0

SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai

22 1,425 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:57

SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai MC LC Tiêu đ Trang MC LC 1 PHN M U 3 1. Lý do chn đ tài 3 2. Mc đích nghiên cu 3 3. i tng và khách th nghiên cu 3 4. Gi thuyt nghiên cu 4 5. Nhim v nghiên cu 4 6. Phng pháp nghiên cu 4 PHN NI DUNG 5 Chng 1. C S KHOA HC V QUN LÝ GIÁO DC O C HC SINH  TRNG TRUNG HC PH THÔNG 5 1. C s lý lun 5 2. C s pháp lý 5 3. C s thc tin 6 Chng 2. THC TRNG CÔNG TÁC QUN LÝ GIÁO DC O C HC SINH  TRNG THPT S 3 THÀNH PH LÀO CAI 7 1. Mt s nét khái quát v Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.1. c đim Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.2. Thc trng công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.2.1. Nhn thc ca cán b qun lý và giáo viên v công tác giáo dc đo đc hc sinh 7 1.2.2. Nhn thc ca ph huynh v công tác giáo dc đo đc hc sinh 7 1.2.3. Ý thc thc hin ni quy ca hc sinh 8 1.2.4. Nguyên nhân vi phm ni quy ca hc sinh 8 1.2.5. Nhng yu t nh hng đn rèn luyn đo đc hc sinh 8 1.2.6. Mt s kt qu v công tác qun lý ch đo giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 9 1.2.7. Nhng khó khn và tn ti trong công tác giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 9 1 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai 2. Mt s bin pháp nhm nâng cao cht lng qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 10 2.1. Tng cng vai trò ca Chi b ng, Ban giám hiu đi vi công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh 10 2.2. Nâng cao nng lc, bi dng nghip v cho giáo viên ch nhim lp 11 2.3. Nâng cao ý thc trách nhim ca giáo viên b môn 12 2.4. Phát huy vai trò xung kích ca oàn thanh niên cng sn H Chí Minh 13 2.5. Tng cng công tác giáo dc truyn thng 14 2.6. Tng cng mi quan h gia nhà trng - gia đình và xã hi 14 KT LUN VÀ KHUYN NGH 16 1. Kt lun 16 2. Khuyn ngh 16 TÀI LIU THAM KHO 18 PH LC 19 2 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai PHN M U 1. Lý do chn đ tài Trong nhng nm qua, c nc đang tip tc đi mi sâu sc, đy mnh công cuc công nghip hóa, hin đi hóa đt nc. Vi công cuc đi mi, chúng ta có nhiu thành tu to ln rt đáng t hào v phát trin kinh t - xã hi, vn hóa - giáo dc. Tuy nhiên, mt trái ca c ch mi cng nh hng tiêu cc đn mi mt ca đi sng kinh t - xã hi, ti s nghip giáo dc. ánh giá thc trng giáo dc - đào to, Ngh quyt T 2 khóa VIII nhn mnh: “c bit đáng lo ngi trong mt b phn hc sinh, sinh viên có tình trng suy thoái đo đc, m nht v lý tng, theo li sng thc dng, thiu hoài bão lp thân, lp nghip vì tng lai ca bn thân và đt nc.” “T nn xã hi k c nn nghin hút, tiêm chích ma tuý, đang thâm nhp mt s trng hc.” Vit Nam đang tng bc hi nhp th gii.  có đc nhng thành công hn na trên con đng phát trin đt nc, chúng ta phi đào to đc mt th h tr có đo đc, gii v chuyên môn và kho mnh v th cht. Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai đóng ti ph Ba Chùa, phng Duyên Hi, thành ph Lào Cai, đa bàn có nhiu nhà ngh, khách sn, nhiu dch v vui chi gii trí nh đánh xèng, game, bia t l hc sinh có b, m làm ngh buôn bán, kinh doanh chim t l khá ln; mt s cha m hc sinh mi làm n, lo kim tin, không chm lo đn s hc hành, đi sng ca con tr. Trc thc trng trên đòi hi ngi làm công tác giáo dc đc bit là nhng nhà qun lý giáo dc, phi tìm ra các bin pháp tt nht cho công tác qun lý giáo dc đo đc cho hc sinh  trng Trung hc ph thông. 2. Mc đích nghiên cu Trên c s nghiên cu lí lun, c s pháp lý và thc tin ca vn đ qun lý giáo dc đo đc hc sinh, tôi mun đ xut mt s bin pháp, góp phn nâng cao cht lng qun lý giáo dc đo đc hc sinh  trng Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai . 3. i tng và khách th nghiên cu 3.1. Khách th nghiên cu. Công tác giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. 3.2. i tng nghiên cu. Công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. 3 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai 4. Gi thuyt nghiên cu Giáo dc đo đc cho hc sinh trong nhà trng là mt trong nhng ni dung quan trng ca giáo dc toàn din. Hin nay công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai còn có nhng hn ch. Nu đ xut đc nhng bin pháp qun lý hp lý s nâng cao cht lng giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. 5. Nhim v nghiên cu 5.1. Xác đnh c s khoa hc ca qun lý giáo dc đo đc hc sinh  trng trung hc ph thông. 5.2. Kho sát, đánh giá, phân tích thc trng vic qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. 5.3.  xut bin pháp qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai trong giai đon hin nay. 6. Phng pháp nghiên cu 6.1.Phng pháp nghiên cu lý lun (nghiên cu tài liu, sách, báo). 6.2.Phng pháp phng vn, điu tra (giáo viên, hc sinh trong trng, d lun xã hi). 6.3.Phng pháp quan sát (các hot đng giáo dc đo đc ca nhà trng). 6.4.Phng pháp thng kê, x lý s liu (s liu đánh giá, xp loi hnh kim hc sinh, s liu điu tra…). 4 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai PHN NI DUNG Chng 1 C S KHOA HC V QUN LÝ GIÁO DC O C HC SINH  TRNG TRUNG HC PH THÔNG 1. C s lý lun Tui hc sinh THPT là la tui v thành niên, giai đon này các em đang phát trin mnh v th cht, tâm sinh lý, các em d xúc đng, d vui, d bun chán. ây là thi k chuyn tip t tr em thành ngi ln. Các em có xu hng mun t khng đnh mình. ây cng là giai đon các em thích tìm tòi, khám phá nhng điu mi, l ca cuc sng xung quanh. ng thi,  la tui này nhu cu giao tip vi bn bè và môi trng xung quanh rt ln, d đi đn nhng hành đng thiu suy ngh. Chính vì vy các thy cô giáo, các bc ph huynh và ngoài xã hi cn quan tâm sát sao, đng viên điu chnh kp thi các hành đng ca các em.  đáp ng yêu cu ca đt nc trong thi k mi là đào to ngun nhân lc phc v s nghip công nghip hoá - hin đi hoá đt nc, các nhà qun lý giáo dc cn tp trung ch đo và qun lý tt nhim v giáo dc đo đc hc sinh, nhm nâng cao cht lng giáo dc toàn din ca nhà trng. 2. C s pháp lý Ngh quyt Hi ngh ln th 2 Ban chp Trung ng ng nêu rõ: “Nhim v, mc tiêu c bn ca giáo dc là nhm xây dng nhng con ngi và th h tr gn bó thit tha vi lý tng đc lp dân tc và CNXH, có đo đc trong sáng, có ý chí kiên cng xây dng và bo v t quc, công nghip hoá và hin đi hoá đt nc, gi gìn và phát huy các giá tr vn hoá dân tc, có nng lc tip thu tinh hoa vn hoá nhân loi, phát huy tim nng ca dân tc và con ngi Vit Nam, có ý thc cng đng và phát huy tính tích cc ca cá nhân, làm ch tri thc khoa hc và công ngh hin đi, có t duy sáng to, có k nng thc hành gii, có tác phong công nghip, có tính t chc và k lut, có sc kho là nhng ngi k tha xây dng ch ngha xã hi va “hng” va “chuyên” nh li dy ca Bác H”. iu 2, Chng I, Lut Giáo dc nêu rõ: “Mc tiêu giáo dc là đào to con ngi Vit Nam phát trin toàn din, có đo đc, tri thc, sc kho, thm m và ngh nghip, trung thành vi lý tng đc lp dân tc và ch ngha xã hi; hình thành và bi dng nhân cách, phm cht và nng lc ca công dân, đáp ng yêu cu ca s nghip xây dng và bo v T quc.” Hng dn thc hin nhim v nm hc 2010 – 2011 ca S Giáo dc và ào to Lào Cai xác đnh “Chú trng giáo dc đng c hc tp, giáo dc đo đc, li sng, giáo dc hng nghip, giáo dc giá tr và giáo dc k nng sng cho hc 5 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai sinh theo tinh thn lng ghép và tích hp trong các môn hc và các hot đng giáo dc.” 3. C s thc tin: Trong s nghip đi mi toàn din đt nc theo đnh hng xã hi ch ngha hin nay, nn kinh t th trng đã tng bc hình thành và phát trin, nó tác đng mnh m đn mi lnh vc ca đi sng xã hi, nht là đn đo đc trên c hai mt tích cc và tiêu cc. Vic xut hin ngày càng nhiu nhng hin tng tiêu cc trong đi sng đo đc xã hi: ti phm ngày càng gia tng; li sng thc dng, chy theo đng tin; nhiu giá tr xã hi b đo ln, s mt phng hng đang là nhng vn đ đáng lo ngi ca xã hi. c bit nó đã len li vào li sng, phong cách, quan đim và t tng ca th h hc sinh, làm cho đo đc ca nhiu hc sinh b sa sút nghiêm trng. Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai t khi chuyn sang loi hình trng THPT công lp, nhà trng đã thc s chuyn mình, thay da, đi tht. Tp th s phm nhà trng đu có ý thc và tinh thn trách nhim đi vi công tác giáo dc đo đc hc sinh; rt nhiu thy cô giáo luôn luôn trn tr, tìm mi bin pháp đ giáo dc hc sinh tin b vn lên. Hi cha m hc rt nhit tình và thng xuyên phi hp, chm lo đn các hot đng ca nhà trng, nht là công tác giáo dc đo đc hc sinh. Nhiu hc sinh có ý thc, t cách đo đc tt làm ht nhân tt  các tp th hc sinh. Do đc thù hc sinh  thành ph tnh l, nên ít nhiu cng chu tác đng ca các hin tng tiêu cc, các t nn xã hi trong nn kinh t th trng ca mt đô th mi. Trong qúa trình giáo dc đo đc hc sinh, mt s ít b phn hoc cá nhân có liên quan cha nhn thc đy đ v v trí tm quan trng ca công tác này. Mt s ph huynh hc sinh cha thc s quan tâm đn giáo dc con em, còn nuông chiu phó mc cho nhà trng; thm chí có ph huynh còn bt lc trc con cái… Trong quá trình thc hin, có lúc s phi hp cha đng b gia các t chc, cá nhân trong cng nh ngoài nhà trng là tr ngi hn ch cht lng giáo dc đo đc hc sinh. Mt b phn nh hc sinh cha có ý thc phn đu rèn luyn, vi phm ni qui nhà trng, vi phm lut giao thông, và mt s vi phm khác T thc trng trên, theo tôi vic nghiên cu đ tìm ra các bin pháp qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai là vic làm ht sc cn thit và cp bách. Xut phát t nhng lí do nói trên, tôi đ xut "Mt s bin pháp qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai". 6 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai Chng 2 THC TRNG CÔNG TÁC QUN LÝ GIÁO DC O C HC SINH  TRNG THPT S 3 THÀNH PH LÀO CAI 1. Mt s nét khái quát v Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 1.1. c đim Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai đc thành lp tháng 8 nm 1998, to lc ti ph Ba Chùa, phng Duyên Hi, thành ph Lào Cai, tnh Lào Cai trên din tích 16.200 m 2 . Tên ban đu là trng Trung hc ph thông Bán công s 1 thành ph Lào Cai, ngày 28 tháng 7 nm 2009 Ch tch UBND tnh Lào Cai ra quyt đnh chuyn đi thành trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. Trng có 21 lp vi 866 hc sinh và 57 cán b, giáo viên, nhân viên trng hc. T l hc sinh lên lp hàng nm đt 90 – 95%; t l tt nghip THPT hàng nm đt t 80% tr lên; t l hc sinh xp loi hnh kim khá và tt luôn đc duy trì t 85% - % 87 %; t l hc sinh xp hnh kim loi trung bình và yu gim t 23,6% nm hc 2009 – 2010 xung 11%, t l hc sinh b k lut t 2,3% nm hc 2008 – 2009 xung 1,6%  hc kì I nm hc 2010 – 2011. 1.2. Thc trng công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 1.2.1 Nhn thc ca cán b qun lý và giáo viên v công tác giáo dc đo đc cho hc sinh: Kho sát 35 giáo viên v nhn thc tm quan trng ca công tác giáo dc đo đc hc sinh: 34/35 giáo viên cho là rt quan trng (94,29%), 1/35 giáo viên cho là quan trng (5,25%). Qua kho sát cho thy hu ht giáo viên nhà trng đu nhn thc đc tm quan trng ca công tác giáo dc đo đc cho hc sinh. ó là mt yu t thun li rt co bn đ nhà trng thc hin nhim v giáo dc đo đc hc sinh. 1.2.2. Nhn thc ca ph huynh v công tác giáo dc đo đc cho hc sinh Qua kho sát 5 ph huynh hc sinh, 100% ý kin đng tình vi ni dung giáo dc đo đc hc sinh ca nhà trng. Ph huynh hc sinh có nhng nhn đnh, đánh giá và ghi nhn s chuyn bin ca nhà trng t khi chuyn đi sang loi hình trng công lp: nhà trng nn np hn, hc sinh chm ngoan hn, ít b hc hn … Nh vy, các bc ph huynh hc sinh đã nhn thc đc tm quan trng ca công tác giáo dc đo đc cho hc sinh. ây là yu t thun li cho trng trong trin khai công tác giáo dc đo đc hc sinh. 7 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai 1.2.3.Ý thc thc hin ni quy ca hc sinh Kt qu điu tra 35 cán b giáo viên: 62,62% có ý kin hc sinh nhà trng đa s ngoan; 71,43% ý kin nhn đnh còn mt b phn hc sinh không ngoan; 48,57% ý kin cho rng còn s ít hc sinh rt không ngoan. Qua kho sát giáo viên cho thy các hành vi vi phm ca hc sinh biu hin: Không mc đng khi ti trng, ngh hc không có lý do chính đáng, b tit hc, không hc bài, không chun b bài khi đn lp, vi phm Quy ch thi và kim tra, làm vic riêng trong gi hc; mt s hc sinh vi phm các điu cm đi vi hc sinh nh: hút thuc, ung ru, bia, trm cp, đánh bc, đánh nhau, vi phm Lut Giao thông đng b, có các hành vi vô l, xúc phm thy cô giáo và bn bè… 1.2.4. Nguyên nhân vi phm ni quy ca hc sinh Nguyên nhân dn ti vic hc sinh vi phm đo đc là do: Thiu s quan tâm ca gia đình (80%); bn thân hc sinh không có s rèn luyn tt (68,57%); tác đng tiêu cc ca bn bè (11,43%); nh hng ca khoa hc công ngh (5,71%). ây thc s là vn đ rt đáng quan tâm ca các nhà qun lý trng hc đ đa ra các bin pháp qun lý giáo dc đo đc ca nhà trng. 1.2.5. Nhng yu t nh hng đn rèn luyn đo đc hc sinh Qua kho sát ý kiên ca các thy, cô giáo, các yu t tác đng đn rèn luyn đo đc hc sinh  mc đ quan trng và rt quan trng nh: S quan tâm ca thy, cô giáo là rt quan trng 62,86% và quan trng 34,29%; khen thng, k lut kp thi: rt quan trng 17,14% và quan trng 65,71% ; ni dung giáo dc phù hp: rt quan trng 25,71% và quan trng 62,86%; s quan tâm ca gia đình: rt quan trng 82,86% và quan trng 8,57%; các yu t khác: rt quan trng 5,71% và quan trng 28,57%. Các yu t nh hng đn hiu qu qun lý công tác giáo dc đo đc qua kho sát thy: S phi hp vi các t chc đoàn th trong trng (60%); s phi hp gia nhà trng và gia đình (97,14%); tác đng ca xã hi (42,86%); phm cht đo đc, li sng ca thy, cô giáo (71,43%); gia đình hc sinh (80%). Tuy nhiên cng có ý kin li cho rng các yu t trên ch tác đng  mc đ bình thng hoc ít nh hng: S phi hp vi các t chc đoàn th trong trng (17,14%); s phi hp gia nhà trng và gia đình (5,71%); tác đng ca xã hi (51,43%); gia đình hc sinh (5,71%). Thm chí có 11,43% ý kin cho rng phm cht đo đc li sng ca thy cô giáo ít nh hng đn công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh. ây là mt vn đ đt ra cho lãnh đo nhà trng cn làm tt hn na nhim v tuyn truyn, giáo dc đi ng đ mi thy cô giáo có nhn thc đúng hn, t đó làm tt hn nhim v giáo dc đo hc sinh. 8 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai 1.2.6. Mt s kt qu v công tác qun lý ch đo giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai Qua kho sát cho thy hu ht cán b qun lý và giáo viên nhà trng đu nhn thc đc tm quan trng ca công tác giáo dc đo đc cho hc sinh. T nhn thc trên, hàng nm ngay t đu nm hc, cn c nhim v nm hc lãnh đo nhà trng đã xây dng k hoch giáo dc đo hc sinh. Ni dung tuyên truyn, giáo dc bám sát ch đ nm hc, các ch đ, ch đim gn vi vi các ngày truyn thng, ngày tt, ngày l, ngày k nim ln trong nm. Qua các hot đng giáo dc, đo đc hc sinh có nhiu chuyn bin tích cc, hc sinh chm ngoan hn, s hc sinh vi phm ni quy hc sinh gim; t l hc sinh xp loi hnh kim khá, tt nm sau cao hn nm trc; s hc sinh vi phm k lut gim; nm hc 2010 – 2011 nhà trng không có hc sinh vi phm pháp lut. Hin trng đánh giá xp loi Hnh kim ca hc sinh 3 nm hc gn đây: Loi tt Loi khá Loi TB Loi yu K lut Nm hc S HS SL % SL % SL % SL % SL % 2008-2009 854 358 41,9 369 43,2 101 11,8 26 3,0 20 2,3 2009-2010 872 281 32,2 385 44,2 151 17,3 55 6,3 17 1,9 HKI 2010-2011 866 398 46,0 359 41,5 80 9,2 29 3,3 14 1,6 Bng 1: Xp loi Hnh kim ca hc sinh các nm hc 2008 – 2009, 2009 – 2010 và hc k I nm hc 2010 - 2011 1.2.7. Nhng khó khn và tn ti trong công tác giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai nm trong khu vc gia các ph Lng Khánh Thin, ph Nhc Sn, ph Thy Hoa, là các ph tp trung nhiu nhà ngh, khách sn, các t đim vui chi gii chí,  đó din ra mt s hot đng nh cà phê đèn m, gi đu th giãn, game, bia …đã nh hng không ít đn đo đc hc sinh. Mt s bc cha m hc sinh thiu s quan tâm đn giáo dc con em mình hoc quan tâm, giáo dc cha đúng mc. Mt b phn hc sinh không xác đnh đc đng c hc tp, tu dng, vi phm k cng, nn np, vi phm Ni quy hc sinh, vi phm Lut Giao thông đng b …. 9 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai Trng mi đc chuyn đi t loi hình trng THPT bán công sang loi hình trng THPT công lp, đi ng giáo viên mi đc tng cng, Ban giám hiu mi đc b nhim, còn nhiu hn ch v kinh nghim qun lý trng hc. 2. Mt s bin pháp nhm nâng cao cht lng qun lý giáo dc đo đc hc sinh Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 2.1. Tng cng vai trò ca Chi b ng, Ban giám hiu đi vi công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh. Chi b ng, Ban giám hiu trin khai kp thi, sâu rng mi ch th, ngh quyt ca ng, chính sách pháp lut ca Nhà nc. Tng cng t chc các hot đng giáo dc truyn thng, hng v ci ngun, t chc các hot đng vui chi vn hóa vn ngh, th dc th thao đ giáo dc toàn din cho hc sinh. Tng cng rèn luyn k nng sng cho hc sinh. Xây dng k hoch qun lý giáo dc đo đc gn vi ch đ nm hc, gn vi cá c hot đng ch đim, các ngày l, ngày k nim ln trong nm hc: Thi gian nm hc Ch đ tuyên truyn Tháng 9 - Phát đng thi đua, ký giao c thi đua. - Chào mng khai ging nm hc mi; Bác H vi Giáo dc; An toàn giao thông. Tháng 10 - Chào mng ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11. - Bit n ông, bà; M. Tháng 11 - Cách mng Thàng Mi; Bit n Thy, Cô giáo. Tháng 12 - Anh B đi C H nhân ngày 22/12. - Phòng chng ma túy và HIV/ AIDS. Tháng 1 - n ng. Tháng 2 - K nim ngày thành ng cng sn Vit Nam; thi k chuyn v tm gng đo đc H Chí Minh. Tháng 3 - Tháng Thanh niên Tháng 4 - Thi đua lp thành tích chào mng Gii phóng min Nam. - Tuyên truyn v v sinh môi trng và hng ng tun l nc sch và v sinh môi trng. Tháng 5 - K nim ngày sinh nht Bác. Tip tc đy mnh phong trào thi đua “Dy tt – Hc tt” nhm to s chuyn bin sâu rng c v nhn thc và hành đng góp phn hn ch và đy lùi các hin tng tiêu cc trong hc sinh. Ban nn np phi làm tt công tác xp loi và đánh giá thi đua các lp hành tun, hàng tháng. Công tác thi đua phi chính xác, 10 [...]... 2006 18 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai PH L C M TS HÌNH NH CÁC HO T NG GIÁO D C TOÀN DI N C A TR NG THPT S 3 THÀNH PH LÀO CAI Chào c “Xây d ng tr u tu n Ký cam k t h ng ng phong trào ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” giai o n 2008 - 20 13 19 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai V n ngh tuyên truy n phòng ch ng t n n xã h i H i thi Nét ph c ng 20 SKKN. .. Xu t phát t c s lý lu n, c s pháp lý và c s th c ti n c a v n o c và qu n lý giáo d c o c h c sinh, tôi mu n xu t m t s bi n pháp, góp ph n nâng cao ch t l ng qu n lý giáo d c o c h c sinh tr ng Tr ng THPT s 3 thành ph Lào Cai: 1 T ng c qu n lý giáo d c ng vai trò c a Chi b o c h c sinh 2 Nâng cao n ng l c, b i d ng, Ban giám hi u i v i công tác ng nghi p v cho giáo viên ch nhi m l p 3 Nâng cao ý th... n Lý 17 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai TÀI LI U THAM KH O 1 Giáo trình Qu n lý Giáo d c và qu n lý Giáo d c và ào t o ào t o – Ph m Tr ng Hùng – Tr ng Cán b 2 H ng d n S : 958/SGD& T-GDTrH, ngày 25 tháng 8 n m 2010 “ H ng d n th c hi n nhi m v giáo d c THPT n m h c 2010 – 2011” c a S Giáo d c và ào t o Lào Cai 3 Khoa h c t ch c và qu n lý – Nguy n V n Bính, Tr n ình Hu nh,... l i s ng, giáo d c pháp lu t cho h c sinh ng pháp giáo d c t t ng, o c, y m nh công tác xây d ng i ng nh ng ng i th y m u m c, có o c trong sáng, gi i v chuyên môn, v ng vàng v nghi p v , “là t m g ng v 16 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai o c, t h c và sáng t o”, luôn hoàn thành t t nhi m v “tr ng ng mình./ i” c a Lào Cai, tháng 3 n m 2011 Ng i vi t Tr n V n Lý 17 SKKN 2010... - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai Gi h c Giáo d c qu c phòng Phát th ng cho các em h c sinh t thành tích cao trong h c t p 21 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai PHI U PH NG V N Kính mong quý th y, cô giáo cho bi t ý ki n c a cá nhân th y cô ( ánh d u x vào c t t ng ng theo ý ki n c a th y, cô) 1.2.1 - T m quan tr ng c a công tác giáo d c o c h c sinh: M c ng ý R... thông tin v tình hình h c t p rèn luy n c a h c sinh bàn bi n pháp ph i h p giáo d c h c sinh Ban giám hi u t ch c các bu i h i th o v công tác ch nhi m v i các n i dung: vai trò, v trí, ch c n ng, nhi m v c a ng i giáo viên ch nhi m; trao i 11 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai kinh nghi m giáo d c h c sinh cá bi t, phát hi n h c sinh n ng khi u, l a ch n ng cán b l p, xây d ng... a công tác qu n lý giáo d c o c h c sinh tr ng THPT s 3 thành ph Lào Cai, r t c ón nh n ý ki n góp ý ki n c a các nhà qu n lý, các th y cô giáo Xin trân tr ng c m n! 2 Khuy n ngh T ng c ng s quan tâm ch o sát sao h n n a c a chi b ng, c a Ban Giám hi u, ph i k t h p hi u qu gi a các t ch c oàn th trong nhà tr ng, các l c l ng giáo d c ngoài xã h i v i công tác giáo d c o c cho h c sinh Ti p t c i m... ng ph n u cho thanh 13 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai niên h c sinh M i thanh niên h c sinh ph i xác nh rõ trách nhi m tr c T qu c và nhân dân, s ng có lý t ng, có hoài bão, khát khao v n t i cái m i, cái ti n b Làm t t công tác chuy n sinh ho t oàn i v i oàn viên thanh niên l p 12; gi i thi u và ti p nh n oàn viên thanh niên l p 10, l p 11 v a ph ng sinh ho t hè Ph i h p... sinh vi ph m 15 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai K T LU N VÀ KHUY N NGH 1 K t lu n o c là y u t quan tr ng hình thành nhân cách con ng i iv ih c sinh thì vi c giáo d c o c l i là vi c c n quan tâm tr c tiên, nh ông bà ta th ng nói "d y con t thu còn th " Tr c th c tr ng o c c a h c sinh tr ng THPT hi n nay, vi c giáo d c o c cho h c sinh là òi h i c p bách c a xã h i xây d ng... u c ng nh h ng không t t n h c sinh Ng i th y ph i ra các bi n pháp, k lu t ch t ch i v i h c sinh thi u ch a ngoan, nh ng ng th i c ng ph i có hình th c bi u d ng khen th ng thích áng i v i h c sinh h c t p, tu d ng t t Có nh v y m i khuy n khích c tinh th n h c t p rèn luy n ph m ch t o c l i s ng c a h c sinh 12 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai M t yêu c u h t s c quan tr . HC SINH  TRNG THPT S 3 THÀNH PH LÀO CAI 1. Mt s nét khái quát v Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 1.1. c đim Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. trng vic qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. 5 .3.  xut bin pháp qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai trong giai đon. Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.1. c đim Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.2. Thc trng công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai, SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai,

Từ khóa liên quan