0

Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKII)

53 8,182 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2014, 21:09

Bài 29 MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀMI. Mục tiêu1. Kiến thức: Tính chất hoá học và phương pháp điều chế NaOH bằng điện phân, hiểu được những quá trình hoá học xảy ra trên các điện cực, viết sơ đồ và phương trình điện phân. Những tính chất hoá học của các muối NaHCO3, Na2CO3; ứng dụng của chúng.2. Kĩ năng: Biết tìm hiểu tính chất của một số hợp chất cụ thể của kim loại kiềm theo quy trình chung: Suy đoán tính chất Kiểm tra dự đoánKết luận.II. Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, trực quan. Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao Tiết 48 Tuần 16 ngày soạn 27/11/2008 Bài 29 MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Tính chất hố học và phương pháp điều chế NaOH bằng điện phân, hiểu được những q trình hố học xảy ra trên các điện cực, viết sơ đồ và phương trình điện phân. - Những tính chất hố học của các muối NaHCO 3 , Na 2 CO 3 ; ứng dụng của chúng. 2. Kĩ năng: Biết tìm hiểu tính chất của một số hợp chất cụ thể của kim loại kiềm theo quy trình chung: Suy đốn tính chất Kiểm tra dự đốnKết luận. II. Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, trực quan. III. Chuẩn bị: - Dụng cụ: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đũa thủy tinh, đền cồn. - Hóa chất: Dd: NaOH, HCl, pp, CuSO 4 , NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , Ca(OH) 2 rắn, nước cất, giấy quỳ. IV. Thiết kế các hoạt động: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bổ sung HOẠT ĐỘNG 1 GV: Cho HS quan sát lọ chứa NaOH rắn HS: quan sát và cho biết màu sắc, trạng thái tồn tại GV: Biểu diễn TN hồ tan NaOH vào nước, cho học sinh cầm ống nghiệm, nhận xét hiện tượng. Hỏi: NaOH là bazơ mạnh hay yếu, trong nước phân li cho ra những ion nào, viết pư? Hỏi : Hãy cho biết những tính chất của dung dịch bazơ? Và hồn thành các phưong trình phản ứng sau đây? NaOH + Cu(NO 3 ) 2 HOẠT ĐỘNG 2 Hỏi: Trong thực tế em đã biết NaOH đã có những ứng dụng gì ? GV: NaOH được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối NaCl. GV: Treo sơ đồ thùng điện phân dung địch NaCl và mơ tả. HS: Viết các q trình xảy ra tại điện cực và viết phản ứng điện phân HOẠT ĐỘNG 3 GV: NaHCO 3 bền ở nhiệt độ thường, bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. Hỏi: Hãy viết pư để chứng minh rằng NaHCO 3 là chất lưỡng tính ? GV: Làm thí nghiệm: cho HCl vào ống nghiệm chứa NaHCO 3 . HS: Cho biết tính lưỡng tính của NaHCO 3 là do ion nào gây ra ? GV: tính bazơ vẫn là ưu thế I. Natrihidroxit: NaOH 1. Tính chất: - NaOH là chất rắn khơng màu, dễ hút ẩm, dễ nóng chảy, tan nhiều trong nước. - NaOH là một bazơ mạnh, phân li hồn tồn thành ion khi tan trong nước. NaOH → Na + + OH - - Tác dụng với dung dịch axit, oxit axit, muối. VD: NaOH + HCl CO 2 + NaOH 2.Ứng dụng: Có nhiều ứng dụng quan trọng trong cơng nghiệp: sx nhơm , xà phòng 3. Điều chế: điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn sơ đồ: d 2 NaCl (NaCl, H 2 O) catot anot Na + , H 2 O Cl - , H 2 O 2H 2 O + 2e → H 2 + 2OH - 2Cl - → Cl 2 + 2e Ptđp: 2NaCl+2H 2 O  → đpdd H 2 +2NaOH+Cl 2 II.Natri hidrocacbonat và natri cacbonat: 1. Muối natri hidrocacbonat:NaHCO 3 a. Tính chất: - là chất rắn màu trắng ít tan trong nước, bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. 2NaHCO 3 → Na 2 CO 3 +CO 2 +H 2 O - Là muối của axit yếu, khơng bền, tác dụng với axit mạnh. NaHCO 3 +HCl → NaCl+CO 2 + H 2 O HCO 3 - + H + → CO 2 + H 2 O - Là muối axit nên pư được với dung dịch bazơ Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 63 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao HS: Nghiên cứu những ứng dụng trong sgk HOẠT ĐỘNG 4 HS: Quan sát lọ chứa Na 2 CO 3 và nhận xét tính chất vật lí của nó Hỏi: Na 2 CO 3 là muối của axit nào? Hãy viết ptpư của Na 2 CO 3 với HCl dạng phân tử và ion thu gọn , từ đó nhận xét tính chất của nó ? Hỏi: Hãy cho biết dung dịch Na 2 CO 3 có mơi trường gì ? vì sao? pH lớn hay nhỏ hơn 7 ? HS: Đọc những ứng dụng của Na 2 CO 3 VD: NaHCO 3 + NaOH→ Na 2 CO 3 + H 2 O HCO 3 - + OH - → CO 3 - + H 2 O b. ứng dụng : sgk 2. Natricacbonat: Na 2 CO 3 a. Tính chất: - Là chất rắn màu trắng dễ tan trong nước, t o nc = 850 o C , khơng phân huỷ ở nhiệt độ cao. - Là muối của axit yếu nên pư với axit mạnh. Na 2 CO 3 +2HCl→ 2NaCl + CO 2 +H 2 O CO 3 - + 2H + → CO 2 + H 2 O ⇒ ion CO 3 2- nhận proton, nên có tính bazơ b. Ứng dụng: sgk V. Hoạt động kết thúc: Củng cố: Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 157. Dặn dò: Bài tập về nhà: Các bài tập còn lại trong SGK và SBT. Đọc và chuẩn bị trước bài 30. Tiết 49 Tuần 17 Ngày soạn: 29/11/2008 Bài 30 KIM LOẠI KIỀM THỔ I. Mục tiêu 1. Kiến thức: HS biết: vị trí, cấu hình e, năng lượng ion hố, số oxi hố của kim loại kiềm thổ, một số ứng dụng của kim loại kiềm thổ. Tính chất vật lí: t o nc và t o s tưong đối thấp, d nhỏ. - Tính chất hố học đặc trưng của kim loại kiềm thổ là tính khử mạnh nhưng yếu hơn Kim loại kiềm, tính khử tăng dần từ Be  Ba. - Phương pháp điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân nóng chảy muối clorua. 2. Kĩ năng: Biết thực hiện thao tác tư duy: vị trí, cấu tạo ngun tửSuy đốn tính chất Kiểm tra dự đốnKết luận. II. Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề. Thảo luận nhóm nhỏ. III. Chuẩn bị: - Bảng tuần hồn, sơ đồ điện phân nc MgCl 2 - Đèn cồn, cốc, kẹp gỗ, dây Mg, H 2 O, dd CuSO 4 IV. Thiết kế các hoạt động: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bổ sung HOẠT ĐƠNG 1 Hỏi: KLK thổ nằm ở nhóm nào trong BTH? Bao gồm những ngun tố nào? GV: treo BTH. HS: viết cấu hình e của Mg, Ca cấu hình e ngồi cùng TQ. Hỏi: cho biết KLKT có mấy e hố trị nằm ở phân lớp nào? Xu hướng của KLKT trong pư hố học. HOẠT ĐỘNG 2 GV: Hãy quan sát vào bảng số liệu - Cho biết t o nc, t o s, nhận xét ? - So sánh độ cứng của KLK với kl nhóm IIA ? Hỏi: Do những yếu tố nào mà kim loại nhóm IIA có độ cứng thấp, t o nc, t o s thấp? - Các kim loại này có kiểu mạng giống nhau hay khơng ?  t o nc, t o s có biến I. Vị trí và cấu tạo: 1. Vị trí của KLKT trong bảng tuần hồn: - Thuộc nhóm IIA, gồm: Be, Mg, Ca, Sr, Ba và Ra (phóng xạ). - Trong mỗi chu kì đứng sau KLK. 2. Cấu tạo và tính chất của KLK thổ: - Là ngun tố s. - Cấu hình e ngồi cùng TQ: ns 2 . - Xu hướng nhương 2e tạo ion M 2+ . Vd. Mg  Mg 2+ + 2e [Ne]3s 2 [Ne] II. Tính chất vật lí: - T o nc và t o s tương đối thấp - Kim loại thuộc nhóm IIA có độ cứng cao hơn KLK nhưng mềm hơn nhơm và những kim loại nhẹ, vì có d<5 g/cm 3 - Kiểu mạng tinh thể: Khơng giống nhau. III. Tính chất hố học: Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 64 t o đpnc đpnc Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao đổi theo quy luật ? HOẠT ĐỘNG 3 Hỏi: Hãy nhắc lại sự biến đổi bán kímh ngun tử trong một chu kì, so sánh với kim loại kiềm  tính chẩt đặc trưng là gì ? so sánh tính chất với KLK ? GV: Ở nhiệt độ thường Be, Mg pư chậm với O 2 , khi đốt nóng KLK thổ đều bố cháy trong khơng khí. GV: Làm TN: Mg cháy trong kk HS: Viết pư của KLK thổ với O 2 ,Cl 2 GV: Cho biết E o của KLK thổ từ -2,9V  -1,85V; E o H + /H 2 = 0,00V Hỏi: KLKT có khử được ion H + trong dung dịch axit? Giair thích? GV: Làm TN: Mg + dd HCl HS: Viết pư, xác định số oxh Hỏi: Hãy n/c SGK và cho biết khả năng pư của KLKT với H 2 O. HS: Viết ptpư của kim loại Ba, ca với H 2 O tạo ra dung dịch bazơ. HOẠT ĐỘNG 4 Hs: Đọc SGK và cho biết kloại nhó IIA có những ứng dụng gì ? hợp kim của Mg để chế tạo máy bay, tên lửa . GV: Trong Tnhiên, KLKT tồn tại ở dạng M 2+ trong các hợp chât.  PP điều chế KLK thổ là đpnc muối của chúng. KLK thổ có tính khử mạnh, yếu hơn KLK. Tính khử tăng dần từ Be  Ba. 1. Tác dụng với phi kim: Khi đốt nóng, KLK thổ pư với oxi (cháy). VD: 2Mg + O 2  2MgO TQ: 2M + O 2  2MO - Tác dụng với Hal: VD: Ca + Cl 2  CaCl 2 2. Tác dụng với axit: - KLK thổ khử được ion H + trong dung dịch axit thành H 2 và E o M 2+ /M < E o H + /H 2 . VD: Ca + 2HCl CaCl 2 + H 2 TQ: M + 2H +  M 2+ + H 2 3. Tác dụng với nước: - Be khơng pư. - Mg: pứ chậm ở nhiệt độ thường. - Ca, Sr, Ba pư ở nhiệt độ thường. VD: Ca + 2 H 2 O  Ca(OH) 2 +H 2 Mg + 2H 2 O MgO + H 2 IV. Ứng dụng và điều chế: 1. Ứng dụng: - Kim loại Be tạo ra những hợp kim bền, có tính đàn hồi cao. - Kim loai Mg tạo ra hợp kim nhẹ ,bền. - Ca: Dùng đẻ tách oxi, S ra khỏi thép. 2. Điều chế: * P 2 : Đpnc muối halogenua. Vd: MgCl 2 Mg + Cl 2 TQ: MX 2 M + X 2 V. Hoạt động kết thúc: Củng cố: Làm các bài tập 1, 2, 3, 6, 7 SGK trang 161. Dặn dò: Bài tập về nhà: Các bài tập còn lại trong SGK và SBT. Đọc và chuẩn bị trước bài 31. Tiết 50 Tuần 17 Ngày soạn 01/12/2008 Bài 31 MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - HS hiểu tính chất hố học của hidroxit, cacbonat, sunfat của kim loại kiềm thổ. - HS biết: Một số ứng dụng quan trọng của một số hợp chất KL kiềm thổ. 2. Kĩ năng: - Biết cách tiến hành một số thí nghiệm kiểm tra đánh giá tính chất hố học của Ca(OH) 2 , CaCO 3 , CaSO 4 . - Biết cách nhận biết từng chất Ca(OH) 2 , CaCO 3 , CaSO 4. II. Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, trực quan. III. Chuẩn bị: - Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn. - Nước vơi trong, CaCO 3 , CaSO 4 , dd HCl, H 2 O, Ca(HCO 3 ) 2 , Na 2 CO 3 . IV. Thiết kế các hoạt động: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bổ sung HOẠT ĐỘNG 1 HS: nghiên cứu tính chất vật lí của Ca(OH) 2 dựa vào quan sát mẫu I. Một số hợp chất của Canxi: 1. Canxi hidroxit: a. tính chất: Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 65 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao Ca(OH) 2 . Hỏi: dd Ca(OH) 2 có tính chất gì ? hãy nêu những tính chất hố học đặc trưng và viết pư minh hoạ. HS:Ca(OH) 2 + CO 2  GV: hướng dẫn HS lập tỉ lệ: nOH - /n CO2 . Ca(OH) 2 + FeCl 2  Hỏi: hãy cho biết những ứng dụng trong thực tế của Ca(OH) 2 mà em biết ? HS: nghiên cứu SGK và trả lời. HOẠT DỘNG 2 Hỏi: CaCO 3 là muối của axit nào ? hăy nêu những tính chất hoa học của CaCO 3 ? HS: viết ptpư minh hoạ. GV: CaCO 3 phản ưng với CO 2 và H 2 O để tạo ra muối axit, hãy viết phản ứng xảy ra chiều thuận giải thích sự xâm thực của nứơc mưa đối với đá vơi, chiều nghịch gt sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động, cặn đá vơi trong ấm đun nước. HOẠT ĐỘNG 3 Hỏi: canxi sufat kết tinh có mấy loại ? - Để có thạch cao nung và thạch cao khan ta phải thực hiện q trình nào ? HS: tìm hiểu các ứng dụng của thạch cao. - Là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước - Dung dịch Ca(OH) 2 (nước vơi trong) là một bazơ mạnh. Ca(OH) 2 Ca 2+ + 2OH - - Dung dịch Ca(OH) 2 có những tính chất của một dung dịch bazơ kiềm. VD: Ca(OH) 2 + HNO 3  Ca(OH) 2 + CuSO 4  b. Ứng dụng: SGK 2. Canxicacbonat: a. Tính chất: -là chất rắn màu trắng khơng tan trong nước -là muối của axit yếu nên pư với những axit mạnh hơn VD: CaCO 3 + HCl  CaCO 3 + CH 3 COOH  -phản ứng với CO 2 và H 2 O: CaCO 3 + CO 2 H 2 O Ca(HCO 3 ) 2 b. ứng dụng : SGK. 3. Canxi sunfat: CaSO 4 -Là chất rắn, màu trắng , ít tan trong nước. -Tuỳ theo lượng nước kết tinh mà ta có 3 loại: . CaSO 4 .2H 2 O: thạch cao sống . 2CaSO 4 . H 2 O: thạch cao nung . CaSO 4 : thạch cao khan. 2CaSO 4 . 2H 2 O  2CaSO 4 .H 2 O + 3 H 2 O * ứng dụng: SGK. V. Hoạt động kết thúc: Củng cố: Làm các bài tập 1, 2, 6, 7, 8, 9 SGK trang 167, 168. Dặn dò: Bài tập về nhà: Các bài tập trong SBT. Đọc và chuẩn bị trước phần nước cứng. Tiết 51 Tuần 17 Ngày soạn 03/12/2008 Bài 31 MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ (tt) I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Học sinh biết được nước tự nhiên khác với nước cất hoặc nước mưa lấy trực tiếp, vì sao có chứa cation Ca 2+ , Mg 2+ . Biết cách phân loại nước cứng. Tác hại của nước cứng.HS nắm được ngun tắc và phương pháp làm mềm nước cứng, viết được phản ứng minh hoạ. 2. Kĩ năng: Biết cách xử lí nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu. II. Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, trực quan. III. Chuẩn bị: - Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn. - Nước vơi trong, CaCO 3 , CaSO 4 , dd HCl, CH 3 COOH, H 2 O, Ca(HCO 3 ) 2 , Na 2 CO 3 , CaCl 2 , CuCl 2 , dd xà phòng. IV. Thiết kế các hoạt động: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bổ sung HOẠT ĐỘNG 1 Hỏi: 1) Nước có vai trò như thế nào đối II. Nước cứng: 1. Nước cứng: Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 66 t o Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao với đời sống con người và sản xuất? 2) Nước sinh hoạt hàng ngày lấy từ đâu? Là nguồn nứơc gì? GV: thơng báo - Nước tự nhiên lấy từ sơng suối, ao hồ. nước ngầm là nứơc cứng, vậy nước cứng là gì? - Nước mềm là gì? lấy vdụ HOẠT ĐỘNG 2 GV: Tuỳ thuộc vào thành phần anion gốc axit có trong nước cứng , người ta chia làm 2 loại: GV: Lấy vd các muối trong nước cứng tạm thời HS: tìm ra đặc điểm của nước cứng tạm thời HS: Nghiên cứu sgk và cho biết nước cứng tạm thời và nước cưng vĩnh cữu khác nhau ở điểm nào ? HOẠT ĐỘNG 3 Hỏi: Trong thực tế em đã biết những tác hại nào của nước cứng ? HS: đọc sgk và thảo luận HOẠT ĐƠNG 4 Gv: Như chúng ta đã biết nước cứng có chứa các ion Ca 2+ , Mg 2+ , vậy theo các em ngun tắc để làm mềm nước cứng là gì? Hỏi: Nước cứng tạm thời có chứa những muối nào ? khi đung nóng thì có những phản ứng hố học nào xảy ra ? - Có thể dùng nước vơi trong vừa đủ để trung hồ muối axit tành muối trung hồ khơng tan , lọc bỏ chất khơng tan được nứơc mềm. Hỏi: Khi cho dung dịch Na 2 CO 3 , Na 3 PO 4 vào nước cứng tạm thời hoặc vĩnh cửu thì có hiện tượng gì xảy ra ? Viết pư dưới dạng ion. HOẠT ĐỘNG 5 Gv: Dựa trên khả năng có thể trao đổi ion của một số chất cao phân tử tự nhiên hoặc nhân tạo. Vd: natri silicat - Nước có vai trò cực kì quan trọng đối với đời sống con người và sản xuất. - Nước thường dùng là nước tự nhiên có hồ tan một số hợp chất của canxi, magie như: Ca(HCO 3 ) 2 , Mg(HCO 3 ) 2 , CaSO 4 , MgSO 4 , CaCl 2  vì vậy nước tự nhiên có chứa các ion Ca 2+ , Mg 2+ . Nước có chứa nhiều ion Ca 2+ , Mg 2+ gọi là nước cứng. nước có chứa ít hoặc khơng chứa các ion trên gọi là nước mềm. 2. Phân loại nước cứng: Tuỳ thuộc vào thành phần anion gốc axit có trong nứơc cứng, chia làm 3 loại: a. Nước cứng tạm thời: là nước cứng có chứa anion HCO 3 - . ( của các muối Ca(HCO 3 ) 2 , Mg(HCO 3 ) 2 ) b. Nước cứng vĩnh cữu: là nước cứng có chứa các ion Cl - , SO 4 2- hoặc cả 2. ( của các muối CaCl 2 , CaSO 4 , MgCl 2 ). c. Nước có tính cứng tồn phần là nước có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu. 3. Tác hại của nước cứng: SGK 4. Cách làm mềm nước cứng: Ngun tắc: làm giảm nồng độ ion Ca 2+ , Mg 2+ trong nước cứng bằng cách chuyển 2 ion tự do này vào hợp chất khơng tan hoặc thay thế chúng bằng những cation khác.  có 2 phương pháp: a. Phương pháp kết tủa: * Đối với nước cứng tạm thời: - Đun sơi trước khi dùng M(HCO 3 ) 2  MCO 3  + CO 2 + H 2 O lọc bỏ kết tủa được nước mềm. - Dùng nước vơi trong vừa đủ: M(HCO 3 ) 2 + Ca(OH) 2  MCO 3  + CaCO 3  + 2H 2 O * Đối với nước cứng vĩnh cữu: dùng các dung dịch Na 2 CO 3 , Na 3 PO 4 để làm mềm nước. M 2+ + CO 3 2-  MCO 3 ↓ 3M 2+ + 2PO 4 3-  M 3 (PO 4 ) 2 ↓ b. Phương pháp trao đổi ion: cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion( ionit), chất này hấp thụ Ca 2+ , Mg 2+ , giải phóng Na + , H +  nước mềm . V. Hoạt động kết thúc: Củng cố: Làm các bài tập 3, 4, 5, 10, 11, 12 SGK trang 167, 168. Dặn dò: Bài tập về nhà: Các bài tập còn lại trong SGK và SBT. Đọc và chuẩn bị trước bài 32. Tiết 52 Tuần 18 Ngày soạn 04/12/2008 Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 67 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao Bài 32 Luyện Tập TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Ơn tập , củng cố, hệ thống hóa những tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng. 2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng hóa học, giải bài tập tổng hợp có nội dung liên quan. II. Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề. III. Chuẩn bị: Câu hỏi và bài tập. IV. Thiết kế các hoạt động Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bổ sung Hoạt động 1: Tính chất hóa học - GV u cầu HS so sánh cấu hình e ngun tử, năng lượng ion hóa, thế điện cực chuẩn của kl kiềm và kl kiềm thổ. - HS viết pthh của Na, Ca khử nước, phi kim, axit. Na + H 2 O NaOH + ½ H 2 Ca + 2H 2 O Ca(OH) 2 + H 2 2Na + Cl 2  2NaCl Ca + Cl 2 CaCl 2 2Na + 2HCl 2NaCl + H 2 Ca + 2HCl CaCl 2 + H 2 - GV u cầu HS so sánh tính bazơ của hidroxit kl kiềm và hidroxit kl kiềm thổ. Viết các pthh minh họa. Hoạt động 2: Điều chế - GV u cầu HS nêu được: Các kl kiềm, kl kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp điện phân, thu được kl ở catot - HS viết sơ đồ điện phân điều chế Na, Mg từ muối NaCl, MgCl 2 . Hoạt động 3: Giải bài tập GV u cầu HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK. Bài tập 5: Có hỗn hợp rắn gồm: NaOH, CaCO 3 , Na 2 CO 3 . Hãy nêu cách tiến hành để xác định phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. 1. Tính khử của kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ: Đều có tính khử mạnh, song kl kiềm có tính khử mạnh hơn kl kiềm thổ. MM n+ +ne VD: Na + H 2 O NaOH + ½ H 2 Ca + 2H 2 O Ca(OH) 2 + H 2 2Na + Cl 2  2NaCl Ca + Cl 2 CaCl 2 2Na + 2HCl 2NaCl + H 2 Ca + 2HCl CaCl 2 + H 2 2. Tính chất của các hợp chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ: - Hiđroxit của kim loại kiềm đều là những bazơ mạnh và mạnh hơn hidroxit của kim loại kiềm thổ. - Hidrocacbonat của kim loại kiềm và kl kiềm thổ có tính lưỡng tính là do ion HCO 3 - . - Cacbonat có tính bazơ là do ion CO 2- 3 . 3. Điều chế 2NaCl → đpnc 2Na + Cl 2 MgCl 2 → đpnc Mg + Cl 2 Bài tập 1: Chọn B. Bài tập 2: Chọn B. Bài tập 3: Chọn C. Bài tập 4: a. Mg + 2HCl MgCl 2 + H 2 b. MgCl 2 → đpnc Mg + Cl 2 c. MgCl 2 + 2NaOHMg(OH) 2 + 2NaCl V. Hoạt động kết thúc: Đọc và chuẩn bị trước bài thực hành số 5. ( Bài 36) Tiết 53 Tuần 18 Ngày soạn 07/12/2008 Bài 36: BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 I. Mục tiêu: - Củng cố kiến thức về một số tính chất hoá học của Na, Mg, Al và hợp chất của nhôm. - Tiếp tục rèn luyện kó năng thao tác, quan sát và giải thích hiện tượng trong thí nghiệm. II. Chuẩn bò dụng cụ: Dụng cụ thí nghiệm Hoá chất Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 68 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao - Cốc thuỷ tinh 500ml: 3, ng hình trụ có đế:1, ng nghiệm: 5, Phễu thuỷ tinh cỡ nhỏ :1, ng hút nhỏ giọt: 3, Giá để ống nghiệm: 1, Đũa thuỷ tinh: 1, Kẹp kim loại: 1 - Na, Mg sợi hoặc băng dài, Al lá - MgO, CaSO 4 , BaSO 4 , CaCl 2 , BaCl 2 , CuSO 4 bão hòa, phenolphtalein. III. Các hoạt động thực hành: Chia học sinh theo 6 nhóm thực hành, mỗi nhóm từ 6 – 8 em Hoạt động của thầy và trò Nội dung Bổ sung Hoạt động 1: Cơng việc đầu buổi thực hành: - Chia số HS trong lớp ra từng nhóm thực hành Từ 6 đến 8 HS. - Nêu mục tiêu, u cầu tiết thực hành và những điểm cần lưu ý trong tiến hành thí nghiệm. - Phản ứng của Na với nước xảy ra rất mạnh, GV lưu ý HS chỉ lấy mẩu Na nhỏ bằng hạt gạo. Hoạt động 2: Thí nghiệm 1 - Cần lưu ý cho học sinh: + Dùng kẹp đốt hóa chất để lấy các kl Na, Mg, Al khơng lấy bằng tay. + Cần đặt ống hình trụ trong cốc thuỷ tinh 500ml. Đổ nước vào cốc cho đến khi mực nước dâng lên trong ống hình trụ chỉ cách mép dưới của nút cao su chừng 1cm. Nhằm mục đích: * Đảm bảo an toàn hơn do sự tạo thành hỗn hợp khí nổ ( H 2 mới tạo thành và oxi củakhông khí có sẵn trong ống hình trụ) giảm đi nhiều. * Tiết kiệm hoá chất. - ng đốt H 2 phải có đầu vuốt nhọn. - Để đơn giản hơn ta có thể thực hiện phản ứng trong một thí nghiệm . đặt ống nghiệm trên giá để ống nghiệm và rót nước vào ống cho đến khi mực nước cách nút dưới nút cao su chừng 1cm. Dùng kẹp sắt cho vào ống nghiệm miếng Na bằng ½ hạt đậu xanh. Một tay đậy nhanh miệng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua, tay kia đưa que đốm đang cháy vào gần đầu ống dẫn khí. Có tiếng nổ bép và ngọn lửa hiđro cháy. - Lưu ý: đặt vào cốc nước đoạn dây Mg đã làm sạch và được uốn theo hình lò so. p ngược ống nghiệm đã chứa đầy nước lên đoạn dây Mg nói trên. Hoạt động 3: Thí nghiệm 2: Phản ứng của MgO với nước Thí nghiệm 1: Phản ứng của Na, Mg, Al với nước. Chuẩn bò và tiến hành thí nghiệm a, b như SGK đã viết. - Cho mẫu Na vào ống nghiệm (1) chứa nước đã nhỏ vài giọt dd phenolphtalein, Na tác dụng nhanh với nước, tạo thành dd kiềm mạnh, dd chuyển sang màu hồng. - Cho mẫu Mg vào ống nghiệm (2) chứa nước đã nhỏ vài giọt dd phenolphtalein, Mg tác dụng với nước tạo thành Mg(OH) 2 , có bọt khí H 2 li ti nổi lên nhưng dd khơng chuyển sang màu hồng. - Cho mẫu Al vào ống nghiệm (3) chứa nước đã nhỏ vài giọt dd phenolphtalein, dd khơng chuyển sang màu hồng. Hiện tượng trên là do ở nhiệt độ thường Al có thể khử được nước giải phóng H 2 nhưng phản ứng nhanh chóng bị dừng lại vì lớp Al(OH) 3 kết tủa keo bám trên bề mặt lá nhơm đã ngăn cản khơng cho Al tiếp xúc với nước. - Khi đun nóng các ống nghiệm (2), (3), dd trong ống nghiệm (2) chuyển sang màu hồng, dd trong ống nghiệm (3) vẫn khơng màu. * Kết luận: Na pư với nước ở nhiệt độ thường. Mg t/d chậm ở nhiệt độ thường, t/d nhanh ở nhiệt độ cao. Al khơng t/d với nước. Thí nghiệm 2: Phản ứng của MgO với nước Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 69 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao * Lưu ý: Nếu khơng có MgO có thể dùng kẹp đốt cháy đoạn dây Mg và thu hồi MgO (chất bột mịn màu trắng) nằm trên mặt kính đồng hồ. Hoạt động 4: Thí nghiệm 3: GV u cầu HS giải thích hiện tượng và viết pt hóa học của phản ứng. Cho vào ống nghiệm một ít bột MgO, thêm 2 ml nước vào ống nghiệm, lắc nhẹ, lấy một giọt chất lỏng nhỏ vào giấy PP. * Hiện tượng, giải thích: MgO tác dụng với nước tạo thành Mg(OH) 2 làm hồng pp. MgO + H 2 O Mg(OH) 2 Đun sơi dd trên, Mg(OH) 2 bị phân hủy thành MgO và nước nên khơng làm đổi giáy tẩm dd pp. Thí nghiệm 3: Tiến hành thí nghiệm như SGK. * Hiện tượng, giải thích: - Trong ống nghiệm chứa dd CaCl 2 xuất hiện ít kết tủa trắng hơn trong ống nghiệm chứa BaCl 2 . R 2+ + CO −2 3 → RCO 3  * Kết luận: BaSO 4 ít tan hơn CaSO 4 . V. Công việc sau buổi thực hành: GV lµm l¹i TN nµo HS lµm cha thµnh c«ng. - GV nhận xét buổi thực hành. Yêu cầu HS viết tường trình. - HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh phòng thí nghiệm, lớp học. Đọc và chuẩn bị đề cương ơn thi học kì I. Tiết 54, 55, 56 Tuần 18, 19 Ngày soạn 12/12/2008 ÔN TẬP HỌC KÌ I I. Mục tiêu 1. Kiến thức: n tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức các chương về hóa hữu cơ ( Este- lipit, Cacbohidrat, Amin- Amino axit- Protein, Polime và vật liệu polime) và hóa vô cơ (Đại cương về kim loại, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ). 2. Kó năng: Phát triển kó năng dựa vào cấu tạo của chất để suy ra tính chất và ứng dụng của chất. Rèn kó năng giải bài tập trắc nghiệm. II. Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề. III. Chuẩn bò: Câu hỏi và đề cương ôn tập. IV. Thiết kế các hoạt động Chọn kết quả đúng ở mỗi câu và đánh chéo (x) vào bảng sau : 1 . Để bảo quản kim loại Na trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cách nào sau đây : A Ngâm trong rượu B Bảo quản trong bình khí NH 3 C Ngâm trong nước D Ngâm trong dầu hỏa 2. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng dễ dàng với nước ở nhiệt độ thường là: A. Mg, Na. B. Na, Ba. C. Mg, Ba. D. Cu, Al. 3. Hidroxit nào sau đây có tính lưỡng tính: A. NaOH. B. Cu(OH) 2 C. Al(OH) 3 D. Mg(OH) 2 4. Kim loại kiềm có thể điều chế được trong cơng nghiệp theo phương pháp nào sau đây : A Nhiệt luyện B Thủy luyện C Điện phân dung dịch D Điện phân nóng chảy 5. Các ngun tố nhóm IA của bảng tuần hòan có đặc điểm nào chung sau đây: A Số e lớp ngòai cùng B Số lớp e C Số nơtron D Số điện tích hạt nhân 6. Chất nào sau đây được sử dụng để khử tính cứng của nước cứng vĩnh cửu : A. NaNO 3 . B.Ca(OH) 2 C. Chất trao đổi ion(Zeolit) D. CaCl 2 Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 70 Giỏo ỏn Húa Hc 12 Nõng Cao 7. Loi qung no sau õy cú cha nhụm ụxit trong thnh phn húa hc : A. Pirit. B. Boxit. C. ụlụmit. D. ỏ vụi. 8. Cỏc nguyờn t kim loi no c sp xp theo chiu tng ca tớnh kh : A. Al, Fe, Zn, Mg B. Ag, Cu , Al , Mg C. Na, Mg,Al, Fe D. Ag, Cu, Mg, Al 9. Trong s cỏc phng phỏp lm mm nc cng sau , phng phỏp no ch lm mm nc cng tm thi ? A. Phng phỏp húa hc B. Phng phỏp trao i ion C. Phng phỏp ct nc D. Phng phỏp un sụi nc 10. Trng hp no sau õy l n mũn in húa ? A. Km b phỏ hy trong khớ clo B. Km trong dung dch H 2 SO 4 lừang C. Natri chỏy trong khụng khớ D. Thộp trong khụng khớ m 11. Hin tng hp kim dn in v dn nhit kộm kim loi nguyờn cht vỡ liờn kt húa hc trong hp kim l : A. Liờn kt ion B. Liờn kt kim loi v liờn kt cng húa tr C. Liờn kt kim loi D. Liờn kt cng húa tr lm gim mt e t do 12. Dóy gm cỏc kim loai u phn ng vi dung dch CuSO 4 l : A. Al , Fe, Mg , Cu B. Na, Al, Fe, Ba C. Na, Al, Cu D. Ba, Mg, Ag ,Cu 13. Dung dch A cha 5 ion : Mg 2+ , Ba 2+ , Ca 2+ v 0,1 mol Cl - , 0,2 mol NO 3 - . Thờm dn V lớt dung dch K 2 CO 3 1M vo dung dch A n khi c lng kột ta ln nht . V cú giỏ tr l : A. 0,15 B. 0,25 C. 0,3 D. 0,2 14. Hin tng no xy ra khi cho t t dung dch HCl cho n d vo dung dch natrialuminat A. Khụng cú hin tng no xy ra B. Cú kt ta dng keo , kt ta khụng tan C. Ban u cú kt ta dng keo, lng kt ta tng dn n cc i, sau ú kt ta tan dn D. Ban u cú kt ta dng keo, sau ú tan n 15. Dóy kim loi no sau õy c sp xp theo chiu tng tớnh dn in tng dn : A. Fe, Al, Cu, AG B. Ca, Mg, Al, Fe C. Fe, Mg, Au , Hg D. Cu, Ag, Au, Ti 16. Hũa tan 0,5 gam hn hp gm Fe v mt kim loi húa tr 2 trong dung dch HCl thu c 1,12 lit khớ (ktc) . kim loi húa tr 2 ú l A. Zn B. Mg C. Ca D. Be 17. Cho 16,2 gam mt kim loi M cú húa tr n tỏc dng vi 0,15 mol oxi. cht rn thu c sau phn ng dem hũa tan vo dung dch HCl d thy thúat ra 13,44 lớt khớ H 2 (ktc), phn ng xy ra hũan tũan . kim loi M l A. Mg B. Ca C. Al D. Fe 18. hũa tan hũan tũan 20 gam hn hp Fe v Mg trong dung ch HCl thu c 1 gam khớ H 2 . cụ cn dung dch thỡ thu c bao nhiờu gam mui khan A. 55,5gamB. 50gam C. 56,5 gam D. 27,55 gam 19. Hũa tan 4,59 gam Al bng dung dch HNO 3 lừang thu c hn hp khớ gm NO v N 2 O cú t khi hi i vi H 2 l 16,75. t l th tớch ca khớ N 2 O/NO l : A. 2/3 B. 1/3 C. 3/1 D. 3/2 20. Hũa tan hũan tũan 0,1 mol hn hp Na 2 CO 3 v KHCO 3 vo dung dch HCl d, dn khớ thu c vo bỡnh ng dung dch Ca(OH) 2 d thỡ lng kt ta to ra l m gam. Giỏ tr ca m l : A. 7,5 B. 10 C. 15 D. 0,1 21. Cú 6 dung dch ng trong 6 l : NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 , MgCl 2 , AlCl 3 , FeCl 2 , FeCl 3 . ch dựng mt cht no sau õy giỳp nhn bit 6 cht trờn A. Dung dch NaOH B. Dung dch Ba(OH) 2 C. Dung dch ZnSO 4 D. Dung dch NH 3 22. Cho 3,87 gam bt nhụm phn ng va vi dung dch mui XCl 3 to thnh dung dch Y. khi lng cht tan trong dung dch Y gim 4,06 gam so vi dung dch XCl 3 . Cụng thc phõn t cu mui XCl 3 l cht no sau õy : Giaựo vieõn: Hoaứng Ngoùc Thaùch 71 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao A. CrCl 3 B. FeCl 3 C. BCl 3 D. AlCl 3 23. Hòa tan hòan tòan 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hóa trị I và một muối cacbonat của kim lọai hóa trị II vào dung địch HCl thấy thóat ra 0,2 mol khí. khi cơ cạn dung dịch sau phản ứng thì thundượcc bao nhiêu gam muối khan: A. 26gam B. 26,8 gam C. 28 gam D. 28,6 gam 24. Hỗn hợp X gồm 2 kim lọai A và B nằm kế tiếp nhau trong bảng tuần hòan. Lấy 6,2 gam X hòa tan hòan t5òan vào nước thu được 2,24 lít H 2 (đktc). A và B là 2 kim lọai A. Na, K B. K, Rb C. Li, Na D. Rb, Cs 25. Nhúng một thanh nhơm nặng 50 gam và 400 ml dung dịch CuSO 4 0,5 M . sau một thời gian lấy thanh nhơm ra cân nặng 51,38 gam . khối lượng Cu thóat ra là: A. 0,64 gam B. 1,92 gam C. 1,28 gam D. 2,56 gam Tiết 58, 59 Tuần 20 Ngày soạn: 30/12/2008 Bài 33 NHƠM I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Biết được vị trí của nhơm trong bảng tuần hồn, biết cấu tạo ngun tử và biết được cấu hình electron và số e hố trị của Al. Biết những tính chất vật lí quan trọng của Al: dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, nhẹ và bền. Nắm được tính chất hố học của Al là tính khử mạnh, trong các phản ứng hố học nó dễ bị oxi hố thành ion có điện tích duy nhất là Al 3+ . Giải thích được tính chất này và có khả năng dẫn ra được những phản ứng hố học để minh hoạ tính khử mạnh của Al. 2. Kĩ năng: Từ những tính chất vật lí, hố học của Al, HS suy ra những ứng dụng quan trọng. II. Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, trực quan. III. Chuẩn bị: - Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, cốc sứ. - Bột Al, Mg, bột Fe 2 O 3 , dd NaOH đặc, lá Al. IV. Thiết kế các hoạt động: Nội dung Hoạt động của thầy và trò Bổ sung I. Vị trí và cấu tạo: 1. Vị trí của nhơm trong bảng tuần hồn: Al 13 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 vị trí: Ơ 13, chu kì 3, nhóm IIIA - Trong chu kì Al đưng sau Mg, trước Si - Trong nhóm IIIA: Al đứng sau B. 2. Cấu tạo của nhơm: - Là ngun tố p, có 3 e hố trị. Xu hướng nhường 3 e tạo ion Al 3+ Al  Al 3+ + 3e [Ne]3s 2 3p 1 [Ne] - Trong hợp chất nhơm có số oxi hố +3 - Cấu tạo đơn chất : LPTD II. Tính chất vật lí của nhơm: (sgk) III. Tính chất hố học: E o Al 3+ /Al = -1,66 V; I 1 , I 2 , I 3 thấp  Al là kim loại có tính khử mạnh. (yếu hơn KLK, KLK thổ) 1. Tác dụng với phi kim: tác dụng trực tiếp và mãnh liệt với nhiều phi kim. Vd: 4 Al + 3O 2  2 Al 2 O 3  Al khử nhiều phi kim thành ion âm . 2. Tác dụng với axit: a. Với các dung dịch axit HCl, H 2 SO 4 lỗng: Vd: 2Al + 6HCl  2AlCl 3 + 3H 2 Pt ion: 2Al + 6H +  2 Al 3+ + 3H 2 HOẠT ĐỘNG 1 HS: Viết cấu hình e của nhơm và cho biết vị trí của nhơm trong BTH. GV: Treo BTH và u cầu: HS: Xác định trong mỗi chu kì , nhóm III A, kim loại nhơm đứng sau và trước ngun tố nào ? Hỏi: 1) Hãy cho biết nhơm thuộc loại ngun tố gì ? có bao nhiêu e hố trị ? 2) Nhận xét gì về năng lượng ion hố của nhơm từ đó cho biết tính chất cơ bản của nhơm và SOH của nó trong các hợp chất HOẠT ĐỘNG 2 HS: nghiên cứu sgk và thảo luận rút ra những tính chất vật lí quan trọng của nhơm. HOẠT ĐỘNG 3 Hỏi: dựa vào cấu tạo ngun tử, E o Al 3+ /Al ; Năng lượng ion hố cảu nhơm, hãy cho biết tính chất hố học của nhơm là gì ? HS: lấy vd về một số phản ứng của nhơm với phi kim đã học. - HS xác định số oxi hố và vai trò cảu nhơm trong phản ứng trên. HOẠT ĐỘNG 4 Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 72 [...]... chất vật lí và hóa học chung của nhơm, crom và hợp chất quan trọng của chúng - Cặp oxi hóa- khử của kim loại Thiết lập được mối quan hệ giữa các đơn chất và hợp chất, giữa các hợp chất với nhau của mỗi nguyên tố dựa vào tính chất hoá học của chúng Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 86 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao 2 Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để giải các bài tập có liên quan đến tính chất hoá học của các đơn... dụng cụ, hoá chất, vệ sinh phòng thí nghiệm, lớp học Tiết sau ơn tập chương 7 Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 95 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao Tiết 78 Tuần 30 Ngày soạn 25/02/2009 ƠN TẬP SẮT, ĐỒNG VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC I Mục tiêu 1 Kiến thức: Củng cố những kiến thức về: - Tính chất vật lí và hóa học chung của sắt, đồng và hợp chất quan trọng của chúng - Hệ thống hóa về tính chất và ứng dụng của một số kim... năng: Vận dụng kiến thức về tính chất hoá học của sắt và các hợp chất của sắt để giải thích các quá trình hoá học xảy ra trong lò luyện gang và thép II Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, trực quan III Chuẩn bị: - Tranh vẽ sơ đồ lò cao và các phản ứng xảy ra trong lò cao Tranh vẽ sơ đồ lò thổi oxi 83 Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao - Một số mẫu vật bằng gang thép Sưu... tính oxi hóa - Vị trí của ngun tố trong BTH mạnh, dễ bị khử đến kim loại - Đặc điểm cấu tạo của ngun tử - các ngun tố đồng, niken, kẽm đều 91 Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao thuộc chu kì 4, lần lượt ở các nhóm VIIIB, IB, IIB - Chì là ngun tố thuộc chu kì 6, nhóm IVA - Tính chất hố học cơ bản - Ứng dụng của từng kim loại - Phương pháp điều chế GV: Dành thời gian cho học sinh... khi tác dụng với chất oxi hố HS: Do sắt là ngun tố d nên e hóa trị nằm mạnh thì sắt nhường thêm 1 e ở phân ở phân lớp s và d Khi tác dụng với chất oxi 80 Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao lớp 3d  tạo ra các ion Fe2+, Fe3+ Fe  Fe2+ + 2e Fe  Fe3+ + 3 e Tính chất hố học của sắt là tính khử 1 Tác dụng với phi kim: -Với oxi, phản ứng khi đun nóng 3Fe + 2O2 to Fe3O4 ( FeO.Fe2O3) ... GV: Hãy cho biết ng tắc sản xuất thép? HS: Nguyên tắc để sản xuất thép là oxi 84 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao a Ngun liệu: Gang trắng hoặc gang xám, sắt thép phế liệu Chất chảy là CaO Chất oxi hoá là oxi nguyên chất hoặc không khí giàu oxi Nguyên liệu là dầu mazút, khí đốt hoặc dùng năng lượng điện b Những phản ứng hóa học xảy ra trong q trình luyện gang thành thép: t 0C t 0C C + O2 → CO2 S + O2 →... liên quan đến So sánh phương pháp sản xuất nhơm với phương pháp điều chế kim loại kiềm và kl 3 kim loại trên 5 GV đánh giá kết quả trả lời cho kiềm thổ Hoạt động 4: Giải bài tập điểm V Hoạt động kết thúc: Dặn dò: Bài tập về nhà: Các bài tập còn lại trong SGK và SBT Đọc và chuẩn bị trước bài 37 Tiết 62 Tuần 22 Ngày soạn 11/01/2009 Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 75 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao Bài 37 BÀI THỰC... IB GV: Chia học sinh trong lớp theo 6 - Có cấu hình e tương tự nhau: Lớp nhóm mỗi nhóm khoảng 8 em ngồi cùng có 1e GV: Cho các em về nhà chuẩn bò trước - Lớp sát lớp ngồi cùng đã đạt cơ đến tiết học ở lớp GV mời đại diện của cấu bền; các phân lớp đã có đủ e - Đó là các kim loại q: Dẻo, dai, từng nhóm lên báo cáo kết quả thu thập bền, màu đẹp Khả năng hoạt động về câu hỏi của mình hóa học kém, có thế... - Hoặc khử oxit sắt ở nhiệt độ cao - Hãy viết pt phản ứng của FeO, Fe(OH) 2 o với các dung dịch HCl, H2SO4 lỗng ? từ đó t Fe 2O3 + CO  2 FeO + hãy cho biết cách đaiều chế muối Fe(II) CO2 c Muối sắt (II): cho Fe hoặc FeO, Fe(OH)2 tác dụng với các dung dịch HCl, H2SO4 lỗng Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 82 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao II Hợp chất sắt (III): 1 Tính chất hố học của hợp chất sắt (III): a Hợp... chất vật lí đó ? III Tính chất hố học: HOẠT ĐỘNG 3 1 Tác dụng với phi kim: Gv: Dựa vào bảng 1 số tính chất khác 4Cr + 3 O2  2 Cr2O3 của crơm, hãy dự đốn khả năng hoạt 77 Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao 2Cr + 3Cl2  2 CrCl3 - ở nhiệt độ thường trong khơng khí, kim loại crơm tạo ra màng mỏng crơm (III) oxit có cấu tạo mịn, bền vững bảo vệ ở nhiệt độ cao khử được nhiều phi kim 2 Tác . hợp chất sắt (II) và sắt (III). - HS biết: Một số ứng dụng, phương pháp điều chế một số hợp chất sắt (II) và sắt (III Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 81 t o Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao 2. Kĩ năng:. quan sắt thí nghiệm. II. Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, trực quan. III. Chuẩn bị: - Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn. - Dung dịch muối sắt (II) và sắt (III), KMnO 4 , KI, hồ. Muối crơm (II) : có tính khử mạnh 4 CrCl 2 + 4HCl + O 2  4CrCl 3 + 2 H 2 O II. Hợp chất crơm (III): 1. Crơm (III) oxit: Cr 2 O 3 (màu lục thẩm) Cr 2 O 3 là oxit lưỡng tính, tan trong axit
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKII), Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKII),