0

SKKN biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông

25 329 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2015, 07:13

Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng PHN M U 1. Lí DO CHN TI: Hin nay t nc ta ang chuyn sang mt giai on mi vi s phỏt trin mnh m ca khoa hc k thut ang rt cn mt ngun nhõn lc cht lng cao ỏp ng cho s nghip cụng nghip hoỏ- hin i hoỏ ca t nc. Ngun nhõn lc y õu ra v ta phi lm th no cú ngun nhõn lc cht lng cao ú. Ta khụng th no quờn cõu núi ca Bỏc H Vỡ s nghip 10 nm thỡ phi trng cõy Vỡ s nghip trm nm thỡ phi trng ngi Cõu núi ni ting ca Bỏc ó ch rừ tm nhỡn chin lc lõu di ca Bỏc. cú mt con ngi cú sc kho cú tri thc cú nhng k nng nht nh v ngh nghip v cú nhng c m hoi bóo ln lao khụng phi l ngy mt ngy hai m l c mt quỏ trỡnh ht sc lõu di v gian kh vi s kt hp ca Gia ỡnh Nh trngXó hi Khi sinh ra mi ngi u cú mt nng khiu riờng bit m tri ó ban tng. Ta phi lm gỡ mi ngi ú bc l c nng khiu v rốn luyn phỏt huy c ti a nng khiu ú phc v cho li ớch chung ca xó hi. Cỏc c ta luụn truyn dy : Nht ngh tinh, nht thõn vinh hay Mt ngh thỡ sng, ng ngh thỡ cht nhng cõu núi ú ó th hin rt rừ vic chn ngh, rốn luyn k nng ngh, ngh thut hoỏ ngh, tinh thụng ngh, tt c nhng cỏi ú cú c khi ta chn ỳng ngh, ỳng s thớch v l mnh t mu m ta vựng vy, sỏng to tht s bt cụng v au n bit bao khi mt ngi rt thớch v, thớch lm th m li khụng c lm m phi i lm th c khớ, li ú ti ai? Ta khụng th li cho nh trng c m ch trỏch cho vic hng nghip cho cỏc em lm cha tt. Cỏc em khụng c nh hng v t vn v ngh nghip v mi vn m cỏc em quan tõm. trỏnh vic ú xy ra ngay t khi hc tiu hc ta phi quan tõm n vic hng nghip cho cỏc em. Nh trng khụng ch dy ch, dy cỏch lm ngi m phi dy ngh. Thụng qua hng nghip phi hỡnh thnh cho cỏc em nhng k nng ti thiu v ngh. Nh trng khụng ch l trung tõm vn hoỏ giỏo dc m phi l trung tõm thụng tin, trung tõm o to ngun nhõn lc cao. Sn phm ca giỏo dc, ca nh trng phi l nhng con ngi cú c, cú ti cú sc kho v cú nhng k nng nht nh v ngh sn sng tham gia vo mi hot ng ca xó hi v hi nhp quc t. lm tt vn hng nghip cho hc sinh trong nhng nm qua ng v nh nc ta ó luụn quan tõm n yờu cu v mc ớch ca vic giỏo dc hng nghip. Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng Giỏo dc hng nghip l b phn ca ni dung giỏo dc ph thụng ton din ó c xỏc nh trong lut giỏo dc. Ngh quyt TW2 khoỏ VIII ch rừ: Trong giỏo dc ph thụng Cn gn vi thc tin vựng, a phng, n s tng cng cụng tỏc hng nghip, o to k thut lao ng dy ngh ph thụng v k nng cn thit khỏc cho cụng vic trong nn kinh t th trng cho cụng cc cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc. Chin lc phỏt trin giỏo dc 2001-2010 v ch trng i mi chng trỡnh giỏo dc ph thụng hin nay cng nhn mnh n yờu cu tng cng giỏo dc hng nghip nhm gúp phn tớch cc v cú hiu qu vo vic phõn lung hc sinh, chun b cho hc sinh i vo cuc sng lao ng hoc c tip tc o to phự hp vi nng lc bn thõn v nhu cu xó hi. Mun tin hnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, thng li phi phỏt trin mnh s nghip giỏo dc v o to, phỏt huy ngun lc con ngi, yu t c bn ca s phỏt trin nhanh v bn vng. ng thi Ngh quyt Trung ng 2 khoỏ VIII cng ch ra cho ngnh Giỏo dc v o to l: Cn gn cht thc tin vựng a phng n s tng cng cụng tỏc hng nghip, o to k thut lao ng, dy ngh ph thụng v k nng cn thit khỏc cho cụng vic trong nn kinh t th trng, trong cụng cuc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc - Trong vn kin i hi khoỏ IX ca ng tip tc nhn mnh: phỏt huy tinh thn c lp suy ngh v sỏng to ca hc sinh, cao nng lc t hc, t hon thin hc vn v tay ngh. Thc hin phng chõm Hc i ụi vi hnh, giỏo dc kt hp vi lao ng sn xut; Nh trng gn lin vi i sng xó hi. Coi trng cụng tỏc giỏo dc hng nghip v phõn lung hc sinh THPT chun b i vo lao ng ngh nghip. - Bc vo bc hc cui cựng ca nh trng ph thụng, tui tr hc ng thng cú nhng hoi bóo ln lao gn lin vi cuc sng tng lai ca h, khụng ớt cỏc em t t cho mỡnh nhng cõu hi nh mỡnh s lm gỡ?, mỡnh chn ngh gỡ, ngh no l hay nht v cng khụng ớt cỏc em ó trn tr, n o, suy ngh, bi cú bit bao ngh ỏng yờu, bit bao con ng t ti mc ớch cuc sng riờng. Tuy vy, giỏo dc hng nghip hin nay cha c cỏc cp qun lý giỏo dc v cỏc trng hc quan tõm ỳng mc, cũn cú a phng v trng hc cha thc hin y cỏc ni dung giỏo dc hng nghip. Cht lng hot ng hng nghip cha ỏp ng c yờu cu ca hc sinh v xó hi, hc sinh ph thụng cui cỏc cp hc v bc hc cha c chun b chu ỏo la chn ngh nghip, la chn ngnh hc phự hp vi bn thõn v yờu cu ca xó hi. phỏt trin kinh t xó hi trong giai on cỏch mng mi, ng v Nh nc ta ó ch trng y mnh cụng tỏc hng nghip- dy ngh ph thụng cho hc sinh, nhm o to th h tr thnh lp ngi lao ng mi cú phm cht, nng lc thc hin thng li s nghip cụng nghip Bµnh §øc S¬n- Trêng THPT Qu¶ng Uyªn - Cao B»ng hoá, hiện đại hoá đất nước. Do vậy công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông có một ý nghĩa quan trọng và là vấn đề đáng quan tâm của những người làm công tác giáo dục- đào tạo. Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình trong việc nang cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp trong Trường phổ thông. Qua những lý do đã phân tích ở trên, qua thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng tôi đã mạnh dạn chọn đề tài. “Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên – Cao Bằng”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Phân tích những tồn tại dẫn đến việc quản lý giáo dục hướng nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông. 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp. - Đánh giá thực trạng của công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên. - Đề xuất và lý giải một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên trong giai đoạn hiện nay. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Tất cả các hoạt động giáo dục hướng nghiệp và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho công tác hướng nghiệp. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu thực tiễn - Trao đổi, trắc nghiệm đối với giáo viên và học sinh để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và ước mơ của các em, sự hiểu biết về nghề nghiệp…. - Kết qủa thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục hướng nghiệp của trường trung học phổ thông Quảng Uyên. Bµnh §øc S¬n- Trêng THPT Qu¶ng Uyªn - Cao B»ng 5.2 Nghiên cứu lý luận - Nghiên cứu các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về giáo dục và đào tạo. - Nghiên cứu sách giáo khoa “HĐGDHN” lớp 10, 11 nhà xuất bản giáo dục năm 2004. - Nghiên cứu văn bản hướng dẫn thực hiện công tác hướng nghiệp trong nhà trường. - Nghiên cứu giáo trình, tạp chí của Trường cán bộ Quản lý giáo dục và đào tạo. 6. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU. Các hoạt động giáo dục hướng nghiệp và kết quả trong 2 năm học 2003 – 2004 và 2004 – 2005 của trường trung học phổ thông Quảng Uyên – Cao Bằng. Bµnh §øc S¬n- Trêng THPT Qu¶ng Uyªn - Cao B»ng PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Thế nào là hướng nghiệp?: Hướng nghiệp là hệ thống những biện pháp dựa trên cơ sở tâm lý học sinh học, sinh lý học, y học và nhiều khoa học khác để giúp đỡ học sinh chọn nghề phù hợp với những năng lực, sở trường và điều kiện tâm sinh lý cá nhân, nhằm mục đích phân bố hợp lý và sử dụng có hiệu quả nhất lực lượng sự trữ có sẵn của đất nước. * Định hướng nghề nghiệp: Định hướng nghề nghiệp là việc thông tin cho học sinh biết về đặc điểm hoạt động và yêu cầu phát triển của các nghề trong xã hội, đặc biệt là các nghề các nơi đang cần nhiều lao động trẻ tuổi có văn hoá, về những yêu cầu tâm sinh lý của mỗi nghề, về tình hình phân công và yêu cầu điều chỉnh lao động ở cộng đồng dân cư về hệ thống trường lớp đào tạo nghề của nhà nước, tập thể và tư nhân. Mục tiêu của hoạt động giáo dục hướng nghiệp là phát hiện và bỗi dưỡng phẩm chất nhân cách nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em hiểu mình, hiểu yêu cầu của nghề, hiểu được xu thế phát triển hệ thống nghề trong xã hội ta. Thông qua hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo viên giúp học sinh điều chỉnh động cơ học nghề, trên cơ sở đó các em định hướng đi vào việc sản xuất mà xã hội đang có nhu cầu nhân lực vì vậy giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông phải làm các công việc sau: + Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp ở trường trung học phổ thông vì giáo dục lao động nhằm hình thành có mục đích, có kế hoạch những quan điểm, thái độ đúng đắn với lao động, có tri thức lao động, kỹ năng nghề nhất định ở học sinh chuẩn bị tâm thế cho thế hệ trẻ những công dân tương lai sẵn sàng hội nhập với thế giới việc làm và vì lao động là nền tảng để nhà trường làm tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề. Lao động là cầu nối giữa định hướng nghề và tham gia học nghề, giữa lý thuyết với thực hành. + Giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh có sự hiểu biết khái quát về sự phân công lao động xã hội, cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển của đất nước và địa phương, làm quen với những ngành nghề chủ yếu, nghề cơ bản, đặc biệt là nghề truyền thống của địa phương. Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng + Giỏo dc hng nghip giỳp tỡm hiu nng khiu, khuynh hng ngh nghip ca tng hc sinh khuyn khớch, hng dn v bi dng kh nng ngh nghip thớch hp nht. + Giỏo dc hng nghip giỏo dc ng viờn hng dn hc sinh i vo nhng ngnh gnh m nh nc a phng ang cn phỏt trin. Giỏo dc hng nghip cú nhng ni dung c bn sau: 1.2 C S PHP Lí - Nhm m bo vic thc hin mc tiờu ngy 13/9/1981 Chớnh ph ra Quyt nh s 126/CP V cụng tỏc giỏo dc hng nghip trong trng ph thụng v s dng hp lý hc sinh cỏc cp THCS v THPT tt nghip ra trng. - iu 3 ca Ch th s 33-2003/CT BGD & T ngy 23/7/2003 cng ó ch rừ Nghiờm tỳc trin khai thc hin sinh hot hng nghip cỏc trng THCS, THPT v trung tõm KTTH, theo ti liu hng dn ca B GD &T, giỳp hc sinh, c bit l hc sinh cui cp hiu v th gii ngh nghip, th trng lao ng v ỏnh giỏ nng lc bn thõn, hng dn hc sinh la chn ngh hoc la chn trng hc, ngnh hc phự hp vi nng lc cỏ nhõn v yờu cu ca xõy dng t nc. 1.2. Thụng t 31/TT ngy 17 thỏng 8 nm 1981 ca B giỏo dc: giỳp hc sinh hiu bit cỏc ngnh ngh, cỏc trng trung hc s dng tm thi mi thỏng 1 bui lao ng gii thiu, tuyờn truyn, gii thớch ngnh ngh. Nh vy mi nm hc cú 9 bui sinh hot gii thiu ngh c phõn phi chng trỡnh trong 9 thỏng. 1.3. Quyt nh 329/Q ngy 31 thỏng 3 nm 1990 ca B trng b giỏo dc v mc tiờu v k hoch o to ca trng trung hc ph thụng. 1.4. Quyt nh 2397/Q ca B trng b giỏo dc ngy 17 thỏng 9 nm 1991 ban hnh danh mc ngh v chng trỡnh dy ngh cho hc sinh trung hc ph thụng. 1.5 Ngh quyt 40/2000/QH10 ca Quc hi 1.6. Ch th 14/2001/CT TTg ca Th tng chớnh ph v i mi chng trỡnh giỏo dc ph thụng. 1.7. Ngh quyt i hi ng ton quc ln th IX khng nh: Giỏo dc v o to l mt trong nhng ng lc quan trng thỳc y s nghip cụng nghip hoỏ - hin i húa, l iu kin phỏt huy ngun lc con ngi Coi trng cụng tỏc hng nghip v phõn lung hc sinh trung hc, chun b cho thanh niờn, thiu niờn i vo lao ng ngh nghip phự hp vi s dch chuyn c cu kinh t trong c nc v tng a phng + Lut giỏo dc nm 2005 chng 2 Nhng quy nh mi ca lut giỏo dc nm 2005 phn 2 Chng trỡnh giỏo dc cng núi chng Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng trỡnh giỏo dc ngh nghip c t chc thc hin theo nm hc hoc hỡnh thc tớch lu tớnv c c th hoỏ thnh giỏo trỡnh, ti liu ging dy v Chng trỡnh giỏo dc ngh nghip phi liờn thụng vi cỏc chng trỡnh giỏo dc khỏc. Thc hin ch th ca B trng v nhim ca ton ngnh trong nm hc 2005-2006 v mt giỏo dc lao ng hng nghip cỏc S giỏo dc v o to cỏc trng ph thụng v cỏc trung tõm KTTH-HN - Tip tc vic trin khai Ch th s 33/2003/TC-BGD&T v tng cng giỏo dc hng nghip cho hc sinh ph thụng nhm y mnh cụng tỏc giỏo dc hng nghip nõng cao cht lng, nh hng ngh nghip phự hp vi nhu cu nhõn lc ca tng a phng, gúp phn tớch cc vo vic phõn lung hc sinh cui cp THCS v THPT. 1.3. C S THC TIN Hc sinh THPT l b phn thanh thiu niờn n tui trng thnh c tip cn vi mt h thng kin thc t quỏ trỡnh hc tp Trng ph thụng v c tri nghim thc tin thụng qua nhng dng lao ng trong gia ỡnh, trong cỏc t chc on th, hng ngy c tip nhn cỏc dng thụng tin ngh nghip v chớnh nhng iu kin ny ó giỳp cỏc em hỡnh thnh c nhng c s xỏc ỏng v kin thc, v k nng v c bit l s trng thnh ỏng k trong nhn thc i vi ý ngha cuc sng, v trớ ca bn thõn, cú c s th thỏch trong lao ng ngh nghip gúp phn vo i sng gia ỡnh to ra nhng tiờu cho quỏ trỡnh thớch ng ngh nghip sau ny. Mt s hc sinh vi ý chớ vn lờn, ngay t khi cũn hc ph thụng ó tớch cc hc thờm cỏc mụn hc cn thit nh tin hc, ngoi ng. Vi cỏi nn rt ỏng quớ ú ca hc sinh THPT, nhim v hng nghip i vi cỏc em khụng ch dng li mc nõng cao nhn thc v s hiu bit k cng hn v ngh m cũn l quỏ trỡnh xỏc lp nhng iu kin kin thc a cỏc em hot ng trong th gii ngh nghip, to ra s thớch ng mc nht nh vi ngh hoc lnh vc lao ng m h a thớch. Do s phõn lung ca xó hi, do thc t bc xỳc bi vỡ khụng cú s liờn thụng gia hng nghip, o to v s dng nờn tn ti thc t u v o nhi u, cha c nh hng, t vn ngh u ra tha thy thiu th cht lng ngh kộm Bµnh §øc S¬n- Trêng THPT Qu¶ng Uyªn - Cao B»ng + Sau khi tốt nghiệp THCS sẽ có tầng trạng: THCS Sau THCS Rất nhiều học sinh sau khi thi Đại học, Cao đẳng trượt không biết mình nên học gì? theo nghề gì: + Đúng đúng + Sai sai Thực tế tại địa phương chúng tôi là một huyện miền núi kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp việc định hướng và tư vấn nghề là một việc vô cùng quan trọng và cần thiết để các em có việc làm góp phần xoá đói giảm nghèo cho quê hướng, hạn chế các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng tại địa phương do không có việc làm. 75% học tiếp THPT-> thi đại học, cao đẳng cần nhiều Giáo viên, Phòng học 14-15% học nghề (quá ít) 24-25% sống tự do v o à đời với 2 b n tay à trắng -> sinh ra tệ nạn XH Đại học cao đẳng 80% THCN, DN 10% Còn lại v o à đời Bµnh §øc S¬n- Trêng THPT Qu¶ng Uyªn - Cao B»ng CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TỪNG THPT QUẢNG UYÊN TRONG GIAI ĐOẠN VỪA QUA 2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Một vài nét khái quát về trường THPT Quảng Uyên. Trường được thành lập từ năm 1960 đến nay đã được 46 năm nằm ở miền Đông tỉnh Cao Bằng, xung quanh là các dãy núi đã nối tiếp nhau. Trường có 32 lớp nhưng chỉ có 22 phòng học nên phải học 2 ca 1 ngày. Tổng số học sinh là 1545 em gồm 10 xã hầu hết là con em các dân tộc của huyện nhà xác xã ở xa nhau nên nhiều em phải ở trọ để học. Cơ sở hạ tầng của Huyện còn kém, đường liên xã rất khó đi mà chỉ đến trung tâm xã còn các bản làng thì vẫn còn phải đi trên các con đường nhỏ tự mở. Kinh tế địa phương chủ yếu là nông nghiệp, cả Huyện chỉ có 1 làng nghề làm thợ rèn, diện tích chủ yếu là núi nên sản lượng nông nghiệp rất thấp chỉ đủ ăn không có tích luỹ. Học sinh miền núi không phải nộp học phí nhưng nhiều gia đình cũng không lo được cho con cái đi học. Học sinh sau khi học xong lớp 12 đa số ở nhà làm ruộng, đó là nguồn nhân lực lao động chủ yếu của địa phương. Trường THPT Quảng Uyên là trường trung tâm của Huyện những số học sinh bỏ học hàng năm là khá lớn Trung bình 1 năm bở trên 30 em đội ngũ cán bộ giáo viên thiếu trầm trọng lại không đồng bộ, chất lượng đội ngũ thấp. Giáo viên tự nhiên thiếu nhiều, các môn xã hội tạm đủ cụ thể như sau: Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng SL-CL i ng Nm Tng s CB qun lý GV Lp Hiu trng Phú 2003-2004 38 28 1 2 1 32 6 2004-2005 39 30 1 1 1 35 4 2005-2006 39 32 1 2 1 35 4 - Tỡnh hỡnh xó hi: Sau khi hc xong lp 12 a s hc sinh nh nờn cỏc t nn xó hi ang cú chiu hng gia tng v ó thõm nhp vo nh trng gõy nờn ni lo v bc xỳc cho nh trng v c xó hi. Nh trng ang cựng vi UBND Huyn bn bc v ó cú cỏc phng ỏn gii quyt s lao ng da tha ny. 2.2. MT S KT QU T C: Trong nm 2004-2005 trng ó c 1 s kt qu ỏng khớch l v mt hc tp v tu dng rốn luyn. + i ng cỏn bi qun lý v giỏo viờn ó nhn thc c tm quan trng ca cụng tỏc hng nghip. V coi nú l mt mụn hc quan trng nh cỏc mụn hc khỏc. + Trong k hoch nm hc 2005-2006 ó cú k hoch hot ng GDHN cho hc sinh cỏc khi c th: Khi 10: nh hng ngh Khi 11: T vn ngh Khi 12: Hc ngh Thc hin mi cỏn b trung tõm t vn v gii thiu vic lm tnh Cao Bng v liờn kt vi trung tõm Giỏo dc KTTH- Hng nghip- Dy ngh tnh + Hin nay biờn dao ng trong vic chn ngh, hiu bit ngh ó n nh hn theo s lớp 10 Ước mơ lớp 11 Định huớng lớp 12 Chọn nghề Hng nm nh trng ó lp k hoch nm hc v vic huy ng cỏc ngun lc xó hi phc v cho hng nghip thụng bỏo cho giỏo viờn v hc sinh tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t xó hi ca t nc núi chung v ca a phng; nhu cu s dng ngun lao ng ch o v kim tra cụng tỏc hng nghip ca giỏo viờn, phi hp cỏc hỡnh thc hng nghip trong v [...]... tin lao ng thụng qua mụn vt lý, cụng c v phng tin t duy trong quỏ trỡnh lao ng, thụng qua mụn toỏn hc, bin i nguyen vt liu thụng qua cỏc mụn hoỏ hc, vt lý; Bin i vt cht hu c thụng qua mụn sinh hc, hoỏ hc; Quan h gia con ngi vi t nhiờn trong lao ng thụng qua mụn vn Bành Đức Sơn- Tr ờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng hc; iu kin t nhiờn v xó hi ca quỏ trỡnh lao ng thụng qua mụn a lý, lch s; Lch s bin i t nhiờn... L mt ngi qun lý ca trng THPT hng nm nhỡn lng hc sinh lp 12 ra trng m phn ln khụng thi i hc, Cao ng, trong ú khụng ớt cỏc em ri vo tỡnh trng tin thoỏi lng nan, khụng bit mỡnh s i v õu trong tng lai Xut phỏt t nhng c s lý lun, c s phỏp lý cng nh thc trng ca cụng tỏc giỏo dc hng nghip ca trng THPT núi chung v trng THPT Qung Uyờn núi riờng tụi ó mnh dn xut cỏc bin phỏp trong cụng tỏc qun lý giỏo dc hng...Bành Đức Sơn- Tr ờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng ngoi nh trng Kt hp vi a phng trong vic s dng hp lý hc sinh ra trng cui nm t chc bn giao hc sinh cho a phng - Thụng qua cỏc b mụn vn hoỏ c bn, qua cỏc b mụn k thut, sinh hot hng nghip v c bit thụng qua hot ng lao ng v dy ngh ph thụng, nh trng ó tin hnh giỏo dc hng nghip cho b phn ln hc sinh Trong nm hc 2003-2004 trng ó liờn kt vi trung tõm GDTHHng nghip... bn LSX KT&XH xó hi Trong tt c cỏc bin phỏp nõng cao nng lc qun lý hot ng HNG GDHN thỡ vic nh hng ngh nghip v t vnNGHPquan trng nht ng l Bành Đức Sơn- Tr ờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng Nú giỳp cho hc sinh nh hng v hiu bit khỏi quỏt v ngh t ú cỏc em ng ngng khi bc chõn ra khi mỏi trng tỡm con ng mu sinh lp nghip Bành Đức Sơn- Tr ờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng PHN KT LUN V KIN NGH 1 KT LUN Nh vo u phn... cõn i trong s phõn lung hc sinh sau tt nghip trung hc ph thụng - Giỏo viờn lm cụng tỏc t vn ngh, hng nghip cha c o to, cha cú giỏo viờn chuyờn trỏch - Cũn thiu cỏc ti liu hng dn v ni dung ca ti liu cũn nghốo nn, thiu hp dn, chng trỡnh cha tht s rừ nột, cha phự hp thc tin - Chng trỡnh hc cỏc mụn vn hoỏ v tõm lý thi ca cũn quỏ nng n Bành Đức Sơn- Tr ờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng - C s vt cht phc v lao... Đức Sơn- Tr ờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng TI LIU THAM KHO (1) Vn kin i hi ng ton quc VI, VII, VIII, IX (2) Lut giỏo dc Cú sa i 2005 (3) K hoch chng trỡnh cụng tỏc giỏo dc hng nghip ca s giỏo dc o to Cao Bng, trng THPT Qung Uyờn (4) Bi ging qun lý giỏo dc lao ng k thut tng hp, hng nghip dy ngh trng THPT Thc s Phm Thu H (5) Hng dn t chc sinh hot hng nghip cho hc sinh ph thụng thuc trung tõm giỏo dc... Nh nc v tỡnh hỡnh thc t ca a phng - Sp xp v n nh k hoch hng nghip cho cõn i hp lý vi k hoch ton din ca nm hc do B giỏo dc v o to qui nh - Kim tra ụn c vic thc hin k hoch ca ban hng nghip trờn mt s mt quan trng nh ni dung, thi gian, phng tin, nhõn lc v hiu qu, giỏo dc ca hot ng hng nghip C s sn xut Bành Đức Sơn- Tr ờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng - Xột duyt v phờ chun k hoch hng nghip, cỏc hp ng kinh t... RA VIC GIO DC HNG NGHIP CHO HC SINH THPT 2.4.1 Nguyờn nhõn - Nhn thc ca mt s lónh o a phng, mt s lónh o, cỏn b qun lý nh trng, giỏo viờn, gia ỡnh v bn thõn hc sinh v cụng tỏc hng nghip cũn hn ch, cha rừ rng ỳng n H cha tht hiu rừ v vai trũ v tm quan trng ca cụng tỏc hng nghip cho hc sinh trung hc ph thụng i vi bn thõn hc sinh núi riờng v i vi s phỏt trin kin thc xó hi núi chung - Nh trng khụng lm thay... kinh t xó hi ca a phng v ca t nc - Cụng tỏc GDHN cũn nhiu bt cp hn ch nh: Bành Đức Sơn- Tr ờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng + Hot ng SHHN v t vn hng nghip cũn cha c t chc ng b cỏc a phng Cỏc gi hc giỏo dc hng nghip nhiu khi cũn mang tớnh hỡnh thc, nghốo nn ni dung - Khú khn ln nht l vic s dng cha hp lý hc sinh tt nghip PTTH hin nay Mt s tt nghip THPT khụng mun tr v a phng sn xut vỡ nhiu a phng khụng... v sinh hot hng nghip 2.4.2 Mt s vn t ra cn gii quyt trong cụng tỏc ch o hot ng GDHN Qua thc t ó t c v mt s tn ti trong cụng tỏc qun lý GDHN ca trng THPT Qung Uyờn bn thõn tụi nhn thy rng lm tt cụng tỏc ny cn cú cỏc gii phỏp sau + Nõng cao nhn thy v GDHN ca cỏn b qun lý cỏc cp v i ng nh giỏo - B GD-T v cỏc ban ngnh chc nng kt hp vi UBND cỏc cp cn cú phng thc o to Bi dng i ng giỏo viờn mt cỏch chớnh . quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên. - Đề xuất và lý giải một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng. một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông. 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp. -. ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Thế nào là hướng nghiệp? : Hướng nghiệp là hệ thống những biện pháp dựa trên cơ sở tâm lý học sinh học, sinh lý học, y học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông , SKKN biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông ,