0

Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKI)

59 2,854 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2014, 21:29

ÔN TẬP ĐẦU NĂMMục tiêu bài học1. Kiến thức Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá kiến thức về hoá học hữu cơ, hiđrocacbon, dẫn xuất halogen – ancol – phenol, anđehit – xeton – axit cacboxylic.2. Kỹ năng: –Rèn kĩ năng dựa vào cấu tạo của chất để suy ra tính chất và ứng dụng của chất. Ngược lại, dựa vào tính chất của chất để dự đoán cấu tạo của chất.–Kĩ năng giải bài tập xác định CTPT của hợp chất. 3.Trọng tâm : Tính chất của hydrocacbon và các dẫn xuất của hydrocacbon Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao Ngày soạn: 08/08/2008 Tiết 1 Tuần 1 ƠN TẬP ĐẦU NĂM  Mục tiêu bài học 1. Kiến thức  !"#$"$ #"#$ #$  %"& '&Kỹ năng: – ()*+,-!.!/0%1!-2!&345".,-1! !/,!.!& – 6*+7- 89:;:5!& 3.Trọng tâm<:1!%- !%& II. Phương pháp<=%.->.5>?& III. Chuẩn bị @ABCD"7EF4#0,4GHI4G JB+>& HI"7E-!%E"GK72& IV. Thiết kế các hoạt động Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bổ sung Hoạt động 1: Hãy viết CTTQ của HC, nêu ý nghóa của n, k. Cho giá trò của k lần lượt là 0, 1, 2, 4 thì ta được kết quả gì? Tên của HC đó. HĐ2:Hãy nêu phản ứng đặc trưng của HC no? Giải thích? Cho ví dụ minh họa. - Hãy nêu phản ứng đặc trưng của HC không no? Giải thích? Viết các phản ứng minh họa. HĐ3:Hãy viết các phản ứng của Buta-1,3-đien với Br 2, HBr, trùng hợp. -Hãy viết các phản ứng của axetilen với H 2 , Br 2 , HCl, tam hợp, nhò hợp. - Hãy viết các phản ứng của benzen với Cl 2 khi có xúc tác askt, bột sắt đun nóng. HĐ4:Hãy viết các phản ứng của Toluen với Br 2 khi có xúc tác askt, bột sắt đun nóng. - Hãy viết phản ứng của benzen, toluen với HNO 3 đặc có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác. Hãy nêu vò trí thế của nhóm –NO 2 . CTTQ của HC: C n H 2n+2-2k hay C x H y (k= số liên kết π + số vòng) k=0 → C n H 2n+2 : ankan k=1 → C n H 2n : anken hay monoxicloankan k=2 → C 2 H 2n-2 : ankin hay ankien k=4 → C n H 2n-6 : aren 1. Phản ứng đặc trưng của HC no la phản ứng thế: CH 4 + Cl 2 → askt CH 3 – CH 2 – CH 3 + Cl 2 → askt 2. Phản ứng hóa học đặc trưng của HC không no là phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp. CH 2 = CH 2 + H 2 → CH 2 = CH 2 + Br 2 → CH 3 – CH = CH 2 + HCl → nCH 2 = CH 2 → CH 2 = CH – CH = CH 2 + Br 2 → CH 2 = CH – CH = CH 2 + HBr → 3. Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon thơm là dễ cho phản ứng thế hơn phản ứng cộng. C 6 H 6 + Cl 2 (askt) C 6 H 6 + Cl 2 (Fe, t o ) C 6 H 5 – CH 3 + Cl 2 (askt) C 6 H 5 – CH 3 + Cl 2 (Fe, t o ) C 6 H 6 + HNO 3 C 6 H 5 – CH 3 + HNO 3 V. Hoạt động kết thúc: LKM<N-O84G-P ESTE& P 3 Q  Q  P<P P<P Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao Ngày soạn: 10/08/2008Tiết 2, 3 Tuần 1 Bài 1 ESTE  I. Mục tiêu bài học − Kiến thức R3S>45J!.#0#->T0 !  %"& R:1!"U-2#0#& − Kỹ năng RI9:9:A#0#&I4VW#0#& RX->>T0."AY1!#0#& 3. Trọng tâm<9!.-Z#0#& II. Phương pháp : N->.A-7Y%!& III. Chuẩn bị GV: CW[>B+>B/"->1>DH6& III. Thiết kế các hoạt động < Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bổ sung TIẾT 1 RHoạt động 1 Gv<D09:9:!0 W%F\] ^!. W_#0#& 9C ` $9aRaC9C ` R9aRa9 ' C b c  #d%" #e#0#f RGV<W1!.#0# RGV hỏi<((g\/\!.4 -h HS<  6  %  \>  aC  ?  \>  %"        %"  i \>a(j45#0#& RHI<HG>T- !   %"& (R9aRaR9aR(gk(R9aRlk(R9aR3( P ( ' c C"# > RHoạt động 2 RGV hỏi: AA#0#h HS<:A      (g  m  A  \J HS:N1!"UDH6 HS<3 ^T0J#0# " \n0%A_9 W_F\,#0#\. 45"A"AW_% Jh HS:3[-B+4G Y0-7"W[5U A& 3 ^>n!  R:>>nY7  1<#%"< >n o0R>%" #<>n1 RHoạt động 3 R GV nhấn mạnh<  >n  >  7 I/KHÁI NIỆM VỀ ESTE VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CACBOXYLIC 1.Cấu tạo phân tử< Rd0#7\9:9:40< ( 9 a(p a IG((g"-J K>e#0# q>("-f R9:9#0#>.?<9  C ' a ' e 'f ≥ 2. Cách gọi tên este: IL<CR9aa9 ' C b #%"q> 9C ` R9aa9C ` >#%" # 9C ` R9C ' R9aa9 ' C b #%"  9C ' 9 9aa9C ` 9C `                  r#%>#%" 9C ` 9aa 9C ' 9C ' 9 9C ` 9C ` 0R>%" # Rl#>A>>T012DH6 3.Tính chất vật lý:(SGK) II/ TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA ESTE: 1. Phản ứng ở nhóm chức: a)Phản ứng thuỷ phân + Trong dd axit C ' Da s   9C ` 9 a9 ' C b a m  C aC m9 ' C b aC  Rt;7VW "-7 8 ' 9C ` 9 a aC 9C ` 9 a aC Giaùo Aùn Hoùa Hoïc 12 Naâng Cao +-! HS: 3A.EY DH6"A74j12 #%"q>0R>%" # >#%"  >#%"  F     -  " 4& RHoạt động 4 RGV<I7# RGV hỏi<7+707 O>nh R GV<  W  1    \   7A RGV<I4& R GV hỏi<4\ 7%   #  45".Jj0h HI<HG7_ RHoạt động 5 HI<HCJ W  _  #0#  \  7  +  >   7    T  -  n  5  4 J& TIẾT 2 RHoạt động 6 GV: H  G   >T  -  7  & GV: !>./W 0!7& GV:N#0##"J n      %"  >-  7 n  K" 2 G#"& R GV G    >T  0  #0#   450_2"->F 0W& Hoạt động 7 : HI4GCD"-> -DH6 + Trong dd bazơ e4 -Mf 9C ` 9 a9 ' C b a m 3aC Rt;7VWu"-4J 8M"-7 -M b) Ph ản ứng khử< (R9aaR(g  → Qs tLiAiH (R9C'RaCm(gRaC HS<NDH6 2. Ph ản ứng ở g ốc hidrocacbon: f;7    T  -    J    eT C ' v ' 9" ' w&f CD<:>7DH6-"A771 2& f;7n5< CD<:>7DH6-;:;x III/ ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG: 1. Điều chế< a) Este c ủa ancol: Ln7#0#"-  C ' Da s   9C ` 9aaCm9C ` aC9C ` 9aa9C ` m C ' a CD<IA>7-A /W0!7& ) Este c ủa phenol HS:I4j7< 9 y C b RaC   m   e9C ` 9af ' a   → 9C ` 9aa9 y C b   m 9C ` 9aaC c ##%" # 2. Ứng dụng HS:9004B>#.>  Rd0#\>n>45n/+48 z4G7-4G - M& Rd0#\7+-! 45n0 RD7 !V&  V. Hoạt động kết thúc: 9<X->-P'`sDH6{& LKM<v--<9-M".DH6-Dv:&N-O84G-'& Ngày soạn:22/08/2009 Tiết:4 Tuần 2 Bài 2 Lipit I/ Mục tiêu của bài học ` →   9C ` R9aa3 m9 ' C b RaC Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao 1. Kiến thức<D--%CD< R6>W"..,A-B>Y" R:1!"1J-1!\!^ RD_2W^>T5"1 2.Kĩ năng R;W"!^!^"[!^S RI]7%W!^>J4| RH71450,%/\!^/ 3. Trong tâm <!.-1!!^ II. Phương pháp<=%.->.5>?7"\>[& III. Chuẩn bịr!^0& IV. Thiết kế các hoạt động 1.Ổn định lớp. 2. Bài cũ : I9:9:}WG9:;:9 ' C s a ' &HA}W\\>9~a&3} W-\74j0h 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bổ sung Hoạt động 1: RHICDY0>"-B +>•0-GCD ]"-"-]€A !^ RHI[<j-9:9!^ •%!^"-#0#45.A F"--  %"".-h D\HICD" 0Z‚& RHI<•%10"AJ9~9  ^J- ^ T\7% A& Hoạt động 2::1!"U RHI[<+-T\7% '!^A•%- B-W_!^\7 4?.}.!^ \ RHICD]"0 Hoạt động 3::1!\ RHIK!<!^"->T#0# %\/1!\ >T#0#e%ABCDS".- ƒf&3- ^J j!^M\7T RHI ^<7%W! I/ Khái niệm, phân loại và trạng thái tự nhiên 1/ Khái niệm và phân loại 9:9!^< :\<( P ( ' ( ` "-\/ K 6"<0Z‚ R6%W!^j45" #"-  ^eK>f Rc ^4|K"-< >< 9 Pb C `P $9aaCe  <y` Q 9fk 0#< 9 P{ C `b $9aaCe  <{Q Q 9f Rc ^J4|K"-< "#< 9 P{ C `` $9aaCe  <P` Q 9fkk ""#< 9 P{ C `P $9aaCe  <b Q 9fk 2/ Trạng thái tự nhiên: sgk/10 II/ Tính chất của chất béo 1/ Tính chất vật lý R9!^z4GJ4G >T0>J4<#u# + ##&&& 2/ Tính chất hóa học Z;7%W>J4|  s 9C ' a 9 a ( P 9C a 9a ( ' 9C ' a 9 a ( ` 9C ' a9a9 P{ C `` 9C a9a9 P{ C `` 9C ' a9a9 P{ C `` m`C ' 3 Q  9C ' a9a9 P{ C `b 9C a9a9 P{ C `b 9C ' a9a9 P{ C `b Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao ^>J4| "-7 8-07O>"-" #"-  ^ RHI<7%W!^ >J4|>"-7 -M \&r ^1"- -M R7 -M\ 7% 7%W>J 4| -"-7>T RHIE0<!^\  J\7TC ' G ]3 Q  R;4-%n93 B->•SKW. \8 RHIj-%<>T0B>•T, /"W-%-J14| \>n\8"-0,J>• Hoạt động 4:IM!^ RHICDA00\ Yj%/\!^ / RHIj-%293 !^5Gj„K >/> Hoạt động 5: :7" H" #"7G…5  0#- "#j\/. A" #& 9C ' a 9a ( P 9C a 9a ( ' 9C ' a 9a ( ` m`C ' a C m  Q 9C ' aC 9C aC 9C ' aC m ( P 9aaC ( ' 9aaC ( ` 9aaC " #" " # 9 ^ Z;7 -M\ 9C ' a 9a ( P 9C a 9a ( ' 9C ' a 9a ( ` m`3aC 9C ' aC 9C aC 9C ' aC m ( P 9aa3 ( ' 9aa3 ( ` 9aa3 " #" " #  Q l-M Z;7\""[  :"#e"[f:0# eSf d/ Phản ứng oxi hóa (sự ơi mỡ) 9!^e\9~9f †a‡ → #  †a‡ → m #m  %" III/ Vai trò của chất béo 9!^ V. Hoạt động kết thúc: 9<X->-P'`sDH6P'P`& LKM<v--<9-M".DH6-Dv:&N-O84G-`& Ngày soạn:24/08/2009 Tiết:5 Tuần 2 Bài 3: CHẤT GIẶT RỬA a) Mục tiêu: • kiến thức< f >-B1 -M-!K_E5 f 407 ! -M!K_E5 f %AW.AK1 -M-!K_E5 • Kỹ năng< f 0_25"1 -M-!K_|0& #f 1"45 -M#0!7& b ># " #" axit béo chất béo m= mô Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao 3. Trong tâm<9O%_Z!O%_& II. Phương pháp<=%.->.5>?7"\>[& III. Chuẩn bị RrT0j74Dl -M& R9>!\0ˆ& IV. Thiết kế các hoạt động Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bổ sung Hoạt động 1<I-- 9!K_"-jh :.0!K_".\2 "->0.Oh Hoạt động 2: HI<@ABCDDH67 "-7"|W[- &  9!K_"-jh  3}!K_h Hoạt động 3: HI<@ABCDDH6/] >-IL4  9!O%>-  9!44G  9!84G ‰HIE0-€- ]UCD>J !84G-!44G& ‰HI%ABCDY0CP&` DH6/]W]W_& ‰HICDDH6j>/ .T!K_& ‰HIE0-Š8 Y7& Hoạt động 4: ‰HICD"->#\> F\>/] 407 ! -M& -B1l- Mh90_2h I. Khái niệm và tính chất của chất giặt rửa: 1. Khái niệm về chất giặt rửa: R9!K_<"-!nnG4Gj \2"->0.!O>AS >-JW%7G!\& RX!%FAA<}}Mw Rl-M"-…5>e"f  ^ R9!K_E5<TK#>Kwf& 2. Tính chất giặt rửa: a) Một số khái niệm liên quan: R9!O%>-<"->0.>-O| 7& IL<34G#4G"Da ' w R9!44G<"-!4G& IL<>#"#"  #w R9!84G<"-!B4J 4G& IL<C !"#w Chú ý<9!84GjB>•!4 4GjJB>•& ) Đặc điểm cấu trúc phân tử muối natri của axit béo: 9!.W_> ^}>< mrT‹BŒ44GR9aa3& mrT‹NJŒ84G\>$9 C% c) Cơ chế hoạt động của chất giặt rửa& IL<9.T!K_0#& RNJ4B>•9C`†9C'‡ Py RW>-B OM\>$9aa344G".\ 4G^ 1W_4G& 6Y7<IB8W-.! [K?W_0#}8_J& II. Xà Phòng: 1. Sản xuất xà phòng ‰;4J4|< RNB,>•TG>?;  e(9aaf ` m`3aC`(9aa3m9 ` C b eaCf ` R:A>39"-/>[&T> 45G!2}^- ‰;4< c  %">Z"   %"& 2. Thành phần của xà phòng và sử dụng xà phòng. R:-B1 -M"->e"f y Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao ‰HIE04-45/> -Mh Hoạt đơng 5: ‰HI%ABCDDH6-7 "|W[< R!K_E545 FWh R]\1!4-h R.0B07 !!K_ E5 ‰HI%ABCDDH6- -B4-45/> !K_E50G - Mh ‰CD<7"|  ^4|"-0#e9 P{ C `b 9aa3f >e9 Pb C `P 9aa3f"# e9 P{ C `` 9aa3f R;2<!>-!>& RD_2<S>TKƒw RƯu điểm<JW%.>J4|& RNhược điểm:nG4Ge 9 'm r 'm fj> 0# >w 0„"->7>2K_74?! "45057& III. Chất giặt rửa tổng hợp 1. Sản xuất chất giặt rửa tổng hợp RNF07O>B>[ R34|E5!\1!K_ 4, -M"-!K_E5 2. Thành phần và sử dụng các chế phẩm từ chất giặt rửa tổng hợp: R:-B< m9!K_E5 m9!> m9!>- m9!O%S<39"ae\.f Rx/><Ln45G4G R345/><W_\ W\WVW%J•>>J4| V. Hoạt động kết thúc: 9<X->-P'byDH6PŽ& LKM<v--<9-M".DH6-Dv:&N-O84G-s& Tiết:6-tuần 2 Ngày soạn: 27/08/2009 Bài 4: LUYỆN TẬP MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON I .Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sự chuyển hóa giữa các loại hydrocacbon và các dẫn xuất của hydrocacbon 2. Kó năng: viết phương trình chuyển hóa giữa các chất 3. Trọng tâm: Từ hydrocacbon điều chế các dẫn xuất của chúng II. Phương pháp<=%.->.5>?7"\>[& III. Chuẩn bịBảng phụ vẽ 2 sơ đồ chuyển hóa. IV. Thiết kế các hoạt động Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bổ sung Hoạt động 1: +Xem sơ đồ chuyển hóa nêu mối liên quan giữa các loai hydro cacbon và cach chuyển hóa. I- MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HIĐROCACBON 1. Chuyển hiđrocacbon no thành không no và thơm a) Phương pháp đehiđro hóa C n H 2n – 6 C n H 2n + 2 C n H 2n C n H 2n - 2 b) Phương pháp cracking { xt, t 0 -H 2 -H 2 -4H 2 xt, t 0 xt, t 0 xt, t 0 Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao +Cách chuyển hiđrocacbon no thành không no và thơm +Cách chuyển hiđrocacbon không no và thơm thành no Hoạt động 2 + Từ hydrocacbon cho biết cách chuyển hóa thành ancol, andehit, axit,este. + Cách chuyển hiđrocacbon trực tiếp thành dẫn xuất chứa oxi + Cách chuyển hiđrocacbon thành dẫn xuất chứa oxi qua dẫn xuất halogen + Cách chuyển hóa giữa các dẫn xuất chứa oxi HĐ3:cho học sinh thảo luận sơ đồ trang 20 sgk C n H 2n + 2 C x H 2x + 2 + C y H 2y ( x + y = n) 2. Chuyển hiđrocacbon không no và thơm thành no a) Phương pháp hiđro hóa không hoàn toàn R – C ≡ C – R’ R – C = C – R’ RCH 2 CH 2 R’ b) Phương pháp hiđro hóa hoàn toàn C n H 2(n - x) + (x + 1) H 2 Q Ni t → C x H 2x + 2 ( x = 1, 2) C n H 2n – 6 + 3H 2 Q Ni t → C n H 2n aren xicloankan II- MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ DẪN XUẤT CHỨA OXI CỦA HIĐROCACBON 1. Chuyển hiđrocacbon trực tiếp thành dẫn xuất chứa oxi a) Oxi hóa hiđrocacbon ở điều kiện thích hợp: Oxi hóa ankan, anken, aren ở nhiệt độ cao với xúc tác thích hợp thu được dẫn xuất chứa oxi. Thí dụ : R - CH 2 - CH 2 - R’ Q '  O xt t+ → R - COOH + R’- COOH b) Hiđrat hóa anken thành ancol R – CH = CH 2 + H 2 O Q  H t p + → R - CH(OH) - CH 3 c) Hiđrat hóa ankin thành anđehyt hoặc xeton R – C ≡ C – R’ Q '  H O t xt+ → [R – CH = C(OH) – R’] RCH 2 COR’ 2. Chuyển HC thành dẫn xuất chứa oxi qua dẫn xuất halogen a) Thế nguyên tử H bằng nguyên tử halogen rồi thủy phân R - H Q '  e fX as t+ → R - X Q '  NaOH H O t+ → R - OH Ar - H ' X Fe+ → Ar - X Q  NaOH p t+ → Ar - OH b) Cộng halogen hoặc HX vào HC không no rồi thủy phân R – CH = CH 2 HX+ → R - CHX - CH 3 Q '  NaOH H O t+ → R - CH(OH) - CH 3 3. Chuyển ancol và dẫn xuất halogen thành hiđrocacbon a) Tách nước từ ancol thành anken H - C - C - OH  C = C b) Tách hiđrohalogenua từ dẫn xuất halogen thành anken CH - CX  C = C 4. Chuyển hóa giữa các dẫn xuất chứa oxi a) Phương pháp oxi hóa Oxi hóa nhz ancol bậc I, bậc II thì được anđehyt, Ž KOH/C 2 H 5 OH, t 0 Ni, t 0 +H 2 Pd/PbCO 3 , t 0 +H 2 H 2 SO 4 , 170 0 C Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao xeton. Oxi hóa mạnh các dẫn xuất chứa oxi thì được axit cacboxylic : RCH 2 OH Q CuO t+ → RCHO † ‡O → RCOOH RCHOHR’ Q CuO t+ → RCOR’ b) Phương pháp khử - Khử anđehyt, xeton thành ancol : RCOR’ + H 2 Q Ni t → RCHOHR’ - Khử este thành ancol : RCOOR’ Q s LiAlH t → RCH 2 OH + R’OH c) Este hóa và thủy phân este RCOOH + R’OH RCOOR’+ H 2 O III- SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HYDROCACBON (SGK) V. Hoạt động kết thúc: 9<X->-P'`syŽ‚DH6'''`'s& LKM<v--<9-M".DH6-Dv:&N-O84G-b& Ch¬ng 2 : CACBOHINRAT Ngày soạn:30/08/2009 Tiết:7, 8 Tuần 3 Bµi 5 : GLUCOZƠ  I. Mơc tiªu cđa bµi häc 1. VỊ kiÕn thøc - BiÕt cÊu tróc ph©n tư d¹ng m¹ch hë cđa glucoz¬, fructoz¬. - BiÕt sù chun ho¸ gi÷a 2 ®ång ph©n: glucoz¬, fructoz¬. - HiĨu c¸c nhãm chøc cã trong ph©n tư glucoz¬, fructoz¬, vËn dơng tÝnh chÊt cđa c¸c nhãm chøc ®ã ®Ĩ gi¶i thÝch c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc cđa glucoz¬, fructoz¬. 2. KÜ n¨ng - RÌn lun ph¬ng ph¸p t duy trõu tỵng khi nghiªn cøu cÊu tróc ph©n tư phøc t¹p (cÊu t¹o vßng cđa glucoz¬, fructoz¬) 3.Träng t©m :glucoz¬ cã t/c cđa ancol ®a chøc vµ an®ehit ®on chøc II. Phương pháp<3A-7Y%!->.5>?7"\>[& III. Chuẩn bị& - Dơng cơ: kĐp gç, èng nghiƯm, ®òa thủ tinh, ®Ìn cån, th×a, èng nhá giät, èng nghiƯm nhá. - Ho¸ chÊt: glucoz¬, c¸c dung dÞch : AgNO 3 , NH 3 , CuSO 4 , NaOH. - M« h×nh: h×nh vÏ, tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc. IV. Thiết kế các hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BỔ SUNG TIẾT 1 Ho¹t ®éng 1 * GV cho HS quan s¸t mÉu glucoz¬. * HS tù nghiªn cøu SGK vỊ tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i thiªn nhiªn cđa glucoz¬. Ho¹t ®éng 2 Sư dơng phiĨu häc tËp sè 1 * GV hái HS - §Ĩ x¸c ®Þnh CTCT cđa glucoz¬ ph¶i tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiƯm nµo ? - Ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ nghiƯm ®Ĩ kÕt ln vỊ cÊu t¹o cđa glucoz¬. * HS tr¶ lêi + Khư hoµn toµn Glucoz¬ cho n- hexan. VËy 6 nguyªn tư C cđa ph©n tư Glucoz¬ t¹o thµnh I. TÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i thiªn nhiªn ( SGK ) II. CÊu tróc ph©n tư Glucoz¬ cã c«ng thøc ph©n tư lµ C 6 H 12 O 6 , tån t¹i ë hai d¹ng m¹ch hë vµ m¹ch vßng. - C¸c d÷ kiƯn thùc nghiƯm : sgk - KÕt ln Glucoz¬ cã cÊu t¹o cđa an®ehit ®¬n chøc vµ ancol 5 chøc, cã c«ng thøc cÊu t¹o thu gän lµ CH 2 OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH- CH=O. -OH ë C 5 céng vµo nhãm C=O t¹o ra 2 d¹ng vßng 6 c¹nh α vµ β. Trong thiªn nhiªn, Glucoz¬ tån t¹i hc ë ‚ C m  Q Giaựo Aựn Hoựa Hoùc 12 Naõng Cao 1 mạch dài + Phân tử Glucozơ cho phản ứng tráng bạc, vậy trong phân tử có nhóm -CH=O. + Phân tử Glucozơ tác dụng với Cu(OH) 2 cho dung dịch màu xanh lam, vậy trong phân tử có nhiều nhóm -OH ở vị trí kế nhau. + Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH 3 COO-, vậy trong phân tử có 5 nhóm -OH. Hoạt động 3 * HS nhắc lại khái niệm đồng phân * GV nêu các đồng phân có tính chất khác nhau. * HS nghiên cứu sgk cho biết hiện tợng đặc biệt về nhiệt độ nóng chảy của glucozơ. * GV nêu: - Glucozơ có hai nhiệt độ nóng chảy khác nhau, nh vậy có hai dạng cấu tạo khác nhau. -OH ở C 5 cộng vào nhóm C=O tạo ra 2 dạng vòng 6 cạnh và . - Viết sơ đồ chuyển hoá giữa dạng mạch hở và 2 đồng phân mạch vònglucozơ và của glucozơ. Hoạt động 4 Sử dụng phiếu học tập số 2 * HS - Quan sát GV biểu diễn thí nghiệm oxi hoá glucozơ bằng AgNO 3 trong dung dịch NH 3 . - Nêu hiện tợng, giải thích và viết PTHH. * HS làm tơng tự với thí nghiệm glucozơ phản ứng với Cu(OH) 2 . * GV yêu cầu HS viết phơng trình phản ứng khử glucozơ bằng H 2 . Hoạt động 5 * HS viết PTHH của phản ứng giữa dung dịch glucozơ và Cu(OH) 2 dới dạng phân tử. * HS nghiên cứu SGK cho biết đặc điểm cấu tạo của este đợc tạo ra từ glucozơ. Kết luận rút ra về đặc điểm cấu tạo của glucozơ. TIT 2 Hoạt động 6 Sử dụng phiếu học tập số 3 * HS nghiên cứu sgk: Cho biết điểm khác nhau giữa nhóm -OH đính với nguyên tử C số 1 với các nhóm -OH đính với các nguyên tử C khác của vòng glucozơ. * GV: Tính chất đặc biệt của nhóm -OH hemiaxetal tác dụng với metanol có dung dịch HCl làm xúc tác tạo ra este chỉ ở vị trí này. * HS nghiên cứu sgk cho biết tính chất của metyl -glucozit. GV:C% vit 4j"u * HS viết phơng trình phản ứng. * HS nghiên cứu sgk và tìm hiểu thực tế cuộc sống. Hoạt động 7 * HS - Nghiên cứu sgk cho biết đặc điểm cấu tạo của đồng phân quan trọng nhất của glucozơ dạng hoặc ở dạng . Trong dung dịch, hai dạng này chiếm u thế hơn và luôn chuyển hoá lẫn nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở. CH OH 2 H H H H H HO OH OH OH CH OH 2 H H H H HO OH OH O C 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 CH OH 2 H H H H H HO OH OH OH 1 2 3 4 5 6 -Glucozơ Glucozơ - Glucozơ III. Tính chất hoá học Glucozơ có các tính chất của nhóm anđehit và ancol đa chức. 1. Tính chất của nhóm anđehit a) - Oxi hóa Glucozơ bằng phức bạc amoniac (AgNO 3 trong dung dịch NH 3 ) Thí nghiệm: sgk Hiện tợng: Thành ống nghiệm láng bóng. Giải thích AgNO 3 + 3NH 3 +H 2 O[Ag(NH 3 ) 2 ]OH+ NH 4 NO 3 CH 2 OH[CHOH] 4 CHO+ 2[Ag(NH 3 ) 2 ]OHCH 2 OH[CHOH] 4 COONH 4 + 2Ag+3NH 3 + H 2 O. - Oxi hoá Glucozơ bằng Cu(OH) 2 khi đun nóng CH 2 OH[CHOH] 4 CHO+2Cu(OH) 2 +NaOH Q t CH 2 OH[CHOH] 4 COONa+Cu 2 O+3H 2 O . natri gluconat b) Khử Glucozơ bằng hiđro CH 2 OH[CHOH] 4 CHO+H 2 Q tNi CH 2 OH[CHOH] 4 CH 2 OH Sobitol 2. Tính chất của ancol đa chức (poliancol) a) Tác dụng với Cu(OH) 2 2C 6 H 11 O 6 H + Cu(OH) 2 (C 6 H 11 O 6 ) 2 Cu + 2H 2 O b) Phản ứng tạo este Glucozơ có thể tạo ra C 6 H 7 O(OCOCH 3 ) 5 3. Tính chất riêng của dạng mạch vòng Khi nhóm -OH ở C 1 đã chuyển thành nhóm -OCH 3 rồi, dạng vòng không thể chuyển sang dạng mạch hở đợc nữa. CH OH 2 H H H H H HO OH OH OH 1 2 3 4 5 6 + HOCH 3 HCl CH OH 2 H H H H H HO OCH OH OH 1 2 3 4 5 6 3 + H O 2 Metyl -glucozit 4. Phản ứng lên men C 6 H 12 O 6 C enzim Q `b Q `Q 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 IV. Điều chế và ứng dụng 1. Điều chế (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O Q Q sQHCl nC 6 H 12 O 6 PQ [...]... saccaroz¬ cã nhiỊu nhãm -OH kỊ nhau 2C12H22O11+ Cu(OH)2→ Cu(C12H21O11)2 + 2H2O b) Ph¶n øng víi Ca(OH)2 - ThÝ nghiƯm vµ hiƯn tỵng: saccaroz¬ hoµ tan hÕt vÈn ®ơc Khi sơc khÝ CO2 vµo dung dÞch canxi saccarat th× thÊy kÕt tđa - Gi¶i thÝch: C12H22O11+Ca(OH)2+H2O→ C12H22O11 .CaO 2H2O C12H22O11 .CaO 2H2O + CO2→ C12H22O11 + CaCO3+ 2 H2O 2 Ph¶n øng thủ ph©n C12H22O11+ H2O → C6H12O6 + C6H12O6 Glucoz¬ Fructoz¬ IV øng dơng... hai loại cao su : Cao su thiên nhiên và cao su Hoạt động 6: Phân loại tơ GV cho VD về một sớ tơ thuộc các nhóm riêng biệt gồm: Nhóm 1: tơ tằm, tơ nhện Nhóm 2: tơ visco, tơ xenlulozơ axetat Nhóm 3: Tơ capron, tơ nilon u cầu HS tìm hiểu về nguồn gớc của các nhóm tơ trên Sau đó gợi ý để các em phân loại được các loại tơ 35 Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao Hoạt động 8: Khái niệm cao su tổng... C6H5NH2 + 2 H2O 23 Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao V Hoạt động kết thúc: Củng cớ: Viết cơng thức cấu tạo, xác định bậc và gọi tên các amin có cơng thức C 3H9N Làm các bài tập 1, 2, 3, 7 SGK trang 61, 62 Dặn dò: Bài tập về nhà: Các bài tập còn lại trong SGK và SBT Đọc và chuẩn bị trước bài 12 Ngày soạn: 23/09/2008 Tiết 21, 22 Bài 12: AMINO AXIT MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Biết... TÍNH CHẤT VẬT LÝ Các amin axit là các chất rắn khơng màu, vị hơi ngọt, nhiệt độ nóng chảy cao, dễ tan trong nước 24 Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao vật lý của amin axit TÍNH CHẤT HĨA HỌC Tính chất axit – bazơ của dd amino axit Amino axit tác dụng với axit vơ cơ mạnh -> ḿi Hoạt động 3: tính chất hóa học (trọng tâm) - GV biểu diễn TN: Nhúng quỳ tím vào HOOC – CH2 – NH2 + HCl -> HOOC –... bản chất protein, có khả năng xúc tác cho các quá trình hóa nucleic học, đặc biết trong cơ thể sinh vật GV: Thế nào là enzim? Đặc điểm của xúc - Xúc tác enzim có 2 đặc điểm: tác enzim? + Có tính chọn lọc cao + Làm tăng tớc độ pư 109 – 1011 lần so với xúc tác hóa học 2 Axit nucleic 27 Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao - Axit nucleic là polieste của axit photphoric và GV: Thế... cộng vào liên kết đơi mà khơng làm thay đởi mạch polime VD: Cao su tác dụng với HCl cho sao su hiđroclo hóa b Phản ứng phân cách mạch polime: Tinh bột, xenlulozơ, protein, nilon,… bị thủy phân cắt mạch trong mơi trường axít, polistiren bị nhiệt phân cho stiren, cao su thiên nhiên bị nhiệt phân 32 Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao cho isopren,… Polime trùng hợp bị nhiệt phân hay quang phân... 89, 90 33 Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao Dặn dò: Bài tập về nhà: Các bài tập còn lại trong SGK và SBT Đọc và chuẩn bị trước bài 17 Tiết: 29, 30 Tuần 10 Ngày soạn: 20/10/2008 Bài 17: Vật liệu polime I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết khái niệm về các vật liệu: chất dẻo, cao su, tơ, sợi và keo dán Biết thành phần, tính chất, ứng dụng của chúng 2 Kó năng: Viết phương trình phản ứng hoá học tổng... khai khã chÞu , dƠ tan trong níc C¸c amin ®ång ®¼ng cao h¬n lµ nh÷ng chÊt láng hc r¾n, ®é tan trong níc gi¶m dÇn theo chiỊu t¨ng cđa khèi lỵng ph©n tư Anilin lµ chÊt láng , s«i ë 1840C, kh«ng mµu r¸t déc, Ýt tan trong níc , tan trong etanol, benzen §Ĩ l©u trong kh«ng khÝ, anilin chun sang mµu n©u ®en v× bÞ oxi hãa bëi oxi kh«ng 22 Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao khÝ Hết tiết 18 Ho¹t ®éng 1 III CÊu t¹o PH¢N... nCH2 = CH - CH = CH2 p ,t →  ( CH2 - CH = CH - CH2 )n Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền kém cao su thiên nhiên b) Cao su isopren Khi trùng hợp isopren có hệ xúc tác đặc biệt, ta được poliisopren gọi là cao su isopren : ( CH2 - C = CH - CH2 )n Chúng bền với dầu mỡ hơn cao su isopren III- KEO DÁN 1 Khái niệm Keo dán (keo dán tổng hợp hoặc keo dán tự nhiên) là loại vật liệu có khả năng kết dính hai... C - COOCH3 CH3 0 xt,t CH3 CH -C n COOCH3 - Poli(metyl metacrylat) có đặc tính trong suốt cho ánh sáng truyền qua tốt (trên 90%) nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas d) Poli(phenol - fomanđehit) (PPF) PPF có 3 dạng : nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit Nhựa novolac 34 Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao OH OH CH2 OH CH2 OH CH2 CH2 OH CH2 OH Nhựa rezol OH HOCH2 OH CH2 OH CH2 CH2OH CH2 CH2OH HO . chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu I. Mục tiêu của b i học 1. Kiến thức - Biết đặc i m cấu trúc phân tử của các hợp chất cacbonhiđrat tiêu biểu. - Hiểu m i liên quan giữa cấu trúc phân tử. trªn r i l i ®Ĩ ngi. Quan s¸t hiƯn tỵng. Gi i PŽ Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao thÝch. Cho vµo èng nghiƯm 2 ml hå tinh bét 2 % r i thªm vµo giät dung dÞch iot 0,05%, l¾c: Do cÊu t¹o ®Ỉc biƯt, tinh bét. øng cđa tinh bét v i iot. Kh«ng nªn cho iot qu¸ nhiỊu 3) ThÝ nghiƯm 3: Ph¶n øng cđa tinh bét v i iot. C¸ch tiÕn hµnh Cho vµo èng nghiƯm 2 ml hå tinh bét 2 % r i thªm vµo giät dung dÞch iot 0,05%,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKI), Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKI),

Từ khóa liên quan