0

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở Trung tâm GDTX huyện Văn Bàn

9 1,790 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:06

. quan tâm của đồng nghiệp, được sự giúp đỡ của đồng chí Giám đốc, tôi xin đưa ra vấn đề Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở Trung tâm GDTX huyện Văn. hoạt tổ chuyên môn. Trên đây là đề tài Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở Trung tâm GDTX huyện Văn Bàn mà tôi đã nghiên cứu và áp dụng vào trường. được nâng lên qua từng năm học. Tuy vậy cũng có một số trường, vấn đề chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn và sinh hoạt tổ chuyên môn còn bộc lộ một số nhược điểm: - Cán bộ quản lí và tổ trưởng chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở Trung tâm GDTX huyện Văn Bàn, Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở Trung tâm GDTX huyện Văn Bàn,

Từ khóa liên quan