0

skkn - một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn

9 1,456 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:59

Skkn 2010 - 2011 Lng Cnh Toàn - Phó G TT GDTX Vn Bàn PhÇn I T vÊn ®Ò 1. C s lí lun: Công tác chuyên môn là hot đng quan trng, ch yu, quyt đnh s tn ti và phát trin ca nhà trng. T chuyên môn là mt b phn cu thành, ni thc thi nhim v dy hc và giáo dc hc sinh. Mt nhà trng ch có th thay đi bng chính ni lc ca mình. ng lc quan trng đ giúp nhà trng phát trin chính là mi quan h, s tng tác, giúp đ ln nhau trong khi đoàn kt và n lc vn lên ca mi cá nhân. Sinh hot chuyên môn là mt hot đng nhm bi dng chuyên môn, nghip v, nng lc s phm cho giáo viên, góp phn tháo g nhng khó khn trong quá trình ging dy và thc hin nhim v. Ni dung sinh hot t chuyên môn là nhng vn đ thc hin nhim v ging dy và giáo dc hc sinh, thc hin các vn bn ch đo, thc thi nhim v nm hc và các yêu cu mang tính thc tin đc mang ra tho lun, phân tích di nhiu góc đ và rút ra nhng kt lun s phm, nhng bin pháp kh thi có th vn dng vào thc tin, t đó nâng cao trình đ chuyên môn nghip v ca giáo viên. Sinh hot chuyên môn nhm góp phn bi dng giáo viên theo Chun ngh nghip ca giáo viên bc trung hc ph thông. Vy thc cht ca sinh hot chuyên môn là gì? ó chính là nhng vn đ xoay quanh câu hi “Làm th nào đ nâng cao hiu qu gi dy, cht lng hc tp ca hc sinh”.  vic sinh hot chuyên môn trong nhà trng đi đúng hng, đt đc mc tiêu thì cn thit phi qun lí, ch đo ni dung này mt cách khoa hc, cht ch và có nhng bin pháp qun lí kh thi nht phù hp vi điu kin thc t v đi ng giáo viên, tình hình hc sinh trong môi trng s phm ca nhà trng. 2. C s thc tin: 2.1. Thc trng chung: Thc tin cho thy, trng nào mà công tác qun lí, ch đo sinh hot t chuyên môn có hiu qu thì sinh hot ca t chuyên môn có nn np, ni dung sinh hot bám sát yêu cu, mc tiêu dy hc, ni dung chng trình, sách giáo khoa và nhim v nm hc, tháo g kp thi nhng khó khn trong quá trình thc hin nhim v ging dy ca giáo viên, phong trào thi đua dy và hc tt, cht lng hc tp ca hc sinh đc nâng lên. Ngc li, trng nào có công tác qun lí thiu khoa hc, buông lng qun lí vic sinh hot t chuyên môn thì vic sinh hot t chuyên môn không đm bo thi gian, thi lng, ni dung s sài, không thu hút đc giáo viên, nn np cht lng  trng đó không cao. Mt giáo viên bc Trung hc ph thông ngoài dy vn hóa còn phi làm công tác kiêm nghim khác. Mi tun dy theo đnh mc qua tp s là 17 tit/tun, tp s là 15 tit/ tun; son bài, chm bài, chun b phng tin dy hc và làm các công tác khác chim rt nhiu thi gian. Làm th nào đ giáo viên hào hng tham gia sinh hot t chuyên môn là c mt vn đ cn quan tâm ca công tác qun lí chuyên môn trong nhà trng, đòi hi phi quan lí cht ch v mt thi gian, v ni dung. Ni dung sinh Skkn 2010 - 2011 Lng Cnh Toàn - Phó G TT GDTX Vn Bàn hot phi thit thc, gn bó cht ch vi nhim v ca giáo viên, làm cho giáo viên thy cn phi tham gia sinh hot chuyên môn và có nhu cu sinh hot chuyên môn. Theo quy đnh, t chuyên môn sinh hot mt tháng hp hai ln, ni dung sinh hot khong 4 gi, nhng thc t có nhng ni không thc hin đy đ, ct xén thi gian, không đm bo thi lng dn đn ni dung sinh hot không đm bo, giáo viên gp khó khn không đc giúp đ kp thi; các vn bn ch đo không đc tìm hiu k càng dn đn thc hin không tt, nh hng đn hiu qu ging dy ca giáo viên và ngi phi chu thit thòi chính là hc sinh. 2.2 Thc trng đi ng giáo viên và vic sinh hot chuyên môn: Nm hc 2010 - 2011, Trung tâm có 2 t chuyên. T KHTN có 7 ngi. Trình đ đi hc 7/7 (100%) T KHXH có 6 ngi. Trình đ đi hc 6/6 (100%) Nhìn chung, đi ng giáo viên tng đi n đnh, có sc khe, phm cht đo đc tt, có uy tín vi hc sinh và nhân dân đa phng, nhit tình trong công vic và có kh nng hoàn thành tt nhim v. Hot đng chuyên môn ca nhà trng trong nhiu nm có nn np, cht lng dy và hc đc nâng lên qua tng nm hc. Tuy vy cng có mt s trng, vn đ ch đo sinh hot t chuyên môn và sinh hot t chuyên môn còn bc l mt s nhc đim: - Cán b qun lí và t trng cha thng nht, cha th hin đi mi qun lí trong vic phân cp, phân quyn làm cho giáo viên khó thc hin công vic. - T trng cha phát huy ht vai trò ca mình, thng có tâm lí coi mình cng nh giáo viên bình thng khác, ch lo h s đy đ, sch đp; cha phân công nhim v cho giáo viên theo đúng yêu cu, nhim v; cha ch đng xây dng và thc hin k hoch, cha mnh dn đ xut các ý kin đ nâng cao cht lng sinh hot chuyên môn. - Ni dung sinh hot t chuyên môn cha phong phú, hình thc còn đn điu, gò bó, cha đi sâu vào các vn đ trng tâm đi mi phng pháp dy hc và tháo g nhng khó khn cho giáo viên trong t. Trong các bui sinh hot thng, không khí thng trm lng, giáo viên ít phát biu ý kin; nhng vn đ mi và khó ít đc mang ra bàn bc, tho lun. - Thc hin nhim v nm hc 2010 - 2011 là “nm hc tip đi mi công tác qun lý và nâng cao cht lng giáo dc”. Thc thi nhim v ca cán b qun lý ph trách chuyên môn, tôi nhn thy cn tng cng công tác qun lý, ch đo vic sinh hot t chuyên môn trong nhà trng, mc dù gp nhiu khó khn khi đ cp vn đ này song đc s quan tâm ca đng nghip, đc s giúp đ ca đng chí Giám đc, tôi xin đa ra vn đ “Mt s bin pháp qun lý, ch đo nhm nâng cao hiu qu sinh hot t chuyên môn  Trung tâm GDTX huyn Vn Bàn” góp phn nâng cao cht lng giáo dc trong nhà trng. (Thi gian áp dng trong 3 nm hc) PHN II NI DUNG, MT S BIN PHÁP QUN LÝ, CH O VIC SINH HOT T CHUYÊN MÔN Skkn 2010 - 2011 Lng Cnh Toàn - Phó G TT GDTX Vn Bàn 1. Ch đo t trng xây dng k hoch t chuyên môn K hoch chuyên môn đc xây dng trên c s c th hóa k hoch nm hc, k hoch chuyên môn, k hoch bi dng ca nhà trng. Khi xây dng cn cn c vào điu kin thc tin ca nhà trng, tình hình đi ng giáo viên, điu kin c s vt cht và thc tin ca hc viên trong Trung tâm. Trong k hoch t chuyên môn thì ni dung sinh hot t chuyên môn là mt phn quan trng. Ni dung này phi th hin đc nhng công vic cn làm cho c nm hc và b sung nhng vn đ nhà trng ch đo hoc ny sinh nh tng cng bin pháp tng cng bin pháp bi dng hc viên gii, ph đo hc viên yu kém sau mi ln kim tra đnh k; dy hc theo nhóm đi tng hc viên, theo nhóm s thích; nhng vn đ giáo viên cha nm vng hoc gp khó khn trong quá trình ging dy đc bit quan tâm ti nhng giáo viên mi ra trng hoc nng lc chuyên môn còn hn ch. Nm hc này, tôi ch đo tp trung vào vn đ thc hin các ni dung ca phong trào thi đua “Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc”; dy hc theo chun kin thc, k nng môn hc; ng dng công ngh thông tin vào dy hc; Bi dng v kin thc, k nng cho Giáo viên theo Chun ngh nghip giáo viên trung hc c s, giáo viên trung hc ph thông theo Thông t s 30/2009/TT-BGDT ngày 22 tháng 10 nm 2009 ca B trng B Giáo dc và ào to. Tôi ch đo t trng nghiên cu v giáo viên ca t nhng giáo viên nào nm trc đã  t và nm nay mi b sung, đc đim ca mi giáo viên đó, nghiên cu h s nm trc t đã làm đc nhng chuyên đ gì?, chuyên đ nào đã đc áp dng thành công, chuyên đ nào cn tip tc b sung hoàn chnh, cn t chc mi nhng chuyên đ nào. 2. Bi dng cho t trng. T trng chuyên môn thng là nhng giáo viên có phm cht đo đc tt, có nng lc chuyên môn, có sc khe tt, đc ban Giám đc tin tng, giáo viên tin cy nhng li cha đc bi dng v nghip v qun lý nh Giám đc hay phó Giám đc. Vì vy tôi quan tâm đn bi dng nng lc t chc, ch đo chuyên môn trong t. ó là các kin thc, k nng xây dng và t chc thc hin k hoch t theo nm hc, tháng, tun; bi dng v nghip v kim tra ni b; kim tra h s s sách, vic thc hin chng trình, thi khóa biu ca các thành viên trong t; kim tra vic làm đ dùng, s dng đ dùng dy hc, thit b dy hc ca các thành viên trong t; tham gia kim tra toàn din giáo viên theo s điu đng ca ban Giám đc. Bi dng cho t trng k nng đánh giá giáo viên theo Chun ngh nghip giáo viên. Bi dng nhng k nng t chc, sp xp ni dung sinh hot t chuyên môn cho tng tun, tng tháng và c nm hc. Bi dng nng lc t chc, điu hành mt bui sinh hot chuyên môn, t chc mt chuyên đ, mt cuc thi trong t; mt s k nng ra đ kim tra cho hc viên trong các đt kim tra đnh k, phân công nhim v cho các thành viên trong t đúng ngi, đúng vic; kim tra, đôn đc đ điu chnh và giúp đ giáo viên mt cách kp thi. Skkn 2010 - 2011 Lng Cnh Toàn - Phó G TT GDTX Vn Bàn Bin pháp bi dng là: Yêu cu t trng nm vng các vn bn ch đo, nm vng chng trình, chun kin thc, k nng c bn ca môn hc ca các khi lp trong t ph trách. 3. Ch đo, t vn cho t trng quy hoch ni dung sinh hot chuyên môn, thit k và thc thi mt bui sinh hot chuyên môn. 3.1. Ni dung, cu trúc sinh hot chyên môn. Nm hc 2010 - 2011, tôi ch đo và t vn cho t trng sinh hot chuyên môn tp trung vào các vn đ thc hin chng trình, k hoch giáo dc, dy hc theo chun kin thc, k nng môn hc, đi mi phng pháp dy hc theo hng vn dng linh hot các phng pháp và hình thc t chc lp hc cho phù hp vi tng đi tng hc viên, phát huy tính tích cc trong lnh hi kin thc và rèn luyn k nng ca hc viên, đánh giá xp loi hc viên, d gi rút kinh nghim, t chc chuyên đ, s dng và t làm đ dùng dy hc, bi dng hc viên gii, ph đo hc viên yu kém; thc hin hng dn nhim v nm hc v phong trào thi đua “Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc”, ni dung giáo dc đa phng. Hc tp, bi dng chuyên môn bng các hình thc khác nh xem bng hình giáo khoa, bng hình bi dng giáo viên, đc sách trong th vin nhm tng vn hiu bit ca giáo viên, nghiên cu các bài vit, các chuyên đ trên các tp chí chuyên ngành nh Tp chí Giáo dc, th gii trong ta, Giáo dc và đào to Lào Cai, các sáng kin kinh nghim do s phát hành, khai thác thông tin trên mng và hc hi kinh nghim ca đng nghip trong và ngoài trng. Nghiên cu, hc tp các vn bn ch đo, tìm hiu tình hình kinh t, chính tr, vn hóa, xã hi ca đa phng b tr kin thc cho giáo viên. Tôi ch đo mi bui sinh hot chuyên môn thng gm có 2 hoc 3 phn. Phn đu là đánh giá công tác c và trin khai công tác mi. Phn chính là sinh hot chuyên môn. Phn th ba các hot đng b tr kin thc cho giáo viên. T trng ch đng thit k ni dung, duyt vi ch đo chuyên môn nhà trng trc mt tun. Khi đó ph trách chuyên môn nhà trng mi t vn cho t trng chuyên môn v ni dung đ đm bo tính k hoch ca nhà trng. Coi trng s ch đng, sáng to ca t trng và giáo viên trong t ch không áp đt phi sinh hot v ni dung gì. 3.2. Mt s mô hình sinh hot t chuyên môn. Trong chuyên đ này, tôi mnh dn gii thiu mt s mô hình mà các t chuyên môn đã thc hin trong nm hc 2010 - 2011 nh sau: Mô hình 1: Tho lun đ nm vng và vn dng vào thc tin công tác nhng vn bn ch đo công vn s 5008/BGDT-GDTX ngày 20/8/2010 ca B Giáo dc và ào to v vic hng dn thc hin nhim v nm hc 2010 - 2011 đi vi GDTX; Quyt đnh s 01/2007/Q-BGD&T ngày 02/01/2007 ca B trng B Giáo dc và ào to v vic ban hành quy ch t chc và hot đng ca Trung tâm GDTX; Ch Th s 3399/CT-BGD&T ngày 16/8/2010 ca B trng B Giáo dc và ào to v nhim v trng tâm ca giáo dc mm non, giáo dc ph thông, giáo dc thng xuyên và giáo dc chuyên nghip nm hc 2010 - 2011; Công vn s 1049/SGD&T-GDCN&GDTX ngày 13/9/2010 ca S Giáo dc và ào to Lào Cai Skkn 2010 - 2011 Lng Cnh Toàn - Phó G TT GDTX Vn Bàn v hng dn thc hin nhim v nm hc 2010 - 2011; Công vn s 1106/SGD&T-TTr ngày 22/9/2010 v vic công tác thanh tra nm hc 2010 - 2011; Công vn s 16/TB-SGD&T ngày 10/4/2010 ca S Giáo dc và ào to Lào Cai v vic giao ch tiêu k hoch đào to nm hc 2010 - 2011; ch đo điu chnh ni dung dy hc sao cho phù hp vi đi tng hc sinh, hc viên trên c s đm bo chun kin thc, k nng c bn theo quy đnh; Tho lun, tìm bin pháp có hiu qu đ ph đo hc sinh, hc viên yu hoàn toàn kin thc, k nng c bn, s dng thit b dy hc, thit k phiu hc tp, cách hình thành đng c hc tp cho hc sinh, hc viên… Mô hình 2: C t chuyên môn d gi 1 tit, rút kinh nghim mt cách t m, c th t lí lun phng pháp dy hc đn điu kin trang thit b dy hc, tình hình thc t cht lng hc sinh, hc viên hin ti. Mô hình 3: Nghiên cu tho lun 2-3 tit dy khó trong hai tun k tip. Mô hình 4: ng dng công ngh thông tin vào dy hc. Ni dung này là mt phn k hoch thc hin phong trào thi đua “Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” và thc hin nhim v nm hc “Tng cng nn np k cng trong qun lý và dy hc, tích cc đi mi phng pháp dy hc, phng pháp kim tra, đánh giá; chú trng ng dng công ngh thông tin trong dy hc và qun lý nhm to s chuyn bin tích cc, rõ nét v cht lng Giáo dc thng xuyên”. Cn c tình hình thc t, tôi ch đo làm tng bc khi đim, đó là bit son tho vn bn, tp son giáo án đin t, khi đã tng đi thành tho tôi ch đo tho lun, trao đi k thut làm sao cho nhanh, d s dng, tip đó s dng các phn mm nh Violet, e- learing đ to bài trình chiu hoc các bài trc nghim, các trò chi hc tp…, khai thác mng tìm t liu phc v cho công ging dy. Mô hình 5: T chc chuyên đ Chuyên đ là vn đ chuyên môn đc nghiên cu sâu v c lí lun và thc tin, đc xem xét toàn din và thc hin trong mt thi gian tng đi dài, các bin pháp đa ra phi đc kim chng trc khi báo cáo và áp dng. Chuyên đ thng xut phát t yêu cu thc tin công tác nh dy hc theo chun kin thc, k nng, bi dng hc viên gii, ph đo hc viên yu kém, dy hc theo nhóm đi tng … chuyên đ phi có báo cáo bng vn bn, có th đc dy minh ha tùy theo ni dung. Các chuyên đ d đnh làm trong nm hc phi đc xây dng, d kin t đu nm hc, phân công ngi thc hin. Báo cáo chuyên đ phi đc photô-cop-py gi đn các thành viên tham gia trc 3- 5 ngày đ nghiên cu trc. Cách tin hành bui sinh hot chuyên đ: - T trng tp trung các thành viên tham d, nêu mc đích, ni dung bui sinh hot. - Báo cáo viên trình bày ni dung chuyên đ bng vn bn. - D gi minh ha (nu có). - Rút kinh nghim cho báo cáo, thng nht nhng ni dung áp dng vào công tác ging dy. Skkn 2010 - 2011 Lng Cnh Toàn - Phó G TT GDTX Vn Bàn Giáo viên đã xác đnh đúng mc tiêu chun kin thc, k nng tit dy, chun b phng tin, thit b dy hc chu đáo, phi hp linh hot các phng pháp và hình thc dy hc, t chc các hot đng hc tp cho hc sinh, giúp hc sinh chim lnh tri thc, rèn luyn k nng mt cách ch đng. 4. Tham gia sinh hot t chuyên môn và đánh giá sinh hot t chuyên môn hàng tháng, hàng kì. Mi tháng tôi tham gia sinh hot cùng mt t chuyên môn mt ln. Khi tham gia sinh hot tôi đóng vai trò là thành viên ch không phi cán b qun lí chuyên môn đn giám sát đ to không khí bình đng, dân ch, thân thin trong bui sinh hot, không áp đt ý kin ca mình, không đánh giá ý kin ca ngi khác, lng nghe ý kin ca mi thành viên vi thái đ trân trng. Tôi cng nhn mt phn vic nh chun b tài liu, báo cáo, phân tích hoc làm rõ mt s đim mi đi vi vn bn ch đo hoc nhng thut ng khó hiu, h tr giáo viên khi cn thit. Trong quá trình d sinh hot, tôi ghi chép các ni dung chính, hoc nhng vn đ mà giáo viên còn vng mc. T nhng thông tin thu thp đc sau mi ln d sinh hot cùng các t, tôi ch đo, góp ý kin cho t trng cn b sung nhng ni dung nào giáo viên còn yu, phát huy th mnh, nng lc s trng ca giáo viên nào đ th nghiên cu sâu hn. Trong các cuc hp chuyên môn hàng tháng, tôi đu đánh giá hot đng các t chuyên môn. ánh giá nhng vic đã làm đc và nhng vic cha làm đc, đánh giá thi đua gia các t. Mi nm hc tôi đu tham mu cho giám đc có khen thng cho t chuyên môn làm tt nhim v, khen thng cho nhóm giáo viên làm chuyên đ có giá tr. Nhng vic làm đó có tác dng điu chnh và b sung k hoch cho t chuyên môn và vic sinh hot chuyên môn có cht lng, có hiu qu thit thc. PHN III KT QU 1. V tinh thn, thái đ ca t trng và giáo viên Vai trò ca t trng đc phát huy. T trng ch đng trng vic xây dng và thc hin k hoch, nm bt nhu cu, nguyên vng ca giáo viên trong t trong vn đ chuyên môn, kp thi nm bt, chun đoán nhng khó khn ca giáo viên trong quá trình thc hin nhim v đ thit k ni dung sinh hot chuyên môn, phân công nhim v cho giáo viên rõ ràng, d thc hin; ch đo, t chc các hot đng ca khoa hc, linh hot và sáng to. Giáo viên tham gia sinh hot chuyên môn đy đ và hào hng, thc hin tt nhim v đc t trng phân công. Không khí các bui sinh hot chuyên môn th hin đc tính dân ch, ci m. Các thành viên ch đng, tích cc phát biu ý kin đóng góp cho ni dung sinh hot. Mi quan h đng nghip gn bó hn, đoàn kt hn. 2. Hiu qu ging dy ca giáo viên, cht lng hc tp ca hc sinh, phong trào chung ca Trung tâm. 2.1 Hiu qu ging dy ca giáo viên: Skkn 2010 - 2011 Lng Cnh Toàn - Phó G TT GDTX Vn Bàn Các tit dy đã th hin đc rõ vic phân hóa đi tng hc sinh trong lp theo trình đ, theo kh nng đáp ng và s thích nht. ã th hin đc vic bi dng hc sinh gii, ph đo hc sinh yu kém trong các tit dy bng các h thng bài tp t d đn khó. 2.2 Cht lng hc tp ca hc sinh: Nhiu hc sinh đã có ý thc t giác t hc, tham gia tho lun nhóm hng hái, bit h tr nhau hoàn thành công vic chung, tính toán tng đi thành tho, tham gia các hot đng hc tp và giáo dc mt cách ch đng và t giác. a s các em đã bit vn dng kn thc vào thc tin cuc sng nh gii thích hin tng t nhiên, thc hành đo đc, tính toán thng dùng trong thc tin. 2.3 Kt qu nm hc 2010 - 2011: * V phía cán b giáo viên: - Lao đng tiên tin đ ngh: 08/21 - CST các cp đ ngh: 04/21 (cp tnh 01; cp c s 03) - Giáo viên dy gii cp trng đ ngh: 05/14 - Giáo viên có thành tích xut sc trong phong trào VH-VN-TT: 01/14 - T LTT đ ngh: 01 (t KHXH). - Trng đ ngh s công nhn tp th LTT nm hc 2010 - 2011 (3 nm lin trng và t chuyên môn đc s GD&T Lào Cai khen thng danh hiu tp th lao đng tiên tin). * V phía hc viên: - Hoc viên tiên tin: 47/304 (chim 15,5%) tng 2,9% so vi nm hc trc. - Hc viên gii cp trng: 02 (chim 0,7%) bng nm hc trc. - Hc viên gii cp tnh: 03 (chim 1%). Trong đó 01 gii 3; 02 gii khuyn khích, tng 1 gii so vi nm hc trc. - Hc viên có thành tích xut sc trong phong trào VH-VN-TT: 02 - Hc viên tiêu biu xut sc đ ngh Ch tch UBND tnh tng bng khen: 01 - Hc viên tiêu biu xut sc đ ngh G S GD&T tng giy khen: 02 - Hc viên tiêu biu xut sc đ ngh Ch tch UBND huyn tng giy khen: 03 - Tp th LTT: 01 lp. PHN IV KT LUN CHUNG 1. Bài hc kinh nghim: Sau khi thc hin chuyên đ, tôi rút ra bài hc nh sau: Công tác qun lí, ch đo vic sinh hot nói riêng phi có tính k hoch, t chc nhân lc phù hp, ch đo sát sao và thng xuyên kim tra đôn đc. Mun cho cht lng sinh hot t chuyên môn đc nâng lên thì ngi cán b qun lí phi kiên trì, không th nóng vi, phi thc hin dn dn tng bc ch không đt cháy giai đon, không th làm cho nng lc ca đi ng giáo viên ngay lp tc nâng cao ngay đc. Phi t chc, hng dn mt cách c th, t m t khu k hoch đn ni dung thc hin tng bui sinh hot t chuyên môn. Qun lí c v thi gian, Skkn 2010 - 2011 Lng Cnh Toàn - Phó G TT GDTX Vn Bàn thi lng, quan tâm t ni dung đn cách tin hành và quan trng nht là kt qu cui cùng th hin cht lng hc tp ca hc viên cui nm hc.  thc hin đi mi c ch qun lí thì cn phi trao quyn ch đng cho t trng đ tránh s ch đo chng chéo làm gim hiu lc qun lí, xác đnh rõ trách nhim ca t trng và nhng công vic c th. Cung cp cho t trng và giáo viên đ các vn bn quy phm pháp lut, các vn bn hng dn, to điu kin đ phát huy tính dân ch trong nhà trng. nh hng cho t trng ni dung sinh hot mà không áp đt, càng không buông lng qun lí, t trng và giáo viên mun tho lun v vn đ gì cng đc. Cn to không khí thi đua tích cc, thu hút mi giáo viên t giác tham gia và tham gia nhit tình, đó cng là bin pháp qun lí và có l đó chính là bin pháp qun lí có hiu qu cao nht. 2. Ý kin đ xut: * i vi các cp qun lí: Cn tng cng vic kim tra hiu qu hot đng ca t chuyên môn trong đó có ni dung sinh hot t chuyên môn, kim tra đánh giá v k hoch, quá trình t chc, các bin pháp ch đo đn kt qu sinh hot chuyên môn, th hin  cht lng hc sinh. * i vi ban Giám đc: Thc hin tt quy ch dân ch trong c quan, đn v. Xây dng ni quy, quy ch hot đng ca các b phn trong nhà trng rõ ràng đ t trng nm đc phm vi, gii hn, trách nhim ca mình trong vn đ qun lí, ch đo t chc và thc hin k hoch nm hc ca nhà trng, k hoch chuyên môn, k hoch bi dng. Tng cng ngun ngân sách đ mua sách, thit b cn thit cho vic sinh hot t chuyên môn đc thun li. i vi cán b qun lí ph trách chuyên môn cn nm vng tình hình đi ng, yêu cu nhim v, đc đim hc viên, điu kin v trang thit b k thut, c s vt cht phc v cho dy và hc đ có nhng tác đng qun lí phù hp. Vn dng sáng to vào điu kin thc tin ca đn v mình sao cho phù hp. * i vi giáo viên: Thc hin tt nhim v ca giáo viên đc quy đnh trong Lut Giáo dc, điu l trng THPT, Pháp lnh cán b công chc và các quy đnh ca nhà trng. Tham gia xây dng và thc hin tt quy đnh v nn np dy hc ca nhà trng. Tích cc, ch đng trong vic ging dy hc sinh, đi mi phng pháp dy hc; khi có khó khn trong quá trình thc hin nhim v cn phn ánh vi t trng hoc ban giám đc; ch đng đ xut ý kin hay trong sinh hot t chuyên môn. Trên đây là đ tài “Mt s bin pháp qun lý, ch đo nhm nâng cao hiu qu sinh hot t chuyên môn  Trung tâm GDTX huyn Vn Bàn” mà tôi đã nghiên cu và áp dng vào trng tôi công tác. Mc dù đã có rt nhiu c gng nhng chc chn rng không tránh khi nhng thiu sót. Kính mong đc s đóng góp ý kin ca các cp qun lý, các đng nghip đ tôi lamg tt hn nhim v ca mình. Tôi xin trân thành cm n ! Vn Bàn, ngày 15 tháng 5 nm 2011 Skkn 2010 - 2011 Lng Cnh Toàn - Phó G TT GDTX Vn Bàn Ngi vit Lng Cnh Toàn . BIN PHÁP QUN LÝ, CH O VIC SINH HOT T CHUYÊN MÔN Skkn 2010 - 2011 Lng Cnh Toàn - Phó G TT GDTX Vn Bàn 1. Ch đo t trng xây dng k hoch t chuyên môn K hoch chuyên môn. kin đ nâng cao cht lng sinh hot chuyên môn. - Ni dung sinh hot t chuyên môn cha phong phú, hình thc còn đn điu, gò bó, cha đi sâu vào các vn đ trng tâm đi mi phng pháp dy. đc, tôi xin đa ra vn đ “Mt s bin pháp qun lý, ch đo nhm nâng cao hiu qu sinh hot t chuyên môn  Trung tâm GDTX huyn Vn Bàn” góp phn nâng cao cht lng giáo dc trong nhà trng.
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn - một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn, skkn - một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn,

Từ khóa liên quan