Giáo án hóa học lớp 12 full (hay)

120 1.2K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2014, 21:08

ÔN TẬP ĐẦU NĂM I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá các chương hoá học đại cương và vô cơ (sự điện li, nitơphotpho, cacbonsilic) . Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá các chương về hoá học hữu cơ (Đại cương về hoá học hữu cơ, hiđrocacbon, dẫn xuất halogen –ancol – phenol , anđehit – xeton – axit cacboxylic). 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng dựa vào cấu tạo của chất để suy ra tính chất và ứng dụng của chất. Ngược lại, dựa vào tính chất của chất để dự đoán công thức của chất. Kĩ năng giải bài tập xác định CTPT của hợp chất. 3. Thái độ: Thông qua việc rèn luyện tư duy biện chứng trong việc xét mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất, làm cho HS hứng thú học tập và yêu thích môn Hoá học hơn. II. CHUẨN BỊ: Yêu cầu HS lập bảng tổng kết kiến thức của từng chương theo sự hướng dẫn của GV trước khi học tiết ôn tập đầu năm. GV lập bảng kiến thức vào giấy khổ lớn hoặc bảng phụ. III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm. Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Tuần 1 Ngày soạn : 22-08-2009. Tiết PP : 1 Ngày giảng : 25-08-2009. ƠN TẬP ĐẦU NĂM I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Ơn tập, củng cố, hệ thống hố các chương hố học đại cương và vơ cơ (sự điện li, nitơ- photpho, cacbon-silic) . - Ơn tập, củng cố, hệ thống hố các chương về hố học hữu cơ (Đại cương về hố học hữu cơ, hiđrocacbon, dẫn xuất halogen –ancol – phenol , anđehit – xeton – axit cacboxylic). 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng dựa vào cấu tạo của chất để suy ra tính chất và ứng dụng của chất. Ngược lại, dựa vào tính chất của chất để dự đốn cơng thức của chất. - Kĩ năng giải bài tập xác định CTPT của hợp chất. 3. Thái độ: Thơng qua việc rèn luyện tư duy biện chứng trong việc xét mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất, làm cho HS hứng thú học tập và u thích mơn Hố học hơn. II. CHUẨN BỊ: - u cầu HS lập bảng tổng kết kiến thức của từng chương theo sự hướng dẫn của GV trước khi học tiết ơn tập đầu năm. - GV lập bảng kiến thức vào giấy khổ lớn hoặc bảng phụ. III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: 1. Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện. 2. Kiểm tra bài cũ: Khơng kiểm tra. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1 : SỰ ĐIỆN LI : GV lưu ý HS: - Ở đây chỉ xét dung mơi là nước. - Sự điện li còn là q trình phân li các chất thành ion khi nóng chảy. - Chất điện li là chất khi nóng chảy phân li thành ion. - Khơng nói chất điện li mạnh là chất khi tan vào nước phân li hồn tồn thành ion. Thí dụ: H 2 SO 4 là chất điện li mạnh, nhưng: H 2 SO 4 → H + + - 4 HSO - 4 HSO ↔ H + + - 2 4 SO I – SỰ ĐIỆN LI : 1. Sự điện li : Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li Những chất khi tan trong nước phân li ra ion là những chất điện li Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion. Chất điện li yếu là chất khi tan trong nùc chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dòch. HS nhắc lại các khái niệm axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính. GV có thể lấy một số thí dụ nếu cần thiết. 2. Axit, bazơ và muối : Axit, bazơ, muối Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H + Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra ion OH - Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc NH 4 + ) và anion gốc axit Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ HS nhắc lại điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion. GV ?: Bản chất của phản ứng trao đổi ion là gì ? 3. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li : 1 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Hoạt động 2: II – NITƠ – PHOTPHO : Phản ứng trao đổi ion trong dung dòch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau: - Tạo thành chất kết tủa. - Tạo thành chất điện li yếu - Tạo thành chất khí Bản chất là làm giảm số ion trong dung dòch. NITƠ PHOTPHO Cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 3 Độ âm điện: 3,04 Cấu tạo phân tử: N ≡ N (N 2 ) Các số oxi hố: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5 NH 3 N 2 HNO 3 -3 0 +5 thu e nhường e Axit HNO 3 : H O N O O +5 HNO 3 là axit mạnh, có tính oxi hố mạnh. Hoạt động 3: III – CACBON-SILIC : Cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 Độ âm điện: 2,19 Cấu tạo phân tử: P 4 (photpho trắng); P n (photpho đỏ) Các số oxi hố: -3, 0, +3, +5 PH 3 P 4 H 3 PO 4 -3 0 +5 thu e nhường e Axit H 3 PO 4 : H O +5 H O H O P O H 3 PO 4 là axit 3 nấc, độ mạnh trung bình, khơng có tính oxi hố như HNO 3 . CACBON SILIC Cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 2 Các dạng thù hình: Kim cương, than chì, fuleren Đơn chất: Cacbon thể hiện tính khử là chủ yếu, ngồi ra còn thể hiện tính oxi hố. Hợp chất: CO, CO 2 , axit cacbonic, muối cacbonat. - CO: Là oxit trung tính, có tính khử mạnh. - CO 2 : Là oxit axit, có tính oxi hố. - H 2 CO 3 : Là axit rất yếu, khơng bền, chỉ tồn tại trong dung dịch. Cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 Các dạng tồn tại: Silic tinh thể và silic vơ định hình. Đơn chất: Silic vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hố. Hợp chất: SiO 2 , H 2 SiO 3 , muối silicat. - SiO 2 : Là oxit axit, khơng tan trong nước. - H 2 SiO 3 : Là axit, ít tan trong nước (kết tủa keo), yếu hơn cả axit cacbonic Hoạt động 4 : IV – ĐẠI CƯƠNG HĨA HỮU CƠ : Hợp chất hữu cơ Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrocacbon Hiđrocacbon no Hiđrocacbon không no Hiđrocacbon thơm Dẫn xuất halogen Ancol, phenol, Este Anđehit, Xeton Amino axit Axit cacboxylic, Este - Đồng đẳng: Những hợp chất hữu cơ có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH 2 nhưng có tính chất hố học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng. - Đồng phân: Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng CTPT gọi là các chất đồng phân. Hoạt động 5 : V – HIĐROCACBON: 2 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 ANKAN ANKEN ANKIN ANKAĐIEN ANKYL BEZEN Công thức chung C n H 2n+2 (n ≥ 1) C n H 2n (n ≥ 2) C n H 2n-2 (n ≥ 2) C n H 2n-2 (n ≥ 3) C n H 2n-6 (n ≥ 6) Đặc Điểm cấu tạo - Chỉ có liên kết đơn chức, mạch hở - Có đồng phân mạch cacbon - Có 1 liên kết đôi, mạch hở - Có đf mạch cacbon, đf vị trí liên kết đôi và đồng phân hình học - Có 1 liên kết ba, mạch hở - Có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí liên kết ba. - Có 2 liên kết đôi, mạch hở - Có vòng benzen - Có đồng phân vị trí tương đối của nhánh ankyl Tính chất hoá học - Phản ứng thế halogen. - Phản ứng tách hiđro. - Không làm mất màu dung dịch KMnO 4 - Phản ứng cộng. - Phản ứng trùng hợp. - Tác dụng với chất oxi hoá. - Phản ứng cộng. - Phản ứng thế H ở cacbon đầu mạch có liên kết ba. - Tác dụng với chất oxi hoá. - Phản ứng cộng. - Phản ứng trùng hợp. - Tác dụng với chất oxi hoá. - Phản ứng thế (halogen, nitro). - Phản ứng cộng. Hoạt động 6 : VI – DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL : DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL NO, ĐƠN CHỨC, MẠCH HỞ PHENOL Công thức chung C x H y X C n H 2n+1 OH (n ≥ 1) C 6 H 5 OH Tính chất hoá học - Phản ứng thế X bằng nhóm OH. - Phản ứng tách hiđrohalogenua. - Phản ứng với kim loại kiềm. - Phản ứng thế nhóm OH - Phản ứng tách nước. - Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn. - Phản ứng cháy. - Phản ứng với kim loại kiềm. - Phản ứng với dung dịch kiềm. - Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen. Điều chế - Thế H của hiđrocacbon bằng X. - Cộng HX hoặc X 2 vào anken, ankin. Từ dẫn xuất halogen hoặc anken. Từ benzen hay cumen. Hoạt động 7 : VII – ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC: ANĐEHIT NO, ĐƠN CHỨC, MẠCH HỞ XETON NO, ĐƠN CHỨC, MẠCH HỞ AXIT CACBOXYLIC NO, ĐƠN CHỨC, MẠCH HỞ CTCT C n H 2n+1 −CHO (n ≥ 0) C n H 2n+1 C O C m H 2m+1 (n ≥ 1, m ≥ 1) C n H 2n+1 −COOH (n ≥ 0) Tính chất hoá học - Tính oxi hoá - Tính khử - Tính oxi hoá - Có tính chất chung của axit (tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim 3 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 loại hoạt động) - Tác dụng với ancol Điều chế - Oxi hoá ancol bậc I - Oxi hoá etilen để điều chế anđehit axetic - Oxi hoá ancol bậc II - Oxi hoá anđehit - Oxi hoá cắt mạch cacbon. - Sản xuất CH 3 COOH + Lên men giấm. + Từ CH 3 OH. 4. Củng cố : 1. Vì sao không nên nói chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành ion ? 2. Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của nitơ hãy dự đoán các số oxi hoá của nitơ. 3. Thực nghiệm cho biết phenol làm mất màu dung dịch nước brom còn toluen thì không. Từ kết quả thực nghiệm trên rút ra kết luận gì ? 4. Có thể dùng Na để phân biệt các ancol: CH 3 OH, C 2 H 5 OH, C 3 H 7 OH được không ? Nếu được, hãy trình bày cách làm. Dặn dò : Xem lại phần Đại cương về hợp chất hữu cơ, hiđrocacbon, dẫn xuất halogen – ancol – phenol; anđehit – xeton – axit cacboxylic. Xem lại phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol. V. RÚT KINH NGHIỆM: 4 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Tuần 1 Ngày soạn : 24-08-2009. Tiết PP : 2 Ngày giảng : 27-08-2009. CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT BÀI 1 : ESTE I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : HS biết : - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc-chức) của este. - Tính chất hóa học : pứ thủy phân ( xúc tác axit ) và pứ với dd kiềm ( pứ xà phòng hóa ). - Phương pháp điều chế bằng pứ este hóa. - Ứng dụng của một ố este tiêu biểu. HS hiểu : este không tan trong nước và có t o sôi thấp hơn axit đồng phân. 2. Kỹ năng : - Viết được công thức cấu tạo của este có tối đa 4 nguyên tử C. - Viết pthh minh họa tính chất hóa học của este no, đơn chức. - Phân biệt este và các chất khác như ancol, axit, bằng pp hóa học. - Tính khối lượng các chất trong pứ xà phòng hóa. 3. Thái độ : - Có ý thức sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lí và bảo vệ môi trường sống. II. CHUẨN BỊ: Dụng cụ, hoá chất: Một vài mẫu dầu ăn, mỡ động vật, dung dịch axit H 2 SO 4 , dung dịch NaOH, ống nghiệm, đèn cồn,… III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại . IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: 1. Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện. 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1 : KHÁI NIỆM, DANH PHÁP : GV yêu cầu HS viết phương trình phản ứng este hoá của axit axetic với ancon etylic và isoamylic. GV cho HS biết các sản phẩm tạo thành sau 2 phản ứng trên thuộc loại hợp chất este ? Vậy este là gì ? Hoặc: GV yêu cầu HS so sánh CTCT của 2 chất sau đây, từ đó rút ra nhận xét về cấu tạo phân tử của este. CH 3 C O OH CH 3 C O O CH 2 CH 3 axit axetic etyl axetat HS nghiên cứu SGK để biết cách phân loại este, vận dụng để phân biệt một vài este no, đơn chức đơn giản. GV giới thiệu cách gọi tên este, gọi 1 este để minh hoạ, sau đó lấy tiếp thí dụ và yêu cầu HS gọi tên. I – KHÁI NIỆM, DANH PHÁP : C 2 H 5 OH + CH 3 COOH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O H 2 SO 4 ñaëc, t 0 etyl axetat CH 3 COOH + HO [CH 2 ] 2 CH CH 3 CH 3 CH 3 COO [CH 3 ] 2 CH CH 3 CH 3 + H 2 O H 2 SO 4 ñaëc, t 0 isoamyl axetat Tổng quát: RCOOH + R'OH RCOOR' + H 2 O H 2 SO 4 ñaëc, t 0 - Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este. - CTCT của este đơn chức: RCOOR’ R: gốc hiđrocacbon của axit hoặc H. R’: gốc hiđrocacbon của ancol (R # H) - CTCT chung của este no đơn chức: C n H 2n+1 COOC m H 2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1) C x H 2x O 2 (x ≥ 2) - Tên gọi: Tên gốc hiđrocacbon của ancol + tên gốc axit. - Tên gốc axit: Xuất phát từ tên của axit tương ứng, thay đuôi ic→at. ví dụ : CH 3 COOCH 2 CH 2 CH 3 : propyl axetat HCOOCH 3 : metyl fomat Hoạt động 2 : TÍNH CHẤT VẬT LÍ : HS nghiên cứu SGK để biết một vài tính chất vật lí II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ : - Các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện 5 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 của este. GV ?: Vì sao este lại có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon ? GV dẫn dắt HS trả lời dựa vào kiến thức về liên kết hiđro. GV cho HS ngửi mùi của một số este (etyl axetat, isoamyl axeta), yêu cầu HS nhận xét về mùi của este. GV giới thiệu thêm một số tính chất vật lí khác của este ? thường, hầu như không tan trong nước. - Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon. ví dụ : CH 3 CH 2 CH 2 C OOH (M = 88) 0 s t =163,5 0 C Tan nhiều trong nước CH 3 [CH 2 ] 3 CH 2 OH (M = 88), 0 s t = 132 0 C Tan ít trong nước CH 3 COOC 2 H 5 (M = 88), 0 s t = 77 0 C Không tan trong nước Nguyên nhân: Do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém. - Các este thường có mùi đặc trưng: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat và etyl propionat có mùi dứa; geranyl axetat có mùi hoa hồng… Hoạt động 3 : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC : GV yêu cầu HS nhận xét về phản ứng este hoá ở 2 thí dụ đầu tiên ? Phản ứng este hoá có đặc điểm gì ? GV đặt vấn đề: Trong điều kiện của phản ứng este hoá thì một phần este tạo thành sẽ bị thuỷ phân. GV yêu cầu HS viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit. GV hướng dẫn HS viết phương trình phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm. III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC : 1. Thuỷ phân trong môi trường axit : C 2 H 5 OH + CH 3 COOHCH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O H 2 SO 4 ñaëc, t 0 * Đặc điểm của phản ứng: Thuận nghịch và xảy ra chậm. 2. Thuỷ phân trong môi trường bazơ : (Phản ứng xà phòng hoá) CH 3 COOC 2 H 5 + NaOH CH 3 COONa + C 2 H 5 OH t 0 CH 3 COOCH=CH 2 + NaOH → 0 t CH 3 COONa + CH 3 CHO CH 3 COOC(CH 3 )-CH 3 +NaOH → 0 t CH 3 COONa + CH 3 -CO-CH 3 * Đặc điểm của phản ứng: Phản ứng chỉ xảy ra 1 chiều. Hoạt động 4 : ĐIỀU CHẾ : GV ?: Em hãy cho biết phương pháp chung để điều chế este ? GV giới thiệu phương pháp riêng để điều chế este của các ancol không bền. IV. ĐIỀU CHẾ : 1. Phương pháp chung: RCOOH + R'OH RCOOR' + H 2 O H 2 SO 4 ñaëc, t 0 2. Phương pháp riêng: CH 3 COOH + CH CH CH 3 COOCH=CH 2 t 0 , xt Hoạt động 5 : ỨNG DỤNG : HS tìm hiểu SGK để biết một số ứng dụng của este. GV ?: Những ứng dụng của este được dựa trên những tính chất nào của este ? V. ỨNG DỤNG : - Dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat), - Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(vinyl axetat), poli (metyl metacrylat), hoặc dùng làm keo dán. - Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm (benzyl fomat, etyl fomat, ), mĩ phẩm (linalyl axetat, geranyl axetat,…),… 4. Củng cố : 1. Trong phản ứng giữa ancol và một axit hữu cơ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo este khi ta : A. cho ancol dư hay axit hữu cơ dư. B. giảm nồng độ ancol hay axit hữu cơ. 6 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 C. dùng chất hút nước hay chưng cất để tách este. D. dùng cả 2 biện pháp A và C. 2. Khi thực hiện phản ứng thuỷ phân CH 3 COOC 2 H 5 trong môi trường axit thì thu được sản phẩm nào ? A. C 2 H 5 COOH và CH 3 OH B. CH 3 COONa và C 2 H 5 OH C. CH 3 COOH và C 2 H 5 OH D. CH 3 COOH và C 2 H 5 ONa Dặn dò : - Bài tập về nhà: 1 → 6 trang 7 (SGK) - Xem trước bài LIPIT V. RÚT KINH NGHIỆM: 7 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Tuần 2 Ngày soạn : 28-08-2009. Tiết PP : 3 Ngày giảng : 01-09-2009. BÀI 2 : LIPIT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS biết: - Khái niệm và phân loại lipit. - Khái niệm chất béo, tính chất vật lí, tính chất hoá học ( tính chất chung của este và pứ hidro hóa chất béo lỏng ), ứng dụng của chất béo. - Cách chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn, pứ oxh chất béo bởi oxi không khí. 2. Kĩ năng: - Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của chất béo. - Phân biệt dầu ăn và mỡ bôi trơn về thành phần hóa học. - Biết cách sử dụng, bảo quản được một số chất béo an toàn, hiệu quả. - Tính khối lượng chất béo trong pứ. 3. Thái độ: Biết quý trọng và sử dụng hợp lí các nguồn chất béo trong tự nhiên. II. CHUẨN BỊ: - GV: Mỡ dầu ăn hoặc mỡ lợn, cốc, nước, etanol, để làm thí nghiệm xà phòng hoá chất béo. - HS: Chuẩn bị tư liệu về ứng dụng của chất béo. III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại . IV. TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: 1. Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện. 2. Kiểm tra bài cũ: Ứng với CTPT C 4 H 8 O 2 có bao nhiêu đồng phân là este ? Chọn một CTCT của este và trình bày tính chất hoá học của chúng. Minh hoạ bằng phương trình phản ứng. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1 : KHÁI NIỆM : HS nghiên cứu SGK để nắm khái niệm của lipit. GV giới thiệu thành phần của chất béo. GV đặt vấn đề: Lipit là các este phức tạp. Sau đây chúng ta chỉ xét về chất béo. I – KHÁI NIỆM : ví dụ : dầu ăn, mỡ lợn, sáp ong, là lipit. - Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ không cực. - Cấu tạo : lipit là các este phức tạp, bao gồm chất béo (triglixerit), sáp, steroit và photpholipit,… Hoạt động 2 : CHẤT BÉO : HS nghiên cứu SGK để nắm khái niệm của chất béo. GV giới thiệu đặc điểm cấu tạo của các axit béo hay gặp, nhận xét những điểm giống nhau về mặt cấu tạo của các axit béo. GV giới thiệu CTCT chung của chất béo, giải thích các kí hiệu trong công thức. H : Phân biệt dầu ăn ( este ) và mỡ bôi trơn ( HyC ) về thành phần hóa học ? II – CHẤT BÉO : 1. Khái niệm : - Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol. - Các axit béo hay gặp: C 17 H 35 COOH hay CH 3 [CH 2 ] 16 COOH : axit stearic C 17 H 33 COOH hay cis-CH 3 [CH 2 ] 7 CH=CH[CH 2 ] 7 COOH : axit oleic C 15 H 31 COOH hay CH 3 [CH 2 ] 14 COOH: axit panmitic  Axit béo là những axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh, có thể no hoặc không no. - CTCT chung của chất béo: R 1 COO CH 2 CH CH 2 R 2 COO R 3 COO R 1 , R 2 , R 3 là gốc hiđrocacbon của axit béo, có thể giống hoặc khác nhau. ví dụ: (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 : tristearoylglixerol (tristearin) (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 : trioleoylglixerol (triolein) (C 15 H 31 COO) 3 C 3 H 5 : tripanmitoylglixerol (tripanmitin) 8 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 HS lấy một số thí dụ về CTCT của các trieste của glixerol và một số axit béo mà GV đã gới thiệu. GV ?: Liên hệ thực tế, em hãy cho biết trong điều kiện thường dầu, mỡ động thực vật có thể tồn tại ở trạng thái nào ? GV lí giải cho HS biết khi nào thì chất béo tồn tại ở trạng thái lỏng, khi nào thì chất béo tồn tại ở trạng thái rắn. GV ? Em hãy cho biết dầu mỡ động thực vật có tan trong nước hay không ? Nặng hay nhẹ hơn nước ? Để tẩy vết dầu mỡ động thực vật bám lên áo quần, ngoài xà phòng thì ta có thể sử dụng chất nào để giặt rửa ? 2. Tính chất vật lí : - Ở điều kiện thường: Là chất lỏng hoặc chất rắn. - R 1 , R 2 , R 3 : Chủ yếu là gốc hiđrocacbon no thì chất béo là chất rắn. - R 1 , R 2 , R 3 : Chủ yếu là gốc hiđrocacbon không no thì chất béo là chất lỏng. - Không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ không cực: benzen, clorofom,… - Nhẹ hơn nước, không tan trong nước. Hoạt động 3 : Tính chất hoá học : GV ?: Trên sở sở đặc điểm cấu tạo của este, em hãy cho biết este có thể tham gia được những phản ứng hoá học nào ? HS viết PTHH thuỷ phân este trong môi trường axit và phản ứng xà phòng hoá. GV biểu diễn thí nghiệm về phản ứng thuỷ phân và phản ứng xà phòng hoá. HS quan sát hiện tượng. 3. Tính chất hoá học : a. Phản ứng thuỷ phân : 2 ' " 2 CH COOR CH COOR CH COOR − − − | | +3H 2 O o H ,t +   → 2 ' " 2 CH OH RCOOH CH OH R COOH CH OH R COOH − + − + − + | | (CH 3 [CH 2 ] 16 COO) 3 C 3 H 5 + 3H 2 O 3CH 3 [CH 2 ] 16 COOH + C 3 H 5 (OH) 3 H + , t 0 tristearin axit stearic glixerol b. Phản ứng xà phòng hoá: 2 ' " 2 CH COOR CH COOR CH COOR − − − | | +3NaOH o t  → 2 ' " 2 CH OH RCOONa CH OH R COONa CH OH R COONa − + − + − + | | xà phòng (CH 3 [CH 2 ] 16 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH 3CH 3 [CH 2 ] 16 COONa + C 3 H 5 (OH) 3 t 0 tristearin natri stearat glixerol GV ?: Đối với chất béo lỏng còn tham gia được phản ứng cộng H 2 , vì sao ? c. Phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng: (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 + 3H 2 o Ni, 175 190 C− → Lỏng (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 Rắn Hoạt động 4 : Ứng dụng: GV liên hệ đến việc sử dụng chất béo trong nấu ăn, sử dụng để nấu xà phòng. Từ đó HS rút ra những ứng dụng của chất béo. 4. Ứng dụng: - Thức ăn cho người, là nguồn dinh dưỡng quan trọng và cung cấp phần lớn năng lượng cho cơ thể hoạt động. - Là nguyên liệu để tổng hợp một số chất khác cần thiết cho cơ thể. Bảo đảm sự vận chuyển và hấp thụ được các chất hoà tan được trong chất béo. - Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng và glixerol. Sản xuất một số thực phẩm khác như mì sợi, đồ hộp,… 4. Củng cố : 1. Hãy chọn nhận định đúng : A. Lipit là chất béo. B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động thực vật. C. Lipit là este của glixerol và các axit béo. D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ phân cực. Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit 2. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Chất béo không tan trong nước. B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. 9 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 D. Chất béo là este của glixerol và các axit cacboxylic mạch dài, không phân nhánh. 3. Trong thành phần của một loại sơn có trieste của glixerol với axit linoleic C 17 H 31 COOH và axit linolenic C 17 H 29 COOH. Viết CTCT thu gọn của các trieste có thể của hai axit trên với glixerol. Dặn dò : 1. Bài tập về nhà: 1 → 5 trang 11-12 (SGK). 2. Xem trước bài : KHÁI NIỆM VỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP V. RÚT KINH NGHIỆM: 10 [...]... tạo thành mạng khơng gian phân nhánh - Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ q trình quang hợp CO2 H2O, as diệp lục C6H12O6 glucozơ HS nghiên cứu SGK và cho biết điều kiện xảy ra 3 Tính chất hố học : 19 (C6H10O5)n tinh bột Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 phản ứng thuỷ phân tinh bột Viết PTHH của phản a Phản ứng thuỷ phân : H+, t0 ứng (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6 GV biểu diễn thí nghiệm hồ... 30 Giáo án Hóa học 12 Tuần 9 Tiết PP : 17 Năm học 2009 - 2010 Ngày soạn : 17-10-2009 Ngày giảng : 20-10-2009 BÀI 11 : PEPTIT VÀ PROTEIN I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: HS biết: - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hóa học của peptit ( pứ thủy phân ) - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hóa học của protein ( sự đơng tụ, pứ thủy phân, pứ màu... tinh, khơng màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt hơn đường mía, có nhiều trong quả ngọt như học, hố học đặc trưng của fructozơ dứa, xồi, Đặc biệt trong mật ong có tới 40% 16 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 GV u cầu HS giải thích ngun nhân fructozơ fructozơ tham gia phản ứng oxi hố bới dd AgNO3/NH3, - Tính chất hố học: mặc dù khơng có nhóm chức anđehit - Tính chất của ancol đa chức: Tương tự glucozơ... CHẾ, TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA ESTE VÀ GLUXIT V RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 6 Ngày soạn : 25-09-2009 23 Giáo án Hóa học 12 Tiết PP : 11 Năm học 2009 - 2010 Ngày giảng : 29-09-2009 BÀI 8 : THỰC HÀNH: ĐIỀU CHẾ, TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA ESTE VÀ CABOHIĐRAT I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Củng cố những kiến thức quan trọng của este, gluxit như phản ứng xà phòng hóa, phản ứng với... Tuần 4 Ngày soạn : 12- 09-2009 17 Giáo án Hóa học 12 Tiết PP : 7,8 Năm học 2009 - 2010 Ngày giảng : 15-09-2009 BÀI 6 : SACCAROZƠ – TINH BỘT – XENLULOZƠ I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: HS biết - Cơng thức phân tử, đặc điểm cấu tạo và tính chất vật lí ( trạng thái, màu sắc, mùi, vị, độ tan ), tính chất hóa học của saccarozơ ( thủy phân trong mơi trường axit ), quy trình... R1 R2 Tính chất hố học + HCl + NaOH + R’OH/khí HCl + Br2 (dd)/H2O Trùng ngưng Phản ứng biure + Cu(OH)2 V RÚT KINH NGHIỆM: 33 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Tuần 9 Tiết PP : 18 Ngày soạn : 19-10-2009 Ngày giảng : 22-10-2009 BÀI 12 : LUYỆN TẬP: CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: So sánh, củng cố kiến thức... 14 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Tuần 3 Tiết PP : 6 Ngày soạn : 05-09-2009 Ngày giảng : 10-09-200 CHƯƠNG 2: BÀI 5 : CACBOHIĐRAT GLUCOZƠ I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: HS biết: - Khái niệm, phân loại cacbohidrat - Cấu trúc dạng mạch hở của glucozơ, tính chất vật lí và ứng dụng của glucozơ - Tính chất các nhóm chức của glucozơ để giải thích các hiện tượng hố học - HS hiểu được: tính chất hố học. .. khơng khói và chế tạo phim ảnh 4 Củng cố : 20 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 1 Miếng chuối xanh tác dụng với dung dịch I 2 cho màu xanh Nước ép quả chuối chín cho phản ứng tráng bạc Hãy giải thích 2 hiện tượng nói trên ? 2 Viết PTHH của các phản ứng thực hiện dãy chuyển hố sau : Khí cacbonic → Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic Gọi tên các phản ứng 3 So sánh sự giống nhau và khác nhau về CTPT của... sản xuất: tổng hợp từ ngun liệu là dầu mỏ Được tổng hợp từ các chất lấy từ dầu mỏ Dầu mỏ axit đexylbenzensunfonic Na2CO3 natri đexylbenzensunfonat C12H25-C6H4SO3H C12H25-C6H4SO3Na axit đexylbenzensunfonic natri đexylbenzensunfonat 11 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Hoạt động 3 : TÁC DỤNG TẨY RỬA CỦA XÀ PHỊNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP: GV treo mơ hình Sơ đồ q trình làm sạch vết bẩn của xà phòng... RÚT KINH NGHIỆM: Đ S Đ Đ 12 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Tuần 3 Tiết PP : 5 Ngày soạn : 05-09-2009 Ngày giảng : 08-09-2009 BÀI 4 : LUYỆN TẬP : ESTE VÀ CHẤT BÉO I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Củng cố kiến thức về este và lipit 2 Kĩ năng: Giải bài tập về este 3 Thái độ: hệ thống hóa kiến thức vận dụng vào cuộc sống II CHUẨN BỊ: GV : Các câu hỏi và bài . trieste. RCOO RCOO CH 2 CH CH 2 R'COO RCOO R'COO CH 2 CH CH 2 RCOO R'COO R'COO CH 2 CH CH 2 RCOO R'COO RCOO CH 2 CH CH 2 R'COO RCOO RCOO CH 2 CH CH 2 RCOO R'COO R'COO CH 2 CH CH 2 R'COO Hoạt. là triglixerit hay là triaxylglixerol. - Các axit béo hay gặp: C 17 H 35 COOH hay CH 3 [CH 2 ] 16 COOH : axit stearic C 17 H 33 COOH hay cis-CH 3 [CH 2 ] 7 CH=CH[CH 2 ] 7 COOH : axit oleic C 15 H 31 COOH hay. CH 2 CH CH 2 C 17 H 35 COO C 17 H 33 COO CH 2 CH CH 2 C 15 H 31 COO C 17 H 35 COO C 15 H 31 COO CH 2 CH CH 2 C 15 H 31 COO C 17 H 35 COO C 17 H 35 COO C 15 H 31 COO C 17 H 35 COO A. B. C. D. Hoạt động 4 : Bài 4: GV

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan