Công tác kế toán thành phẩm

19 421 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 14:52

Công tác kế toán thành phẩm Lời nói đầuở nước ta trong những năm gần đây nền kinh tế đã và đang từng bước chuyển sang nền kinh tế hàng hoá với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế , cơ chế bao cấp được xoá bỏ và thay thế bằng cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XHCN. Đổi mới cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự vươn lên để thích nghi và hoạt động sao cho có hiệu quả. Để đạt được điều này các doanh nghiệp phải nắm rõ được số lượng hàng hoá sản xuất ra để đảm bảo cho quá trình lưu thông hàng hoá được thông suốt đem lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp . Chuyển sang hạch toán kinh doanh độc lập từ năm 1992 trong điều kiện kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng ngành, Xí nghiệp Dược phẩm trung ương II đã sớm tiếp cận với những quy luật của nền kinh tế thị trường , đẩy mạnh sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động trong sản xuất và tiêu thụ. Thấy được tầm quan trọng của nó tôi xin đi sâu vào việc phân tích thực trạng “tổ chức công tác kế toán thành phẩm ở xí nghiệp dược phẩm TW II-Hà nội"Kết cấu đề tài gồm 3 phần:Phần I : Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.Ph n II :ầ Th c t t ch c k toán th nh ph m xí nghi p d c ph m TWII àự ế ổ ứ ế ẩ ở ệ ượ ẩPhần III : Đánh giá chung và kết luận.1 Ph n i ầNhững vấn đề chung về kế toán thành phẩm trongdoanh nghiệp sản xuấtI/ T m quan tr ng c a th nh ph m v công tác k toán th nhà à àầ ọ ủ ẩ ế ph m trong doanh nghi p s n xu tẩ ệ ả ấ1. Vị trí của doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trường:Doanh nghiệp sản xuất là những đơn vị kinh tế, là tế bào của nền kinh tế quốc dân là nơi trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất. Thoả mãn nhu cầu sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần (quốc doanh, tập thể, tư nhân .) các doanh nghiệp đều có quyền tự chủ kinh doanh, hoạt động theo pháp luật, hợp tác, cạnh tranh và bình đẳng.Trong cơ chế thị, mọi doanh nghiệp trực tiếp sản xuất chịu sự tác động tích cực cũng như tiêu cực của thị trường. Mặt khác thị trường là động lực sản xuất và kết quả sản xuất của từng doanh nghiệp sản xuất góp phần quan trọng đến sự phát triển của các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân, từ đó xác định được GDP, đến tích luỹ và sự tăng trưởng kinh tế của mọi quốc gia.2. Thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm:2.1. Thành phẩm là những sản phẩm đã kết qui trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp thực hiện hoặc thuê ngoài gia công chế biến đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật qui định và nhập kho thành phẩm hoặc giao trực tiếp cho khách hàng.Thành phẩm trong các doanh nghiệp được biểu hiện trên hai mặt hiện vật và giá trị:+ Hiện vật được thể hiện cụ thể bởi số lượng (khối lượng) và chất lượng của sản phẩm. Trong đó mặt số lượng phản ánh qui mô thành phẩm mà doanh nghiệp tạo ra nó và 2 nó xác định bằng các đơn vị đo lường: Kg, lít, mét, bộ, cái . còn chất lượng của thành phẩm phản ánh giá trị của thành phẩm và được xác định bằng tỷ lệ % tốt xấu phân cấp thứ hạng (loại I, loại II .) của sản phẩm.