0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 12 >
 3. Hóa học >

Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKII)

giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - rất hay

giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - rất hay

... 2.2e -& gt; 2O -2 - Tìm heä soá sao cho sè e do chÊt khö nhêng b»ng sè e do chÊt oxi hoá nhận 4x Na0 -& gt; Na+1 + e 1x 02O + 2.2e -& gt; 2O -2 Trờng THPT Quảng Xơng 3 Giáo án lớp 10 Nâng ... lớp 10 Nâng cao Vũ Thị QuỳnhHoaùt ủoọng 3:Bài 1: Tính số oxi hoá của các nguyên tố - Lưu hhuỳnh: SO2, H2SO3, HSO4 - , HS - - Clo: ClO4 - , ClO - , Cl2, NaClO - Cacbon: CH4, HCO3 - , ... electron hay là chất có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất khử còn gọi là chất bị oxi hoá. - Chất oxi hoá là chất nhận electron hay laứ chaỏt coự Trờng THPT Quảng Xơng 3 Giáo án lớp 10 Nâng cao...
 • 16
 • 2,073
 • 43
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

... 2Ag - Trừ HCH = O  4Ag (giáo viên giải thích rõ). +1 to +3 to ddNH3 Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: ANĐEHIT VÀ XETON A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức. HS biết: ... gì? Từ đó  tính chất hóa học chung của andehit? - GV cho các công thức sau: HS cho biêt hợp chất anđehit, xeton? HCHO CH3CHO CH2=CH-CHO C6H5CHO C2H5OH CH3-CO-CH3 - GV ghi nhận các câu ... R - C = O + Ag2O R - C = O + 2Ag H OH Phản ứng tráng gương này được dùng để nhận biết andehit. Học sinh viết phơng trình phản ứng với CH3 - CHO, C2H5CHO * Lu ý: - CHO  2Ag -...
 • 8
 • 3,337
 • 2
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc

... b) Axit không no, đơn chức, mạch hở. R- COOH CH2=CH-COOH c) Axit thơm, đơn chức. R-C6H4-COOH C6H5-COOH. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 60. AXIT CACBOXYLIC CẤU TRÚC, DANH PHÁP VÀ ... TÍNH CHẤT VẬT LÝ I.Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu: định nghĩa,danh pháp, cấu trúc nhóm cacboxyl, liên kết hiđro ở axit cacboxylic. - Học sinh biết: tính chất vật lý, ứng ... chất vật lý, ứng dụng của axit cacboxylic. 2. Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng: - Gọi tên, viết CT của axit cacboxylic. 3. Thái độ: giáo dục học sinh lòng yêu khoa học hóa học thông qua các...
 • 8
 • 3,518
 • 15
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx

... TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG I.Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu: cấu trúc nhóm cacboxyl, điều chế, tính chất hoá học của axit cacboxylic. - Học sinh biết: ứng ... biết: ứng dụng của axit cacboxylic. 2. Kỹ năng: học sinh có kỹ năng: - Gọi tên, viết CT của axit cacboxylic. - Vận dụng cấu trúc, để hiểu tính chất hoá học giải đúng bài tập. - Viết đúng ... Tác dụng với bazơ và oxit bazơ HCOOH + NaOH  HCOONa + H2O Natri fomiat 2CH3COOH + CaO  (CH3COO)2Ca + H2O Canxi Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC...
 • 10
 • 2,350
 • 18
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT – XETON – AXITCACBOXYLIC ppsx

... OH O Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 62: LUYỆN TẬP ANĐÊHIT XETON AXITCACBOXYLIC A. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức. Hệ thống hoá về ... bảng so sánh. Anđêhit xeton Axit Cônh thức chung R- CO- R R- COOH Tính chất - Tính oxi hóa. Tác dụng với hiđro. - Anđehit bị oxi hóa thành axits tương ứng. - Tính axit. - Tác dụng ... dụng với ancol tạo este Hoạt động 3. Làm bài tập vận dụng. - Làm bài tập SGK. - GV cho bài tập nâng cao. Anđêhit Axit Cấu tạo R- CHO R- COOH Mạch chính bắt đầu từ CHO Mạch chính...
 • 6
 • 2,350
 • 15
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 63: BÀI THỰC HÀNH 7 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC pps

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 63: BÀI THỰC HÀNH 7 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC pps

... Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 63: BÀI THỰC HÀNH 7 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC A. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức. Tiến hành một số thí nghiệm về tính chất hóa học của ... 3. Học sinh viết tường trình thí nghiệm thực hành. BÀI THỰC HÀNH 6 TÍNH CHẤT CỦA ANĐEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC Tên………………………………… Lớp ………. Thí nghiệm 1. Phản ứng tráng bạc của HCHO. - Cách ... của HCHO, CH3COOH - Phản ứng tráng gương của HCHO. - Phản ứng đặc trưng của CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH. 2. Kỹ năng. rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất, đảm bảo an...
 • 4
 • 3,555
 • 14
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 51 dẫn xuất halogel của hiđrocacbon doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 51 dẫn xuất halogel của hiđrocacbon doc

... Hướng của phản ứng tách HX 22KOHCH -CH-CHHHBr-CH3 ancol,t0,-HBrCH -CH=CH-CH (chinh)CH =CH-CH -CH (phu)33223 Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 51 dẫn xuất halogel của ... Các tác hại của chúng đối với môi trường. IV - Củng cố bài học Bài tập về nhà từ 1-7 / SGK Hướng dẫn giải bài tập về nhà: Bài 5: a) CH2=CH2 + Cl2  CH2Cl-CH2Cl CH2Cl-CH2Cl ... xuất halogel của hiđrocacbon I - Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức HS biết :  Phân loại, đồng phân, danh pháp, tiúnh chất vật lí của dẫn xuất halogen.  ứng dụng của dẫn xuất halogen. HS...
 • 14
 • 3,563
 • 31
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 53, 54: ANCOL docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 53, 54: ANCOL docx

... Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 53, 54: ANCOL I - Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức HS hiểu:  Định nghĩa, phân loại, đồng phân , danh pháp, liên kết H, tính chất hoá học, điều ... -OHCH -OHCH -OH22+ HO-Cu-OHHO-CHHO-CHHO-CH+22CH -OH HO-CHCH -O Cu O-CHCH -OH HO-CH2222+ 2HOH Cu (II) glixerat, xanh da trời Phản ứng này dùng để nhận biết các poliancol ... nhóm - OH này khi ở gần nguyên tử O mang một phần điện tích âm của nhóm -OH kia thì tạo thành một liên kết yếu gọi là liên kết hiđro, biểu diễn bằng dấu … O-H O-H O-H O-H O-H O-H O-H O-H O-H...
 • 12
 • 5,952
 • 50
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 55 PHENOL doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 55 PHENOL doc

... nâng cao - Bài 55 PHENOL I - Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức HS hiểu:  Định nghĩa, phân loại, ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử, tính chất hoá học, điều chế phenol. ... dịch phenol không làm đổi màu quì tím. 2. Phản ứng thế ở vòng thơm a) Thí nghiệm b) Giải thích OH+ 3Br-BrOHBrBrBr+ 3HBrPhản ứng này dùng để nhận biết Giáo án hóa học lớp 11 nâng ... và ưu tiên thế vào vị trí ortho và para. - Liên kết C-O trở nên bền vững Phenol t0n/c t0s độ tan g/100g phenol o-crezol m-crezol p-crezol hiđroquinol 43 31 12 36 171 182...
 • 8
 • 4,482
 • 30
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL ppsx

... Chữa bài tập số 4. Hoạt động 6 Trở lại bảng tổng kết để củng cố toàn chương, Từ cấu trúc suy ra tính chất hoá học chính của dẫn xuất Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 56 LUYỆN TẬP: ... Bài 56 LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL I - Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức HS hiểu:  Mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất đặc trưng của dẫn xuất hal, ancol, phenol.  Hiểu ... Chữa cho HS bài tập 1/SGK. Hoạt động 3 Rèn luyện cách thức vận dụng tính chất hoá học. GV chữa bài tập 2,3,6,7. Hoạt động 4 Rèn cách phân tích đề bài để giải bài toán. Chữa bài số 5....
 • 5
 • 3,344
 • 26
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 12 : AXiT NiTRiC VA MUỐi NiTRAT. pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 12 : AXiT NiTRiC VA MUỐi NiTRAT. pot

... sung: Axit HNO3 cất giữ lâu ngày có màu vàng do NO2 phân huỷ tan vào axit  cần cất giữ trong bình sẫm màu , bọc bằng giấy đen … Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 12 : AXiT NiTRiC VA ... – CẤU TẠO PHÂN TỬ : Cấu tạo nguyên tử - Viết CTCT , xác định số oxihóa , hóa trị của nitơ ? -Giáo viên nhận xét ? - CTPT : HNO3 - CTCT : O H – O – N O - Nitơ có hóa trị IV và số ... 12 : AXiT NiTRiC VA MUỐi NiTRAT. I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Hiểu được tính chất vật lý , hóa học của axít nitric muối nitrat . - Biết phương pháp điều chế axít nitric trong phòng...
 • 10
 • 2,921
 • 29
Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 8 (tiết 12, 13) LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 pptx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 8 (tiết 12, 13) LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 pptx

... hoá học. HS trả lời: - KN NTố HH, Đồng vị . - Lí do sử dụng NTK trung bình và biểu Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 8 (tiết 12 , 13 ) LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 I ) MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1) ... bình. BÀI TẬP: Bài 1) các phân lớp e sau đây , phân lớp nào đã bão hoà, phân lớp nào chưa bão hoà ? s 1 ; p5 ; f9 ; d 10 ; p6 ; d3 ; p7 ; f 14 ; f 11 ; s2. Bài 2 ) Biết ... hoá học, đồng vị ? 2. Vì sao phải sử dụng NTK lớp e và lớp e. - Số AO trong một phân lớp, một lớp. Số e tối đa trong một AO, phân lớp, lớp? - Các nguyên lí : Vững bền, Pau-li. - Quy...
 • 6
 • 1,368
 • 1
Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 12 SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI , TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN ppt

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 12 SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI , TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN ppt

... về sự biến đổi tính axit - bazơ của các nguyên tố? Hoạt động 4: Sau khi nghiên cứu về sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố "Hãy nêu nguyên hân sự biến đổi tuần ... CỦA CÁC NGUYÊN TỐ 1. Tính kim loại - phi kim * Tính kim loại (SGK) M  Mn+ + ne Tính KL là tính chất của một nguyên tố nguyên tử của nó dễ nhường e để trở thành ion dương. - Nguyên ... (SGK) Tính axit - bazơ của các oxit và hiđroxit biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. IV. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN Định luật tuần hoàn: SGK " ;Tính chất của các nguyên...
 • 11
 • 3,917
 • 24
Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKII)

Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKII)

... quan.III. Chuẩn bị: - Tranh vẽ sơ đồ lò cao và các phản ứng xảy ra trong lò cao. Tranh vẽ sơ đồ lò thổi oxi. Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 83 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao - Một số mẫu vật bằng gang thép.Sưu ... cố kiến thức.GV: chia HS theo nhóm và u cầu Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 85 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao Cu (Z= 29): [Ar] 3d104s12. Tính chất hóa học đặc trưng của chúng là tính khử.2Cr + ... vào tính chất hoá học của chúng. Giáo viên: Hoàng Ngọc Thạch 86 Giáo án Hóa Học 12 Nâng Cao 2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức để giải các bài tập có liên quan đến tính chất hoá học của các đơn...
 • 53
 • 8,176
 • 3
Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKI)

Giáo án hóa học lớp 12 nâng cao (HKI)

... thích:C 12 H22O11+Ca(OH)2+H2OC 12 H22O11 .CaO. 2H2OC 12 H22O11 .CaO. 2H2O + CO2C 12 H22O11 + CaCO3+ 2 H2O2. Phản ứng thuỷ phânC 12 H22O11+ H2O C6H 12 O6 ... ESTE&P3Q QP<PP<P Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao Ngày soạn: 10/08/2008Tiết 2, 3 Tuần 1 Bài 1 ESTE I. Mục tiêu bài học − Kiến thứcR3S>45J!.#0#->T0 ... soạn:22/08/2009 Tiết:4 Tuần 2 Bài 2 LipitI/ Mục tiêu của bài học `→9C`R9aa3m9'CbRaC Giáo n Hóa Học 12 Nâng Cao 1. Kiến thức<D--%CD<R6>W"..,A-B>Y"R:1!"1J-1!\!^RD_2W^>T5"12.Kĩ...
 • 59
 • 2,794
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giao an hoa hoc lop 12 nang cao bai 53download sách giáo khoa hóa học lớp 12 nâng caosách giáo khoa hóa học lớp 12 nâng caogiáo án hóa học lớp 10 nâng cao trọn bộgiáo án hóa học lớp 10 nâng caogiáo án hình học lớp 12 nâng caoBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