.luận văn quản trị nhân lực Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh

65 616 0
.luận văn quản trị nhân lực Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực LỜI CẢM ƠN  ! "#$%&'()*+',-'../$)0 12)%$34*506 )%10789&0*:;0)0<.)5)"4)%=-> ?@0A B)%&'()*+'A%CD& :?01AEFG10 #H2C6 I::7J8:H?*#75KLMNI: ,-'../$)01)%$3!OH7 2 ?P%#Q%!6 +RA,%CD2; SCH  !7:?0T"?!U0%QV7 %C?7C"#$Q'W Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015 Sinh viên Bùi Thị Loan SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208  Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực MỤC LỤC X6Y6Z6+>2'>A"0"../$)012 )%$366666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666[\ -HX6Y]@0#H'>H8CA"../$)01 2)%$3666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666[Z -HX6[6^22':F%../$)0 12)%$3_T?[`Y[4[`Y\66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666XY -HX6X]M #H9APN''../$)012 )%$366666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666XX -HX6\].N''../$)012)%$3%X T?$:a[`Y[4[`Y\b666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666X\ -HX6Z]ITC>7?G> ":F ''./$)012)%$36666666666666666666666666666666666666666666666XZ -H\6[6D8C?E0QQ0#H':F"../ $)012)%$36666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666\\ ->666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666Z SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208  Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực DANH MỤC BẢNG BIỂU -HX6Y]@0#H'>H8CA"../$)012 )%$3 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 c%%%]defe%ee%efA -HX6[6^22':F%../$)012 )%$3_T?[`Y[4[`Y\6 66666666666666666666666666666666666 c%%%]defe%ee%efA -HX6X]M #H9APN''../$)012)%$ 3 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 c%%%]defe%ee%efA -HX6\].N''../$)012)%$3%X T?$:a[`Y[4[`Y\b 66666666666666666666666666666666666666666 c%%%]defe%ee%efA -HX6Z]ITC>7?G> ":F' './$)012)%$3 666666666666666666 c%%%]defe%ee%efA -H  \6Y]  M   #H  9  AP    N    '  %  X  T?  [`YZ  4  [`Yg '  .    ./  $  )0  1  2  )%$  3 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 c%%%]defe%ee%efA -H\6[6D8C?E0QQ0#H':F"../$ )012)%$3 66666666666666666666666666666666666666666666666666 c%%%]defe%ee%efA SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208  Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực DANH MỤC SƠ ĐỒ ^*hX6Y.C%/G/$)012)%$3 6666666 c%%%]defe%ee %efA ^*hX6[6)0%!8:A*%!':F'../$ )012)%$3 66666666666666666666666666666666666666666666666666 c%%%]defe%ee%efA ^*h\6Y6D8C#%!8Q5$':F"../$ )01)%$3 66666666666666666666666666666666666666666666666666 c%%%]defe%ee%efA SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208  Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Định nghĩa 1 QTNL Quản trị nhân lực 2 CBCNV Cán bộ công nhân viên 3 NLĐ Người lao động SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208  Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài ^"?>A %10P>Uh? A  7%h:?>%Uh%L 0G#%(6i $h:?>CD$07% Q'%LDV#050C:"A  6IF?DSGG%j%*C' UH$"2h"A:>621'>"Q /G7A !QSG0JG?%S $ ';1HT:A '2*=#%(' %U0'%QA _TTC>7T?G> L7?G>20"Q>:F21NA 7'$2 %DU:F1/G7A 6 Ih:h2710k?1G %1QG"&'0%G7&8e?:2' %7C>J:#:?!'L ?>HNU??>H$:A%*" A 6.Q#H%5A ':F?>P #%(8:AQ%U7:A_F%A 6)_ C':#%(0l )'QA 7 '#%(F7$ F!CD #H'%(CF7#05 !H Q#05#H%5:%*6M #HC QQ%F%CD*A 7%N'?>*A  %(C6M #HAPN':U P& #H'U?L*=:;'#0 5#H%5A h&Q:*8G *8G%Fh2$?A CV% >N*2L"A 6 R 7%2H/?1D080>0#207 Ci I?FNG"/G*?'01 SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208 Y Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực m)n7QA i I?G%1Q*>Q%U QG?16DLVQA i I?0?25 H!H_??1 ?!6IDA & NG1!!?1: #H%'>A J"2507:N"?!7GUQ%%F5 %&$'%6IF'JNUA L P>7HG?'1U0>"D07AC h:C7QU0?'7;PU ?0"?!0#H5H%#2; "D 05%&6 o 0:N:D #H9APN': C7:H?>CD*H7ApA 6)%F07 C=i I?J$D.0?>Q(7  2QQ #H9APN'?TGH U #05#H%5#05$>J>"?!6q  FGD$0UN0 F?QAP p?>Q(6 r?>#?Q1712:F*2D7 ./$)012)%$3J%C%(0CD6)%& '.7H:CQ':?> LVC07Q#H%5"0CD:9AP  #HN':6.U#:?1 ' >JQ>:FS?_hA:F?  PsT? Jt?C7 ?:F].  D*%!'=QQF5=/ :C>J:F7%%H:F?1 :FJ".7'*>T0:F6)FCD$ N'EOA_'=2VLD'07A  FG #HAPN'0G$06 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài )_UCDC0F%=%FC : #H9 APN''>$?#%(%C121A 6 SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208 [ Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực )# QQ!!0DQ':"./ $)012)%$3U'0C57#0 5(D]uI: #H9APN':'. /$)012)%$3v%2 "?!6 1.3. Tổng quan nghiên cứu khách thể các đề tài nghiên cứu của những năm trước 1.3.1.Một số công trình nghiên cứu liên quan trong nước t?'Q':S?:C>J: FPPQ'>".0R%6iJ UFG"D(7D'57DQHJ F=%1S?!?%&HJD QD 8C%FG"?!6q1:?>2%!FGF#0 Qt?'':F%QA ] B wQ%!Quản trị nhân lực")^6iJ),q*)^6MiTMH7 a[`Y`b7Ix-)2@FMI>C':?>>A*H" #H%5:7%L1%'"A 6wQ%! C%S':?>#Q%!:A7h&JFFU >AQ'>#%( %':%/G ' #HC6 B -Q] “Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực” 0%F)' N@(. 7'(Iy72Za[`Y`b"QHijx:)06 -00eQ>A*H"'Q%:7 FGUF$"'Q%:h?]H0 *Ch:7Q%%!>F?s"h:7 Q%sTD 7:%!>G"&>% A "?!1?PN2,N #HCD/G6 B TS. Phùng Đức Chiến, (2003) Luận án tiến sĩ: “Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệpngành thép trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”,% T7QHAEA;&(_UQ ?*HC Q ?*>D#H%5:7':7666JD0 N';1 #H'6 B D]uHoàn thiện quy trình đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nộiua[``zb"Ip+ rF7'(I'*MI> 7#8e?8{*=0 !!0'>':'ie?MI>00 SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208 X Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực S? #%!'6)F$% *%! LFGP6 1.3.2. Một số công trình nghiên cứu liên quan ở nước ngoài )%F017QDQH#:?0CD#H%5h: DCt?%&7 L1217P] B )Qt?uc?ee)%Aqee?eB|fcAua[``}b" w^6d?A36Ie7'(n^e7M@! 6:Qt? 2$0$0*HD':F7QQG  >A'%QA 6-F'7Qt?%FJ O%$?#%("  Q'>'Q%: F%Q/GA 6 B Blanchard, P. Nick (1998) Effective Training'?>2Q1& (0?PF707*Q' #H]r?07 7NF%?>NAP%j%D'0Qt? Q%50*7Ap7Ap *6 I%7L%CDQt?QF#9AP%>%%F D#26DGV%S'CDD& R >JG%C#:?6 ?>%UQt?F#0D7%JL%C DTQD0>A'>'FJU FQ0F#0>A #H9APN '6)??2?>$Q#H%5:" 7#05(FG]vI: #H9APN ':'./$012)%$3v6DFG  1?PFP7'?FG%j%*QFG ,7?>%!FG>7%,R1UD FG%16 1.4. Mục tiêu nghiên cứu +PFFG"DA%F*= 2?>2CD *HD #H'::N%' #H9AP N':7D8C?>2HQS?: #H9APN ':'./$012)%$36 1.5. Phạm vi nghiên cứu SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208 \ Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực B K'?]IFG9APQAU GC*C_. ./K$012)%$3PPFG6 B K'?&]^2 9AP%FG%' T?[`YX0T?[`YZ6 B K'?>A]D%FGD: #H9AP N':%A 6.%!%FG7:N %' #H':'../K$012)%$3%F*=/ #U*HD' #H9APN':6)_ D8CQHQS?: #H9APN''../ K$012)%$36 1.6. Phương pháp nghiên cứu 1.6.1. Phương pháp luận D S 9APQ*QFG]* QA G7QQQ %F#?A59"" <+QBrF7=Mh.N+#?"H6 1.6.2. Phương pháp cụ thể B Phương pháp thu thập dữ liệu K*QAU *C]D9AP?>2*Q] D%7VC:F%7#Q~ qU *C_0#H"#Q%!VCDCD ':6i 0VC:!?%j*DQ ':J%UHQS?: #H'' .6 K*QAU GC]D?HQ%FQ Q7'N7QQQ8Q50#H'>A7QQN" .)./K$012)%$36 B Phương pháp xử lý dữ liệu K*Q2FQ7*Q/7FG9 APQ2 ALI:7L)N40QC?? GUCDFG6-F'Q0#HD%H VVCQ#21#H%5:F%6.Q2 SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208 Z [...]... hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo tại doanh nghiệp Chương 3: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo tại Công Ty Cổ Phần thế giới số Trần Anh Chương 4: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo tại Công Ty Cổ Phần thế giới số Trần Anh SV: Bùi Thị Loan 11D210208 6 MSV: Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU... đào tạo và hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo tại công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh a Hoạt động đào tạo Công ty thực hiện khá đầy đủ các hoạt động quản trị nhân sự trong đó có đào tạo Đào tạo nhân lực được thực hiện sau công tác tuyển dụng nhân lực khi chuẩn bị khai chương siêu thị mới và sau công tác hoạch định nhân lực thường diễn ra vào hàng năm Cán bộ quản lý căn cứ vào chi n lược kinh doanh của... Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán công ty Cô phần thế giới số Trần Anh) 3.2 Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố quản trị nhân lực đến hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo tại Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 3.2.1 Ảnh hưởng của nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 3.2.1.1 Môi trường kinh tế SV: Bùi Thị Loan 11D210208 25 MSV: Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực Nền kinh tế năm vừa qua đang... đào tạo có hiệu quả hay không một phần nhờ sự phối hợp ăn ý giữa các hoạt động quản trị nhân sự với nhau SV: Bùi Thị Loan 11D210208 20 MSV: Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO CỦA CÔNG TY CÔT PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh 3.1 Sự... chi phí đào tạo tại doanh nghiệp Thực chất đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo hay nói cách khác là đánh giá hiệu quả đào tạo là so sánh kết quả thu được sau đào tạo với chi phí đào tạo để xác định hiệu quả kinh tế của đào tạo nhân lực Đánh giá và định lượng hiệu quả đào tạo là một việc rất khó, trước nay hiếm doanh nghiệp hay tổ chức nào thực hiện được Thông thường người ta so sánh hiệu quả của... VỀ HIỆU QUẢ SỬ DUNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO TẠI DOANG NGHIỆP 2.1 Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản liên quan trực tiếp đến hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo nhân lực 2.1.1 Đào tạo nhân lực Có rất nhiều khái niệm về đào tạo nhân lực, theo cuốn Quản trị nhân lực của Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân (2010), NXB Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội thì “ đào tạo nhân sự là các hoạt động để duy trì và nâng cao chất... thiêu định lượng: - Doanh thu thuần đóng góp của nhân viên được đào tạo (A): A = Doanh thu thuần x (chi phí đào tạo / chi phí nhân lực) -Lợi nhuận đóng góp của nhân viên được đào tạo (B): B = Lợi nhuận x ( chi phí đào tạo / chi phí nhân lực) Chỉ tiêu định tính - Số lượng nhân viên tham gia đào tạo nhưng nghỉ giữa chừng - Số lượng nhân viên tham gia đào tạo rồi nghỉ việc - Số lượng nhân viên hài lòng/... tình với công việc truyền đạt, hướng dẫn, đào tạo nhân viên 2.1.2 Chi phí đào tạo nhân lực Chi phí đào tạo nhân lực được hiểu là toàn bộ các khoản chi cho một chương trình đào tạo nhân lực Chi phí này nếu hiểu sâu thì nó sẽ bao gồm những chi phí tiền mặt để phát triển, thi hành quyết định đào tạo, giá trị thời gian mà người đào tạo và người được đào tạo bỏ ra khi triển khai hoạt động đào tạo Ngoài... chí chất lượng đào tạo vẫn chưa thực sự được nâng cao Vì vậy, việc tính toán những chi phí đào tạo phát sinh và lợi ích thu được từ việc đào tạo là một việc cần thiết b) Chi phí đào tạo nhân lực trong năm Chi phí đào tạo nhân lực gồm nhiều loại chi phí, có thể chia thành 3 loại sau SV: Bùi Thị Loan 11D210208 11 MSV: Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực Chi phí bên trong: Là chi phí cho các phương... toán toàn diện bằng các chỉ tiêu rõ ràng hơn để hoạt động đào tạo thực tiễn tại công ty hiệu quả hơn b Kết quả đào tạo các năm gần đây Số lượng các CBCNV tại công ty được đào tạo trong thời gian gần đây : Bảng 3.2 Số khóa và số lượt đào tạo cho nhân viên trong Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh từ năm 2012 – 2014 Năm 2012 201 2014 Số khóa đào tạo Số lượt học viên 17 31 52 So sánh 2013/2012 CL Tỷ lệ 3 . MSV: 11D210208 € Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DUNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO TẠI DOANG NGHIỆP 2.1. Một số định nghĩa, khái niệm. (FN:V# %(QQ6 SV: Bùi Thị Loan MSV: 11D210208 Y` Khóa luận tốt nghiệp Khoa quản trị nhân lực 2.2. Nội dung hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo tại doanh nghiệp. )CQQ #H9APN'QQQ Q. NGHIỆP 2.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản liên quan trực tiếp đến hiệu quả sử dụng chi phí đào tạo nhân lực6 2.1.1. Đào tạo nhân lực .%CDQ ?D':7e2oH%5:" Ipi:D?IpI(o:a[`Y`b7Ix-'(0o2A:M I>!uđào

Ngày đăng: 14/05/2015, 15:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bộ phận

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan