Giáo án môn sinh học lớp 12 (nâng cao)

54 9.3K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 09:00

Tiết 1 Ngày soạn: 1582014 Phần V : DI TRUYỀN HỌC Chương I : CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ BÀI 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN A. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức. Qua tiết này học sinh phải : Phát biểu được khái niệm gen, mã di truyền. Nêu được đặc điểm của mã di truyền. Trình bày được cấu trúc của gen. Phân biệt được gen phân mảnh và gen không phân mảnh. Phân biệt được các loại gen. Trình bày được nguyên tắc và cơ chế tổng hợp ADN, ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN. Phân biệt được quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thật 2. Kĩ năng. Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao Tiết 1 Ngày soạn: 15/8/2014 Phần V : DI TRUYỀN HỌC Chương I : CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ BÀI 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN A. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức. Qua tiết này học sinh phải : - Phát biểu được khái niệm gen, mã di truyền. - Nêu được đặc điểm của mã di truyền. - Trình bày được cấu trúc của gen. Phân biệt được gen phân mảnh và gen không phân mảnh. - Phân biệt được các loại gen. - Trình bày được nguyên tắc và cơ chế tổng hợp ADN, ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN. - Phân biệt được quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thật 2. Kĩ năng. Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3. Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ sự đa dạng nguồn gen, B.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp quan sát tìm tòi. - Phương pháp hỏi đáp tìm tòi. C. PHƯƠNG TIỆN - Tranh : H1.1-2 D. TIỀN TRÌNH LÊN LỚP. I. ỔN ĐỊNH LỚP() II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’) Giáo viên giới thiệu khái quát chương trình sinh học 12 – nâng cao. III. TRIỂN KHAI BÀI. 1. Đặt vấn đề (2’) Gen là gì ? Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sinh vật nhân sơ ở đặc điểm nào ? 2. Bài mới (30’) HOẠT ĐỘNG 1(10’) 1 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao HOẠT ĐỘNG 2 (5’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : đặc điểm của mã di truyền ? Tại sao là mã bộ ba ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Bổ sung và kết luận. II. MÃ DI TRUYỀN - Mã di truyền là mã bộ ba, được đọc từ một điểm xác định và liên tục từng bộ ba. - Mã di truyền có tính đặc hiệu, thoái hoá, phổ biến. - Trong 64 bộ ba, có 3 bộ ba không mã hoá axit amin(UAA, UGA, UGA). Bộ ba AUG là mã mở đầu và mã hoá axit amin mêtiônin. HOẠT ĐỘNG 3 (15’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG 2 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : gen là gì ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi. GV. Bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H1.1 và đọc SGK trả lời câu hỏi : - Cấu trúc của gen cấu trúc ? - Phân biệt gen phân mảnh và gen không phân mảnh ? HS. Quan sát H1.1, đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : phân biệt gen cấu trúc và gen điều hoà ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi. GV. Kết luận. I. KHÁI NIỆM VẢ CẤU TRÚC CỦA GEN. 1. Khái niệm gen. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định. 2. Cấu trúc của gen a. Cấu trúc chung của gen cấu trúc. Gồm 3 vùng : - Vùng điều hoà. - Vùng mã hoá. - Vùng kết thúc. b. Cấu trúc không phân mảnh và phân mảnh của gen. - Gen không phân mảnh : + Ở sinh vật nhân sơ. + Có vùng mã hoá liên tục. - Gen không phân mảnh : + Ở phân lớn sinh vật nhân sơ. + Các đoạn mã hoá axit amin(êxôn) và không mã hoá axit amin (intrôn) xen kẻ nhau. 3. Các loại gen. Gen có nhiều loại gen : gen cấu trúc, gen điểu hoà, Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : nguyên tắc, thời điểm nhân đôi của ADN ? HS. Đọc SGK và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H1.2 và trả lời câu hỏi : Các enzim và các thành phần tham gia quá trình tổng hợp protein? HS. Quan sát H1.2 và trả lời câu hởi của giáo viên. GV. Bổ sung và kết luận. GV. Tiếp tục yêu cầu học sinh quan sát H1.2, đọc thông tin và trả lời câu hỏi : - Chức năng của mỗi enzim tham gia quá trình nhân đôi ADN ? - Chiều tổng hợp của mạch mới ? - Kết quả của quá trình nhân đôi của ADN ? HS. Quan sát H1.2, đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : Sự nhân đôi của ADN ở sinh vật III. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN. 1. Nguyên tắc. Quá trình nhân đôi ADN tuân theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn. 2. Thời điểm Diễn ra ngay trước khi tế bào bắt đầu bước vào giai đoạn phân chia tế bào 3. Thành phần - ADN làm khuôn, - Các nuclêôtit tự do của môi trường nội bào - Các enzim : ADN pôlimeraza, ARN pôlimeraza, ligaza,… - ATP 4. Diễn biến quá trình a. Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (VK E. coli) Giai đoạn 1: Tháo xoắn, tách mạch - Nhờ các enzim gyraza, hêlicaza và prôtêin SSB bám sợi đơn xúc tác, ADN tháo xoắn, phân tử ADN được tách làm 2 mạch tạo ra chạc chữ Y (một mạch có đầu 3 ’ - OH, một mạch có đầu 5 ’ - P) Giai đoạn 2: Tổng hợp các mạch ADN mới - Trên mạch có đầu 3 ’ - OH (mạch khuôn), sau khi tổng hợp ARN mồi thì enzim ADN polimeraza sẽ tổng hợp mạch mới một cách liên tục bằng sự liên kết các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung. - Trên mạch có đầu 5 ’ - P (mạch bổ sung), việc liên kết các nuclêôtit được thực hiện gián đoạn theo từng đoạn Okazaki. + Ở mỗi đoạn Okazaki, sau khi enzim. ARN polimeraza tổng hợp đoạn mồi thì thì enzim ADN polimeraza xúc tác liên kết các nu để tổng hợp đoạn Okazaki - Enzim ligaza sẽ nối các đoạn Okazaki lại với nhau Giai đoạn 3: kết thúc Hai phân tử ADN được tạo thành. Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp còn mạch kia là của ADN mẹ ban 3 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao nhân thực khác với sinh vật nhân sơ ở điểm nào ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi. GV. Bổ sung và kết luận. đầu (bán bảo toàn) b. Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực - Cơ chế giống với sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ. Tuy nhiên có một số điểm khác: + Nhân đôi ở sv nhân thực có nhiều đơn vị nhân đôi, ở sv nhân sơ chỉ có một. + Nhân đôi ở sv nhân thực có nhiều enzim tham gia. IV. CỦNG CỐ (5’) - Gen là gì ? Đặc điểm của mã di truyền ? - Vai trò của nguyên tắc bổ sung trong quá trình nhân đôi của ADN ? V. DẶN DÒ (2’) - Kiến thức trọng tâm : Khái niệm gen, đặc điểm của mã di truyền, sự khác nhau giữa quá trình nhân đôi ADN giữa sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. - Đọc bài 2 và trả lời câu hỏi : + Phiên mã là gì ? Dịch mã là gì ? + Vai trò của nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã và dịch mã ? E. RÚT KINH NGHIỆM 4 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao Tiết 2 Ngày soạn : 26 /08 /2014 BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ A.MỤC TIÊU. 1. Kiến thức. Qua bài này học sinh phải : - Nêu được khái niệm phiên mã, dịch mã, pôliribôxôm. - Trình bày được cơ chế phiên mã( tổng hợp mARN). - Mô ta được diễn biến của cơ chế dịch mã. - Phân tích được vai trò của nguyên tắc bổ sung trong cơ chế phiên mã và dịch mã. - Trình bày được sự khác nhau giữa quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. - Nêu được mối liên hệ ADN – mARN – Prôtein – Tính trạng. 2. Kĩ năng. Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3. Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ sự đa dạng nguồn gen, B. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Vấn đáp - tìm tòi - Hỏi và trả lời - Trực quan- tìm tòi. - Hoạt động nhóm - Chia nhóm và phân công nhiệm vụ C. PHƯƠNG TIỆN - . H2.1 -2 D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP. I. ỔN ĐỊNH LỚP (1’) II. KIỂM TRA BÀI CỦ (5’). Nêu quá trình nhân đôi ADN ? Vai trò của nguyên tắc bổ sung trong quá trình nhân đôi ADN ? III. NỘI DUNG BÀI MỚI. 1. Đặt vắn đề (2’). TTDT là gi? Vây, quá trình dịch các TTDT để cấu trúc nên các phân tử Protein như thế nào! 2. Triển khai bài (30’) Hoạt động 1(16’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV. Giới thiệu chung về sự truyền đạt TTDT trong tế bào.đee HS hiểu sự phiên mã là gì? Phiên mã diễn ra ở những sinh vật nào ? HS. thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H2.1 và trả lời câu hỏi : - Enzim nào tham gia quá trình phiên mã ? - Phiên mã bắt đầu ở vị trí nào trên gen ? I. CƠ CHẾ PHIÊN MÃ. 1. Khái niệm. - Sự truyền đạt thông tin di truyền từ phân tử ADN mạch kép sang phân tử ARN mạch đơn. - Diễn ra ở virut có ADN dạng sợi kép, ở vi khuẩn và sinh vật nhân thật. 2. Diễn biến của cơ chế phiên mã. a. Ở sinh vật nhân sơ. ( Tổng hợp mARN) * Khởi đầu - Enzim ARN – Polimeraza tiếp xúc với gen ở đầu 3’, tại bộ ba mở đầu. - Hai mạch của gen tách nhau. 5 enzim ATP enzim ATP Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao HS. Quan sát H2.1 thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H2.1 và trả lời các câu hỏi sau : - Chiều của mạch khuôn tổng hợp mARN ? - Chiều tổng hợp và nguyên tắc tổng hợp mARN ? - Hiện tượng xảy ra khi kết thúc phiên mã ? HS. Quan sát H2.1 thu thập thông tin, trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí và nhấn mạnh vai trò của nguyên tắc bổ sung trong phiên mã. Kết luận. GV. Giới thiệu quá trình tổng hợp rARN và tARN. GV. Yêu cầu học sinh so sánh quá trình tổng hợp mARN ở sinh vật nhân thực với sinh vật nhân sơ ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí và kết luận. * Kéo dài - Enzim ARN – Polimeraza trượt dọc gen theo chiều 5’ – 3’. - Các ribônuclêotit liên kết với các nuclêotit của gen theo nguyên tắc bổ sung để hình thành chuỗi pôliribônulêôtit. * Kết thúc - Khi enzim ARN – Polimeraza trượt đến bộ ba kết thúc thì quá trình phiên mã chấm dứt. - enzim và mARN tách ra khỏi gen. * Quá trình tổng hợp tARN và rARN theo cơ chế tương tự. Chuỗi pôliribônuclêôtit hình thành xong sẽ biến đổi cấu hình tạo thành tARN hoặc rARN với cấu trúc đặc trưng. b. Ở sinh vật nhân thực. Cơ chế phiên mã tương tự như sinh vật nhân sơ. Chỉ khác : sau khi tổng hợp xong mARN, các đoạn intron bị cắt bỏ để tạo thành mARN trưởng thành. Hoạt động 2(14’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV. dịch mã là gì ? HS. Đọc SGK và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí và kết luận. GV. Giới thiệu lại cấu trúc của mARN và Ribôxôm. GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : vai trò của quá trình hoạt hoá axit amin ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi. GV. Chỉnh lí và kết luận. II. CƠ CHẾ DỊCH MÃ. 1. Khái niệm. Dịch mã là quá trình chuyển mã di truyền từ mARN thành trình tự các axit amin, kế tiếp sau quá trình phiên mã. 2. Diễn biến của cơ chế dịch mã. * Hoạt hoá axit amin. aa aa* aa* + tARN aa-tARN 6 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao GV. Yêu cầu các nhóm quan sát H2.2, đọc thông tin và thảo luận các câu hỏi : - Vị trí tiếp xúc đầu tiên của Ribôxôm trên mARN ? - Sự dịch chuyển của Ribôxôm ( chiều và cách dịch chuyển ) ? - Vai trò của nguyên tắc bổ sung trong dịch mã ? HS. Quan sát H2.2, đọc SGK thu thập thông tin, thảo luận và thống nhất đáp án. GV. Gọi đại diện 1-3 nhóm trả lời và yêu cầu các nhóm còn lại nhận xét và bổ sung. HS. Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. GV. Bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi : Pôliribôxôm là gì ? Vai trò ? HS. Đọc SGK và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi : phân tích Mối liên hệ ADN – mARN – Prôtein – tính trạng ? Vai trò của nguyên tắc bổ sung trong cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử ? HS. Dựa trên các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Chỉnh lí và kết luận. * Dịch mã và hình thành chuỗi pôlipeptit. - tiểu phần nhỏ Ribôxôm tiếp xúc với mARN tại bộ ba mở đầu. - aa md - tARN đến tiếp xúc với mARN tại bộ mã mở đầu, Bộ ba đối mã bổ sung với bộ mã mở đàu - Tiểu phần lớn Ribôxôm tiếp xúc với tiểu phần nhỏ tạo thành Rb hoàn chỉnh aa1- tARN đến tiếp xúc với mARN tại bộ mã thứ 1, Bộ ba đối mã bổ sung với bộ mã mở thứ 1 - Liên kết peptit hình thành giữa aa md -aa1, tARN vc aa md rời khỏi Rb - Ribôxôm dịch chuyển trên mARN theo chiều 5’→ 3’và từng nấc, mỗi nấc tương ứng với một bộ ba. -Quá trình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Rb trượt đến khi gặp bộ ma kết thúc - Chuỗi polipeptit được giải phóng, hai tiểu phần Rb tách nhau ra - aa md được cắt khỏi chuổi polipeptit → chuỗi polipeptit hoàn chỉnh, tham gia cấu trúc protein. 3. Pôliribôxôm. - Trên mỗi phân tử mARN có nhiều ribôxôm hoạt động Pôliribôxôm. - Cung cấp nhanh và kịp thời lượng protein cho cơ thể. 4. Mối liên hệ ADN – mARN – Prôtein – tính trạng. tự sao Phiên mã dịch mã ADN ARN Prôtêin Tính trạng IV. CỦNG CỐ (5’). - Trình bày cơ chế phiên mã ở sinh vật nhân sơ ? - Vai trò của nguyên tắc bổ sung trong cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử ? V. DẶN DÒ (2’). Đọc trước bài 3 và trả lời các câu hỏi sau : - Thế nào là điều hoà hoạt động của gen ? - Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực khác với sinh vật nhân sơ ở điểm nào ? E. RÚT KINH NGHIỆM 7 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao Tiết 3 Ngày soạn : 27/8/2014 BÀI 3 : ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GEN A. MỤC TIÊU 1.Kiến thức. Qua tiết này học sinh phải : - Phát biểu được khái niệm điều hoà hoạt động của gen. - Nêu được cấu tạo của Opêron. - Trình bày được cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ. - Nêu được những điểm khác của cơ chế điều hoà sinh vật nhân thức so với sinh vật nhân sơ. - Trình bày được ý nghĩa của điều hoà hoạt động của gen. 2. Kĩ năng. Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3. Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ sự đa dạng nguồn gen, B.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Vấn đáp - tìm tòi - Hỏi và trả lời - Trực quan- tìm tòi. - Hoạt động nhóm C. PHƯƠNG TIỆN - Tranh : H1.1-2 D. TIỀN TRÌNH LÊN LỚP. I. ỔN ĐỊNH LỚP() II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’) Trình bày diễn biến của cơ chế phiên mã ? Vai trò của nguyên tắc bổ sung trong phiên mã ? III. TRIỂN KHAI BÀI. 1. Đặt vấn đề (2’) Trong tế bào chứa đầy đủ hệ gen. Nhưng các gen hoạt động khác nhau theo giai đoạn phát triển của cá thể và nhu cầu hoạt động sống của tế bào. Vậy quá trình nào đảm bảo cho sự hoạt động của gen nhịp nhàng đáp ứng nhu cầu của tế bào? 2. Bài mới (30’) HOẠT ĐỘNG 1(18’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : điều hoà hoạt động của gen ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi. GV. Bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H3 và đọc SGK trả lời câu hỏi : cấu tạo của opêron ? HS. Quan sát H3, đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. I. KHÁI NIỆM. Điều hoà hoạt động của gen là quá trình đảm bảo cho các gen hoạt động phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cá thể