 T gi phút này tr đi, các cháu bt đu đc hng mt nn giáo dc hoàn toàn Vit Nam…làm phát trin hoàn toàn nng lc sn có ca các cháu”. Bc th ca ngi chính là cng lnh ca nn giáo dc Vit Nam mi, là đnh hng cho PPDH - dy hc cn làm phát trin nng lc sn có ca ngi hc. 1.1.2. Mt s khái nim - Qun lý: Là mt quá trình tác đng có t chc, có hng đích ca ch th qun lý lên khách th qun lý bng vic vn dng các chc nng qun lý, nhm s dng có hiu qu nht các tim nng và c hi ca t chc đ đt đc mc tiêu đ ra. i vi giáo dc – nhà trng, qun lý thc cht là s tác đng mt cách khoa hc ca ch th qun lý đm h thng giáo dc nhm làm cho h vn hành đn mt trng thái mi có cht lng cao hn. - Qun lý phng pháp dy hc (PPDH) : + PPDH là mt trong các thành t quan trng ca quá trình dy hc. Cùng mt ni dung dy hc, trong nhng hoàn cnh và điu kin tng t nhau, nhng có hc sinh thích thú, tích cc hc tp hay không, có đ li du n đm nét trong tâm hn và khi dy trong lòng hc sinh nhng tình cm sáng to hay không , phn ln ph thuc vào PPDH. PPDH là t hp các cách thc cng tác, hot đng cùng nhau ca ngi dy và ngi hc nhm đt đc mc đích, mc tiêu ca dy hc . Qun lý PPDH  trng ph thông chính là quá trình tác đng có t chc, có hng đích ca Hiu trng đn cách thc làm vic ca Thy – Trò trong dy hc. PPDH luôn đc đt trong mi quan h gia các thành t ca quá trình dy hc, đó là mi quan h gia Mc tiêu - Ni dung – Phng pháp – Phng tin – Hình thc - Kt qu, đc bit là mi quan h Thy – Trò trong dy hc. Vì vy, vic qun lý PPDH cn qun lý đng b các thành t ca quá trình dy hc, to đc đng lc ca quá trình dy hc. Qun lý PPDH là ni dung trng tâm trong h thng qun lý ca nhà trng, đòi hi phi tin hành đng b t qun lý c s vt cht, trang thit b dy hc, qun lý đi ng s phm, qun lý điu kin và môi trng làm vic đn c ch hot 6 đng, t chc và điu hành, kim tra, đánh giá, phi hp các lc lng ngoài nhà trng. 1.1.3. Chc nng, phng tin và yêu cu ca Hiu trng trng THPT đi vi công tác qun lý PPDH - Chc nng Qun lý ca Hiu trng trng THPT Xut phát t quan đim: “ Phng tin ca qun lý là nhng gì ch th qun lý s dng trong hot đng qun lý đ đt đc mc tiêu qun lý”. Do đó các phng tin qun lý PPDH ch yu ca Hiu trng bao gm: ch đnh GD – T (Lut giáo dc, Chin lc phát trin GD – T, chính sách, ch đ, điu l, qui ch, ch th nm hc ), b máy t chc và nhân lc dy hc, ngun tài lc - vt lc dy hc, h thng thông tin và môi trng dy hc. Hot đng QL PPDH ph thuc vào vic Hiu trng s dng các yu t phng tin qun lý, đó là: hiu lc ca ch đnh GD – T, nng lc hot đng ca b máy t chc và nhân lc dy hc, giá tr và tác dng ca ngun tài lc – vt lc dy hc, cht lng ca h thng thông tin và môi trng dy hc. - Yêu cu đi vi Hiu trng: Vi nhng nhim v, quyn hn ca Hiu trng đc qui đnh trong lut giáo dc và điu l trng THPT, ngi Hiu trng phi th hin tt vai trò sau đây: + Là nhà qun lý, là ngi đi din nhà nc v mt hành chính, thc thi các hot đng qun lý trng hc da trên c s ca pháp lut. + Là ngi t chc trong thc tin, luôn tìm tòi đi mi hot đng qun lý, đi mi các hot đng s phm ca nhà trng. + Là nhà s phm, nhà giáo dc. + Là nhà hot đng chính tr, xã hi và là nhà vn hoá. + Là nhà ngoi giao  làm tôt các chc nng ca mình, ngi Hiu trng phi th hin tt các vai trò đó. 1.1.4. Ni dung đi mi PPDH  trng THPT 7 i mi PPDH đang là trng tâm chú ý ca các cp qun lý cng nh Hiu trng nhà trng. Trong thi đi ngày nay, khi KH &CN đang phát trin mnh m, khi hi nhp đang tr thành xu th toàn cu, thì vic đào to ngun nhân lc nng lc, sáng to là điu kin tn ti ca mi quc gia, mi dân tc. Vì vy, “i mi dy hc, phát huy t duy sáng to và nng lc t đào to ca ngi hc là t tng chin lc đào to con ngi ca Giáo dc Vit nam. i mi không phi là thay đi toàn b PPDH đã có, mà phi trên c s phát huy nhng yu t tích cc ca PPDH hin nay, tng bc áp dng nhng PPDH tiên tin và phng tin dy hc phù hp nhm thay đi cách thc dy hc, thay đi PP hc tp ca hc sinh, chuyn t hc tp th đng sang tích cc, ch đng, sáng to, tng bc chuyn dn PPDH theo hng bin quá trình đào to thành quá trình t đào to, bin quá trình dy hc thành quá trình t hc. Hot đng đi mi PPDH din ra dài lâu, là hot đng sáng to hàng ngày ca c thy và trò và vì vy, đ đm bo đi mi PPDH có kt qu, phi có đnh hng đúng. Ni dung c bn v đi mi PPDH hin nay là đi mi cách dy ca thy, đi mi cách hc ca trò, đi mi mi quan h thy trò trong dy hc, tng cng mi quan h gia trí tu và tâm hn, gia t duy và cm xúc trong dy hc. C th trc mt, trong mi tit hc cn phi làm cho hc sinh đc : Hot đng nhiu hn, thc hành nhiu hn, tho lun nhiu hn, suy ngh nhiu hn. 1.1.5. Nhng yu t c bn ca quá trình qun lý PPDH ca Hiu trng trng THPT - Các yu t c bn ca quá trình Qun lý PPDH bao gm: + Mc tiêu QL PPDH: Mc tiêu v phát trin s lng. Mc tiêu v nâng cao cht lng đào to. Mc tiêu v xây dng đi ng tr thành tp th dân ch, đng thun, có k lut và trách nhim cao, đ v s lng, đng b v c cu và không ngng đc nâng cao trình đ chính tr, chuyên môn, nghip v; 8 Mc tiêu v xây dng c s vt cht, thit b phc v cho hot đng giáo dc khác; Mc tiêu v xây dng h thng chính tr trng hc vng mnh, nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý; Mc tiêu v xây dng mi quan h gia nhà trng và các lc lng xã hi tham gia giáo dc, thc hin tt công tác xã hi hoá giáo dc trên đa bàn. Trong đó mc tiêu nâng cao cht lng GD&T là mc tiêu trng tâm, c bn ca nhà trng, hin nay cn đc u tiên trc nht. Tuy nhiên, mun đt đc nó thì cn phi thc hin mt cách đng b các mc tiêu khác. + Ni dung qun lý PPDH Bng vic s dng các phng tin qun lý và thc hin tôt các chc nng qun lý, Hiu trng có th thông qua t chc đ qun lý con ngi và qun lý công vic. Hiu trng có th thông qua các t chc sau đây đ qun lý PPDH: T chuyên môn; T ch nhim và các đoàn th khác trong nhà trng; i ng giáo viên Tp th hc sinh; Hi cha m hc sinh và các lc lng khác ngoài nhà trng; Tuy nhiên, khi trin khai hot đng ca các t chc, thc t công vic ca Hiu trng thng din ra nh sau: + Son tho k hoch, ph bin k hoch, t chc cho các đn v lp k hoch; + T chc và ch đo thc hin k hoch; + Kim tra, đánh giá. Bng 1.1.Ni dung qun lý PPDH ca Hiu trng i tng QL hot đng ca t CM QL hot đng ca t CN, các T QL Hot đng ca GV QL hot đng ca HS QL hot đng ca Hi cha m hs Xây dng KH - KH thc hin CT - KH hot đng ca t, -Son bài; Lên lp; D - N np t qun; n np - KH phi hp qun lý 9 - KH trin khai các chuyên đ v đi mi - KH bi dng GV đoàn th - KH phi hp các lc lng khác trong vic GD hs. gi; Kim tra, đánh giá hs; T bi dng. hc tp; KH hng ng các phong trào thi đua. n np hc tp, rèn luyn ca hs T chc ch đo thc hin - D gi, thc tp, thao ging; T chc hi thi v: Ging dy; S dng & t làm đ dùng dy hc; Tng kt sáng kin kinh nghim. - N np sinh hot t; N np qun lý HS; T chc các câu lc b, sinh hot ngoi khoá. - Bi dng nhn thc, k nng chung; Bi dng k nng nghip v dy hc; Ch đo vic t bi dng. Phát đng phong trào thi đua; Bi dng PP t hc; Tham gia ngoi khoá, dã ngoi, gii trí b ích. ng k hp, t chc các bin pháp h tr nhà trng; Thông tin hai chiu; Hi ngh t vn v PP dy HS t hc; PP giáo dc đo đc. Kim tra đánh giá Kim tra chéo gia các t;Kim tra đánh giá GV - Kim tra đánh giá thi đua tp th, các nhân hs. Kim tra toàn din; Kim tra theo chuyên đ. - ánh giá, tng kt thi đua, khen thng. - T chc báo cáo đin hình v PP dy con t hc + To đng lc: Tôn vinh ngi có thành tích, đng viên khích l tinh thn, nim đam mê và khao khát cng hiên ca h. Khen thng, đãi ng bng vt cht mt cách thích đáng; + iu kin: m bo kinh phí, c s vt cht, các phng tin k thut và thit b dy hc phc v cho vic đi mi PPDH; + Phng pháp qun lý: Lnh vc PP là lnh vc sáng to ca mi ngi qun lý. Tuy nhiên, trong quá trình qun lý Hiu trng thng phi hp linh hot các PP qun lý chung sau đây: PP hành chính - t chc nm bt, buc các thành viên phi thc hin đúng chc trách, nhim v và quyn hn ca mình. PP thuyt phc; PP kinh t; PP tâm lý – GD. 10 [...]... o c a h c sinh trong h c t p 5 K t qu v công tác d y và h c c a tr ng THPT s 2 B o Yên a V h c sinh - Ch th ng kê s hoc sinh N mh c Gi i khuy n t gi i HSG T nh Gi i ba Gi i nhì Gi i nh t khích 20 07– 20 08 01 01 0 0 20 09- 20 10 01 01 02 0 20 10 - 20 11 03 0 0 0 - Ch t l ng i trà các n m h c: N mh c Gi i Khá TB Y u Kém 20 08- 20 09 0.95 17.18 60.69 20 .61 0.75 20 09 - 20 10 1.0 22 .1 58.1 18.7 0 .2 - Ch t l ng t... 22 .1 58.1 18.7 0 .2 - Ch t l ng t t nghi p các n m h c N mh c 20 07 - 20 08 20 08 - 20 09 20 09 – 20 10 T l % 67.8% 72% 73.1% b V giáo viên 27 Giáo viên gi i tr ng Lao ng tiên ti n Chi n s thi B ng khen B ng khen ua c p c c a ch t ch c aB s N mh c UBND t nh GD& T 20 06 – 20 07 05 16 07 01 0 20 07– 20 08 06 16 07 03 0 20 08 - 20 09 07 18 08 02 01 20 09 - 20 10 07 18 09 03 01 Qua các b ng trên ã ph n ánh ch t l môn... T S BI N PHÁP QU N LÝ NH M C A HI U TR NG TR NG THPT S 2 B O YÊN 1 Bi n pháp 1: T ng c ng Qu n lý ho t I M I PPDH ng c a t Chuyên môn 1.1 M c tiêu bi n pháp Nâng cao hi u l c QL c a các t chuyên môn trong vi c th c hi n k ho ch, n i dung ch ng trình, c bi t i m i PPDH 1 .2 N i dung và cách th c hi n T chuyên môn là n i tri n khai, th c hi n m i ch tr môn c a c p trên, ng th i là n v c s qu n lý tr c... quan tâm k t h trong ho t n vi c t o ng giáo d c khác ng l c cho ng ng d y h c và b o i d y, ng i h c, liên m các i u ki n thi t y u cho vi c i m i PPDH T nh ng c s công tác qu n lý ã trình bày i m i PPDH tr ch ng 1, cùng v i c s là th c tr ng v ng THPT s 2 huy n B o Yên chúng tôi a ra: “M t s bi n pháp qu n lý c a Hi u tr tr ng nh m i m i PPDH ng THPT s 2 huy n B o Yên trong giai o n hi n nay nhi m v... ng THPT ng trình giáo d c THPT - Sách giáo khoa và h ng d n các môn h c - Các quy ch : + K ho ch n m h c; + K ho ch chuyên môn… 1.3 C S TH C TI N Th c tr ng d y h c và QL d y h c chung, tr các tr ng THPT s 2 B o Yên nói riêng ang có nh ng bi n pháp qu n lý tích c c, k p th i ng THPT T nh Lào Cai nói t ra yêu c u c p bách là c n i m i PPDH M t trong 12 nh ng khó kh n mà các tr PPDH là do trình ng THPT. .. này có c là do công tác i ng giáo viên c a Ban giám hi u tr ng THPT s 2 B o Yên ã quan tâm úng m c, úng h tr ng chuyên ng th i c ng cho th y rõ ch t l c nâng lên và ch t l ó là nh ng k t qu xây d ng, b i d ng giáo d c, ch t l ng THPT s 2 B o Yên luôn i ng Hy v ng trong nh ng n m t i u trong vi c i v i ph ng pháp và ng d ng CNTT vào gi ng d y 28 PH N K T LU N 1 K T LU N Qua nghiên c u tài có th rút ra... T ch t l ng ng ( 20 04), Ch th s 40 – CT/T “ Xây d ng nâng cao i ng nhà giáo và cán b qu n giáo d c” 2 B Giáo d c và ào t o ( 20 10), Nhi m v n m h c 20 10 – 20 11 3.B Giáo d c và ào t o, i u l tr 4 B Giáo d c và d c và ào t o ( Ch 5 Nguy n H u Chí, ào t o - Tr ng trung h c ph thông ng cán b qu n lý GD & ng trình dùng cho CBQL tr i m i ch công tác qu n lý c a Hi u tr ng THPT ) ng trình THPT và nh ng yêu... ch cách th ng giáo viên theo chuyên c ng xuyên o, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n i m i PPDH m t ng xuyên 29 - Tham m u, t o i u ki n v kinh phí cho tr CSVC – TBDH theo h c uv ng ng b hoá, chu n hoá t ng b c áp ng yêu i m i PPDH - T o i u ki n cho cán b qu n lý các tr nghi m ng trong vi c xây d ng các nv i n hình v qu n lý tr ng c tham quan h c t p kinh ng h c, qu n lý i m i PPDH 30 TÀI LI U THAM... t ng, h ng c a các t , Hi u tr ng d n h trong vi c t ch c ch th c hi n tôt các nhi m v , v trí cao h n, khen và th ng th i có th ng c n giao quy n o các thành viên c a t b t v i c p trên ng thích áng nh ng công lao mà h b nhi m h ã c ng hi n cho t p th 2 Bi n pháp 2: T ng c và các oàn th trong nhà tr ng qu n lý ho t ng c a các t ch nhi m ng 2. 1 M c tiêu bi n pháp Phát huy tác d ng c a t ch nhi m, c... bi n pháp sau ây: + T ng c ng qu n lý ho t ng c a t chuyên môn + T ng c ng qu n lý ho t ng c a t ch nhi m và oàn thanh niên + T ng c ng qu n lý ho t PPDH cho ng d y h c và b i d im i i ng giáo viên + T ng c ng qu n lý ho t ng h c t p c a h c sinh + Ph i h p ch t ch các ho t l ng k n ng ng c a H i cha m h c sinh và các l c ng khác + m b o các i u ki n thi t y u v kinh phí, v CSVC – TBDH + T ng c 2 M . qun lý đi mi PPDH  trng THPT s 2 huyn Bo Yên chúng tôi đa ra: “Mt s bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm đi mi PPDH  trng THPT s 2 huyn Bo Yên trong giai đon hin nay TRNG THPT S 2 BO YÊN SÁNG KIN CI TIN K THUT MT S BIN PHÁP QUN LÝ CA HIU TRNG NHM I MI PPDH  TRNG THPT S 2 BO YÊN TRONG GIAI ON HIN NAY. PPDH. T nhng lý do trên, chúng tôi chn đ tài nghiên cu là: “ Mt s bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm đi mi PPDH  trng THPT s 2 Bo Yên trong giai đon hin nay . 2. MC ÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới phương pháp ở trường thpt số 2 huyện bảo yên trong giai đoạn hiện nay, SKKN Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới phương pháp ở trường thpt số 2 huyện bảo yên trong giai đoạn hiện nay,

Từ khóa liên quan