Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần Anh

50 3K 17
Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần Anh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần AnhNâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần AnhNâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần AnhNâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần AnhNâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần AnhNâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần AnhNâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần AnhNâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần AnhNâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần AnhNâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực lực tại công ty cổ phần thế giới số Trần Anh

LỜI CẢM ƠNI CẢM ƠNM ƠNN Để hoàn thành hoàn thành khóa luậnn tơi nhậnn giúp đỡ góp ýc giúp đỡ góp ý giúp đỡ góp ý góp ý nhiệt tình q thầy trường Đại học Thương Mạit tình q thầy trường Đại học Thương Mạia quý thầy cô trường Đại học Thương Mạiy cô trường Đại học Thương Mạing Đại học Thương Mạii học Thương Mạic Thương Mạing Mại học Thương Mạii Ban lãnh đại học Thương Mạio Công ty C phầy cô trường Đại học Thương Mạin Thế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.i số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập Trầy cô trường Đại học Thương Mạin Anh – đơng Mạin vị tiếp nhận thực tập thực tập tiế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.p nhậnn thự giúp đỡ góp ýc tậnp tơi thự giúp đỡ góp ýc t ậnp Trưới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.c hế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.t, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩi lờng Đại học Thương Mạii biế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.t ơng Mạin sâu sắc đến Tiến sĩc đế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.n Tiế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.n sĩ Chu Thị tiếp nhận thực tập thực tập Thủa quý thầy cô trường Đại học Thương Mạiy – Trưởng Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Tng Bộ môn Kinh tế doanh nghiệp thương mại - T môn Kinh tế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập doanh nghiệt tình q thầy trường Đại học Thương Mạip thương Mạing mại học Thương Mạii - T rường Đại học Thương Mạing Đại học Thương Mạii học Thương Mạic Thương Mạing Mại học Thương Mạii dành r t nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồnu thờng Đại học Thương Mạii gian tâm huyế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.t hưới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.ng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồnn nghiên c ứu giúp tơi hồnu giúp tơi hồn thành khóa luậnn với số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.i kế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.t tốt tố Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.t nh t Nhân đây, xin chân thành tốt nhất.m ơng Mạin quý anh, chị tiếp nhận thực tập tơi thực tập Phịng Nhân giúp đỡ góp ý Ban lãnh đại học Thương Mạio Công ty C phầy cô trường Đại học Thương Mạin Thế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.i số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập Trầy cô trường Đại học Thương Mạin Anh tậnn tình bảo, giúp đỡ bả tốt nhất.o, giúp đỡ góp ý để hồn thành tơi hồn thành tố Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập tơi thực tập.t nhiệt tình q thầy cô trường Đại học Thương Mạim vụ giao trình thực tập giúp đỡ góp ýc giao q trình th ự giúp đỡ góp ýc t ậnp Mặc dù có nhiều cố gắng hồn thiện c dù có r t nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồnu cố Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập gắc đến Tiến sĩng hồn thiệt tình q thầy trường Đại học Thương Mạin khóa luậnn tất sựng t t tốt giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy trường Đại học Thương Mạit tình, tâm huyế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.t lự giúp đỡ góp ýc quý thầy trường Đại học Thương Mạia thiếu sót khơng thểng thi ế giới số Trần Anh – đơn vị tiếp nhận thực tập thực tập.u sót khơng th ể hồn thành tránh khỏi,i, r t mong nhậnn giúp đỡ góp ýc giúp đỡ góp ý góp ý, tư v n quý thầy cô trường Đại học Thương Mạia quý thầy cô trường Đại học Thương Mạiy cô b ại học Thương Mạin ! Hà Nộ môn Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Ti, ngày 18 tháng năm 2013 Sinh viên Nguy ễn Thị Yếnn Th ị Yến Y ếnn MỤC LỤC Trang Mục lục i Danh mục từ viết tắt iii Danh mục bảng iv Danh mục hình iv Danh mục sơ đồ iv Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1.2 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu tuyển dụng nhân lực công trình năm trước 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Chương 2: TĨM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Một số định nghĩa, khái niệm hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực 2.1.1 Tuyển dụng nhân lực 2.1.2 Chi phí chi phí tuyển dụng nhân lực 2.1.3 Hiệu hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực 2.2 Nội dung nghiên cứu hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực 2.2.1 Chi phí tuyển dụng nhân lực 2.2.2 Hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu chi phí tuyển dụng nhân lực 2.3.1 Nguồn tuyển dụng mà doanh nghiệp hướng tới 2.3.2 Kênh tuyển dụng mà doanh nghiệp lựa chọn 2.3.3 Chi phí doanh nghiệp dành cho tuyển dụng 2.3.4 Kết đạt sau tuyển dụng Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu chi phí tuyển dụng nhân lực Cơng ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 3.2.1 Nguồn tuyển dụng Trần Anh hướng tới 3.2.2 Kênh tuyển dụng Trần Anh sử dụng 3.2.3 Chi phí Trần Anh dành cho hoạt động tuyển dụng 3.2.4 Kết đạt sau tuyển dụng Trần Anh 3.3 Kết phân tích liệu thứ cấp sơ cấp hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Cơng ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 3.4 Đánh giá chung thực trạng hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 3.4.1 Thành công 3.4.2 Hạn chế 3.4.3 Nguyên nhân Chương 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 4.1 Định hướng mục tiêu việc nâng cao hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 4.2 Các đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 4.3 Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CEO : Giám đốc điều hành CV : Thông tin ứng viên ERP : Hệ thống quy hoạch hóa nguồn lực KPI : Chỉ số đánh giá thực công việc R&D : Nghiên cứu phát triển TAG : Tran Anh Digital World Joint Stock Company TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng 3.1 Cơ cấu nhân lực Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh cuối 2012 3.2 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (2010 – 2012) 3.3 Các website tuyển dụng Công ty 3.4 Chi phí đăng tuyển năm 2012 Trần Anh 3.5 Tổng chi phí tuyển dụng 2010 - 2012 3.6 Bảng thống kê chi phí tuyển dụng 2010 – 2012 3.7 Mức độ hoàn thành nhu cầu nhân lực theo định biên 2010 - 2012 3.8 Hiệu chi phí tuyển dụng nhân lực 2010 - 2012 3.9 Hiệu chi phí tuyển dụng nhân lực 2010 - 2012 Trang DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình 3.1 Tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận sau thuế công ty 2010 – 2012 3.2 Tỉ lệ tiếp cận nhân viên với kênh tuyển dụng 3.3 Mức độ quan tâm tới nội dung thơng báo tuyển dụng 3.4 Mức độ hài lịng nhân viên việc sử dụng chi phí tuyển dụng Trang 3.5 Kết tuyển dụng 2010 – 2012 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 3.1 Tên sơ đồ Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh Trang ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Hiện nay, doanh nghiệp đứng trước biến động kinh tế phức tạp thay đổi lớn sách vĩ mơ Cụ thể là, tháng 11-2009, Chính phủ điều chỉnh tỷ giá tiền đồng với đô la Mỹ với mức giảm cho tiền đồng 5%.Đến tháng 2/2010, Chính phủ lại điều chỉnh tiếp với mức giảm 3% Tiền đồng giá làm cho chi phí sản xuất tăng phần lớn nguyên vật liệu, máy móc phải nhập từ nước ngồi Ngồi ra, giá xăng, điện, nước tăng, đó, thu nhập tiền đồng người tiêu dùng không tăng Do vậy, để giữ mức giá cạnh tranh so với doanh nghiệp khác thị trường, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm chi phí toán đặt lúc là: làm để doanh nghiệp vừa đồng thời cắt giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ đồng thời sử dụng hiệu nguồn lực để tăng suất lao động, góp phần tạo thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp? Xuất phát từ thực trạng đó, Nghị số 01/NQ- CP Chính phủ Cơng văn số 867/BTC - TCDN ngày 17/1/2012 Bộ Tài quy định rõ: “Thực chủ trương kiểm sốt chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; tiết giảm 5- 10% chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu sản xuất - kinh doanh” tập đồn kinh tế, tổng Cơng ty Nhà nước” Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần có mục tiêu, chiến lược kinh doanh thời kỳ, mục tiêu xã hội mục tiêu kinh tế, tùy thuộc theo doanh nghiệp khác doanh nghiệp ln tìm cách để đạt mục tiêu với chi phí thấp nhất, hiệu Giảm chi phí giúp tăng hiệu Giảm chi phí tuyển dụng giúp doanh nghiệp giảm tổng chi phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng lợi nhuận Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, tình hình cạnh tranh doanh nghiệp ngày khốc liệt, việc giảm thiểu loại chi phí (bao gồm chi phí tuyển dụng), tăng lợi nhuận có vai trị đặc biệt quan trọng Với Cơng ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, toán cắt giảm chi phí ưu tiên hàng đầu, với chiến lược mở rộng thêm hàng loạt siêu thị, thâu tóm thị trường điện máy thời gian tới.Bên cạnh đó, việc nâng cao hiệu tuyển dụng giúp Trần Anh thu hút, lựa chọn có nguồn nhân lực chất lượng cao để thực thi chiến lược Chính vậy, việc đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Cơng ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh có ý nghĩa vai trò đặc biệt to lớn, đặc biệt bối cảnh kinh tế 1.2 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Từ vấn đề cấp thiết nêu thấy nâng cao hiệu sử dụng chi phí đặc biệt chi phí tuyển dụng nhân lực hoạt động có tầm quan trọng lớn doanh nghiệp Thơng qua việc đánh giá tình hình thực tế, hoạt động sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh có thành cơng hạn chế định Đó lý em định lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Cơng ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Cơng ty, đưa đánh giá, nhận xét, mặt ưu điểm hạn chế, tìm ngun nhân, từ hướng đến kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Cơng ty 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu tuyển dụng nhân lực cơng trình năm trước Tuyển dụng nhân lực vấn đề khơng cịn q mới, nghiên cứu nhiều thời gian trở lại đây, đặc biệt trình đổi kinh tế, chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường Điểm qua luận văn, chun đề nghiên cứu, có khơng cơng trình đề cập tới nội dung Điển hình kể đến số cơng trình tiêu biểu từ năm 2009 trở lại như: Trần Thị Thu Trang – Lớp K4HQ1A - Khoa Quản trị Doanh nghiệp - Đại học Thương mại (2006), “Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Cuộc Sống Việt” Cơng trình hệ thống hóa lý luận tuyển dụng nhân lực, nêu bật thực trạng tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Cuộc Sống Việt, đánh giá ưu điểm hạn chế, từ đề giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực Công ty Song, cơng trình chưa đề cập tới chi phí phát sinh khâu tuyển dụng, giải pháp đề nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng chưa mang tính tổng thể Nguyễn Thị Thanh - K38A3 - Đại học Thương mại (2006), “Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân Cơng ty Cổ phần Hỗ trợ Cơng nghệ Detech”.Cơng trình hệ thống hóa lý luận tuyển dụng nhân lực, đề cập tới thực trạng tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Hỗ trợ Công nghệ Detech, đánh giá ưu điểm hạn chế, từ đề giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực Công ty Tuy nhiên cơng trình chưa đề cập tới chi phí khâu tuyển dụng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác tuyển dụng cịn thiếu chưa mang tính khả thi Nguyễn Trường Sơn - QTNL K7 - Khoa Kinh tế Quản lý chất lượng - Đại học Kinh tế quốc dân (2007), “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân Công ty Cổ phần May Sơn Hà” Cơng trình hệ thống hóa đầy đủ lý luận tuyển dụng nhân lực, sở làm rõ thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần May Sơn Hà, nêu bật đặc trưng công tác tuyển dụng ngành may, đánh giá ưu điểm, hạn chế tìm ngun nhân Từ đó, cơng trình đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty.Dù vậy, cơng trình trên, tác giả chưa đề cập cụ thể tới chi phí hoạt động tuyển dụng, giải pháp đưa chưa mang tính khái qt tồn diện Điểm qua cơng trình nghiên cứu tiêu biểu, tơi khẳng định, nay, chưa có cơng trình cơng bố nghiên cứu đầy đủ cách có hệ thống vấn đề lý luận, thực tiễn chi phí tuyển dụng hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nước ta theo cách tiếp cận cá nhân Do vấn đề nghiên cứu 10 ... dụng nhân lực 2.1.3 Hiệu hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực 2.2 Nội dung nghiên cứu hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực 2.2.1 Chi phí tuyển dụng nhân lực 2.2.2 Hiệu sử dụng chi phí tuyển. .. chi phí, chi phí tuyển dụng nhân lực hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Hai là, phân tích thực trạng hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh Ba là,... dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Cơng ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 4.2 Các đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng chi phí tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 4.3 Các

Ngày đăng: 09/03/2015, 22:06

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • MỤC LỤC

 • Trang

 • i

 • iii

 • iv

 • iv

 • iv

 • 1.1.

 • Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài

 • 1.2.

 • Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài

 • 1.3.

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu về tuyển dụng nhân lực của những công trình năm trước

 • 1.4.

 • Các mục tiêu nghiên cứu

 • 1.5.

 • Phạm vi nghiên cứu

 • 1.6.

 • Phương pháp nghiên cứu

 • 1.7.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan