0

skkn biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 lào cai

12 961 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:59

S GD&T LÀO CAI TRUNG TÂM GDTX S 1 TP LÀO CAI SÁNG KIN KINH NGHIM BIN PHÁP QUN LÝ HOT NG DY HC CA TRUNG TÂM GDTX S 1 THÀNH PH LÀO CAI H và tên: Ngô Th Ly Chc v: Phó Giám đc 1 I. Lí do chn đ tài Toàn cu hoá và hi nhp quc t đã và đang là mt xu th phát trin khách quan. iu đó đt s nghip công nghip hoá, hin đi hoá ca đt nc ta nói chung, s nghip giáo dc - đào to nói riêng trc nhng thi c và thách thc không nh. Nhn thc sâu sc chin lc phát trin giáo dc đào to ca ng ta trong thi k đi mi: “ Giáo dc phi đi trc mt bc, nâng cao dân trí, đào to nhân lc và bi dng nhân tài đ thc hin thành công các mc tiêu chin lc phát trin kinh t - xã hi”. T thc t đó đt ra mt yêu cu không th thiu v cht lng ngun lc, đc bit là ngun lc con ngi. Vi yêu cu phát trin kinh t, xã hi ngày càng mnh m, đòi hi tri thc ngày càng cao nh vy thì đào to chính quy trong h thng giáo dc quc dân là ht sc cn thit. Tuy nhiên, s là không đ đ cho con ngi sn sàng thích ng vi s thay đi và bin đng ca xã hi nu thiu đi vai trò ca giáo dc không chính quy trong h thng giáo dc quc dân v vic đào to mi, đào to li, đào to liên tc, đáp ng nhu cu hc tp sut đi ca xã hi theo xu th hin nay và ni thc hin các nhim v đó là các trung tâm giáo dc thng xuyên. Trung tâm giáo dc thng xuyên có vai trò quan trng, góp phn nâng cao cht lng ngun lc con ngi. iu đó đã đc c th hóa trong điu 44, mc 5 ca lut giáo dc 2005: ‘‘Trung tâm giáo dc thng xuyên là c s giáo dc không chính quy trong h thng giáo dc quc dân vi mc tiêu giúp mi ngi va làm va hc, hc liên tc, hc sut đi nhm hoàn thin nhân cách, m rng hiu bit, nâng cao trình đ hc vn, chuyên môn nghip v đ ci thin cht lng cuc sng, tìm vic làm, t to vic làm và thích nghi vi đi sng xã hi hin nay”. Ngh quyt ln th IV ca ban chp hành TW ng khóa VII đã khng đnh: ‘‘ Thc hin mt nn giáo dc thng xuyên cho mi ngi, xác đnh hc tp sut đi là quyn li và trách nhim ca mi công dân ’’. Trong GDTX, chng trình b túc trung hc là mt b phn ni tip h thng giáo dc ph thông nhm góp 2 phn nâng cao dân trí và to ngun nhân lc cho xã hi . T chc hot đng ca GDTX đa dng, linh hot, mm do v thi gian, chng trình, ni dung phù hp vi mi la tui, mi đi tng, đáp ng nhu cu, điu kin ca ngi hc. Chính vì vy, các TTGDTX đã và đang là b phn cu thành không th thiu đc trong h thng giáo dc quc dân ca nc ta hin nay, đc bit là ni to điu kin thun li nht cho mi ngi dân đc hc thng xuyên, hc sut đi. Cùng vi giáo dc chính quy, GDTX đã t khng đnh v trí, vai trò ca mình trong vic đáp ng nhu cu hc tp sut đi, giúp mi ngi có c hi hc tp nhm cp nht kin thc, k nng, chuyn giao công ngh, chng trình đào to, bi dng nâng cao trình đ chuyên môn nghip v bao gm: chng trình bi dng tin hc, ngoi ng, bi dng dy ting dân tc thiu s cho cán b, công chc, công tác ti vùng dân tc min núi. Chng trình giáo dc thng xuyên gm cp trung hc c s và trung hc ph thông. T chc dy và thc hành k thut ngh nghip,  trung tâm giáo dc thng xuyên, hot đng dy hc b túc trung hc ph thông là mt trong nhng nhim v quan trng hàng đu trong vic nâng cao cht lng giáo dc. Mun hot đng này đt kt qu tt cn có nhng bin pháp qun lý phù hp đó chính là nhng vn đ mà các nhà qun lý có tâm huyt đu quan tâm đn.  đm bo và nâng cao cht lng dy hc, trc ht phi xây dng đi ng giáo viên đ v s lng, chun hóa v chuyên môn nghip v, bi vì giáo viên là lc lng quyt đnh cht lng dy hc. Song  các trung tâm GDTX ca thành ph Lào Cai , đi ng giáo viên ch yu là giáo viên ph thông, giáo viên c hu cha đ các b môn, còn giáo viên bán c hu ( thnh ging), cha đc trang b đy đ nghip v GDTX, nên còn gp nhiu khó khn trong vic đm bo cht lng dy hc, cha hiu ht đc đim ca đi tng ngi hc. Hin nay, các TTGDTX  thành ph Lào Cai tnh Lào Cai, công tác qun lý hot đng dy hc đã có nhiu đi mi, bc đu đã mang li mt s thành qu 3 đáng ghi nhn v cht lng giáo dc. Tuy nhiên, kt qu còn cha cao, không mang tính n đnh  mt vài trung tâm, vn còn nhng bt cp trong qun lý giáo dc đào to nh: - Trình đ, nng lc ca mt b phn cán b qun lý  mt vài trung tâm còn hn ch; đi ng giáo viên cng cha phi đã đáp ng đc yêu cu đi mi nâng cao cht lng giáo dc và đào to. - C s vt cht, tuy đã đc quan tâm đu t nhng còn rt chm, cha đng b và cha hoàn chnh, phng tin dy hc còn hn ch, cha thc s phát huy ti đa s nng đng, sáng to trong ging dy ca giáo viên và hc tp ca hc viên. - Vic đi mi phng pháp dy hc và giáo dc hc viên cha phi đã đc mi cán b, giáo viên nhn thc đy đ và áp dng thành công. - i tng ngi hc đa dng, tình trng li hc, cht lng đu vào ca hc viên còn ph bin là yu v hc lc, ý thc t chc k lut thp là nguyên nhân nh hng rt ln đn hiu qu hot đng dy hc Xut phát t c s lý lun và thc tin trên, bn thân tng kt đa ra kinh nghim: “Bin pháp qun lý hot đng dy hc ca Trung tâm giáo dc thng xuyên s 1 thành ph Lào Cai” nhm góp phn nâng cao cht lng giáo dc ca ngành hc GDTX tnh Lào Cai. II. Các bin pháp thc hin A. Cn c đ có bin pháp thc hin Cn c vào các quy đnh, vn bn ca nhà nc v giáo dc Cn c vào quan đim ch đo phát trin GDTX ca tnh, ca s GD&T Lào Cai Cn c vào kt qu thu đc qua nghiên cu thc trng qun lý ot đng dy hc ca TGDTX s 1 thành ph Lào Cai. B. Các bin pháp qun lý hot dng dy hc ca Trung tâm GDTX s 1 thành ph Lào Cai 4 Bin pháp 1: Nâng cao nhn thc ca đi ng giáo viên đc bit là giáo viên thnh ging v vai trò ca hot đng dy hc. Mc tiêu: Bi dng lòng yêu ngh, lòng nhân ái, lng tâm ngh nghip, có tinh thn trách nhim cao, tn ty trong công vic, làm vic có k lut Tuyên truyn, tác đng sâu sc đn giáo viên giúp h ý thc cao hn v vai trò, nhim v ca mình trong hot đng dy hc, qua đó nhn thc đc tm quan trng ca hot đng dy hc đ t đó không ngng nâng cao cht lng dy hc. T chc thc hin: Ngay t đu nm hc t chc cho giáo viên hc tp chính tr, hc tp v nhim v nm hc, hp t chuyên môn xác đnh khâu c bn trong quá trình dy hc. Nhân các ngày l ln trong nm, phát đng các phong trào thi đua mà trng tâm là thi đua dy tt hc tt. Qua đó tuyên truyn, giáo dc truyn thng tt đp ca giáo gii Vit Nam, truyn thng ca trung tâm, v đo đc, li sông, tinh thn thái đ làm vic và hiu qu đào to. T đó giúp giáo viên có thêm tinh thn trách nhim, gn bó vi ngh, vi trung tâm. Phi hp tt vi công đoàn t chc thc hin tt các cuc vn đng ca ngành: ‘ ‘K cng – Tình thng – Trách nhim’’, ‘‘Hc tp và làm theo tm gng đo đc H Chí Minh’’, xây dng‘‘ Trng hc thân thin, hc sinh tích cc’’, Ch đo t trng chuyên môn ph bin ni dung các phong trào thi đua, yêu cu các cá nhân thc hin nghiêm túc. Kt qu thi đua đc th hin qua cht lng các tit dy, thc hin n np dy hc, tham gia đy đ các hot đng do đn v phát đng. Bin pháp 2: Phân công ging dy nhm phát huy nng lc ca giáo viên Mc tiêu: 5 Phân công ging dy cho giáo viên là vic làm th hin nng lc qun lý ca giám đc trung tâm trong vic s dng, b trí con ngi vào nhng công vic sao cho phù hp nng lc cá nhân cng nh s thích, s trng, nguyn vng, hoàn cnh ca h đ h yên tâm, phn khi làm vic, phát huy đc nng lc, s cng hin cho đn v Phân công ging dy đm bo khoa hc, hp lý, hp tình to nên sc mnh tp th hoàn thành tt nhim v chính tr ca nhà trng. T chc thc hin: Xác đnh các nguyên tc phân công ging dy cho giáo viên: Nguyên tc phân công ging dy phi chú ý đn nhng thun li, khó khn ca trung tâm, đc đim riêng ca tng nm hc, da trên nng lc ca đi ng, đc đim ca các lp ca đn v Nguyên tc phân công phi đc thông qua lãnh đo trung tâm, ít nht là t t trng chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên.Tuy nhiên, ngi chu trách nhim và đi đn quyt đnh cui cùng là giám đc trung tâm. Các nguyên tc phân công đu phi hng ti s hp lý, khoa hc, to s đng đu v cht lng đi trà, to s đng đu tng đi v đi ng giáo viên  các lp. Mt s nguyên tc cn coi trng là Nguyên tc đm bo s s công bng dân ch, công khai trong phân công ging dy. m bo nguyên tc này s to đc tâm lý yên tâm, tin tng ca đi ng giáo viên vi giám đc, to nên không khí đng thun trong nhà trng. Gia các giáo viên vi nhau cng có thái đ thân thin, tin cy, giúp đ quan tâm đn đng nghip, cùng chia s trách nhim. S phân công phi to đc thun li, to c hi cho giáo viên phát huy ti đa nng lc s trng ca mình. Khi đó giáo viên phn khi, tin tng vào lãnh đo và dn ht tâm sc đ hoàn thành tt nhim v. Do đó giám đc trung tâm phi phi thu thp ngày càng nhiu và chính xác nhng thông tin v đim mnh, 6 đim yu cng nh nhu cu ca tng giáo viên. Trên c s đó có quyt đnh đúng đn đ giao vic cho tng ngi. Phân công ging dy cho giáo viên phi đm bo đc s phát huy ti đa vai trò ca t chuyên môn, c th là vai trò ca t trng chuyên môn. Trc khi đa ra quyt đnh cui cùng, giám đc nên tham kho ý kin ca t trng chuyên môn, vì nhiu khi có nhng thông tin v giáo viên ch có ngi trong t mi có đc mà giám đc không th có hoc cha có mt cách kp thi. Trên c s các thông tin thu đc và các nguyên tc đ ra, giám đc tin hành phân công ging dy trong nm hc. Vic phân công ging dy phi hoàn thành trc khai ging mt tun đ giáo viên có s chun b cn thit cho vic ging dy. Phân công ging dy có th tin hành qua các bc sau: + Giám đc cùng ban giám đc, cn c vào nhim v nm hc, ngun nhân lc ca trung tâm đ d kin hng phân công công vic đi vi các t. D kin đi ng giáo viên ch nhim, các chc danh kiêm nhim khác nh th kí hi đng, t trng chuyên môn, sau đó cân đi gi công lao đng sao cho đm bo s công bng, đm bo đnh mc lao đng theo quy đnh, tr nhng môn ch có 1 giáo viên. + Các t chuyên môn cn c vào nhim v c th ca t đ đ xut phng án phân công.  xut ca t chuyên môn cng phi da trên các nguyên tc đã nêu trên đ đm bo cho mi thành viên trong t có quyn li và ngha v ngang nhau, đng thi cng chú ý đn hoàn cnh đc bit ca các thành viên trong t đ đm bo s đoàn kt thông cm và tng tr ln nhau. + Sau khi tham kho ý kin đ xut ca t chuyên môn, giám đc có th điu chnh d kin ban đu ca mình và sau đó đa ra quyt đnh cui cùng. Quyt đnh này không nht thit phi trùng vi đ xut ca t, khi giám đc có dng ý giao vic cho tng cá nhân c th nhm phát huy ti đa nng lc ca h. Khi hot đng dy hc đã đi vào n np. Giám đc cn kim nghim và đánh giá kt qu phân công, tp trung nm bt thông tin phn hi t giáo viên, 7 các t chuyên môn, hc sinh, nhng thông tin phn hi này làm c s, cn c cn thit cho vic phân công nhim v nm sau. Bin pháp 3: T chc thc hin ni dung chng trình, xây dng n np dy hc. Mc tiêu: m bo đc s qun lý đi vi vic thc hin chng trình ging dy b môn ca mi giáo viên. ây là yêu cu mang tính pháp lý. Trong biên ch nm hc, B GD&T đã b trí đ thi gian đ đ mi giáo viên có th thc hin đy đ phân phi chng trình b môn. Nhng thc t cho thy, nu các nhà trng không có bin pháp qun lý cht ch thì vn có th xy ra tình trng giáo viên dy dn hoc ct xén mt s tit trong chng trình. Xây dng nn np dy hc chính là góp phn xây dng nn np ca trung tâm và đi ng nhà giáo. Ch khi nào nn np dy hc đc n đnh và duy trì tt mi có th tin hành mt cách có hiu qu các bin pháp đi mi phng pháp dy hc, phát đng các phong trào thi đua dy tt, hc tt, Nn np dy hc là nn tng, c s đ nâng cao cht lng dy ca thy, cht lng hc ca trò. Nu cn đánh giá cht lng dy hc ca đn v thì vic đu tiên đc xem xét là nn np dy hc. Vì vy, trong qun lý hot đng dy hc, vic làm cn thit ca ngi giám đc mt trung tâm GDTX là xây dng, cng c, duy trì nn np dy hc. T chc thc hin * Ch đo thc hin chng trình: Trin khai đn tng giáo viên các vn bn cn thit ca b môn nh phân phi chng trình, hng dn ging dy, chun kin thc, k nng, Giao cho các t trng, cùng giáo viên b môn thng nht thc hin tin đ chng trình, ni dung chng trình cn đm bo theo chun. Theo dõi, kim tra thng xuyên, kim tra đt xut vic thc hin chng trình thông qua h thng s sách, qua d gi. 8 * Ch đo xây dng nn np dy hc  t chc thc hin nn np dy hc  trung tâm, trc ht lãnh đo trung tâm phi t chc cho cán b, giáo viên hc tp, trao đi tho lun và đúc rút kinh nghim cho vic thc hin nn np  nm trc. Các vn đ tn ti, yu kém, cha thc hin đc cn phi tìm ra nguyên nhân và bin pháp đ khc phc đng thi phi phát huy, nhân rng và tuyên dng khen thng các cá nhân, t chuyên môn thc hin tt các nn np đã xây dng. a ni dung thc hin n np vào phong trào thi đua hai tt và làm tiêu chí đánh giá cán b, giáo viên cui nm. Giao cho t chuyên môn qun lý ngày gi công, tin đ ging dy ca giáo viên, xây dng k hoch sinh hot t chuyên môn, quy đnh, qun lý vic thc hin gi gic ra vào lp, Hàng tun, hàng tháng có s kt đánh giá kt qu thi đua thc hiên nn np ca giáo viên và hc viên trung tâm. Kt qu thi đua ca giáo viên đc nhn xét, đánh giá vào các bui hp hi đng s phm, kt qu thi đua ca giáo viên ch nhim và hc viên đc đánh giá, nhn xét vào gi chào c sáng th hai hàng tun. Bin pháp 4: Tng cng ch đo đi mi phng pháp ging dy Mc tiêu: Giúp giáo viên nhn thc đc đi mi phng pháp dy hc là mt yêu cu tt yu ca giáo dc hin đi, đi mi phng pháp dy hc nhm nâng cao hiu qu dy hc, nâng cao cht lng giáo dc và đào ta ca trung tâm Nâng cao trình đ chuyên môn nghip v s phm ca giáo viên, giúp h thc hin nhim v đi mi giáo dc, đi mi phng pháp dy hc theo hng ly hc viên làm trung tâm, phát huy tính tích cc, ch đng ca ngi hc. áp ng vic ci tin quy trình, ni dung, hình thc kim tra, đánh giá kt qu hc tp ca hc viên T chc thc hin 9 Làm thay đi, chuyn bin mnh v nhn thc trong đi ng cán b qun lý và giáo viên v đi mi phng pháp dy hc. Hin nay vn còn mt s ít giáo viên cha hiu đy đ v đi mi phng pháp dy hc. Có quan nim cho rng đi mi phng pháp dy hc là thay đi hoàn toàn phng pháp dy hc truyn thng bng phng pháp dy hc mi khác hn phng pháp dy hc truyn thng. Li có quan nim cho rng đi mi phng pháp dy hc là s dng các thit b hin đi trong gi dy hc nh máy vi tính, máy chiu, các thit b nghe nhìn khác, các cách hiu trên đu là nhng cách hiu còn phin din, thm chí mang tính cc đoan. Thc cht đi mi phng pháp dy hc là ngi giáo viên cn c vào ni dung kin thc bài dy, nhng phng tin dy hc có th có và đc đim đi tng hc viên đ tìm ra cách t chc, hng dn cho hc viên ch đng tip nhn tri thc mi và bit vn dng vào k nng làm bài, thc hành, rèn luyn phng pháp t duy tích cc, phng pháp t hc. Nh vy, vic đi mi phng pháp không phi là vic làm trong mt thi gian nht đnh có th hoàn thành và ngi giáo viên có th bng lòng dng li vi kt qu đt đc  mt thi đim nào đó. ây phi là mt công vic ca c mt đi dy hc mà mi thy, cô giáo tâm huyt đu theo đui, tìm tòi và phn đu không ngng Ch đo hi tho chuyên đ v đi mi phng pháp dy hc, t chc dy mu rút kinh nghim chi tit v nhng hn ch, tìm ra nguyên nhân và bin pháp khc phc. Yêu cu giáo viên tích cc d gi nhng giáo viên dy gii, có nhiu kinh nghim trong đi mi phng pháp đ hc tp kinh nghim và vn dng c th vào tng tit, tng bài trong sut quá trình dy hc. Vic làm này rt có hiu qu, nó giúp cho nhng giáo viên còn m h v đi mi phng pháp dy hc, đnh hình đc vic đi mi phng pháp dy hc trong nhn thc và s đi vào ging dy c th không còn my khó khn. Trang b thêm các thit b, phng tin dy hc làm công c phc v đi mi phng pháp dy hc. [...]... n pháp có th m nh và v trí c n thi t trong quá trình th c hi n nhi m v qu n lý Tuy nhiên, tùy t ng c i m, i u ki n c a m i trung tâm thì vi c áp d ng các bi n pháp trên c ng khác nhau thì m i có th em l i hi u qu cao trong công tác qu n lý 10 V i quan i m và các bi n pháp qu n lý ho t trên, trong nhi u n m qua Trung tâm giáo d c th Cai là m t tâm có ch t l d c th n v luôn ng ng xuyên s 1 thành ph Lào. .. thành ph Lào c s Giáo d c và ào t o Lào Cai ánh giá là trung i ng và hi u qu giáo d c ng xuyên th hi n hàng n m, ch t l ng d y h c ã trình bày n v có s l ng giáo d c và t l ng u trong ngành h c giáo ng giáo viên d y gi i các c p t ng t t nghi p trong nhi u n m qua luôn cao h n nhi u so v i t l chung c a T nh Trên ây là m t kinh nghi m nh mà b n thân tôi ã úc rút qua quá trình qu n lý, song ch c còn... tôi ã úc rút qua quá trình qu n lý, song ch c còn nhi u khuy m khuy t , r t mong các nghi p góp ý ng chí ng công tác qu n lý c a tôi ngày càng mang l i hi u qu t t h n Tôi xin chân thành c m n s óng góp ý ki n c a ng nghi p Lào Cai, ngày 20 tháng 3 n m 2 011 Ng i vi t Ngô Th Ly 11 ... giáo viên hoàn thành t t nhi m v C ng qua ki m tra, giám trung tâm có th phân lo i, ánh giá khá chính xác i ng giáo viên ho ch phân công công vi c cho h p lý và có k ho ch b i d c có k ng cho phù h p, thi t th c T ch c th c hi n Xây d ng k ho ch ki m tra, ánh giá ho t ngay t un mh c ng d y h c c a giáo viên ng th i c ng công khai v i h i ng giáo d c k ho ch ki m tra Ti n hành ki m tra theo k ho ch,...Bi n pháp 5: Duy trì th ng xuyên công tác ki m tra, ánh giá ho t ng d y h c M c tiêu Ki m tra ánh giá th n n p, ch t l ng xuyên ho t ng d y h c giúp giáo viên i vào ng gi ng d y ngày m t nâng lên, d n hình thành ý th c t giác c a giáo viên trong vi c th c hi n nhi m v gi ng d y Qua ki m tra s phát huy nhân t tích c c, phòng ng a, ng n ch n các sai ph m, giúp giáo viên hoàn thành t... i có trao ch ra m t m nh, h n ch c a m i giáo viên, tìm nguyên nhân và kh c ph c h n ch , t xu t, xu t h i ng ng th i có ki m tra l i sau khi ã ch ra h n ch t n t i Thông báo, rút kinh nghi m k p th i, tuyên d giáo viên th c hi n t t, nhi u thi u sót trong ho t ng th i ôn ng khen th ng nh ng c, nh c nh nh ng giáo viên còn g p ng d y h c III K T LU N: Các bi n pháp nêu trên có m i quan h m t thi t v . S GD&T LÀO CAI TRUNG TÂM GDTX S 1 TP LÀO CAI SÁNG KIN KINH NGHIM BIN PHÁP QUN LÝ HOT NG DY HC CA TRUNG TÂM GDTX S 1 THÀNH PH LÀO CAI . Lào Cai Cn c vào kt qu thu đc qua nghiên cu thc trng qun lý ot đng dy hc ca TGDTX s 1 thành ph Lào Cai. B. Các bin pháp qun lý hot dng dy hc ca Trung tâm GDTX s 1. nghip v GDTX, nên còn gp nhiu khó khn trong vic đm bo cht lng dy hc, cha hiu ht đc đim ca đi tng ngi hc. Hin nay, các TTGDTX  thành ph Lào Cai tnh Lào Cai, công
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 lào cai, skkn biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 lào cai,

Từ khóa liên quan