0

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt

25 1,666 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 19:56

GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Đại hội lần thứ XI của Đảng đã khẳng định: Qua tổng kết lý luận, thực tiễn hơn 25 năm đổi mới, chúng ta càng thấy rõ giá trị định hớng và chỉ đạo to lớn của Cơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ đổi mới đồng thời cũng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu.Việc tổng kết những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong quá trình đổi mới đã cho chúng ta những nhìn nhận mới về các mặt phát triển kinh tế- xã hội. Đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Chúng ta cần đẩy nhanh, đẩy mạnh xây dựng một nền kinh tế tri thức nhằm phù hợp với thực tiễn phát triển hiện tại của đất nớc và xu thế phát triển toàn cầu hiện nay. Vì vậy giáo dục và đào tạo cũng phải đáp ứng và bắt kịp yêu cầu mới, nhằm đào tạo nguồn nhân lực mới cho đất nớc. Mục tiêu giáo dục là đào tạo con ngời Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức tri thức, sức khỏe thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dỡng nhân cách phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Điều 2 Luật Giáo dục của nớc CHXHCN Việt Nam. Bác Hồ coi việc bồi dỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là công việc trọng đại của đất nớc dân tộc. Bác Hồ kính yêu đã dạy Ngời có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Ngời có tài mà không có đức thì vô dụng. Giáo dục phải là bồi dỡng đợc cái đức: cái vốn quí của một con ngời. Tuy nhiên không phải ai cũng đã thấm nhuần đợc t tởng đó. Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêuPhát triển, nâng cao chất lợng giáo dục và đào tạo, chất lợng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức là sự kế thừa và phát huy GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến những thành tích đã đạt trong những năm qua về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Đảng ta phù hợp sự phát triển mới của đất nớc. Trong những năm qua đất nớc ta chuyển mình trong công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện; từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc, Chuyển từ chính sách đóng cửa" sang chính sách 1 mở cửa" . Tuy nhiên mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hởng tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự lệch lạc về đạo đức và những giá trị nhân văn là vấn đề toàn xã hội quan tâm. Đánh giá thực trạng giáo dục, đào tạo Nghị quyết TW 2 khóa 8 nhấn mạnh Đặc biệt đáng lo ngại là một bộ phận học sinh, có những biểu hiện suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân lập nghiệp vì tơng lai của bản thân và đất nớc". Trờng THPT Kim Động-Hng Yên cũng không đứng ngoài thực trạng đó. Hơn ai hết, là ngời làm công tác quản lý ở một trờng THPT tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình, phải có biện pháp chỉ đạo thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lợng giáo dục nói chung, chất lợng giáo dục đạo đức học sinh nói riêng, và coi việc giáo dục t tởng đạo đức cho học sinh là nền tảng, là gốc rễ vững chắc cho các mặt giáo dục khác . Xuất phát từ những lý do khách quan, chủ quan nh đã phân tích, tôi mạnh dạn chọn đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh ở Trờng THPT Kim động - Hng yên . Đề tài đợc nghiên cứu trong khoảng thời gian 10 năm, từ năm 2005 đến 2015. 2. Mục đích nghiên cứu. Đề xuất và lý giải những biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Trờng THPT Kim động - Hng yên. GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1 Xác định cơ sở khoa học của việc quản lý chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức học sinh 3.2 Phân tích thực trạng việc quản lý, chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Trờng THPT Kim Động -Hng Yên. 3.3 Đề xuất và lý giải một số biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Trờng THPT Kim Động - Hng Yên trong giai đoạn từ 2005 -2010; 2010 -2015 . 4. Đối tợng nghiên cứu. Những biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Tr- ờng THPT Kim Động - Hng Yên. 5. Phơng pháp nghiên cứu. 2 5.1 Nhóm phơng pháp nghiên cứu lý luận: - Nghiên cứu các Văn kiện Đại hội Đảng, các Nghị quyết Hội nghị BCH TW Đảng, Hiến pháp, Luật Giáo dục, Điều lệ trờng trung học. - Giáo trình; Các bài giảng về công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trong các nhà trờng phổ thông. - Tài liệu, Tạp chí có liên quan đến giáo dục đạo đức học sinh trong các nhà trờng phổ thông. 5.2 Nhóm phơng pháp nghiên cứu thực tiễn. - Quan sát, đàm thoại, trao đổi - Tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục 5.3 Nhóm phơng pháp nghiên cứu hỗ trợ. - Thống kê, toán học, biểu bảng, sơ đồ 3 GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến Phần nội dung Chơng I Những cơ sở khoa học của hoạt động giáo dục đạo đức học sinh 1.1 Cơ sở lý luận. Giáo dục là một hiện tợng xã hội, là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch, ảnh hởng tự giác, chủ động đến con ngời, dẫn đến sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách. Dới góc độ hoạt động, giáo dục là một hoạt động chuyên biệt của xã hội nhằm hình thành và phát triển nhân cách của con ngời theo những yêu cầu của xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Giáo dục giữ vai trò chủ đạo trong sự phát triển nhân cách. Nh vậy hoạt động giáo dục không đơn thuần chỉ là truyền thụ kiến thức, mà là quá trình gồm nhiều bộ phận: Giáo dục đạo đức; giáo dục trí tuệ; giáo dục thể chất; giáo dục thẩm mỹ; giáo dục lao động kỹ thuật tổng hợp, hớng nghiệp. Trong đó giáo dục đạo đức đợc xem là nền tảng, gốc rễ tạo ra nội lực tiềm tàng vững chắc cho các mặt giáo dục khác. * Vậy đạo đức là gì? - Góc độ xã hội: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt đợc phản ánh dới dạng những nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực điều chỉnh (hoặc chi phối) hành vi của con ngời trong các mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên với xã hội, giữa con ngời với nhau và với chính bản thân mình. - Góc độ cá nhân: Đạo đức chính là những phẩm chất, nhân cách của con ngời, phản ánh ý thức, tình cảm, ý chí, hành vi, thói quen và cách ứng xử của họ trong các mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên, với xã hội, giữa bản thân họ với ngời khác và với chính bản thân mình. Quá trình hình thành và phát triển đạo đức của con ngời là quá trình tác động qua lại giữa xã hội và cá nhân để chuyển hóa những nguyên tắc, GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến yêu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức - xã hội thành những phẩm chất đạo đức cá nhân, làm cho cá nhân đó trởng thành về mặt đạo đức, công dân và đáp ứng yêu cầu của xã hội. * Có thể hiểu quá trình giáo dục đạo đức là một hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch nhằm biến những nhu cầu chuẩn mực, giá trị đạo đức của cá nhân phù hợp theo yêu cầu xã hội, nhằm góp phần phát 4 triển nhân cách của mỗi cá nhân và thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của xã hội. * Quá trình giáo dục đạo đức H/S trong trờng THPT phải làm cho học sinh thấm nhuần sâu sắc thế giới quan Mác - Lênin, t tởng, đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh, tính chân lý khách quan của các giá trị đạo đức, nhân văn, nhân bản của các t tởng đó, coi đó là kim chỉ nam cho hành động của mình. Thông qua việc tiếp cận với cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc và hoạt động của cá nhân để củng cố niềm tin và lẽ sống, lý tởng sống, lối sống theo con đờng chủ nghĩa xã hội. Học sinh phải thấm nhuần chủ tr- ơng, chính sách của Đảng, biết sống và làm việc theo pháp luật, có kỷ cơng nền nếp, có văn hóa trong các mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên, với xã hội và giữa con ngời với nhau. Nhận thức ngày càng sâu sắc nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực và các giá trị đạo đức xã hội xã hội chủ nghĩa. Biến các giá trị đó thành ý thức, tình cảm, hành vi, thói quen và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày. Để thực hiện đợc những yêu cầu đó quá trình giáo dục đạo đức có nhiệm vụ: Phát triển nhu cầu đạo đức cá nhân; hình thành và phát triển ý thức đạo đức; rèn luyện ý chí, hành vi, thói quen và cách ứng xử đạo đức; phát triển các giá trị đạo đức cá nhân theo những định hớng giá trị mang tính đặc thù dân tộc và thời đại. 1.2 Cơ sở pháp lý. Chơng 2 điều 23 Luật Giáo dục xác định: Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con ngời Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng t cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc vào cuộc sống lao động tham gia xây GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến dựng và bảo vệ Tổ quốc". Điều lệ trờng trung học ban hành theo quyết định số 23/2000/QĐ-Bộ GD-ĐT ghi rõ: Trong quá trình học tập và rèn luyện, học sinh thờng xuyên đợc kiểm tra, đánh giá về học lực và hạnh kiểm " Trong chơng V điều 36 của điều lệ qui định Nhiệm vụ của học sinh trung học" bao gồm 4 nội dung bất buộc học sinh phải rèn luyện về đạo đức. Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ Hng Yên lần thứ XVII về phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2010 - 2015 đã nêu: Tập trung nâng cao chất lợng giáo dục - đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành. Nghị quyết Hội nghi BCH Trung ơng lần thứ 4 chỉ ra định hớng xây dựng hạ tầng giáo dục giai đoạn từ 2012- 2015 và đến 2020 Chỉ thị của Bộ trởng Bộ GD & ĐT về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2012 - 2013 trong nội dung nhiệm vụ nói về tiếp tục đổi mới ch- 5 ơng trình, nội dung phơng pháp giáo dục đã nhấn mạnh: tiếp tục thực hiện cuộc vận động chống bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với tiêu cực trong thi cử, thực hiện Hai không với 4 nội dung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và thi cử, nói Không với tiêu cực trong thi cử chống tình trạng H/S ngồi nhầm lớp , nhầm chỗ và vi phạm đạo đức nhà giáo, nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh, phòng ngừa bạo lực học đờng. "Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực". Nh vậy nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh đang là vấn đề cấp thiết trong hoạt động giáo dục của toàn ngành nói chung, của trờng THPT nói riêng. 1.3 Cơ sở thực tiễn. Truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam luôn coi trọng đạo đức con ngời Tiên học lễ, hậu học văn", t tởng đó đã in đậm trên khẩu hiệu của mỗi nhà trờng. Tháng 10/1964 Bác Hồ về thăm trờng đại học s phạm Hà Nội đã nói Công tác giáo dục đạo đức trong nhà trờng là bộ phận quan trọng có tính chất nền tảng của công tác giáo dục trong nhà trờng XHCN. Dạy GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến cũng nh học phải biết chú trọng cả đức lẫn tài, đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc rất quan trọng". Thời đại công nghiệp và hiện đại, thời đại của nền kinh tế tri thức đòi hỏi con ngời Việt Nam phải là con ngời phát triển cao về trí tuệ, cờng tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức. Nhà trờng cần tổ chức tốt hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Cần thực hiện tốt các nội dung sau: - Tăng cờng giáo dục thế giới quan khoa học giúp các em có những hiểu biết đúng đắn về thế giới hiện thực, có đầu óc khoa học với niềm tin khoa học, biết sử dụng các qui luật để xây dựng cuộc sống. - Tăng cờng giáo dục t tởng cách mạng XHCN nhằm giúp các em có ớc mơ, hoài bão cao đẹp, có ý thức và khả năng chống lại lối sống thực dụng, chạy theo đời sống vật chất, hởng thụ. - Nâng cao lòng yêu nớc, yêu CNXH: tự hào và tin tởng vào tiền đồ t- ơi sáng của dân tộc. - Tăng cờng ý thức lao động và tự lao động. 6 - Tăng cờng giáo dục pháp luật, kỷ cơng giúp các em có ý thức và thói quen sống làm việc và học tập theo pháp luật, có kỷ luật ở mọi nơi, mọi lúc. - Tăng cờng giáo dục lòng yêu thơng con ngời, có lòng nhân ái trong quan hệ với con ngời và cộng đồng, có hành vi ứng xử có văn hóa. Bản thân phải thật thà, giản dị, khiêm tốn, biết tự trọng. Đối với gia đình phải gắn bó, đùm bọc. Với bạn bè trung thực thẳng thắn, thông cảm, hiểu biết, tôn trọng giúp nhau cùng tiến bộ. Để đáp ứng đợc yêu cầu lớn lao đó, quá trình giáo dục, đào tạo trong nhà trờng phải đạt tới mục đích biến thành quá trình tự giáo dục. Học sinh có thể tự trau dồi, rèn luyện để hoàn thiện nhân cách của mình một cách có ý thức. Tuy nhiên thực tế vẫn còn một số bộ phận học sinh do nhận thức cha đầy đủ, không nắm bắt đợc kiến thức pháp luật,sống tự do GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến vô kỷ luật, chây lời học tập, suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn đang là vấn đề thách thức sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Vấn đề đặt ra và cấp thiết là phải tăng cờng giáo dục đạo đức, giáo dục những giá trị nhân văn để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu Xây dựng những con ngời và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tởng độc lập dân tộc và CNXH có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cờng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nớc; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, có năng lực, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại (Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành TW lần thứ 2 khóa 8)." Phát triển hệ thống hạ tầng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền kinh tế quốc dân " (Văn kiện Hội nghị BCH TW lần thứ t, khóa XI) Chơng II Thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh ở Trờng THPT Kim động - Hng yên. 2.1 Đặc điểm chung của trờng. Trờng THPT Kim Động-Hng Yên nằm trên địa bàn Thị trấn Lơng Bằng Kim Động, là trung tâm văn hoá chính trị của Huyện, Nhà trờng có một quá trình xây dựng, phát triển liên tục nhiều năm , đến nay trờng đã có một cơ sở trờng lớp tơng đối khang trang, khuôn viện rộng, thoáng năm học 2012- 2013 trờng có 32 lớp với 1343 học sinh. Học sinh của trờng thuộc phạm vi 6 xã của huyện và một số các em ở các xã vùng lân cận TP Hng yên. Phần lớn gia đình các em sống bằng nghề nông, còn gặp nhiều khó khăn về vật chất. Cơ bản các em đều có phẩm chất đạo đức tốt, chăm ngoan 7 trong học tập. Qui mô những năm tới đây số lợng học sinh tăng đáng kể, việc mở rộng thêm hệ thống trờng công lập, dân lập có làm giảm áp lực tuyển sinh nhng do hai trờng gần nhau, cùng đờng đi học, hơn nữa trờng nằm gần khu vực dân c nên cũng gây nhiều khó khăn cho việc quản lý học sinh. . Hiện tại sĩ số học sinh trên một lớp của nhà trờng đã tơng đối ổn định đạt theo tiêu chuẩn quy định hiện nay: GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến Năm học Số lớp công lập Số lớp bán công Tổng số lớp Tổng số học sinh Sĩ số HS trên 1 lớp 2005 2006 45 02 47 2388 50,8 2006 2007 37 01 38 1795 47,2 2007 - 2008 35 01 36 1780 49,4 2008 - 2009 34 0 34 1541 45,3 2009 - 2010 34 0 34 1521 44.5 2010 - 2011 32 0 32 1366 42.6 2011 - 2012 31 0 31 1310 42.3 2012 - 2013 32 0 32 1343 42,0 Năm học 2012 -2013 Nhà trờng có 82 cán bộ, giáo viên, với 73 giáo viên đứng lớp. Lãnh đạo nhà trờng có 1 Phó Hiệu trởng phụ trách điều hành, 02 đồng chí Phó hiệu trởng cả ba đồng chí đã qua Trờng Cán bộ quản lý Giáo dục. Trờng có một Chi bộ Đảng với 31 đảng viên, với 07 đồng chí đang ở tuổi Đoàn. Những năm qua Chi bộ liên tục đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi đoàn giáo viên gồm 48 đồng chí. Đoàn trờng đạt danh hiệu Đoàn trờng xuất sắc đợc Trung ơng Đoàn tặng bằng khen. Mấy năm qua trờng giữ vững danh hiệu Trờng tiên tiến cấp tỉnh. Đội ngũ giáo viên đã đợc chuẩn hóa và không ngừng phát triển. Tập thể s phạm thực sự là tổ ấm, đoàn kết, thống nhất. Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh chất lợng giáo dục toàn diện ngày càng đợc nâng lên với tỷ lệ học sinh khối 12 vào Đại học, Cao đẳng năm 05 -06 đạt 22% , năm 07 -08 đạt 32%, năm 08 -09 đạt 52%, năm 09 -10 đạt 52%. Chất lợng mũi nhọn đã đợc nâng lên thể hiện qua kỳ thi HSG của tỉnh năm 06 -07 đạt 18 giải về văn hoá, chất lợng giải cao. Năm 07- 08 nhà trờng vẫn duy trì đợc số giải HSG trên, năm 2009- 2010 đạt 28 giải HSG, năm 2010 -2011 đạt 32 giải HSG Năm 2011-2012 đạt 18 giải. Năm 2012-2013 đạt 23 giải GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiế 8 Không có trờng hợp H/S vi phạm liên quan tới pháp luật, kỷ cơng nề nếp học tập đợc duy trì thờng xuyên. 2.2 Một số kết quả đạt đợc trong hoạt động giáo dục đạo đức học sinh. + Hoạt động giáo dục đạo đức đợc nhà trờng coi trọng hàng đầu. Từ đầu năm Chi bộ Đảng đã có nghị quyết về giáo dục t tởng, đạo đức học sinh. Lãnh đạo nhà trờng đã có kế hoạch, tổ chức chỉ đạo bằng những biện pháp sát thực, cụ thể: Đã nâng cao nhận thức, vị trí vai trò công tác giáo dục đạo đức trong tập thể s phạm, giữ vững nền nếp kỷ cơng trong hoạt động dạy và học. Công tác Đoàn thanh niên với vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua đã chú trọng tới rèn luyện t tởng đạo đức cho đoàn viên, thanh niên. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tích cực trong công tác giáo dục đạo đức học sinh. Đã có sự phối hợp hiệu quả giữa các tổ chức Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, hội cha mẹ học sinh và lãnh đạo nhà trờng trong hoạt động giáo dục. Không có giáo viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo và tiêu cực trong thi cử. + Chất lợng giáo dục đạo đức học sinh ngày càng tăng, phần lớn các em đã xác định đợc động cơ, thái độ học tập, có ý thức tu dỡng rèn luyện để lập thân, lập nghiệp. Tỷ lệ học sinh vi phạm kỷ luật giảm rõ rệt, đa số các em đã thục hiện tốt quy định về luật an toàn giao thông, không tàng trũ, mua bán sử dụng vật liệu gây cháy nổ, hung khí, không có học sinh sa vào tệ nạn ma túy, cờ bạc và các tệ nạn khác. GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến Kết quả xếp loại hạnh kiểm trong các năm: Năm học Tổng số HS Xếp loại hạnh kiểm Số HS bị kỷ luật Số HS bị đuổi học Tốt (%) Khá (%) Trung bình (%) Yếu, kém (%) 2005 -2006 2388 57,8% 29,7% 10,3% 1,3% 0 0 2006 - 2007 1795 61,7% 29,9% 7,6% 0,8% 0 0 9 2007 -2008 1650 58,5% 30,3% 10.5% 0,7% 0 0 2008 - 2009 1541 64,5% 26,1% 8,3% 1,1% 0 0 2009 - 2010 1521 72,6% 20,4% 6.4% 0.7% 01 0 2010 - 2011 1366 72,6% 23,1% 4.3% 0.0% 0 0 2011 - 2012 1294 68,7% 23,0% 7,3% 1,0% 0 0 2012 - 2013 1343 69,0% 22,0% 8,2% 0,8% 0 0 2.3 Một số tồn tại - Vẫn còn một số ít cán bộ, giáo viên chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, nên cha quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục đạo đức học sinh, thậm chí coi giáo dục đạo đức là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, của Ban cờ đỏ (Đoàn thanh niên), Ban giám hiệu nhà trờng. - Việc chỉ đạo các hoạt động giáo dục đạo đức có lúc cha liên tục (các thời điểm đầu năm học, lúc tổ chức các đợt thi cử, bị công tác chuyên môn cuốn hút), thiếu kiểm tra, đôn đốc kịp thời. - Sự phối hợp giữa các tổ chức vì những lý do khác nhau nhiều lúc còn hạn chế (cách đánh giá thi đua của Đoàn thanh niên giáo viên chủ nhiệm). - Một số giáo viên chủ nhiệm còn nặng về mặt hành chính trong quản lý lớp, cha thể hiện rõ vai trò giáo dục đạo đức học sinh, hoặc thiếu nội dung, phơng pháp, nghệ thuật. - Một bộ phận học sinh do những nguyên nhân khác nhau (ví dụ hoàn cảnh gia đình) có biểu hiện chậm tiến, thậm chí sa sút về đạo đức, lối sống. GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến - Nhận thức sai lệch về động cơ, thái độ học tập, đến trờng học chỉ để tiếp thu kiến thức khoa học đơn thuần để có đợc bằng tốt nghiệp mà thiếu ý thức phấn đấu, t tởng đạo đức. - Một số ít các em (thậm chí có biểu hiện bỏ học, đua đòi, thiếu trung thực, lập nhóm, liên kết kẻ xấu bên ngoài, xin đểu ăn cắp tài sản của bạn. 2.4 Một số vấn đề đặt ra trong tổ chức, chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Trờng THPT Kim động Qua phân tích những kết quả đã đạt đợc những tồn tại, thách thức trong công tác giáo dục nói chung và giáo dục đạo đức nói riêng ở Trờng 10 [...]... Cơ sở thực tiễn Chơng 2: Thực trạng của công tác giáo dục đạo đức học sinh ở Trờng THPT Kim động hng yên 2.1 Đặc điểm chung của trờng 2.2 Những kết quả đạt đợc trong công tác giáo dục đạo đức học sinh 2.3 Một số tồn tại 2.4 Một số vấn đề đặt ra cho công tác giáo dục đạo đức học sinh Chơng 3: Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh ở Trờng THPT Kim động hng yên 3.1 Nâng cao nhận thức, vai... dung trên đợc cụ thể bằng một số biện pháp chỉ đạo đợc trình bày ở Chơng 3 11 GD đạo đức học sinh ở Trờng THPT Hứa Văn Tiến Chơng III Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh ở Trờng THPT Kim động -Hng yên 3.1 Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các thành viên, tổ chức nhà trờng trong hoạt động giáo dục đạo đức học sinh a Tăng cờng vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ Đảng... thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh Trờng THPT Kim động , tôi mạnh dạn đa ra một số biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh: 1.1 Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các tổ chức, thành viên trong nhà trờng * Tăng cờng vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ Đảng * Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong TTSP, giáo dục đạo đức học sinh * Phát... động giáo dục nói chung, hoạt động giáo dục đạo đức nói riêng 3.2 Đa đạng hóa hình thức hoạt động giáo dục đạo đức học sinh a Về công tác tổ chức: - Để tổ chức chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức, Hiệu trởng đã thành lập ban chỉ đạo gồm: + Đồng chí Hiệu trởng: Trởng ban chỉ đạo + 01 Đồng chí phó hiệu trởng: Phó ban + Chủ tịch công đoàn,Bí th Đoàn trờng: uỷ viên Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp hiệu trởng... hoạt động giáo dục đạo đức học sinh * Phát huy vai trò tự quản của TTHS * Phối hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh * Vai trò, trách nhiệm của ngời cán bộ quản lý 1.2 Đa dạng hóa các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức học sinh * Công tác tổ chức (nhân sự và lực lợng tham gia) * Hoạt động giáo dục đạo đức thông qua các môn học * Giáo dục đạo đức học sinh theo các chủ điểm * Giáo dục đạo đức thông... nhiệm vụ của mình để làm công tác giáo dục đạo đức học sinh Thông qua bài giảng, đặc thù để giáo dục đạo đức một cách nhuần nhuyễn, không khuôn sáo, sống sợng Trong thực tế, do nhận thức cha đầy đủ, vẫn còn một số giáo viên chỉ quan tâm đến hoạt động chuyên môn, truyền thụ kiến thức khoa học đơn thuần, mà quên đi nhiệm vụ giáo dục t tởng, đạo đức học sinh Thậm chí có một số ít giáo viên thiếu tình thơng... học sinh Giáo viên chủ nhiệm là ngời thay mặt Hiệu trởng, đảm nhận vai trò chủ đạo trong công tác tổ chức giáo dục học sinh của một lớp học Giáo viên chủ nhiệm là ngời nắm vững hoàn cảnh và sự tiến bộ của từng học sinh Bởi vậy họ có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tợng, thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp GD đạo đức học sinh ở Trờng THPT Hứa Văn Tiến GVCN là ngời nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh, ... cách cho học sinh phổ thông, thế hệ trẻ Việt Nam theo mục tiêu giáo dục đề ra 21 GD đạo đức học sinh ở Trờng THPT Phần kết luận Hứa Văn Tiến 1 Một số kết luận Hoạt động giáo dục trong trờng THPT là nhằm giúp học sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mỹ Trong đó phải đặt ra giáo dục đạo đức lên vị trí hàng đầu, coi đó là nền tảng cho các mặt giáo dục khác Từ những cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý của... mẹ học sinh địa phơng học sinh c trú trong giáo dục đạo đức học sinh 15 Muốn giáo dục đạo đức học sinh có hiệu quả cần có sự kết hợp sức mạnh nhà trờng gia đình xã hội Nhà trờng phải chủ động phối hợp GD đạo đức học sinh ở Trờng THPT Hứa Văn Tiến thờng xuyên với gia đình, địa phơng Sự phối hợp nhằm mở rộng môi trờng giáo dục Từ đó có sự tác động trực tiếp hay gián tiếp của gia đình, xã hội trong công. .. Giáo dục học( in lần thứ 2) PGS.TS Phạm Viết Vợng 24 GD đạo đức học sinh ở Trờng THPT 1 Lý do chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tợng nghiên cứu 5 Phơng pháp nghiên cứu Mục lục Hứa Văn Tiến Phần mở đầu Phần nội dung Chơng 1: Những cơ sở khoa học của hoạt động giáo dục đạo đức học sinh THPT 1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Cơ sở pháp lý 1.3 Cơ sở thực tiễn Chơng 2: Thực trạng của công tác . chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức học sinh 3.2 Phân tích thực trạng việc quản lý, chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Trờng THPT Kim Động -Hng Yên. 3.3 Đề xuất và lý giải một số biện. động giáo dục đạo đức học sinh. Từ đó thực hiện tốt chức năng quản lý và chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh. Xây dựng đợc kế hoạch giáo dục đạo đức có mục tiêu thống nhất với mục tiêu giáo. những biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Trờng THPT Kim động - Hng yên. GD đạo đức học sinh ở Tr ờng THPT Hứa Văn Tiến 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1 Xác định cơ sở khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt,

Từ khóa liên quan