0

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai

13 1,282 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:07

. thực trạng quản lý oạt động dạy học của TGDTX số 1 thành phố Lào Cai. B. Các biện pháp quản lý hoạt dộng dạy học của Trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của đội. SỞ GD&ĐT LÀO CAI TRUNG TÂM GDTX SỐ 1 TP LÀO CAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA TRUNG TÂM GDTX SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI Họ và tên: Ngô Thị Ly Chức. kinh nghiệm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 thành phố Lào Cai nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của ngành học GDTX tỉnh Lào Cai. II. Các biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai, , I. Lí do chọn đề tài, B. Các biện pháp quản lý hoạt dộng dạy học của Trung tâm GDTX số 1 thành phố Lào Cai

Từ khóa liên quan