SKKN một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường học

25 5.3K 29

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 21:13

Sinh hoạt tổ chuyên môn là một hoạt động nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn là những vấn đề về thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, thực hiện các văn bản chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ năm học và các yêu cầu mang tính thức tiễn được thành viên trong tổ mang ra thảo luận, phân tích dưới nhiều góc độ và rút ra những kết luận sư phạm, những biện pháp khả thi có thể vận dụng vào thực tiễn, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm góp phần bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học A. MỞ ĐẦU I- Đặt vấn đề:   !"#$%#&'$'  ()#(*+!,-" &.//!+#0" !# +1! 0#%2 3456(2(2+7839/ $(:(2&';7"&#'+$<7 !5=$82(*>2# ,$%#?@A /#B<0,C7!.>2" *DE$3&./F2)28GHI;<82 .6)+J>2#.607>20"DK, E<"((J:9 6*%;+)+31#'2 0LM$&#)+3'+.N6/' !;/O#**0"((J">2 (J, P,Thực trạng đội ngũ giáo viên và việc sinh hoạt chuyên môn - 0QRPQSQRPT(J<0UV$W, B X6  E A B($ YCZY @#. E0 @2[ B(0 P \ PRR] Q Q Q \  P SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học Q \ PRR] ^ Q W T W PRR] W P W ^ \ PRR] W P \ W \ PRR] \ W TC 29 100% 22 6 2 27 -*O#(J_$(* '#2$"4'G?$A.4X$390" 88_2V*($'+ X ,`>2(J(/ $/; .6068)2= 0,B7O "X(J'#./1"" a"X6<"2b @$'X'!%>cFdJ2'++J 6e;.6"'++#'L '$' '6:'_Jf# +1'6* <'ge;!'X+h;)++ >2#J+_a30", B(h2#;2(a>2*J$83* O#*J'#1"V%>"if28 <#?:%fL2 >F8!X';L2(/F.#j ';<82.6", -"2:*4aV a$2"8#./(089V# 0#&'$' #(,B(#"  Q SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học ''3J(%c#3#<j';f&./ 9'$362(2+7, k.#=%)2($$(h(# 7(4/b "Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn" <$% 82.6#((J, 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp I;<#422" +./%)28>2#)+3((J aG+$"!)+3LM/LJ2/,-" +;!:c$LM9<>2# #.%+22"$ %",B(hF8!6';'+ X.J$'+ /)+?'; /(2, B! 0QRPQSQRPTb 0;9 #)+382.6)+#,E<! >2J#)+3:7.% J #)+31"((J2 )+V<#49%9>2#2LNL /'$' '/7./":!, 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài: C2(a4 >2'X(F8!'; f4 >2(h>2J#,  T SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học !c$&2#(#;>2l#8"M 7<&,  @#  *  4  )+  3  "        2  +   /,,,82(*#(';)+07>20", II. Phương pháp tiến hành 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm ra giải pháp của đề tài 1.1. Cơ sở lý luận B2#4#; _#,ml$3.W,B$(h;$ =n(h*$$oE/PW'+PSE/(J< 0pfB7.(J<0fV(!; (<'2##0fV76';## ('_J:#(X fB%X`(h!2$<)+j (J(/VV+.# 0#">2#, B$bk8!';>2 ?%# 0!V(*';0 #fB!'<(2 ##.6)++#)+3"q"#; _>2#(?';>2(JfB22# #F;#?)_@A/#<0 9(h$oE/PW'+QSE/(J<0p  ^ SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học B(hJ4%('X_"!)+j>22# (J,B(h$4(<'2!&1 /#((J($03,B V(<'2#0((J$)2 6#X69#7<'#((J,B (h3%X&2U2##% $"!<;._/)2)+j((J, 1.2. Cơ sở thực tiễn: B(/ )2>2$/3! Xc"O(h$"!8<2 1>2= 2$3';=2, EO(h#)+j..( (J%;026)2)+j# <cc9#4F8!';fF8!"Vf/ #,,, 2. Biện pháp tiến hành: B=#;X!5(#(Jjg2>2+ #:r;"X#!b0(2O (h0f1F8!';f9e )(*4"2+/f J #'<(2#"#N22"9#, B.NỘI DUNG I. Mục tiêu:  W SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học E<!X)2<1>2#.#/>/  0b 0;9#)+382.6 )+#,-(J% J#)+31 '<(2#h'X382. 6+>2#.607>20"<#4a G>2#(22, II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1. Thuyết minh tính mới: 1.1. Giải pháp 1: Chọn và bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn: 1.1.1 Chọn tổ trưởng tổ chuyên môn: `((J<0;_(3L)2 (0($4+74 ! ,B;2(a>2(hJ( ;)+3/L>2#+'X9J_ (#(9(h.6+>2#';)+ 07>20"(>2*,@3*;2=% 0 "2'r8c'g2#(Jr; aj ';<0(26&'X(h7"!#46#% #,mX1X>2#$ !)+j6 0(h+++b s+J$89/*(#.X #)_>2$%(#2(,  \ SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học -J3!%FVe(0$ ';4&$/'(#+ $';, -J*');#);_2<_ (#9J$/$$(F8!7 <&, -J38"t": /%e7./Xu+;% '3"!Xc..>20(, 1.1.2. Bồi dưỡng tổ trưởng tổ chuyên môn: E/)2(0J(h+$367<3, U;/#>2'X#'20)+,C*7 U2#(J)28;bU !41 (,E$#';4'g F8!4 !';? 00'*#%f/ '<(2v, U&'g 4"cF;" + 0=<, U !4/" 4/(f"X'g (2/'<(2 0"(#6'<(2_'*'+"#0"#8 #(:J:f'<(2X </1:##'_JfU'g # ##?@A/#B<0,  n SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học U#bw%(hc&# +1 c&V(*A';4'g V+#0>2 #9'X9((#,-&./2<*2 #+3"(c!>;, 1.2. Giải pháp 2: Hướng dẫn tổ trưởng xây dựng kế hoạch năm học của tổ chuyên môn Sx; 0>2oJ0cH'; Kp+!';';(<'2.+#>2 ( 0!&#(<>2 >2(J,o$'y?p Sk8!';((J<0"!F#_ #$ 4'20&1>2 _(2&VV+<!$';)+& 1$,xF#_#%2(2&1 F#_4#1+6_6<_< &"Xz],,,  SU+.>2F8!';F#_F? ( 09;&#(<D mX!#$%+*DI;Dx 2"MD -7';6F8!(V"h<$2 '; 0';';>2(J, xF8!% 4/'!5>2(J** O#/'/V"h7.!50"(,B(  { SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học ';*"% )2(0,-+<6&%+  0"&./(J1L+"  J0"22#C|} +B# )2~?(?,,,,U#0"G0"; "2l%'<(2_'*f0?$X60"?$ "h3f&./#2c&LL'$' ()# (*+L)28;&#9(2(JL  !a;, 1.3. Giải pháp 3: Qui trình xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn SBước 1:B(h7!+'; 0oCPb B7FqjSCQbk#_#SCTb k8!%#1SC^bk#_##SCWbZ! ';J2p - Bước 2:B)2.j';$$>27< SBước 3bE/11j!+'; SBước 4:Yq!+';`(h SBước 5:@X!'; 1.4.Giải pháp 4 : Hướng dẫn thực hiện một buổi sinh hoạt chuyên môn 1.4.1.Coi trọng sinh hoạt tổ khối chuyên môn B!V(*bB;76'$' ,C!J  9##';)+0"G0";4 /,,,,,r!oj"qN0(#;  • SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học 9V#0h<0p€<6<9'c , BX."+b>#0#,B! 9V#"q)+N0N69L <  0  "  =  9,B  )2  (0  8  '<  (2  /  ';  4  '•  ,Y+);#./+"("+,BX.V# +'$(%, Ub -4# +1 >2#.X.#!,B+7#./ 7/, ‚_>2bY#220*+(7!d +c?j';#<>2L+" g#<3.Pj';;;';N<$&j ';2"';$7#9(+! 8>$2(0#,-;#'6* 7Fd##'22F;20'*X 0, 1.4.2.Vai trò của tổ trưởng trong việc điều hành sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, chuyên đề 2'#($j(h$c.j'; X."+(h_);>20 (+$!,B(#*(0(h2 (2j';0+!)### '?269*'(0c7(8>,E< !X2(a%>2*J(h+b  PR [...]... pháp tăng cường bồi dưỡng, giúp đỡ để học sinh tiến bộ 15 SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học 1.6 Giải pháp 6 : Thực hiện tốt vai trò của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong công tác chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn của tổ khối Thường xuyên có mặt trong các buổi sinh hoạt cũng như thao giảng của tổ khối kịp thời nắm bắt thông tin,... 02 SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học - Chất lượng cuối HKI đạt 94,6% từ TB trở lên Trong đó đạt danh hiệu HSG : 254 em -Tỉ lệ : 42.4% ; HSTT : 200 em Tỉ lệ : 33.4% ( Xếp thứ 1 toàn huyện về số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi) Những kết quả nêu trên cũng đã chứng minh được tính hiệu quả của công tác chỉ đạo, quản lý, tổ. .. lớp, 16 SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu, kinh nghiệm quản lý lớp, xây dựng nề nếp lớp, phong trào thi đua các hội thi Không chỉ quan tâm chỉ đạo chuyên môn, ban giám hiệu cần phải quan tâm đến đời sống, tâm tư tình cảm của giáo viên Từ đó, giúp họ vững tin vào bản... nói riêng phải có tính kế hoạch, tổ chức nhân lực phù hợp, chỉ đạo sát sao và thường xuyên kiểm tra đôn đốc Muốn cho chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn được nâng lên thì người cán bộ quản lí phải kiên trì, không thể nóng vội, phải thực hiện dần dần từng 21 SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học chút một, mưa dầm thấm sâu chứ không... hoạch năm học của nhà trường, của tổ chuyên môn và kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ 22 SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học Đối với giáo viên: Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy định về nề nếp dạy học của nhà trường, chủ động đề xuất, hiến kế những sáng kiến hay trong sinh hoạt tổ chuyên môn. / Ý KIẾN CỦA... cho nội dung sinh hoạt Mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó hơn, đoàn kết hơn Qua sinh hoạt tổ chuyên môn giáo viên thấy tự tin, chủ động hơn trong công tác, đặc biệt trong công tác xây dựng hồ sơ, tổ chức các tiết dạy trên lớp, các hoạt động phong trào 17 SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học Kết quả qua thanh tra chuyên môn của phòng... trong việc tổ chức thực hiện chuyên đề, thao giảng, hội giảng 13 SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học 1.5.1 Nội dung thao giảng, chuyên đề Chuyên đề, thao giảng, hội giảng là vấn đề chuyên môn được nghiên cứu sâu cả về lí luận và thực tiễn, được xem xét toàn diện và thực hiện trong một thời gian tương đối dài, các biện pháp đưa... theo nội dung Các chuyên đề dự định làm trong năm học phải được xây dựng, dự kiến từ đầu năm học, phân công người thực hiện và được sự phê duyệt của ban giám hiệu 1.5.2 Cách tiến hành buổi sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, hội giảng ( Có phụ lục ghi biên bản cuộc họp) 14 SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học - Tổ trưởng tập trung... thức và kĩ năng, trọng tâm cơ bản của bài dạy, truyền thụ đầy đủ, có hệ thống các kiến thức và phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học, tổ chức được các hoạt động học tập cho học sinh, giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng một cách chủ động, sáng tạo Các tiết dạy đã thể hiện được rõ việc phân 18 SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ. .. gia và tham gia nhiệt tình, đó cũng là một biện pháp quản lí và có lẽ đó chính là biện pháp quản lí có hiệu quả cao nhất Một số ý kiến đề xuất Đối với tổ trưởng : Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong tổ Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của tổ một cách rõ ràng để các thành viên trong tổ nắm được phạm vi, giới hạn, trách nhiệm của mình trong vấn đề quản lí, chỉ đạo tổ chức và thực hiện kế hoạch năm học . J :<0";,  PW SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học 1.6. Giải pháp 6 : Thực hiện tốt vai trò của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học A. MỞ ĐẦU I- Đặt vấn đề:  . #(,B(#"  Q SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học ''3J(%c#3#<j';f&./ 9'$362(2+7, k.#=%)2($$(h(# 7(4/b

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan