0

Quản lý các hoạt động văn hóa ở trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận ba đình tp hà nội

109 1 0
  • Quản lý các hoạt động văn hóa ở trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận ba đình   tp hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2022, 19:24

BỘ NỘI VỤ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ XÃ HỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA Ở TRUNG TÂM VĂN HĨA THƠNG TIN VÀ THỂ THAO QUẬN BA ĐÌNH - TP HÀ NỘI Khóa luận tốt nghiệp ngành : QUẢN LÝ VĂN HÓA Ngƣời hƣớng dẫn : THS TRẦN THỊ PHƢƠNG THÚY Sinh viên thực : HỒ HOÀNG YẾN Mã số sinh viên : 1705QLVB066 Khóa : 2017-2021 Lớp : 1705QLVB HÀ NỘI - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan đề tài Quản lý hoạt động văn hóa trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao quận Ba Đình - TP Hà Nội cơng trình nghiên cứu tác giả dƣới hƣớng dẫn khoa học ThS Trần Thị Phƣơng Thúy Những vấn đề đƣợc trình bày đề tài, số liệu, kết dẫn chứng tác giả tìm hiểu, có tham khảo, sƣu tầm kế thừa nghiên cứu tác giả trƣớc; nội dung tham khảo đƣợc trích dẫn từ tài liệu có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc thích đầy đủ Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2021 Sinh viên Hồ Hoàng Yến LỜI CẢM ƠN Để hồn thiện khóa luận tốt nghiệp mình, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Quản lý xã hội, Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội cô Trần Thị Phƣơng Thúy, giảng viên khoa Quản lý xã hội trực tiếp hƣớng dẫn quan tâm giúp em suốt thời gian thực đề tài Đồng thời, em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí cán Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình, Hồng Văn Trung, anh Lê Toàn Thắng giúp đỡ, tạo điều kiện để em đƣợc khảo sát hoạt động Trung tâm, đƣợc trực tiếp nghiên cứu tài liệu hoàn thành đề tài cách hiệu Trong trình hồn thiện đề tài, có nhiều cố gắng nhƣng kiến thức nhƣ kinh nghiệm thực tiễn cịn hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận đƣợc bảo ý kiến đóng góp quý thầy cô để em học thêm đƣợc nhiều kiến thức hồn thiện khóa luận Em xin trân trọng cảm ơn! DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Viết đầy đủ ASEAN Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á GS Giáo sƣ HĐND Hội đồng nhân dân MTTQ Mặt trận Tổ Quốc Nxb Nhà xuất PGS.TS Phó giáo sƣ tiến sĩ TNCS Thanh niên Cộng sản TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNTP Thiếu niên Tiền phong 10 UBND Ủy ban nhân dân 11 UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu .2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp khóa luận 7 Bố cục khóa luận Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM VĂN HĨA - THƠNG TIN VÀ THỂ THAO QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .9 1.1 Lý luận chung quản lý hoạt động văn hóa 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Văn hóa 1.1.1.2 Thiết chế văn hóa 10 1.1.1.3 Quản lý 11 1.1.1.4 Quản lý hoạt động văn hóa 12 1.1.2 Nội dung quản lý thiết chế trung tâm văn hóa 13 1.1.2.1 Cơng tác quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động 14 1.1.2.2 Quản lý hƣớng dẫn tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng 14 1.1.2.3 Quản lý hƣớng dẫn tổ chức phong trào thể dục thể thao quần chúng 15 1.1.2.4 Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa sở 17 1.2 Khái quát Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình 18 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình .18 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình 19 1.2.2.1 Chức nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình.19 1.2.2.2 Cơ cấu tổ chức máy 20 1.2.3 Vai trò Trung tâm nhân dân quận Ba Đình 22 Tiểu kết .23 Chƣơng CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THƠNG TIN VÀ THỂ THAO QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 25 2.1 Các hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình .25 2.1.1 Công tác quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động 25 2.1.2 Quản lý hƣớng dẫn tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng 29 2.1.3 Quản lý hƣớng dẫn tổ chức phong trào thể dục thể thao quần chúng 32 2.1.4 Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa sở 38 2.2 Công tác quản lý hoạt động văn hóa Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình 41 2.2.1 Về công tác lãnh đạo, đạo triển khai thực hiện, ban hành văn pháp lý 41 2.2.2 Công tác bồi dƣỡng, đào tạo đội ngũ viên chức .46 2.2.3 Công tác tra, kiểm tra hoạt động văn hóa 49 2.3 Đánh giá chung 52 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 52 2.3.2 Những tồn hạn chế 56 Tiểu kết .59 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA - THƠNG TIN VÀ THỂ THAO QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 61 3.1 Định hƣớng cấp ủy Đảng quyền cơng tác quản lý hoạt động văn hóa .61 3.1.1 Định hƣớng chung 61 3.1.2 Nhiệm vụ 66 3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng hiệu tổ chức quản lý hoạt động văn hóa Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình 68 3.2.1 Giải pháp chung 68 3.2.1.1 Đổi chế quản lý, xây dựng sách kiện tồn máy quản lý 68 3.2.1.2 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ nguồn nhân lực .72 3.2.2 Giải pháp cụ thể nâng cao chất lƣợng hoạt động văn hóa 74 3.2.2.1 Đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động 74 3.2.2.2 Đối với phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng 75 3.2.2.3 Đối với phong trào thể dục thể thao quần chúng .77 3.2.2.4 Đối với hoạt động xây dựng đời sống văn hóa sở 78 3.2.2.5 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thi đua khen thƣởng 80 Tiểu kết .83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 90 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống dân trí ngƣời dân ngày đƣợc nâng cao sinh hoạt văn hóa trở thành nhu cầu thiếu đời sống văn hóa tinh thần nhân dân Ở nƣớc ta, văn hóa mặt trận nghiệp tồn dân, hệ thống trị, Đảng lãnh đạo Trong năm đổi toàn diện đất nƣớc, Đảng, Nhà nƣớc, ngành, địa phƣơng, tổ chức trị, văn hóa, xã hội quan tâm xây dựng mới, bổ sung, hoàn thiện nhiều văn pháp luật, nghị định, thông tƣ nhằm điều chỉnh tạo hành lang pháp lý cho hoạt động văn hóa, văn nghệ phát triển, phù hợp với tình hình Nghị số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa XI) xác định rõ phƣơng hƣớng nhằm phát triển văn hóa “thực trở thành tảng tinh thần vững xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” [3] Nhận thức rõ vai trò văn hóa, quan Nhà nƣớc ngày nâng cao tầm quan trọng công tác quản lý Nhà nƣớc, có nhiệm vụ đạo phát triển thiết chế văn hóa cấp quận trực thuộc thành phố Để văn hóa thực tảng tinh thần xã hội, sở để phát huy chủ nghĩa yêu nƣớc, tinh thần đoàn kết dân tộc nghiệp đổi đất nƣớc hoạt động quản lý văn hóa, đặc biệt quản lý hoạt động văn hóa cấp quận, cấp sở phải thực trở thành nhiệm vụ thƣờng xuyên lâu dài Trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao quận huyện có chức quản lý tạo hoạt động văn hóa trực tiếp chỗ, đồng thời dẫn dắt phối hợp mạng lƣới văn hóa cộng đồng dân cƣ để tổ chức có hiệu phong trào Văn hóa - Xã hội địa bàn sở Trung tâm nơi tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ thuật cho quần chúng nhân dân nhằm phát huy tối đa sức mạnh văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào lĩnh vực, phƣơng tiện đời sống xã hội Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình trung tâm có nhiều đóng góp cho nghiệp văn hóa thơng qua hoạt động Trong năm qua, hoạt động Trung tâm Văn hóa quận ln đƣợc đẩy mạnh thu đƣợc nhiều kết quan trọng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tạo điều kiện để nhân dân ngày nâng cao trình độ thẩm mỹ, tác động tích cực đến đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày cao quần chúng nhân dân quận Ba Đình Mặt khác, thông qua hoạt đồng tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, nâng cao trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền tầm quan trọng hoạt động văn hóa, thơng tin diễn địa bàn quận Từ đó, có quan tâm đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi để phong trào hoạt động văn hóa thơng tin quận ngày phát triển Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt đƣợc cơng tác quản lý hoạt động văn hóa Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình cịn nhiều bất cập so với nhu cầu thực tiễn Đánh giá Nghị số 33- NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ƣơng khóa XI rõ: “Hệ thống thiết chế văn hóa sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa cịn thiếu yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu sử dụng thấp Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán lãnh đạo, quản lý văn hóa cấp, nguồn nhân lực chất lượng cao nhiều hạn chế, bất cập” [3] Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình thiết chế văn hóa có vai trò quan trọng việc kết nối chủ trƣơng sách Đảng Nhà nƣớc với ngƣời dân địa bàn quận Bởi vậy, trung tâm cần nâng cao chất lƣợng quản lý để bắt kịp phát triển quận thời kỳ Xuất phát từ vấn đề lý luận thực tiễn đặt địa phƣơng, nghiên cứu tìm giải pháp để nâng cao chất lƣợng quản lý nhƣ hiệu hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình giai đoạn Là sinh viên chuyên ngành Quản lý văn hóa, xác định hiểu rõ tầm quan trọng cơng tác quản lý hoạt động văn hóa quận, lí trên, tơi chọn đề tài “Quản lý hoạt động văn hóa trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao quận Ba Đình - TP Hà Nội” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa Tổng quan tình hình nghiên cứu Nghiên cứu quản lý văn hóa nói chung quản lý hoạt động Trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao nói riêng chủ đề mang tính thời thu hút đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, yêu cầu cần thiết thời kì Văn hóa ln đƣợc Đảng ta coi trọng nhƣ mục tiêu cho phát triển, đƣợc ghi nhận qua văn kiện kỳ Đại hội Đảng Ngày 16 tháng năm 1998, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa VIII) ban hành Nghị “Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” [1] Đây văn kiện chuyên đề, sâu sắc toàn diện văn hố sau Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 Nghị Trung ƣơng khóa VIII vừa có tính chiến lƣợc lâu dài, vừa có tính cƣơng lĩnh hành động việc xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi để bƣớc vào thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, tạo bƣớc ngoặt tƣ nhận thức văn hóa Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX (tháng 7/2004) khẳng định Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa VIII “thực có ý nghĩa chiến lược” văn hóa Đảng ta Trên sở tổng kết 15 năm thực Nghị Trung ƣơng khóa VIII, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI Nghị “Xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” [2] So với Nghị Trung ƣơng khóa VIII nghị này, xây dựng ngƣời Việt Nam đƣợc đƣa lên tiêu đề nghị vấn đề xây dựng ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện nhiệm vụ nhiệm vụ xây dựng phát triển văn hóa Đây nét đặc sắc Nghị Trung ƣơng văn hóa, kết trực tiếp thành tựu phát triển tƣ lý luận Đảng ta văn hóa, vị trí vai trị văn hóa thời kỳ Ngày 16/4/2009, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia Xây dựng nơng thơn [26], xác định cơng tác tổ chức xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cách có hiệu đóng vai trị quan trọng q trình phát triển đời sống nơng thơn Khơng dừng lại đó, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết định số 2164/QĐ-TTg “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng Nxb Tri thức, Hà Nội; 14 Hà Văn Tăng (2004), Tài liệu nghiệp vụ Văn hóa - Thơng tin sở, Cục Văn hóa - Thơng tin sở xuất bản; 15 Hồ Chí Minh Tồn Tập (1995), tập 3, in lần 2, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 16 Học viện hành Quốc gia, Khoa khoa học hành (2001), Quản lý học đại cương, Nxb ĐHQG, Hà Nội; 17 Lê Tuấn Đạt (2016), Hoạt động quản lý Trung tâm Văn hóa thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Luận văn Quản lý Văn hóa,Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng, Hà Nội; 18 Nghiêm Nam Hùng (2012), Quản lý hoạt động văn hóa Trung tâm Văn hóa - Thơng tin quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Quản lý Văn hóa, đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội; 19 Nguyễn Hữu Thức (2013), Quản lý nhà nƣớc văn hóa, Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng Hà Nội; 20 Nguyễn Thế Song (2016), Quản lý hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình,luận văn, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng, Hà Nội; 21 Nguyễn Văn Hy (2010), Đại cương Nhà văn hóa - Câu lạc bộ, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội; 22 Nguyễn Văn Hy, Phan Văn Tú, Hoàng Sơn Cƣờng, Lê Thị Hiến, Trần Thị Diên (1998), Quản lý hoạt động văn hóa , Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội; 23 Phạm Ngọc Thanh (2009), Đổi văn hóa lãnh đạo quản lý Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 24 Phan Hồng Giang, Bùi Hồi Sơn (2014), Quản lý văn hóa Việt Nam tiến trình đổi hội nhập quốc tế của, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 25 Phan Văn Tú (1999), Đại cương khoa học quản lý, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội; 26 Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nơng thơn mới; 88 27 Thủ tƣớng Chính phủ (2010), Nghị số 2198/NQ-TTg ngày 03/12/2010 Việc phê duyệt chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; 28 Thủ tƣớng Chính phủ (2013), Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11-112013 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030; 29 Trần Ngọc Thêm (2001), Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Nxb GD, Hà Nội; 30 Từ điển Giáo dục (2001), Nxb Từ điển Bách khoa Hà Nội; 31 Từ điển Tiếng Việt (2007), Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội; 32 UBND Thành phố Hà Nội (2017), Quyết định số 4555/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 việc Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, mơ tả cơng việc khung lực vị trí việc làm Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã 89 PHỤ LỤC Ảnh 1: Tồn cảnh Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khuôn viên Cung thể thao tổng hợp Quần ngựa (Nguồn: https://tienphong.vn/cung-quan-ngua-co-the-thanh-diem-cach-ly-covid-19post1223367.tpo - Ngày truy cập: 13/5/2021) 90 Ảnh 2: Quy ước nếp sống văn hóa Trung tâm (Nguồn: tác giả) 91 Ảnh 3: Đội nghệ thuật Trung tâm tham gia Chương trình nghệ thuật “Hà Nội niềm tin hy vọng” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nguồn: https://baotintuc.vn/van-hoa/chuong-trinh-nghe-thuat-chao-mung-thanhcong-dai-hoi-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-lan-thu-xvii-20201014060726947.htm Ngày truy cập: 12/5/2021) Ảnh 4: Hoạt động trang trí tuyên truyền cho Đại hội Đảng quận lần thứ XXVI Trung tâm thực (Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/quan-ba-dinh-san-sang-cho-dai-hoi-dang-bolan-thu-xxvi-54099.html - Ngày truy cập: 12/5/2021) 92 Ảnh 5:Hội thi “Duyên dáng phụ nữ Ba Đình” 2020 Trung tâm phối hợp với hội Liên hiệp phụ nữ - Liên đoàn lao động quận tổ chức (Nguồn: http://baophunuthudo.vn/article/89145/181/chung-khao-hoi-thi-duyendang-phu-nu-ba-dinh/ - Ngày truy cập: 12/5/2021) Ảnh 6: Một số hình ảnh Hội thi “Duyên dáng phụ nữ Ba Đình” 2020 (Nguồn: http://baophunuthudo.vn/article/89145/181/chung-khao-hoi-thi-duyendang-phu-nu-ba-dinh/ - Ngày truy cập: 12/5/2021) 93 Ảnh 7: Liên hoan múa rồng thành phố Hà Nội năm 2020 chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội 66 năm ngày giải phóng Thủ 10/10 tượng đài Lý Thái Tổ Trung tâm tổ chức (Nguồn: http://sovhtt.hanoi.gov.vn/dac-sac-nhip-dieu-mua-rong-ky-niem-1010nam-thang-long-ha-noi/ - Ngày truy cập: 12/5/2021) Ảnh 8: Một số hình ảnh kiện Liên hoan múa rồng thành phố Hà Nội năm 2020 (Nguồn: http://sovhtt.hanoi.gov.vn/dac-sac-nhip-dieu-mua-rong-ky-niem-1010nam-thang-long-ha-noi/ - Ngày truy cập: 12/5/2021) 94 Ảnh 9: Đội nghệ thuật Trung tâm tham gia Liên hoan nghệ thuật hát chèo Thành phố Hà Nội năm 2020 Sở Văn hóa Thể thao tổ chức (Nguồn: http://sovhtt.hanoi.gov.vn/tong-ket-va-trao-giai-lien-hoan-nghe-thuat-hatcheo-khong-chuyen-ha-noi-nam-2020/ - Ngày truy cập: 12/5/2021) Ảnh 10: Một số hình ảnh Liên hoan nghệ thuật hát chèo Thành phố Hà Nội năm 2020 (Nguồn: http://sovhtt.hanoi.gov.vn/tong-ket-va-trao-giai-lien-hoan-nghe-thuat-hatcheo-khong-chuyen-ha-noi-nam-2020/ - Ngày truy cập: 12/5/2021) 95 Ảnh 11: Hội khỏe Công nhân viên chức lao động năm 2020 Trung tâm Liên đoàn lao động phối hợp tổ chức (Nguồn: https://www.npt.com.vn/d6/vi-VN/news/PTC1-tham-gia-Hoi-khoe-congnhan-vien-chuc-lao-dong-quan-Ba-Dinh-nam-2020-6-191-5222 - Ngày truy cập: 12/5/2021) Ảnh 12: Một số hình ảnh thi Hội khỏe Cơng nhân viên chức lao động năm 2020 (Nguồn: https://www.npt.com.vn/d6/vi-VN/news/PTC1-tham-gia-Hoi-khoe-congnhan-vien-chuc-lao-dong-quan-Ba-Dinh-nam-2020-6-191-5222 - Ngày truy cập: 12/5/2021) 96 Ảnh 13: Trung tâm tham gia Khai mạc hội chợ “Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt” quận Ba Đình năm 2020 (Nguồn: https://badinh.hanoi.gov.vn/chi-tiet-tim-kiem/-/view_content/5921312khai-mac-hoi-cho-gian-hang-san-pham-viet-quan-ba-dinh.html - Ngày truy cập: 12/5/2021) Ảnh 14: Đội nghệ thuật Trung tâm tham gia Chương trình Liên hoan dân vũ năm 2019 Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức (Nguồn: Trang fanpage Trung tâm) 97 Ảnh 15: Đội nghệ thuật măng non sinh hoạt Trung tâm tham gia Lễ tổng kết hoạt động hè năm 2018 (Nguồn: Trang fanpage Trung tâm) Ảnh 17: Hội thi Chúng cháu vui khỏe khối mầm non năm 2018 nhằm kỷ niệm 72 năm ngày Thể thao Việt Nam Trung tâm tổ chức (Nguồn: http://thethaovietnam.vn/the-thao/quan-ba-dinhla-co-dau-cua-th-ethao-thu-do-365-281933.html - Ngày truy cập: 12/5/2021) 98 Ảnh 18: Chung kết môn thể dục thể thao hè 2018 Trung tâm tổ chức (Nguồn: http://thethaovietnam.vn/the-thao/chung-ket-cac-mon-the-duc-thethao-he-quan-ba-dinh-nam-2018-365-299594.html - Ngày truy cập: 12/5/2021) 99 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP I Thông tin chung - Họ tên ngƣời hƣớng dẫn: Trần Thị Phƣơng Thúy - Học hàm, học vị: Thạc sỹ - Chuyên ngành: Văn hóa học - Đơn vị công tác: Khoa Quản lý xã hội - Họ tên sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp: Hồ Hoàng Yến - Mã sinh viên: 1705QLVB066 - Ngành đào tạo: Quản lý văn hóa - Lớp:1705QLVB - Khoa: Quản lý xã hội - Tên khóa luận tốt nghiệp: Quản lý hoạt động văn hóa trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao quận Ba Đình - TP Hà Nội II Nội dung nhận xét Tính cấp thiết đề tài khóa luận Trung tâm văn hoá thiết chế văn hoá thực hành giáo dục ngồi nhà trƣờng, có vị trí đặc biệt quan trọng hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa, nhằm thực mục tiêu chiến lƣợc xây dựng ngƣời phát triển tồn diện; Trung tâm Văn hóa – Thơng tin Thể thao Quận Ba Đình có vai trị quan trọng việc kết nối chủ trƣơng sách Đảng Nhà nƣớc với ngƣời dân địa bàn huyện, đồng thời Trung tâm nơi tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhƣ nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo hƣởng thụ văn hóa nhân dân địa bàn Để đánh giá cách toàn diện, cụ thể hoạt động quản lý văn hóa trung tâm cần có nghiên cứu khách quan thông qua cách quản lý hoạt động Trung tâm; sở so sánh, đối chiếu với trung tâm văn hóa khác để thấy đƣợc ƣu, nhƣợc điểm, hội thách thức Chính mà đề tài tác giả lựa chọn nghiên cứu Quản lý hoạt động văn hóa trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao quận Ba Đình - TP Hà Nội có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc 100 Tổng quan Tác giả làm rõ đƣợc lịch sử nghiên cứu vấn đề cách liệt kê phân tích cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài từ sách, giáo trình đến cơng trình nghiên cứu khoa học nhƣ đề tài, luận văn… nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho tác giả q trình nghiên cứu thực đề tài khoá luận tránh trùng lặp trình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phƣơng pháp luận; Phƣơng pháp điều tra, quan sát thực nghiệm khoa học; Phƣơng pháp phân tích tổng hợp lý thuyết… trình nghiên cứu, đƣợc thể báo cáo Các kết nghiên cứu đạt - Đề tài góp phần làm rõ mặt lý luận thực tiễn quản lý hoạt động thiết chế văn hoá Đặc biệt thiết chế Trung tâm văn hoá cấp quận, huyện - Từ lý luận bản, tác giả tiến hành khảo sát đánh giá việc quản lý hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thơng tin Thể thao quận Ba Đình từ năm 2018 đến 2020 - Từ thực trạng, tác giả đánh giá, nhận xét, đƣa nguyên nhân tồn đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh quản lý hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thơng tin Thể thao quận Ba Đình thời gian tới Về kết cấu khóa luận Ngồi phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, nội dung khố luận dài 70 trang với kết cấu chƣơng gồm: Chƣơng Cơ sở lý luận quản lý hoạt động văn hóa khái qt Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Chƣơng Cơng tác quản lý hoạt động văn hóa Trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Chƣơng Giải pháp nâng cao hiệu quản lý hoạt động văn hóa Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 101 Trình bày văn phong khoa học Trình bày chƣơng, tiết đƣợc xếp tƣơng đối chặt chẽ, hợp lý; nhiều số liệu minh họa làm rõ nội dung đề tài; văn phong tƣơng đối rõ ràng, mạch lạc Trích dẫn tài liệu Trích dẫn tài liệu chuẩn xác, tuân thủ theo quy định hƣớng dẫn Những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa - Câu từ diễn đạt đơi cịn lủng củng, cịn sai lỗi tả III Đánh giá tinh thần, thái độ làm việc, nghiên cứu ngƣời học Trong trình nghiên cứu xây dựng đề tài, sinh viên Hồ Hồng Yến có tinh thần thái độ làm việc, tỏ ngƣời có khả bao quát thực tiễn, có ý thức độc lập tƣ nghiên cứu Dùng quỹ thời gian ngắn để nghiên cứu vấn đề có tính thực tiễn cao địi hỏi nhiều thời gian cơng sức, thân sinh viên chƣa có kinh nghiệm nghiên cứu nên gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên sinh viên Hồ Hồng Yến cố gắng vƣợt qua để hồn thành khóa luận theo tiến độ Tôi đánh giá tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với vấn đề nghiên cứu mà sinh viên Hồ Hoàng Yến lựa chọn, xây dựng với mong muốn có cơng trình góp phần cống hiến cho việc giải vấn đề thực tiễn Trung tâm Văn hóa – Thơng tin & Thể thao quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bổ sung thêm cơng trình khoa học sinh viên ngành Quản lý văn hóa trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội nghiên cứu nội dung chuyên ngành IV Kết luận: - Khóa luận tốt nghiệp đạt yêu cầu NGƢỜI HƢỚNG DẪN ThS Trần Thị Phương Thúy 102 ... sở lý luận quản lý hoạt động văn hóa khái quát Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Chƣơng Công tác quản lý hoạt động văn hóa Trung tâm Văn hóa Thơng tin Thể thao. .. quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Chƣơng Giải pháp nâng cao hiệu quản lý hoạt động văn hóa Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT... chƣơng khóa luận 24 Chƣơng CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HĨA TẠI TRUNG TÂM VĂN HĨA - THƠNG TIN VÀ THỂ THAO QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Các hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thơng tin Thể thao
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý các hoạt động văn hóa ở trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận ba đình tp hà nội ,