0

skkn một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục sau khi sáp nhập tại trường tiểu học thành kim

23 534 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:33

SỞ GIÁO DỤCĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO THẠCH THÀNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO NHẰM GIỮ VỮNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SAU KHI SÁP NHẬP TRƯỜNG Người thực hiện: Phạm Thị Thuỷ Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thành Kim Thạch Thành, Thanh Hoá SKKN thuộc lĩnh vực: THANH HỐ, NĂM 2018 Quản lí MỤC LỤC Nội dung I – MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II – NỘI DUNG Cơ sở lí luận Thực trạng trước áp dụng sáng kiến 2.1 Thực trạng trường, lớp trước sáp nhập 2.2 Thực trạng chung sáp nhập trường 2.3 Thực trạng số trường có điểm trường lẻ Giải pháp 3.1 Làm tốt công tác tuyên truyền 3.2 Xây dựng khối đoàn kết nội vững 3.3 Tham mưu cho cấp uỷ đảng, quan cấp huy động nguồn lực xây dựng sở vật chất ưu tiên cho khu lẻ 3.4 Phối hợp với Cơng đồn chăm lo đến đối tượng giáo viên, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm 3.5 Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu toàn trường để tất học sinh tham gia 3.6 Quan tâm, động viên kịp thời đến đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh có hồn cảnh khó khăn 3.7 Quan tâm, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ, đổi phương pháp dạy học cho giáo viên 3.8 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên Hiệu III – KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị Trang 1 2 3 3 6 10 11 13 13 15 16 19 19 19 I – MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: “Thực chủ trương Đảng Nhà nước nâng cao dân trí, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, mạng lưới trường, lớp, ngành học, cấp học nói chung huyện Thạch Thành nói riêng mở rộng, đã có tác dụng tích cực việc thu hút trẻ em đến trường.” [1] Bên cạnh đó, “dưới đạo cấp ủy Đảng, quyền, quan tâm nhân dân địa phương địa bàn huyện với nỗ lực tập thể cán giáo viên, học sinh, Giáo dục Thạch Thành đạt thành tích xuất sắc, góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh huyện nhà.”[1] “Tuy nhiên, đến nay, đạt thành tựu to lớn việc thực sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, dân số dần vào ổn định, dẫn đến quy mô trường Tiểu học ngày nhỏ.”[1] Một số trường Tiểu học huyện có quy mơ lớp vẫn phải trì máy hành chưa đủ giáo viên đứng lớp, chưa kể đến việc đủ giáo viên để tổ chức dạy học buổi/ngày Vì vậy, việc rà soát, điều chỉnh lại hệ thống mạng lưới trường, lớp yêu cầu thiết Thạch Thành huyện đầu tỉnh việc xây dựng triển khai “Đề án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” Thực “Đề án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp nâng cao chất lượng giáo dục huyện Thạch Thành giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”, năm qua, giáo dục xã Thành Kim không ngừng phát triển đạt kết vững Chất lượng giáo dục toàn diện nâng lên, góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh xã nhà Song việc xã có trường Tiểu học, Trường Tiểu học Thành Kimsố lượng học sinh năm vừa qua it (90 ->140 học sinh/1 năm học); nhiên vẫn phải có máy hành Từ đó, việc quản lý hoạt động giáo dục hệ thống trường học xã gặp không khó khăn Trước thực trạng đó, uỷ ban nhân dân Thành Kim đã xây dựng “Đề án án sáp nhập Trường Tiểu học Thành Kim Trường Tiểu học Thành Kim thành Trường Tiểu học Thành Kim”, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục địa bàn xã Thành Kim nói riêng, huyện Thạch Thành nói chung để phù hợp với Quy hoạch mạng lưới trường lớp từ bậc Mầm non đến Trung học sở huyện; xây dựng sở vật chất phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục huyện Thạch Thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội xã Bên cạnh nhằm huy động sức mạnh hệ thống trị bước thực kết luận Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ngày 29 tháng 10 năm 2012, “Đổi toàn diện Giáo dục Đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế”; củng cố phát triển nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh xã Chính vì vậy, từ 01/01/2016 nhà trường có Quyết định sáp nhập trường Tiểu học Thành Kim trường Tiểu học Thành Kim thành trường Tiểu học Thành Kim, theo Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành (H1 - Ảnh chụp định sáp nhập trường – Phụ lục) Tuy nhiên, từ việc có trường Tiểu học với máy quản lí hành chính, sáp nhập thành trường có máy gây khó khăn cho nhà trường việc quản lí, đạo hoạt động giáo dục Hơn nữa, trường Tiểu học xã chất lượng giáo dục lại không đồng Mặt khác, sở vật chất điểm trường vẫn chưa đảm bảo, thiếu nhiều hạng mục công trình, nhiều công trình đã xuống cấp nặng thách thức không nhỏ người đứng đầu công tác tham mưu, thực cơng tác xã hội hố để xây dựng sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Là năm học bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, sau lại giao làm hiệu trưởng sau sáp nhập trường với nhiều khó khăn, thách thức, thân tơi băn khoăn, trăn trở, đã mạnh dạn thử nghiệm đề xuất “Một số biện pháp quản lí, đạo nhằm giữ vững nâng cao chất lượng giáo dục sau sáp nhập trường” trường Tiểu học Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hố Mục đích nghiên cứu: - Trên sở lí luận thực tiễn đạo, quản lí hoạt động dạy học trường Tiểu học, đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn sau sáp nhập trường - Áp dụng biện pháp q trình quản lí, tổ chức hoạt động dạy – học để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Đối tượng nghiên cứu: - Việc quảnđạo hoạt động dạy học nhà trường sau sáp nhập Phương pháp nghiên cứu: - Tra cứu tài liệu - Điều tra, quan sát - Thu thập thông tin - Áp dụng thực tế - Thống kê, xử lí số liệu II – NỘI DUNG Cơ sở lí luận: Các nhà nghiên cứu quảngiáo dục Xơ Viết cho rằng: “Kết tồn hoạt động nhà trường phụ thuộc nhiều vào việc tổ chức đúng đắn hợp lý công tác hoạt động đội ngũ giáo viên” [5] Đó quản lí hoạt động dạy học Hiện nay, quản lí hoạt động dạy học vấn đề mang tính thời đã quan tâm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu để đổi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường Nhiệm vụ trọng tâm đổi quảngiáo dục đổi quảnchất lượng giáo dục Văn kiện Đại hội XI Đảng nêu rõ: “Đổi bản, tồn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, đổi chế quảngiáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quảngiáo dục Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kĩ thực hành… Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội, xây dựng xã hội học tập, tạo hội điều kiện cho công dân học tập suốt đời.” [3] Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đã xác định mục tiêu: “Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo, đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân… Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lí tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lí, gắn với xây dựng; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc.” [4] Chính vì việc quảnđạo để nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu cầu trường tiểu họcquan trọng, đặc biệt trường sau sáp nhập với mn vàn khó khăn, thử thách Thực trạng trước áp dụng sáng kiến: 2.1 Thực trạng trường, lớp trước sáp nhập: 2.1.1 Trường Tiểu học Thành Kim: * Học sinh: Năm học 2014-2015: Tổng số: 388 học sinh (2 học sinh khuyết tật) Kết mơn học (%) Năm học Hồn thành 2014-2015 99,0 Chưa hoàn thành 1,0 Kết Năng lực (%) Kết Phẩm chất (%) Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt 99,0 1,0 100 Số HS công nhận cấp Huyện Tỉnh 54 Q gia HS HT CTTH (%) 100 Nhà trường đã phát động học sinh tích cực tham gia thi qua mạng Internet: Thi Giao thông thông minh, thi giải Toán, thi Tiếng Anh với tỉ lệ học sinh dự thi cao có tác dụng tốt để nâng cao kiến thức, kỹ học tập sống * Cán bộ, giáo viên, nhân viên: - Đa số giáo viên nhiệt tình công tác, bình quân tuổi đời 37,9 Chất lượng cụ thể: Năm học 2014-2015 Số cán GV, NV 28 CB, GV CB,GV đạt chuẩn (%) chuẩn (%) 28/28=100 25/28=89.3 Số SKKN công nhận Huyện Tỉnh GV dạy giỏi (SL) Huyện Tỉnh * Cơ sở vật chất: - Phòng học: 15 phòng (cấp 4A: 13 phòng; tạm: 02 phòng); - Phòng chức năng: phòng gồm: (cấp 4A: 01 phòng thư viện; tạm: 01 văn phòng 02 phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) Còn phòng học tạm lợp Blu, thiếu nhiều phòng học chức năng, nhiều phòng tạm, cơng trình phụ trợ nhà xe, nhà vệ sinh, tường rào, … xuống cấp trầm trọng, sử dụng được; bàn ghế học sinh nhiều năm chưa sửa chữa, đóng số học sinh tăng - Trang thiết bị, đồ dùng dạy học: 12 bộ/15 lớp, chưa đủ bộ/lớp - Diện tích đất: 4.066m2 đóng thơn 6, Tân Sơn, Thành Kim, Thạch Thành * Danh hiệu thi đua đạt: - năm học liên tiếp từ 2012-2013 đến 2014-2015 nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cấp huyện, năm học đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc cấp tỉnh Trường đã công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ năm 2009, đến năm học 2014-2015 đã năm vẫn chưa đề nghị công nhận lại sở vật chất không đảm bảo 2.1.2 Trường Tiểu học Thành Kim 2: * Học sinh: Năm học 2014-2015: Tổng số: 138 học sinh Kết môn học (%) Năm học Hoàn thành 2014-2015 98,5 Chưa hoàn thành 1,5 Kết Năng lực (%) Kết Phẩm chất (%) Số HS công nhận cấp Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt Huyện Tỉnh Q gia 98,5 1,5 100 11 0 HS HT CTTH (%) 100 - Với số lớp, số học sinh nên năm học nhà trường không thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh, Sân chơi trí tuệ, Câu lạc bộ; phong trào thi đua phát động chưa sôi * Cán bộ, giáo viên, nhân viên: - Đa số giáo viên nhiệt tình công tác, bình quân tuổi đời 42,3 Chất lượng cụ thể: Năm học 2014-2015 Số SKKN Số cán CB, GV CB,GV công nhận GV, đạt chuẩn NV (%) chuẩn (%) Huyện Tỉnh 13 13/13=100 10/13=76,9 GV dạy giỏi (SL) Huyện Tỉnh - Nhà trường có đội ngũ giáo viên tuổi đời cao, việc lựa chọn giáo viên thi giáo viên giỏi cấp gặp khó khăn; lớp nên cấu giáo viên chưa đủ số môn theo quy định, khơng có giáo viên dạy Mĩ thuật * Cơ sở vật chất: - Phòng học: phòng (cấp 4A); - Phòng chức năng: phòng tạm: 01 văn phòng, 01 phòng giám hiệu - Diện tích đất: 4.940 m2 đóng thơn 4, Tân Sơn, Thành Kim, Thạch Thành - Trang thiết bị, đồ dùng dạy học: bộ/6 lớp - Trường chưa có phòng thư viện, thiết bị phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà xe lợp Blu xuống cấp trầm trọng Ban giám hiệu quan tâm cảnh quan, trang trí lớp học, tường phòng học rêu phong, phía ngồi cổng khơng có nơi để xe cho phụ huynh đưa đón con, phụ huynh thẳng xe vào sân trường, ngồi gần lớp học nói chuyện chờ đón con, gây ồn ào, khiến học sinh lớp tập trung học tập Khoảng sân trước ruộng mùa mưa nước ngập gây nguy hiểm cho học sinh Trên sân trường khơng có câu hiệu nhắc nhở, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; khơng có thùng rác để học sinh bỏ rác, … * Danh hiệu thi đua đạt: - Liên tục năm học 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015: Đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cấp huyện Nhà trường chưa xây dựng trường chuẩn Quốc gia 2.2 Thực trạng chung sáp nhập trường: - Số lớp: 21 lớp, 554 học sinh - Số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 39, đó: + Cán quản lí: Tổng số 04, Trình độ chuyên môn: Đại học: 04 = 100%; Trình độ lý luận trị: Trung cấp: 04 = 100% + Giáo viên, nhân viên: 35 người Trình độ chuyên môn: Trung cấp: = 20%; Cao đẳng: 03 = 8,6%; Đại học: 25 = 71,4% + Số cán bộ, giáo viên, nhân viên chuẩn 32 = 82,1 - Đại đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình công tác, phần đông giáo viên đã đạt giáo viên giỏi cấp huyện; giáo viên đã công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh Việc sáp nhập trường Tiểu học thành trường đem lại lợi ích là, bớt máy gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế tốn nhiều chức danh khác chủ tịch cơng đồn, tổ trưởng chuyên môn, tra, Đội thiếu niên… - Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi nhà trường khơng khó khăn Khó khăn lớn làm để trì giữ vững kết giáo dục mà lâu trường Tiểu học Thành Kim đã xây dựng (là trường nằm tốp đầu chất lượng giáo dục huyện nhà) phải nâng cao chất lượng trường sáp nhập lại xã chất lượng lại có chênh lệch rõ rệt Ngồi ra, nhà trường gặp khơng khó khăn điều kiện sở vật chất điều ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giáo dục Điểm trường phòng học tạm, chưa có phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh giáo viên, nhà xe xuống cấp nặng; văn phòng diện tích hẹp, với hội đồng lớn sau sáp nhập việc xếp chỗ ngồi để họp hội đồng điều phải băn khoăn, trăn trở Điểm trường lẻ chưa có phòng thư viện, thiết bị phòng chức năng, nhà hiệu xuống cấp, cần xây dựng Hiện tại, địa phương chưa có điều kiện đầu tư kinh phí cho nhà trường tập trung kinh phí trả nợ xây dựng trường Trung học sở đạt chuẩn Quốc gia năm 2015, xây dựng nơng thơn đích vào năm 2016, xây dựng phòng học cho trường Mầm non tránh tải năm 2017 Bên cạnh đó, quy trình sáp nhập trường đã có đã thực số xã địa bàn huyện xã Thành Trực, xã Thành Tân, Thành Yên Tuy nhiên, tâm tư, nguyện vọng cán bộ, giáo viên, nhân viên cha mẹ học sinh vẫn băn khoăn, trăn trở, liệu sáp nhập lại quan tâm, đầu tư cấp, nhà trường có chưa sáp nhập, chất lượng giáo dục có bị ảnh hưởng, học sinh khu chính, khu lẻ liệu có phân biệt, đối xử khơng cơng bằng, … 2.3 Thực trạng số trường có điểm trường lẻ: Qua tìm hiểu cách thức quảntrường có khu lẻ tơi thấy có nhiều bất cập, nhiều trường có điểm trường lẻ đã đạo, quản lí như: - Hầu hết hoạt động trọng tâm tập trung khu - Giáo viên có lực chun mơn vững vàng phân cơng dạy khu - Cơ sở vật chất chủ yếu đầu tư khu - Ban giám hiệu làm việc khu chính, năm số lần kiểm tra hoạt động dạy học, chưa nắm bắt toàn diện hoạt động học sinh khu lẻ - Khi dạy giáo viên khu lẻ sử dụng đồ dùng dạy học, khơng có điều kiện ứng dụng cơng nghệ thông tin dạy học Chất lượng giáo dục thước đo uy tín lực nhà trường, làm giữ vững thương hiệu đã có, tiếp tục xây dựng mơi trường học tập thân thiện, đảm bảo công hoạt động giáo dục điều kiện thụ hưởng điểm trường để xứng đáng với niềm tin cấp bậc cha mẹ học sinh việc vơ khó khăn, đòi hỏi nỗ lực, cố gắng tập thể nhà trường đặc biệt người đứng đầu Giải pháp: 3.1 Làm tốt công tác tuyên truyền: - Để tạo đồng thuận, thống cao nhân dân cán bộ, giáo viên, nhân viên, trước sáp nhập trường, thân đã làm tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, để cha mẹ học sinh, cán quản lí đến giáo viên, nhân viên nắm rõ chủ trương sáp nhập trường thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn - Phối hợp với hiệu trưởng trường Tiểu học Thành Kim 2, thông qua buổi họp hội đồng, buổi sinh hoạt theo chủ điểm, buổi họp cha mẹ học sinh đã gửi văn tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh: + Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ban hành ngày 27/06/2005 Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục; + Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn hợp số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 Bộ Giáo dục Đào tạo; + Quy định phân cơng, phân cấp quản lí, tổ chức máy cán công chức ban hành kèm theo Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; + “Đề án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp nâng cao chất lượng giáo dục huyện Thạch Thành giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thành; + Nghị Quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thành việc phê duyệt Đề án “Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp nâng cao chất lượng giáo dục huyện Thạch Thành giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”; + “Đề án án sáp nhập Trường Tiểu học Thành Kim Trường Tiểu học Thành Kim thành Trường Tiểu học Thành Kim” Uỷ ban nhân dân xã Thành Kim - Sau Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thành Quyết định sáp nhập trường, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, làm tờ trình xin Uỷ ban nhân dân xã phê duyệt để tổ chức lễ công bố định sáp trường Trong buổi công bố nhà trường đã mời đồng chí đại diện Phòng Nội vụ huyện Thạch Thành, Phòng Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Cơng đồn GD Thạch Thành, đại diện lãnh đạo địa phương (các đồng chí ban Thường vụ Đảng ủy xã, Thường trực Uỷ ban nhân dân xã, đại diện ban ngành đoàn thể xã: Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, trung tâm Y tế xã, Ban Cơng an, …), Bí thư, trưởng thơn đóng địa bàn xã, đại diện Ban giám hiệu trường xã, Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh nhà trường chứng kiến, tham gia Trong buổi cơng bố Quyết định lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo xã đã có ý kiến đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho nhà trường tình hình Các bậc cha mẹ học sinh đã bày tỏ quan điểm, mong muốn, đề xuất với nhà trường tìm nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng chung khu, tránh để khu lẻ thiệt thòi với khu Bản thân đã trình bày đề án thân sau sáp nhập trường, hứa trước lãnh đạo, lời kêu gọi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đồn kết lòng để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp giao phó (H2 - Hình ảnh buổi công bố sáp nhập trường – Phụ lục) - Hàng năm nhà trường tổ chức đầy đầy đủ họp định kì cha mẹ học sinh để thông qua kế hoạch báo cáo kết hoạt động giáo dục nhà trường giai đoạn, năm học, đánh giá ưu, nhược điểm, hạn chế, nguyên nhân, cách khắc phục để Cha mẹ học sinh nắm bắt kịp thời, đối chiếu kết giáo dục khu, có nhìn tổng quan nhà trường Chính vì vậy, cha mẹ học sinh khu đồng lòng, trí cao ủng hộ nhà trường thực tốt kế hoạch đã đề - Bên cạnh tuyên truyền qua các họp, toạ đàm, giao lưu, việc tuyên truyền qua băng rôn, hiệu chú trọng Nhà trường đã sưu tầm câu hiệu, lời nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên thực tốt nhiệm vụ treo nơi người dễ nhìn như: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; “Dù khó khăn đến đâu phải thi đua dạy tốt, học tốt”; băng zôn, hiệu theo chủ điểm năm, … 3.2 Xây dựng khối đoàn kết nội vững chắc: - Sau sáp nhập trường, trước tiên tổ chức họp ban giám hiệu, đưa hệ thống công việc, dự kiến phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí ban giám hiệu để thảo luận, bàn bạc thống bổ sung cần Tiếp theo đến thảo luận dự kiến phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên nhà trường, đồng chí nghiên cứu, đưa quan điểm để đến thống phân cơng nhiệm vụ cách hợp lí, phát huy lực, sở trường người nhằm đem lại hiệu cao công việc để đánh giá xếp hàng tháng, hàng kì, cuối năm - Phân cơng cho đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách khu lẻ, nhiên, thân tuần thu xếp lần lên khu lẻ để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp quan tâm, động viên chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp khu lẻ - Mọi hoạt động hai khu xây dựng kế hoạch chung, thực thống nhất, đồng bộ: Kế hoạch năm, tháng đã thống thơng qua họp hội đồng, kế hoạch hàng tuần tơi xây dựng triển khai khu chính, chuyển kế hoạch qua Email cho đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách khu lẻ triển khai khu lẻ, sau kế hoạch chuyển lên Email dùng chung nhà trường (tieuhocthanhkim@gmail.com) để tất người biết thực - Trong chuyên môn, thường động viên anh chị em trường chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau, thân tơi ln đầu để khích lệ giáo viên làm theo Chọn cử đội ngũ cốt cán tổ khối trưởng nhiệt tình, động, làm việc có trách nhiệm Vì vậy, dịp thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi, chuẩn bị tiết chuyên đề phòng giáo dục, cụm trường, nhà trường tổ chức, … đồng chí tổ khối trưởng tự giác huy động anh chị em tổ khối khu khu lẻ không quản ngày, đêm tập trung đến trường xây dựng bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học, đóng vai học sinh để đồng nghiệp giảng thử sau góp ý, chỉnh sửa cho nhau; hướng dẫn luyện viết để thi viết chữ đẹp, chia sẻ cho kinh nghiệm rèn chữ - giữ cho học sinh, … buổi nghỉ tuần chị em tự bảo đưa học sinh đến trường kèm cặp thêm cho em không thu tiền Các trường huyện đến thi giáo viên giỏi cấp huyện nhà trường lên có tập thể đoàn kết, giúp đỡ tận tình tập thể cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Thành Kim - Không giúp đỡ công việc, gia đình có việc hiếu - hỉ, ốm đau chị em nhà trường kịp thời đến động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau, từ tình cảm đồn kết, gắn bó thêm bền chặt * Kết quả: - 100% Giáo viên có ý thức đạo đức tốt, khơng có giáo viên vi phạm pháp luật, tai tệ nạn xã hội, quy chế chuyên môn - Đại đa số giáo viên tích cực, nhiệt tình, say mê với nghề, chăm lo cho chất lượng học sinh - 100% giáo viên chủ nhiệm tự nguyện tăng tiết, tăng buổi không thu tiền để nâng cao chất lượng lớp, bình quân hàng năm số tiết tăng 100 tiết/giáo viên - Tập thể giáo viên đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ, chia sẻ vui buồn cho sống gia đình giúp đỡ chuyên môn, nghiệp vụ (xây dựng giúp thao giảng, thi giáo viên giỏi, chia sẻ kinh nghiệm công tác chủ nhiệm, giảng dạy để nâng cao chất lượng học sinh, …) 3.3 Tham mưu cho cấp uỷ đảng, quan cấp huy động nguồn lực xây dựng sở vật chất ưu tiên cho khu lẻ: - Tích cực tham mưu với cấp uỷ đảng, quyền địa phương tu sửa, xây dựng sở vật chất trường lớp: Cuối năm học nhà trường làm tờ trình đề nghị xây dựng, tu sửa sở vật chất; mời đại diện cấp uỷ đảng, quyền, đại diện Cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu rà soát, kiểm tra lại thực tế, thuyết phục đầu tư xây dựng - Làm tốt cơng tác xã hội hố giáo dục: thực đúng quy trình, có thư kêu gọi gửi đến tận doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng địa bàn huyện, cựu học sinh thành đạt nhà trường Huy động kinh phí, vật, nhân cơng Sau hỗ trợ có thư cảm ơn, cơng trình trao tặng gắn biển, công khai danh sách nhà hảo tâm đã ủng hộ, có sổ vàng theo dõi ủng hộ từ 500.000 đồng trở lên - Tham mưu với phòng Giáo dục xin kinh phí ngân sách nhà nước để mua sắm, tu sửa - Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh thuyết phục cha mẹ học sinh để đảm bảo điều kiện dạy học ngang nhau, năm đầu sau sáp nhập ưu tiên xây dựng, tu sửa sở vật chất khu có điều kiện khó khăn hơn, cơng trình thiết thực Đó thực hiệu “Khơng để tình trạng coi khu lẻ “con nuôi” mà cấp đã dặn sau sáp nhập trường Trong năm, bổ sung số hạng mục cần thiết cho khu chính, nhà trường đã huy nguồn kinh phí xây dựng, tu sửa sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị dạy học khu lẻ, cụ thể sau: * Năm học 2015-2016: - Mua máy chiếu xây dựng thư viện xanh: 28.347.000 đồng; - Làm lại biển trường: 4.550.000 đồng; - Làm nhà mái vòm: 35.300.000 đồng; - Tổng kinh phí: 68.197.000 đồng * Năm học 2016-2017: - Đóng 25 bàn ghế học sinh lớp 1, thay chuồng cửa chính, chuồng cửa sổ: 42.500.000 đồng - Sơn lại phòng học, trang trí khn viên, lớp học, mua thùng rác có nắp đậy: 52.160.000 đồng - Mua bảng từ chống loá, đồ dùng dạy học 12.000.000 đồng - Mua cảnh, hoa: 4.723.000 Tổng kinh phí: 111.383.000 đồng * Năm học 2017-218: - Đổ đất san lấp ruộng với 1.500m 2, lắp quạt trần nhà mái vòm: 20.640.000 đồng - Xây dựng nhà xe, đổ bê tông đường đi, nắp mương sát cổng trường: 63.173.000 đồng - Tổng kinh phí: 83.813.000 đồng Tổng kinh phí đã huy động năm học là: 263.393.000 đồng (Hai trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn đồng.) Ngồi số kinh phí đã ủng hộ, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường năm học đã ủng hộ hàng trăm ngày công để vệ sinh trường lớp, san đất, trồng cây, rau tạo cảnh quan trường học xanh – – đẹp – an toàn Với cố gắng trên, hoạt động khu lẻ đã thay đổi đáng kể: 100% học sinh thường xuyên đọc sách thư viện xanh, giáo viên có đủ đồ dùng dạy học, có máy chiếu để ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học, hoạt động giáo dục khu lẻ đảm bảo an tồn hơn, khn viên trường lớp khang trang, sẽ, gần gũi, thân thiện với môi trường (H3 – Hình ảnh công tác xã hội hoá giáo dục xây dựng sở vật chất – Phụ lục) 3.4 Phối hợp với Cơng đồn chăm lo đến đối tượng giáo viên, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm: Nhà trường đã làm tốt công tác phối hợp cơng đồn nhà trường, việc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ giáo viên hiệu trưởng chủ tịch Cơng đồn bàn bạc, thống nhất: - Để tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, để xây dựng tình cảm gắn kết nhà trường đã phối hợp với Cơng đồn tổ chức gặp mặt dâu rể kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 sau sáp nhập trường, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu chào mừng ngày lễ lớn khác như: giao lưu bóng chuyền hơi, giao lưu văn nghệ, viết thi tìm hiểu, (H4Hình ảnh gặp mặt dâu rể – Phụ lục) - Chăm lo tạo điều kiện cho đối tượng giáo viên như: luân chuyển giáo viên khu để thuận lợi lại, đồng chí nhà gần khu thì chuyển khu ngược lại; động viên đồng chí trẻ tham gia dạy chuyên đề, thi giáo viên giỏi cấp, tổ chức hoạt động câu lạc bộ, bồi dưỡng học sinh khiếu cho khu để đỡ công việc cho giáo viên tuổi cao (gia đình đồng chí Hồng Thị Giang giáo viên khu lẻ nhà gần trường chính, nên chuyển khu để thuận tiện lại tổ chức hoạt động Câu lạc trí tuệ tuổi thơ khối 4; đồng chí Nguyễn Thị Bình nhà gần khu lẻ có nguyện vọng lên khu lẻ phụ trách Câu lạc Viết chữ đẹp khu lẻ, …); đồng chí có hồn cảnh gia đình khó khăn quan tâm động viên kịp thời tinh thần vật chất: kêu gọi ủng hộ cho giáo viên gặp hoạn nạn, cho 10 gia đình giáo viên có hồn cảnh khó khăn vay quỹ du lịch để điều trị bệnh, làm nhà đến nhà trường tổ chức tham quan, du lịch thì hoàn trả, … - Phối hợp với Cơng đồn trích kinh phí hoạt động Cơng đồn, tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà trường động viên anh chị em nhà trường đóng góp thêm để tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm du lịch nghỉ ngơi sau năm làm việc vất vả (H5 – Hình ảnh tập thể tham quan, du lịch – Phụ lục) 3.5 Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu toàn trường để tất học sinh tham gia: - Trước sáp nhập trường Tiểu học Thành Kim tổ chức hoạt động, phong trào thi đua Chính vì vậy, để tất học sinh nhà trường tham gia tơi đã phối hợp với ban ngành, đồn thể nhà trường, đạo Tổng phụ trách Đội xây dựng triển khai, tổ chức hoạt động đến toàn thể học sinh trường Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi tập trung toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh khu tổ chức hoạt động, thời tiết khơng thuận lợi để tránh vất vả cho học sinh khu lẻ đạo tổ chức thành buổi lúc tổ chức hai khu với nội dung, hình thức hoạt động - Các hoạt động Sân chơi trí tuệ, hoạt động Câu lạc (Trí tuệ tuổi thơ, tiếng Anh, Nghệ thuật, …), đọc sách Thư viện xanh khu đã hoạt động lâu thành nếp, nhiên khu lẻ chưa có Do đó, tơi đã đạo chuyên môn chuyển kế hoạch, nội dung tổ chức sân chơi trí tuệ, hoạt động Câu lạc để học sinh khu lẻ tham gia hướng dẫn giáo viên (trong phân cơng nhiệm vụ có phân công cụ thể giáo viên phụ trách Câu lạc gì, khu hay lẻ) Chỉ đạo nhân viên thư viện phát động phong trào ủng hộ sách, chuyển sách từ khu lên khu lẻ sau luân phiên theo tuần để học sinh đọc sách Thư viện xanh (H6 - Hình ảnh hoạt động thư viện xanh, Sân chơi trí tuệ – Phụ lục) - Thường xuyên tổ chức hoạt động Câu lạc bộ: Câu lạc trí tuệ tuổi thơ; Câu lạc Giao tiếp Tiếng Anh; Câu lạc em yêu khoa học; Câu lạc Nghệ thuật; Câu lạc Cờ vua, khiêu vũ, bóng đá, kể chuyện, tiếng hát, nhằm tạo điều kiện cho học sinh có khiếu tham gia rèn luyện kiến thức, kĩ Hàng tháng tổ chức giao lưu đội Câu lạc bộ, tổng hợp, trao giải cho đội thi, cá nhân xuất sắc; đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm cho tháng tiếp theo, làm để lựa chọn học sinh tham gia giao lưu theo cụm trường Hai năm học liên tiếp 2016-2017, 2017-2018 nhà trường đăng cai tổ chức giao lưu hoạt động giáo dục lên lớp theo cụm trường (gồm 3-5 trường lân cận khu vực) Cả hai năm học liên tiếp nhà trường đạt giải Nhất đồng đội có số học sinh đạt giải nhiều cụm Nội dung giao lưu gồm: + Nội dung 1: Viết thu hoạch Bài thu hoạch Câu lạc Trí tuệ tuổi thơ: Mỗi học sinh tham gia giao lưu viết thu hoạch cá nhân phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ theo khối lớp học, gồm nội dung: Toán tuổi thơ; Tiếng Việt chúng em; …… Thời gian làm 60 phút Bài thu hoạch cá nhân chấm điểm theo thang điểm 10 Học sinh ghi câu trả lời vào tờ phiếu ban tổ chức phát 11 Bài thu hoạch Câu lạc Tiếng Anh: Mỗi học sinh tham gia giao lưu viết thu hoạch cá nhân (bao gồm phần nghe) phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ theo khối lớp học môn Tiếng Anh Thời gian làm 45 phút Bài thu hoạch cá nhân chấm điểm theo thang điểm 10 Học sinh ghi câu trả lời vào tờ phiếu ban tổ chức phát + Nội dung 2: Trò chơi chung sức Mỗi trường tiểu học thành lập đội chơi tham gia giao lưu với trường bạn qua trò chơi dân gian phù hợp với học sinh Tiểu học như: Nhảy bao bố; Mèo đuổi chuột, Tìm nhà; Chuyền bóng vai, cổ, … xen lẫn trò chơi tiết mục văn nghệ (mỗi trường tiết mục) + Tổng hợp kết quả, trao giải đồng đội, cá nhân cho học sinh tham gia giao lưu Ban tổ chức giao lưu cụm trường vào kết thu hoạch để xét khen thưởng tặng giấy khen đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho cá nhân tham dự giao lưu Ngồi ban tổ chức xét trao giải Nhất thủ khoa cho Câu lạc theo khối lớp Ban tổ chức giao lưu cụm vào điểm trung bình cộng thu hoạch để xếp giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội Các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba Ban tổ chức giao lưu cụm tặng cờ tiền thưởng (H7 - Hình ảnh hoạt động, giao lưu Câu lạc – Phụ lục) - Chỉ đạo Đội thường xuyên tổ chức hoạt động theo chủ đề, chủ điểm, tháng tổ chức buổi hoạt động giáo dục lên lớp theo chủ đề tháng, năm học tổ chức 2-3 buổi hoạt động với quy mô lớn có mời đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo, huyện đoàn, đại diện Uỷ ban nhân dân xã, xã đoàn, đại diện Cha mẹ học sinh, … tham gia như: Vui Tết trung thu, Hội thi Rung chuông vàng, phối hợp với Công ti Khâm Huế địa bàn Thạch Thành tổ chức tập huấn kĩ An toàn giao thông, phối hợp với tổ chức Tâm Việt Thanh Hố tổ chức tun truyền giáo dục giới tính phòng chống xâm hại cho học sinh, phòng chống HIV/AIDS,.… Thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp góp phần nâng cao kiến thức, giáo dục kĩ sống, kĩ xử lí tình sống, … giúp học sinh phát triển cách toàn diện (H8 - Tập huấn, giáo dục kĩ sống cho học sinh – Phụ lục) - Sau đợt phát động thi đua hay tổ chức giao lưu Câu lạc bộ, … Ban thi đua tổ chức họp để đánh giá khách quan, công đảm bảo xác, trân trọng thành tích cố gắng dù nhỏ giáo viên, học sinh, động viên khen thưởng kịp thời, biểu dương, nhân rộng điển hình nhà trường: tuyên dương, trao thưởng vật (vở, thước, bút, …), tiền mặt, … tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu viếng lăng Bác báo công Văn Miếu Quốc Tử Giám (năm học 20152016), tổ chức cho cán bộ, giáo viên học sinh tiêu biểu báo công lăng Bác vui chơi Thiên đường Bảo Sơn - Hà Nội (năm học 2017-2018) (H9 - Hình ảnh tổ chức khen thưởng cho giáo viên, học sinh; 12 H10 - Tổ chức cho học sinh tiêu biểu tham quan lăng Bác báo công văn miếu Quốc Tử Giám (năm học 2015-2016), thăm lăng Bác vui chơi thiên đường Bảo Sơn (năm học 2017-2018) – Phụ lục) 3.6 Quan tâm, động viên kịp thời đến đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh có hồn cảnh khó khăn: - Mọi đối tượng học sinh nhà trường quan tâm, động viên kịp thời, khơng phân biệt khu chính, khu lẻ Mỗi năm học nhà trường bình xét công khai, tổ chức chương trình trao quà cho học sinh gặp khó khăn Tết trung thu, Tết nguyên đán; Thắp sáng ước mơ, … kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh giúp đỡ có gia đình học sinh gặp khó khăn hoạn nạn đột xuất mắc bệnh hiểm nghèo, …Cụ thể: Năm học 2015-2016: tổ chức Vui Tết trung thu kết hợp tặng quà cho học sinh nghèo học sinh xuất quà trị giá 100.000 đồng Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thành Kim”, 100 học sinh khối 4, tham gia thi Vì bạn xứng đáng dành giải thưởng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh quyên góp 8.668.000 đồng trao trực tiếp cho học sinh có hồn cảnh khó khăn học sinh mắc bệnh ung thư máu Năm học 2017-2018: Tổ chức Vui Tết trung thu, kêu gọi trao q cho học sinh có hồn cảnh khó khăn trị giá 2.800.000 đồng Phối hợp với Cha mẹ học sinh; Hội chữ thập đỏ, Liên đội TNTP rà soát tặng 58 xuất quà cho 58 gia đình học sinh bị ngập lụt nặng với tổng số tiền 4.680.000 đồng; trao 6.580.000 đồng cho học sinh có hồn cảnh khó khăn Tết đó, trao 13 xuất quà xuất quà 100.000 đồng cho 13 HS có hồn cảnh khó khăn, trao 1.500.000 đồng cho 01 HS mắc bệnh phải phẫu thuật lần năm học, trao 3.780.000 đồng cho 01 gia đình có hồn cảnh đặc biệt khó khăn - Ngồi việc kêu gọi ủng hộ giúp đỡ trường, tơi kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ cho học sinh nhà trường như: Năm học 2016-2017: Kêu gọi Công ti tôn hoa sen trao 35 xuất quà, trị giá 300.000 đồng/xuất cho học sinh có hồn cảnh khó khăn khai giảng năm học Công ti xe máy Hậu Dung đóng địa bàn nhà trường tặng 558 mũ bảo hiểm trị giá 66.000.000 đồng cho 558 học sinh nhà trường Năm học 2017-2018: Cơng ti du lịch Hồng Gia tặng xuất quà trị giá 300.000 đồng/xuất cho học sinh nghèo năm học 2017-2018 Công ti Khâm Huế trao 3.000.000 đồng vào quỹ khuyến học nhà trường - Tích cực theo dõi, làm hồ đề nghị hội Khuyến học, quỹ học bổng trao thưởng cho học sinh nghèo học giỏi, tổng số học sinh nhận thưởng từ quỹ khuyến học 14 học sinh, học sinh nhận xuất quà trị giá 500.000 đồng, học sinh tặng 01 xe đạp (H11 – Hình ảnh nhà trường, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao quà cho học sinh có hồn cảnh khó khăn vươn lên học tập – Phụ lục) 3.7 Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi phương pháp dạy học cho giáo viên: * Đổi công tác dự giáo viên: 13 - Nếu trước năm thao giảng lần, giáo viên giao cho học sinh làm sau tranh thủ dự đồng nghiệp, sau dự góp ý, xếp loại cho nhau, có bất cập: nhiều lớp giáo viên bỏ tiết để dự giờ, chất lượng dạy không đảm bảo; GV vừa dự vừa lo quản lớp dẫn đến tâm lí khơng ổn định, thoải mái, số phần dự khơng đầy đủ phải nhắc trật tự lớp; sau dự có đánh giá xếp loại khiến nhiều giáo viên e ngại, nể nang, né tránh khơng dám góp ý thẳng thắn, rõ nội dung kiến thức, phương pháp, hình thức tổ chức chưa hợp lí, … - Nếu vẫn tổ chức cũ nhiều bất cập, chưa kể giáo viên tổ khối làm việc khu thì việc dự giờ, góp ý cho lại gặp nhiều khó khăn Chính vì tơi đã đạo thay đổi cách dự là: + Lên lịch cho giáo viên dự đồng nghiệp tiết trống để người dự bớt e ngại làm phiền người dạy, người dạy chủ động tiết dạy, chuẩn bị chu đáo để người dự học hỏi nhiều hơn, trình xếp lịch dự tạo điều kiện để giáo viên chưa vững vàng, tự tin dự đồng chí có lực, đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh + Hàng tháng sinh hoạt chun mơn theo tổ lần có lồng ghép dự giờ, trao đổi kinh nghiệm Như buổi sinh hoạt chun mơn có giáo viên lựa chọn mơn khó, tiết khó dạy tuần, nghiên cứu, xây dựng dạy để tổ dự giờ, giáo viên luân phiên dạy để 100% giáo viên khối dạy, giáo viên tiết dạy mắc nhiều lỗi kiến thức, phương pháp, hình thức dạy học tổ khối giúp đỡ, tiếp tục dạy để tổ rút kinh nghiệm thân người dạy rèn giũa để nâng cao lực cho thân Do đầu năm học Ban giám hiệu đã thống với giáo viên không đánh giá xếp loại giáo viên thông qua dạy, vì vậy, sau dự giáo viên thoải mái trao đổi, nhận xét, rút ưu, nhược điểm, thống hình thức, phương pháp, … tổ chức dạy học môn, phân môn cụ thể Với việc tổ chức cách dự vừa không ảnh hưởng đến chất lượng học sinh, giáo viên vừa dự nhiều tiết khó, dự tất môn học; sau dự thoải mái trao đổi, đánh giá, đúc rút nhiều kinh nghiệm cho thân tình đoàn kết, xây dựng giúp đỡ đẩy lên cao (H12 – Ảnh sinh hoạt chuyên môn thông qua dự – Phụ lục) * Tham gia thao giảng chuyên môn cụm, bậc Tiểu học huyện: - Tham gia tích cực sinh hoạt chun mơn theo cụm, đăng kí trường tổ chức đăng cai, xung phong cử giáo viên nhà trường dạy để trường cụm dự nhận xét, rút kinh nghiệm - Năm học 2016-2017, 2017-2018 nhà trường có GV cử tham gia dạy chuyên đề cho cụm, phòng giáo dục đổi phương pháp dạy học * Luân chuyển giáo viên khu trường: Để tăng cường khối đoàn kết đảm bảo đồng chất lượng, tổ chức hoạt động khu đã luân chuyển giáo viên với tiêu chí có cũ, có mới, có cốt cán kèm giáo viên đạt trung bình, khá, có tuổi cao, trẻ tuổi Năm học 2016-2017 luân chuyển giáo viên; năm học 2017-2018 luân chuyển giáo 14 viên; giáo viên đặc thù dạy khu lẻ phân theo khối để dễ nắm bắt đối tượng học sinh đánh giá chất lượng * Động viên giáo viên tự học, học tập nâng cao trình độ: Ngồi việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trường, động viên, tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng cao trình độ kiến thức, phương pháp dạy học như: xếp thời khố biểu hợp lí để giáo viên dạy từ thứ hai đến thứ 5, thứ sáu đến chủ nhật học (1 đồng chí); tranh thủ hội họp vào cuối buổi học, không hội họp vào thứ bảy chủ nhật để giáo cán bộ, giáo viên học tiếng Anh, học nâng cao trình độ đại học vào thứ bảy, chủ nhật (11 đồng chí); phân cơng đồng chí quản lí nhà làm thay cơng việc cho đồng chí học cập nhật bồi dưỡng cán quản lí (mỗi năm học đồng chí) Ngồi tiết kiệm phần nhỏ kinh phí ngân sách để động viên đồng chí học (H7 – Hình ảnh cán bộ, giáo viên học nâng cao trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ – Phụ lục) Kết quả: - giáo viên hoàn thành nâng cao trình độ đại học; - giáo viên hoàn thành nâng cao trình độ thạc sĩ; - giáo viên tiếng Anh hoàn thành tiếng Anh B2; - cán giáo viên hoàn thành lớp tiếng Anh A1; - cán quản lí cập nhật bồi dưỡng cán quảntrường Tiểu học * Hướng dẫn giáo viên nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm: Động viên giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, gợi ý chủ đề để nghiên cứu áp dụng việc: thông qua việc kiểm tra, khảo sát chất lượng lớp, thân mặt hạn chế học sinh lớp đó, khun giáo viên nên tìm tòi biện pháp cải tiến, đưa vào áp dụng Trong trình giáo viên áp dụng có theo dõi, góp ý, bổ sung thêm Sau hướng dẫn giáo viên chắp bút, chuyển mẫu quy định sáng kiến, đề tài cho giáo viên viết Khi giáo viên viết xong tiếp tục phân công cốt cán trường trực tiếp đọc, góp ý hồn thiện sáng kiến cho giáo viên Những sáng kiến lại chia sẻ buổi sinh hoạt chuyên môn để giáo viên trường học tập, góp ý thêm ngày hồn thiện Chính vì vậy, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm nhà trường giáo viên hăng hái tham gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Với biện pháp đã áp dụng, chất lượng giáo viên nhà trường nâng cao, nhà trường Phòng giáo dục đặt làm điểm thi giáo viên giỏi cấp huyện hàng năm (thi giáo viên dạy giỏi, thi viết chữ đẹp); đặt điểm thao giảng chuyên đề Phòng, thao giảng cụm; có cán bộ, giáo viên nhà trường chọn cử làm cốt cán huyện Số giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn, số lượng giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp, sáng kiến kinh nghiệm cấp ngày tăng dẫn đầu bậc học huyện đã khẳng định thêm chất lượng đội ngũ nhà trường phát triển ngày vững 3.8 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên: - Thực tốt công tác kiểm tra nội bộ: đầu năm học thành lập ban kiểm tra nội nhà trường, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 15 thành viên ban kiểm tra, trước lần kiểm tra thơng báo, sau kiểm tra có tư vấn, giúp đỡ kịp thời Trong năm học thường xuyên thực việc kiểm tra: kiểm tra toàn diện 60% giáo viên, kiểm tra chuyên đề, chuyên đề với 100% số lớp, giáo viên như: chữ đẹp, chấm chữa bài, công tác chủ nhiệm, hồ giáo viên; kiểm tra phận Mỗi lần kiểm tra có biên lưu gồm nhận xét ưu, khuyết điểm, tư vấn khắc phục, đánh giá xếp loại có chữ kí người kiểm tra người kiểm tra Sau kiểm tra tổ chức sinh hoạt chuyên môn để đánh giá, đưa ưu điểm, khuyết điểm bản, cách khắc phục, hướng dẫn để sửa sai, cho giáo viên cam kết không mắc lỗi đã nhắc, lần sau vẫn mắc lỗi tuỳ vào mức độ để hạ loại - Tổ chức nhận bàn giao chất lượng cuối năm học nghiêm túc, công bằng, khách quan - Đầu năm học nhà trường vào kết học sinh năm học trước để thảo luận tiêu với giáo viên, giao tiêu làm đánh giá xếp loại cuối năm Lấy kết kì kiểm tra định kì học sinh, xếp loại việc chấm chữa giáo viên, kết - chữ đẹp, kết giao lưu Câu lạc trường, cụm trường, yêu thích học sinh, … để đánh giá xếp loại giáo viên cách công bằng, khách quan Hiệu quả: - Qua ba năm học, kết bước đầu cho thấy, việc xếp lại đã tận dụng sở vật chất, giáo viên dạy môn chuyên biệt Tiếng Anh, Âm nhạc Hiện tại, nhà trường có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đó: cán quản lí, 28 giáo viên, nhân viên (hiện thiếu giáo viên văn hoá đứng lớp); giảm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, nhân viên kế toán, nhân viên thư viện, giáo viên Âm nhạc, giáo viên ngoại ngữ, bổ sung giáo viên Mĩ thuật cho khu lẻ trước thiếu; đồng thời giảm biên chế, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên từ nơi thừa sang nơi thiếu - Về phía cán bộ, giáo viên, nhân viên, thời gian ngắn sau sáp nhập, tâm lí giáo viên ổn định, nếp chuyên môn trì, ổn định Cán bộ, giáo viên đã thay đổi rõ nhận thức việc sáp nhập trường, khơng có phân biệt giáo viên khu chính, khu lẻ, người đồn kết xây dựng nhà trường ngày lớn mạnh - Về phía học sinh, chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt, kĩ hoạt động Đội kỹ sống em nâng lên Các em u thích ngơi trường sau sáp nhập vì, ngồi học tập em tham gia nhiều hoạt động giáo dục lên lớp vui tươi, ý nghĩa, tham gia Câu lạc bộ, sân chơi trí tuệ, thi, giao lưu văn nghệ, đá bóng, … - Về phía Cha mẹ học sinh, đa số Cha mẹ học sinh, người dân xung quanh trường có cảm nhận rõ nét, cảnh quan nhà trường đã thay đổi đáng kể, người qua khu vực điểm trường lẻ tắc khen trường khang trang, đẹp nhiều, phòng học trang trí đẹp mắt, phù hợp với lứa tuổi Niềm tin Cha mẹ học sinh nâng lên chất lượng nhà trường giữ vững phát triển, cấp công nhận Cụ thể: 16 * Chất lượng giáo dục: Kết môn học (%) Năm học 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Hoàn Chưa hoàn thành thành 99,3 0,7 99,8 0,2 99,7 0,3 Kết Năng lực (%) Chưa Đạt đạt 99,3 0,7 99,8 0,2 99,7 0,3 Kết Phẩm chất (%) Chưa Đạt đạt 100 100 100 HS hoàn thành chương trình Tiểu học (%) 100 100 100 * Kết giao lưu cấp huyện cụm trường: Môn thi HS công nhận cấp huyện giao lưu cụm trường 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Giữ viết chữ đẹp 58 Thể dục thể thao 12 Kể chuyện Tiếng hát Giao lưu CLB Trí tuệ tuổi thơ Giao lưu CLB Tiếng Anh Cộng 66 Không tổ chức Không tổ chức Không tổ chức 45 47 15 10 97 66 15 Không tổ chức 115 26 Xếp giải đồng đội Liên tục xếp thứ Nhất toàn huyện năm học xếp thứ Hai toàn huyện Xếp thứ Nhất toàn huyện Liên tục đạt giải Nhất cụm trường Đạt giải Nhì Nhất cụm trường 154 Năm học 2015-2016: có học sinh cơng nhận cấp tỉnh * Chất lượng giáo viên: Số cán Năm học GV, NV 2015-2016 38 2016-2017 36 2017-2018 32 CB, GV đạt chuẩn (%) 38/38=100 36/36=100 32/32=100 CB,GV chuẩn (%) 33/38=86.8 32/36=88.9 31/32=96,9 Số SKKN công nhận Huyện Tỉnh 12 GV dạy giỏi (SL) Huyện Tỉnh 10 Ngồi ra, có giáo viên tiếng Anh bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt B2 tiếng Anh theo khung lực châu Âu; cán bộ, giáo viên đã hoàn thành lớp Bồi dưỡng lực Tiếng Anh A1; giáo viên hoàn thành nâng cao trình độ đại học; 01 giáo viên hoàn thành nâng cao trình độ Thạc sĩ; cán quản lí hồn thành cập nhật bồi dưỡng cán quản lí; 100% cán bộ, giáo viên đạt khá, giỏi chương trình Bồi dưỡng thường xuyên Với kết đạt chất lượng xây dựng đội ngũ, nhà trường địa tin cậy cha mẹ học sinh, hàng năm đã thu hút 20-30% học sinh trái tuyến theo học trường có 30-40% học sinh lớp trường Tiểu học Thành Kim tuyển vào lớp chất lượng cao bậc Trung học sở huyện 17 Nhà trường ln phòng giáo dục tin tưởng đặt điểm thi giáo viên giỏi cấp huyện, thao giảng chuyên đề, thao giảng cụm; có cán giáo viên nhà trường cử làm cốt cán Phòng giáo dục * Kết kiểm tra phong trào thi đua, xây dựng trường chuẩn: - Nhà trường Uỷ ban nhân dân huyện tặng giấy khen phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đạt nhiều thành tích xuất sắc phong trào thi đua “Hai tốt” - Nhà trường công nhận đạt tiêu chuẩn “Xanh – – đẹp – an toàn” theo định số 50/QĐ-PGD&ĐT ngày 28/02/2017 - Nhà trường công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ năm 2016 theo định số: 5097/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá * Kết xếp loại thi đua hàng năm: - Liên tiếp năm học 2015-2016, 2016-2017 nhà trường Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu bậc học huyện (H13 – Kết hoạt động giáo dục, phong trào thi đua nhà trường từ năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018 – Phụ lục) - Năm học 2017-2018 nhà trường đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng cấp huyện xét đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba 18 III – KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Với biện pháp đã đề ra, với nỗ lực thân, đồng lòng trí cao cơng tác đạo điều hành ban giám hiệu, đoàn kết, cố gắng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh nhà trường tạo nên bước đột phá, đạt thành vững chất lượng giáo dục cho nhà trường sau sáp nhập Điều khẳng định rằng, việc tổ chức, xếp lại hệ thống trường Tiểu học nói riêng bậc học khác nói chung địa bàn huyện Thạch Thành chủ trương phù hợp đã mang lại hiệu thiết thực công tác giáo dục huyện nhà nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tinh giản biên chế, giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nước Tuy nhiên, hiệu trưởng với vốn kinh nghiệm quản ỏi, thân tơi thấy mình cần phải quan tâm sát đến đối tượng giáo viên, học sinh Cần động viên, khích lệ tinh thần kịp thời, tạo khơng khí làm việc thoải mái để giáo viên chủ động, linh hoạt thực nhiệm vụ mình Làm tốt cơng tác tham mưu, xã hội hố giáo dục, đảm bảo điều kiện sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Kiến nghị: - Đề nghị cấp tăng cường đầu tư sở vật chất xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ, đầu tư thêm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy học - Phòng Giáo dục phối hợp với phòng Tài phân bổ thêm nguồn kinh phí ngân sách khen thưởng để nhà trường tổ chức động viên khen thưởng kịp thời, khích lệ tinh thần làm việc, học tập cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh - Hàng năm, phòng Giáo dục tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện ổn định đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện cho nhà trường thực việc bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Sáng kiến hoàn thành với tâm huyết thân kinh nghiệm tích luỹ năm làm hiệu trưởng Tôi mong hội đồng khoa học nhà trường cấp góp ý để sáng kiến hồn thiện có tính khả thi Tơi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN Thành Kim, ngày 28 tháng năm 2018 CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN mình viết, không chép nội dung người khác Bùi Thị Lý Phạm Thị Thuỷ 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đề án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp nâng cao chất lượng giáo dục huyện Thạch Thành giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thành Đề án án sáp nhập Trường Tiểu học Thành Kim Trường Tiểu học Thành Kim thành Trường Tiểu học Thành Kim uỷ ban nhân dân xã Thành Kim Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI - NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2013) Nghị TW8 khóa XI - NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội A.Pơ pốp (1956), Quảntrường học (Skolovedenie) 20 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤCĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Phạm Thị Thuỷ Chức vụ đơn vị công tác: Hiệu trưởngTrường Tiểu học Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hoá TT Tên đề tài SKKN Thống kê giải nghĩa từ Hán Việt môn Tập đọc lớp Giúp học sinh dân tộc Mường đọc tốt tiếng có vần au-âu mơn Tiếng Việt lớp Đổi phương pháp dạy học phân số mơn Tốn lớp Tổ chức số trò chơi góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp Chỉ đạo giáo viên khối 1, 2, đổi phương pháp dạy học thơng qua trò chơi học tập Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi trường Tiểu học Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hoá Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi trường Tiểu học Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hoá Một số biện pháp quản lí, đạo nhằm giữ vững nâng cao chất lượng giáo dục sau sáp nhập trường Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại Ngành giáo dục cấp huyện A 2000 – 2001 Ngành giáo dục cấp huyện A 2003 – 2004 Ngành giáo dục cấp huyện B 2006 – 2007 Ngành giáo dục cấp huyện A 2008-2009 Ngành giáo dục cấp tỉnh C 2010-2011 Ngành giáo dục cấp tỉnh B 2013-2014 Hội đồng khoa học tỉnh Thanh Hoá B 2014-2015 Ngành giáo dục cấp huyện A 2017-2018 21 ... Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi trường Tiểu học Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hoá Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi trường Tiểu học Thành Kim, ... mạnh dạn thử nghiệm đề xuất Một số biện pháp quản lí, đạo nhằm giữ vững nâng cao chất lượng giáo dục sau sáp nhập trường trường Tiểu học Thành Kim, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hố Mục đích... trường học xã gặp khơng khó khăn Trước thực trạng đó, uỷ ban nhân dân Thành Kim đã xây dựng “Đề án án sáp nhập Trường Tiểu học Thành Kim Trường Tiểu học Thành Kim thành Trường Tiểu học Thành Kim ,
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục sau khi sáp nhập tại trường tiểu học thành kim ,

Từ khóa liên quan