một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị tiểu học

36 1.1K 2
một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. I- T VN 1.Lý do chn ti: Chỳng ta cựng nhõn loi ang bc vo th k XXI, th k ca khoa hc v cụng ngh vi xu th hi nhp ca nn kinh t quc t ngy cng cao, vi s cnh tranh trờn th trng th gii ngy cng quyt lit, vi s phỏt trin nh v bóo ca khoa hc cụng ngh thụng tin Trc tỡnh hỡnh ú, ng v Nh nc ta ó y nhanh s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, trong ú coi Giỏo dc l quc sỏch hng u, coi con ngi l mc tiờu v ng lc ca s phỏt trin. Vỡ vy, ũi hi ngnh giỏo dc v o to phi o to i ng nhng ngi lao ng t ch, nng ng, sỏng to, tip cn v lm ch c cụng ngh tiờn tin, cú nng lc gii quyt cỏc vn thc tin t ra, cú kh nng bt kp nhp iu phỏt trin ca thi i; Ngnh giỏo dc v o to cn thc hin giỏo dc ton din to chuyn bin c bn v cht lng giỏo dc, tp trung ch o i mi ni dung chng trỡnh, phng phỏp giỏo dc. c bit phng phỏp giỏo dc cn i mi theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ca ngi hc. Ti hi ngh ln th hai BCH Trung ng ng khoỏ VIII ó khng nh: i mi mnh m phng phỏp giỏo dc v o to, khc phc li truyn th mt chiu, rốn luyn np t duy sỏng to ca ngi hc. Tng bc ỏp dng phng phỏp tiờn tin, phng phỏp hin i vo quỏ trỡnh dy hc i mi phng phỏp giỏo dc nhm phỏt huy tớnh tớch cc, phỏt huy t duy sỏng to ca ngi hc c thc hin theo nhiu cỏch, trong ú vic s dng tht b giỏo dc (TBGD) l mt trong nhg cỏch thc phỏt huy tớnh tớch cc ca ngi hc trong quỏ trỡnh dy hc. TBGD l mt thnh t khụng th thiu c trong quỏ trỡnh dy hc . Mun i mi phng phỏp dy hc phi i mi c ni dung dy hc, TBGD, t chc dy hc v cỏch kim tra ỏnh giỏ. Trong bỏo cỏo ca Ban chp hnh Trung ng ng khoỏ VIII c trỡnh by ti i hi ng ton quc ln th IX ó nhn mnh: Tng cng c s vt cht v tng bc hin i hoỏ nh trng , lp hc, sõn chi, bói tp, mỏy tinh ni mng internet, thit b hc tp v ging dy hin i, th vin, ký tỳc xỏ v i mi phng phỏp dy hc, phỏt huy t duy sỏng to v nng lc t o to ca ngi hc, coi trng thc hnh, thc nghim, ngoi khoỏ, lm ch kin thc, trỏnh nhi nhột, hc vt, hc chay. Lý lun dy hc cng ó khng nh c s vt cht (CSVC ), TBGD v hu ht cỏc sn phm khoa hc k thut cú chc nng xỏc nh v mang mc ớch s phm rt cao, chỳng cha ng trỡnh khoa hc k thut, vn hoỏ ngh thut, cha ng mt tim nng khoa hc to ln ng thi úng vai trũ l i tng cha ni dung cn nhn thc. Trong h thng giỏo dc quc dõn, tiu hc l bc hc nn tng, l tin nõng cao dõn trớ, l c s ban u quan trng o to th h tr tr =============================================================== Trần Thị Minh Hoa Hiêụ trởng Trờng TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 1 Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. thnh ch nhõn tng lai ca t nc. Bn cht ca hot ng nm tri thc l hot ng nhn thc, ngi ta ó cn c vo cỏc giai on v cỏc dng ca quỏ trỡnh nhn thc phõn chia quỏ trỡnh nm tri thc thnh cỏc giai on sau: -Tri giỏc ti liu hc tp - Suy ngh v ti liu hc tp - Cng c ti liu - Vn dng thc hnh TBGD va l ngun tri thc, va l phng tin cha ng truyn ti thụng tin nhm tớch cc hoỏ quỏ trỡnh nhn thc, kớch thớch hng thỳ hc tp, phỏt trin trớ tu, k nng thc hnh ca hc sinh gúp phn nõng cao cht lng dy hc. TBGD cũn gúp phn m bo tớnh trc quan trong quỏ trỡnh dy hc, m rng kh nng tip cn vi cỏc s vt v hin tng, cho phộp hc sinh cú iu kin t chim lnh kin thc, hỡnh thnh k nng, k xo. cú mt TBGD n tng nh trng v n tng giỏo viờn phi tri qua cỏc giai on ch yu sau: t chng trỡnh v SGK Xõy dng danh mc trang b Xõy dng cng nghiờn cu th hin mu Ch th Thc nghim Hiu chnh v sn xut lot nh Sn xut ng lot Trang b i tr S dng v bo qun dựng lõu di. Trong cỏc cụng on ú thỡ qun lý, s dng v bo qun l cỏc khõu cui cựng nhng cc k quan trng bi nu khụng s dng hoc s dng kộm hiu qu thỡ s gõy nờn s lóng phớ hng ngn t ng ca Nh nc v nhõn dõn, ng thi khụng gúp phn i mi phng phỏp dy hc v khụng nõng cao c cht lng dy hc. Thc t nhiu nm hc qua, trng tiu hc ó cú nhiu c gng v bc u cú thnh tớch trong vic qun lý s dng v bo qun TBGD , gúp phn nõng cao cht lng dy hc, song vic lm ny cũn nhiu hn ch vỡ nhiu lý do khỏc nhau: TBGD cũn thiu (nht l cỏc thit b hin i), cht lng cha ng b; nhiu ni cú TBGD nhng giỏo viờn cha chỳ ý s dng thm chớ cú ni giỏo viờn khụng bit s dng hoc s dng m khụng cú hiu qu. Tỡnh trng dy chay cũn ph bin. TBGD phn ln ch c s dng trong cỏc trng hp c bit nh: thao ging, hi ging, cú on kim tra. Cụng tỏc qun lý TBGD ca hiu trng cỏc trng cũn mang tớnh hnh chớnh, chiu l. Trong khi ú vic s dng TBGD ca giỏo viờn li chu nh hng nhiu t cỏch qun lý TBGD ca hiu trng. Do ú vn qun lý TBGD hin nay ang l vn bc xỳc t ra, c nhiu nh qun lý quan tõm. T nhng lý do trờn v vi mong mun tỡm c cỏc bin phỏp qun lý gúp phn nõng cao hiu qu s dng TBGD trng tiu hc nờn tụi ó chn ti: Mt s bin phỏp qun lý ca hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng TBGD trng tiu hc Tiờn Tin. =============================================================== Trần Thị Minh Hoa Hiêụ trởng Trờng TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 2 Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. 2. Mc ớch nghiờn cu: xut v lý gii mt s bin phỏp qun lý nhm nõng cao hiu qu s dng TBGD trng tiu hc. 3 . i tng và khách thể nghiên cu: 3.1. i tng nghiờn cu: Bin phỏp qun lý ca hiu trng nhm nõng cao hiu qu s dng TBGD trng tiu hc 3.2.Khách thể nghiên cứu Cán bộ giáo viênTrờng tiểu học Tiên Tiến huyn Phự C tnh Hng Yờn. 4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 4.1 Giới hạn nghiên cứu Giáo viên Trờng tiểu học Tiên Tiến huyn Phự C tnh Hng Yờn. 4.2. Phạm vi nghiờn cu Trờng tiểu học Tiên Tiến huyn Phự C tnh Hng Yờn. 5. Nhim v nghiờn cu : - Nghiờn cu c s lý lun v c s phỏp lý ca vic qun lý s dng TBGD trng tiu hc. - Tỡm hiu thc trng qun lý, s dng TBGD trng tiu hc Tiên Tiến huyn Phù Cừ tnh Hng Yên. - Tri nghim mt s bin phỏp qun lý nhm nõng cao hiu qu s dng TBGD trng tiu hc Tiên Tiến. 6. Phng phỏp nghiờn cu: 6.1 Nhúm cỏc phng phỏp nghiờn cu lý thuyt: - Nghiờn cu cỏc vn kiờn, ngh quyt ca ng, Nh nc, ch th ca ngnh. - Nghiờn cu c s lý lun v TBGD v qun lý TBGD. 6.2 Nhúm cỏc phng phỏp nghiờn cu thc tin: Phng phỏp iu tra thc t, quan sỏt, m thoi, phng vn, tri nghim 6.3 Phng phỏp toỏn hc: Thng kờ, x lý cỏc s liu ó thu thp c. II-NI DUNG CHNG I: C S KHOA HC V THIT B DY HC TRNG TIU HC 1. C s khoa hc 1. Khỏi nim TBGD Theo Lotx Klinbơ (Đức) thì TBGD (hay còn gọi là đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, dụng cụ ) là tất cả những phơng tiện vật chất cần thiết cho giáo GV và HS tổ chức và tiến hành hợp lý, có hiệu quả quá trình giáo dỡng và giáo dục ở các môn học, cấp học. Theo các chuyên gia thiết bị giáo dục của Việt Nam: TBGD là thuật ngữ chỉ một vật thể hoặc một tập hợp đối tợng vật chất mà ngời GV sử dụng với t cách là phơng tiện điều khiển hoạt động nhận thức của HS, còn đối với HS thì =============================================================== Trần Thị Minh Hoa Hiêụ trởng Trờng TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 3 Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. đó là các nguồn tri thức, là các phơng tiện giúp HS lĩnh hội các khái niệm, định luật, thuyết khoa học.vv hình thành ở họ các kỹ năng, kỹ xảo, đảm bảo phục vụ mục đích dạy học. TBGD l mt b phn trong h thng CSVC s phm, TBGD l tt c nhng phng tin cn thit c giỏo viờn v hc sinh s dng trong hot ng dy v hc nhm phỏt huy tớnh tớch c, ch ng sỏng to trong hot ng khỏm phỏ v lnh hi tri thc ca hc sinh, gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc, t c mc tiờu giỏo dc ó ra. TBGD gm mỏy múc, dng c thớ nghim, mụ hỡnh, mu vt, hoỏ cht, tranh nh, dựng dng c giỏo dc th cht, õm nhc, m thut, thit b nghe nhỡn v cỏc thit b trc quan khỏc. TBGD bao gm cỏc thit b dựng chung, cỏc thit b trc quan, thc nghim v cỏc thit b k thut ( cỏc phng tin nghe - nhỡn). TBGD cỏc b mụn c s dng thng xuyờn nht ,chỳng trc tip tham gia vo quỏ trỡnh ging dy v hc tp, gn lin vi ni dung v phng phỏp trong tng tit hc nờn c xem l b phn quan trng gúp phn i mi v ni dung v phng phỏp dy hc. Mt b phn TBGD cú tớnh hin i v kh nng s phm to ln, thng c s dng chung trờn lp ú l phng tin k thut dy hc. Nh cú cỏc phng tin k thut , mt lng thụng tin ln ca bi hc cú th c hỡnh nh hoỏ, mụ hỡnh hoỏ, phúng to hoc thu nh, lm cho nhanh hn hoc chm hn, em li cho ngi hc mt khụng gian hc tp mang tớnh mc ớch v hiu qu cao. Cỏc phng tin k thut ny vi u th v mt s phm cng gúp phn khụng nh trong vic i mi phng phỏp dy hc trong cỏc nh trng. TBGD nh trng tiu hc rt a dng, phong phỳ.Bt c mụn hc no cng cn n TBGD. Mi mụn hc li yờu cu cú nhng TBGD khỏc nhau phự hp vi tng bi hc. Cú TBGD dựng hỡnh thnh kin thc, cú TBGD dựng cho vic thc hnh, li cú TBGD dựng cng c, khc sõu ni dung bi hc Cú th phõn loi TBGD theo rt nhiu cỏch, d hiu nht ta cú th phõn loi theo loi hỡnh: TBGD bao gm: - Mụ hỡnh: l vt thay th cho hin tng s vt cú thc ó c n gin hoỏ nhng vn gi c nhng thuc tớnh c bn ca s vt hin tng. - Mu vt: l vt thc nhng ó khụng gi c ton vn cỏc thuc tớnh ca vt thc - Vt thc: gi c ton b cỏc thuc tớnh t nhiờn vn cú. - n phm: tranh, nh, bn , s , biu bng, c in trờn giy. - Ti liu nghe nhỡn : phim, bn trong, bng a õm thanh, hỡnh nh - Dng c thớ nghim : chng minh v thc hnh tỏi to li cỏc s vt hin tng - Phng tin k thut, phng tin nghe nhỡn, mỏy tớnh: th hin cỏc ti liu trc quan. Túm li, TBGD l b phn quan trng trong h thng CSVC s phm , nú va l phng tin, cụng c, va l i tng ca nhn thc. =============================================================== Trần Thị Minh Hoa Hiêụ trởng Trờng TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 4 Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. 2. V trớ ca TBGD : Quỏ trỡnh dy hc ( cũn gi l quỏ trỡnh s phm hp ) l mt quỏ trỡnh bao gm nhiu thnh t c bn cu thnh nờn nh: Mc tiờu, ni dung, phng phỏp, giỏo viờn, hc sinh, TBGD . Cỏc yu t ny tng tỏc vi nhau to thnh quỏ trỡnh dy hc, nu thiu mt trong cỏc thnh t c bn ú thỡ quỏ trỡnh dy hc s khụng thc hin c . Mi quan h ca cỏc thnh t cu thnh nờn quỏ trỡnh dy hc c biu din bng s sau: KH- TN- KT XH Trong s trờn, mc tiờu, ni dung, phng phỏp dy hc l cỏc yu t gn bú cht ch vi nhau, qui nh ln nhau, kt hp vi s ch o, iu khin v t iu khin ca ngi tham gia to nờn Vựng hp tỏc sinh ng gia giỏo viờn v hc sinh. ú l nhng c hi cn thit nhn thc. Trong Vựng hp tỏc sinh ng ú cú s tham gia tớch cc ca TBGD. TBGD l ni dung, phng tin truyn ti thụng tin giỳp giỏo viờn t chc v iu khin hot ng nhn thc ca hc sinh, giỳp hc sinh hng thỳ hc tp, rốn luyn tỏc phong v k lut lao ng, k nng thc hnh, hỡnh thnh phng phỏp hc tp ch ng, tớch cc, m bo nguyờn tc hc i ụi vi hnh . TBGD cú quan h cht ch vi ni dung v phng phỏp dy hc. Ni dung dy hc qui nh nhng c trng c bn ca TBGD, th hin ch: h thng TBGD phi tớnh n mt cỏch ton din cỏc c im ca ni dung chng trỡnh, phi c la chn cn thn nghiờn cu mi vn ca chng trỡnh; phi tho món yờu cu v tớnh khoa hc, s phm, kinh t, k thut, thm m v an ton; phi cú thnh phn cho phộp tin hnh thun li cỏc hỡnh thc dy hc. Trong thời đại bùng nổ thông tin, KHKT phát triển nh vũ bão, nhiều tri thức đem dạy ở phổ thông nhanh chóng bị lạc hậu vì vậy cần phải lựa chọn nội dung dạy nh thế nào để học sinh không những chiếm lĩnh đợc tri thức mới, đồng thời phải hình thành năng lực tự học, tự phát triển. Vì vậy phơng pháp dạy học mới phải theo xu hớng tích cực hoá quá trình nhận thức của học sinh, năng lực thực hành, năng lực tự nghiên cứu. Muốn đạt đợc điều đó thì không có cách nào khác là phải tăng cờng trang bị và đặc biệt là nâng cao hiệu quả =============================================================== Trần Thị Minh Hoa Hiêụ trởng Trờng TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 5 Mc tiờu TBGD Phng phỏp Hc sinh Ni dung Giỏo viờn Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. sử dụng thiết bị dạy học trong đó chú trọng các phơng tiện nghe nhìn và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Ngợc lại, những thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đã làm xuất hiện nhiều loại hình thiết bị dạy học mới giúp cho việc đổi mới phơng pháp dạy học. Ngời ta thừa nhận rằng việc hoàn thiện các phơng pháp dạy học sẽ không thể thực hiện đợc nếu không sử dụng rộng rãi các phơng tiện nghe nhìn (Máy tính, Máy chiếu đa năng, Bảng chiếu). Núi mt cỏch khỏc: TBGD l mt xớch trong chnh th mc tiờu, ni dung, phng phỏp v phng tin dy hc. Tt c chnh th ú lm thnh mt h ton vn trong quỏ trỡnh dy hc, h ton vn ny li chu s tỏc ng v chi phi ca tỡnh hỡnh kinh t xó hi v tin b khoa hc cụng ngh ca mi quc gia, mi a phngtrong tng giai on lch s nht nh. S nghip giỏo dc phỏt trin nh thc hin cỏc quỏ trỡnh dy hc qua cỏc giai on lch s, trong ú ngi lao ng (giỏo viờn v hc sinh) chim v trớ trung tõm v ng thi cỏc cụng c lao ng ca h cng phi l yu t rt quan trng v mang tớnh quy nh ca quỏ trỡnh lao ng ny. Thiu mt trong ba yu t: i tng lao ng, cụng c lao ng v ngi lao ng thỡ quỏ trỡnh lao ng hn hoi s khụng xut hin, s khụng th núi n mt quỏ trỡnh s phm hn hoi, mt vic dy hc hn hoi nu khụng cú cụng c tng ng TBGD . TBGD v ngi lao ng (giỏo viờn v hc sinh) liờn quan hu c vi nhau v luụn b sung cho nhau trong quỏ trỡnh phỏt trin. ( Trớch: Tp chớ TTKHGD s 81/2000 Vai trũ ca TBGD xột trờn quan im trit hc duy vt lch s - Tỏc gi Trn Doón Qui ) Cú th núi, cỏc thnh t cu thnh nờn quỏ trỡnh dy hc ch thc s cú ý ngha khi c t trong mi quan h vi cỏc thnh t khỏc. Ch khi gii quyt tt cỏc mi quan h ú thỡ vic dy hc mi cú th t c kt qu mong mun. Vic iu khin ti u cỏc mi quan h ca cỏc thnh t trờn cú th c coi l ngh thut v mt s phm. Nh vy, TBGD l tin vt cht ca phng phỏp dy hc, l mt b phn cu thnh khụng th thiu ca quỏ trỡnh dy hc. 3.Vai trũ ca TBGD trong vic m bo nõng cao cht lng giỏo dc: TBGD cú vai trũ to ln trong quỏ trỡnh nhn thc.Theo Lờ- nin , qui lut nhn thc ca con ngi l: T trc quan sinh ng n t duy tru tng, t t duy tru tng n thc tin.; Theo VAT thỡ kin thc thu nhn c qua nghe: 11%, qua nhỡn: 81%, qua cỏc giỏc quan khỏc: 9%. Cũn t l kin thc nh c sau khi hc: 20% qua nhng gỡ m ta nghe c 30% qua nhng gỡ m ta nhỡn c 50% qua nhng gỡ m ta nghe v nhỡn c 80% qua nhng gỡ m ta núi c 90% qua nhng gỡ m ta núi v lm c Vit Nam cú cõu:Trm nghe khụng bng mt thy Trm thy khụng bng mt lm Ngi n cng tng kt: =============================================================== Trần Thị Minh Hoa Hiêụ trởng Trờng TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 6 Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. Tụi nghe tụi quờn Tụi nhỡn Tụi nh Tụi lm Tụi hiu Nh vy, quỏ trỡnh nhn thc ca con ngi núi chung t hiu qu cao thỡ cn phi thụng qua quỏ trỡnh nghe, nhỡn v thc hnh. Vi hc sinh tiu hc, (la tui t 6 n 11, 12 tui ) t duy ca cỏc em mi ch l t duy c th, t duy hỡnh nh chim u th hn so vi t duy tru tng. Cỏc hỡnh nh trc tip, cỏc dng c, mụ hỡnh, hin tng c trc quan hoỏ luụn to n tng mnh m i vi cỏc em. Khụng ớt nhng ni dung hc tp phc tp cn n s h tr tớch cc ca phng tin trc quan mi gii quyt c nh: chng minh cỏc hin tng khoa hc t nhiờn, toỏn hc, hc sinh rt cn c trc tip tn mt nhỡn thy, tai nghe thy, tay c cm nm, c trc tip lm thớ nghim, c lp rỏp thao tỏc, quan sỏt nhn xột bng vic s dng cỏc dng c, phng tin c th. Ngha l hc bng tt c cỏc giỏc quan huy ng mi tim nng nhn thc. Nhu cu nhn thc ca cỏc em gn lin vi cỏc vic lm c th v hon cnh, mụi trng v nghe nhỡn, s, s dng dựng trc quan trc khi cú th hỡnh thnh logic, t duy tru tng ỳng n. Lỳc ny, s hỡnh thnh cỏc biu tng quan trng hn s khỏm phỏ bn cht cỏc mi quan h bờn trong ca s vt hin tng. M quỏ trỡnh dy hc l quỏ trỡnh nhn thc mc cao, vỡ vy TBGD khụng th thiu trong quỏ trỡnh dy hc. Nõng dn tớnh trc quan ca bi hc v t l bi hc cú thc nghim theo quy nh ca chng trỡnh, tng cng vic thc hnh ca hc sinh l nhm to ra mt nn tng thc nghim ca tri thc, lm ngn li con ng t c s hiu bit. Bng thc nghim v trc quan, thc hnh to ra hot ng ton din ( vn ng v t duy) v tớch cc ca ngi hc, giỳp hc t tỡm ra cỏc vn cho chớnh mỡnh mt cỏch ch ng theo trit lý Tụi lm, ttụi hiu v phng phỏp tp phỏt minh hc tp khoa hc theo phng phỏp c khỏm phỏ, chng minh kin thc sỏch giỏo khoa v trong thc t, th hin tng minh phng phỏp nghiờn cu v k nng thỡ cỏc phng tin, dng c phũng thớ nghim cú vai trũ v tim nng to ln. trỡnh by vi s trc quan cao trong vic quan sỏt, trỡnh din vn hnh ca c ch, cu trỳc, võn ng, mụ hỡnh, mụ phng thỡ cỏc phng tin Nghe - Nhỡn cú u th rừ rt. TBGD cho phộp khai thỏc sõu sc ni dung s vt, hin tng khoa hc trong ti liu hc tp (thc nghim khoa hc phi c dng t trong sỏch giỏo khoa lờn mt bn bng cỏc vt liu c th ca ngi hc). Nh vy TBGD cho phộp: - Thc hin c nguyờn tc trc quan trong dy hc (trc quan c hiu theo ngha rng : liờn quan n mi giỏc quan ca con ngi ). =============================================================== Trần Thị Minh Hoa Hiêụ trởng Trờng TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 7 Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. - Gúp phn m bo cht lng kin thc theo nhng c trng c bn: Tớnh chớnh xỏc, khoa hc; Tớnh tng quỏt; Tớnh h thng; Tớnh chuyn hoỏ; Tớnh thc tin, vn dng c; Tớnh bn vng. - Dy phng phỏp hc tp, nghiờn cu khoa hc, lm vic - b phn khụng tỏch ri ca kin thc. Rốn k nng nhiu mt cho ngi hc. Trong cỏc loi TBGD thỡ cỏc phng tin k thut dy hc (PTKTDH) cú vai trũ quan trng c bit trong vic to kh nng hỡnh thnh, cng c, h thng hoỏ, vn dng kin thc vo thc tin. PTKTDH gm cỏc mỏy chiu quang hc, mỏy to hoc khuych i õm thanh, hỡnh nh, mỏy lu gi v tỏi hin thụng tin, mỏy tớnh v cụng ngh thụng tin vn cha ng nhng tim nng s phm to ln trong vic h tr tớch cc ging dy v hc tp. Túm li: TBGD cú vai trũ quan trng i vi quỏ trỡnh dy hc. S dng TBGD m bo thụng tin v cỏc hin tng, i tng nghiờn cu y v chớnh xỏc hn, lm cho cht lng dy v hc cao hn, giỳp tho món trong phm vi ti a v phỏt trin hng thỳ nhn thc ca hc sinh. S dng TBGD s nõng cao tớnh trc quan ca dy hc, m rng kh nng tip cn vi cỏc s vt v hin tng. S dng TBGD s gia tng cng lao ng hc tp ca hc sinh v do ú cho phộp nõng cao nhp nghiờn cu ti liu giỏo khoa, cho phộp hc sinh cú iu kin t lc chim lnh tri thc, hỡnh thnh k nng, k xo. Thụng qua hnh ng trờn TBGD rốn luyn cho cỏc em tớnh cn thn t m chớnh xỏc v phỏt trin t duy khoa hc, giỏo dc ý thc gi gỡn vt v bo v mụi trnggúp phn hỡnh thnh nhõn cỏch cho hc sinh. CHNG II: THC TRNG V TBGD V CễNG TC QUN Lí S DNG TBGD TRNG TIU HC TIấN TIN- PH C 1. Tỡnh hỡnh i ng cỏn b, giỏo viờn.* V cỏn b qun lý: BNG 1: I NG CN B QUN Lí TS cán bộ quản lý Chc v Tui i Tui ngh S nm lm CBQL Trỡnh 02 HT: 01 40 20 9 H PHT: 01 43 6 3 H Nh vy c 2/2 /c cỏn b qun lý u t trỡnh o to trờn chun . Cỏc /c cỏn b qun lý u nm chc nghip v qun lý, iu hnh mi hot ng ca nh trng theo quy ch chuyờn mụn v iu l trng tiu hc, hon thnh nhim v c giao theo chc trỏch. * V s i ng giỏo viờn: BNG 2: S LNG I NG GIO VIấN Tng s Nam N Tui i TB Tui ngh TB Biờn ch Hp ng Trỡnh o to Cha t t chun Trờn chun C H =============================================================== Trần Thị Minh Hoa Hiêụ trởng Trờng TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 8 Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. 13 3 10 35 15 13 0 0 2 6 5 BNG 3: CHT LNG I NG GIO VIấN TN G S GV gii GV khỏ GV t yờu cu GV cha t yờu cu GV gii cỏc cp SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% Huyn Tnh 13 4 30,7 8 61,4 1 7,9 0 6 1 Qua iu tra ta thy hu ht giỏo viờn có iu kin kinh t khỏ n nh, tui i tng i tr nhng ó cú thõm niờn cụng tỏc t 7-8 nm tr lờn, a s u vng vng v chuyờn mụn nghip v.Trỡnh t v vt chun 100%, trong ú cú nhiu giỏo viờn cú trỡnh trờn chun. S giỏo viờn khỏ, gii cng chim t l khỏ cao th hin trỡnh chuyờn mụn ca mt tp th s phm vng vng. Tuy nhiờn so vi yờu cu ca vic i mi chng trỡnh, sỏch giỏo khoa, phng phỏp ging dy tiu hc hin nay: Dy cho hc sinh cỏch hc, phng phỏp hc, lm cho hc sinh t tỡm n tri thc v vn dng sỏng to, dy hc theo nguyờn tc hc bng hnh, vi trit lý Tụi lm tụi hiu thỡ ũi hi ngi giỏo viờn phi c gng ht mỡnh, phi lm vic thc s vi cng lao ng cao mi cú th em li s khi sc trong cht lng dy hc. 2. Thc trng v TBGD v cụng tỏc qun lý, s dng TBGD trng tiu hc Tiờn Tin Vic nghiờn cu thc trng ca qun lý, s dng TBDH nhm mc ớch: Xỏc nh rừ thc trng vic qun lý, s dng TBDH ca CBQL, i ng giỏo viờn ca nh trng trong nhng nm trc. Phõn tớch kt qu nghiờn cu thc trng tỡm hiu nguyờn nhõn ca thc trng, lm c s cn thc hin chng ba ca ti nghiờn cu. 2.1. Thc trng v trang b TBGD Qua tiếp xúc với các cán bộ giáo viên và cán bộ phụ trách công tác thiết bị của nhà trờng tôi thấy thực trạng về trang bị TBGD của nhà trờng nh sau: Vic trang b TBGD trng tiu hc Tiờn Tin ch yu l do cp phỏt t trờn xung theo ch tiờu, k hoch nh sn. Nh trng cú mua sm thờm v huy ng giỏo viờn t lm nhng khụng ỏng k. T nm hc 2002-2003, thc hin vic i mi chng trỡnh sỏch giỏo khoa v i mi phng phỏp dy hc, nh trng c cp cỏc danh mc TBGD t lp 1 n lp 5 theo quy nh chung. Nhng TBGD c cp phỏt ch yu l nhng TBGD thụ s, n gin nh: tranh nh, sỏch giỏo khoa, mt s b mu ch vit, bng n, b dng c hc nhc, b dng c o c, + Mụn toỏn lp 1: cỏc mụ hỡnh con vt, hoa bng bỡa ri cú gn nam chõm phớa sau khi dy gn vo cỏc mụ hỡnh ca bi dy cũn thiu rt nhiu. =============================================================== Trần Thị Minh Hoa Hiêụ trởng Trờng TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 9 Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. + Toỏn lp 4: dựng dy phn kin thc v phn biu khụng cú. + Phõn mụn tõp c, k chuyn, tp lm vn ca mụn Ting Vit, mụn o c lp 1,2,3,4, cũn thiu rt nhiu tranh nh minh ho phc v cỏc bi dy. + Mụn TN - XH cỏc lp 1,2,3 mt s chng, phn cha cú dựng. Lp 5 mụn a lý, lch s ch yu cú mt s tranh nh, bn trn ỏnh Do TBGD c cp cũn thiu nhiu nh vy nờn hng nm nh trng cng cú k hoch mua sm thờm mt s trang thit b phc v cho cỏc hot ng giỏo dc trong nh trng nh tng õm, loa mỏy, u video,nhng nhng thit b ny ch phc v cho cỏc hot ng ngoi khoỏ, cỏc bui l, hi ngh l ch yu, cha cú tỏc dng thit thc i vi tng tit dy. Ngoi ra hng nm nh trng cng ó t chc thi lm dựng dy hc nhng nhng dựng do giỏo viờn t lm cng ch l nhng tranh v n gin, hiu qu s dng cha cao, ch ỏp ng c kin thc ca 1 tit dy no ú, bn li kộm nờn khụng th s dng c lõu di. Việc a cụng ngh thụng tin vo nh trng là cần thiết nhng nh trng li khụng thit b hin i s dng hiu qu. 2.2. Thc trng v s dng TBGD Để tìm hiểu việc sử dụng TBGD của nhà trờng tôi đã sử dụng mẫu phiếu điều tra số 1 ( phiếu trng cầu ý kiến đối với 10 giáo viên văn hoá). Thu đợc kết quả đợc thống kê qua bảng sau: Bảng1:Tổng hợp ý kiến của giáo viên về sử dụngTBGD trong các môn : STT Môn học Mức độ sử dụng TBGD Thờng xuyên Không thờng xuyên SL % SL % 1 Toán 9 90 1 10 2 Tiếng việt 8 80 2 20 3 TNXH(lớp 1,2,3) Khoa học(lớp4,5) 6 60 4 40 4 Lịch sử 4 40 6 60 5 Địa lý 5 50 5 50 6 Thủ công(1,2,3) Kỹ thuật( 4,5) 9 90 1 10 7 Thể dục 5 50 5 50 8 Âm nhạc 10 100 9 Mĩ thuật 10 100 Sau đây là biểu đồ minh hoạ việc giáo viên sử dụng TBGD: =============================================================== Trần Thị Minh Hoa Hiêụ trởng Trờng TH Tiên Tiến. Năm học 2012-2013 10 [...]... trọng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TBGD Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN TIẾN - Phï Cõ- Hng Yªn Là một hiệu trưởng được trang bị lý luận quản lý, khi đi sâu nghiên cứu đề tài Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TBGD ở trường tiểu học , tơi mạnh dạn đưa ra các biện pháp quản lý của. .. đánh giá việc xây dựng, sử dụng và bảo quản TBGD góp phần tích cực nâng cao hiệu quả sử dụng TBGD III-KẾT QUẢ Qua hai năm nghiên cứu và trải nghiệm những biện pháp quản lý của mình nhằm nâng cao chất lượng sử dụng thiết bị giáo dục ở trường tiểu học Tiên Tiến tơi vơ cùng phấn khởi trước những nhận xét của giáo viên về cơng tác quản lý, sử dụng thiết bị của BGH nhà trường: “BGH quản lý tốt các TBGD trong... người hiệu trưởng với cơng tác này ở trường tiểu học Tiên Tiến với thời gian nghiên cứu trải nghiệm trong hai năm học 2011-2012, 2012-2013 như sau: Biện pháp 1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về tầm quan trọng của TBGD trong việc đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học 1 Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý 1.1 Nội dung nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý: Bất... chưa có biện pháp quản lý, chỉ đạo hữu hiệu, chưa có quy định cụ thể về việc sử dụng TBGD, còn bng lỏng cơng tác kiểm tra, đánh giá TBGD tự làm có nhưng sơ sài, đơn điệu, chất lượng chưa cao Do những ngun nhân khách quan và chủ quan trên nên hiệu quả sử dụng TBGD ở trường tiểu học Tiên Tiến chưa cao, đòi hỏi phải đổi mới cơng tác quản lý TBGD bàng những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. .. cứu của bản thân, so sánh đối chiếu lý luận và thực tiễn của vấn đề, qua tìm hiểu thực trạng trường tiểu học Tiên Tiến, tơi mạnh dạn nghiên cứu, thực nghiệm một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TBGD trong nhà trường Với các biện pháp nêu trên, nhà trường thực hiện dần từng bước và có được một hệ thống TBGD tương đối hồn thiện được sử dụng, khai thác chúng một cách hiệu. .. nghiệp vụ cao, có hiểu biết về TBGD: nội dung, cấu tạo, chức năng của từng thiết bị, kỹ thuật sử dụng TBGD, hiểu biết sâu sắc về phương pháp dạy học, nắm được tâm lý của học sinh… để sử dụng TBGD có hiệu quả Chất lương, hiệu quả của đổi mới phương pháp chỉ có thể đem lại từ việc sử dụng hiệu quả TBGD trong q trình dạy học 2.2 Hình thức tổ chức nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên Ngồi việc nâng cao nhận... cường sử dụng một cách thường xun, liên tục và hiệu quả cao Biện pháp 5 Chỉ đạo tích cực cơng tác bảo quản TBGD Hiệu quả sử dụng và khai thác TBGD phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Sự quan tâm của lãnh đạo nhà trương đối với việc đổi mới phương pháp dạy và học, đối với cơng tác tổ chức quản lý nghiệp vụ TBGD, khả năng và trình độ chun mơn quản lý của cán bộ phụ trách TBGD, sự nhiệt tình và trách nhiệm của. .. trọng của nhận thức Như vậy, biện pháp Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về tầm quan trọng của TBGD trong việc đổi mới phương pháp là biện pháp có vị trí quan trọng, quyết định hướng đi và hiệu quả của của việc nâng cao chất lượng giáo dục qua việc chỉ đạo giáo viên sử dụng có hiệu quả TBGD Như phần thực trạng đã đề cập, một trong những ngun nhân gây nên tình trạng sử dụng TBGD kém hiệu quả. .. loại sổ sách theo dõi để quản lý TBGD ; Nội quy treo tại các phòng thí nghiệm, … 1 2 Hình thức tổ chức nâng cao nhận thức: Như vậy, người cán bộ quản lý có thể phải cần đến các phương pháp và phương tiện quản lý để quản lý TBGD (ghi chép, phân loại, lập ma trận, sử dụng máy vi tính…) Muốn nâng cao nhận thức về cơng tác TBGD người cán bộ quản lý cần: - Chủ động thu thập và xử lý thơng tin có liên quan... trí, vai trò của TBGD trong mọi q trình sư phạm của nhà trường, đồng thời làm cho các thành viên của hội đồng sư phạm và học sinh thấy rõ mối quan hệ giữa TBGD với phương pháp và chất lượng dạy học Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý tồn diện TBGD, là người có trách nhiệm bảo quản, sử dụng và phát huy hiệu quả của TBGD trong mọi vấn đề đặt ra bằng mọi biện pháp Trước hết, hiệu trưởng phải . viờn Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. sử dụng thiết bị dạy học trong đó chú trọng các phơng tiện nghe nhìn và ứng dụng. Năm học 2012-2013 2 Một số biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. 2. Mc ớch nghiờn cu: xut v lý gii mt s bin phỏp qun lý nhm nõng cao. biện pháp quản lý của hiệu trởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Thiết bị giáo dục ở trờng Tiểu học. Sau đây là biểu đồ minh hoạ cho các biện pháp quản lý việc sử dụng TBGD của hiệu trởng: Ta

Ngày đăng: 19/12/2014, 20:28

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I- ĐẶT VẤN ĐỀ

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan