0

Một số giải pháp nhằm thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh đến năm 2020

111 0 0
  • Một số giải pháp nhằm thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế   xã hội thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh đến năm 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 20:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Lê Đức Toản Một số giải pháp nhằm thực quy hoạch phát triển Kinh tế Xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ GƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC HOÀNG VIỆT Hà Nội – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Lê Đức Toản Một số giải pháp nhằm thực quy hoạch phát triển Kinh tế Xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ GƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC T TS Phạm Cảnh Huy S NGUYỄN HOÀNG VIỆT Hà Nội – 2014 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu trung thực, kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác trước Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 Tác giả Lê Đức Toản Học viên: Lê Đức Toản Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn, trước hết Tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: - Ban Giám hiệu, thầy giáo, cô giáo Viện đào tạo sau đại học, Viện Kinh tế quản lý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ Tôi q trình học tập hồn thành Luận văn - T.S Phạm Cảnh Huy đã hế t lòng giúp đỡ, da ̣y bảo, đô ̣ng viên và ta ̣o mo ̣i điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i cho Tôi suố t quá triǹ h ho ̣c tâ ̣p và hoàn thành luâ ̣n văn tố t nghiê ̣p - Tơi cố gắng hồn thiện Luận văn tất nhiệt huyết lực Tuy nhiên, với kiến thức thời gian hạn chế nên Luận văn nhiều thiếu sót, Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy Xin chân thành cảm ơn ! Học viên Lê Đức Toản Học viên: Lê Đức Toản Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ 12 PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 12 1.1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 12 1.1.1 Khái niệm quy hoạch quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 12 1.1.2 Vai trò quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội q trình cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước 12 1.1.3 Mối quan hệ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với loại hình quy hoạch khác 13 1.1.4 Các để xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội…….……………………………………………………………………… 15 1.1.5 Các nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 16 1.2 Công tác tổ chức thực 19 1.2.1 Các nội dung chuẩn bị triển khai 19 1.2.2 Công tác tổ chức thực quy hoạch kinh tế - xã hội 25 1.3 Một số kinh nghiệm việc xây dựng thực thi quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 26 1.3.1 Vấn đề quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 26 Học viên: Lê Đức Toản Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN 1.3.2 Một số kinh nghiệm việc xây dựng thực thi quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội giới 27 1.3.3 Một số kinh nghiệm việc xây dựng thực thi quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội số địa phương Việt Nam 31 1.3.4 Bài học kinh nghiệm 35 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ QUẢNG YÊN ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 38 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 38 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên thị xã Quảng Yên 38 2.1.2 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên 42 2.2 Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên 46 2.2.1 Những mặt đạt 46 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân 47 2.3 Thực trạng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 49 2.3.1 Quy hoạch phát triển kinh tế 49 2.3.2 Quy hoạch phát triển xã hội 57 2.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên 66 2.4.1 Những yếu tố bên 67 2.4.2 Những yếu tố bên 72 2.5 Mục tiêu định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 74 Học viên: Lê Đức Toản Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN 2.5.1 Mục tiêu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 74 2.5.2 Những định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 78 2.5.3 Đánh giá tồn việc thực phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 85 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH 87 QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 87 3.1 Một số giải pháp nhằm thực quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 87 3.1.1.Giải pháp điều hành, tổ chức thực quản lý quy hoạch 87 3.2.2 Giải pháp thu hút vốn đầu tư 88 3.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực 96 3.2.4 Một số giải pháp khác 97 3.3 Đề xuất, kiến nghị 102 3.3.1 Đề xuất tỉnh kiến nghị với Chính phủ, Bộ ban ngành Trung Ương 102 3.3.2 Đề xuất kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh 103 Học viên: Lê Đức Toản Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Định nghĩa ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) Hiệp hội nước Đông Nam Á TTCN Tiểu thủ cơng nghiệp HH Hàng hóa FDI (Foreign Direct Investmen) Vốn đầu tư nước GTSX Giá trị sản xuất BQ Bình qn DT Diện tích THPT Trung học phổ thông GDP (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm nội địa THCS Trung học sở TDTT Thể dục thể thao ĐBSH Đồng Sông Hồng SXKD Sản xuất kinh doanh TB Trung bình KTTĐBB Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa TNHH Trách nhiệm hữu hạn KT – XH Kinh tế - xã hội USD Đô la Mỹ KDV Khu dịch vụ KCN Khu công nghiệp CCN Cụm công nghiệp TP Thành phố KKT Khu kinh tế Học viên: Lê Đức Toản Luận văn cao học QTKD ISO Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN (The International Organization for Standardization) Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa ODA (Official Development Assistance) Hỗ trợ phát triển thức UBND Ủy ban Nhân dân STT Số thứ tự DNNN Doanh nghiệp Nhà nước ĐVT Đơn vị tính QĐ-UB Quyết định - Ủy Ban QĐ/TTg Quyết định – thủ tướng Chính phủ NĐ/CP Nghị định/ Chính phủ NQ/ TW Nghị quyết/ Trung ương % Phần trăm Học viên: Lê Đức Toản Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG TÊN BẢNG TRANG 2.1 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên 45 2006-2013 2.2 Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 50 xây dựng thời kỳ 2006 - 2013 2.3 Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản thời kỳ 2006- 53 2013 2.4 Diện tích, sản lượng ngành trồng trọt 2006 – 2013 54 2.5 Thực trạng ngành chăn nuôi 2006-2013 55 2.6 Diện tích sản lượng ni trồng thủy sản 56 3.1 Cơ cấu vốn đầu tư dự kiến theo nguồn vốn 88 DANH MỤC HÌNH VẼ HÌNH TÊN HÌNH TRANG 2.1 Cơ cấu giá trị sản xuất thị xã Quảng Yên 46 Học viên: Lê Đức Toản Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN bàn theo tiến độ, dự án lớn giao thông, hạ tầng KCN, khu du lịch quốc phòng an ninh - Đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh trình Chính phủ, bộ, ngành Trung ương ưu tiên bố trí nguồn vốn thoả đáng cho xây dựng cơng trình trọng điểm địa bàn Thị xã Quảng Yên; - Thực tốt biện pháp tra, kiểm tra, giám sát đầu tư; ❖ Giải pháp huy động vốn nước (ODA, FDI,…) - Xây dựng kế hoạch thu hút sử dụng vốn FDI với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng; - Chủ động tìm kiếm đối tác đầu tư; đưa vào danh mục cơng trình, dự án kêu gọi đầu tư địa bàn: khu công nghiệp dịch vụ Đầm nhà Mạc, khu công nghiệp dịch vụ nuôi trồng thủy sản Đơng n Hưng, khu du lịch Đảo Quả Xồi, khu du lịch đảo Hoàng Tân gắn với sân golf 36 lỗ… - Phối hợp với Sở ngành tỉnh trung ương vận động dự án ODA, ưu tiên vào lĩnh vực như: cấp điện, giao thơng, cấp nước, y tế, giáo dục, bảo vệ mơi trường, phịng chống thiên tai, nâng cao lực cộng đồng; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xố đói giảm nghèo - Tạo điều kiện thuận lợi thơng thống (chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng đồng bước đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính) đồng thời tạo dựng cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngồi suốt q trình đầu tư - Kết hợp nhiều hình thức liên doanh liên kết, kể hình thức 100% vốn nước ngồi dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng phát triển thị xã khu du lịch, KCN, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp - Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn kinh tế động lực, khu, cụm công nghiệp, khu du lịch trọng điểm ❖ Đối với nguồn vốn tín dụng Học viên: Lê Đức Toản 95 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN - Nâng cao chất lượng đổi hoạt động tài ngân hàng; Tạo chế phù hợp để mở rộng hình thức tự bổ sung vốn doanh nghiệp thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân vốn đầu tư nước ngồi Khuyến khích ngân hàng, tổ chức tín dụng ngồi nước mở chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn - Áp dụng sách hỗ trợ tài chính, tín dụng thơng qua can thiệp nhà nước vào thị trường cơng cụ lãi suất tín dụng, hướng luồng vốn vào ngành, lĩnh vực ưu tiên - Tiếp tục cải cách hành chính, mở rộng hình thức cho vay đối tượng cho vay; đơn giản hoá thủ tục cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thành phần kinh tế tiếp cận nguồn vốn tín dụng Chuyển hình thức cho vay chấp tài sản sang hình thức cho vay theo dự án, tín chấp ❖ Đối với nguồn vốn khác - Xây dựng dự án cụ thể để tranh thủ nguồn vốn tổ chức quốc tế chương trình xố đói giảm nghèo, chương trình nước nơng thơn, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục… - Mở rộng hình thức đầu tư BOT, BT hình thức khác để thu hút vốn đầu tư cá nhân, tổ chức nước; đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích người Việt Nam nước ngồi, người xuất thân có nhân thân sinh sống địa phương đầu tư kinh doanh Quảng Yên để phát triển kinh tế với chế, sách ưu đối thích hợp 3.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực Thứ nhất: Phát triển nguồn nhân lực thị xã theo hướng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thị xã (đang triển khai) gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Quảng Yên, đồng thời nêu rõ ngành phải xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực đồng với quy hoạch, kế hoạch phát triển chung Thị xã Vấn Học viên: Lê Đức Toản 96 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN đề cần thực hóa Quy hoạch biện pháp, hành động cụ thể coi trọng, tâm thực thi sách giáo dục - đào tạo phù hợp nhân tố định tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh bền vững Thứ hai, song song với việc phát hiện, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực cần đôi với xây dựng hoàn thiện hệ thống giá trị người thời đại trách nhiệm công dân, tinh thần học tập, trau dồi tri thức; có ý thức lực làm chủ thân, làm chủ xã hội; sống có nghĩa tình, có văn hóa, có lý tưởng Đây giá trị truyền thống tốt đẹp người dân Quảng Yên, cần tiếp tục phát huy bối cảnh liên kết với địa phương khác phát triển kinh tế - xã hội, hệ trẻ Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực phải gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, sách lương - thưởng, bảo đảm an sinh xã hội việc cụ thể hóa hoạt động lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng hiệu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với kinh tế tri thức bối cảnh hội nhập, cạnh tranh gay gắt yêu cầu cường độ lao động cao Thứ tư, cải thiện tăng cường thông tin nguồn nhân lực theo hướng rộng rãi dân chủ, làm cho người thấy tầm quan trọng vấn đề phát triển nguồn nhân lực Thứ năm, cần đổi tư duy, có nhìn người, nguồn nhân lực cần có nghiên cứu, tổng kết thường kỳ nguồn nhân lực Thị xã Quảng Yên Thứ sáu, khuyến khích phát triển hình thức đào tạo, đào tạo lại, dạy nghề theo hướng xã hội hoá Kết hợp hình thức đào tạo nghề chất lượng cao, đại trung tâm đào tạo tỉnh vùng với đào tạo chỗ Khuyến khích thành phần tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực đào tạo, đặc biệt khuyến khích sở đào tạo nước tham gia lĩnh vực đào tạo nghề chất lượng cao 3.2.4 Một số giải pháp khác 3.2.4.1 Nhóm giải pháp hợp tác phát triển a Hợp tác với huyện, thị tỉnh Học viên: Lê Đức Toản 97 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN Tăng cường hợp tác nhằm khai thác lợi cạnh tranh mở rộng thị trường thu hút đầu tư, kỹ thuật nguồn nhân lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên - Quảng Yên hợp tác với huyện thị tỉnh Hải Phịng phát triển giao thơng đường đấu nối Hạ Long - Hải Phòng với tuyến 5B cao tốc Hải Phòng Hà Nội nhằm giảm khoảng cách di chuyển từ Quảng Yên - Hà Nội giảm khoảng cách từ Quảng Yên đến sân bay Quốc tế Cát Bi (Hải Phịng); - Do vị trí địa lý giáp ranh thành phố Hải Phịng sơng Bạch Đằng, phát triển KCN đầm Nhà Mạc gắn với cảng lạch huyện KCN Đình Vũ, Quảng Yên hưởng lợi từ khai thác dịch vụ cảng lạch huyện, phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển du lịch sinh thái hình thành khu thị mới; - Phát triển cảng Tiền Phong hỗ trợ cảng Lạch Huyện; - Phát triển tour du lịch, liên kết du lịch Tuần Châu Vịnh Hạ Long - Quảng Yên - Cát Bà Cát Hải - ng Bí - Đơng Triều - Quảng Yên nằm thành phố Hạ Long, ng Bí, Hải Phịng cung cấp sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ; hợp tác thu hút đầu tư, nguồn lao động tay nghề cao; giáo dục đào tạo chuyên môn phát triển kinh tế, khoa học công nghệ bảo vệ môi trường ; Quảng Yên vươn huyện thị khác tỉnh tỉnh tất lĩnh vực b Hợp tác với doanh nghiệp nước nước Quảng Yên địa phương tỉnh Quảng Ninh, đó, quan hệ hợp tác quốc tế tỉnh Quảng Ninh với tỉnh ngồi nước, có thị xã Quảng n; Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, Quảng Yên phát triển góp phần thúc đẩy Quảng Ninh phát triển ngược lại; Trong quan hệ hợp tác với nước ngoài, Quảng Ninh xúc tiến đầu tư số lĩnh vực số địa điểm địa bàn lĩnh vực du lịch cao cấp Khu du lịch Hồng Tân (quy mơ 500ha); dự án đầu tư khu công nghiệp Đông Mai (Nhật Bản); đầu tư hạ tầng khu đô thị phía bắc thị xã tập đồn Amata (Thái Lan) Học viên: Lê Đức Toản 98 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN nghiên cứu với quy mô 6000ha; đầu tư hạ tầng dự án khu công nghiệp dịch vụ du lịch sinh thái đầm Nhà Mạc quy mô 3170ha (Nhật); cảng Tiền Phong (Vương quốc Bỉ), cảng lạch huyện Các lĩnh vực đầu tư khác địa bàn thị xã có doanh nghiệp từ huyện thị tỉnh tỉnh đến tham gia tích cực nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đầu tư đường giao thông, cấp điện, cấp nước, sản xuất vật liệu xây dựng (gạch), dịch vụ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chế biến hải sản từ nguồn vốn khác Từ đây, Quảng Yên thu hút nguồn lực vốn, nhân lực chất lượng cao mà đổi khoa học cơng nghệ, kỹ quản lý, thích ứng với thị trường hội nhập quốc tế Tuy nhiên, tỷ trọng đầu tư nước (đầu tư trực tiếp vốn FDI) thấp; theo mục tiêu phát triển Quảng Yên đến 2020, định hướng đến năm 2030 hợp tác đầu tư nguồn vốn từ doanh nghiệp địa bàn có ý nghĩa quan trọng, tạo bước đột phá cho thị xã Quảng Yên c Hợp tác với ngành ban tỉnh ngành Trung Ương Trong thực Quy hoạch, thị xã Quảng Yên đơn vị trực tiếp tổ chức thực sách tỉnh Trung ương, Quảng Yên hưởng lợi từ sách phù hợp với thực tiễn; bất cập, vướng mắc, kiến nghị đề xuất báo cáo sở ban ngành tỉnh để báo cáo ngành trung ương điều chỉnh phù hợp với thực tiễn; Các dự án ngành trung ương thực địa bàn như: Dự án bảo tồn tôn tạo di tích Bạch Đằng, Dự án đường giao thơng kết hợp với 34km đê biển Hà Nam, Dự án xây dựng đường Hạ Long - Hải Phòng đấu nối với đường cao tốc 5B Hải Phòng - Hà Nội, dự án phát triển rừng phòng hộ bảo vệ đê kè chắn sóng, chương trình mục tiêu quốc gia y tế, giáo dục, nông nghiệp nông thôn, an sinh xã hội triển khai tích cực; Với mơi trường đầu tư thuận lợi, thơng thống, quan tâm hợp tác phát triển, Quảng n ln đón nhận yếu tố tích cực từ bên nhằm thúc đẩy phát Học viên: Lê Đức Toản 99 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN triển kinh tế - xã hội địa phương tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ hòa nhập xu phát triển chung 3.2.4.2 Giải pháp nâng cao lực quản lý hành chính; phát triển khoa học cơng nghệ, sử dụng hiệu tài nguyên bảo vệ môi trường a Nâng cao lực quản lý hành - Thực cải cách hành sâu, rộng bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch cơng bằng; sử dụng có hiệu “Chính quyền điện tử” để làm đột phá nâng cao chất lượng cải cách hành quyền thị xã Quảng Yên; thành lập Trung tâm dịch vụ hành cơng; từ gián tiếp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, thay đổi tư làm việc theo hướng thân thiện với hoạt động đầu tư kinh doanh doanh nghiệp - Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, cơng chức ngành, cấp pháp luật, quản lý điều hành lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đào tạo đào tạo lại đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu đặt thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố; trọng nâng cao lực quản lý đô thị cho cán cấp quyền; - Ban hành chế độ ưu đãi hấp dẫn để thu hút cán giỏi tỉnh số sinh viên giỏi trường công tác thị xã; thực tốt công tác cửa, thường xuyên điều chỉnh thái độ đạo đức, nâng cao cầu tiến, cẩn trọng đón tiếp doanh nghiệp, tổ chức nhân dân - Có biện pháp kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội b Phát triển khoa học cơng nghệ - Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư đổi công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường - Mở rộng quan hệ hợp tác phát triển khoa học, cơng nghệ ngồi nước, tranh thủ giúp đỡ, hỗ trợ cấp ngành nước, tổ chức nước lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đổi công nghệ Chủ động mở Học viên: Lê Đức Toản 100 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN rộng phát triển quan hệ trao đổi hợp tác với địa bàn lân cận, tổ chức hoa học, hội nghề nghiệp.v.v - Nâng cao tính hợp lý sản xuất nông nghiệp: Tiết kiệm sử dụng đất, tiết kiệm nhân cơng lao động, tính tốn khoa học trước lao động, đầu tư; Tuyên truyền áp dụng thông tin, tiêu chuẩn, quy chẩn nhà nước cho người dân c Sử dụng hiệu tài nguyên bảo vệ mơi trường Với tổng diện tích đất tự nhiên 31.419,99 ha, đất nơng nghiệp chiếm tỷ trọng 47,21%, đất phi nơng nghiệp chiếm 51,93%, cịn đất chưa sử dụng chiếm 0,86% (số tuyệt đối 747,7 ha) việc bố trí quỹ đất cho khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị chủ yếu chuyển mục đích; dự kiến chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp giai đoạn 2012-2020 4651 đất chưa sử dụng vào mục đích khác 171 đất nơng nghiệp 152,66 đất phi nông nghiệp; Nguồn cấp nước địa bàn chủ yếu từ hồ Yên Lập với trữ lượng 127,5 triệu m3 với dung tích hữu ích 113,2 triệu m3 nguồn cấp nước chủ yếu cho sản xuất sinh hoạt Tuy nhiên, với nhu cầu tiêu dùng nước cho địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2012-2020 cần tính tốn lại Do yêu cầu đặt ra, sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn tài nguyên, có nguồn tài nguyên đất nguồn tài nguyên nước Cụ thể: - Quy hoạch, bố trí sử dụng quỹ đất hợp lý, đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm, hàng năm, dành quỹ đất cho phát triển khu công nghiệp, khu thị tái định cư phía bắc thị xã theo giai đoạn đầu tư, trước mắt bố trí 1000 xã Sơng Khoai, 516 xã Hồng Tân, phía nam thị xã gồm 3170 đất khu vực đầm Nhà Mạc, 500 xã Tiền Phong, quỹ đất đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, cấp nước quy mô lớn; - Xây dựng quỹ đất kèm theo xây dựng phương án chuyển mục đích sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đến giai đoạn triển khai xây dựng dự án tiền khả thi; - Tính tốn nhu cầu cấp nước đầu tư dự án cấp nước quy mô lớn cung cấp nước cho sản xuất tiêu dùng khu vực phía bắc phía nam, tây nam thị xã mở Học viên: Lê Đức Toản 101 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN rộng quy mô cấp nước cho vùng lân cận; - Xây dựng đề án bảo vệ nguồn nước lòng hồ Yên Lập kiểm tra có giải pháp đầu tư gia cố hồ đập Yên Lập; quản lý khai thác sử dụng nước tiết kiệm, hiệu giảm thất thoát tiêu hao nước từ nguồn đến nơi tiêu thụ kênh 28,4km gia cố, kè lát mái - Coi trọng việc bố trí sử dụng cán quản lý lao động kỹ thuật đủ trình độ am hiểu vấn đề quy hoạch, quản lý nguồn tài ngun, mơi trường; Ngồi ra, thực tốt công tác giám sát, kiểm tra sử dụng nguồn tài nguyên, môi trường; xây dựng quy chế quản lý chất thải, quản lý nhiễm, tính đủ chi phí bảo vệ mơi trường dự án đầu tư mới, thực luật bảo vệ mơi trường; thực tốt chương trình trồng rừng, bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên vùng ven biển 3.3 Đề xuất, kiến nghị 3.3.1 Đề xuất tỉnh kiến nghị với Chính phủ, Bộ ban ngành Trung Ương Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên đến năm 2020, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Chính phủ, ngành Trung ương số nội dung sau: - Cho phép Quảng Yên thực số chế, sách ưu đãi đặc thù Khu Công nghiệp - dịch vụ Đầm Nhà Mạc hưởng sách ưu đãi Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (TP Hải Phịng), Khu Công nghiệp - đô thị Amata hưởng chế, sách ưu đãi Khu kinh tế (Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định KCN, khu chế xuất KKT ngày 14/3/2008); - Đề nghị Tỉnh trình Chính phủ, ngành Trung ương cho phép thị xã Quảng n chuyển đổi diện tích đất nơng nghiệp, lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp triển khai dự án phát triển hạ tầng, đô thị, khu công nghiệp phát triển thị khu phía bắc thị xã 1300ha (theo lộ trình) để phát triển khu cơng nghiệp cơng nghệ cao; phía nam tây nam thị xã (3170ha) để phát triển khu công nghiệp - dịch vụ đa tổng hợp phát triển đô thị; tạo quỹ đất đối ứng huy động nguồn vốn đầu tư từ thành phần kinh tế nước; đất sử dụng mục đích khác (an ninh quốc phòng ) Học viên: Lê Đức Toản 102 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN - Đề nghị sách tăng thời gian thuê đất cho doanh nghiệp khu công nghiệp, - Triển khai dự án trọng điểm giao thông, kết nối vùng địa bàn tỉnh Quảng Ninh qua địa phận thị xã Quảng Yên, đặc biệt dự án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, dự án phát triển đô thị, dự án khu, cụm công nghiệp; ban hành sách ưu đãi đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đặc biệt cảng biển dịch vụ cảng; - Kêu gọi đầu tư tuyến đê kè chắn sóng khu vực Hà Nam kết hợp với giao thơng nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, đề phịng nước biển dâng; - Các sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khoa học công nghệ; hợp tác phát triển; cải cách rút ngắn quy trình, trình tự thời gian thủ tục hành chính; 3.3.2 Đề xuất kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh 3.3.2.1 Về quy hoạch, giải phóng mặt - Đẩy nhanh tiến độ trình duyệt quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành khác - Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến 2020 để đáp ứng quỹ đất dành cho dự án khu công nghiệp phía bắc Quảng Yên đảm bảo an ninh quốc phịng; - Đẩy nhanh tiến độ hồn thành dự án đường đấu nối Hạ Long - Hải Phòng với đường cao tốc 5B Hải Phòng - Hà Nội; - Đề nghị Tỉnh bổ sung quy hoạch, dự án xây dựng tuyến giao thông đấu nối đường Hạ Long - Hải Phịng với khu cơng nghiệp phía bắc thị xã (khu công nghiệp công nghệ cao Amata), đấu nối với cảng Tiền Phong đến kênh Cái Tráp (Cát Hải, Hải Phòng); - Đề nghị tỉnh quy hoạch đồng hạ tầng khu cơng nghiệp; hỗ trợ chi phí giải phóng mặt cho dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; - Đề nghị tỉnh hỗ trợ thị xã Quảng Yên quy hoạch đồng hạ tầng kỹ thuật khác nâng cấp hệ thống cấp điện, cấp nước sản xuất tiêu dùng, thơng tin liên lạc, hạ tầng xã hội, nước khu vực Hà Nam; 3.3.2.2 Về sách Học viên: Lê Đức Toản 103 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN - Quy hoạch, ban hành sách bố trí đất ở, nhà cho lao động nhập cư lao động doanh nghiệp nhằm thu hút lao động chất lượng cao; - Rút ngắn thời gian phê duyệt dự án, cấp phép đầu tư, giảm bớt thủ tục cho thuê đất tổ chức, doanh nghiệp - Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất tổ chức, doanh nghiệp; sách giảm giá tiền thuê đất (phân loại giá thuê đất theo ngành nghề kinh doanh sản xuất, dịch vụ, thương mại, sản phẩm nông nghiệp ) - Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh; 3.3.2.3 Về hợp tác phát triển - Phối hợp với thị xã hoạt động tổ chức quảng bá, xúc tiến đầu tư kêu gọi dự án đầu tư địa bàn thị xã Quảng Yên; - Tiếp tục huy động nguồn vốn đầu tư hoàn chỉnh dự án thành phần đầu tư tơn tạo Di tích Bạch Đằng; kêu gọi đầu tư xây dựng tuyến tránh đường kết hợp đê biển Quảng Yên - Yên Giang phê duyệt Dự án; - Đề nghị tỉnh quan tâm kết nối du lịch Quảng n với du lịch Hạ Long, ng Bí, Đơng Triều Kết luận chương Qua việc phân tích, đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên chương làm sở để tác giả đưa giải pháp nhằm thực quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020: Giải pháp điều hành, tổ chức thực quản lý quy hoạch Giải pháp thu hút vốn đầu tư Giải pháp nguồn nhân lực Một số giải pháp khác: nhóm giải pháp hợp tác phát triển, giải pháp nâng cao lực quản lý hành chính, phát triển khoa học cơng nghệ, sử dụng hiệu tài nguyên bảo vệ môi trường Đồng thời tác giả đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ ban ngành Trung Ương Tỉnh Quảng Ninh để có sách đồng áp dụng để nhằm thực tốt công tác Học viên: Lê Đức Toản 104 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, đảm bảo tiêu, kế hoạch hoàn thành Học viên: Lê Đức Toản 105 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN KẾT LUẬN Nhằm góp phần thực cơng tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, luận văn làm rõ sở khoa học việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ; sâu phân tích, đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên năm qua yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch Trên sở hệ thống hoá lý luận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, vai trị quy hoạch q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước, nội dung công tác quy hoạch, số học kinh nghiệm rút từ việc xây dựng thực thi quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội số nước giới số địa phương Việt Nam Luận văn sâu phân tích, đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Quảng Yên thời gian qua Luận văn phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên sở đánh giá đầy đủ khoa học yếu tố điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa bàn bối cảnh phát triển chung tỉnh Quảng Ninh, vùng Đồng Sông Hồng, nước quốc tế nói chung Luận văn đưa mục tiêu, định hướng phát triển lĩnh vực cụ thể giải pháp để thực công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên đến năm 2020 Bên cạnh tác giả đưa số đề xuất kiến nghị với Chính phủ, ban ngành liên quan tỉnh Quảng Ninh để tạo điều kiện thực đồng giải pháp để nâng cao hiệu thực quy hoạch Do điều kiện khuôn khổ luận văn, học viên vận dụng kiến thức lý luận tiếp thu từ tài liệu, nhà trường, sâu tìm hiểu điều tra, khảo sát thực tiễn địa phương, bước đầu đề xuất giải pháp nhằm thực quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 Tuy nhiên, vấn đề quan trọng phức tạp, đòi hỏi cần phải tiếp tục có vào nhà khoa học, chuyên gia để không ngừng hoàn thiện vấn đề Học viên: Lê Đức Toản 106 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nghị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Các Nghị Đảng tỉnh Quảng Ninh chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 [2] Bộ trị (2005), Nghị số 54-NQ/TW Bộ Chính trị phương hướng phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh vùng đồng sông Hồng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; ngày 14/9/2005 [3] Chính phủ (2006), Nghị định số 92/2006/NĐ-CP Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; ngày 07/9/2006 [4] Chính phủ (2008), Nghị định số 04/2008/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; ngày 11/01/2008 [5] Chính phủ (2011), Nghị số 100/ NQ - CP Chính phủ việc phê chuẩn thành lập thị xã Quảng Yên thành lập phường thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, ngày 25/11/2011 [6] Chính phủ (2013), Nghị số 22/NQ-CP Chính phủ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh, ngày 7/2/2013 [7] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 198/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; ngày 25/01/2014 [8] Thủ tướng Chính phủ (2008), Quyết định số 98/2008/QĐ_TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hành Lang kinh tế Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh đến năm 2020, ngày 11/7/2008 [9] Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư (2008), Thông tư số 03/2008/TT-BKH Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực số điều Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, ngày 01/7/2008 Học viên: Lê Đức Toản 107 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN [10] Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 191/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ chương trình hành động Chính phủ triển khai thực Nghị 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 Bộ Chính trị phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng sông Hồng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ngày 17/8/2006 [11] Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 795/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng Sông Hồng đến năm 2020”, ngày 23/5/2013 [12] Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020, ngày 02/3/2009 [13] Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 322/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng tỉnh Quảng Ninh, ngày 18/02/2013 [14] Bộ Giao thông vận tải (2012), Quyết định số 576/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải việc phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Quảng Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, ngày 16/03/2012 [15] Bộ Giao thông vận tải (2008), Quyết định số 501/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải việc phê duyệt quy hoạch phát triển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, ngày 29/02/2008 [16] UBND tỉnh Quảng Ninh (2007), Quyết định số 3425/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt kế hoạch triển khai thực Chương trình hành động số 12/CT-TU ngày 02/7/2007 Tỉnh ủy thực Nghị Hội nghị TW (khóa X) Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, ngày 17/9/2007 [17] Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 2622/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị số 108/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 31/12/2013 Học viên: Lê Đức Toản 108 Luận văn cao học QTKD Viện Kinh tế Quảnlý – Trường ĐHBK HN [18] UBND tỉnh Quảng Ninh (2010), Văn số 4794/UBND-QH2 UBND tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh thời kỳ 2011-2020; quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực (du lịch, y tế, môi trường, giao thông, ) tỉnh đến năm 2020, ngày 9/12/2010 [19] Một số tài liệu tham khảo khác Nghị Tỉnh Đảng lần thứ 13 nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị Đảng thị xã lần thứ 19 nhiệm kỳ 2010-2015, nghị chuyên đề, số thông báo Tỉnh ủy làm việc với thị xã Quảng Yên Học viên: Lê Đức Toản 109 ... phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 85 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH 87 QUẢNG... 87 QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 87 3.1 Một số giải pháp nhằm thực quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 87 3.1.1 .Giải pháp điều hành,... quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Chương 2: Giới thiệu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã quảng yên đến năm 2020 đánh giá thực trạng trình thực Chương 3: Một số giải pháp nhằm thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh đến năm 2020 ,