+ Giá trị thành phẩm chính là giá thành sản xuất của thành phẩm nhập kho hay giá vốn của thành phẩm đem bán.2.2. Để quản lý tốt thành phẩm về mặt số lượng đòi hỏi phải thường xuyên kịp thời phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, tình hình nhập - xuất - tồn thành phẩm phát hiện kịp thời thành phẩm, hàng hoá ứ đọng để có biện pháp giải quyết nhanh chóng để làm tăng tốc độ luân chuyển vốn trong doanh nghiệp.Về mặt chất lượng phải làm công tác kiểm tra phân cấp sản phẩm và có chế độ bảo quản riêng đối vơí từng loại sản phẩm.Về mặt giá trị yêu cầu phải đặt ra là phải làm tốt công tác tập hợp chi phí và tính giá thành phẩm nhằm phản ánh và đánh giá một cách chính xác thành phẩm. Ngoài ra cần phải cải tiến mẫu mã (hình thức, màu sắc .) để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.3. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm.Để đáp ứng các yêu cầu quản lý nêu trên, kế toán cần phải thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:Tổ chức theo dõi phản ánh chính xác đầy đủ kịp thời và gián đốc chặt chẽ về tình hìnhhiện có và sự biến động( nhập , xuất , tồn) của từng loại thành phẩm trên cả hai mặt: hiện vật và giá trị.Theo dõi phản ánh và giám đốc chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép kịp thời đầy đủ các khoản chi phí bán hàng, thu nhập bán hàng và các khoản thu nhập khác.Xác định chính xác kết quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp , phản ánh và giám đốc tình hình phân phối kết quả lao động, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.Cung cấp những thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liên quan. Đồng thời định kỳ tiến hành phân tích kinh tế đối với các hoạt động bán hàng, thu nhập và phân phối kết quả của doanh nghiệp .3 II. Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và bán hàng của doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế thị trường.1. Tổ chức công tác kế toán thành phẩm:1.1. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm.- Phải tổ chức hạch toán thành phẩm theo chủng loại thành phẩm theo đúng số lượng và chất lượng thành phẩm.- Phải kết hợp ghi chép giữa kế toán thành phẩm, thủ kho và phân xưởng sản xuất để đảm bảo cho thành phẩm được phản ánh kịp thời, chính xác.- Sự biến động của thành phẩm có rất nhiều nguyên nhân vì vậy để phản ánh được tình hình biến động của thành phẩm, phải tổ chức công tác ghi chép ban đầu một cách khoa học, hợp lý.- Khi hạch toán thành phẩm nhập - xuất kho phải ghi chép theo giá trị thực tế ngoài có thể sử dụng thêm giá hạch toán, vì giá thành của mỗi bên nhập xuất kho luôn biến động.- Kế toán chi tiết thành phẩm phải thực hiện theo từng nhóm, loại sản phẩm.1.2. Đánh giá thành phẩm1.2.1. Đánh giá thành phẩm theo giá hạch toán:Do s bi n ng th ng xuyên v do c vi c xác nh giá th c t c a th nhà àự ế độ ườ ả ệ đị ự ế ủ ph m s n xu t ra ch theo m t nh k . Vì v y ghi chép k p th i giá tr th nhàẩ ả ấ ỉ ộ đị ỳ ậ để ị ờ ị ph m nh p xu t doanh nghi p c n s d ng m t lo i giá tr n nh trong m t th iẩ ậ ấ ệ ầ ử ụ ộ ạ ị ổ đị ộ ờ gian d i, g i l giá h ch toán. Cu i k t ng h p giá th nh ph m nh p kho, xác nhà à àọ ạ ố ỳ ổ ợ ẩ ậ đị h s giá c a t ng lo i th nh ph m v tính giá th c t th nh ph m xu t kho trong kà à àệ ố ủ ừ ạ ẩ ự ế ẩ ấ ỳ theo công th c chung:ứTrị giá thực tế thành phẩm Trị giá hạch toán thành phẩm Xuất kho trong kỳ xuất kho trong kỳTrong đó:Trị giá thực tế thành Trị giá thực tế thành4 = x hệ số gía++ phẩm tồn đầu kỳ phẩm nhập trong kỳTrị giá hạch toán Trị giá hạch toánthành phẩm tồn đầu kỳ thành phẩm nhập trong kỳ 1.2.2 Đánh giá thành phẩm theo giá thực tếa. Phương pháp tính theo giá bình quân gia quyền:Giá thành thực tế Giá thành thực tếthành phẩm tồn đầu kỳ thành phẩm nhập trong kỳSố lượng thành phẩm Số lượng thành phẩmGiá thành thực tế thành Số lượng thành phẩm Đơn giá bìnhphẩm xuất kho trong kỳ xuất kho trong kỳ quânb. Phương pháp tính theo đơn giá thực tế tồn cuối kỳ:Ph ng pháp n y c n c v o tr giá h ng t n kho u k , h ng nh p trong k và à à à àươ ă ứ ị ồ đầ ỳ ậ ỳ h ng t n cu i k dùng công th c cân i:à ồ ố ỳ ứ đốTr giá th nhàị Tr giá th nhàị Tr giá th nh ph màị ẩ Tr giá th nh ph màị ẩph m xu t kho ph m t n u kẩ ấ ẩ ồ đầ ỳ nh p trong kậ ỳ t n cu i kồ ố ỳc. Ph ng pháp h ch toán theo giá ích danh:ươ ạ đPh ng pháp n y d a trên c s th c t xu t th nh ph m lô n o thì l y úngà à àươ ự ơ ở ự ế ấ ẩ ở ấ đ giá th c t c a lô ó tính giá th c t c a th nh ph m xu t kho.àự ế ủ đ để ự ế ủ ẩ ấd. Ph ng pháp nh p tr c xu t tr c (FIFO)ươ ậ ướ ấ ướTh nh ph m n o nh p tr c thì xu t tr c, khi xu t lô n o n giá th c t c aà à àẩ ậ ướ ấ ướ ấ đơ ự ế ủ tính giá tr th c t c a th nh ph m xu t kho.àđể ị ự ế ủ ẩ ấe. Ph ng pháp nh p sau xu t tr c (LIFO)ươ ậ ấ ướTh nh ph m n o nh p kho sau thì xu t tr c v khi tính toán tr giá th c t c aà à àẩ ậ ấ ướ ị ự ế ủ th nh ph m xu t kho thì l y n giá th c t c a th nh ph m xu t kho theo gi thi tà àẩ ấ ấ đơ ự ế ủ ẩ ấ ả ế tính.để2.kế toán nhập xuất kho thành phẩm.5++Đơn giá bình quân == x=+-H s giá =ệ ố 2.1.kế toán chi tiết thành phẩm Nội dung kế toán chi tiết thành phẩm cần được theo dõi cho từng loại, nhóm ở từng kho trên cả hai loại chỉ tiêu: hiện vật và giá trị.K toán chi ti t c th c hi n kho th nh ph m v phòng k toán , doanhà àế ế đượ ự ệ ở ẩ ở ế nghi p có th v n d ng các ph ng pháp k toán chi ti t nh : ph ng pháp ghi sệ ể ậ ụ ươ ế ế ư ươ ổ song song, ph ng pháp ghi s s d , ph ng pháp ghi s i chi u luân chuy n.ươ ổ ố ư ươ ổ đố ế ể2.2.Kế toán tổng hợp thành phẩm .K toán t ng h p s bi n ng c a th nh ph m s d ng các t i kho n ch y u.à àế ổ ợ ự ế độ ủ ẩ ử ụ ả ủ ếTK 155: Th nh ph mà ẩTK 157: H ng g i bán ià ử đTK 632: Giá v n h ng bánàố * TK 155: Th nh ph m:à ẩT i kho n n y dùng ph n ánh giá tr hi n có v tình hình bi n ng c a cácà à àả để ả ị ệ ế độ ủ lo i th nh ph m c a doanh nghi p.àạ ẩ ủ ệ* TK 157: H ng g i i bán.à ử đT i kho n n y dùng ph n ánh giá tr c a h ng hoá, s n ph m ã g i ho c ãà à àả để ả ị ủ ả ẩ đ ử ặ đ chuy n cho khách h ng, ho c nh bán i lý, ký g i, tr giá c a lao v , d ch v ãàể ặ ờ đạ ử ị ủ ụ ị ụ đ ho n th nh b n giao cho ng i t h ng nh ng ch a c ch p nh n thanh toán.à à à àườ đặ ư ư đượ ấ ậ H ng hoá, th nh ph m ph n ánh trên t i kho n n y v n thu c quy n s h u c a doanhà à à àẩ ả ả ẫ ộ ề ở ữ ủ nghi p.ệ* TK 632: Giá v n h ng bán.àốT i kho n n y dùng ph n ánh tr giá v n c a th nh ph m, h ng hoá, lao v ,à à à àả để ả ị ố ủ ẩ ụ d ch v xu t bán trong k .ị ụ ấ ỳK t c u, n i dung ph n ánh tu theo t ng tr ng h p c th .ế ấ ộ ả ỳ ừ ườ ợ ụ ểTr ng h p doanh nghi p h ch toán h ng t n kho theo ph ng pháp khaiàườ ợ ệ ạ ồ ươ th ng xuyên.ườ*Ph ng pháp k toán các nghi p v ch y u:ươ ế ệ ụ ủ ế6 a. Tr ng h p doanh nghi p h ch tốn h ng t n kho theo ph ng pháp khaiàườ ợ ệ ạ ồ ươ th ng xun.ườTheo ph ng pháp n y vi c nh p -xu t - t n kho th nh ph m c theo dõi m tà àươ ệ ậ ấ ồ ẩ đượ ộ cách th ng xun trên s k tốn, m b o chính xác tình hình ln chuy n c aườ ổ ế đả ả ể ủ th nh ph m v c s d ng trong các doanh nghi p thu c ng nh cơng nghi pà à àẩ đượ ử ụ ệ ộ ệ nh .ẹKhi nh n c ch ng t nh p kho, xu t kho th nh ph m k tốn ti n h nh ki mà àậ đượ ứ ừ ậ ấ ẩ ế ế ể tra, phân lo i v ghi s k tốn.àạ ổ ế- Khi nh p kho th nh ph m.àậ ẩN TK 155: tùy theo ngu n nh pợ ồ ậCó TK 111, 112, 331 .+ S n xu t ho n th nh s n ph m nh p khồ àả ấ ả ẩ ậN TK 155ợ Có TK 154+ Tr ng h p th nh ph m b bên mua tr l iàườ ợ ẩ ị ả ạN TK 155ợ Có TK 632, 157+ Tr ng h p ki m th nh ph m phát hi n th a ch a rõ ngun nhân.àườ ợ ể ẩ ệ ừ ưN TK 155ợ Có TK 338.1+ Khi xác nh n c ngun nhân, tu theo ngun nhân v x ghi v o TK cóà àậ đượ ỳ ử liên quan.• N u do th a t nhiên doanh nghi p ghi v o thu nh p b t th ngàế ừ ự ệ ậ ấ ườN TK 3381ợ Có TK 7217Giá th nh s n ph m nh p khồ ả ẩ ậ iá thành sản phẩm nhập khoGiá th nh s n ph m nh p khồ ả ẩ ậGiá thành sản phẩm chưa rõ ngun nhânGiá th nh SP th ầ ừ • N u do k toán ghi chép nh mế ế ằN TK 338.1ợ Có TK 154, 632, 157- Khi xu t kho th nh ph m k toán ghi v o bên có TK 155 tùy theo t ng tr ngà àấ ẩ ế ừ ườ h p xu t m ghi N TK có liên quan.àợ ấ ợ+ Xu t kho th nh ph m giao bánàấ ẩN TK 632ợ Có TK 155+ Xu t kho th nh ph m chuy n bán, g i i lý bán.àấ ẩ ể ử đạN TK 157ợ Có TK 155+ Xu t kho th nh ph m em góp v n liên doanhàấ ẩ đ ố• N u tr giá góp v n theo k t qu ánh giá tr giá c a s n ph m l n h n giáế ị ố ế ả đ ị ủ ả ẩ ớ ơ th nh c a s n ph m.à ủ ả ẩN TK 128, 222: Tr giá v n gópợ ị ốCó TK 155: Giá th nh s n ph mà ả ẩCó TK 412: Chênh l ch do ánh giá s n ph mệ đ ả ẩ• N u tr giá v n góp theo k t qu ánh giá tr giá c a s n ph m nh h n giáế ị ố ế ả đ ị ủ ả ẩ ỏ ơ th nh th c t c a s n ph m.à ự ế ủ ả ẩN TK 128, 222: Tr giá v n gópợ ị ốN TK 412: Chênh l ch do ánh giá s n ph mợ ệ đ ả ẩCó TK 155: Giá th nh th c t c a s n ph mà ự ế ủ ả ẩ+ Ki m kho th nh ph m phát hi n thi u ch a rõ nguyên nhânàể ẩ ệ ế ư8Tr giá th nh ph m th a ã xác nhàị ẩ ừ đ đị c nguyên nhânđượGiá th nh s n ph m giao bánà ả ẩGiá th nh s n ph m chuy n bán,à ả ẩ ể g i bánử N TK 138.1ợ Có TK 155+ Khi xác nh c nguyên nhânđị đượ• N u thi u h t, t n th t trong nh m c theo qui nh hi n h nh doanh nghi pàế ế ụ ổ ấ đị ứ đị ệ ệ s n xu t c ghi kho n thi t h i v o chi phí qu n lý doanh nghi p.àả ấ đượ ả ệ ạ ả ệN TK 642ợ Có TK 138.1• N u thi u h t, t n th t v t nh m c ho c i v i lo i th nh ph m không cóàế ế ụ ổ ấ ượ đị ứ ặ đố ớ ạ ẩ hao h t nh m c.ụ đị ứ- N u do nguyên nhân khách quan ngo i kh n ng kh c ph c c a doanh nghi pàế ả ă ắ ụ ủ ệ thì ghi v o chi phí b t th ng.à ấ ườ N TK 821ợ Có TK 138.1- N u qui c trách nhi m b t ng i ph m l i b i th ngế đượ ệ ắ ườ ạ ỗ ồ ườN TK 138.8ợ Có TK 138.1b. Tr ng h p doanh nghi p h ch toán h ng t n kho theo ph ng pháp ki m nh kàườ ợ ệ ạ ồ ươ ể đị ỳ.Theo ph ng pháp ki m nh k thì tình hình nh p - xu t th nh ph m càươ ể đị ỳ ậ ấ ẩ đượ ph n ánh trên TK 632ảQuá trình h ch toán ti n h nh nh sau:àạ ế ư- u k : K t chuy n giá th nh s n ph m còn l i u kàĐầ ỳ ế ể ả ẩ ạ đầ ỳN TK 632ợ Có TK 155, 157 - Trong k s n xu t ho n th nhà àỳ ả ấN TK 632ợ Có TK 631- Cu i kố ỳ9Giá th nh s n ph m thi u, t nà ả ẩ ế ổ th tấTr giá s n ph m thi u h t trong nhị ả ẩ ế ụ đị m cứKho n thi t h iả ệ ạKho n thi t h i b t b iả ệ ạ ắ ồ th ngườGiá th nh s n ph m còn l ià ả ẩ ạ u kđầ ỳGiá th nh s n ph m s n xu tà ả ẩ ả ấ trong kỳ + Ki m kê, xác nh v k t chuy n tr giá s n ph m còn l i cu i kàể đị ế ể ị ả ẩ ạ ố ỳN TK 155, 157ợ Có TK 632+ K toán tính v k t chuy n giá th nh s n ph m ã tiêu th trong kà àế ế ể ả ẩ đ ụ ỳN TK 911ợ Có TK 632Ph n II:ầTh c t t ch c k toán th nh ph m àự ế ổ ứ ế ẩ ởxí nghi p d c ph m TWIIệ ượ ẩI-Gi í thi u khái quát v t ch c công tác k toán xí nghi p d c ph mơ ệ ề ổ ứ ế ở ệ ượ ẩ TW II1.Khái quát chung về xí nghiệp xí nghiệp dược phẩm TW II thuộc liên hiệp dược phẩm thuộc Bộ y tế,tiền thân là xưởng quân dược thuộc Cục quân y.Ngay 7-5-1992 theo quyết định số 338/HĐBT của hội đồng bộ trưởng, xí nghiệp được công nhận là một doanh nghiệp Nhà nước và được hạch toán độc lập.2. Tổ chức công tác kế toán ở xí nghiệp2.1.Bộ máy kế toán Là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, xí nghiệp được quyền ký hợp đồng mua bán hàng hoá với các tổ chức xí nghiệp quốc doanh, được mở tài khoản ở ngân hàng và vay ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, bộ máy kế toán của xí nghiệp được sắp xếp gọn nhẹ, phù hợp với tình hình chung hiện nay. Phòng có 11nhân viên trong đó:-kế toán trưởng kiêm trưởng phòng có trách nhiệm phụ trách, chỉ đạo thực hiện phương thức hạch toán và hoạt động của phòng kế toán tài chính, tạo các nguồn vốn cho xí nghiệp.-Phó phòng k toán n m b t các ho t ng, l p báo bi u, quy t toán d i s chế ắ ắ ạ độ ậ ể ế ướ ự ỉ o tr c ti p c a tr ng phòng, ng th i l m công tác th ng kê.àđạ ự ế ủ ưở đồ ờ ố-Kế toán thanh toán với ngân hàng: thực hiện việc giao dịch với ngân hàng cùng các bộ phận khác có liên quan lập và hoàn chỉnh chứng từ thanh toán gửi ra ngân hàng kịp thời. Hiện nay xí nghiệp giao dịch với 3 ngân hàng:Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngân hàng Ngoại thương.-Kế toán tổng hợp gía thành: phản ánh ghi chép chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ, phân bổ các chi phí đó vào các đối tượng tính giá thành, tính toán giá thành sản phẩm đã hoàn thành đối chiếu với kế hoạch, tổng dự toán chi phí sản cuất, đề xuất biện pháp hạ thấp giá thành, cung cấp thông tin cho phân tích hoạt động kinh tế và dự toáng chi phí sản xuất kỳ sau.10Giá th nh s n ph m còn l ià ả ẩ ạ cu i kố ỳGiá thành sản phẩm đã tiêu thụ trong kỳ [...]... phịng kế toán lưu Các chứng từ nhập, xuất kho thành phẩm đều được chuyển đến cho thủ kho để tiến hành nhập xuất thuốc, hạch toán ghi thẻ kho. 4 .Kế toán chi tiết thành phẩm Kế toán chi tiết thành phẩm ở xí nghiệp tiến hành theo phương pháp thẻ song song. Trình tự hạch tốn như sau: 13 -Kế toán lương và BHXH -Kế toán kho nguyên vật liệu bao bì -Kế tốn kho phụ liệu và sửa chữa nhỏ -Kế toán thành phẩm. .. thiện cơng tác kế tốn thành phẩm ở xí nghiệp. Do đó tơi xin đóng góp một số ý kiến nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của cơng tác kế toán thành phẩm. 2. Một số kiến nghị -Về vấn đề đánh giá thành phẩm: thành phẩm của xí nghiệp nhập xuất kho phải được đánh giá theo hai giá là giá thực tế và giá hạch toán. Đây là một yêu cầu khơng thể thiếu được trong cơng tác hạch tốn. Nhưng thực tế thành phẩm của xí... cái cịn chất lượng của thành phẩm phản ánh giá trị của thành phẩm và được xác định bằng tỷ lệ % tốt xấu phân cấp thứ hạng (loại I, loại II ) của sản phẩm. + Giá trị thành phẩm chính là giá thành sản xuất của thành phẩm nhập kho hay giá vốn của thành phẩm đem bán. 2.2. Để quản lý tốt thành phẩm về mặt số lượng đòi hỏi phải thường xuyên kịp thời phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, tình... tiêu thụ -Kế toán thu ngân -Thủ quỹ -Bốn nhân viên kinh tế phân xưởng Hàng tháng, hàng quý các nhân vuên kế toán phải đối chiêu quan hệ ngang với nhau và đối chiế với phân xưởng.Tất cả các nhân viên phải chịu sự chỉ đạo của kế toán trưởng và kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về tồn bộ cơng tác t chính kế tốn của xí nghiệp . 2.2.Hình thức tổ chức cơng tác kế toán Bộ máy kế toán tập... lần phát sinh nghiệp vụ nhập xuất thủ kho ghi một dịng trên thẻ kho, cuối tháng tính ra số tồn thành phẩm . -ở phịng kế tốn : kế toán theo dõi thành phẩm cả về mặt số lượng lẫn giá trị. Kế toán chi tiết thành phẩm ở xí nghiệp sử dụng bảng xuất, sổ chi tiết thành phẩm và bảng tiêu thụ Mỗi tháng thành phẩm xuất ra được theo dõi trên hai bảng xuất: bảng xuất thuốc viên và bảng xuất thuốc... tiên trong xí nghiệp là cơ sở pháp lý để tiến hành nhập xuất kho thành phẩm Hiện nay trong cơng tác kế tốn thành phẩm “ xí nghiệp dược phẩm TWII” sử dụng bốn loại chứng từ sau: -Khi nhập kho thành phẩm : phiếu nhập kho thành phẩm là chứng từ gốc phản ánh tình hình nhập kho thành phẩm sau khi kết thúc quá trình sản xuất ở từng phân xưởng. Thành phần thuốc sau khi được phòng kiểm nghiệm kiểm tra chất... và giám đốc của kế toán. Trong khâu hạch toán thành phẩm kế tốn xí nghiệp khơng dùng giá hạch toán để theo dõi trong tháng về mặt giá trị sản phẩm nhập kho do đó khơng thể tiến hành quản lý hiệu quả theo dõi chính xác sự biến động của thành phẩm mà thiếu sử dụng giá thành. Với cơng tác hạch tốn như trên theo tơi xí nghiệp nên tổ chức đánh giá thành phẩm theo hai giá là giá hạch toán và giá thực... sinh nợ, có căn cứ vào sổ chi tiết thành phẩm từ đó rút ra gía trị tồn cuối tháng. Bảng tiêu thụ ở xí nghiệp thực chất là theo dõi thành phẩm theo giá trị thực tế nhập kho và xuất kho. 5. Kế toán tổng hợp thành phẩm Các nghiệp vụ kế toán tổng hợp thành phẩm được thực hiện trên bảng tổng hợp tiêu thụ. Bảng tổng hợp tiêu thụ tổng hợp tình hình nhập xuất tồn thành phẩm theo chỉ tiêu giá trị theo từng... nhập kho ghi số lượng thuốc 14 quả cơng tác kế tốn. Với cách bố trí cơng việc như hiện nay, cơng tác kế tốn nói chung và kế tốn thành phẩm nói riêng ở xí nghiệp đã đi sâu vào nề nếp và hiệu quả. Trước hết, xí nghiệp đã có sự quan tâm đúng mức tới chế độ quản lý thành phẩm và kế toán thành phẩm tiêu thụ của xí nghiệp cũng đang được hồn thiện. Bên cạnh đó, cơng tác quản lý bán hàng, theo dõi thanh tốn... tích thực trạng “tổ chức cơng tác kế tốn thành phẩm ở xí nghiệp dược phẩm TW II-Hà nội" Kết cấu đề tài gồm 3 phần: Phần I : Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Ph n II :ầ Th c t t ch c k toán th nh ph m xí nghi p d c ph m TWII àự ế ổ ứ ế ẩ ở ệ ượ ẩ Phần III : Đánh giá chung và kết luận. 1 Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu II- K toán th nh ph m xí nghi p d . Tổ chức công tác kế toán thành phẩm: 1.1. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm. - Phải tổ chức hạch toán thành phẩm theo chủng loại thành phẩm theo đúng. tính.để2 .kế toán nhập xuất kho thành phẩm. 5++Đơn giá bình quân == x=+-H s giá =ệ ố 2.1 .kế toán chi tiết thành phẩm Nội dung kế toán chi tiết thành phẩm

Hình ảnh liên quan

2.2.Hình thức tổ chức công tác kế toán - Công tác  kế toán thành phẩm

2.2..

Hình thức tổ chức công tác kế toán Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan