0

skkn một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở

28 1,857 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 13:54

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN NHƠN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẬP ĐÁ  Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, SỐ LƯỢNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Người thực hiện: TRƯƠNG LÊ ĐỨC Năm học: 2013 - 2014 MỤC LỤC Trang A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 I. Đặt vấn đề 1 1. Thực trạng của vấn đề 1 2. Ý nghĩa và tác dụng của đề tài 2 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài. 2 II. Phương pháp tiến hành 2 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn 2 1.1. Cơ sở lí luận 2 1.2. Cơ sở thực tiễn. 4 1.2.1. Thuận lợi 4 1.2.2. Khó khăn 5 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp 5 2.1. Các biện pháp tiến hành 5 2.2. Thời gian tạo ra giải pháp 7 B. PHẦN NỘI DUNG 7 I. Mục tiêu 7 1. Mục đích nghiên cứu đề tài 7 2. Nhiệm vụ của đề tài 7 II. Mô tả giải pháp của đề tài 7 1. Vài nét về tình hình trường Trung học cơ sở Đập Đá 7 1.1. Tình hình chung 7 1.2. Về tình hình đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên 8 1.3. Về tình hình học sinh 8 1.4. Về tình hình cơ sở vật chất 8 2. Thực trạng các biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở Đập Đá 9 2.1. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi 9 2.2. Chỉ đạo tổ chức phát hiện và tuyển chọn học sinh giỏi 9 2.2.1. Các tiêu chuẩn chọn học sinh giỏi 9 2.2.2. Tổ chức phát hiện và tuyển chọn 9 2.2.3. Lập kế hoạch cụ thể và phân công giáo viên bồi dưỡng 10 2.2.4. Nội dung và phương pháp bồi dưỡng 11 2.2.5. Thời gian bồi dưỡng 11 2.2.6. Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi 12 2.2.7. Đánh giá chung 13 3. Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi của trường Trung học cơ sở Đập Đá- thị xã An Nhơn-tỉnh Bình Định 14 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 14 3.2. Hệ thống các biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi các cấp của trường Trung học cơ sở Đập Đá- thị xã An Nhơn- tỉnh Bình Định 15 3.2.1.Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 15 3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 15 3.2.3. Biện pháp 3: Tổ chức phát hiện, tuyển chọn học sinh giỏi 16 3.2.4. Biện pháp 4: Bồi dưỡng năng lực giáo viên 17 3.2.5. Biện pháp 5: Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi. 18 3.2.6. Biện pháp 6:Tổ chức hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi. 18 3.2.7. Biện pháp 7: Huy động cộng đồng cùng tham gia 19 3. 2.8. Biện pháp 8: Động viên khen thưởng 20 4. Lợi ích kinh tế-xã hội 20 C. KẾT LUẬN 22 I. Kết luận 22 II. Đề xuất, kiến nghị 22 1. Đối với các cấp 22 2. Đối với nhà trường 22 Tài liệu tham khảo 24 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở A. MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Thực trạng của của vấn đề Từ xưa ông cha ta đã có câu: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Quả thật, nhân tài có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để tạo ra nguồn nhân lực có trình độ cao thì vấn đề phát hiện, bồi dưỡng nhân tài ngay từ các bậc học cơ sở đã được Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và IX, Đảng ta đều xác định và nhấn mạnh: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Đảng về Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian gần đây, ngành giáo dục đang tích cực từng bước đổi mới nội dung chương trình giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời đổi mới công tác quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo và nhằm hoàn thành mục tiêu: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Với nhận thức việc bồi dưỡng học sinh giỏi là bước đi đầu tiên để đào tạo nhân tài cho đất nước và là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục, trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Nhơn nói chung, trường Trung học cơ sở Đập Đá nói riêng luôn chú trọng đến công tác phát hiện, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là công tác mũi nhọn trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của nhà trường. Đây là công việc khó khăn, lâu dài, đòi hỏi phải có kế hoạch, biện pháp quản lí của Ban giám hiệu nhà trường và sự nổ lực của cả thầy lẫn trò. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà thì việc nâng cao số lượng và chất lượng học sinh giỏi các cấp cũng là nhiệm vụ chính trị mà người lãnh đạo nhà trường phải đặc biệt quan tâm. Tại trường Trung học cơ sở Đập Đá việc phát hiện và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các môn học như thế nào để mang lại kết quả cao, thật là một vấn đề không đơn giản. Tuy nhiên, với các biện pháp quản lí, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sự nhiệt tình đồng thuận của đội ngũ giáo viên, hằng năm qua trong các kì thi học sinh giỏi các cấp, trường chúng tôi đã gặt hái những thành công đáng kể. Với những thành tích mà chúng tôi đạt được trong thời gian qua, nay tôi mạnh dạn đưa ra những ý kiến, kinh nghiệm của cá nhân trong bản sáng kiến : “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, SỐ LƯỢNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ” để đồng nghiệp tham khảo và tìm ra những giải pháp tốt nhất khi tổ chức chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường của mình. 2. Ý nghĩa và tác dụng của đề tài Hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi là công việc không thể thiếu và diễn ra hàng năm ở trường Trung học cơ sở nhằm phát hiện nhân tài, ươm mầm những hạt giống tương lai cho Tröông Leâ Ñöùc Trang 1 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở đất nước. Nhờ mục tiêu giáo dục toàn diện, nên các em học sinh có điều kiện bộc lộ năng khiếu, tài năng của mình. Nếu các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy phát hiện, nâng đỡ, dìu dắt và bồi dưỡng thì năng khiếu sẽ được phát triển, còn ngược lại, nếu năng khiếu không được phát hiện, bồi dưỡng thì sẽ mất đi. Tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở là để phát huy hết khả năng phát triển tiềm tàng ở học sinh, là tạo nguồn học sinh giỏi cho bậc Trung học phổ thông, thực hiện chiến lược bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Mặt khác, kết quả học sinh giỏi là một tiêu chí để đánh giá sự phát triển của nhà trường, là thước đo năng lực giảng dạy của giáo viên và khẳng định được vị thế, uy tín của nhà trường trước cộng đồng, trước xã hội. Ban giám hiệu nhà trường là người chịu trách nhiệm chỉ đạo việc bồi dưỡng học sinh giỏi, nên Ban giám hiệu phải biết tác động đến các yếu tố của quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi như: vạch kế hoạch, phân công giáo viên bồi dưỡng, tổ chức tuyển chọn, chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị nội dung, tài liệu, phối hợp với phụ huynh học sinh Tất cả là để phát huy các yếu tố thuận lợi nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi mang lại kết quả cao nhất. Với cương vị là người quản lí chỉ đạo công tác chuyên môn, tôi nhận thấy rằng để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cán bộ quản lí chuyên môn với đội ngũ giáo viên cốt cán trực tiếp giảng dạy bộ môn cùng với sự hổ trợ đắc lực của các bậc phụ huynh. Bằng kinh nghiệm chỉ đạo của mình trong thời gian qua, tôi hy vọng đề tài : “MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, SỐ LƯỢNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ”, ít nhiều sẽ góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn của các trường Trung học cơ sở ở địa phương. 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Trong đề tài của mình, tôi chỉ đúc rút một vài kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và quản lí việc tuyển chọn, bồi dưỡng hoc sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở Đập Đá từ năm học 2010-2011 đến nay. Trên cơ sở đó, tôi đưa ra những kiến nghị và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc quản lí, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương trong giai đoạn hiện nay. II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn 1.1. Cơ sở lí luận Trên thế giới, việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đã có từ rất lâu. Ở Trung Quốc, từ đời nhà Đường những trẻ em có tài đặc biệt được mời đến sân Rồng để học tập và được giáo dục bằng những hình thức đặc biệt. Ở châu Âu, trong suốt thời Phục hưng, những người có tài năng về nghệ thuật, kiến trúc, Tröông Leâ Ñöùc Trang 2 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở văn học đều được nhà nước và các tổ chức cá nhân bảo trợ, giúp đỡ. Nước Mĩ, mãi đến thế kỉ XIX mới chú ý tới vấn đề giáo dục học sinh giỏi và tài năng. Và trong suốt thế kỉ XX, học sinh giỏi đã trở thành một vấn đề của nước Mĩ với hàng loạt các tổ chức và các trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng học sinh giỏi ra đời. Năm 2002 có 38 bang của Hoa Kì đã có đạo luật về giáo dục học sinh giỏi, trong đó 28 bang có thể đáp ứng đầy đủ cho việc giáo dục học sinh giỏi. Ở nước Anh, người ta thành lập cả một Viện hàn lâm quốc gia dành cho học sinh giỏi và tài năng trẻ. Giáo dục phổ thông Hàn Quốc có một chương trình đặc biệt dành cho học sinh giỏi nhằm giúp chính quyền phát hiện học sinh tài năng từ rất sớm. Năm 1994 có khoảng 57/174 cơ sở giáo dục ở Hàn Quốc tổ chức chương trình đặc biệt dành cho học sinh giỏi. Có thể nói, hầu như tất cả các nước đều coi trọng vấn đề đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi trong chiến lược phát triển chương trình giáo dục phổ thông. Nhiều nước ghi riêng thành một mục dành cho học sinh giỏi, một số nước coi đó là một dạng của giáo dục đặc biệt hoặc chương trình đặc biệt. Còn ở Việt Nam chúng ta, ngay từ thời phong kiến, trong chiến lược phát triển đất nước, các bậc cầm quyền đã khẳng định: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí có vững mạnh thì thế nước mới mạnh và thịnh, nguyên khí kém thì thế nước yếu và suy. Cho nên các đấng minh vương không ai là không chăm lo xây dựng nhân tài”. Truyền thống coi trọng nhân tài của cha ông trong quá khứ được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nối khi Người sớm nhận ra vị trí hiền tài trong sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngay sau khi mới giành được độc lập, khi nước nhà còn ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, vừa phải đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, vừa phải chống lại nạn đói, nạn dốt. Cho nên, với cương vị đứng đầu nhà nước cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu cao quan điểm nhân tài và trọng dụng nhân tài. Trong bài “Nhân tài và kiến quốc”, Người viết: “Kháng chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có chắc chắn thành công, kháng chiến mới mau thắng lợi. Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài của nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển thêm nhiều” 1 . Kế thừa truyền thống coi trọng giáo dục, trọng nhân tài của dân tộc. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quan tâm đến nhân tố con người và bồi dưỡng nhân tài. Vào năm 1961, trong phiên họp của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội bàn về cải cách giáo dục, đồng chí Trường Chinh đã viết: “Vấn đề phát triển năng khiếu của học sinh rất quan trọng. Học sinh cần phải học kiến thức phổ thông toàn diện, nhưng đối với các em có năng khiếu cần phải có kế hoạch hướng dẫn riêng”. Đến năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, nền giáo dục của nước ta bước sang 1 Báo Cứu Quốc, số 91, ngày 14-11-1945 Tröông Leâ Ñöùc Trang 3 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở một giai đoạn cách mạng mới. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị (khoá IV) ra Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 11/01/1979 về cải cách giáo dục, trong đó yêu cầu “Trong hệ thống giáo dục phổ thông cần mở những trường - lớp phổ thông cho những học sinh có năng khiếu đặc biệt ” nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài cho đất nước. Đến Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986), trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương có nêu: “Nhân tài không phải là sản phẩm tự phát mà phải được phát hiện và bồi dưỡng công phu. Nhiều tài năng có thể mai một nếu không phát hiện và sử dụng đúng lúc, đúng chỗ”. Tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng ta đã thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000”, trong đó ghi rõ “Giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, bồi dưỡng nhiều người giỏi về khoa học, công nghệ, kinh doanh, quản lý kinh tế, xã hội Nhà nước có chính sách toàn diện thực hiện giáo dục phổ cập phù hợp với yêu cầu và khả năng của nền kinh tế, phát triển năng khiếu, bồi dưỡng nhân tài”. Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (giai đoạn: 2011 – 2020), Đảng ta đã chỉ rõ: “Đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lí giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn”. 2 Đặc biệt, gần đây nhất, vào ngày 6/11/2013, Nghị quyết lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu rõ mục tiêu của giáo dục phổ thông là: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”. Như vậy, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo năng lực trí thức và bồi dưỡng nhân tài, thêm vào đó là sự nổ lực của toàn ngành giáo dục nên những năm gần đây đội ngũ học sinh giỏi của Việt Nam ngày càng tăng nhanh về số lượng và đạt giải cao trong các kì thi quốc gia và thế giới. 1.2. Cơ sở thực tiễn 1.2.1. Thuận lợi - Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân phường Đập Đá, các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong phường đã ưu tiên tạo mọi điều kiện cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nhà trường. Cùng với sự quan tâm của địa 2 Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, ngày 24/4/2012 Tröông Leâ Ñöùc Trang 4 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở phương là sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Nhơn đã đầu tư cho giáo dục ở trường Trung học cơ sở Đập Đá. - Đội ngũ giáo viên của trường hầu hết đều nhiệt tình, thực sự tâm huyết với nghề, tích cực trong cải tiến phương pháp, luôn học tập trao đổi kinh nghiệm chuyên môn thông qua hội thảo, hội giảng, thao giảng, sử dụng công nghệ thông tin…góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở từng bộ môn. - Học sinh của trường chủ yếu cư trú tại phường Đập Đá, ngoài ra còn có một bộ phận học sinh ở các xã, phường lân cận như: Nhơn Hậu, Nhơn Thành, Nhơn Hưng và Nhơn An. Nhiều học sinh đã đạt học sinh giỏi cấp trường, cấp thị xã từ bậc Tiểu học, nhiều học sinh đam mê, yêu thích học tập các bộ môn từ lớp 6. 1.2.2. Khó khăn - Quan niệm chưa đầy đủ về học sinh giỏi của phụ huynh học sinh và một số giáo viên. Sự quan tâm, đầu tư của phụ huynh học sinh còn ít, nhiều phụ huynh đi làm ăn xa, ủy thác, giao phó cho nhà trường. - Việc phát hiện và tuyển chọn học sinh có năng khiếu, có tài năng nhiều lúc còn thiếu cơ sở khoa học nên chưa chính xác và triệt để. - Chưa có nội dung chương trình chuẩn mực để bồi dưỡng học sinh giỏi, phần lớn theo chỉ đạo của Ban giám hiệu, giáo viên tự tìm tòi và tích lũy. - Trách nhiệm và quyền lợi của giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi còn chưa thõa đáng, nên chưa động viên được người dạy. - Khả năng tự học, tự tìm tòi của học sinh giỏi còn hạn chế, chủ yếu là trông chờ vào việc bồi dưỡng của thầy cô. - Chất lượng và số lượng học sinh giỏi các cấp nhất là cấp tỉnh chưa ổn định. 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp 2.1. Biện pháp tiến hành Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã sử dụng các phương pháp: nghiên cứu lí luận, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp điều tra, thống kê Phương pháp nghiên cứu lí luận, tôi tiến hành nghiên cứu, tham khảo lí luận về quản lí hoạt động dạy học, quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học sinh giỏi… Với phương pháp điều tra, tôi đã phát phiếu điều tra với dạng trắc nghiệm hoặc trực tiếp trò chuyện với giáo viên có nhiều kinh nghiệm, với học sinh nhằm mục đích thu thập ý kiến bổ sung vào đề tài của mình. 2.2. Thời gian tạo ra giải pháp Tröông Leâ Ñöùc Trang 5 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở Qua hơn 3 năm học (2010 – 2014) quản lí, chỉ đạo việc bồi dưỡng học sinh giỏi của trường Trung học cơ sở Đập Đá - thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định, tôi đúc kết được những kinh nghiệm, biện pháp tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm mục đích nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi các cấp ở trường Trung học cơ sở. Tröông Leâ Ñöùc Trang 6 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở B. NỘI DUNG I. MỤC TIÊU 1. Mục đích nghiên cứu đề tài Thực tế trong nhiều năm qua, tôi đã vạch ra một số biện pháp để quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi từ xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn, tiến hành bồi dưỡng, tổ chức khen thưởng… theo từng năm học. Trên cơ sở ấy, tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm, tìm ra được một số giải pháp và có một số đề xuất, kiến nghị để giúp cho việc quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi của phó Hiệu trưởng tại trường Trung học cơ sở đạt kết quả cao hơn. Đồng thời kiến nghị với các cấp lãnh đạo, nhất là phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu hãy quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ cho các phó Hiệu trưởng ở các trường học thường xuyên tìm tòi, áp dụng và đổi mới các biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn giáo dục của nhà trường và ở địa phương. Tôi hy vọng đề tài: “Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở” nếu được nhân rộng ra cho cán bộ quản lí ở các trường trên cùng địa bàn thì sẽ góp phần đạt được mục tiêu giáo dục mà Đảng, chính quyền địa phương đặt ra. 2. Nhiệm vụ của đề tài Nghiên cứu thực trạng công tác quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường Trung học cơ sở Đập Đá trong điều kiện hiện nay. Thu thập tài liệu, chuẩn bị kế hoạch, cách thức tiến hành, các biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường, phù hợp với từng học kì, từng năm học. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường Trung học cơ sở. II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1. Vài nét về tình hình trường Trung học cơ sở Đập Đá 1.1.Tình hình chung Trường Trung học cơ sở Đập Đá được thành lập ngay khi miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975). Lúc bấy giờ, trường có nhiệm vụ giảng dạy cho học sinh phổ thông cơ sở ở các xã cánh Bắc huyện An Nhơn. Sau đó, do yêu cầu phát triển giáo dục, nên lần lượt các xã, phường đều có trường Trung học cơ sở. Tuy vậy, do uy tín đã có từ trước, với đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm, với chất lượng giảng dạy và học tập của nhà trường được giữ vững, nên hàng năm trường luôn có một lực lượng học sinh ở các xã, phường lân cận theo học. Đến năm 1990, theo chủ trương chung của ngành, trường Trung học cơ sở Đập Đá được sáp nhập vào trường Trung học phổ thông số 2 An Nhơn, dưới tên chung là trường Trung học phổ thông Số 2 An Nhơn. Sau hơn 16 năm tồn tại, đến tháng 1-2007, theo chủ Tröông Leâ Ñöùc Trang 7 [...]... Ñöùc Trang 20 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở khi quan tâm đến chất lượng mũi nhọn của nhà trường, khi có tầm nhìn và kế hoạch chiến lược cho mục tiêu giáo dục đều có thể áp dụng được Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở , của Phó Hiệu trưởng nhà trường, nếu... các biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ - Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Tröông Leâ Ñöùc Trang 14 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.2 Hệ thống các biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh. .. phần nâng cao được chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường, nhất là chất lượng mũi nhọn Tröông Leâ Ñöùc Trang 21 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở C KẾT LUẬN I KẾT LUẬN Bồi dưỡng học sinh giỏi là công việc không thể thiếu và diễn ra hàng năm ở trường Trung học cở sở hiện nay nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của giáo dục là nâng. .. Ñöùc Trang 11 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở 2.2.6 Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi Kết quả học sinh giỏi các cấp của trường Trung học cơ sở Đập Đá từ năm học 2010-2011 đến năm học 2013 - 2014 là: Năm 2010 - 2011 Thị xã Ngữ Văn 9 3 Địa lí 9 1 Vật lí 9 1 Sinh học Tiếng Anh 9 Thị xã Tỉnh 2013 - 2014 Thị xã Tỉnh 1 Hóa học 9 Tỉnh 1.. .Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở trương của ngành, trường Trung học cơ sở Đập Đá lại được tách ra từ trường Trung học phổ thông Số 2 An Nhơn Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu, sự nhiệt tình say mê công việc giảng dạy của giáo viên, sự nổ lực học tập của học sinh, trường được công nhận là trường chuẩn quốc... Trung học cơ sở , đã được tôi thực hiện hiệu quả và thiết thực tại trường Tröông Leâ Ñöùc Trang 22 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở Trung học cơ sở Đập Đá nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn của nhà trường Đề tài này có thể nhân rộng ra cho các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tham khảo và cùng thực hiện Quá trình nghiên cứu và... việc dạy học sinh giỏi có hệ thống và đi sâu vào các mảng kiến thức mà không có sự trùng lập giữa các giáo viên 3.2.6 Biện pháp 6: Tổ chức hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi 3.2.6.1.Mục tiêu của biện pháp Tröông Leâ Ñöùc Trang 18 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở - Bồi dưỡng cho học sinh kiến thức cơ bản, nâng cao và mở rộng của... giáo viên lớn tuổi - Một số học sinh chưa xác định động cơ và thực sự say mê môn học mà các em tham gia vào đội tuyển - Một số phụ huynh học sinh chưa có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của học sinh giỏi nên thiếu quan tâm nhắc nhở con em mình, khoán trắng cho nhà trường 3 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi của trường Trung học cơ sở Đập Đá - thị xã An... Bộ Tröông Leâ Ñöùc Trang 8 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở Nhìn chung về tình hình cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học của trường Trung học cơ sở Đập Đá đảm bảo đầy đủ, đáp ứng được mục tiêu giáo dục cũng như đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu của giáo viên và nhu cầu học tập của học sinh theo chương trình đổi... 8 3 Tin học 9 Giải toán MTCT 3 Ngữ Văn 8 1 2 Toán 8 1 1 5 1 1 Tiếng Anh 8 1 1 Tổng cộng Tröông Leâ Ñöùc 19 4 26 7 33 1 30 2 Trang 12 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở Nhận xét: Nhìn vào bảng thông kê học sinh giỏi của nhà trường từ năm học 2010-1011 đến năm học 2013-2014 ta thấy: - Số lượng học sinh giỏi các cấp của nhà trường chưa . Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở trương của ngành, trường Trung học cơ sở Đập Đá lại được tách ra từ trường Trung học. TẠO AN NHƠN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẬP ĐÁ  Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, SỐ LƯỢNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Người thực hiện:. Trang 12 Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường Trung học cơ sở Nhận xét: Nhìn vào bảng thông kê học sinh giỏi của nhà trường từ năm học 2010-1011
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở, skkn một số biện pháp quản lí, chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở,

Từ khóa liên quan