và nhu cầu của tế bào. II. CƠ CHẾ ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GEN Ở SINH VẬT NHÂN SƠ. 1. Cấu tạo của opêron Lac theo Jacôp và Mônô. Opờron Lac gồm : - Vùng khởi động P(Promoter): nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. - Vùng vận hành O(operator): có trình tự 8 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao GV. Chỉnh lí và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H3 đọc SGK và trả lời câu hỏi : cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở trạng thái ức chế và trạng thái hoạt động ? HS. Quan sát H3, đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi. GV. Kết luận. Nu đặc biệt để prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. - Vùng chứa các gen cấu trúc quy định tổng hợp các enzim phân giải đường lactôzơ. *Chú ý: Trước mỗi opêron (nằm ngoài opêron) có gen điều hoà hoạt động các gen của opêron. 2. Cơ chế hoạt động của opêron Lac ở E.coli a) Khi môi trường không có lactôzơ: - Gen điều hoà hoạt động tổng hợp prôtêin ức chế. Prôtêin ức chế liên kết vào vùng vận hành của opêron ngăn cản quá trình phiên mã làm các gen cấu trúc không hoạt động. b) Khi môi trường có lactôzơ: - Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm nó không liên kết vào vùng vận hành của opêron và ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã. - Các phân tử mARN của gen cấu trúc được dịch mã tạo ra các enzim phân giải lactôzơ. - Khi lactôzơ bị phân giải hết thì prôtêin ức chế lại liên kết được vào vùng vận hành và quá trình phiên mã của các gen trong opêron bị dừng lại. HOẠT ĐỘNG 2 (12’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm khác gì so với sinh vật nhân sơ ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Bổ sung và kết luận. III. ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GEN Ở SINH VẬT NHÂN THỰC. - Cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực phức tạp hơn sinh vật nhân sơ, qua nhiều giai đoạn : NST tháo xoắn, phiên mã, biến đổi sau phiên mã, dịch mã và biến đổi sau dịch mã. - Gen gây tăng cường tác động lên gen điều hoà làm tăng sự phiên mã, gen bất hoạt là ngừng quá trình phiên mã. IV. CỦNG CỐ (5’) Trình bày sơ đồ cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở vi khuẩn E.coli ? V. DẶN DÒ (2’) - Kiến thức trọng tâm : Cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ. 9 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao - Đọc bài 4 và trả lời câu hỏi : + Đột biến gen là gì ? Có những dạng đột biến điểm nào ? + Cơ chế biểu hiện đột biến gen ? + Sự biểu hiện đột biến giao tử, đột biến tiền phôi, đột biến xôma ? E. RÚT KINH NGHIỆM 10 [...]... Qua tiết này học sinh phải : - Phân biệt được vật chất di truyền của sinh vật nhân sơ với NST của sinh vật nhân thực - Mô tả được cấu trúc hiển vi và siêu hiển vi của NST - Nêu được chức năng của NST 2 Kĩ năng Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3 Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ môi trường B.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Vấn đáp... học 2 Kĩ năng Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3 Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ môi trường B.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp quan sát tìm tòi - Phương pháp hỏi đáp tìm tòi C PHƯƠNG TIỆN - Sơ đồ : cơ sở tế bào học của quy luật phân li D TIỀN TRÌNH LÊN LỚP I ỔN ĐỊNH LỚP(1’) II KIỂM TRA BÀI CŨ (5’) Giáo viên giới thiệu khái... 1.Kiến thức Qua tiết này học sinh phải : - Tự củng số kiến thức về ADN, ARN và protein - Biết vận dụng kiến thức đã học để phân tích sơ đồ diễn biến của quá trình nhân đôi của ADN, phiên mã và dịch mã 2 Kĩ năng Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3 Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ môi trường B.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp quan... Kĩ năng Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, 3 Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ môi trường B.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Hỏi đáp tìm tòi - Hoạt động nhóm - Chia nhóm và phân công nhiệm vụ C PHƯƠNG TIỆN - Tranh H13.1-2 D TIỀN TRÌNH LÊN LỚP I ỔN ĐỊNH LỚP(1’) - Sĩ số : - HS vắng : II KIỂM TRA BÀI CŨ (5’) Cơ sở tế bào học của quy luật phân... Thể bốn kép : 2n +2 + 2 2 Nguyên nhân phát sinh và cơ chế phát sinh a Nguyên nhân 18 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao Tác nhân đột biến hoặc sự rối loạn môi GV Yêu cầu học sinh đọc thông tin ,trả trường nội bào cản trở sự phân li của một lời câu hỏi : hay một số nhiễm sắc thể - Nguyên nhân phát sinh thể lệch bội ? b Cơ chế phát sinh - Cơ chế phát sinh thể lệch bội ? Sự không phân li của một... 5: Mbổ sung TXT_TAT_ATA_TGG_AAG Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao 4 Dặn dò: - Làm lại các dang bài tập đã học ở chương I - Chuẩn bị cho tiết học mới: Ôn lại phần diễn biến của quá trình nhân đôi AND- Phiên mã – Dịch mã - Giáo viên chuẩn bị: Đĩa CD Máy chiếu E RÚT KINH NGHIỆM 24 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao Tiết 9 Ngày soạn : 12/ 9/2014 BÀI 9 THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI... biến xôma 2 Kĩ năng Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3 Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ môi trường B.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Vấn đáp - tìm tòi - Hỏi và trả lời - Trực quan- tìm tòi - Hoạt động nhóm - Chia nhóm và phân công nhiệm vụ C PHƯƠNG TIỆN - Tranh : H4.1-2 D TIỀN TRÌNH LÊN LỚP I ỔN ĐỊNH LỚP(1’) II KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)... nhiễm sắc thể 2 Kĩ năng Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3 Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ môi trường B.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Vấn đáp - tìm tòi - Hỏi và trả lời - Trực quan- tìm tòi - Hoạt động nhóm - Chia nhóm và phân công nhiệm vụ C PHƯƠNG TIỆN - Tranh : H6 D TIỀN TRÌNH LÊN LỚP I ỔN ĐỊNH LỚP(1’) II KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)... trạng - Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập 2 Kĩ năng Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3 Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ môi trường B.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Hỏi đáp –tái hiện - Hỏi đáp- tìm tòi - Hoạt động nhóm - Chia nhóm và phân công nhiệm vụ C PHƯƠNG TIỆN Hình: 12 SGK Sự phân li độc lập của các... tự nhiên 2 Kĩ năng Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3 Thái độ - Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn, bảo vệ môi trường B.PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Vấn đáp - tìm tòi - Hỏi và trả lời - Trực quan- tìm tòi - Hoạt động nhóm - Chia nhóm và phân công nhiệm vụ C PHƯƠNG TIỆN - Tranh : H7.1-2 D TIỀN TRÌNH LÊN LỚP I ỔN ĐỊNH LỚP(1’) II KIỂM TRA BÀI CŨ (5’) . Nguyên nhân phát sinh và cơ chế phát sinh a. Nguyên nhân. 18 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao GV. Yêu cầu học sinh đọc thông tin ,trả lời câu hỏi : - Nguyên nhân phát sinh thể lệch bội. phân ở tế bào sinh 12 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao dưỡng và được nhân lên thành mô. - Nếu là đột biến trội sẻ biểu hiện ở một phần của cơ thể. - Không di truyền qua sinh sản vô. các tác nhân vật lí, hoá học, sinh học - Do biến đổi sinh lí nội bào. 2. Cơ chế chung - Các tác nhân vật lí, hoá học, hay sinh học 16 Trường THPT VĨNH ĐỊNH Sinh học 12 nâng cao khác giữa các NST) *tại

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan