0

Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng trường thpt theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

100 559 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 19:55

MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Văn kiện đại hội X, XI của Đảng đã nhấn mạnh đến việc đổi mới hệ thống giáo dục - Đào tạo nhằm phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao và nhanh chóng xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, dân tộc vùng miền Do vậy, coi trọng công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học, chuẩn bị cho thanh thiếu niên đi vào lao động nghề nghiệp phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả nước và từng địa phương là nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Công tác hướng nghiệp phải bám sát xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương thì mới thực hiện được nhiệm vụ của GD trong phát triển nguồn nhân lực. Chỉ thị số 33/2003/CT - BGD&ĐT ngày 23/7/2003 về việc tăng cường GDHN cho học sinh phổ thông đã nêu rõ: “ Giáo dục hướng nghiệp là một bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông toàn diện đã được xác định trong Luật giáo dục. Chủ trương đổi mới chương trình GDPT hiện nay cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường giáo dục hướng nghiệp nhằm góp phần tích cực và có hiệu quả vào phân luồng học sinh chuẩn bị cho học sinh đi vào cuộc sống lao động hoặc được tiếp tục đào tạo phù hợp với năng lực của bản thân và nhu cầu của xã hội ” Giáo dục dân tộc, vùng cao có vị trí quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Chỉ có bằng con đường phát triển giáo dục mới có thể nhanh chóng đưa vùng cao và vùng dân tộc thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, giảm dần khoảng cách giữa vùng cao và vùng dân tộc với vùng đồng bằng. Đảng và nhà nước ta đã xác định GDHN đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số của nhà 1 trường Trung học phổ thông nhằm giáo dục đào tạo con em các dân tộc ở vùng cao trở thành những hạt giống tốt, những cán bộ cốt cán, những người lao động giỏi, biết tổ chức cuộc sống gia đình văn minh ấm no, hạnh phúc, biết góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Đồng thời phải đào tạo các em trở thành cán bộ và người lao động mới có nhân cách, phẩm chất, năng lực mang bản sắc dân tộc, thích ứng với yêu cầu đào tạo nghề nghiệp hoặc công tác xã hội ở địa phương. Thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước, trong nhiều năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án của BGD & ĐT đã triển khai ở các tỉnh vùng cao, vùng dân tộc như chương trình VII, dự án V, đã có nhiều công trình nghiên cứu và thực nghiệm về công tác GD hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh dân tộc, vùng cao của Trung tâm nghiên cứu giáo dục dân tộc Bộ giáo dục - Đào tạo và của nhiều nhà khoa học trong nước được triển khai có hiệu quả tại các trường. Nhờ đó nhiều trường đã thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ GD hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh, góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương trên cả nước. Trong nhiều năm qua các trường THPT huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai đã góp phần không nhỏ vào việc tạo nguồn đào tạo cán bộ cho huyện nhà, nhiều thế hệ học sinh của các nhà trường đã trưởng thành cung cấp nguồn nhân lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song trong thời gian gần đây khi yêu cầu chất lượng đào tạo nguồn cán bộ được nâng cao nhất là đội ngũ cán bộ xã, bản ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, để đáp ứng được sự phát triển KT - XH, giữ vững ổn định trật tự chính trị ở vùng cao biên giới của địa phương và sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, chương trình, phương thức đào tạo trong hệ thống giáo dục THPT thì cần phải có những biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp phù hợp và hiệu quả hơn mới đáp ứng được những yêu cầu của huyện, của tỉnh về nguồn cán bộ dân 2 tộc vùng cao trong giai đoạn hiện nay. Căn cứ vào những lý do trên tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng trường THPT theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, khảo sát thực trạng quản lý GDHN ở các trường THPT huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai để đề xuất các biện pháp QL GDHN của hiệu trưởng nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị tạo nguồn đào tạo cán bộ xã của các trường THPT huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai. Chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh THPT phụ thuộc một phần vào chất lượng giáo dục hướng nghiệp. Theo đó, nếu đề xuất và vận dụng các biện pháp quản lý GDHN của Hiệu trưởng sẽ góp phần nâng cao chất lượng GDHN cho học sinh nhằm tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 3.1. Khách thể nghiên cứu: Giáo dục hướng nghiệp của trường trung học phổ thông theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lí GDHN ở các trường THPT theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: Áp dụng đồng bộ những biện pháp quản lý GDHN ở các trường THPT huyện Mường Khương sẽ đạt những hiệu quả nhất định, đáp ứng mục tiêu giáo dục trong trường THPT, góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. 3 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: 5.1. Những vấn đề lí luận liên quan đến QL giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT. 5.2. Thực trạng QL GDHN ở các trường THPT theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai. 5.3. Đề xuất các Biện pháp QL GDHN ở các trường THPT huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã. 6. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: 6.1. Phạm vi nghiên cứu: Những biện pháp quản lí GDHN ở trường THPT theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã người dân tộc thiểu số. 6.2. Giới hạn nghiên cứu: - Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu các Biện pháp QL GDHN ở các trường THPT huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai. - Giới hạn thời gian nghiên cứu: Từ tháng 09/2010 đến tháng 10/2011. 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: sưu tầm, nghiên cứu tài liệu và cơ sở lý luận, phương pháp phân loại và hệ thống hoá lý thuyết, phương pháp phân tích và tổng hợp. 2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: phương pháp quan sát, phương pháp so sánh thực nghiệm, phương pháp điều tra, phương pháp chuyên gia, phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản lý GDHN. 3. Phương pháp hỗ trợ: Sử dụng toán thống kê để xử lý số liệu; Sử dụng biểu bảng, sơ đồ, hình vẽ để minh hoạ. 4 8. Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Về mặt lý luận, những kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng nhằm xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng các biện pháp hướng nghiệp cho học sinh THPT theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho những người làm công tác giáo dục hướng nghiệp thấy được thực trạng biện pháp quản lý của công tác này để từ đó đưa ra các biện pháp, chủ trương phù hợp; đồng thời kết quả nghiên cứu cũng có thể sử dụng làm tư liệu phục vụ công tác bồi dưỡng chuyên đề “Quản lý hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ở trường THPT ” cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường THPT huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai. 9. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Ngoài các phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quản lý giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT. Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai Chương 3: Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1. VÀI NÉT SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1. Giáo dục hướng nghiệp một số nước trên thế giới Ở lĩnh vực nghề nghiệp, việc chọn nghề và nhất là mối quan hệ giữa người lao động với nghề nghiệp, đã được nhiều nhà khoa học của nhiều quốc gia quan tâm nghiên cứu nhằm giúp cho thanh thiếu niên học sinh có sự chọn lựa nghề nghiệp sao cho phù hợp với năng lực, thể lực, trí tuệ, hứng thú cá nhân và yêu cầu kinh tế của đất nước. Cộng hòa Pháp là một trong những nước đã phát triển hướng học, hướng nghiệp và tư vấn nghề sớm nhất trên thế giới.Thế kỷ 19 (năm 1848), những người làm công tác hướng nghiệp ở Pháp đã xuất bản cuốn sách: “Hướng nghiệp chọn nghề” nhằm giúp đỡ thanh niên trong việc lựa chọn nghề nghiệp để sử dụng có hiệu quả năng lực lao động của thế hệ trẻ. Ngày 25/12/1922 Bộ Công nghiệp và Thương nghiệp Cộng hòa Pháp đã ban hành nghị định về công tác hướng học, hướng nghiệp và thành lập Sở Hướng nghiệp cho thanh niên dưới 18 tuổi; tới ngày 24/5/1938 công tác hướng nghiệp đã mang tính pháp lý thông qua quyết định ban hành chứng chỉ hướng nghiệp bắt buộc đối với tất cả thanh niên dưới 17 tuổi, trước khi trở thành người làm việc trong các xí nghiệp thủ công, công nghệ hoặc thương nghiệp. Từ năm 1960, Pháp đã tiến hành thành lập hệ thống các trung tâm thông tin hướng học và hướng nghiệp từ Bộ Giáo dục đến khu, tỉnh, huyện và cụm trường. Năm 1975, nước Pháp đã tiến hành cải cách giáo dục để hiện đại hóa nền giáo dục. Cải cách giáo dục ở Pháp chú ý đặc biệt chăm lo giảng dạy lao động và nghề nghiệp cho học sinh, khắc phục khuynh hướng và quan niệm 6 coi giáo dục lao động là một hoạt động giáo dục loại hai (tức là đứng sau các môn khoa học). Nhà trường Pháp hiện nay đã giảm bớt tính hàn lâm trong việc cung cấp các kiến thức khoa học, tăng tỉ trọng kiến thức có ý nghĩa thực dụng và ý nghĩa hướng nghiệp để giúp cho học sinh trung học chuẩn bị đi vào đào tạo và cuộc sống nghề nghiệp. Ở Liên Xô (cũ), công tác hướng nghiệp được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm như: E.A Klimov, V.N. Supkin, V.P Gribanov, V.A Kruchetxki [23]. Nghiên cứu của các tác giả tập trung vào hứng thú nghề nghiệp, động cơ chọn nghề, các giá trị về nghề mà học sinh quan tâm, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn để giúp học sinh chọn nghề tốt hơn. Ở Nhật Bản, đã từ lâu giáo dục Nhật Bản chú ý đến vấn đề hoàn thiện nội dung, hình thức dạy học kĩ thuật nhằm cung cấp tri thức, rèn luyện kĩ năng lao động nghề nghiệp và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông. Chính vì vậy, ở Nhật Bản trong những năm qua, nhiều cuộc cải cách giáo dục đã được tiến hành với mục đích đảm bảo cho giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế cụ thể của đất nước. Trong đó có nhiều biện pháp đã được áp dụng để nâng cao trình độ đào tạo về hướng nghiệp và khoa học tự nhiên trong các trường phổ thông. Về giáo dục hướng nghiệp, quan điểm của UNESCO cũng cho rằng giáo dục trung học là giai đoạn mà thế hệ trẻ lựa chọn cho mình con đường bước vào cuộc sống lao động thực sự. Hướng nghiệp tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn một trong nhiều con đường khác nhau. Vào những năm đầu của thế kỷ XX, các nước như Pháp, Mỹ, Anh đã thành lập các phòng hướng nghiệp, với các trắc nghiệm, họ đã tư vấn cho thanh niên ở đó chọn được những nghề thích hợp với khả năng của bản thân và các nghề đang có nhu cầu tuyển dụng trong xã hội. 7 1.1.2. Giáo dục hướng nghiệp và vấn đề tạo nguồn cán bộ DTTS ở Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta rất coi trọng việc vận dụng sáng tạo các quan điểm giáo dục của chủ nghĩa Mác - Lê nin nhằm đào tạo lớp người lao động mới. Từ năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Người cũng đã khẳng định: “Nhà trường xã hội chủ nghĩa là nhà trường: - Học đi với lao động - Lý luận đi với thực hành - Cần cù đi với tiết kiệm.”. Trong bài báo “Học hay, cày giỏi”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến một yếu tố mới của giáo dục. Đó là, “Việc cung cấp cho học sinh những tri thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất công nghiệp và nông nghiệp” và “Những ngành sản xuất chủ yếu” trong xã hội. Đó cũng chính là những nội dung giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp của giáo dục nước ta lúc bấy giờ. Ngày 19/3/1981, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 126/CP về “Công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và việc sử dụng học sinh các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra trường”. Có thể coi quyết định này là một mốc quan trọng đối với sự phát triển giáo dục trong hệ thống nhà trường phổ thông, bởi từ thời điểm ấy, hướng nghiệp được chính thức coi như là một môn học và đồng thời được coi như một hoạt động có trong các tiết dạy của các môn học. Những vấn đề GDHN ở trường THPT đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và đề cập tới ở nhiều góc độ khác nhau như: Phạm Tất Dong [10, 11], Trần Khánh Đức [13], Hà Thế Truyền [36,37], Đặng Danh Ánh [01, 02], Nguyễn Viết Sự [26, 27], Nguyễn Bá Minh [22], Nguyễn Đức Trí [34,35], 8 Nguyễn Văn Lê - Hà Thế Truyền - Bùi Văn Quân [19]. Trong các công trình nghiên cứu về công tác hướng nghiệp đã tập trung vào những vấn đề như: + Vấn đề lịch sử phát triển hệ thống công tác hướng nghiệp ở các nước trên thế giới và ở Việt nam. + Bản chất khoa học của công tác hướng nghiệp + Mục đích, nhiệm vụ, vai trò của công tác hướng nghiệp + Nội dung cơ bản và các hình thức hướng nghiệp. + Vấn đề tổ chức và điều khiển công tác hướng nghiệp. + Quan điểm mới về giáo dục hướng nghiệp, coi hướng nghiệp là loại hoạt động của nhiều cơ quan khác nhau nhằm giúp cho con người chọn nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội và nguyện vọng, sở trường của cá nhân. Đổi mới nội dung hướng nghiệp trong nhà trường hiện nay đang là một yêu cầu ngày càng cấp thiết và xác định trong những năm tới, công tác hướng nghiệp phải đóng góp hơn nữa vào việc giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên, định hướng thế hệ trẻ vào những lĩnh vực sản xuất cần phát triển, tạo ra cho mỗi thanh, thiếu niên nhiều khả năng để tự tạo ra việc làm. Nhìn chung các công trình của các tác giả đều tập trung vào nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn của hoạt động hướng nghiệp với mục đích, ý nghĩa, nội dung, hình thức tổ chức hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. Về lĩnh vực nghiên cứu giáo dục hướng nghiệp và vấn đề tạo nguồn đào tạo cán bộ đối với trường THPT, riêng về mảng phổ thông Dân tộc nội trú đã có các tác giả và nhóm nghiên cứu: Phạm Đình Thái [28], Trần Thanh Phúc [24, 25], Bùi Thị Ngọc Diệp [12]. Các công trình nghiên cứu đều tập trung vào các vấn đề: + Tổng kết và đánh giá công tác giáo dục toàn diện cho học sinh DTNT và vấn đề tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số cho các địa phương ở hệ 9 thống trường PTDTNT + Đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và đổi mới phương thức đào tạo cho các trường PTDTNT nhằm đáp ứng được yêu cầu của giáo dục học sinh dân tộc trong thời kỳ mới + Nghiên cứu về lý luận GDHN cho học sinh dân tộc nội trú đặc biệt là học sinh THPT ở trường DTNT Tỉnh + Đánh giá thực trạng giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề ở các trường PTDTNT trên toàn quốc và đề ra các giải pháp thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn cán bộ dân tộc cho các địa phương. Các công trình nghiên cứu đã đề cập tương đối toàn diện tới các mặt giáo dục đào tạo của trường PTDTNT đặc biệt là công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh được coi là một trong những hoạt động cơ bản hình thành nhân cách người cán bộ dân tộc nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường PTDTNT tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các địa phương từ năm 1990 trở lại đây. Song hiện nay, trong bối cảnh KT - XH của đất nước có nhiều thay đổi, yêu cầu về nguồn cán bộ dân tộc được nâng lên cả về số lượng với những tiêu chí cao hơn về năng lực và phẩm chất cộng với sự cải cách về quản lý hành chính đang được thực hiện ở khắp các địa phương trên cả nước thì nhu cầu về nguồn cán bộ cấp xã trở nên cấp thiết. Giáo dục hướng nghiệp để đáp ứng nhu cầu này trong các trường THPT là vấn đề chưa được đề cập một cách sâu sắc và có tính rộng rãi trong các công trình nghiên cứu nêu trên. Các trường THPT trong huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương là đào tạo học sinh theo hướng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực nên công tác GD nói chung và GDHN nói riêng phải đáp ứng được yêu cầu của GD THPT, đồng thời đáp ứng nhiệm vụ tạo nguồn đào tạo nhân lực cho địa phương. Đó chính là quan điểm mà nhóm nghiên cứu đề tài đúc rút được qua các công trình nêu 10 [...]... quan trng trong quỏ trỡnh phỏt trin ngun nhõn lc Vỡ vy qun lý GDHN trng THPT trong giai on hin nay l qun lý cỏc thnh t v mi quan h gia cỏc thnh t cu trỳc ca quỏ trỡnh GDHN nhm t mc tiờu GDHN Cỏc thnh t v mi quan h ny c biu din bng s 1.2 sau õy: 15 Mục tiêu GDHN Nội dung GDHN Phương pháp GDHN Môi trường tự nhiên Phương tiện GDHN Môi trường xã hội Lực lượng GDHN Hình thức GDHN Kết quả GDHN S 1.2: Mi... trng THPT c xem nh l mt trong nhng c s thc hin chin lc v ngun lc cỏn b, cụng chc xó, phng ca ng, nh nc ta núi chung v tnh Lo Cai, huyn Mng Khng núi riờng GDHN vi nhim v, cỏc con ng, tớnh cht v ni dung ó c xỏc nh trong lý lun nờu trờn cú ý ngha quan trng trong vic thc hin chin lc ú Vic phõn tớch cỏc c s phỏp lý v nhng lý lun liờn quan s to nờn lun c xõy dng cỏc bin phỏp qun lý GDHN cỏc trng THPT phự... mi ỏp ng c yờu cu v ngun lc cỏn b xó huyn Mng Khng, tnh Lo Cai 26 Chng 2 THC TRNG QUN Lí GIO DC HNG NGHIP CC TRNG THPT THEO HNG TO NGUN O TO CN B X HUYN MNG KHNG TNH LO CAI 2.1 QUN Lí, S DNG HC SINH TT NGHIP TRNG THPT 2.1.1 Ch trng ca chớnh quyn a phng v s dng hc sinh tt nghip trng THPT ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin ngh quyt i hi ng b tnh Lo Cai ln th XIII, nhim k 2005 - 2010, bỏo cỏo Chớnh tr ca Ban... quỏt v h thng cỏc trng THPT huyn Mng Khng tnh Lo Cai T nm 1999 tr v trc, ton huyn ch cú 1 trng cú hc sinh THPT l trng Ph thụng Liờn cp II-III huyn Mng Khng Thỏng 9 nm 1999 trng Liờn cp tỏch ra thnh trng THPT Mng Khng hot ng c lp T thỏng 6 nm 2003, cú thờm trng THPT s 2 v t thỏng 10 nm 2010 cú thờm trng THPT s 3 ca huyn Theo thng kờ, t nm 2000 n nay cỏc trng THPT huyn Mng Khng ó o to c gn 2.000 hc sinh... gia cỏc thnh t cu trỳc ca quỏ trỡnh GDHN 3) Bin phỏp qun lý giỏo dc hng nghip L cỏch thc, cỏch tin hnh gii quyt GDHN cho hc sinh THPT hp quy lut ca hiu trng nh trng cựng nhng lc lng ngoi nh trng cú liờn quan tỏc ng n hc sinh nhm hin thc hoỏ mc tiờu qun lý GDHN 1.2.2 Mt s vn v tõm lý la tui hc sinh THPT vựng cao 1.2.2.1 c im chung Trong tõm lý hc la tui, ngi ta nh ngha tui thanh niờn l giai on phỏt... qu - Qun lý cht lng giỏo dc hc sinh ra trng cũn thp, nht l cỏc nng lc phm cht cn thit ca hc sinh lm cỏn b cũn thiu v yu cng vi kh nng hc tip lờn cao hn cũn hn ch Nhn thc v ngh nghip ca mt b phn hc sinh cũn chung chung cha cú lý tng phn u rừ rng 2.2 THC TRNG QUN Lí GIO DC HNG NGHIP TRONG CC TRNG THPT THEO HNG TO NGUN O TO CN B X HUYN MNG KHNG TNH LO CAI 2.2.1 Khỏi quỏt v h thng cỏc trng THPT huyn... quyt mt cụng vic hp qui lut ca ch th qun lý tỏc ng n i tng qun lý iu khin, hng dn cỏc hnh vi ca i tng qun lý nhm t c mc tiờu qun lý 2) Qun lý giỏo dc hng nghip GDPT l mt tiu h thng trong h thng giỏo dc quc dõn Vit Nam H thng ny cú mt vai trũ v v trớ rt quan trng trong quỏ trỡnh giỏo dc hỡnh thnh nhõn cỏch con ngi Vit Nam mi C s GDPT gm trng tiu hc, trng THCS, trng THPT, trng ph thụng nhiu cp, trung tõm... nhim v GDHN c thự ca trng THPT vựng cao vi trng THPT khỏc trong tnh 2.2.3 Qun lý giỏo dc hng nghip trong cỏc trng THPT huyn Mng Khng tnh Lo Cai tỡm hiu rừ hn v qun lý GDHN ca cỏc trng THPT huyn Mng Khng tnh Lo Cai, chỳng tụi ó gi cỏc phiu hi n giỏo viờn, cha m hc sinh v hc sinh ca cỏc trng THPT huyn Mng Khng - Phiu dnh cho giỏo viờn - cỏn b: 2 loi phiu S lng: phiu 1: 84 phiu; phiu 2: 76 phiu 35 - Phiu... phng núi chung v gúp phn xõy dng i ng cỏn b xó ngi dõn tc thiu s cú cht lng cao ỏp ng c s thiu ht ngun cỏn b nh hin nay 2.1.3 ỏnh giỏ thc trng qun lý s dng hc sinh tt nghip cỏc trng THPT huyn Mng Khng tnh Lo Cai 2.1.3.1 Mt s kt qu ó t c Qun lý s dng hc sinh THPT sau khi tt nghip ó c cỏc cp chớnh quyn, ngnh giỏo dc quan tõm: s lng hc sinh c i hc c tuyn cỏc trng i hc, cao ng mi nm u tng lờn, nht l trong... cho thanh thiu niờn theo hng chuyn i c cu kinh t: GDHN phi thụng tin chớnh xỏc v yờu cu chuyn dch c cu kinh t th h tr cú c s cõn nhc hng chn ngh ca mỡnh - GDHN phi phỏt huy tỏc ng giỏo dc ý thc chớnh tr v lý tng ngh nghip - GDHN gn vi lm ch cụng ngh mi - GDHN chun b con ngi nng ng thớch ng vi th trng ngun nhõn lc 14 1.2.1.2 Qun lý giỏo dc hng nghip 1) Bin phỏp qun lý Bin phỏp qun lý l cỏch lm, cỏch . Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quản lý giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT. Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ. SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG TỈNH LÀO CAI 1.2.1. Giáo dục hướng nghiệp và quản lý giáo dục hướng nghiệp 1.2.1.1. Giáo. 3: Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp của Hiệu trưởng các trường THPT theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng trường thpt theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng trường thpt theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai,

Từ khóa liên quan